Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS:

Pag.
INTRODUCERE..................................................................................................................................3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii.................4

CAPITOLUL II. Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai entităţii...............................7

CAPITOLUL III. Contabilitatea creanțelor și datoriilor entității „AsiaGroup” SRL................12


3.1 Contabilitatea creanțelor entității „AsiaGroup” SRL...............................................................
3.2 Contabilitatea datoriilor entității „AsiaGroup” SRL.................................................................

ÎNCHEIERE........................................................................................................................................32

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................34

ANEXE

2
INTRODUCERE
Obiectivul principal al contabilităţii financiare este furnizarea de informaţii atît pentru necesităţi
proprii, cît şi în relaţiile cu întreprinderi, cu asociaţii sau acţionarii, cu clienţii, furnizorii, băncile, sau
organismele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice.
Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor (obligaţiilor) şi creanţelor (drepturilor)
unităţii patrimoniale în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul
statului, unităţile din cadrul grupului, asociaţii, acţionarii, diverşi debitori şi creditori şi alte persoane
fizice sau juridice.
Creanţele reprezintă drepturile băneşti ale intreprinderii rezultate din vânzarea de bunuri,
efectuarea de servicii, achitarea în plus a unor impozite, decontarea curentă de grup, participaţie sau
asociaţie de capital, precum şi de regularizare între exerciţiile financiare.
Datoriile reprezintă obligaţiile băneşti ale intreprinerii faţă de terţe persoane fizice sau
juridice, private sau publice, rezultate din primirea de bunuri, prestarea de servicii, remunerarea
muncii, impozite, taxe, contribuţii, decontări curente de grup, participaţie sau asociaţie de capital,
precum şi de regularizare între exerciţiile financiare.
Actualitatea temei: În cadrul activităţii economice a întreprinderii se formează un sistem
complex și diversificat de raporturi patrimoniale, care reflectă schimbări în formele de existenţă a
patrimoniului.

În condiţiile economiei de piaţă rezultatele activităţii oricărei întreprinderi sunt condiţionate


de eficacitatea gestionării creanţelor şi datoriilor. Aceste operații economice, constituie o latură
importantă în derularea normală a tranzacţiilor întreprinderilor, asigurînd minimalizarea riscurilor de
confruntare economică cu personalul, promovînd tehnici moderne de decontare, contribuind la
soluţionarea problemelor interne şi la desfăşurarea eficientă a activităţii de întreprinzător în relaţii cu
factorul economic uman.
Obiectul cercetării îl formează la întreprinderea „AsiaGroup” SRL cu sediul or. Chișinău, s.
Ghidighici str. A. Mateevici 4, a fost înregistrată Camera Înregtrării de Stat cu IDNO 1012600013862
în data de 20.04.2012 (Anexa 1).
După forma de proprietate este o societate cu răspundere limitată. Capitalul social al
întreprinderii este stabilit prin statutul acestea în mărime de 2 392 893.90 lei şi a fost depus integral
cu mijloace băneşti.
Principalul gen de activitate conform Statutului companiei îl constituie (Anexa 2):
• Fabricarea pîiinii și a produselor de patiserie proaspătă.
Evidenţa contabilă la întreprinderea analizată se aplică în conformitate cu:
3
 Politicile contabile;
 Legea 113 din 21.04.2007 "Legea contabilitații";
 Planului general de conturi contabile, ordinul nr. 119 din 06.08.2013;
 Standardelor Naţionale de Contabilitate, ordinul nr. 118 din 06.08.2013 ;
 Alte acte legislative și normative, ținîndu-se cont de modificările și completările ulterioare.
Evidenţa contabilă se organizează în mod automatizat. Respectiv în momentul de faţă se
întocmesc documente centralizatoare în baza documentelor primare şi doar pentru o parte din
posturile de activ şi pasiv pentru care evidenţa se ţine automatizat, fiecare document primar e
introdus în programa de contabilitate ,,1C” (versiunea 8.3), utilizată la entitate.

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii


entităţii
Entitatea analizată „AsiaGroup” SRL este specializată în fabricarea, comercializarea cu ridicata
şi cu amănuntul a diverselor sortimente de produse de panificaţie,patiserie,cofetărie şi a pastelor
făinoase.
La întreprindere se practică tehnologia clasică de preparare a aluatului, cu fermentarea deplină a
plămădelii și a aluatului, care contribuie la ameliorarea calității structurale a glutenului din aluat și
conditionează obținerea pîinii cu o porozitate mai dezvoltată, cu un conținut mai bogat de substanțe,
de care depind aroma și gustul produselor.
Ținînd cont de faptul, ca mediul naturii Republicii Moldova se caracterizează printr-un conținut
scazut de iod în produsele de origine vegetală și ca problema profilaxiei bolilor cauzate de lipsa
iodului este foarte acută, la întreprindere toate produsele de panificație sunt îmbogațite cu iod.
Specialiștii întreprinderii au elaborat multe rețete originale pentru atît la linii ân flux continuu,
cît și modelate manual.
Concepţia de dezvoltare a întreprinderii trebuie să fie bazată pe factorii mediului de marketing,
întreprinderea trebuie să reacţioneze la orice modificare a mediului, imediat sau în mod sistematic.
Principiile de activitate a întreprinderii „AsiaGroup” SRL presupune 4 politici de bază:
 Politica de produs
 Politica de preţ
 Politica de distribuţie
 Politica de promovare

Politica de Produs

4
Sortimentul „AsiaGroup” SRL poate fi grupat în 5 grupe generale de produse:
 Pîine şi produse de panificaţie
 pîine din secară
 pîine din făină de grîu de calitatea II(masa > 500 g)
 pîine din făină de grîu de calitatea I(masa > 500 g)
 pîine din făină de grîu de calitatea superioară(masa > 500 g)
 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea II(masa <= 500 g)
 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea I(masa <= 500 g)
 produse de patiserie din făină de grîu de calitatea superioară(masa<= 500 g)
 covrigei
 produse de cozonac
 pesmeţi,friganele,pîiniuţă uscată
 pine şi produse de panificaţie dietice
 pateuri,gogoaşe,plăcinte
● Produse de cofetărie
 turte dulci
 biscuiţi
 torte
 napoletane
 prăjituri
 checuri
 rulade
 dulciuri orientale
 ciocolată şi produse din ciocolată
● Produse de paste făinoase
 fidea
 tăiţei
 paste făinoase figure
 cornişoare
● CO2
● Alte produse
Atributele produsului constituie acele caracteristici ale produsului care îl fac atractiv pentru
client şi care trebuie permanent studiate şi îmbunătăţite.

5
Calitatea înaltă este preţuită de cumpărători şi contribuie la sporirea imaginii produselor în lupta
concurenţială. Prosperitatea vînzărilor depinde direct de ridicarea calităţii produselor. Reputaţia este
anume calitatea înaltă a produselor. Sarcina Secţiei de aprovizionare este de a asigura achiziţiile de
materie primă de înaltă calitate. Este necesar de diversificat comenzile de materie primă: pentru
export şi pentru piaţa internă, pentru covrigi şi paste făinoase.
Ambalajul îndeplineşte 2 funcţii de protecţie şi de promovare. Protecţia este necesară şi
esenţială pentru majoritatea produselor.Ambalajul este”vînzătorul mut” al produsului.

Politica de Preţ
Formarea preţurilor este un process destul de dificil, întrucît trebuie să se ţină cont de interesele
contradictorii ale producătorului şi consumatorului, să se găsească soluţii de compromis pentru
ambele părţi. Preţurile se determină, de regulă, astfel încît să acopere cheltuielile de producţie,
distribuţie, vînzare. Principala sarcină a politicii de preţ este asigurarea profitabilităţii producţiei şi
cererea produsului pe piaţă.
Un preţ aparte la produsele de cofetărie, paste făinoase şi covrigărie au clienţii din grupa
Distribuitori şi reţeaua, avînd reducere de la 0,8% pînă la 5% de la preţul de bază, îndeplinind
anumite condiţii de volume de realizare. Contractele de distribuţie sunt încheiate doar cu personae de
încredere care au arătat pe parcursul timpul îndeplinirea totală a obligaţiunilor contractuale.

Politica de distribuţie
Politica de distribuţie prezintă activitatea care generează canalele de distribuţie către client şi
metodele de comunicare cu clienţii.
Principalele volume de vînzări se efectuează pe piaţa municipiului.
Magazinele intermediare îndeplinesc nu numai rolul de realizare a producţiei, ci şi rolul de
promovare, recepţionare a modificărilor pe piaţă, crearea imaginii firmei.
Distribuitorii sunt intermediarii între firmă şi consumatori. Prin intermediul lor produsele sunt
realizate pe teritoriul Republicii.

