Sunteți pe pagina 1din 12

Pagina 1 din 12

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5
incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie august 1998, şi litera F din anexa la Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20
noiembrie 2006 de adoptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a
publică şi unităţi de agrement
mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.
Nr. 118 din 20 mai 2010
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Ministrul administraţiei şi internelor,
Nr. 1.709 din 10 iunie 2010
Vasile Blaga
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 29 iunie 2010
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006
Elena Gabriela Udrea
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 lit.
ANEXA 1
c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu
modificările ulterioare, precum şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
DISPOZIŢII GENERALE
1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de
privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice,
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al
unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele
membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările
ulterioare,
CAPITOLUL I
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Scop şi domeniu de aplicare
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
ART. 1
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin (6) din Hotărârea
Scopul prezentelor Dispoziţii generale privind apărarea împotriva
Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi
Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările ulterioare,
de agrement, denumite în continuare dispoziţii generale, este de prevenire şi
reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru
ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul dezvoltării regionale şi turismului
limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice
emit următorul ordin:
pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi
mediului împotriva efectelor incendiilor.
ART. 1
ART. 2
Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la
(1) Structurile de primire turistice, definite conform art. 2 lit. d) din
structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement,
Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
ART. 2
755/2001, cu modificările ulterioare, ce fac obiectul prezentelor dispoziţii
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data
generale, includ:
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-
apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţă,
*
campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute
agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;
de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998
b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi
de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul
de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de
standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al
alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel cum a fost
Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 2 din 12

societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unităţi de fast-food, a) obţine autorizaţiile necesare conform legii;
cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii; b) asigură încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării
c) structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, împotriva incendiilor;
cazinouri, discoteci, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea controalelor de apărare împotriva
turistic; incendiilor organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al
d) structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi municipiului Bucureşti şi de către personalul desemnat din cadrul unităţii proprii;
de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau d) ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
arondate complexurilor de turism balnear. e) asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva
(2) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale aspectele specifice incendiilor;
referitoare la structurile de primire turistice cu funcţiuni de transport. f) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva
ART. 3 incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice şi în prezentele dispoziţii generale.
(1) Prezentele dispoziţii generale se aplică şi unităţilor de alimentaţie ART. 8
publică, unităţilor de agrement şi altele asemenea, care nu sunt clasificate, (1) Conducătorul unităţii care desfăşoară activităţi cu personal angajat
potrivit normelor legale în vigoare, ca structuri de primire turistice. permanent sau temporar din afara acesteia, în condiţiile prevăzute de lege, este
(2) Fac obiectul prezentelor dispoziţii generale unităţile de fast-food, obligat să organizeze şi să desfăşoare instruirea acestuia în domeniul apărării
cofetăriile şi patiseriile cu afluenţă de public, care au minimum 40 de locuri la împotriva incendiilor pe baza Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
mese destinate servirii persoanelor. domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi
(3) Unităţilor de fast-food, cofetăriilor şi patiseriilor care au mai puţin de internelor nr. 712/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum şi sălilor de jocuri cu o altor reglementări specifice.
capacitate de cel mult 10 locuri li se aplică prevederile art. 56. (2) Personalul este instruit şi cu privire la modalităţile practice de
ART. 4 asigurare a evacuării/salvării persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot
Prezentele dispoziţii generale completează cu prevederi specifice Normele evacua singure şi de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate, precum
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.
administraţiei şi internelor nr. 163/2007, alături de alte reglementări tehnice din (3) Instruirea se efectuează de persoane care îndeplinesc condiţiile
domeniul apărării împotriva incendiilor aferente unităţilor care fac obiectul prevăzute în reglementările în vigoare.
prezentelor dispoziţii generale. (4) Instructajul trebuie să cuprindă cel puţin aspecte privind descrierea
ART. 5 obiectivului, exploatarea spaţiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare, exploatarea
Dispoziţiile generale se aplică şi sunt obligatorii pe întregul teritoriu al instalaţiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului
României, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a structurilor de de alarmare, utilizarea stingătoarelor şi a altor mijloace de intervenţie.
primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement. (5) Periodic trebuie să se organizeze exerciţii de utilizare a mijloacelor
tehnice de apărare împotriva incendiilor, intervalul de timp între două exerciţii
CAPITOLUL II fiind dat de termenele de desfăşurare a instructajului periodic în domeniul
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor situaţiilor de urgenţă.
ART. 9
ART. 6 (1) Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din
(1) Structurile de primire turistice, unităţile de alimentaţie publică şi cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor
unităţile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atribuţii de conducere. de agrement trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară obţinută în
(2) Prin persoană cu atribuţii de conducere, denumită în continuare urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării
conducătorul unităţii, se înţelege, după caz, proprietarul sau administratorul împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească.
structurii de primire turistice, unităţii de alimentaţie publică şi unităţii de (2) Pot îndeplini aceste atribuţii şi persoanele din statele membre ale
agrement. Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
ART. 7 (EFTA) - părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut
Conducătorul unităţii are următoarele obligaţii principale din punctul de recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
vedere al apărării împotriva incendiilor: (3) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) poate fi compus din:

