Sunteți pe pagina 1din 19

Broșură informativă

rumänische Übersetzung

Indemnizație de șomaj II /
ajutor social
Protecție de bază pentru persoane în căutarea
unui loc de muncă

SGB II INTEGRAC
E
Ӑ
îN MUN C

Agentur für Arbeit


Musterstadthausen
Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Această broșură informativă vă explică cele mai


importante aspecte în ceea ce privește căutarea unui
loc de muncă, intensifică cooperarea cu specialistul
dumneavoastră pentru integrare, vă prezintă prestațiile
pentru integrarea în muncă și vă atrage atenția asupra
aspectelor pe care trebuie să le respectați și urmați în
cazul în care solicitați sau ați solicitat prestații. De
asemenea obțineți multe informații pe tema aplicație.
În afară de acest lucru, vi se explică derularea primei
discuții de consiliere, obțineți informații cu privire la
acordul de integrare, la așa-numitul „Profiling” și la
diversele posibilități de sprijin.

Informații detaliate legate de tema Codul social volu-


mul II găsiți în » Broșura informativă SGB II – „In-
demnizația de șomaj II / ajutor social – Protecția de
bază pentru persoane în căutarea unui loc de mun-
că – Partea generală”.

Informații mai detaliate obțineți la Jobcenter.

LINK

Informații corespunzătoare găsiți și pe internet la


» www.arbeitsagentur.de Indicații referitoare la
modalități de sprijin.

Textele de lege la care se face referire în


capitolele următoare le puteți consulta la
» www.gesetze-im-internet.de.

Informații actuale cu privire la serviciile și


prestațiile Agenţiei de Ocupare a Forţei de
Muncă găsiți și pe internet la
» www.arbeitsagentur.de

3
Cuprins Cuprins

Cuprins 6.2 Centrala de intermediere în străinătate


și de specialitate 24
6.3 Servicii de specialitate ale Agenţiei Federale
Cuvânt înainte 3 de Ocupare a Forţei de Muncă 24
Lista abrevierilor 6 6.3.1 Serviciul medical (ÄD) 25
Explicații cu privire la utilizarea semnelor 7 6.3.2 Serviciul psihologic de specialitate (BPS) 25
6.3.3 Serviciul de consiliere tehnică (TBD) 26
1 Jobcenter – Partenerul dumneavoastră
la fața locului 8 7 Care sunt modalitățile de subvenționare
1.1 Depunerea cererii pentru prestații pe baza și sprijin? 26
protecției de bază pentru persoane în 7.1 Subvenții pentru integrarea în muncă 26
căutarea unui loc de muncă 9 7.1.1 Bugetul de intermediere 27
1.2 Birourile individuale din Jobcenter 10 7.1.2 Măsuri pentru activarea și integrarea
profesională 28
2 Primul contact cu specialistul 7.1.3 Stimularea perfecționării profesionale 29
dumneavoastră pentru integrare 12 7.1.4 Oportunități de muncă 29
2.1 Cine este specialistul meu pentru integrare? 12 7.1.5 Stimulare liberă 29
2.2 Prima consiliere la specialistul 7.1.6 Ajutor de integrare la angajarea pe un post
dumneavoastră pentru integrare 13 cu obligativitate de asigurare socială 30
2.3 Care sunt subiectele primei discuții 7.2 Stimularea celor care înființează firme noi și
de consiliere? 13 a persoanelor fizice autorizate 30
2.4 Profiling 15 7.2.1 Ajutor de integrare la începerea unei activități
2.5 Acordul de integrare ca plan de acțiune 16 independente 30
7.2.2 Alte modalități de stimulare pentru
3 Căutarea unui loc de muncă 16 independenți 30
3.1 Modalitățile de căutare a unui loc de muncă 16 7.3 Subvenții pentru angajatori 31
3.2 Care loc de muncă / formare este rezonabil? 17 7.3.1 Subvenție de integrare acordată angajatorilor 31
7.3.2 Stimularea raporturilor de muncă 31
4 Ce urmează după prima discuție? 19
8 Totul despre aplicație 32
5 Drepturile și obligațiile dumneavoastră 20 8.1 Sfaturi pentru aplicație 32
5.1 Obligații de prezentare, accesibilitate și 8.2 Scrisoarea de intenție – prima probă de lucru 32
concediu 20 8.3 Dosarul de aplicație 33
5.2 Obligații de cooperare 22
5.3 Sancțiuni 24 9. Protecţia datelor 34

6. Alte servicii 24 10. Alte broșuri informative 35


6.1 Îngrijirea celor care înființează firme noi
și a persoanelor fizice autorizate 24

4 5
Indexul abrevierilor Explicații cu privire la utilizarea semnelor

Indexul abrevierilor Explicații cu privire la


utilizarea semnelor
ÄD Ärztlicher Dienst (serviciu medical)
BA Bundesagentur für Arbeit
(Agenţia Federală a Forţelor de Muncă)
BPS Berufspsychologischer Service REȚINEȚI
(serviciu psihologic de specialitate)
de ex. de exemplu Aici sunt rezumate pentru dumneavoastră
pAp persönliche Ansprechpartnerin/ cele mai importante informații. Simbolul =
persönlicher Ansprechpartner (egal) vă atrage în mod suplimentar atenția
(persoană de contact personală) asupra acestui lucru.
resp. respectiv
SGB II Zweites Buch Sozialgesetzbuch
(Codul social volumul II)
TBD Technischer Beratungsdienst REZUMAT
(serviciu de consiliere tehnică)
v. vezi Aici sunt rezumate pentru dumneavoastră cele mai im-
portante informații. Simbolul = (egal) vă atrage în mod
suplimentar atenția asupra acestui lucru.

INDICAŢIE

Aici obțineți informații suplimentare utile.

SFAT

Aici obțineți mici sfaturi, care vă pot fi de folos.

LINK

Aici se explică unde găsiți informații pe internet.finden.