Politica de promovare
Politica de promovare cuprinde:
● publicitatea-activităţile de prezentare şi promovare a produselor
● promovarea vînzării-totalitatea modalităţilor de a atrage cumpărătorii
● relaţiile cu publicul-realizări în mass-media sau de persoane responsabile
● vînzările-demonstraţii vînzări,tărguri,expoziţii

6
O buna tradiție la „AsiaGroup” SRL a devenit petrecerea degustărilor și conferințelor cu
reprezentanții organizațiilor de comerț. Cunoașterea produselor va putea convinge de diversitatea
sortimentelor de produse de panificație, cofetarie și paste făinoase, precum și să apreciați calitățile lor
gustative.
Furnizarea regulată a produselor, respectarea strictă a obligațiunilor contractuale și graficelor de
livrare, lucrul individual cu clientela – sunt factorii, care vor face colaborarea placuta și reciproc
profitabilă.
CAPITOLUL II. Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai entităţii
Analiza rapoartelor financiare prin aplicarea intrumentelor şi procedeelor specifice oferă
managerilor, investitorilor şi creditorilor un sprijin absolut necesar pentru eleborarea şi
fundamentarea deciziilor corespunzătoare. Performanţele financiare ale entităţii “AsiaGroup” SRL
sunt prezentate prin următorii indicatori ai activităţii economico-financiare calculaţi în baza
informaţiei din Raportul financiar pentru anii 2013 – 2014 (Anexele 13 și 14).
Tabelul 2.1.
Aprecierea generală a dinamicii şi structurii indicatorilor
activităţii economice a entităţii

Indicatorii Sursa de Anul precedent Anul curent Abaterea Ritmul


informare (2013) (2014) absolută creșterii
Nr. economici

A 1 4=3-2 5=(3:2)*100
2 3

1. Venitul din vînzări, mii lei rd.010 122 632 245 230 +122 598 199.97
RPP

2. Costul vînzărilor, mii lei rd.020 97 052 91 368 -5 684 95.17


RPP

3. Profitul brut, mii lei rd.030 25 580 153 862 +128 282 601.49
RPP

4. Rezultatul din activitatea rd.080 (164 182) (141 844) +22 338 86.39
operațională, mii lei RPP

5. Profitul pînă la impozitare, rd.130 (164 182) (141 844) +22 338 86.39
mii lei RPP

6. Profitul net, mii lei rd.150 (167 336) (141 844) +25 492 84.77
RPP

7. Valoarea medie a activelor, Σrd.120:2 3 042 227 2 927 262 -114 965 96.22
mii lei BC

8. Valoarea medie a Σrd.230:2 1 924 357 1 790 947 -133 410 93.07
capitalului propriu, mii lei BC

9. Rentabilitatea vînzărilor, % (r3:r1)*10 20.86 62.74 +41.88 300.77

7
0

10. Rentabilitatea activelor ,% (r5:r7)*10 -5.40 -4.85 +0.55 89.81


0

11. Rentabilitatea capitalului (r6:r8)*10 -8.70 -7.92 +0.78 91.03


propriu, % 0

Sursa: Raportul financiar al entităţii “AsiaGroup” SRL pentru anii 2013- 2014
În baza datelor prezentate și a rezultatelor în urma calculelor, putem menţiona că la entitatea
“AsiaGroup” SRL pe parcursul anului de gestiune 2014 s-a înregistrat o creştere a venitului din
vînzări în valoare de 122 598,00 lei, comparativ cu perioada corespunzătoare anului precedent, însă
s-a micșorat costul vînzărilor cu 5 684,00 lei. În acelaşi timp s-a majorat substanţial profitul brut faţă
de perioada precedentă cu 128 282,00 lei. Deasemenea profitul pînă la impozitare și profitul net a
înregistrat o majorare în anul de gestiune față de anul precedent, la aceeași valoare de 22 338,00 lei.
Valoarea medie a activelor s-a diminuat considerabil cu 114 965,00 lei, iar valoarea medie a
capitalului propriu s-a micșorat față de anul precedent respectiv 133 410,00 lei. Astfel rentabilitatea
activelor s-a majorat cu 0,55 %, însă rentabilitatea capitalului propriu s-a msjorat cu 0,78 %.
Majorarea nivelului rentabilității activelor de la -5,4 % la -4,85 % , denotă că entitatea în anul de
gestiune a folosit eficient activele sale, adică numărul de rotații ale activelor este mai mic, deaceea
anume acest fapt permite entităţii “AsiaGroup” SRL să-și reînoiască și să-și majoreze activele sale
într-o perioadă de timp scurtă. Rentabilitatea capitalului propriu calculată în baza profitului net s-a
majorat de la -8,7 % la -7,92 %. Deasemenea se poate afirma că majorarea indicatorului profitul brut
și creşterea venitului din vînzări față de perioada precedentă au influențat la majorarea rentabilității
vînzărilor față de perioada precedentă cu 41,88 %, ceea ce poate să confirme ascesiunea activității
economice a întreprinderii analizate.
Pentu orice întreprindere este important de a efectua un control permanent asupra creanţelor
întreprinderii, precum şi gestionarea acestora. Aşa cum creanţele reprezintă mijloace extrase din
circuitul întreprinderii, în procesul activităţii economico-financiare a fiecărei întreprinderi, acestea
generează atît avantaje în folosul procesului de activitate cît şi dezavantaje.
Odată ce apare necesitate de amînare a încasării mijlocelor băneşti de la cumpărător pentru
mărfurile livrate, serviciile prestate precum şi lucrările executate apar următoarele avantaje aferente
apariţiei creanţelor: [2.11]

- creşterea volumului vînzărilor;

- atragerea clienţilor noi;

- creşterea profitului;

8
- micşorarea stocurilor produselor finite;

- diminuarea consumurilor privind păstrarea produselor finite.

Pe lîngă avantajele enumerate apar şi următoarele dezavantaje aferente creanţelor:

- creşterea chetuielilor privind menţinerea creanţelor;

- apariţia creanţelor dubioase;

- micşorarea profitului din cauza creanţelor dubioase.

Analiza şi gestionarea creanţelor are o deosebită importanţă în perioada de instabilitate


economică şi de inflaţie, cînd imobilizarea de mijloace circulante proprii este foarte dezavantajoasă.
De asemenea analiza şi gestionarea creanţelor este importantă pentru prevenirea creşterii excesive a
creanţelor, care duce la micşorarea încasărilor şi apariţia creanţelor dubioase, ce pot contrabalansa în
întregime profitul întreprinderii.
Analiza economico-financiară constă într-un ansamblu de instrumente și metode care permit
aprecierea situației financiare și a performanțelor unei întreprinderi. Scopul analizei financiare este de
a aprecia situația financiară a întreprinderii. Pe baza acestei analize are loc elaborarea unei noi
strategii de menținere și dezvoltare în mediul specific economiei locale. În sens general, finalitatea
analizei financiare constă în oferirea de informații financiare atît celor din interiorul întreprinderii, cît
și celor interesați din afara acesteia. [2.10]
De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de o analiză financiară fie pentru acordarea
de credite întreprinderilor, fie pentru luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi.
Atît analiza pe plan intern, cît și cea externă au ca obiectiv aprecierea performanțelor
întreprinderii și a riscurilor la care aceasta este pusă și urmăresc: analiza rentabilității; analiza riscului
și analiza valorii intreprinderii. De obicei, analiza financiară este efectuată numai în caz de grave
dificultăți sau cînd cineva cere o astfel de lucrare. Independent de rezultatele înregistrate de
întreprindere sau de desfășurarea evenimentelor, elaborarea unei analize financiare trebuie să aibă loc
periodic. Analiza financiară identifică factorii favorabili și nefavorabili care vor afecta activitatea
viitoare a întreprinderii.

Importanța analizei exprese reiese din funcțiile pe care acesta le îndeplinește:


 Funcția de depistare a cauzelor care pot duce la perturbarea stării de normalitate;
 Funcția de reglare care constă în inițierea măsurilor de redresare a activității firmei;
 Funcția de verificare a modului în care au fost realizate obiectivele prestabilite în planul de
afaceri;
 Funcția de furnizare de informații în scopul elaborării strategiilor pe termen scurt, mediu și
lung pentru efectuarea controlului de gestiune și a auditului periodic și sistematic.
9
Cele trei obiective majore urmărite de analiza economico-financiară sunt:
1. asigurarea ințelegerii performanțelor realizate de firma evaluată pe parcursul ultimilor ani,
precum și evidențierea riscurilor activității întreprinderii, în acest sens, gîndirea perspectivelor
viitoare performanța se susține pe analiza tendințelor care s-au manifestat în perioada
diagnostificată.
2. permiterea ajustării situațiilor financiare anterioare pentru a dezvolta abordarea pe active,
corelațiile asupra elementelor de activ și datorii și pentru a pregăti aplicarea abordării pe bază de
venit, prin estimarea abilității întreprinderii de a genera fluxuri de venit pentru furnizorii de
capital.
3. asigurarea comparării cu întreprinderi similare, pentru a stabili parametrii de risc, rentabilitate și
de valoare pentru abordarea prin comparație în evaluarea firmei și estimarea costului capitalului.
Folosind metode și tehnici specifice, analiza financiară permite aprecierea situației financiare trecută
și actuală, pe baza informațiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere, aceasta vizează
viitorul. Informațiile necesare pentru efectuarea analizei financiare sunt preluate din situațiile
financiare simplificate care cuprind: bilanțul contabil, situația privind profitul și pierderea, anexa la
bilanț.
Astfel, pentru activitatea financiară a firmei este importantă cunoașterea evoluției corelației dintre
creanțe și obligații, întrucît acestea influențeaza capacitatea de plată.
Creanțele reprezintă anumite drepturi bănești realizabile în termene diferite. Formarea lor este
în directă legatură cu rotația capitalului, cu momentele pe care le parcurge în procesul schimbării
formei acestuia. Apariția creanțelor este determinată în principal de relațiile care se formează între
firmă, în calitate de furnizor și clienții noi. [3.2]
Opusul creanțelor îl reprezintă obligațiile sau datoriile firmei către terți, formate în cadrul relațiilor
acesteia cu furnizorii, acționarii, salariații proprii, bugetul statului, bănci.
Întrucît în literatura de specialitate și practica economică se folosesc mai multe noțiuni, se propune
următoarea terminologie:

 obligații în care se includ datoriile firmei către terți, persoane fizice sau juridice, inclusiv
obligații fiscale;

 datorii curente care să cuprindă obligațiile, împrumuturile pe termen scurt sau ratele
scadente pentru împrumuturile pe termen mediu și lung;

 datorii totale respectiv datoriile curente împreuna cu împrumuturile pe termen mediu și lung.
Întreprinderea poate contracta un împrumut pentru producție, deci o sursă de finanțare care poate fi
utilizată pentru stingerea unei obligații, dar care devine la rîndul ei obligație în momentul scadenței,
cînd trebuie să fie rambursat. În cadrul acestei analize se cercetează în primul rînd evoluția creanțelor