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 3 din 12

a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; d) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de caz de incendiu;
urgenţă; e) să anunţe, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate
c) persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în produce o situaţie de urgenţă;
domeniul apărării împotriva incendiilor; f) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui
d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe bază de început de incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor,
contract. din dotare.
ART. 10 ART. 13
Personalul prevăzut la art. 9 are următoarele obligaţii principale: Personalul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit.
a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru a), amplasate izolat, este instruit periodic, aducându-se în atenţie, îndeosebi,
apărarea împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor următoarele interdicţii:
de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement; a) uscarea, pe aparatele de bucătărie sau de încălzire, a hainelor sau a
b) participă la controlul desfăşurat pe linia apărării împotriva incendiilor altor materiale textile;
de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de b) depozitarea de ambalaje în spaţiile destinate publicului;
urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti; c) fumatul în spaţii cu risc de incendiu.
c) informează conducătorul unităţii asupra deficienţelor pe linia apărării ART. 14
împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de Personalul care deserveşte echipamentele pentru prepararea hranei din
înlăturare a acestora; cadrul unităţilor de alimentaţie publică urmează un instructaj special cu privire la
d) propune întreruperea activităţii de lucru cu publicul dacă constată stări instrucţiunile de exploatare recomandate de producătorul echipamentelor şi la
de pericol iminent; regulile specifice de intervenţie în caz de incendiu, îndeosebi pentru incendiile de
e) anunţă, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate uleiuri şi grăsimi.
produce o situaţie de urgenţă în cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor ART. 15
de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement; (1) Conducătorul unităţii, prin personalul menţionat la art. 9, trebuie să
f) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul de deservire şi verifice că, în cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil să utilizeze
cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor; mijloacele de apărare împotriva incendiilor şi să acţioneze sistemul de alarmare şi
g) participă, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor în caz alertare.
de incendiu; (2) De asemenea, personalul structurilor menţionate la art. 2 şi art. 3
h) verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare, precum şi a alin. (1) trebuie să aplice instrucţiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.
mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform modului de ART. 16
amplasare stabilit. (1) În situaţia nedotării cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul
ART. 11 nopţii, în structurile de primire turistice menţionate la art. 2 alin. (1) lit. a),
În unităţile menţionate la art. 2, principalele categorii de utilizatori sunt: personalul de serviciu execută verificarea periodică a spaţiilor comune pentru
a) personalul angajat; observarea în fază incipientă a unui eventual incendiu.
b) publicul. (2) Aceste verificări sunt consemnate într-un document specific.
ART. 12
Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de CAPITOLUL III
alimentaţie publică şi unităţilor de agrement are următoarele obligaţii principale: Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor
a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor,
prevederile prezentelor dispoziţii generale şi măsurile şi regulile specifice stabilite SECŢIUNEA 1
în cadrul unităţii în care este angajat; Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor
b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a
aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este angajat; ART. 17
c) să informeze publicul asupra măsurilor specifice de apărare împotriva Conducătorul unităţii asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor
incendiilor; tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 4 din 12

