Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 _________________________, domiciliat/ă în __________, str. ____________, nr. ____, bl.____, sc.
____, et. __, apt. ___, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ____ nr. ______, eliberat/ă de Poliţia
_________ la data de _______, CNP _____________, denumit/ă în continuare Proprietar sau
Locator, şi
1.2 ______________________, domiciliat/ă în ____________, str. ___________, bl. ____, sc. ___, et.
__, ap. _____, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ___ nr. _____ eliberat/ă de Poliţia ________ la data
de _____________, CNP______________, denumit/ă în continuare Chiriaş sau Locatar, au convenit
să încheie prezentul contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Primul/Prima, în calitate de Proprietar, închiriază, iar al doilea/a doua, în calitate de Chiriaş, ia cu
chirie imobilul (clădire/teren) situat în _______________________________, prevăzut în Fişa
suprafeţei închiriate, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru persoanele specificate în
această fişă.
2.2 Locatorul garantează că el este proprietarul legal al spaţiului, conform Contractului de vânzare-
cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public _____________ din _________ sub nr.
___________ / _______ şi înscris în Cartea funciară a mun. Ploieşti nr. ______, conform Încheierii
nr_____/______. De asemenea, Locatorul garantează că are dreptul deplin să închirieze spaţiul, că
imobilul nu face obiectul niciunui litigiu, că nu este locuinţă familială, că nu este grevat de sarcini şi
că nu mai există un alt contract de închiriere în derulare.
2.3 Proprietarul declară că asupra imobilului există o ipotecă în favoarea ________________ şi că are
Acordul scris al acesteia pentru închiriere, acord care i-a fost prezentat chiriaşului în copie (Document
nr ___/___).
2.4 Proprietarul declară că imobilul închiriat are Certificat de performanţă energetică, imobilul
încadrându-se în clasa energetică ____ iar Chiriaşul declară că a luat cunoştinţă de acest lucru.
2.5 Imobilul ce face obiectul prezentului contract va fi folosit ca locuinţă de către persoanele menţionate
în Fişa suprafeţei închiriate punctul B.
2.6 Spaţiul descris la Fişa suprafeţei închiriate se predă cu instalaţiile în stare de folosinţă şi cu inventarul
prevăzut în Procesul verbal de predare-primire încheiat între părţi (ANEXA 2), care face parte din
prezentul contract. În cazul în care Chiriaşul va face, în propriul folos, investiţii pentru amenajarea
spaţiului (vopsit, zugrăvit, instalaţii de orice fel etc.), el nu va avea pretenţii de despăgubire din
partea Proprietarului.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Perioada de închiriere este de ____ luni, cu începere de la data de ________, până la data
de__________, la expirarea acestui termen, contractul de închiriere putând fi reînnoit doar cu acordul
scris al ambelor părţi, neacceptându-se tacita relocaţiune.
4. VALOAREA CHIRIEI. GARANŢII. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1 Chiria lunară este de ____ (____) EURO, plătită în lei la cursul BNR din ziua plăţii/facturării.
4.2 În termen de ____ zile de la data semnării prezentului contract, Chiriaşul va achita Proprietarului, cu
anticipaţie, în numerar sau în contul bancar ____________________________ deschis
la ___________ sucursala ___________, cod swift ______ pe numele ________________,
echivalentul în lei a _______ (__________) EURO, reprezentând chiria pentru o perioadă de __
(____) luni de la ______ până la ______. Ulterior, chiria se va plăti anticipat lunar, în numerar sau în
acelaşi cont bancar, în intervalul __-__ al fiecărei luni pentru următoarea lună de închiriere.
4.3 Neplata în termen a chiriei sau a garanţiei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă.
5. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
5.1 Să predea Chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă, după achitarea sumei/sumelor prevăzute
la Art. 4.2 şi Art. 6.9;
5.2 Să asigure Chiriaşului buna şi paşnica folosinţă (exclusivă) a spaţiului pe toată durata contractului de
închiriere;
5.3 Să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de funcţionare şi siguranţă a imobilului închiriat
pe toată durata derulării contractului, în conformitate cu prevederile art. 1788 Cod Civil;
5.4 Să-şi asume responsabilitatea deplină a plăţii tuturor impozitelor şi a altor sarcini de natură fiscală ce
pot fi percepute pentru spaţiu, să înregistreze contractul la Administraţia Financiară şi să remită
Chiriaşului dovada înregistrării.
6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI
6.1 Să utilizeze imobilul ca un bun proprietar, să asigure curăţenia şi igienizarea, precum şi exploatarea şi
întreţinerea corectă a instalaţiilor din dotarea imobilului închiriat, efectuând micile reparaţii locative
(Art. 1802 Cod Civil);
6.2 Să nu aducă modificări spaţiului închiriat fără acordul scris al Proprietarului;
6.3 Să suporte plata oricărei deteriorări a spaţiului închiriat (inclusiv a imobilelor din vecinătate) produse
din culpa sa;
6.4 Să nu găzduiască în imobil alte persoane (mai mult de două săptămâni pe lună) decât cele menţionate
în Fişa suprafeţei închiriate, punctul B, altfel decât cu acordul scris al Proprietarului;