10
și datoriilor în raport cu venitul din vânzări, pentru a pune în evidență raportul dintre imobilizarea
capitalului firmei și cel care privește folosirea surselor atrase.
În funcţie de mărimea creanţelor, volumul documentelor de decontare şi numărul debitorilor,
analiza creanţelor poate fi efectuată atît în întregime, cît şi selectiv.
Pentru a studia starea creanţelor la întreprinderea “AsiaGroup” SRL vom efectua studierea valorilor
absolute şi relative a creanţelor în dinamică. Astfel, pentru efectuarea analizei creanţelor în dinamică
se compară ritmul creşterii creanţelor cu ritmul de creştere a venitului din vînzări pe perioada anului
2014 (tabelul 2.1.).

Tabelul 2.2.
Analiza dinamică a creanţelor
Indicatori La finele anului La finele perioadei de Abaterea (+;-) Ritmul
precedent gestiune creşterii, %

1 2 3 4 5

Creanţele pe termen lung    

Creanţele pe termen scurt 140 736 225 834 +85 098 160,47

Venituri din vînzări 122 632 245 230 +122 598 199,97

Sursa: Raportul financiar al întreprinderii “AsiaGroup” SRL pentru anii 2013-2014

În conformitate cu datele prezentate în Bilanţul contabil şi în tabelul 2.2., în perioada analizată


creanţele întreprinderii “AsiaGroup” SRL erau constituite numai din creanţe pe termen scurt.
Deci, în baza calculelor efectuate în tabel, observăm o majorare a creanţelor pe termen scurt în
perioada curentă faţă de perioada precedentă cu 85 098,00 lei sau cu 60,47 % (160,47%-100%) peste
limită în expresie relativă. Totodată, în perioada curentă are loc o creștere semnificativă a venitului
din vînzări faţă de perioada precedentă cu 122 598,00 lei sau cu 99,97 % (199,97%-100%).
Prin urmare, ritmul de creştere a creanţelor pe termen scurt este mai mic ca ritmul de creştere
a venitului din vînzări, ceea ce provoacă o stare de înmbunătățire a creanţelor întreprinderii, deoarece
se accelerează rotaţia creanţelor pe termen scurt, şi deci se achită datoriile faţă de întreprinderea
analizată la timp.

Informaţiile pentru analiza rapoartelor financiare sunt preluate din Anexa 14 şi Anexa 13
Raportul financiar 2013 şi Raportul financiar 2014.

11
Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activități operaționale

Tabelul 2.3.

Ritmul de
Suma veniturilor din Ponderea,%
Tipuri de creștere față
vânzări, mii lei Devierea
activitate de anul
anul anul anul ponderii
operațională anul curent preced.
preced. 2013,% preced. curent
2014
2013 2013 2014
A 1 2 3=(2/1)*100 4 5 6=5-4
1.Vânzarea
produselor 122 632 245 230 199,97 100,00 100,00 0
finite
2. Vânzarea 0 0 0 0 0 0
mărfurilor
3. Prestarea
0 0 0 0 0 0
serviciilor
Total venituri
122 632 245 230 199,97 100,00 100,00 0,00
din vânzări

Sursa de informație: Anexa la Raportul de profit și pierdere pentru anii 2013 și 2014

În baza calculelor efectuate la entitatea analizată autorul constată că venitul din vânzări s-a
majorat în anul curent comparativ cu cel precedent cu 122 598,00 lei, cu ritmul creşterii de 99,97 %
(199,97%-100%), această majorarea este asigurată de creşterea semnificativă a venitului din vînzarea
produselor finite care a recuperat lipsa totală a venitului din vînzari a mărfurilor şi a venitului din
prestarea serviciilor în anul curent, astfel venitul din vînzarea produselor are o pondere de 100,00 %
comparativ cu 100,00 % din perioada de gestiune precedent, entitatea analizată practică doar un gen
de activitate. Aşadar se constată faptul că “AsiaGroup” SRL s-a axat mai mult pe acest tip de
activitate în cei doi ani de la înființare.
Conform calculelor efectuate în tabelul 2.4 (Anexa 15) rezultă faptul că ritmul de creștere a
valorii producției fabricate în anul de gestiune comparativ cu primul an de activitate 2012 este
82,22%, iar față de anul precedent 2013 se înregistrează 88,11%. Datorită faptului că în primul an de
activitatea venitul din vânzări nu s-a afișat ritmul de creștere a acestuia față de anul 2012 este 0,0%,
iar comparative cu anul trecut constituie aproximativ de 2 ori mai mult fiind de 199,97%.
Deasemenea și profitul brut constituie în perioada de gestiune față de perioada precedent 601,50%,
iar față de anul 2012 denotă 0,0%.

12
Profitul pînă la impozitare și profitul net în anul 2014 comparativ de anul 2012 înregistrează
același rezultat de 84,54 %, iar față de anul 2013 constituie 86,39 % și respective ultimul constituie
84,76%. Productivitatea medie anuală a unui salariat reprezintă în anul 2014 comparativ cu anul 2012
95,65%, iar față de anul precedent este de 95,30, adică cu puțin în descreștere.

CAPITOLUL III. Contabilitatea creanțelor și datoriilor entității „AsiaGroup”


SRL
3.1 Contabilitatea creanțelor entității „AsiaGroup” SRL
Creanţele comerciale reprezintă acea parte a creanţelor care apare în cazul când momentul
transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate asupra produselor, mărfurilor şi altor active
livrate, precum şi cel al prestării de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora.
Decontările clienţilor şi cumpărătorilor rareori au loc concomitent cu expedierea produselor,
mărfurilor şi prestarea serviciilor. În aceste condiţii furnizorul are dreptul unei creanţe asupra
cumpărătorului.
Una din principalele sarcini, care astăzi stau în faţa conducătorilor întreprinderilor, este luarea
deciziilor de conducere pentru a majora lichiditatea mijloacelor băneşti, astfel îmbunătăţindu-se starea
financiară a întreprinderii. Toate acestea sunt bazate pe respectarea şi încasarea creanţelor la termenul
stabilit.
De regulă, vînzarea produselor de către “AsiaGroup” SRL se efectuează în baza unui contract
încheiat cu cumpărătorul.
Livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor, în urma cărora apar creanţele comerciale, indiferent
dacă aceste date sunt contabilizate şi la cealaltă parte (creanţier), se efectuează în baza următoarelor
documente primare:

 factura fiscală (Anexa 3) – reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim


special, prezentat cumpărătoului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul
stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.
Factura fiscală serveşte ca:

1. document pe baza caruia se întocmeşte instrumentul de decontare a mărfurilor livrate;