6 7
1 Jobcenter – Partenerul dumneavoastră la fața locului 1 Jobcenter – Partenerul dumneavoastră la fața locului 

1 Jobcenter – Partenerul detaliate cu privire la oferta acestor prestații pentru


dumneavoastră la fața locului integrare găsiți în Broșura informativă Codul social
volumul II precum și în broșura
» Ce? Cât? Cine? – Codul social volumul II.
„Codul social volumul II – Protecție de bază pentru
persoane în căutarea unui loc de muncă” (Codul social Alte servicii de consiliere și sprijin cu privire la prestații
volumul II) vă sprijină cu următoarele tipuri de prestații: obțineți prin intermediul specialistului dumneavoastră
• prestații pentru integrarea în muncă și pentru integrare, la fața locului, la Jobcenter-ul de care
• prestații pentru asigurarea subzistenței (indemnizație aparțineți.
de șomaj II).
Scopul nostru este ca, împreună cu dumneavoastră, 1.1 Depunerea cererii pentru prestații pe baza
să ne asigurăm ca pe viitor să finanțați subzistența asigurării de bază pentru persoane în
dumneavoastră și a aparținătorilor dumneavoastră (alți căutarea unui loc de muncă
membri ai grupului dumneavoastră cu nevoi speciale)
din mijloace și prin forțe proprii. Toate persoanele care Prestațiile conform Codul social volumul II se acordă
beneficiază de prestații trebuie să folosească toate numai la cerere. Din acest motiv trebuie să rețineți că
modalitățile de a reduce, resp. de a înceta nevoia de anumite prestații trebuie solicitate separat. Cererea
asistență, pentru a-și asigura subzistența din mijloace trebuie să o depuneți la Jobcenter-ul pe raza căruia
și prin forțe proprii. locuiți.

Puteți obține prestații de la Jobcenter și dacă desfășu- Pentru a avea dreptul la prestații conform SGB este
rați o activitate comercială (activitate salarizată sau important să depuneți cererea în timp util. În principiu,
independentă), dar venitul înregistrat nu este suficient pentru zilele anterioare depunerii cererii nu se acordă
pentru a asigura subzistența dumneavoastră și a niciun fel de prestații.
familiei dumneavoastră. Șomajul nu este așadar o
condiție pentru acordarea prestațiilor. O excepție se aplică pentru cererea de prestații pentru
asigurarea subzistenței. Aceasta se aplică de la prima
REZUMAT zi a lunii în care a fost depusă cererea.

Prestațiile conform asigurării de bază pentru persoane Cererea pentru prestații conform Codul social volumul
în căutarea unui loc de muncă sunt finanțate din impo- II (de ex. cerere pentru indemnizație de șomaj II, chel-
zite și acordate temporar pentru asigurarea unui nivel tuieli cu aplicația, cheltuieli de deplasare etc.) se poate
minim de subzistență. face telefonic, în scris, verbal sau chiar și prin e-mail.

Din acest motiv se vor folosi toate posibilitățile pentru a Dacă vorbiți personal puteți clarifica direct anumite as-
înceta sau diminua nevoia de asistență. pecte neclare, lucru care ușurează prelucrarea cererii.

Formularele tipizate le obțineți de la Jobcenter-ul de


Codul social volumul II vă sprijină cu diverse prestații care aparțineți.
pentru integrarea în viața profesională. Informații

8 9
 1 Jobcenter – Partenerul dumneavoastră la fața locului 1 Jobcenter – Partenerul dumneavoastră la fața locului

REZUMAT Procesarea cazului


În departamentul de procesare a cazului, angajații se
În principiu, toate prestațiile conform Codului ocupă de tot ce are legătură cu asigurarea subzistenței
Social Volumul II se acordă numai la cerere.Birourile dumneavoastră, inclusiv a costurilor pentru cazare și
individuale din Jobcenter încălzire.

Aici sunt prelucrate documentele solicitării dumnea-


voastră și este calculată valoarea prestației la care
1.2 Birourile individuale din Jobcenter aveți dreptul.

Recepția Intermedierea de locuri de muncă și de formare


În Jobcenter există un serviciu pentru clienți, sau re- Persoana dumneavoastră de contact (pAp) din
cepție. Aici vă prezentați mai întâi doleanțele. departamentul de intermediere a locurilor de muncă și
de formare (denumită în continuare specialist pentru
Multe puteți explica deja aici – printre altele, dacă doriți integrare) se străduiește să obțină un loc de muncă
să depuneți documente sau aveți dacă nevoie de ane- sau de formare, o modalitate de câștig suplimentară
xe / formulare tipizate. Pentru clarificarea unor situații sau perfecționare.
complexe, recepția vă redirecționează către zona de in-
trare / departamentul corespunzător. La nevoie – mai ales pentru cei care renunță la școală
– se implică, după caz, și departamentul de consiliere
profesională al Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă.
REȚINEȚI
În principiu, se așteaptă din partea dumneavoastră să
La fiecare întrevedere, aduceți documentul vă străduiți pe cont propriu pentru un loc de muncă
dumneavoastră de identitate valabil, pașa- sau pentru perfecționarea activității dumneavoastră
portul cu certificatul de înregistrare sau eventual existente (de ex. extinderea timpului de lucru
pașaportul dumneavoastră cu permisul actu- de la normă parțială la normă întreagă - indiferent de
al de ședere. condițiile personale).

Gestionarea cazului axată pe ocupație


Zona de intrare Managerii de caz special instruiți vă oferă consiliere, vă
Angajații noștri din zona de intrare lămuresc cu dum- sprijină și vă însoțesc pe calea dumneavoastră
neavoastră situațiile mai complexe sau stabilesc pentru individuală de integrare profesională – chiar și dacă
dumneavoastră întâlniri cu persoanele care se ocupă situația dumneavoastră personală este îngreunată
de procesarea cazului, de ocuparea forței de muncă Aceștia se ocupă intens de interesele dumneavoastră.
sau de gestionarea cazului. De regulă, aici obțineți și Vă sprijină să recunoașteți probleme și să găsească și
formularele de cerere. să implementeze soluții adecvate, în colaborare activă
cu dumneavoastră.