incendiilor, din dotare, conform reglementărilor tehnice şi la parametrii stabiliţi în SECŢIUNEA a 2-a
proiecte tehnice. Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
ART. 18 cazare
(1) Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de
autoritate, de către conducătorul unităţii, în funcţie de riscul de incendiu, ART. 22
echiparea cu sisteme de protecţie şi alte reglementări în vigoare. Este obligatorie menţinerea în permanenţă a practicabilităţii căilor de
(2) Camerele în care este admis fumatul se marchează corespunzător, iar evacuare a persoanelor şi se interzice blocarea acestora cu diferite materiale,
sistemele de ventilare prevăzute în aceste încăperi nu trebuie să asigure ventilaţia elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare
în alte părţi ale construcţiei în care este obligatorie asigurarea unor zone libere de pentru lenjerie, cărucioare pentru curăţat, măsuţe mobile pentru roomservice,
fum. combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri.
(3) În locurile unde este admis fumatul se asigură un număr suficient de ART. 23
scrumiere, care se colectează şi se golesc periodic într-un recipient din materiale Uşile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate şi au
cu clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisă colectarea altor corespondenţă cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător şi păstrate
materiale combustibile, prevăzut cu capac, amplasat în exterior. închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
(4) Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectuează ART. 24
periodic, pentru a se asigura că ţigările sunt stinse, conţinutul scrumierelor a fost Se recomandă ca persoanele cu dizabilităţi, afecţiuni locomotorii sau altele
colectat şi evacuat corespunzător şi că nu există cazuri de aprindere a unor asemenea, să fie cazate la nivelurile inferioare ale clădirilor, în vederea asigurării
materiale combustibile. evacuării rapide şi în securitate a acestora.
ART. 19 ART. 25
În cazul construcţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se (1) La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor,
interzice blocarea căilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mărfuri, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind
precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea şi posibilităţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul
întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situaţie. în care trebuie să se acţioneze în astfel de situaţii.
ART. 20 (2) Regulile minime ce se recomandă a fi respectate de utilizatori sunt
Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot prezentate în anexa nr. 1.
îngreuna evacuarea în caz de incendiu. (3) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc
ART. 21 conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului
În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
următoarele măsuri: ART. 26
a) uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie Se interzice folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor
marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel combustibile sau altor întrebuinţări, precum spălătorii, ateliere, magazii,
încât să fie vizibile ziua şi noaptea; afumătorii şi altele asemenea.
b) uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul ART. 27
deplasării persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate; Se interzice intrarea în poduri şi subsoluri cu lumânări, chibrituri aprinse,
c) uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu lămpi şi altele asemenea.
uşi glisante sau rotative, sunt menţinute în permanenţă practicabile; ART. 28
d) pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor Se asigură înlăturarea depunerilor de praf, scame şi alte materiale
pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice. combustibile din canalele de ventilaţie şi puţurile ascensoarelor.
ART. 29
Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curăţenie.
ART. 30
Este obligatorie asigurarea permanentă a funcţionării iluminatului de
siguranţă.

