Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Profesională Cozmești

Comuna Cozmești, județul Iași

Raport
Comisia de Orientare școlară și profesională
Semestrul I
An școlar 2017 – 2018

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ÎN CARIERĂ


Reacţia şcolii, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi
economică, trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de
crearea de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă,
flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului, a hazardului în
alegerea carierei.
Situaţiile în care tinerii au probleme, cresc foarte rapid, obligând societatea să caute şi să
găsească soluţii. Factorii care dezvoltă aceste probleme trebuie luaţi în atenţie, ei vor marca
exprimarea obiectivelor consilierii. Este necesar să identificăm influenţele sociale,
educaţionale, economice care acţionează în această lume în continuă schimbare.
Consilerea presupune:
o analiza caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei:
personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi;
o estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre
aspiraţii, interese şi posibilităţi, raportul dintre competenţele personale şi comanda
socială;
o corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii.
Școala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ
prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, sistemului lor aptitudinal, a atitudinilor şi
trăsăturilor lor de personalitate. Procesul de educaţie şi formare profesională desfăşurat în
şcoală constituie puntea necesară trecerii spre lumea muncii şi a vieţii sociale adulte.
În această întreprindere Consilierea şi Orientarea nu trebuie să se constituie ca un obiect
de studiu sau o disciplină şcolară în înţelesul ei cotidian, ci ca o arie de aplicaţii, dezvoltări
practice, experienţe şi atitudini care trebuie învăţate a fi exersate în viaţă.
În școala noastră consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este realizată de
profesorii diriginţi în colaborare cu consilierul educativ al şcolii şi cu reprezentanţii partenerilor
economici. Profesorii diriginţi îşi proiectează activitatea de consiliere la începutul fiecărui an
şcolar.În fiecare an şcolar prin comisia de orientare şcolară şi profesională, reuşim orientarea
elevilor claselor a VIII-a spre specializările oferite, dar şi a elevilor din clasele terminale (clasa
a X a și a XI a școală profesională) către formele de învățământ și specializările spre care
doresc să se formeze în carieră.
În acest sens oferta educaţională a şcolii cuprinde opţionalele propuse de cadrele
didactice în comisiile metodice pe specialitate şi aprobate în Consiliul de Administraţie al şcolii.
Dintre acestea o parte au fost solicitate de elevi/părinţi în şedinţele organizate pe clase.
In ultimii ani școlari, prin activitățile de consiliere privind cariera pentru elevi și părinți am
reușit ca toți absolvenții clasei a VIII a să se înscrie în clasa a IX a liceu/școală profesională,
fie în localitate, în Răducăneni sau Iași.
Atunci când facem educaţie pentru carieră şi, mai ales când acest aspect este o parte a
curriculum-ului, se au în vedere şi teme precum:
 autocunoaşterea și autoevaluarea,
 lumea muncii: producţie, salariu, şomaj, antreprenoriat,
 aspecte psiho-sociale, juridice ale muncii,
 muncă şi comunicare,
 explorarea diversităţii profesiilor, meseriilor din mediul de viaţă imediat, din mediul
comunitar sau regional,
 exemple de aplicare a cunoştinţelor şcolare în viaţa practică.
În anul școlar 2017 – 2018, la clasa a VIIIa, Școala Podolenii de Sus, comuna Cozmești,
județul Iași, profesorul diriginte a întrunit ședințele cu părinții, conform planificării anuale
aprobate de conducerea școlii. Astfel la începutul anului școlar s-a desfășurat întâlnirea atât
cu elevii, cât și cu părinții, în care a fost prezentat ordinul M.E.N., nr. 4793/31.08.2017, privind
organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar
2017 – 2018, dar și anexa la OMEN 4793/31.08.2017 – Calendarul de desfășurare a Evaluării
Naționale 2017 – 2018 pentru absolvenții clasei a VIIIa. În vederea unei ameliorări a
procentajului de promovare la Evaluarea Națională, la disciplina Matematică, s-a optat pentru
alocarea orelor de matematică la clasa a VIIIa domnului profesor Tănase Gheorghe, profesor