6.5 Să nu crească în apartament animale de companie (câini, pisici, etc.);
6.6 Să permită Proprietarului să verifice periodic (o dată la două luni) modul în care este folosit şi
întreţinut imobilul închiriat, cum sunt folosite şi întreţinute părţile şi instalaţiile comune ale clădirii,
stabilind din vreme, de comun acord cu acesta, ziua şi ora vizitei;
6.7 La încetarea contractului, să predea imobilul şi obiectele de inventar din dotare (pe baza unui proces-
verbal) în starea de folosinţă şi curăţenie în care le-a preluat de la Proprietar (cu excepţia uzurii
normale);
6.8 Să suporte şi să achite lunar toate cheltuielile legate de consumurile personale (întreţinere, gaze, apă
caldă şi apă rece, energie electrică, cablu TV şi internet). Consumurile aferente ultimei luni vor fi
achitate Proprietarului la predarea spaţiului, echivalate la nivelul consumurilor lunii anterioare (până
la emiterea facturilor, când se va face reglajul).
6.9 Să achite Proprietarului, o dată cu plata primei chirii, în numerar sau în acelaşi cont bancar, o
garanţie de _________ (_____________) lei/Euro, sumă care, la părăsirea spaţiului, va fi restituită
Chiriaşului în următoarele condiţii:
 după ce au fost emise ultimele facturi cu consumurile aferente ultimei luni de folosinţă a
spaţiului şi după ce s-a făcut dovada plăţii acestora de către Chiriaş;
 după ce au fost acoperite eventualele datorii faţă de Proprietar (restanţe la plata chiriei,
deteriorări ale spaţiului etc.);
 Chiriaşul nu a cerut încetarea contractului înainte de ___ luni de utilizare.
7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Contractul de închiriere încetează în următoarele cazuri:
a) La expirarea termenului contractual, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia prin act adiţional;
b) Prin acordul scris al ambelor părţi;
c) Prin denunţare unilaterală de către Chiriaş, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de
minim 30 (treizeci) de zile înainte de data la care va avea loc încetarea contractului;
d) În cazul în care una dintre părţi este supusă procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment
sau procedurii de executare silită a imobilului închiriat, data încetării contractului fiind data
pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii.
e) Prin reziliere:
 La cererea Proprietarului, când Chiriaşul a întârziat 2 (două) săptămâni plata chiriei sau a
utilităţilor. Contractul se consideră desfiinţat de plin drept, necondiţionat, fără a fi necesară
punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, de îndată ce a expirat termenul de
plată a chiriei (respectiv două săptămâni de la data prevăzută în prezentul contract) sau a
utilităţilor (respectiv 2 săptămâni de la termenele scadente de plată a utilităţilor, menţionate în
facturi);
 La cererea Proprietarului, când Chiriaşul a pricinuit deteriorarea imobilului închiriat, a
obiectelor din dotare sau a clădirii în care este situat acesta;
 La cererea Proprietarului, când Chiriaşul are un comportament care face imposibilă
convieţuirea cu vecinii;
 La cererea Chiriaşului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de către
Locator a obligaţiilor contractuale;
7.2 Locatarul se obligă ca, la încetarea prezentului contract, fie ca urmare a expirării termenului de
închiriere, fie ca urmare a oricăruia dintre cazurile prevazute la Art.7, să elibereze şi să predea
Locatorului spaţiul închiriat de îndată ce încetarea operează, în caz contrar Proprietarul putând apela
la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc, fără a fi necesară sesizarea instanţei
judecătoreşti competente.
8. FORŢA MAJORĂ
8.1 În cazuri de forţă majoră (incendiu, cutremur, tulburări civile, război etc.), care fac ca spaţiul închiriat
să devină neutilizabil, părţile sunt exonerate de orice răspundere (cu excepţia datoriilor înregistrate
până la data evenimentului).
9. CLAUZE FINALE
9.1 În cazul în care vinde sau donează imobilul, Proprietarul are obligaţia să-l înştiinţeze în scris pe
Chiriaş.
9.2 Chiriaşul NU poate să cesioneze acest contract de închiriere sau să subînchirieze spaţiul vreunei
persoane fizice sau juridice.
9.3 Ambele părţi declară că au capacitatea de a încheia prezentul Contract şi că reprezentanţii semnatari
ai prezentului Contract sunt pe deplin autorizaţi a-l semna.
9.4 Persoanele de legătură, adresele de corespondenţă, numerele de telefon/fax, adresele de e-mail ce vor
putea fi utilizate în legătură cu acest contract sunt:
 pentru Locator:
 Persoana de contact: dl./dna ______________________
 adresa: _________, str. _________________, nr.___, jud. __________;
 telefon: _____________________
 e-mail: _____________________
 pentru Locatar:
 Persoana de contact: dl./dna ______________________
 adresa: _________, str. _________________, nr.___, jud. __________;
 telefon: _____________________
 e-mail: _____________________
9.5 Drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile Codului Civil referitoare la contractul
de locaţiune, respectiv art.1796-art.1814 inclusiv din acest Cod şi ale Legii locuinţei nr. 114/1996, pe
care ne obligăm să le respectăm întocmai, în măsura în care nu am convenit altfel prin prezentul act.
Contractul s-a încheiat astăzi, ____________, în __ (____) exemplare, având ca anexe "Fişa suprafeţei
închiriate" şi Procesul verbal de predare-primire a spaţiului.

