Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 20.10.2016

CLASA: a III a
ÎNVĂŢĂTOARE: Cojocari Victoria

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

OBIECTUL: Limba română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iarna multe jocuri stie

SUBIECTUL: „Copiii şi păsărelele” , după Eugen Jianu

TIPUL LECŢIEI: lectie de formare a capacitatilor de intelegere a cunostintelor

SCOPUL: - Consolidarea deprinderii de citire corectă, curentă, conştientă şi expresivă;


- Dezvoltarea exprimării elevilor prin însuşirea unor cuvinte şi expresii noi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să citească corect, conştient, expresiv textul, ţinând seamă de conţinut şi de semnele de punctuaţie;
O2 – să folosească cuvinte şi expresii din text în enunţuri corect formulate;
O3 – să delimiteze textul în fragmente logice şi să formuleze ideile principale;
O4 – să povestească oral textul;
O5 – să indice personajele textului citit;
O6 – să stabilească spaţiul şi timpul în textul citit;
O7 – să-şi imagineze un alt sfârşit al acţiunii;
O8 – să formuleze întrebări pe baza textului citit şi să răspundă la ele;
O9 – să definească părţile de vorbire învăţate (substantivul, adjectivul, verbul);
O10 – să recunoască părţile de vorbire în diferite situaţii şi să le folosească în enunţuri noi;
O11 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date, exprimându-şi dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii/situaţii
problemă;
O12 – să răspundă prompt solicitărilor învăţătoarei şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor.

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia euristică/examinatoare, lectura explicativă, povestirea, lucrul cu manualul, exerciţiul,
problematizarea, analiza gramaticală, jocul didactic, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, activităţi inter- şi
transdisciplinare, puzzle din cuvinte, ciorchinele

RESURSE MATERIALE: manualul, planşe, ecusoane, caiete, puzzle de cuvinte


SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGIA DIDACTICĂ
RESU RSE EVALUARE
EVENIMENTE- O. ACTIVITATEA ACTIVITATEA TIMP PROCEDU- MATERI- FORME DE
LE O. ÎNVĂŢĂTOAREI ELEVILOR RALE ALE ORGANIZARE
LECŢIEI
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Moment 12 Asigur liniştea şi disciplina în Se pregătesc 1 exerciţiul
organizatoric sala de clasă. Pregătesc materialele pentru lecţie. min. organizatoric frontal
necesare desfăşurării procesului
instructiv-educativ. Organizez
colectivul de elevi în trei grupe.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
II. Captarea 10 Voi solicita elevii să aleagă Elevii participă 10 exerciţiul ecusoane aprecierea
atenţiei 11 dintr-un săculeţ câte un ecuson (cu la salut şi sunt min. conversaţia planşă frontal orală
12 substantive, adjective, verbe). Le atenţi cum să jocul didactic colectivă şi
vor prinde în piept şi ne vom saluta completeze textul individuală
cu toţii. După salut se citeşte un text lacunar cu
lacunar în care fiecare cuvânt de pe substantivele,
ecuson îşi are locul. Se completează adjectivele şi
astfel acest text lacunar. verbele potrivite.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
III. 2 Voi antrena elevii într-o Răspund corect 9 conversaţia ecusoane aprecierea
Actualizarea 9 discuţie: întrebărilor min. examinatoare planşă frontal orală
cunoştinţelor 10 - Ce sunt cuvintele de pe ecusoane adresate. Lipesc metoda colectivă şi
însuşite 11 ca părţi de vorbire? substantivele, ciorchinelui individuală
anterior - Ce este substantivul? adjectivele şi
- Ce ştim despre substantiv? verbele la locul
- Care sunt substantivele de pe potrivit.
ecusoane?
Se lipesc substantivele pe
fulgul de nea.
- Ce este adjectivul? Răspund corect conversaţia ecusoane frontal aprecierea
- Ce ştim despre adjectiv? întrebărilor examinatoare planşă orală
- Care sunt adjectivele de pe adresate. Lipesc metoda colectivă şi
ecusoane? substantivele, ciorchinelui individuală
Se lipesc adjectivele pe fulgul adjectivele şi
de nea. verbele la locul
- Ce este verbul? potrivit.
- Ce ştim despre verb? exerciţiul
- Care sunt verbele de pe
ecusoane?
Se lipesc verbele pe fulgul de Formulează
nea. enunţuri cu
Voi solicita câte un elev din cuvintele
fiecare grupă să aleagă un respective.
substantiv, adjectiv, verb şi să
numească un coleg de grupă care
să formuleze un enunţ cu cuvântul
ales. conversaţia
- Din ce lecţie sunt enunţurile
cuprinse în textul lacunar? ( ... „Copiii şi
păsărelele”)
- De cine este scris acest text? ( ... Eugen Jianu) activitate
- În ce anotimp se petrece acţiunea transdisciplina
descrisă în text? ( ... iarna) ră
- Ce se poate întâmpla cu spaţiul şi
timpul în textul literar? (... se pot schimba)
Să cântăm cântecul „Iarna-i din Cântă cântecul.
poveşti”!

