Sunteți pe pagina 1din 2

Legea nr.

406/2001 privind acordarea unor drepturi


persoanelor care au avut calitatea de șef al statului
român
Art. 1. -
(1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care au avut calitatea de șef al statului
român.
(2) Persoana care exercită funcția de șef al statului român beneficiază de prevederile
prezentei legi de la data încetării mandatului.
(3) Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de șef
al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată
definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum.

Art. 2. -

Persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de
următoarele drepturi:
a) folosința gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, care cuprinde și
un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de
secretar;Modificări (1)
b) o indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizația acordată Președintelui
României în exercițiu;
c) pază și protecție, precum și folosința gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de
Serviciul de Protecție și Pază, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 3. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 2 lit. b) se acordă și în cazul în care persoana îndreptățită
beneficiază și de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activități profesionale, în
condițiile legii, sau cu titlu de pensie.
(2) Modalitățile concrete privind exercitarea drepturilor prevăzute la art. 2 lit. a) și c) se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -
(1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi își pierd drepturile acordate în
cazul săvârșirii unei infracțiuni, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la
o pedeapsă privativă de libertate.
(2) Locuința de protocol acordată potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi reședința pe care titularul
a avut-o ca Președinte al României în funcție.
(3) Membrii de familie ai titularului beneficiază de dreptul de folosință gratuită, potrivit art.
2 lit. a), numai pe durata vieții titularului și vor elibera locuința în termen de 60 de zile.

Art. 5. -
Cheltuielile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se suportă de
ordonatorii principali de credite, după caz, iar sumele cu această destinație sunt alocate
anual prin legea bugetului de stat, potrivit instrucțiunilor emise în acest scop de Ministerul
Finanțelor Publice.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE
SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2001.


Nr. 406.

S-ar putea să vă placă și