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 5 din 12

ART. 31 SECŢIUNEA a 3-a


La construcţiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmăreşte Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
permanent funcţionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezervă. agrement şi unităţilor de agrement
ART. 32
Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare, ART. 36
altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras şi de Numărul maxim admis de persoane în această categorie de unităţi nu
uscat părul, care pot fi folosite numai în camerele de baie. trebuie să depăşească valoarea impusă prin proiectul de construcţie şi prin
ART. 33 reglementările tehnice specifice.
În oficii, cafetierele, fiarele de călcat şi alte aparate electrice similare se ART. 37
deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost utilizate. Mobilierul, aparatele de jocuri şi alte dotări specifice se dispun astfel încât
ART. 34 căile de circulaţie să fie menţinute libere în permanenţă.
Sunt obligatorii verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a ART. 38
sistemelor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice. (1) Se recomandă ca scheletul meselor şi scaunelor din sală, fixe sau
ART. 35 mobile, să fie realizat din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau
În cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea
amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea următoarelor reguli: produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc,
a) se interzic fumatul în dormitoare şi utilizarea focului deschis în aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al
apropierea structurii turistice; ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificările şi
b) focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp completările ulterioare.
fără vânt, la distanţă de siguranţă faţă de construcţii şi cu asigurarea (2) Scaunele cu umplutură din materiale cu clasa de reacţie la foc F sau
supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apă; clasa d2 sunt acceptate cu condiţia ca husa exterioară să fie realizată din
c) mijloacele de iluminat cu flacără, precum felinare, lumânări, se materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
utilizează în condiţii de siguranţă, fiind stinse după folosire; (3) Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, părţile
d) se interzice funcţionarea fără supraveghere a mijloacelor de încălzire translucide sau transparente care au încorporate instalaţii de lumini şi plasele
locală şi a celor de preparat şi încălzit hrana; orizontale suspendate trebuie să fie din materiale având clasa de reacţie la foc
e) se asigură rezervă de apă pentru incendiu şi condiţii de utilizare minim B, d0 sau d1.
eficientă în caz de necesitate; (4) Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reacţie la foc
f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de minim B, d0 sau d1.
bucătărie sau de încălzire; ART. 39
g) se recomandă ca numărul maxim de persoane cazate să nu depăşească Prinderile sau armăturile de siguranţă care susţin elementele de decor
numărul de locuri din camerele de cazare; suspendate sunt protejate la foc astfel încât să împiedice căderea lor în timpul
h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încălzire sau prepararea evacuării publicului.
hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spaţiile accesibile ART. 40
publicului şi în camerele de cazare; Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisă.
i) personalul structurii de primire turistice urmăreşte respectarea regulilor ART. 41
şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini,
ceaţă, fum şi altele asemenea se face cu asigurarea protecţiei la foc necesare pe
baza instrucţiunilor emise de producător sau de proiectant.
ART. 42
Instalaţiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele
luminoase, cu ceaţă, cu fum şi altele asemenea, se prevăd cu un sistem
centralizat de scoatere din funcţiune în caz de incendiu.
ART. 43
Se interzice utilizarea lumânărilor sau a focului deschis.

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 6 din 12

ART. 44 Pentru sălile de jocuri electronice, mecanice, internet şi altele asemenea


(1) Garderobele pot fi amenajate în sală şi dependinţele sale, cu excepţia cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar următoarele măsuri:
căilor de comunicaţie şi a caselor scărilor. a) sunt interzise introducerea în sălile de jocuri a unui număr mai mare de
(2) Acestea se dispun astfel încât publicul care staţionează în vecinătatea aparate electrice sau electronice decât cel prevăzut prin proiect şi utilizarea
lor să nu îngreuneze circulaţia altor persoane. acestora cu defecţiuni ori improvizaţii;
ART. 45 b) personalul care supraveghează sala de jocuri trebuie să fie instruit în
(1) Spaţiul destinat DJ-ului sau activităţii de regie cu echipamentele ori ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei
instalaţiile de muzică nu trebuie să îngreuneze circulaţia publicului. intervenţii în caz de incendiu;
(2) Acest spaţiu se separă faţă de public fie printr-un perete sau perete- c) în fiecare sală de jocuri trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în
ecran de 2 metri înălţime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zonă liberă locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător;
de cel puţin un metru. d) se interzice blocarea căilor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau
ART. 46 altele asemenea;
(1) Sub pardoseala falsă nu se folosesc prize, doze de derivaţie şi nu se e) se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau
execută îmbinări de cabluri. a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului şi utilizatorilor;
(2) Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie f) se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă
trebuie să fie de tip etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală. performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN
(3) În pardoselile înalte tip estradă, în zonele cu aglomerări mari de 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici
cabluri şi în apropierea echipamentului, se prevăd panouri uşor demontabile, cu performanţe de stingere echivalente.
astfel încât spaţiul de sub pardoseală să fie uşor accesibil pentru intervenţii în caz ART. 52
de incendiu. Personalul de deservire trebuie să urmărească evacuarea ritmică a
(4) Panourile menţionate la alin. (3) se marchează vizibil şi se întreţin deşeurilor şi a ambalajelor din spaţiile accesibile publicului.
corespunzător.
ART. 47 SECŢIUNEA a 4-a
Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizează din Reguli şi măsuri specifice structurilor de alimentaţie publică
materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0.
ART. 48 ART. 53
Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu În spaţiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite
se stabileşte prin proiect, conform reglementării tehnice specifice, şi trebuie să fie accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.
adaptată condiţiilor particulare de exploatare. ART. 54
ART. 49 Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor
(1) Testarea funcţionării detectoarelor de incendiu se realizează conform de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de
instrucţiunilor producătorului, dar nu la un interval de timp mai mare de o lună. evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de
(2) Verificarea funcţionării detectoarelor de incendiu se realizează de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi
către persoane fizice şi juridice atestate conform legii. menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în
ART. 50 sală.
La amenajarea saunelor în structuri de primire turistice se au în vedere ART. 55
următoarele: Elementele decorative sau de iluminat cu flacără nu sunt admise decât
a) separarea faţă de restul construcţiei pentru asigurarea limitării dacă au elemente de susţinere din materiale având clasa de reacţie la foc minim
propagării unui eventual incendiu cu pereţi REI 180 şi planşee REI 120; A2-s1, d0, şi se iau măsuri corespunzătoare de amplasare şi protejare, astfel
b) utilizarea numai de cabine şi instalaţii utilitare aferente acesteia, încât să nu intre în contact cu materiale combustibile.
certificate sau omologate conform legii; ART. 56
c) asigurarea posibilităţilor de evacuare a fumului şi gazelor din zona Pentru structurile prevăzute la art. 3 alin. (3) sunt obligatorii următoarele
amenajării saunei în locuri/zone fără pericol. măsuri:
ART. 51

