Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU POSTUL/ LOCUL DE MUNCĂ MECANIC AGRICOL

(conform prevederilor art. 15 alin. (1) punctul 1 din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006)

Unitatea: FIŞĂ DE EVALUARE A POSTULUI DE


Durata expunerii:
MUNCĂ
Post de lucru: Echipa de evaluare: NIVELUL DE
Mecanic agricol RISC GLOBAL 2,67
COMPONENTA FACTORI DE RISC FORMA DESCRIERE, PARAMETRI CONSECINŢĂ CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE IDENTIFICAŢI CONCRETĂ DE MAXIMĂ GRAVITATE PROBABILITATE DE RISC
MUNCĂ MANIFESTARE PREVIZIBILĂ
FACTORI DE RISC
0 1 2 3 4 5 6 7
Remedierea defecţiunilor cu motorul agregatului
agricol pornit şi fără ca maşina să fie asigurată pe DECES 7 1 3
suporţi.
Efectuarea întoarcerilor la capătul parcelei dintr-o
singură deplasare chiar dacă spaţiul permite Invaliditate gradul
5 2 4
efectuarea acesteia numai din manevre cu 2 – 3 II
mişcări (pericol de răsturnare).
Executare
defectuoasă de Circulaţia pe drumurile publice fără ca agregatul
operaţii să fie în poziţie de transport şi asigurat pentru a Neglijabil 1 2 1
evita accidentele de circulaţie.

Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie. ITM 3-45 zile 2 5 3

Folosirea unor scule necorespunzătoare de


montare şi demontare (chei, ciocane, dălţi, Neglijabil 1 2 1
EXECUTANTUL Acţiuni greşite dornuri, şurubelniţe, fierăstraie de mână pentru
metale).
Nesincronizări de Nesincronizarea executanţilor la montarea şi ITM 3-45 zile 2 2 2
operaţii demontarea organelor mai grele.

Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile DECES 7 1 3


Efectuarea de operaţii
de circulaţie ale agregatelor agricole).
neprevăzute prin
sarcina de muncă Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel Neglijabil 1 2 1
prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.
Comunicări accidentogene DECES 7 1 3
Neasigurarea maşinii împotriva deplasărilor
necontrolate înainte a începe operaţiunile de DECES 7 1 3
remediere a defecţiunilor.
Omiterea unor
operaţii Neutilizarea echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din ITM 3-45 zile 2 5 3
dotare.
SARCINA DE Sarcină sub/ Solicitare fizică Poziţii de lucru forţate sau vicioase când conduce Neglijabil 1 2 1
MUNCĂ supradimensionată în tractorul.
Efort dinamic. Neglijabil 1 2 1
raport cu capacitatea
executantului Solicitare psihică Ritm de muncă mare. Neglijabil 1 1 1
Cădere liberă de piese, scule, materiale de la
cotele superioare. ITM 3-45 zile 2 5 3

Scurgere liberă de ulei, apă provenită de la


condens. ITM 3-45 zile 2 5 3

Mişcări periculoase Prinderea mâinii la organele mobile ale maşinii, Invaliditate gradul
Factori de risc în situaţia intervenţiei la motorul aflat în II 5 2 4
mecanic funcţiune.
Strivirea membrelor inferioare sau a altor părţi ale Invaliditate gradul
corpului pe timpul remedierii unor defecţiuni. 5 2 4
II
Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp ploios şi Invaliditate gradul
pe timp de iarnă. 5 2 4
II
MIJLOACE DE Suprafeţe sau Contururi înţepătoare, alunecoase, tăioase. Neglijabil 1 4 1
PRODUCŢIE contururi periculoase
Temperatura ridicată a pieselor motorului în
funcţiune. ITM 3-45 zile 2 2 2
Temperatura ridicată
Factori de risc termic a obiectelor/ Supraîncălzirea lichidului de răcire. ITM 3-45 zile 2 2 2
suprafeţelor
Aprinderea accidentală a instalaţiei electrice. ITM 3-45 zile 2 1 1
Scurgeri de electrolit din acumulator. Neglijabil 1 4 1
Intoxicarea organismului prin inhalarea sau
înghiţirea de combustibil, lichid antigel sau ITM 3-45 zile 2 3 2
Factori de risc chimic Substanţe toxice electrolit.
Incendierea motorului (autovehiculului) din cauza
scurtcircuitului la instalaţia electrică şi scurgerilor Invaliditate gradul
4 2 3
de combustibil. III