PROPRIETAR CHIRIAŞ
ANEXA 1
parte integrantă din contractul de închiriere

F I Ş A S U P R A F E Ţ E I Î N C H I R I AT E
Ploieşti, str. __________nr.___, bloc______, sc.__, et.___, ap.___

A. DATE PRIVIND IMOBILUL ÎNCHIRIAT


În folosinţă
Denumirea spaţiului închiriat Suprafaţa utilă [m2]
Exclusivă Comună
Apartament ___ camere şi
DA _____
dependinţe
B. PERSOANELE CARE UTILIZEAZĂ IMOBILUL ÎNCHIRIAT
Calitatea pe care o
Societatea la care
Numele şi prenumele are în raport cu Act identitate
titularul contractului lucrează

1.

2.

3.

PROPRIETAR CHIRIAŞ
ANEXA 2
parte integrantă din contractul de închiriere

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
Ploieşti , str. ________________, nr. __, bloc _____, sc.___, et.__, ap.____, jud. Prahova

Noi, _________________, în calitate de Locator al imobilului menţionat mai sus, şi ________________, în


calitate de Locatar, am procedat astăzi __________ , primul la predarea şi al doilea la primirea imobilului şi
a bunurilor situate în el:

Obiecte de inventar
1. Sufragerie:
2. Dormitorul mare:
3. Dormitorul mic:
4. Bucătărie:
5. Hol:
6. Baia mică:
7. Baia mare:

Index contor energie electrică: _________

Index contor gaze: ___________________

Index apă Bucătărie Baie Grup sanitar


Apă caldă
Apă rece

Apartamentul este zugravit, curat, cu toate instalaţiile în funcţiune şi mobilier fără nicio deteriorare/în stare
bună.
Chiriaşul a primit de la Proprietar __ ( ___ ) seturi de chei şi cartele magnetice de acces în bloc şi
apartament.

Prezentul proces verbal s-a întocmit în ___ ( ____ ) exemplare.

Am predat, Am primit,

PROPRIETAR CHIRIAŞ,

Prin împuternicit _________________ prin reprezentant _____________