10 11
2 Primul contact cu specialistul dumneavoastră 2 Primul contact cu specialistul dumneavoastră

În acest proces pot fi implicate și părți ale propriului 2.2 P


 rima consiliere cu specialistul dumneavo-
mediu social (familie și prieteni), precum și instituții astră pentru integrare
locale de consiliere ca parteneri. Printre acestea se
numără, de exemplu: La prima discuție veți face cunoștință cu specialistul
• consiliere socială, dumneavoastră pentru integrare. Acesta vă va însoți în
• consiliere familială, căutarea unui loc de muncă resp. de formare și vă va
• consiliere cu privire la dependențe și consilia, de ex. la căutarea unui loc de muncă, la
• consiliere pentru datornici. scrierea aplicațiilor sau cu privire la modalități de
subvenționare.

Informații pentru persoane în căutare de formare


2 Primul contact cu specialis- Jobcenter-ul poate transfera intermedierea unui loc de
tul dumneavoastră pentru muncă către biroul de consiliere al oficiului local al
Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă. În cazul în
integrare care Jobcenter-ul face uz de acest lucru, specialistul
dumneavoastră pentru integrare vă va informa în acest
sens la prima discuție, vă va atrage atenția asupra
drepturilor și obligațiilor dumneavoastră și ca conveni
2.1 Cine este specialistul meu pentru integrare? împreună cu dumneavoastră pașii necesari ai unui
acord de integrare (a se vedea și » Broșura informa-
Specialistul dumneavoastră pentru integrare este un tivă SGB II – „Indemnizația de șomaj II / ajutor soci-
angajat al departamentului de intermediere de locuri de al – Protecția de bază pentru persoane în căutarea
muncă și / sau de formare, al cărui sarcină principală unui loc de muncă – Partea generală”.
este să vă intermedieze un loc de muncă sau de for-
mare pe piața muncii, ținând în mod preferențial cont Punctele următoare vă explică pașii individuali ai primei
de șansele dumneavoastră individuale. discuții de consiliere.

Acesta îi ajută și pe absolvenții de școală și pe tinerii în 2.3 C


 are sunt subiectele primei discuții de
căutare de formare în cadrul alegerii profesionale și a consiliere?
studiilor, resp., la cerere sau la nevoie, stabilește
contactul cu oficiul local de consiliere profesională. Mai întâi, specialistul pentru integrare se va ocupa de
situația dumneavoastră profesională resp. școlară/ El
Specialiștii pentru integrare vă consiliază cu privire la va analiza parcursul dumneavoastră de până acum și
problemele de natură socială ale grupului va discuta împreună cu dumneavoastră formarea,
dumneavoastră de nevoi sociale, iau decizii cu privire situația dumneavoastră profesională și obiectivele
la prestații pentru integrarea în muncă și vă pot oferi dumneavoastră profesionale. O funcție importantă
informații legale cu privire la acestea. revine stabilirii de comun acord a unui obiectiv necesar.

12 13
2 Primul contact cu specialistul dumneavoastră 2 Primul contact cu specialistul dumneavoastră

Specialistul dumneavoastră pentru integrare vă va 2.4 Profiling


prezenta – dacă este posibil – o ofertă imediată cu
privire la un loc de muncă sau o calificare. Pentru a găsi oferta potrivită pentru dumneavoastră
este importantă cunoașterea competențelor dumnea-
Vă rugăm să rețineți că, în principiu, trebuie să voastră profesionale și a punctelor dumneavoastră forte
acceptați un loc de muncă/formare rezonabil – mai mult (de ex. flexibilitate, spirit de echipă și abilitate de comu-
informații în acest sens găsiți la » Capitolul 3.2. nicare, rezistență). În afară de acestea, specialistul
dumneavoastră pentru integrare elaborează împreună
Din acest motiv, în prima discuție de consiliere veți cu dumneavoastră necesarul de acțiune care se impu-
discuta printre altele: ne pentru a permite începerea lucrului sau a formării.
• parcursul dumneavoastră profesional / școlar,
• calificările dumneavoastră, Din acest motiv, prin Profiling înțelegem analiza
• propriile dumneavoastră considerații, dacă găsiți un punctelor dumneavoastră forte și necesarul de acțiune.
loc de muncă / formare sau dacă vă puteți înceta
nevoia socială pe o altă cale și Ulterior, specialistul dumneavoastră pentru integrare
• propriile dumneavoastră eforturi de până acum stabilește de comun acord cu dumneavoastră un
(căutarea unui loc de muncă, aplicații, interviuri) obiectiv realist. Profiling-ul oferă astfel baza de pornire
pentru întreaga activitate.
Folosiți posibilitatea de a vă implica intens deja în
această primă discuție, pentru a elabora împreună cu Este important să deveniți conștient de competențele
specialistul dumneavoastră pentru integrare punctele și punctele dumneavoastră forte, nu numai în ceea ce
dumneavoastră forte și resursele pentru căutarea privește Profiling-ul.
reușită a unui loc de muncă / formare.
În acest demers vă pot ajuta răspunsurile date la
Din acest motiv, aduceți la întâlnire documentele deja următoarele întrebări:
existente de aplicație și dovezile de calificare. • Care sunt competențele mele profesionale?
• Ce mai știu să fac (de ex. printr-un hobby)?
În funcție de forma de organizare și de condițiile locale, • Ce limbi străine vorbesc?
elevii sunt redirecționați sau se stabilește cu ei contrac- • Ce cursuri se perfecționare am făcut?
tul cu biroul de consiliere al Agenţiei de Ocupare a • Care sunt punctele mele forte personale?
Forţei de Muncă pentru chestiuni legate de alegerea Deseori este foarte dificilă tocmai evaluarea proprie a
profesiei / studiilor. punctelor forte personale. În acest sens puteți cere
ajutorul celor din jur. Întrebați-vă prietenii și familia care
Un alt subiect al primei discuții de consiliere este sunt punctele dumneavoastră forte pe care le văd ei.
așa-numitul Profiling. Informații detaliate găsiți în
secțiunea următoare. Ar trebui să vă gândiți și la necesarul de acțiune, adică
lucruri care vă stau în cale împotriva începerii lucrului /
formării și să încercați să găsiți soluții.