Factori de risc Scântei în porţiunea de lucru a bujiilor sau a unor


Curent electric părţi din instalaţia electrică. ITM 3-45 zile 2 1 1
electric
MEDIU DE Factori de risc fizic Temperatura ridicată a aerului în timpul verii. ITM 3-45 zile 2 1 1
MUNCĂ Temperatura aerului
Temperatura scăzută a aerului în timpul iernii. ITM 3-45 zile 2 1 1

Curenţi de aer Executantul nu închide geamurile. ITM 3-45 zile 2 4 2

Zgomotul produs de tractoare, agregate, utilajele


Zgomot agricole. ITM 3-45 zile 2 4 2

Vibraţii produse de tractoare, agregate, utilajele


Vibraţii agricole. ITM 3-45 zile 2 1 1

Calamităţi naturale Trăsnet, inundaţie, vânt, grindina, viscol. DECES 7 1 3


Factori de risc Microorganisme în
ITM 3-45 zile 2 1 1
biologic suspensie in aer Bacterii, virusuri, ciuperci.

FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE

Unitatea: FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE POSTUL DE LUCRU: MECANIC AGRICOL

Nr. Nivel
Factori de risc Măsuri propuse Responsabil Termen
crt. de risc

Remedierea defecţiunilor cu motorul


1
agregatului agricol pornit şi fără ca maşina să 3
fie asigurată pe suporţi.

Efectuarea întoarcerilor la capătul parcelei


dintr-o singură deplasare chiar dacă spaţiul Executantul Permanent
2 permite efectuarea acesteia numai din 4 Respectarea măsurilor de SSM stabilite de conducerea societăţii împreună cu
manevre cu 2 – 3 mişcări (pericol de serviciul extern de prevenire şi protecţie.
răsturnare). Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
Circulaţia pe drumurile publice fără ca Instruirea periodică efectuată de către conducătorul locului de muncă. Cu de muncă periodice
agregatul să fie în poziţie de transport şi această ocazie îi vor fi prezentate executantului riscurile la care expus.
3 1
asigurat pentru a evita accidentele de Supravegherea executantului de către conducătorul locului de muncă.
circulaţie.
4 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie. 3
Folosirea unor scule necorespunzătoare de
montare şi demontare (chei, ciocane, dălţi,
5 1
dornuri, şurubelniţe, fierăstraie de mână
pentru metale).
Nesincronizarea executanţilor la montarea şi
6 2
demontarea organelor mai grele.
Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe
7 3
căile de circulaţie ale agregatelor agricole).
Atenţie mărită din partea executantului. Menţinerea căilor de circulaţie libere Executantul Permanent
de obstacole.
Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi
Sancţionarea disciplinară a salariaţilor care nu menţin curăţenia la locul de Angajatorul
8 nivel prin dezechilibrare, alunecare, 1
muncă. Conducătorul locului Ori de câte ori este cazul
împiedicare.
Conducătorul locului de muncă va aduce la cunoştinţa salariaţilor riscurile la de muncă
care se expun.
Respectarea măsurilor de SSM stabilite de conducerea societăţii împreună cu
9 Comunicări accidentogene. 3 serviciul extern de prevenire şi protecţie. Executantul Permanent
10 Neasigurarea maşinii împotriva deplasărilor 3
necontrolate înainte a începe operaţiunile de Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
remediere a defecţiunilor. de muncă periodice
Neutilizarea echipamentului individual de
11 protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie 3
Instruirea periodică efectuată de către conducătorul locului de muncă. Cu
din dotare.
această ocazie îi vor fi prezentate executantului riscurile la care expus.
Poziţii de lucru forţate sau vicioase când 1
12
conduce tractorul. Salariaţii vor efectua pauze. Executantul Ori de câte ori este necesar
1 Efectuarea examenului medical periodic în conformitate cu prevederile H.G. Medicul specialist de Periodic
13 Efort dinamic. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. medicină a muncii