titular al școlii noastre, cu rezultate notabile în anii anteriori, deoarece neavând profesor titular
la Școala Podoleni, elevii și părinții reclamau că nu pot acumula cunoștiințele necesare și să
se adapteze în fiecare an altui stil de predare. În plus au fost stabilite ore de pregătire
suplimentară, atât la diciplina Limba română, cât și la Matematică. Au fost susținute, de
asemenea și două etape de Simulare a Evaluării Naționale, conform Ordinul MEN nr. 4793/
31.08.2017, 13 – 15 decembrie 2017 și conform Ordinului M.E.N 3109/29.01.2018 și anexelor,
în perioada 5-7 martie 2018.
Rezultatele au fost analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,
informarea fiecărui părinte/tutore în legătură cu notele obținute de către elev la Simularea
Evaluării Naționale (fie personal, fie prin telefon), ședințe cu părinții (încheiate cu proces –
verbal, înmânat domnului director Diaconu Neculai). Mai mult, în urma susținerii Simulării EN
din martie 2018 s-a întrunit ședința extraordinară cu părinții elevilor clasei a VIIIa, Școala
Podolenii de Sus, la care au fost invitați de doamna dirigintă dl. director Diaconu Neculai, dna
profesor Iacob Cristina și dl. profesor Tănase Gheorghe, pentru cristalizarea unei strategii de
îmbunătățire a rezultatelor, care au fost extrem de scăzute. S-a întocmit un plan remedial pe
fiecare disciplină în parte, domnul prof. Tănase Gheorghe precizând că mulți dintre elevi nici
nu frecventează orele de pregătire.
De asemeni s-au aplicat la clasă chestionare privind opțiunile școlare și profesionale ale
elevilor clasei a VIIIa, s-au desfășurat ore specifice identificării orientării școlare
individualizate, cu exerciții aplicate sau fișe de lucru și s-a întocmit colțul O.Ș.P. în clasă, de
unde elevii să se poată informa. Dirigintele clasei a VIIIa, prof. Crică Oana, a pus la dispoziția
elevilor și materialele aplicate în anul anterior în proiectul JOBS, care au fost foarte utile. A fost
prezentată elevilior și o listă a meseriilor preponderente pe piața muncii din România, în
perspectiva anilor 2011 – 2020, pentru a-i orienta pe elevi înspre o carieră cerută de
angajatori(conform proiect ”VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul
către succesul profesional”, POSDRU 90/2.1/S/63742).
La nivelul clasei, diriginta, împreună cu elevii au studiat și aplicat broșura publicată de
Inspectoratul Școlar Județean Iași, CJRAE și CJAP Iași – Admiterea în învățământul liceal de
stat și învățământul profesional pentru anul școlar 2017 – 2018, cu aplicabilitate idividuală (s-
au completat anexe model, s-au calculat medii generale și s-au făcut calcule ipotetice pentru a
vedea real, în funcție de mediile de admitere din anul școlar anterior, publicate în broșură care
ar fi liceele/școlile profesionale unde ar avea șanse să fie admiși, etc.).
În semestrul II una din activitățile O.Ș.P. a fost și vizita reprezentantului M.A.P.N. al
Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, care a
venit și a prezentat oferta educațională a colegiului, Ghidul candidatului la admiterea în
Colegiile naționale militare, a precizat care sunt Birourile de informare – recrutare județene (în
Iași – str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr. 20) și a adus la cunoștiința elevilor etapele admiterii.
În planificarea activităților Comisiei profesorilor diriginți pentru semestrul al II-lea, an
școlar 2017 – 2018 va fi susținută și o lecție deschisă la dirigenție cu tematica O.Ș.P.
Până la finalul anului școlar elevii vor avea un portofoliu O.Ș.P., care va fi prezentat și
părinților și care va conține :
 Fişa de orientare a carierei;
 Chestionar de interese;
 Chestionar de aptitudini;
 Blazonul personal – Cariera mea;
 Chestionarul Imaginea de sine/Stima de sine;
 Cariera mea şi valorile mele;
 Mă cunosc. Ce fac mai departe?;
 Factorii şi etapele unei orientări şcolare şi profesionale optime;
 Tipuri de licee;
 Cei 7 paşi ai deciziei;
 Cum completezi fişa de înscriere la liceu?;
 Chestionar OSP;
 Tabel interese – Caracteristici personale şi domenii ocupaţionale (exemple);
 Legislaţie admitere liceu;
 Consilierea familiei
 Alte fişe (autocunoaştere, metode şi tehnici de învăţare eficientă, pregătirea psihologică
pentru examen).

Întocmit,
Prof. Crică Oana

S-ar putea să vă placă și