2. document de insoţire a mărfii pe timpul transportului;
3. document de încărcare în gestiunea primitorului;
4. document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumparatorului.
Factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii: numărul curent al facturii,
denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului, data eliberării facturii, data livrării, dacă ea
nu corespunde cu data eliberării facturii, denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului, tipul livrării,
iar pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii, se specifică: cantitatea mărfii, preţul unui articol
13
de marfă fără T.V.A., cota T.V.A., suma T.V.A. pentru un articol de marfă, suma totală a livrării de
mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată, suma totală a T.V.A.
Factura fiscală este însoţită de delegaţie, care este necesară atunci când recepţia mărfuri lor are
loc nemijlocit de la depozitul furnizorului, şi în acest caz, persoanele împuternicite ale întreprinderii
primesc valorile materiale în baza procurilor (delegaţiilor), care sunt înregistrate în jurnalul de
evidenţă de eliberare a procurilor. Conform Instrucţiunii cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru
ridicarea valorilor în mărfuri şi materiale delegaţia se înregistrează în „Registrul de evidenţă a
delegaţiilor”, iar eliberarea acestora persoanelor ce nu sunt angajate la întreprindere nu se admite.
Delegaţiile sunt semnate de conducătorul (adjunctul) şi contabilul-şef ai întreprinderii (organizaţiei,
instituţiei) sau de persoanele împuternicite de acestea. Dreptul la semnarea acestora de către
persoanele împuternicite de conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei
se legalizează prin ordin. Eliberarea delegaţiilor în alb sau parţial completate şi a delegaţiilor fără
specimenele semnăturilor persoanelor, pe numele cărora sunt perfectate, nu se permite. Termenul de
valabilitate este stabilit în dependenţă de posibilităţile existente pentru primirea şi transportarea
valorilor în cauză conform contractului, acordului, facturii sau altui documentce le substituie, în baza
căruia a fost eliberată delegaţia dar, de regulă, cel mult 15 zile.
Persoana, căreia i s-a înmînat delegaţia, este obligat să prezinte în contabilitatea unităţii
comerciale, instituţiei, cel tîrziu în ziua următoare după primirea valorilor, indiferent de faptul de
faptul dacă valorile în mărfuri şi materiale, indicate în delegaţii, au fost primite complet sau parţial,
actele doveditoare privind îndeplinirea şi predarea valorilor în mărfuri şi materiale la depozit sau
gestionarului respectiv. Delegaţiile neutilizate urmează să fie restituite unităţii comerciale, care le-a
eliberat, în ziua următoare după expirarea termenului de valabilitate a delegaţiilor. La restituirea
delegaţiilor nefolosite se face o însemnare pe cotorul carnetului de delegaţii sau în registrul de
evidenţă a delegaţiilor eliberate. Delegaţiile nefolosite şi restituite sunt stinse prin înscrisul
„nefolosită” sau „anulată” şi se păstrează pînă la sfîrşitul anului gestionar la persoana responsabilă de
înregistrarea lor. La sfîrşitul anului, delegaţiile nefolosite se distrug, acest fapt consemnîndu-se într-
un „Proces-verbal de lichidare”,aprobat de preşedintele comisiei centrale de inventarierea
întreprinderii, iar numerele delegaţiilor nevalabile se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, pentrua se aduce la cunoştinţă nevalabilitatea acestor delegaţii, care apoi se lichidează
printr-un proces-verbal corespunzător.
Contabilul-şef al întreprinderii, organizaţiei, instituţiei este obligat să asigure:

a) controlul asupra respectării regulilor de întocmire, eliberare şi înregistrare a delegaţiilor;


b) instructajul persoanelor, care primesc delegaţiile, privitor la modul de prezentare în
contabilitate a actelor despre îndeplinirea dispoziţiilor conform delegaţiilor;

14
c) controlul oportun asupra modului de folosire a delegaţiilor, efectuat în baza documentelor de
intrare (dispoziţiilor de încasare, actelor de intrare etc.);
d) controlul asupra prezentărăă în termen a documentelor de intrare corespunzătoare, în limitele
termenului de valabilitate a delegaţiei, sau asupra restituirii delegaţiei, în cazul nefolosirii ei.
Facturile fiscale pentru valorile materiale, serviciile livrate se înregistrează în Registrul de
evidenţă a livrărilor în ordinea eliberării lor. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează la
subiectul impozabil. Registrul de evidenţă a livrărilor, care este destinat pentru înscrierea facturilor
fiscale (benzilor de înregistrare a aparatelor de casă, borderourilor de evidenţă), întocmite de furnizor,
în scopul determinării sumei TVA pentru produsele, mărfurile livrate (expediate) sau serviciile
prestate. Evidenţa facturilor fiscale în Registrul de evidenţă a livrărilor se efectuează în ordine
cronologică pe măsura livrării mărfurilor, prestării serviciilor sau avansului primit.
Registrul de evidenţă a livrărilor trebuie în mod obligatoriu să includă următoarele date:
seria şi numărul facturii fiscale, data eliberării facturii, denumirea (numele) clientului, descrierea
succintă a livrării, valoarea totală a livrării prezentată pentru a fi achitată fără T.V.A., suma totală a
T.V.A., suma rabatului, dacă acesta se oferă.
La livrarea (expedierea) produselor, mărfurilor sau prestării serviciilor pentru avansul primit,
în Registrul de evidenţă a livrărilor se face înscriere, care micşorează suma TVA înscrisă pentru
avansul achitat, cu modificarea corespunzătoare a sumei totale pentru perioada gestionară în care a
fost efectuată livrarea (facturarea) mărfii (prestarea serviciului). Apoi se reflectă operaţiile de livrare
(expediere) de facto pentru avansul primit.
Registrul de evidenţă a livrărilor trebuie să fie cusut, iar paginele numerotate şi să fie adeverite
cu ştampilă. Controlul asupra corectitudini ţinerii Registrului se pune în sarcina conducătorului
întreprinderii – contribuabil al TVA sau persoanei împuternicite de către contabilul şef.

 factura (factura de expediție) – atestă trecerea dreptului de proprietate de la furnizor la


cumpărător. Ea se eliberează în cazul când vânzătorul nu este plătitor de TVA sau când
marfa livrată este scutită de TVA.
Trebuie de menţionat, că aceste documente sunt de strictă evidenţă; factura de expediţie fiind
eliberată de Editura statistică, iar factura fiscală – de Inspectoratul Fiscal de Stat.
Documentele primare de achitare a creanţelor sunt: ordinul de plată şi dispoziţia de încasare de
casierie.
Ordinul de plată reprezintă un ordin de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani,
utilizată pentru stingerea datoriilor financiare şi comerciale ale întreprinderii. Ea este semnată de către
conducătorul şi contabilul-şef sau de alte persoane împuternicite. Se utilizează în cazurile în care
clienţii îşi achită datoriile prin transfer de mijloace băneşti.

15
Trebuie de menţionat, că conform Regulamentului cu privire la transferul de credit aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr. 373 din 15.12.2005, începând de la 21 aprilie
2006 ,,Dispoziţia de plată” a fost înlocuită printr-un alt document bancar, şi anume ,,Ordinul de plată”.
Dispoziţie de încasare de casierie – se utilizează în care clienţii îşi achită creanţele prin
mijloace băneşti în numerar.
Evidenţa generalizării informaţiei privind existenţa, formarea şi achitarea creanţelor cu o
durată nu mai mare de un an aferente decontărilor cu cumpărătorii şi clienţii pentru produsele
(mărfurile) livrate, serviciile prestate şi avansurile acordate pot fi efectuate cu ajutorul următoarelor
conturi sintetice din grupa 22 ,,Creanţe pe termen scurt”:
221 ,,Creanţe comerciale”;
La “AsiaGroup” SRL sunt utilizate doar conturile 221 ,,Creanţe comerciale” şi 224
,,Avansuri acordate curente”.
Conturile de activ 221 ,,Creanţe comerciale” şi 223 ,, Creanţe ale părţilor afiliate” sunt
destinate pentru înregistrarea valorii contractuale (de piaţă) a produselor (mărfurilor) livrate şi
serviciilor prestate, inclusiv TVA. În debitul conturilor mai sus menţionate se reflectă formarea
creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale, iar în credit – achitarea lor. Soldurile acestor
conturi sunt debitoare şi reprezintă sumele creanţelor pe termen scurt ale părţilor nelegate şi legate la
finele perioadei de gestiune.
La “AsiaGroup” SRL în cadrul contului 221 ,,Creanţe comerciale” au fost deschise
următoarele subconturi:

2211 ,,Creanțe comerciale din țară”;


Evidenţa analitică a creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale se ţine pe fiecare
debitor, pe termene de formare şi de achitare a acestora.
Fiecare cont analitic poate să fie atât creditor cât şi debitor, aceasta depinde de suma de bani
care este transferată pentru serviciul prestat, dacă depăşeşte, se trece la credit, iar dacă sunt mai mici,
atunci ele rămân pe debitul contului analitic.
Lunar, în baza datelor din facturile fiscale, facturile de expediţie şi documentele de plată se
întocmesc următoarele documente centralizatoare, în scopul generalizării informaţiei privind existenţa
creanţelor:

1. Balanţa de verificare pe subcontul 2211 subcontul ,,Creanțe comerciale din ţară” (Anexa 4)
se întocmeşte pentru evidenţa creanţelor din vânzarea mărfurilor, prestării serviciilor
internaţionale de transport. În acest document pe fiecare client în parte se înregistreză
soldul la începutul lunii, rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul final.
Modul de reflectare în contabilitate a creanţelor comerciale este posibilă ţinând cont de formele
de achitare posibile:

a) contra mijloace băneşti;


16
b) prin schimb de active;
c) pe seama avansurilor primite;
d) prin cambiile emise de cumpărător (această formă de achitare la “AsiaGroup”
SRL nu se practică).
În continuare, autorul va explica modul de contabilizare a creanţelor comerciale la
întreprinderea analizată.