În acest demers vă pot ajuta răspunsurile date la


următoarele întrebări:
14 15
3 Căutarea unui loc de muncă 3 Căutarea unui loc de muncă

• De ce depinde faptul că eforturile mele de până Ca sprijin sunt enumerate în continuare câteva
acum pentru găsirea unui loc de muncă/formare nu modalități:
au fost încununate de succes? • anunțurile de locuri de muncă din ziar,
• Pentru ce am nevoie de ajutor sau cum mă poate • bursele de locuri de muncă de pe internet,
ajuta specialistul meu pentru integrare? • (de ex. » www.jobboerse.arbeitsagentur.de)
• cataloagele pe domenii / pagini aurii,
2.5 Acordul de integrare ca plan de acțiune • contacte personale,
• aplicații din proprie inițiativă,
În acordul dumneavoastră de integrare (un contract • anunțuri de locuri de muncă la firme,
semnat de ambele părți), specialistul dumneavoastră • târguri / burse pe piața muncii,
pentru integrare menționează planul de integrare • agenții de muncă temporară,
elaborat în comun: • agenții private de intermediere de locuri de muncă,
• pașii, • activități auxiliare / mini-joburi,
• ordinea și • practică / activități de probă.
• cadrul temporal,
• termenul până la care În căutarea dumneavoastră veți fi bineînțeles însoțit de
trebuie realizat. specialistul dumneavoastră pentru integrare; adică, la
nevoie, acesta va căuta împreună cu dumneavoastră
Acordul de integrare servește astfel dumneavoastră și oferte adecvate de locuri de muncă.
specialistului dumneavoastră pentru integrare ca și
ghid pentru etapele individuale pe calea spre începerea 3.2 Ce loc de muncă / formare este rezonabil?
lucrului sau spre încetarea cât mai rapidă a nevoii
dumneavoastră de asistență. Ca beneficiar de prestații cu capacitate de muncă aveți
obligația de a accepta orice loc de muncă / formare,
Acordul de integrare se încheie pe o perioadă de șase pentru care aveți capacitatea psihică, mentală și fizică.
luni. Dacă în această perioadă mai apar modificări Există excepții de la această obligație și anume în
care au efect asupra planului de integrare convenit, cazul în care:
acordul de integrare poate fi oricând ajustat. • exercitarea unei activități ar periclita educația copilu-
lui dumneavoastră sau al copilului partenerei/parte-
nerului dumneavoastră, dacă copilul este mai mic de
trei ani (dacă copilul este mai mare, educația nu este
3 Căutarea unui loc de muncă considerată de regulă a fi periclitată dacă este asigu-
rată o îngrijire într-o instituţie de zi sau în îngrijire zil-
nică sau într-un alt mod),
• activitatea dumneavoastră predominantă de până
3.1 Modalitățile de căutare a unui loc de muncă acum a presupus cerințe fizice deosebite și noua
activitate ar îngreuna semnificativ desfășurarea din
Există diverse căi de căutare a unui nou loc de muncă. nou a activității de până acum, în viitor,

16 17
3 Căutarea unui loc de muncă 4 Ce urmează după prima discuție?

• îngrijirea aparținătorilor nu se poate conveni cu exer- loc de îngrijire și pentru copilul dumneavoastră cu
citarea unei activități, iar îngrijirea acestora nu poate vârstă mai mică de trei ani, pentru a putea începe o
fi asigurată într-un alt mod sau activitate deja înainte ca acesta să împlinească trei ani.
• se poate face dovada unui alt motiv important (de ex.
dacă încă mai aveți obligația de a frecventa cursuri Situația deosebită a tinerilor în căutare de formare,
școlare). resp. a celor cu vârstă școlară sau minori este luată în
considerare în mod adecvat în toate aceste cazuri.
Nu este un motiv important de refuzare a unei activități,
dacă:
• activitatea nu corespunde activității sau formării
dumneavoastră anterioare, 4 Ce urmează după prima
• activitatea poate fi considerată inferioară formării
dumneavoastră,
discuție?
• locul desfășurării activității este mai departe decât
anterior, Aveți întrebări legate de subiectul muncă?
• condițiile de lucru sunt mai nefavorabile decât anteri-
or sau Puteți, de exemplu, să participați la un interviu și aveți
• pentru aceasta trebuie încetată o altă activitate întrebări legate de acesta? Stabiliți o întâlnire cu speci-
profesională (excepție: nevoia de asistență poate fi alistul dumneavoastră pentru integrare! Acest lucru îl
încheiată pe viitor cu activitatea de până acum). puteți face personal în zona de intrare a Jobcenter-ului
de care aparțineți sau, comod, de acasă, prin telefon.
Dacă se oferă un salariu care este mai scăzut decât
nivelul aplicabil sau decât salariul uzual în localitate, În afară de aceasta, specialistul dumneavoastră pentru
activitatea este nerezonabilă numai dacă salariul mai integrare vă va invita periodic. De regulă, acest lucru
scăzut contravine legii, salariului din contractul colectiv se va face în scris. În invitația pentru următoare întâlni-
de muncă valabil pentru activitatea dumneavoastră sau re sunt specificate, pe lângă motivul discuției, docu-
bunelor moravuri. mentele sau dovezile pe care este necesar, după caz,
să le aduceți la această discuție de consiliere.
În principiu, interesele dumneavoastră sunt mai prejos
decât interesele generale, dacă nu este cazul uneia În cadrul fiecărei discuții de consiliere, specialistul
dintre excepțiile menționate mai sus. dumneavoastră pentru integrare verifică, împreună cu
dumneavoastră, pașii formulați în acordul de integrare:
Aceste principii se aplică similar pentru participarea la Ce s-a rezolvat deja și la ce mai trebuie lucrat? Dacă
măsuri de integrare în muncă. este necesar, pot fi discutate împreună modificări sau
ajustări ale strategiei comune. Dacă se modifică așadar
Chiar dacă în cazul dumneavoastră se aplică o excep- ceva la situația dumneavoastră, comunicați acest lucru
ție cu privire la caracterul rezonabil al unei activități / specialistului dumneavoastră pentru integrare. Impli-
formări oferite, poate fi util să vă implicați, în cadrul cați-vă în mod activ și elaborați și propriile dumnea-
posibilităților dumneavoastră, în înlăturarea situației voastră idei.
excepționale și să vă străduiți să găsiți, de exemplu un

18 19
5 Drepturile și obligațiile dumneavoastră 5 Drepturile și obligațiile dumneavoastră

La sfârșitul discuției este concretizat, dacă este cazul, (neprezentare), prestația dumneavoastră va fi micșora-
noul acord comun în scris, cu privire la următorii pași. tă. Informații suplimentare în acest sens găsiți în
» Broșura informativă SGB II – „Indemnizația de
Pentru pregătirea pentru astfel de întâlniri puteți citi șomaj II / ajutor social – Protecția de bază pentru
deja dinainte în propriul dumneavoastră exemplar al persoane în căutarea unui loc de muncă – Partea
acordului de integrare ce s-a convenit ultima dată. generală”.