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 7 din 12

a) este interzisă introducerea în sălile de servire a unui număr mai mare e) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu
de scaune şi mese decât cel prevăzut prin proiect; microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi
b) în fiecare sală de servire trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost folosite.
locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător; ART. 60
c) se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele Personalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei
asemenea a căilor de evacuare; trebuie instruit, cel puţin lunar, de către personalul precizat la art. 9, privind
d) personalul trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi măsurile de prevenire specifice, intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei
evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu; sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.
e) în spaţiile în care se utilizează mijloace de încălzire, de preparare a ART. 61
produselor sau altele asemenea se afişează instrucţiuni specifice de exploatare a În spaţiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârşire:
acestora şi privind lucrul cu foc deschis; a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu
f) se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă defecţiuni, improvizaţii ori fără supraveghere şi fără respectarea instrucţiunilor
performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN specifice de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;
3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele
cu performanţe de stingere echivalente. aflate în uz;
ART. 57 c) prelingerea grăsimilor din tăvi, utilizarea vaselor umplute peste limită
(1) Prepararea mâncărurilor flambate se face doar la masa la care se sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
servesc. d) lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de
(2) În sălile pentru servirea mesei se interzice reîncărcarea cu combustibil incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.
a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate. ART. 62
(3) În spaţiile unde se face reîncărcarea cu combustibil a dispozitivelor Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazele, cuptoarele şi celelalte
sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate se asigură un stingător cu utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin
performanţele de stingere minimum 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor un metru faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele
tehnice echivalente, ori mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de combustibile din încăperi.
stingere echivalente. ART. 63
ART. 58 (1) Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de
Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc preparare şi încălzire a hranei şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în
minim B, d0 sau d1. aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.
ART. 59 (2) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor (3) Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau
măsuri: conform instrucţiunilor producătorului.
a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, de exemplu: curăţarea ART. 64
petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele (1) Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi
îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu
lucru departe de sursele de aprindere; instalaţii de stingere specifice.
b) afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor (2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit,
specifice dispozitivelor şi maşinilor termice de preparare a hranei utilizate, a grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează
instrucţiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grăsimi, după caz, a săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
instrucţiunilor de evacuare specifice; (3) Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.
c) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează ART. 65
materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, În dreptul fiecărei maşini de gătit cu gaze şi gaze lichefiate se afişează
cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea; instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu
d) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de chei speciale.
acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 8 din 12