Exemplul 1: În luna martie 2015 “AsiaGroup” SRL a livrat către CIC Fidesco SRL aluat lavas Alsarc
în valoare de 280,00 lei, inclusiv TVA în baza facturii fiscale FA 3625208 din 26.03.2015 (Anexa 5),
achitarea creanţelor se efectuează prin transfer, astfel se înregistrează următoarele operațiuni contabile:

1. La vânzarea produselor:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”256,26 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”
256,26 lei
2. La valoarea TVA produselor vândute:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 20,74 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 20,74 lei

3. La achitarea de către cumpărător a produselor livrate:

Debit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” 280,00 lei

Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1,,Creanțe comerciale din ţară”280,00 lei
Stingerea creanţelor comerciale din vânzarea mărfurilor în urma luării hotărârii conducerii
întreprinderii de a considera marfa livrată în scopuri de binefacere se efectuează prin trecrea acestora
la cheltuielile întreprinderii.
Exemplul convenţional 1: Să presupunem că pe parcursul lunii martie 2015 să presupunem că
“AsiaGroup” SRL a vândut cu plata ulterioară a produselor organizaţiei ,,Lumea copiilor” în valoare
de 280,00 lei, TVA – 8 %. Creanţele organizaţiei ,,Lumea copiilor” au fost stinse de către “AsiaGroup”
SRL constatându-le ca un act de binefacere, astfel conform acestor date se vor întocmi următoarele
formule contabile:
1. La livrarea bunurilor materiale:

Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”256,26 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”
256,26 lei
17
2. La valoarea TVA produselor donate:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 20,74 lei
Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 20,74 lei

Stingerea creanţelor comerciale din vânzarea mărfurilor în urma luării hotărârii conducerii
întreprinderii de a considera marfa livrată în scopuri de binefacere:

Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.4 ,, Cheltuieli în scopuri de


filantropie şi sponsorizare” 280,00 lei
Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1,,Creanțe comerciale din ţară”280,00 lei
În caz dacă cumpărătorul efectuează plata în avans pentru procurarea mărfurilor atunci în
contabilitatea vînzătorului se vor efectua următoarele formule contabile în baza unui exemplu :
Exemplul 2: Entitatea “AsiaGroup” SRL a primit de la ,,IM 47 th Parallel” S.R.L. un avans în sumă
de 200,00 lei în contul livrării produselor. Conform facturii fiscale FA 3625252 din 04.04.2015 (Anexa
6) entității ,,IM 47 th Parallel” S.R.L. i-au fost livrate efectiv produse în valoare de 105,00 lei, inclusiv
TVA, astfel entitatea “AsiaGroup” SRL în baza acestui exemplu înregistrează următoarele formule
contabile:
1. Până la livrarea mărfurilor:

 la suma avansului primit:


Debit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” 50,00 lei

Credit contul 523 ,,Avansuri primite curente”, subcontul 523.1 ,,Avansuri primite din țară”
50,00 lei
Trebuie de menţionat, că suma avansului primit de către “AsiaGroup” SRL se perfectează prin
documentul primar ,,Ordinul de plată”.

 la suma TVA aferentă avansului primit:


Debit contul 225 ,,Creanţe ale bugetului”, subcontul 225.2 ,,Creanţe privind taxa pe valoare
adăugată” 4,00 lei
Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 4,00 lei

 achitarea sumei TVA aferentă avansului primit:

Debit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 4,00 lei
Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” 4,00 lei
18
2. După livrarea mărfurilor:

 la valoarea mărfurilor vândute:


Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”97,22 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”
97,22 lei
 la valoarea TVA a produselor livrate:

Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 7,78 lei
Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 7,78 lei
 anularea creanţelor pe seama avansului primit:
Debit contul 523 ,,Avansuri primite curente”, subcontul 523.1 ,,Avansuri primite din țară”
97,22 lei

Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 97,22 lei

 trecerea în cont a sumei TVA achitată în avans:


Debit contul contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 7,78 lei

Credit contul 225 ,,Creanţe ale bugetului”, subcontul 225.2 ,,Creanţe privind taxa pe valoare
adăugată” 7,78 lei

achitarea TVA la diferenţa dintre suma calculată şi cea trecută în cont (7,78 lei – 4,00 lei):

Debit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 3,78 lei

Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” 3,78 lei

 încasarea diferenţei dintre suma creanţei şi a avansului primit (105,00 lei – 50,00 lei):
Debit contul contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” 55,00 lei

Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 55,00 lei

Exemplul 3: În luna martie 2015 “AsiaGroup” SRL a livrat către Fourchette-M SRL aluat lavas
Alsarc în valoare de 70,00 lei, inclusiv TVA – 8 % în baza facturii fiscale FA 3625221 din 28.03.2015

19
(Anexa 7), achitarea creanţelor se efectuează în numerar, astfel se înregistrează următoarele operațiuni
contabile:

1. La vânzarea produselor:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”64,41 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”
64,81 lei
2. La valoarea TVA produselor vândute:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară” 5,19 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 5,19 lei

3. La achitarea de către cumpărător a produselor livrate:

Debit contul 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 „Casa în monedă națională” 70,00 lei

Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1,,Creanțe comerciale din ţară” 70,00 lei
La sfârşitul perioadei de gestiune, în baza datelor din balanţele de verificare respective de
evidenţă a creanţelor se întocmeşte:

1. registrul centralizator ,,Creanţe curente”– în care se ţine evidenţa creanţelor existente pe


fiecare client cu specificarea, dacă termenul de plată n-a sosit sau a expirat: până la 3 luni, de
la 3 luni până la 1 an sau mai mult de 1 an; la “AsiaGroup” SRL Registrul de evidenţă a
achitărilor cu agenţii economici şi persoanele fizice;
2. Cartea Mare pe contul 221 ,,Creanţe comerciale” (Anexa 4). În Cartea mare se determină
soldul final al contului 221 ,,Creanţe comerciale” conform relaţiei: sold iniţial + rulaj debitor
– rulaj creditor. Astfel, soldul final al contului 221 ,,Creanţe comerciale” la sfârşitul lunii
martie 2015 constituie 90 665,42 lei (Anexa 4).
Ulterior, soldul final al contului 221 ,,Creanţe comerciale” este preluat din Cartea mare şi
reflectat în Bilanţul contabil (Anexa 13) la postul 260 ,,Creanţe comerciale”.
Pentru majorarea volumului vânzări întreprinderile acceptă vânzările de mărfuri şi servicii cu
achitarea în rate. În astfel de situaţii unele sume nu vor fi achitate de cumpărători (clienţi), adică vor
deveni creanţe compromise.
Creanţele sunt considerate compromise în următoarele cazuri:

 cumpărătorul (clientul) este considerat insolvabil, iar creanţa nu are acoperire garantată;

20
 sunt întocmite documentele care permit de a considera dubioase careva creanţe (reclamaţii,
hotărâri ale organelor judiciare sau avizele privind falimentul şi lichidarea întreprinderii
cumpărătoare publicate oficial);
 termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare a expirat.
Creanţele aferente tranzacţiilor operaţionale cu termenul de prescripţie expirat se trec la
cheltuielile comerciale sau se anulează din contul corecţiilor la creanţe dubioase create în prealabil.
Decontarea creanţelor comerciale dubioase în contabilitatea financiară se efectuează în baza
următoarelor documente:
- lista de inventariere a creanţelor şi datoriilor;
- ordinul conducătorului întreprinderii privind decontarea creanţelor.
Respectarea principiului prudenţei necesită formarea la întreprindere a rezervelor pentru datorii
dubioase. În astfel de cazuri se utilizează contul 222 ,,Corecţii la creanţe compromise” destinat
generalizării informaţiei privind existenţa, formarea şi utilizarea rezervelor pentru datoriile dubioase
aferente procurărilor de către cumpărători a bunurilor materiale cu plată ulterioară (în rate).
Contul 222 ,,Corecţii la creanţe compromise” cu funcţia de cont de pasiv este contrar în
raport cu contul 221 ,,Creanţe comerciale”. În creditul acestui cont se reflectă constituirea rezervelor
pentru datoriile dubioase la sumele prognozate în baza calculelor şi analizei respective, iar în debit –
utilizarea rezervelor la decontarea sumelor creanţelor compromise. Soldul contului este creditor şi
reprezintă suma rezervelor neutilizată la finele perioadei de gestiune.
Componenţa subconturilor poate fi modificată în funcţie de necesităţile informaţionale ale
întreprinderii. Trebuie de menţionat, că la “AsiaGroup” SRL nu sunt înregistrate creanţe
compromise.
Decontarea creanţelor comerciale compromise este posibilă prin:

 raportarea directă a creanţelor compromise la cheltuielile perioadei;


 decontarea creanţelor compromise pe seama rezervelor pentru creanţele compromise
create anterior.
Metoda decontării directe a creanţelor compromise prevede raportarea acestora la cheltuieli în
perioada de gestiune în care au fost constatate. Însă aplicarea ei în practică conduce la încălcarea
principiilor concordanţei şi prudenţei, deoarece suma creanţelor dubioase nu se referă la veniturile
constatate anterior în perioada respectivă, în baza principiului specializării exerciţiilor.
La suma datoriilor dubioase anulate prin decontarea directă se întocmeşte următoarea formulă
contabilă:
Debit contul 712 ,,Cheltuieli de distribuire”
Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”

Metoda decontării creanţelor dubioase pe seama rezervelor create este mai acceptabilă.
Aplicarea ei permite reflectarea pierderilor privind datoriile compromise în rapoartele financiare ale

21
perioadei de gestiune în care au fost constatate veniturile aferente acestor pierderi, dar nu în perioada
în care s-a constatat că clientul nu este în stare să achite datoria.