Persoanele în căutare de loc de muncă, care sunt și în INDICAŢIE


căutare de formare sau de vârstă școlară, vor fi sprijiniți
suplimentar, dacă este cazul, de un consilier în orienta- Dacă nu puteți respecta un termen, vă rugăm să
re profesională (a se vedea și » Capitolul 2 și 3). anunțați imediat Jobcenter-ul, indicând totodată și
motivul.

5 Drepturile și obligațiile
dumneavoastră SFAT

Există posibilitatea să vi se reamintească, prin SMS pe


telefonul dumneavoastră mobil, un termen la Jobcen-
5.1 Obligații de prezentare, accesibilitate și ter. Astfel va fi mai ușor pentru dumneavoastră să nu
concediu ratați pe viitor nicio întâlnire. Dacă sunteți interesat de
acest serviciu, vă rugăm să vă adresați Jobcenter-ului
Atât timp cât beneficiați de indemnizație de șomaj II, de care aparțineți.
aveți obligația de a vă prezenta personal la
Jobcenter-ul de care aparțineți și, la nevoie, să vă
prezentați dacă sunteți solicitat, la un control medical În principiu, în fiecare zi lucrătoare trebuie să fiți dispo-
sau psihologic. Dacă astfel iau naștere cheltuieli de nibil personal pentru specialistul dumneavoastră pentru
deplasare necesare, acestea vor fi restituite, la cerere, integrare la adresa indicată de dumneavoastră și direct
de către Jobcenter. pentru corespondență trimisă prin poștă și trebuie să
puteți face zilnic o vizită la Jobcenter.
Aceste obligații de prezentare sunt valabile pentru
dumneavoastră și dacă solicitarea dumneavoastră nu Cu aprobarea prealabilă din partea Jobcenter-ului de
a fost încă soluționată și pe timpul unei proceduri de care aparțineți, puteți părăsi localitatea dumneavoastră
contestație sau de plângere. de reședință pe o perioadă cumulată de trei săptămâni
în cursul unui an calendaristic, adică puteți călători și în
Invitația pentru termenul de prezentare o primiți în străinătate (așa-numită absență din localitate). În prin-
scris. Aceasta conține, pe lângă motivul invitației, o cipiu, nu este posibilă prelungirea.
informare cu privire la urmările legale. În cazul în care
nu vă prezentați, fără a avea un motiv important După întoarcerea în localitatea dumneavoastră de
reședință aveți obligația de a vă prezenta din nou neîn-
târziat la Jobcenter-ul de care aparțineți.
20 21
5 Drepturile și obligațiile dumneavoastră 5 Drepturile și obligațiile dumneavoastră

REZUMAT • în calitate de beneficiar cu capacitate de muncă vă


îmbolnăviți de o boală cu incapacitate de muncă sau
Pentru o ședere în afara localității dumneavoastră de dacă vă revine capacitatea de muncă,
reședință (indiferent dacă în țară sau străinătate) aveți • sunteți cetățean străin și survin modificări în statutul
nevoie întotdeauna în prealabil de aprobarea Jobcen- dumneavoastră de şedere,
ter-ului de care aparțineți. • solicitați sau primiți pensii de orice fel, mai ales pen-
sie pentru capacitate de muncă redusă,
O absență permisă din localitate duce la pierderea in- • doriți să vă mutați în altă locuință sau să vă mutați
demnizației de șomaj II și, după caz, la solicitarea de singur,
restituire a acesteia! • se modifică componența colocatarilor din locuința în
care locuiți,
• vă căsătoriți, intrați într-o uniune similară unei căsă-
torii sau intrați într-o uniune consensuală sau vă
5.2 Obligații de cooperare despărțiți de partenera/partenerul dumneavoastră,
• se modifică venitul sau resursele economice în
Toate informațiile trebuie să fie complete, corecte și grupul dvs. de nevoi sociale,
consistente. Acestea sunt baza deciziei cu privire la • sunteți creditat dumneavoastră sau partenera/ parte-
dreptul la prestații conform Codul social volumul II. nerul dumneavoastră din grupul de nevoi sociale
Dacă sunt necesare dovezi (de ex. acte, certificate), cu sume din resurse economice (de ex. dobânzi,
trebuie să le specificați și să le prezentați personal. dividende) sau vi se returnează impozite,
• divorțați.

REȚINEȚI Pentru grupuri de nevoi sociale formate din mai


multe persoane:
Comunicați imediat Jobcenter-ului de care
aparțineți orice modificare a condițiilor dum-
neavoastră personale și economice. Doar REȚINEȚI
astfel se poate stabili valoarea corectă a
prestației care vi se cuvine și se poate evita Fiecare membru al grupului de nevoi sociale
ca suma prestațiilor plătite să fie prea mică are personal obligația de a da curs obligații-
sau prea mare. lor sale de informare și cooperare.

Trebuie să notificați imediat, mai ales dacă: Din acest motiv, reprezentanta sau reprezentatul
• începeți o activitate profesională – chiar și în calitate grupului de nevoi sociale trebuie să se îngrijească ca
de independent sau lucrător familial), membrii grupului de nevoi sociale să fie permanent
• intenționați să începeți în scurt timp o pregătire sau informați cu privire la toate chestiunile legale legate de
un curs, prestații, cu privire la conținutul broșurii informative
Codul social volumul II, precum și cu privire la
obligațiile lor de cooperare.