ART. 66 ori protejate prin metode similare, şi se asigură împotriva răsturnării sau căderii
(1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în bunurilor depozitate.
dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei. ART. 73
(2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de (1) Instalaţiile frigorifice se amplasează în încăperi aerisite în care nu este
intervenţie în caz de incendiu. permis accesul cu surse de foc.
ART. 67 (2) Exploatarea instalaţiilor frigorifice se face numai de personal instruit.
La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează ART. 74
următoarele operaţiuni obligatorii: La terminarea lucrului, şeful depozitului sau magaziei ia măsuri pentru
a) întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, deconectarea instalaţiilor electrice existente, altele decât cele cu rol de protecţie
dispozitivelor de preparare a hranei; împotriva incendiilor sau funcţionare continuă, de la reţeaua de alimentare cu
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi energie electrică.
recipiente;
c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi SECŢIUNEA a 6-a
efectuarea curăţeniei la locul de muncă; Reguli şi măsuri specifice activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea
cheilor la locurile stabilite de conducătorul unităţii. ART. 75
Instalaţiile electrice de iluminat şi prizele se menţin în gradul de protecţie
SECŢIUNEA a 5-a pentru care au fost proiectate.
Reguli şi măsuri specifice pentru depozite şi magazii ART. 76
Utilajele, echipamentele, instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea
ART. 68 produselor textile murdare se curăţă în permanenţă de eventualele depuneri de
La exploatarea spaţiilor de depozitare şi a magaziilor se respectă regulile fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe componentele de mişcare ale acestora;
şi măsurile specifice de prevenire a incendiilor, prevăzute în normele aprobate curăţarea acestora se face de către personal instruit.
prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 şi în ART. 77
reglementările specifice. (1) În spaţiile în care se exploatează maşinile de spălat se interzice
ART. 69 păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe murdare decât cea necesară pentru o
(1) Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale. şarjă.
(2) Această interdicţie trebuie afişată în mod vizibil şi lizibil. (2) Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe
ART. 70 murdare mai mare decât capacitatea maximă a acestora.
(1) Cantitatea de produse şi materiale admisă în spaţiile de depozitare nu (3) Se interzice depozitarea în spălătorie a diferitelor materiale
trebuie să depăşească valorile prevăzute pentru sarcina termică maximă admisă combustibile.
prin proiect. (4) În încăperile unde se păstrează atât rufele murdare, cât şi cele curate
(2) Amplasarea rafturilor, standurilor, lăzilor frigorifice, mobilierului este interzis fumatul.
specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor de acces şi de evacuare în caz ART. 78
de incendiu. În spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat manual se respectă
ART. 71 următoarele măsuri principale:
(1) Depozitarea produselor şi materialelor nu trebuie să blocheze sau să a) maşinile electrice de călcat se aşază pe suporturi din materiale având
îngreuneze accesul la mijloacele de primă intervenţie. clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, care să realizeze protecţia faţă de
(2) Se interzice blocarea cu produse şi materiale a uşilor de pe traseele de materialele combustibile din vecinătatea acestora;
evacuare. b) se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă
ART. 72 deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ale ştecărelor;
Rafturile pe care se depozitează produsele şi materialele se execută, pe c) se interzice păstrarea în spaţiile în care se execută operaţiuni de călcat
cât posibil, din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, ignifugate a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi;