În astfel de cazuri metoda care prevede crearea rezervelor pentru creanţele compromise poartă
un caracter de evaluare. Evaluarea rezervelor respective poate fi efectuată prin:

1. calcularea cotei pierderilor;


2. gruparea creanţelor comerciale după termenul de achitare.
În cursul anului sumele creanţelor se decontează prin formula contabilă:

Debit contul 222 ,,Corecţii privind creanțele compromise”


Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”.
Dacă întreprinderile-debitori recunoscute anterior ca insolvabile, creanţele lor fiind decontate,
şi-au declarat disponibilitatea de a achita facturile, în contabilitatea furnizorului se întocmeşte formula
contabilă inversă:
Debit 221 ,,Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”
Debit 223 ,,Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”
Debit 229 ,,Alte creanţe pe termen scurt”
Credit 222 ,,Corecţii la creanţe dubioase”.
La sfârşitul perioadei de gestiune pentru generalizarea informaţiilor privind existenţa
creanţelor se verifică cu datele din Cartea Mare, apoi rezultatele se trec în Bilanţul contabil pe postul
270 ,,Corecţii privind creanţele compromise”, suma se scrie cu semnul ,,minus”, adică în
paranteze.
Modul de reflectare în contabilitate a reducerilor de preţuri acordate depinde de perioada în
care au fost înregistrate reducerile, de faptul dacă întreprinderea formează sau nu rezerve pentru
acoperirea pierderilor din reduceri de preţuri şi returnări de mărfuri şi utilizează sau nu contul
contabilităţii de gestiune 833 ,,Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute”.
Reducerile de preţuri pot fi acordate:

 în momentul vânzării mărfurilor;


 după vânzarea mărfurilor:
- până la reflectarea veniturilor în rapoartele financiare anuale;
- după reflectarea veniturilor în rapoartele financiare anuale.
La entitatea “AsiaGroup” SRL reduceri de preţuri nu se acordă, indiferent care sunt condiţiile
achitării. Însă, autorul va explica modul de contabilizare a acestora, în baza unui exemplu
convenţional.

Exemplul convenţional 2: La 15 decembrie 2015 entitatea “AsiaGroup” SRL a livrat mărfuri


,,Fourchette-M” SRL în valoare de 660 000,00 lei, inclusiv TVA. Conform contractului, “AsiaGroup”
SRL acordă magazinului ,,Fourchette-M” SRL reduceri de preţuri care constituie:
22
- 10 % - la achitarea în momentul livrării mărfurilor;
- 5 % - în cazul când achitarea se efectuează în curs de 10 zile după livrare;
- 2 % - în cazul când achitarea se efectuează în termen de o lună după livrare.
I. Achitarea are loc în momentul livrării
În acest caz reducerile de preţuri acordate (10 %) se iau în consideraţie la perfectarea
documentelor de livrare a mărfurilor, în baza cărora se întocmeşte o formulă contabilă unică pentru
reflectarea veniturilor din vânzări. Adică, la suma reducerilor nu se efectuează o înregistrare contabilă
suplimentară privind corectarea veniturilor. Formula contabilă va fi următoarea:

Debit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” [660 000,00 – (660 000,00*10 :100)] 594 000,00 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”
[594 000,00 – (594 000,00 : 6)] 495 000,00 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” (594 000,00 : 6) 9 900,00 lei

II. Achitarea se efectuează până la reflectarea veniturilor în rapoartele financiare anuale (conform
exemplului anterior, achitarea are loc în curs de 10 zile după livrare), astfel se întocmesc următoarele
formule contabile:
1) Reflectarea valorii mărfurilor livrate:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

660 000,00 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”

550 000,00 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” (660 000,00 : 6) 110 000,00 lei

2) Achitarea creanţelor, luând în consideraţie reducerile de preţuri acordate (5 %) care constituie


33 000,00 lei (660 000,00 * 5 : 100):
Debit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” (660 000,00 – 33 000,00) 627 000,00 lei

Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

23
627 000,00 lei

3) Stornarea creanţelor şi veniturilor la suma reducerilor de preţuri (până la reflectarea veniturilor în


rapoartele financiare):
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

(33 000,00) lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”

(27 500,00) lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” (5 500,00) lei

III. Achitarea se efectuează după reflectarea veniturilor în rapoartele financiare anuale (conform
exemplului anterior, achitarea are loc în termen de o lună după livrare), formulele contabile vor fi
următoarele:
1) La momentul livrării mărfurilor:
Debit contul 221 ,, Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

660 000,00 lei

Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 ,,Venituri din vânzarea produselor”

550 000,00 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” (660 000,00 : 6) 110 000,00 lei

2) Achitarea creanţelor, luând în consideraţie reducerile de preţuri acordate (2 %) care constituie


13 200,00 lei (660 000,00 *2 : 100):
Debit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” (660 000,00 – 13 200,00) 646 800,00 lei

Credit contul 221 ,, Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

646 800,00 lei

3) Reflectarea reducerilor de preţuri în sumă de 11 000,00 lei [13 200,00 – (13 200,00 : 6)]:
Debit contul 833 ,,Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” 11 000,00 lei

24
Credit contul 221 ,, Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

11 000,00 lei

4) Înregistrarea pierderilor din reducerile de preţuri (fără TVA) în sumă de 11 000,00 lei:
Debit contul 712 ,,Cheltuieli de distribuire” sau 538 ,,Provizioane curente” 11 000,00 lei

Credit contul 833 ,,Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” 11 000,00 lei

5) Stornarea sumei TVA de 2 200 lei (13 200,00 : 6):

Debit contul 221 ,, Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”

(2 200,00) lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” (2 200,00) lei
La procurarea materialelor, mărfurilor, furnizorul poate cere achitarea acestora până la livrarea
lor, sub forma avansurilor. Creanţele pot apărea nu numai la livrarea mărfurilor (serviciilor), ci şi la
acordarea avansurilor pentru procurarea activelor (serviciilor).
La acordarea avansurilor pe un termen nu mai mare de un an în contul procurărilor ulterioare a
activelor (serviciilor) se utilizează contul de activ 224 ,,Avansuri acordate curente”. În debitul lui se
reflectă sumele avansurilor pe termen scurt acordate, iar în credit – sumele avansurilor utilizate pentru
stingerea datoriilor faţă de furnizori sau antreprenori. Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă
avansurile acordate, însă neutilizate la finele perioadei de gestiune.
La entitatea “AsiaGroup” SRL în cadrul contului 224 ,,Avansuri pe termen scurt acordate”
au fost deschise două subconturi:

 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară”;


 224.2 ,,Avansuri acordate în străinătate”.
Evidenţa analitică a avansurilor pe termen scurt acordate se ţine pe fiecare debitor.
Fiecare cont analitic poate să fie atât creditor cât şi debitor, aceasta depinde de suma de bani
care este transferată pentru materiale, servicii prestate, dacă depăşeşte valoarea materialelor
recepţionate trece la credit.
Acordarea avansurilor în contul livrării mărfurilor, materialelor, prestării serviciilor se
perfectează prin documentul primar Ordinul de plată.

Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa avansurilor pe termen scurt acordate, la


“AsiaGroup” SRL se întocmesc Balanţe de verificare pe subconturile 224.1 ,,Avansuri acordate în
ţară”, 224.2 ,,Avansuri acordate în străinătate” ale contului 224 ,,Avansuri acordate”. În aceste balanţe

25
pentru fiecare agent economic căruia i s-a acordat avansuri se indică: contul corespondent, soldul la
începutul lunii, rulajele debitoare şi creditoare şi soldul final.

Exemplul 4: Entitatea “AsiaGroup” SRL a acordat ,,Justar” SRL un avans în valoare de 1000,00 lei în
luna mai 2015 în contul livrării serviciilor de pază și securitate. Entitatea ,,Justar” SRL a livrat efectiv
servicii de pază și securitate în valoare de 890,00 lei, inclusiv TVA conform facturii fiscale FA
4089263 din 30.06.2015 (Anexa 8). Entitatea “AsiaGroup” SRL în baza acestui exemplu înregistrează
următoarele formule contabile:
Acordarea şi utilizarea avansurilor se reflectă în contabilitate prin întocmirea următoarelor
formule contabile:

 la acordarea avansurilor pe termen scurt în ţară în contul livrării materialelor:


Debit contul 224 ,,Avansuri acordate”, subcontul 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară” 1 000,00 lei

Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la conturi
nelegat” 1 000,00 lei

 la utilizarea sumelor avansurilor acordate anterior pentru stingerea datoriilor faţă de


furnizori şi antreprenori (Anexa 8):
Debit contul 521 ,,Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 ,,Datorii comerciale în ţară”

890,00 lei

Credit contul 224 ,,Avansuri acordate”, subcontul 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară” 890,00 lei
Avansurile acordate, în contul cărora nu au fost livrate bunuri materiale sau prestate servicii,
precum şi cele nerestituite în formă bănească după expirarea termenului de prescripţie se trec la
cheltuieli prin formula contabilă:

Debit contul 714 ,,Alte cheltuieli din activitatea operaţională”, subcontul 714.7 ,,Alte cheltuieli
operaţionale” 110,00 lei

Credit contul 224 ,,Avansuri acordate”, subcontul 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară” 110,00 lei

La sfârşitul perioadei de gestiune, în baza Balanţelor de verificare întocmite pe subconturile


contului 224 ,,Avansuri pe termen scurt acordate” se întocmeşte:

 registrul centralizator ,,Creanţe curente”– în care se ţine evidenţa avansurilor acordate pe


fiecare furnizor cu specificarea, dacă termenul de plată n-a sosit sau a expirat: până la 3
luni, de la 3 luni până la 1 an sau mai mult de 1 an; la “AsiaGroup” SRL Registrul de
evidenţă a achitărilor cu agenţii economici şi persoanele fizice.