22 23
6 Alte servicii 6 Alte servicii

5.3 Sancțiuni Pentru întrebări pe teme de sănătate, aptitudine vocați-


onală sau organizarea locului de muncă, există trei ser-
În cazul în care vă încălcați obligațiile, legea prevede vicii de specialitate care pot fi consultate:
diverse consecințe (sancțiuni). De exemplu, în situația • serviciul medical (ÄD),
în care nu dați curs eforturilor proprii convenite sau • serviciul psihologic de specialitate (BPS) precum și
dacă, fără un motiv întemeiat, nu începeți, nu continuați • serviciul de consiliere tehnică (TBD).
sau întrerupeți o activitate / formare sau măsură luată.
Astfel prestația poate fi redusă sau complet înlăturată. În prealabil se discută pe îndelete cu dumneavoastră
Informaţii detaliate în acest sens găsiți în » Broșură despre subiectele ce urmează a fi clarificate acolo.
informativă Codul social volumul II, Capitolul 12.
Pentru a vă putea face o imagine cu privire la serviciile
de specialitate, acestea sunt descrise pe scurt în cele
ce urmează.
6 Alte servicii
6.3.1 Serviciul medical (ÄD)

6.1 Îngrijirea celor care înființează firme noi și a Serviciul medical vă consiliază și vă oferă o părere de
persoanelor fizice autorizate specialitate cu privire la toate întrebările legate de
sănătatea necesară pentru piața muncii. Acest lucru
Dacă doriți să desfășurați o activitate independentă sau poate avea loc fie printr-o consultație sau doar în urma
dacă, în ciuda activității dumneavoastră independente solicitării documentelor medicale de la medicii care vă
aveți nevoie de asistență, în multe Jobcenter-uri vă tratează.
stau la dispoziție mulți specialiști pentru integrare.
De cele mai multe ori, sfatul serviciului medical este
6.2 Intermedierea centrală în străinătate și de necesar pentru a clarifica dacă, de exemplu, vă mai
specialitate puteți exercita meseria de până acum sau dacă trebuie
să țineți cont de restricții de sănătate pentru începerea
Oficiul central de intermediere pentru străini şi de unei activități profesionale.
specialitate (ZAV) asistă Biroul de consiliere și inter-
mediere al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de 6.3.2 Serviciul psihologic de specialitate (BPS)
Muncă. Acesta are, la nivel mondial, parteneri de
cooperare și este de mulți ani partener al multor rețele BPS este cel care vă răspunde la întrebări legate de
de pe piața muncii din UE. consilierea și intermedierea profesională pentru locuri
de muncă sau formare adecvate. Cu ajutorul serviciilor
6.3 Servicii de specialitate ale Agenţiei Federale care vă oferă păreri de specialitate sau consiliere se
de Ocupare a Forţei de Muncă clarifică atât problemele dumneavoastră, precum și
întrebările specialistului pentru integrare.
Pentru procesul dumneavoastră de intermediere, spe-
cialistul pentru integrare poate folosi, dacă este cazul,
diverse servicii interne.

24 25
7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin? 7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin?

Vă puteți prezenta aptitudinile, cunoștințele și interese- SFAT


le profesionale în cadrul unei expertize psihologice.
Deoarece în această broșură informativă nu se insistă
Consilierea psihologică vă ajută să vă clarificați obiecti- asupra prestațiilor de subvenționare, în continuare au
vele profesionale sau să găsiți noi căi în carieră. Cu fost alese și explicate pentru dumneavoastră prestațiile
ajutorul „serviciilor pentru stabilirea competențelor” vă cel mai des solicitate.
puteți descoperi și demonstra, în multe Jobcenter-uri,
punctele forte generice, potențialele de care dispuneți. Informații suplimentare puteți găsi în » Broșura Ce?
În acest sens poate fi vorba de exemplu despre diverse Cât? Cine? Cod Social Volumul II.
aspecte ale orientării către rezultate sau despre com-
petențele dumneavoastră social-comunicative.

6.3.3 Serviciul de consiliere tehnică (TBD) 7.1.1 Bugetul de intermediere

Consilierii TBD sunt persoane care vă lămuresc cu pri- Bugetul de intermediere oferă sprijin la inițierea și înce-
vire la întrebări tehnice și ocupaționale. perea unei activități cu obligativitatea contribuirii la asi-
gurări sociale sau a unei formări profesionale resp.
Aceștia vă consiliază, de exemplu, individual și în mod școlare.
complex cu privire la organizarea locurilor de muncă și
formarea pentru persoane cu dizabilități. În cele ce urmează sunt prezentate modalitățile de spri-
jin, cu titlu exemplificativ:
• Cheltuieli legate de aplicație (de exemplu pentru în-
tocmirea și expedierea documentelor de aplicație),
7 Care sunt modalitățile de • Cheltuieli de deplasare (de exemplu la interviu sau
subvenționare și sprijin? pentru constatarea aptitudinilor la angajator),
• Cheltuieli de deplasare în cazul navetei (pentru dep-
lasarea zilnică la locul de muncă în cazul începerii
activității),
7.1 Subvenții pentru integrarea în muncă • Cheltuieli de deplasare pentru începerea activității (în
cazul începerii activității în altă localitate, cheltuieli de
Specialistul dumneavoastră pentru integrare vă sprijină deplasare pentru prima deplasare la locul de muncă),
să începeți cât mai repede o activitate (de asemenea, • Cheltuieli pentru gospodărire separată (în cazul
formare profesională sau școlară) cu obligativitatea cazării în altă parte – gospodărire dublă),
contribuirii la asigurări sociale sau să vă extindeți activi- • Cheltuieli de mutare (mutarea în afara zonei de
tatea deja existentă. navetă zilnică din cauza începerii unei activități cu
obligativitate de contribuire la asigurări sociale),
În acest sens, specialistul pentru integrare dispune de • Echipament de muncă (echipamente tipice de muncă
diverse modalități de asistență, care sunt adaptate în și, dacă este cazul, îmbrăcăminte de lucru, dacă ace-
mod individual persoanei dumneavoastră. asta nu este pusă la dispoziție de către angajator),

26 27
7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin? 7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin?

