Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 ROȘIORI

JUDEȚUL BACĂU

SINTEZE MATEMATICE
Opțional clasa a VIII-a B
An școlar 2018 -2019

Prof. Iuganu Alina


ARGUMENT

Scopul principal al cursului opțional ,, Sinteze matematice” recapitularea


și mai ales completarea celor mai importante cunoștințe studiate pe parcursul
claselor V – VIII la disciplina matematică cu rezultate teoretice și applicative
extracurriculare, dându – le astfel elevilor instrumente mai puternice de abordare și
rezolvare a problemelor dificile ce vor apărea la examene.

Temele luate în discuție sunt de un real interes pentru elevii clasei a VIII-a
și le va spori vizibil eficiența în rezolvarea de problem datorită unei aprobări
superioare celei oferite de rezultatele teoretice cuprinse în programa școlară, atât
în momentul investigării problemelor cât și pe parcursul rezolvării acestora.

Având în vedere că elevii clasei a VIII-a au de parcurs programa școlară la


disciplinae matematică și în parallel trebuie să reactualizeze cunoștințe din clasele
V – VIII, acest curs opțional își va propune să-i ajute pe elevi să se pregătească
efficient ăn vederea promovării cu success a clasei VIII-a, cât și examenelor
ulterioare.

Se va urmări tratarea unitară a cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în


studiul matematicii, organizarea acestora, pentru a le putea prezenta la nivel optim
atunci când vor fi solicitați.

Se vor recapitula eficient cunoștințele în sensul aducerii unor elemente noi,


realizarea unor legături natural între diversr capitol, repetarea va fi rațională, bazată
pe întelegere și gândire. Se va adapta învățarea matematicii la nevoile și
posibilitățile intelectuale ale fiecărui elev, alegând conținuturiesențiale, tehnici și
strategii de învătare eficiente. Se va urmări formarea capacităților de rezolvare de
probleme de orice tip.

Cursul de ,, Sinteze matematice” își propune să deschidă cât mai multor


elevi dorința să cunoască dincolo de limitele manualului, îndrumându-i spre
studiul individual suplimentar, încurajându- i să abordeze problem din ce în ce
mai dificile.
COMPETENȚE GENERALE

1. Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice matematicii.

2. Dezvoltarea capacității de explorare / investigare și rezolvare de probleme.

3. Formarea și dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic.

4.Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii.


COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE

ÎNVAȚARE

1. Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice matematicii.


COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂTARE
1.Utilizarea proprietăților -calcule cu numere reale
operațiilor cu numere reale în -extragerea rădăcinii pătrate dintr-un număr rațional
rezolvarea exercițiilor. pozitiv
-descompunerea unui număr real
2. Utilizarea elementelor de logică -identificarea ipotezei și concluziei unei probleme
și a elementelor de teoria -exersarea operațiilor cu mulțimi
mulțimilor. -stabilirea proprităților relației de divizibilitate
-scrierea elementelor Da și Ma
3. Utilizarea elementelor de calcul -transcrierea unor situații – problem în limbaj matematic
algebric. -calcule cu numere reale reprezentate prin litere
-aplicarea formulelor de calcul prescurtat
-descompunerea numerelor reale reprezentate prin litere
-rezolvarea de ecuații și inecuații, respectiv a sistemelor
de ecuații
-rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și a
sistemelor de ecuații
4. Utilizarea proprietăților figurilor -identificarea, diferențierea și denumirea figurilor
geometrice în problem de geometrice
determinare și de calcul -calcularea lungimilor unor segmente folosind teoremele
Thales, fundamentală a asemănării, criteriile de
asemănare ale triunghiurilor oarecare și relații metrice
-calcularea unor măsuri de unghiuri cu ajutorul
funcțiilor trigomometrice
-calcularea perimetrului și ariei unei figure
geometrice
2. Dezvoltarea capacității de explorare / investigare și rezolvare de probleme.
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂTARE
1. Identificarea situației – problemă, traspunerea în -identificarea unor consecințe
limbaj matematic, organizarea eficientă a modului de posilile ce decurg dintr-un set de
rezolvare a acesteia ipoteze
-traspunerea unei situații – problem
în limbaj matematic
2.Investigarea valorii de adevăr a unor enunțuri. -verificarea validității unei
afirmații
-formularea unor enunțuri generale
pornind de la un enunț

3. Formarea și dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul


matematic.
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂTARE
1. Prezentarea în mod coerent a soluției unei probleme, -argumentarea orală a
corelând diverse modalități de exprimare demersului de rezolvare
-redactarea rezolvării unei
probleme

4.Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea


matematicii.
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂTARE
1. Manifestarea de perseverență și gândire creativă în -abordarea unei situații-problemă
rezolavarea unei probleme. -utilizarea unor metode variate în
rezolvarea problemelor
CONȚINUTURI

Mulțimea numerelor reale


 Mulțimea numerelor întregi.
 Mulțimea numerelor raționale.
 Dizivibilitate în și .
 Elemente de logică și mulțimi.
 Calcul cu numere reale de forma a b , b  0 .
 Calcul algebraic.
 Rapoarte. Proporții. Procente.

Ecuații și inecuații
 Ecuații și inecuații de gradul I. Ecuații cu parametru.
 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor.
 Sisteme de ecuații
 Rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor de ecuații.