0 1 2 3 4 5 6 7 8
IV. Anunţarea Astăzi vom întocmi planul de idei 1 conversaţia frontal
subiectului al lecţiei „Copiii şi păsărelele”, min.
lecţiei şi a după Eugen Jianu.
obiectivelor
0 1 2 3 4 5 6 7 8
V. Dirijarea 1 Se citeşte textul în întregime, 9 exerciţiul manualul frontal aprecierea
învăţării 3 selectiv. Solicit elevii să împartă Împart lecţia în min. problematizarea puzzle din pe grupe orală
5 lecţia în fragmente. Împart fragmente. jocul didactic cuvinte individual colectivă şi
6 elevilor plicurile care conţin învăţarea prin planşă individuală
12 ideile principale ale lecţiei sub descoperire
formă de puzzle de cuvinte. Se învăţarea prin
citeşte lecţia pe fragmente, iar cooperare
fiecare reprezentant al grupului Descoperă ideile lucrul cu
are sarcina să spună ideea principale. manualul
principală a fiecărui fragment şi
să o lipească pe fulgul de nea.
Voi solicita elevii să indice Răspund
atât personajele cât şi spaţiul şi solicitărilor
timpul în textul literar. învăţătoarei.
● I fragment: „Înspre vremea
prânzului ... încurcat planurile.”
● al II lea fragment: „A doua zi ...
găsită în pod.”
● al III lea fragment: „Aşa ne-a
găsit ...cele din pădure.”
- Cum sunt formulate ideile
principale? ( ... sub formă de
enunţuri)
- Cum mai pot fi formulate ideile ( ... sub formă de
principale? titlu sau sub
formă de
întrebări)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VI. Obţinerea 4 Se povesteşte oral textul. Voi Povestesc lecţia 9 povestirea manualul frontal aprecierea
performanţelor 7 solicita elevii ca pe parcursul folosind cuvinte min. planşa orală
12 povestirii să folosească cuvinte şi şi expresii din
expresii din text. text.
- Cum aţi vrea să se termine
povestirea?

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VII. Asigurarea 8 Fac grupe de câte doi elevi şi Formulează 10 exerciţiul manualul individual aprecierea
retenţiei şi a le trasez sarcina să formuleze câte întrebări. min. problematizarea caietul în grup orală
transferului o întrebare pe baza conţinutului Răspund la
textului. Elevii vor schimba întrebări.
caietele între ei şi răspund la
întrebarea formulată de coleg.
Se recită poezii despre iarnă: Recită poezii.
„Iarna”, de Vasile Alecsandri
„Iarna pe uliţă”, Geoge Coşbuc

0 1 2 3 4 5 6 7 8
VIII. Activităţi 8 ● Tema pentru acasă: Să Notează tema 1 conversaţia frontal
de încheiere 11 formuleze ideile principale ale pentru acasă. min.
textului sub formă de întrebări. Sunt atenţi la
● Evaluarea activităţii: aprecieri şi
Apreciez elevii activi şi încurajez observaţii.
elevii timizi sau nesiguri.