26
 Cartea Mare pe contul 224 ,,Avansuri acordate”. În Cartea mare se determină soldul final
al contului 224 ,,Avansuri acordate” conform relaţiei: sold iniţial + rulaj debitor – rulaj
creditor.
Ulterior, soldul final al contului 224 ,,Avansuri acordate” este preluat din Cartea mare şi reflectat în
Bilanţul contabil (Anexa 13) la postul 290 ,,Avansuri acordate”.

3.2 Contabilitatea datoriilor entității „AsiaGroup” SRL


Datorii comerciale reprezintă angajamentele de plată ale entității față de furnizori,
antreprenori și alți creditori privind facturile comerciale pentru materialele procurate, serviciile
acordate și avansurile primite.
Ca urmare a derulării operaţiilor de aprovizionare cu bunuri, lucrări şi servicii necesare
realizării activităţii de exploatare apar datoriile comerciale curente. În cadrul acestor obligaţii faţă de
terţi mai includem şi obligaţiile rezultate din avansurile primite de la clienţi, ce reprezintă
contravaloarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor ce urmează a fi livrate, executate sau prestate.
Evidenţa analitică a datoriilor comerciale curente se ţine pe fiecare furnizor în parte,
antreprenor, pe termenele de apariţie şi de stingere a datoriilor.
Din grupa 52 „Datorii comerciale curente” fac parte următoarele conturi sintetice:

• 521 „Datorii comerciale curente”,

• 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate”,

• 523 „Avansuri primite curente”.


Soldurile conturilor din această grupă la finele perioadei de gestiune se reflectă în subcapitolul
5.2. „Datorii comerciale curente” al Bilanţului contabil (Anexa 13).
Pentru sistematizarea informaţiei privind decontările cu furnizorii şi antreprenorii este utilizat
contul de pasiv 521 „Datorii comerciale curente”. În credit se reflectă datoriile aferente facturilor
primite de la furnizori şi antreprenori, iar în debit- achitarea acestora. Soldul final reprezintă datoriile
pe termen scurt ale întreprinderii faţă de furnizori şi antreprenori la finele perioadei de gestiune.
Pentru acest cont la entitatea economică “AsiaGroup” SRL sînt deschise următoarele
subconturi:
o 521.1 „Datorii comerciale în ţară”,
o 521.2 „Datorii comerciale în străinătate”.
În conformitate cu Jurnal-order deschis pe contul 5211 „Datorii comerciale în ţară” (Anexa 9)
în evidența contabilă a entității analizate “AsiaGroup” SRL pe parcursul perioadei de gestiune au fost
înregistrate operațiunile economice privind relațiile cu furnizorii.

Exemplul 5: Conform facturii fiscale OM 1971006 din 07.12.2015 (Anexa 10) entitatea IM Orange
Moldova SA presteaza servicii de telefonie mobilă și internet pentru entitatea analizată “AsiaGroup”

27
SRL în valoare totală de 855,56 lei, inclusiv TVA - 20 %, astfel se înregistrează următoarele
operațiuni contabile:

1. Se reflectă serviciilor prestate de furnizor:

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative’ subcontul 713.5 “Cheltuieli privind serviciile cu
destinaţie administrativă” 712,97 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”

712,97 lei

2. Se reflectă suma TVA aferentă serviciilor prestate:

Debit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 142,59 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
142,59 lei

3. Achitarea față de furnizor prin transfer bancar:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”

855,56 lei

Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” 855,56 lei

Totalitatea înregistrărilor la contul 521.1 ,,Datorii comerciale în ţară” în luna decembrie 2015 se
sistematizeaza în Registrul soldurilor și rotaţiilor (Anexa 9).

Exemplul 6: Conform facturii fiscale TM 2283918 din 30.11.2015 (Anexa 11) entitatea
Moldtelecom SA presteaza servicii de telefonie fixă pentru entitatea analizată “AsiaGroup” SRL în
valoare totală de 84,00 lei, inclusiv TVA - 20 %, astfel se înregistrează următoarele operațiuni
contabile:

1. Se reflectă serviciilor prestate de furnizor:

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative’ subcontul 713.5 “Cheltuieli privind serviciile cu
destinaţie administrativă” 70,00 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
28
70,00 lei

2. Se reflectă suma TVA aferentă serviciilor prestate:

Debit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 14,00 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
14,00 lei

3. Achitarea față de furnizor se efectuează în numerar:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
84,00 lei
Debit contul 241 ,,Casa”, subcontul 241.1 „Casa în monedă națională” 84,00 lei
O mare parte din cantitatea utilajelor utilizate în procesul de producere la entitatea analizată
“AsiaGroup” SRL este importată din Spania, astfel în evidența contabilă se utilizează contul 521.2
„Datorii comerciale în străinătate” care se acumulează în Jurnal-order 521.2 (Anexa 12).
Exemplul 7: La 26.12.2012 entitatea analizată “AsiaGroup” SRL a efectuat un import de utilaje
pentru fabricarea produselor de la Officie Meccaniche Pietro Berto S.p.a. cu urmatoarele date:

 valoarea contractuală a cuptorului RBR-H5 GS conform declarației vamale RB 06025433 din


26.12.2012 (Anexa 12), constituie 17 607,18 EUR;
 servicii de transport prestate de catre o întreprindere din ţară – 1 471,00 lei;
 procedurile vamale -0,4% din valoarea în vamă – 1 125,57 lei;
 taxa pentru prelucrarea informaţiei la vamă – 60,96 lei;
 TVA 20% - 56 797,85 lei.
Cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data vămuirii a constituit 15,9817 lei/EUR.
În contabilitate se intocmesc urmatoarele formule contabile:

1.Virarea din contul de decontare pentru achitarea taxei pentru proceduri vamale si a sumei TVA
aferentă utilajelor procurate:

Debit cont 224 ,,Avansuri acordate”, subcont 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară” 57 000,00 lei

Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” 57 000,00 lei

2. Înregistrarea la intrări a mijlocului fix importat la preţul indicat în invoice:

29
Debit contul 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”, subcontul 121.3 “Imobilizări
corporale pînă la punerea în utilizare” 281 392,67 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.2 “Datorii comerciale în
străinătate” 281 392,67 lei
3. Se reflectă cheltuielile de transport:

Debit contul 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”, subcontul 121.3 “Imobilizări
corporale pînă la punerea în utilizare” 1 471,00 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
1 471,00 lei

4. Se reflectă calculul taxei pentru proceduri vamale:

Debit contul 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”, subcontul 121.3 “Imobilizări
corporale pînă la punerea în utilizare” 1 125,57 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”

1 125,57 lei

5. Se reflectă suma TVA aferentă utilajului importat (Vama):

Debit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 56 797,85 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”

56 797,85 lei

6. Se reflectă suma aferentă taxei pentru prelucrarea informaţiei la vamă:

Debit contul 121 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”, subcontul 121.3 “Imobilizări
corporale pînă la punerea în utilizare” 60,96 lei

Credit contul 541 ,,Datorii preliminare”, subcontul 541.0 ,,Datorii preliminate privind
decontările cu bugetul” 12,19 lei

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
48,77 lei

7. Închiderea reciprocă a contului de creanţe şi datorii:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
30
57 000,00 lei

Credit contul 224 ,,Avansuri acordate”, subcont 224.1 ,,Avansuri acordate în ţară” 57 000,00 lei

8. Achitarea restanțelor la vamă:


Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”

2 443,19 lei

Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” 2 443,19 lei

9. Se reflectă achitarea cu furnizorul străin care s-a efectuat la data 13.11.2012 în avans în sumă de
17 607,18 EUR conform Ordinului de plată nr. 28:

Debit contul contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.2 “Datorii comerciale în
străinătate” 17 607,18 EUR sau 281 392,67 lei

Credit contul 243 “Conturi curente în valută străină”, subcontul 243.2 “Numerar la conturi în
străinătate” 17 607,18 EUR sau 281 392,67 lei

10. Se reflectă achitarea cu firma de transport:

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în ţară”
1 471,00 lei
Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” 1 471,00 lei

Datele aferente procurărilor sînt sistematizate lunar atît în Registrul soldurilor și rotaţiilor la
conturile 521.1 ,,Datorii comerciale în ţară” (Anexa 9), 521.2 „Datorii comerciale în străinătate”
(Anexa 12), cît şi în Registrul procurărilor. Tranzacţiile analizate mai sus aferente conturilor 521.1
,,Datorii comerciale în ţară” și 521.2 „Datorii comerciale în străinătate” pot fi vizualizate in Registrul
procurărilor pentru luna decembrie 2015.