Triunghiul
 Congruența triunghiurilor . Proprietăți ale triunghiurilor.
 Linii importante într-un triunghi. Concurența lor.
 Segmente proporționale. Teorema lui Thales.
 Triunghiuri asemenea. Teorema fundamental a asemănării. Criterii de asemănarea
a triunghiurilor.
 Relații metrice în triunghiul dreptunghic
 Formule pentru aria triunghiului.

Patrulatere
 Patrulatere. Paralelogramul.
 Paralelograme particulare.
 Trapezul.
 Aria patrulaterelor studiate.
 Poligoane regulate.
VALORI ȘI ATITUDINI

Dezvoltarea unei gândiri deschise și creative, dezvoltarea inițiativei,


independenței în gândire și acțiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini
variate.
Manifestarea tenacității, perseverenței, capacității de concentrare și a atenției
distributive.
Dezvoltarea simțului estetic și critic, a capacității de a aprecia rigoarea, ordinea
și eleganța în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii.
Formarea obișnuinței de a recurge la concepte și metode matematice în
abordarea unor situații cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice.
Formarea motivației pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru
viața socială și profesională
Respect pentru adevăr și rigurozitate.
Încredere în adevărurile științifice și aprecierea critică a limitelor acestora.
Interes si curiozitate.
Inițiativă personală, spirit critic și autocritic.
Toleranță fața de opiniile celorlalți, acceptarea , jocului de rol”.
Deschidere si dispoziție de a asculta părerile celorlalți.
Dorința de informare și afirmare.
Interes pentru explotarea diferitelor modalități de comunicare – inclusiv cele
create prin aplicarea TIC.
Manifestarea tenacitățtii perseverentei, capacității de concentrare si a atenției
distributive.
Dezvoltarea spiritului de observație.
Dezvoltarea unei găndiri deschise și creative, dezvoltarea inițiative,
independeței în găndire și în acțiune pentru a avea disponibilitate de a aborda sarcini
variate.
SUGESTI METODOLOGICE

Curriculum scris se constitue ca instrument de bază în activitatea


profesorului la clasă, în realizarea efectivă a obligațiilor profesionale.
Aplicarea flexibila a curriculumului la clasă, într-un act educațional centrat
pe elev, se realizează prin respectarea următoarelor principii de bază, explicate și
însoțite de suport metodologic în programele școlare:
- stabilirea unor sarcini deî nvatare adaptate nivelului elevilor,
- răspuns la nevoile individuale de învatare ale elevilor.
Analiza unor exemple din diferite domenii de activitate.
Folosirea conceptelor, principiilor, postulatelor si teoremelor în natură și în
tehnică.
Utilizarea elementelor de teoria erorilor.
Utilizarea terminologiei specifică matematicii.
Constriurea unei varietăți de context problematice, ăn măsură să genereze
deschideri către diferite domenii ale matematicii.
Folosirea unor strategii diferite în rezolvarea aceleiși problem atunci când
este cazul.
Organizarea unor activități variate de învățare pentru elevi, în echipă și / sau
individual, în funcție de nivelul și de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia.
Construirea unor secvențe de învățate care să permit activități de
explorare/investigare la nivelul noțiunilor de bază studiate.
Criteriul de asigurare a calității actului de predare – învățare – evaluare este
prezentat de formarea competențelor specific la sfâeșitul anului de studiu.
MODALITĂȚI DE EVALUARE

Evaluarea se va face prin chestionare curentă, chestionare orală, lucrări


practice, referat, conversația, exercițiul, auotcorectarea, corectarea reciprocă,
rezolvarea de probleme, portofoliu, jocuri care conduc la :
1. evaluarea continuă,
2. evaluarea sumativă,
3. evaluarea globală
Testarea prin itemi cu răspuns scurt are limite formative care dă o valoare de
adevăr și faptul că elevul înțelege problema. Se vor da informații care să le solicite
creativitarea, mobilitatea în gândire și fapte, perspicacitatea, curiozitatea, calitatea
emoțională.
Evaluarea făcută la fiecare oră prin răspunsuri scurte, ajută la rigoare și
acuratețe în raționamente.
Referatele conținând demonstrații ale unor proprietăți, referatele întocmite
pe baza unei bibliografii ca va fi pusă la dispoziția elevilor de către profesor, cu
sprijinul nemijlocit al acestuia.
Participarea activă la rezolvarea frontală dirijată a problemelor.
Redactarea clară, concisă și riguroasă a soluției unei demonstrații
matematice.
BIBLIOGRAFIE

1. Dan Brânzei, Anton Negrilă, Maria Negrilă – Mate 2000 –cls a VII-a, Editura Paralela 45

2. Anton Negrilă, Maria Negrilă – Mate 2000 –cls a VIII-a, Editura Paralela 45

3. Ion Tudor – Mate 2000+ inițiere – cls a VIII-a , Editura Paralela 45

4. Manual de matematică, cls. a VII - a , Editura Teora

5. Manual de matematică, cls. a VIII - a , Editura Teora

6. Valeriu Gornoavă, Gheorghe Iurea, Marius Perianu, Gabriel Poapa, Matematică – Evaluare
Națională 2013, Editura Paralela 45

7. Artur Bălăucă – Evaluarea Natională 2012, Editura Taida

S-ar putea să vă placă și