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 9 din 12

d) după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate, ART. 85


maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situaţii de urgenţă se afişează
electrică. în imediata apropiere a oricărui loc prevăzut cu telefon la care prezenţa
personalului este permanentă.
ART. 79
La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre SECŢIUNEA a 2-a
sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează maşini electrice de Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu
călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri
curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează ART. 86
aparate de călcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale. (1) Pentru evacuarea utilizatorilor la structuri de primire turistice, unităţi
ART. 80 de alimentaţie publică şi unităţi de agrement se planifică şi se execută, cel puţin
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de trimestrial, exerciţii de evacuare şi utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din
spălătorie-uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele: dotare.
a) se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice, utilizate în (2) Sinopsisul activităţilor desfăşurate în cazul unui incendiu la structuri
activităţile desfăşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electrică; de primire turistice cu funcţiuni de cazare se păstrează la recepţie şi se pune în
b) evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţarea locului de muncă; aplicare de către recepţioner.
c) se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încăperile şi se predau cheile (3) În cazul celorlalte structuri de primire turistice, acest sinopsis se
persoanelor desemnate pentru acest scop de conducătorul unităţii. păstrează şi se pune în aplicare de către o persoană nominalizată în acest sens de
conducătorul unităţii.
ART. 87
CAPITOLUL IV (1) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută, de
Evacuarea în caz de incendiu regulă, doar cu personalul structurii de primire turistice.
(2) În cazurile în care activitatea cu publicul are caracter sezonier,
SECŢIUNEA 1 exerciţiile se desfăşoară înainte de începerea sezonului şi cel puţin o dată la 3
Prevederi generale luni.
(3) La cazarea grupurilor de copii, exerciţiile de evacuare se execută
ART. 81 obligatoriu la începutul fiecărei perioade de cazare.
Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor cazate în structurile de primire ART. 88
turistice se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv şi dinainte stabilite, Planurile de evacuare trebuie să conţină modalităţi concrete privind
astfel încât să nu producă panică în rândul utilizatorilor. evacuarea persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor şi persoanelor în vârstă cazate.
ART. 82 ART. 89
În situaţia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj Evidenţa exerciţiilor de evacuare se ţine de personalul cu atribuţii în
preînregistrat, aceasta se realizează cu precizarea clară a succesiunii în evacuare. domeniul apărării împotriva incendiilor menţionat la art. 9 alin. (3).
ART. 83
(1) Alarmarea în caz de incendiu în structurile de primire turistice cu CAPITOLUL V
funcţiuni de agrement trebuie precedată în mod obligatoriu de oprirea Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva
programului desfăşurat şi punerea în funcţiune a iluminatului normal în spaţiile în incendiilor
care programul se desfăşoară cu lumină obscură.
(2) Aceste activităţi sunt organizate de persoana responsabilă cu apărarea ART. 90
împotriva incendiilor pe întreaga construcţie, respectiv reprezentantul Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului
proprietarului/locatarului. de incendiu, care se amplasează vizibil, în locuri uşor accesibile, de regulă în
ART. 84 apropierea căilor de acces/evacuare.
Alertarea serviciilor de intervenţie în cazul producerii unui incendiu se
realizează printr-o linie telefonică directă sau orice alte mijloace, după caz.

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 10 din 12

ART. 91 ART. 96
Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare
incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se suplimentează cu 25%.
categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi
amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul construcţiei. CAPITOLUL VI
ART. 92 Dispoziţii finale
(1) Dotarea minimă cu stingătoare portative a structurilor care fac
obiectul prezentelor dispoziţii generale şi a spaţiilor tehnice aferente acestora se ART. 97
realizează conform anexei nr. 2. (1) Controlul pe linia prevenirii incendiilor se realizează de către
(2) În spaţiile structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al
stingătoarele echipează fiecare nivel în apropierea caselor de scări şi pe căile de municipiului Bucureşti şi de personalul din structurile cu atribuţii de apărare
evacuare, la distanţe între ele de cel mult 25 m. împotriva incendiilor de la nivelul operatorilor economici din domeniu, conform
(3) Acestea se amplasează în locuri accesibile la o înălţime de maximum atribuţiilor.
1,50 m faţă de pardoseală şi se marchează corespunzător. (2) Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din
ART. 93 inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sunt
(1) Stingătoarele portative trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în menţionate în proceseleverbale de control, se consemnează în registrul unic de
Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de control şi se analizează cu persoana cu atribuţii de conducere şi cu personalul
apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub prevăzut la art. 9.
presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L (3) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele dispoziţii
181/1 din 9 iulie 2007, şi în SR EN 3 sau o reglementare echivalentă cu privire la generale.
performanţele de stingere, cu următoarele condiţii:
a) stingătoarele cu CO2 trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin
conformă cu focar 89B;
b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanţa de stingere cel
puţin conformă cu focare 34A, 144B;
c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanţa de
stingere cel puţin conformă cu focare 34A, 144B.
(2) Se pot utiliza mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de
stingere echivalente.
ART. 94
(1) Conducătorul unităţii asigură amenajarea şi dotarea panourilor de
incendiu cu mijloace şi materiale de primă intervenţie.
(2) Pentru construcţiile independente care fac obiectul prezentelor
dispoziţii generale se prevăd panouri de incendiu, dispuse în incinta acestor
construcţii, astfel încât să fie asigurat accesul în vederea folosirii, în caz de
necesitate, a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.
(3) Dotarea orientativă a panourilor de incendiu este prezentată în anexa
nr. 3.
ART. 95
În vederea asigurării unei intervenţii eficiente şi pentru protecţia
personalului din cadrul structurii de primire turistice se are în vedere dotarea cu:
a) mijloace de protecţie pentru căile respiratorii;
b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;
c) cordiţe de salvare.