• Cheltuieli pentru adeverințe (de exemplu certificat de 7.1.3 Stimularea perfecționării profesionale
sănătate pentru industria alimentară).
Perfecționarea profesională servește la dezvoltarea
profesională și adaptarea la noi cerințe profesionale.
REȚINEȚI Se pot subvenționa, de exemplu calificări de specialita-
te, o primă formare profesională, sau absolvirea ulteri-
Aceste prestații se acordă la cerere. Trebuie oară a școlii secundare. Puteți fi subvenționat atunci
să depuneți aceste cereri înainte de înregist- când este necesară perfecționarea, pentru a vă integra
rarea cheltuielilor, de exemplu înainte de a profesional în caz de șomaj, pentru a evita șomajul imi-
vă deplasa la interviu. nent sau pentru că nu ați absolvit un curs de formare
profesională. Puteți primi un cupon sau o ofertă pentru
un curs de formare.

7.1.2 Măsuri pentru activarea și integrarea 7.1.4 Oportunități de muncă


profesională
Oportunitățile de muncă servesc realizării (refacerii) și
Se poate subvenționa participarea dumneavoastră la menținerii capacității dumneavoastră de muncă.
măsuri care sprijină integrarea profesională, prin
• intrarea pe piața de formare și piața muncii, Puteți fi alocat unei oportunități de muncă, dacă în
• constatarea, reducerea sau înlăturarea de piedici în prezent nu puteți fi intermediat pentru un loc de muncă
calea intermedierii, sau formare sau nu puteți fi calificat printr-o măsură și
• intermedierea unei activități cu obligația de a încheia dacă nu intrați în calcul pentru nicio altă prestație de
o asigurare, integrare. În timpul oportunității de muncă primiți o
• începerea unei activități independente, despăgubire adecvată pentru cheltuieli suplimentare.
• stabilizarea unei măsuri ocupaționale.
Activitățile ce trebuie desfășurate în cadrul unor institu-
Acest lucru înseamnă că puteți, de exemplu, lua parte ții care derulează măsuri trebuie să fie suplimentar
la o măsură care vă sprijină în eforturile dumneavoas- neutre din punct de vedere al concurenței, precum și
tră de integrare prin formare pentru căutarea unui loc să fie în interes public.
de muncă. Sau dvs. luați parte la o formare profesiona-
lă în cadrul unei instituții (la nevoie, chiar și părți de 7.1.5 Subvenționare liberă
măsuri la un angajator pentru cunoașterea anumitor
activități și meserii). Dacă aveți nevoie de sprijin, dincolo de prestațiile
generale ale subvenționării active a muncii, puteți primi
În afară de aceasta, puteți primi de la specialistul dum- prestații individuale, ca o așa-numită „subvenționare
neavoastră pentru integrare un așa-numit „cupon de liberă”.
activare și intermediere”, care vă dă dreptul la alegerea
unei instituții de formare sau a unei societăți private de
intermediere de locuri de muncă.

28 29
7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin? 7 Care sunt modalitățile de subvenționare și sprijin?

7.1.6 A
 jutor de integrare la angajarea pe un post dacă astfel nevoia de asistență poate fi depășită sau
cu obligativitate de asigurare socială redusă.

Ajutorul de integrare poate fi acordat ca subvenție la 7.3 Subvenții pentru angajatori


angajarea pe un post cu obligativitate de asigurare
socială, dacă prin veniturile înregistrate din activitatea Există diverse modalități de subvenționare și pentru
începută se poate încheia pe viitor nevoia de asistență. angajatori, dacă acesta dorește să vă angajeze pe un
Condiția este să fi fost șomer în prealabil și faptul că post cu obligativitate de asigurări sociale.
ajutorul de integrare este necesar pentru integrarea pe
piața generală a muncii. 7.3.1 Subvenție de integrare acordată
angajatorilor
7.2 S
 timularea celor care înființează firme noi și
a persoanelor fizice autorizate Angajatorii pot primi o subvenție de integrare, dacă
angajează o persoană a căror intermediere este îngre-
7.2.1 Ajutor de integrare la începerea unei unată de circumstanțe legate de persoana dvs.
activități independente
Subvenția poate fi acordată în valoare de până la 50%
Chiar și la începerea unei activități independente princi- din salariul ce poate fi luat în considerare și pe o peri-
pale, după șomaj, puteți primi ajutor de integrare, dacă oadă de până la douăsprezece luni. Valoarea și durata
prin veniturile înregistrate din activitatea independentă exactă a subvenției sunt calculate în funcție de circum-
se poate încheia pe viitor nevoia de asistență. Condiția stanțele concrete ale fiecărui caz în parte.
este să fi fost șomer în prealabil și faptul că ajutorul de
integrare este necesar pentru integrarea pe piața gene- La angajarea de persoane cu dizabilități sau cu dizabili-
rală a muncii. tăți grave, Jobcenter-ul poate acorda subvenții în
valoare mai mare și pe o perioadă mai îndelungată.
7.2.2 A
 lte modalități de subvenționare pentru
persoane fizice autorizate Solicitarea de subvenție de integrare trebuie să fie fă-
cută de către angajator. După verificarea efectuată de
Pentru sprijinirea începerii unei activități sustenabile către Jobcenter, acesta va primi o decizie. Dumnea-
sau a unei activități independente existente puteți voastră veți fi informat de asemenea de către Jobcen-
obține un împrumut fără dobândă și/sau o subvenție ter atunci când sunt aprobate prestații subvenționate.
pentru achiziționarea de bunuri necesare, dacă astfel
se poate reduce sau înlătura nevoia de asistență. 7.3.2 Stimularea raporturilor de muncă

O altă modalitate de subvenționare pentru persoane Angajatorii pot obține o subvenție pentru cheltuieli cu
independente este consilierea sau transmiterea cunoș- salariile pentru stimularea raporturilor de muncă, dacă
tințelor și abilităților din partea unor terți corespunzători, angajează o persoană
dacă acest lucru este necesar pentru desfășurarea în • care a fost șomeră timp îndelungat și
continuare sau reorientarea în privința domeniului de • întâmpină obstacole deosebit de grele la intermedie-
activitate a societății dumneavoastră independente și re, care depind de persoana beneficiarului și

