Sunteți pe pagina 1din 4

Link

https://drive.google.com/drive/folders/0B-MtmwevAWo1X2FFRnpfNVdMLUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B_AQuKIKskfCT0VXbUl3cjJBNTg
https://drive.google.com/drive/folders/0B4kb3sAe7EgSWlh3dy1RRmxkQU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B9GheJDC2PivSkZiMWlBMzFNaUE
https://drive.google.com/drive/folders/19ok38uMeRlfDOq-siRoFUzNqmr1OSxNf
https://drive.google.com/drive/folders/1VAaF93_kfiKlQb7XBKXgInFSaRLARylG
https://drive.google.com/drive/folders/0B16NZpb1jHerWWVrdF9TVE1JYkU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6oGTC12BSrLOFJoOUJCWTJ5ajA
Nội dung
Bài giảng lớp Y2017D
Bài giảng lớp Y2015C
Bài giảng lớp Y2017B
Chú thích mô hình GP
Đề tn GP CTUMP
Thi thử mô hình GP2
Báo cáo TH Hóa Y1
Năm 1 - Hoàng Minh