31
ÎNCHEIERE

Creanţele reflectă angajamente contractate de anumiţi parteneri ai întreprinderii, cum sunt


clienţii, ale căror termene de plată au o scadenţă ulterioară livrării bunurilor şi serviciilor, precum şi
debitorii firmei, în calitate de beneficiari ai unor împrumuturi pe care le vor rambursa ulterior
împreună cu dobânda aferentă acestora. Creanţele “AsiaGroup” SRL sunt formate din creanţe
aferente facturilor comerciale, creanţe privind personalul, privind decontările cu bugetul și avansuri
acordate pe termen scurt.
În cadrul acestora, la “AsiaGroup” SRL creanţele aferente facturilor comerciale reprezintă
creanţele faţă de clienţi determinate de serviciile prestate care fac obiectul activităţii întreprinderii.
Prin categoria de decontări cu terţii sunt delimitate toate creanţele faţă de terţe persoane, cu termen de
decontare mai mare de 1 an şi pe termen scurt.
La formularea unor definiţii teoretice s-au luat în considerare opiniile diferiţilor autori, iar la
evidenţierea elementelor metodelor înregistrării operaţiunilor ecnomice, componenţei şi conţinutului
creanţelor pe termen scurt au fost utilizate regulile şi cerinţele conţinute în actele legislative şi
normative respective ale Republicii Moldova.
Aspectele teoretice examinate în prezenta lucrare sunt ilustrate în detalii prin exemplele reciproc
corelate, întrucât acestea sunt elaborate în baza datelor raportului financiar al “AsiaGroup” SRL şi
altor anexe.
În urma studierii compartimentului ,,Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai
entităţii” la “AsiaGroup” SRL, autorul a observat următoarele aspecte pozitive, şi anume:
contabilitatea este ţinută conform Legii contabilităţii Republicii Moldova, Standardelor Naţionale de
Contabilitate, Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderii,
Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, personalul întreprinderii este asigurat cu
literatura de specialitate necesară şi anume, revistele Contabilitate şi audit, Monitorul Oficial.
Contabilitatea este ținută conform formei automatizate programul “1C- Contabilitate”, versiunea 7.7,
acest fapt ușurează mult lucrul efectuat de contabil.
Starea generală a contabilităţii la entitatea analizată “AsiaGroup” SRL este satisfăcătoare în
ceea ce priveşte modul de culegere, prelucrare şi generalizare a datelor contabile. Întreprinderea
analizată întocmeşte toate dările de seamă cerute de legislaţie pentru domeniul în care activează, însă
datele înscrise în aceste documente nu întotdeauna corespund realităţii.

32
Folosirea celor mai progresiste forme de contabilitate şi perfecţionarea ei în continuare
contribuie în mare măsură la ameliorarea organizării evidenţei contabile în comerţ, ridicarea calităţii
şi operativităţii ei, pentru reducerea volumului de lucru al lucrătorilor contabilităţii.

Folosirea calculatoarelor contribuie la ameliorarea calităţii documentelor primare, intensifică


controlul asupra operaţiilor economice în procesul prelucrării lor. Conţinutul şi forma documentelor
primare se schimbă în mod esenţial, se introduce standartizarea şi unificarea documentelor, a
sistemului de dare de seamă, se schimbă circulaţia documentelor în organizaţii şi întreprinderi.
Cu ajutorul tehnicii de calcul moderne un şir de lucrări se execută în mod automat: de
exemplu, pe baza unui program elaborat se calculează totalurile operaţiilor omogene; se determină
soldurile şi se imprimă maşinogramele, care înlocuiesc listele de verificare la evidenţa mărfurilor,
decontărilor etc.
Concluzionând, se poate de apreciat că compartimentul contabilitatea creanţelor și datoriilor
comerciale la “AsiaGroup” SRL este organizat în mod raţional, oferind posibilitatea furnizării
operative a informaţiilor necesare luării deciziilor, deşi ar fi necesar ţinerea evidenţei separate a
datoriilor şi creanţelor comerciale şi avansurilor primite şi acordate, ceea ce ar uşura lucrul
contabilului şi ar permite folosirea acestei informaţii de orice utilizator. Astfel, evidenţa contabilă
trebuie ţinută pe fiecare cont sintetic şi conturi analitice, ceea ce dă posibilitatea de a obţine orice
informaţie în momentul dorit despre fiecare debitor al întreprinderii în parte.

Gestiunea creanţelor și datoriilor comerciale are ca scop să de-a răspuns la următoarele


întrebări: care sunt condiţiile de creditare a clienţilor, care este perioada de acordare a creditului
comercial, este convenabil acordarea unui discount, care este valoarea maximă a creditului. Valoarea
creanţelor și datoriilor comerciale în cadrul entității recent create “AsiaGroup” SRL este determinată
de nivelul de vânzări şi respectiv încasări.
Politica întreprinderii privind preţul şi calitatea produselor, publicitatea şi reclama, perioada
de acordare a creditelor comerciale influenţează în mod direct volumul vânzărilor realizate de firmă.
Politica de creditare se poate analiza şi prin intermediul elementelor creditelor comerciale. Din cauza
riscurilor privind creditelor comerciale, directorul întreprinderii “AsiaGroup” SRL stabileşte politica
de credit, de regulă, de comun acord cu directorul financiar al vânzărilor. Managerul de credit este
responsabil de gestiunea politicii de credit a întreprinderii analizate.

Pentru a realiza o politică de credit eficientă este necesar de ţinut cont de un echilibru între
rentabilitatea capitalurilor imobilizate între creanţe și datorii şi riscul de lichiditate care este ataşat
deţinerii acestora prezentat în analiza efectuată în contextul lucrării date de către autor.

33
BIBLIOGRAFIE
I. Acte legislative şi normative
1.1. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 24.04.2007 // Monitorul Oficial nr. 90-93 //
399 din 29.06.2007.
1.2. Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 // MO nr.164-167/810
din 09.12.2005.
1.3. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, nr.174 din
25.12.97 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.93-96 din 30.12.1997.
1.4. Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare Ordinul Ministerului
Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997 // Monitorul Oficial nr. 88-91 din 30.12.1997.
1.5. Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din
Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie
2002 // Monitorul Oficial nr.
1.6. Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.27din 24 04
2004 // Monitorul Oficial nr.123-124 din 27.07.2004.
1.7. Standardul Naţional de Contabilitate 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997 // MO nr. 88-91 din 30.12.1997.
1.8. Standardul Naţional de Contabilitate 18 ,,Venitul” aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997 // MO nr. 88-91 din 30.12.1997.
1.9. Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 18 ,,Venitul” aprobate prin ordinul Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999 // MO al Republicii Moldova nr. 35–38 din
15.04.1999.
1.10. Standardul Naţional de Contabilitate 21 “Efectele variaţiilor cursurilor valutare” aprobate prin
ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 35–38 din 15.01.1999.
1.11. Standardul Naţional de Contabilitate 24 “Publicitatea informaţiei privind părţile legate”
aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.1999 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35–38 din 15.04.1999.
1.12. Codul Fiscal al Republicii Moldova şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor acestuia //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 08.02.2007. nr. 90–93 din 29.06.2007.
1.13. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107- XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial nr. 82-26
din 22.06.2002.

1.14 Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 39 “Instrumente financiare: Recunoaştere şi


Evaluare”.

1.15 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 1 “Prezentarea Situaţiilor Financiare”.


34
II. Literatura de specialitate
2.1. Contabilitatea financiară Ediţia a II-a. Chişinău, ACAP 2003 / Coordonator Alexandru Nederiţa.
2.2. Corespondenţa conturilor contabile, Chişinău - 2007 / Nederiţa Alexandru.
2.3. Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova Vol. I, Vol. II, Chişinău,
ACAP, 1998 / Coordonator Alexandru Nederiţa.
2.4. Principiile de bază ale contabilităţii Ediţia a V-a. Chişinău, ARC - 2000 / Needles B. E.,
Anderson H. R., Caldwell J. C.
2.5. Bazele contabilităţii, Chişinău - 2004 / Viorel Ţurcanu, Eudochia Bajerean.
2.6. Contabilitatea Aprofundată, Economica, 1996 / Feleagă Niculae.
2.7. Contabilitatea Financiară, Volumul III / Feleagă Niculae şi Ionaşcu Ion.
2.8. Contabilitate generală, ed. Universitară, Bucureşti 2001 / Bojian Octavian.
2.9. Contabilitatea întreprinderilor, Economica - 1996 / Feleagă Niculae.
2.10. Analiza rapoartelor financiare,Tipografia Centrală 2004 / Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc
L., Chirilov N., Furtună D.
2.11. Analiza gestionară, Chişinău - 2003 / Vladimir Balanuţă.

III. Ediții periodice


3.1. Alexandru Nederiţă. Aspecte ale contabilităţii cheltuielilor privind creanţele compromise //
Conferinţa ştiinţifică internaţională “Dezvoltarea durabilă a Romîniei şi Republica Moldova în
context european mondial” (22-23 septembrie) // Chişinău 2007, Volumul-I.
3.2. Constantin Ştefan. Evaluarea creanţelor şi datoriilor // Gestiunea şi contabilitatea firmei, anul
2004, nr.2.
3.3. Bordeianu Olga. Unele aspecte privind clasificarea creanţelor şi datoriilor // Simpozionul
internaţional al tinerilor cercetători (19-20 aprilie) // Chişinău 2007.
3.4. Şerban Claudia, Negescu Mihaela, Georgescu N. Analiza creanţelor şi obligaţiilor // Tribuna
economică anul 2002, nr. 19.
3.5 Gortolomei Valentina. Analiza şi gestiunea creanţelor – tehnici de sporire a potenţialului financiar
al întreprinderii // Conferinţa internaţională “Problemele contabilităţii şi auditul în condiţiile
globalizării” (15-16 aprilie), anul 2005.

35