30 31
8 Totul despre aplicație 8 Totul despre aplicație

• dacă o activitate profesională pe piața generală a Acordați o atenție deosebită la elaborarea conținutului
muncii nu este posibilă fără aceasta subvenție. și formei scrisorii dumneavoastră de intenție și a celor-
În mod diferit față de subvenția de integrare, viitorul lalte documente de aplicație.
angajat trebuie să ia parte, în prealabil, la o fază de
activare, în care are loc un sprijin mai puternic de inter- În scrisoarea de intenție, abordați de exemplu firma
mediere, cu toate celelalte prestații de integrare.
la care doriți să aplicați. Arătați astfel că v-ați informat
Durata acordării subvenției pentru un beneficiar este cu privire la potențialul dumneavoastră angajator.
de maxim doi ani.
CV-ul – viața dumneavoastră profesională /
educația dumneavoastră într-o singură privire
Împreună cu scrisoare de intenție, acest document este
8 Totul despre aplicație partea cea mai importantă a aplicației dumneavoastră.

Dacă ați reușit să treziți interesul persoanelor


responsabile de personal cu scrisoarea de intenție și
8.1 Sfaturi pentru aplicație ați depășit astfel primul obstacol, în a doua etapă este
verificat CV-ul dumneavoastră. Scoateți aici în evidență
Căutarea încununată cu succes a unui loc de muncă faptul că toate calificările și experiențele dumneavoas-
depinde de o aplicație reușită! tră se potrivesc cu postul pentru care aplicați.

Aplicația înseamnă să vă faceți reclamă. Ar trebui să Un CV ar trebui să conțină informații în rubricile


știți ce puteți și ce doriți. Doar astfel puteți să convin- următoare:
geți alte persoane de faptul că sunteți persoana potri- • date personale,
vită pentru locul de muncă. Depinde de formă și conți- • educație și perfecționare,
nut. • cariera profesională,
• eventual cursuri de formare,
8.2 Scrisoarea de intenție – prima probă de lucru • cunoștințe deosebite.

Scrisoarea dumneavoastră de intenție este prima care 8.3 Dosarul de aplicație


este evaluată. Prima impresie hotărăște deseori cu pri-
vire la invitația la interviu. Toate documentele de aplicație sunt puse într-un dosar
corespunzător de aplicație.
Convingeți destinatarul scrisorii dumneavoastră de in-
tenție cu privire la faptul că sunteți foarte motivat de a SFATURI PENTRU APLICAȚIE
lucra în această firmă în postul pentru care aplicați și
că sunteți tocmai persoana potrivită pentru acest post. • Este necesar ca foile să poată fi scoase din dosar
pentru a fi copiate (nu le prindeți).
Faceți-i curioși pe cei din departamentul de personal,
astfel încât să dorească să vă cunoască personal.

32 33
9 Protecţia datelor 10 Alte broșuri informative

• Diplomele și certificatele se atașează ca anexe Jobcenter-ul poate folosi datele dumneavoastră perso-
(în copie). nale și în măsura necesară pentru îndeplinirea altor
• Nu folosiți folii protectoare individuale pentru fiecare sarcini conform Codului social. Datele dumneavoastră
pagină. personale sunt transmise altor oficii (de ex. caselor de
• Sunt foarte potrivite dosarele din plastic cu clip sau asigurări de sănătate, asigurătorilor de pensii sau altor
cu prima foaie transparentă (dacă este cazul, autorități) numai în măsura permisă prin Codul social.
respectați instrucțiunile din anunț).
• Culoarea aleasă pentru dosar depinde de domeniul Pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor
de activitate (în domeniul bancar mai degrabă dumneavoastră sociale, Jobcenter-ul poate apela și la
decentă, în domeniul publicitar, ceva mai vie). oficii (instituții) care nu sunt publice. În acest caz se va
asigura faptul că terții păstrează confidențialitatea și au
acces numai la datele sociale necesare în cazuri parti-
Dacă aveți nelămuriri cu privire la documentele de apli- culare.
cație, specialistul dumneavoastră pentru integrare vă
ajută cu plăcere. De asemenea, acesta vă poate ajuta REZUMAT
și la întocmirea documentelor sau vă poate oferi, dacă
este cazul, un training profesional pentru aplicație. Angajații Jobcenter-ului înregistrează doar datele dum-
neavoastră care sunt necesare pentru decizia cu privire
la cererea dumneavoastră, resp. la integrarea dumnea-
voastră în muncă.
9 Protecţia datelor

Codul social vă protejează împotriva utilizării neautori-


zate a datelor dumneavoastră personale. Acestea pot fi 10 Alte broșuri informative
înregistrate, prelucrate sau folosite numai dacă acest
lucru este permis de o prevedere legală sau dacă v-ați
dat acordul în acest sens. Dacă ați solicitat prestații, se Alte broșuri informative obțineți la Jobcenter.
înregistrează și stochează numai datele dumneavoas- Oferte cu privire la consiliere profesională găsiți în
tră personale necesare din fișiere / acte. Acestea vor fi » Broșura informativă 11.
distruse, cu respectarea anumitor termene, după în-
cheierea procedurii de prestație conform legii. Puteți LINK
solicita informații cu privire la datele care sunt stocate
în fișiere gestionate manual sau automat sau în dosa- Pe paginile de internet ale Agenţiei Federale de Ocupa-
re, puteți solicita corectarea – în cazurile specificate de re a Forţei de Muncă găsiți broșurile informative la:
lege – sau chiar blocarea sau ștergerea datelor. » Startseite > Veröffentlichungen > Merkblätter. La
» Übersetzungen puteți găsi broșurile informative se-
lectate în diverse limbi.

34 35
Editor
Agenţia Federală a Forţelor de Muncă
Departamentul asigurare de bază
Domeniu de activitate Prestații bănești și legislație
Cod social volumul II
ianuarie 2016

www.arbeitsagentur.de

Producție
GGP Media GmbH, Pößneck