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 11 din 12

ANEXA 1 pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie
la dispoziţiile generale să se întoarcă în cameră.
4. Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda
REGULI MINIME la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În
privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi respectate de situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul
public sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea
distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu
A. fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona
1. Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea dinspre pardoseală este mai puţin afectată.
structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de 5. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza
stingere a incendiilor cu sprinklere. fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi
2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
lanternă pentru traseele de evacuare întunecate / care sunt inundate de fum, 6. Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica
bandă izolantă / scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.
încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc 7. În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale
de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii
prosoape ude. vor lua asupra lor haine călduroase.
3. La unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de ANEXA 2
incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor la dispoziţiile generale
camerelor de cazare.
4. Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi DOTAREA MINIMĂ
butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel. cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru structuri de
5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate primire turistice
necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.
6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor ________________________________________________________________
accesibile. _
7. Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor. | 1. Un stingător portativ la maximum 200 mp, dar nu mai puţin de două pe
8. Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se nivel*, |pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingătoare mai mici cu
află în apropierea ferestrei camerei de cazare. performanţe de |stingere echivalente - pentru clădiri, spaţii ori încăperi cu
9. Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a funcţiuni civile
camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate | * Distanţa maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător să nu depăşească
fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor 15 m.
instalaţii). |________________________________________________________________|
2. Un stingător portativ la maximum 150 mp, pentru focare 34A, 144B, sau mai
B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli: multe |stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente – pentru
1. Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a clădiri, spaţii ori |încăperi de producţie sau depozitare.
încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la |________________________________________________________________|
recepţie. 3. Un stingător pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente, |
2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai multe
întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se stingătoare mai |mici cu performanţe de stingere echivalente.
bloca la nivelul incendiat. |________________________________________________________________|
3. Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la | 4. Se recomandă ca bucătăriile să fie echipate cu cel puţin o pătură antifoc.
părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La |________________________________________________________________
părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro
Pagina 12 din 12

ANEXA 3
la dispoziţiile generale

DOTAREA ORIENTATIVĂ
a panourilor de incendiu

________________________________________________________________
_
|Nr. | Denumirea mijloacelor | Cantitatea |
|crt.| | (buc.) |
|__________________________________________________________|_____|
| 1.| Topoare târnăcop | 2 |
|__|________________________________________________|____________|
| 2.| Răngi de fier | 2 |
|__|________________________________________________|____________|
| 3.| Căngi cu coadă | 2 |
|__|________________________________________________|____________|
| 4.| Stingătoare portative de tipul celor precizate la art. 93 | 2 |
| | din dispoziţiile generale | |
|__|________________________________________________|____________|
| 5.| Găleţi din tablă*1) | 4 |
|__|________________________________________________|____________|
| 6.| Scări manuale*1) | 2 |
|__|________________________________________________|____________|
*1) Se asigură în cazul structurilor turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a)
din dispoziţiile generale, amplasate izolat

Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, 510193, Alba Iulia, tel. 0258/810411, fax 0258/816191
http://www.isualba.ro/; e-mail spi@isualba.ro