Efectuarea examenului medical periodic în conformitate cu prevederile H.G. Medicul specialist de Periodic
nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. medicină a muncii
14 Ritm de muncă mare 1 Executantul îşi va programa sarcinile de serviciu astfel încât să evite Executantul Permanent
perioadele cu un volum mare de lucrări.
Stabilirea judicioasă a normei de muncă. Angajatorul Permanent
Atenţie mărită din partea executantului. Executantul Permanent
Sancţionarea disciplinară a salariaţilor care nu menţin curăţenia la locul de Angajatorul Ori de câte ori este cazul
Cădere liberă de piese, scule, materiale de la
15 3 muncă. Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
cotele superioare.
Conducătorul locului de muncă va aduce la cunoştinţa salariaţilor riscurile la de muncă periodice
care se expun.
Scurgere liberă de ulei, apă provenită de la
16 3
condens.
Prinderea mâinii la organele mobile ale
17 maşinii, în situaţia intervenţiei la motorul 4
aflat în funcţiune. Atenţie mărită din partea executantului. Respectarea de către acesta a Executantul Permanent
Strivirea membrelor inferioare sau a altor măsurilor de SSM stabilite de conducerea societăţii împreună cu serviciul
18 părţi ale corpului pe timpul remedierii unor 4 extern de prevenire şi protecţie.
defecţiuni.
Suprafeţe sau contururi periculoase Instruirea periodică a salariaţilor de către conducătorul locului de muncă. Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
19 1
înţepătoare, alunecoase, tăioase. de muncă periodice
Temperatura ridicată a pieselor motorului în
20 2
funcţiune. Angajatorul va achiziţiona truse medicale, conform art. 1 alin. (2) din Angajatorul
21 Supraîncălzirea lichidului de răcire. 2 Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a Imediat
22 Aprinderea accidentală a instalaţiei electrice. 1 baremului de materiale ce intră în dotarea posturilor de prim-ajutor fără cadre
23 Scurgeri de electrolit din acumulator. 1 medicale.
Intoxicarea organismului prin inhalarea sau
24 înghiţirea de combustibil, lichid antigel sau 2
electrolit.
25 Trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol. 3
Atenţie mărită din partea executantului. Respectarea de către acesta a Executantul Permanent
măsurilor de SSM stabilite de conducerea societăţii împreună cu serviciul
Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp ploios extern de prevenire şi protecţie.
26 4
şi pe timp de iarnă. Instruirea periodică a salariaţilor de către conducătorul locului de muncă. Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
de muncă periodice

27 Incendierea motorului (autovehiculului) din 3 Instruirea periodică a salariaţilor de către conducătorul locului de muncă. Conducătorul locului Cu ocazia instruirii
cauza scurtcircuitului la instalaţia electrică şi de muncă periodice
scurgerilor de combustibil. Angajatorul
Angajatorul va achiziţiona truse medicale, conform art. 1 alin. (2) din Imediat
Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a
Scântei în porţiunea de lucru a bujiilor sau a
28 1 baremului de materiale ce intră în dotarea posturilor de prim-ajutor fără cadre
unor părţi din instalaţia electrică.
medicale. Periodic
Verificarea tehnică periodică a maşinilor agricole.
Angajatorul va respecta prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce Angajatorul Când este cazul
pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia
persoanelor încadrate în muncă (alternare efort dinamic cu cel static,
29 Temperatură ridicată a aerului în timpul verii. 1 perioade de lucru cu perioade de repaus în locuri umbrite, asigurare apă
minerală câte 2-4 litri/persoană/schimb etc.). Medicul specialist de Periodic
Efectuarea examenului medical periodic în conformitate cu prevederile H.G. medicină a muncii
nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
30 Temperatura scăzută a aerului în timpul iernii. 1
31 Executantul nu închide geamurile. 2 Efectuarea examenului medical periodic în conformitate cu prevederile H.G. Medicul specialist de Periodic
Zgomot/vibraţii produse de tractoare, nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. medicină a muncii
32 2
agregate, utilajele agricole.
33 Bacterii, virusuri, ciuperci. 1