Sunteți pe pagina 1din 7

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI Localitatea


AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituţia de învăţămînt

AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU CURRICULUM ŞI Numele, prenumele elevului
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL GIMNAZIAL
februarie 2017
Timp alocat: 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


TEST 2
SUBIECTUL I (12 puncte)
Studiază fiecare sursă în parte și realizează sarcina propusă.

Nr. Item Scor


1 Formulează, cu trimitere la datele statistice din diagramă, o concluzie despre L
structura etnică a RASSM. Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

2 Studiază caricatura. Determină la ce fapt istoric face trimitere autorul în caricatură L


(publicată la 16 martie 1939). Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

Inscripție: Cehoslovacia
3 Studiază coperta cărții. Propune un termen ce ar caracteriza realitățile din RSSM, L
relevant pentru a fi inclus în lucrare. Argumentează răspunsul. 0
1
2
3
4 Explică, utilizând diagrama, esența reformei agrare din Basarabia interbelică. L
Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

SUBIECTUL al II-lea (23 de puncte)


Studiază materialul suport și realizează sarcinile propuse.
REPERE CRONOLOGICE (A).
1919: Fondarea Societății/ Ligii Națiunilor 1936: Italia invadează Etiopia
1921: Constituirea Micii Înţelegeri 1938: Anschluss-ul, trupele germane
1926: Admiterea Germaniei ca stat membru al „unesc” Austria
Consiliului Societății/ Ligii Naţiunilor 1938: Conferinţa de la München.
1928: Încheierea Pactului Briand-Kellogg (renunțarea Germania obţine dreptul de a anexa
la război ca mijloc de soluționare a litigiilor) regiunea Sudetă (Cehoslovacia)
1932: Deschiderea Conferinței privind dezarmarea 1939: Semnarea Tratatului de neagresiune
1933: Hitler este numit cancelar al Germaniei sovieto-german
1933: Retragerea Germaniei de la Conferinţa privind 1939: Germania atacă Polonia
dezarmarea şi din Societatea/ Liga Naţiunilor 1946: Sistarea activității Societății/ Ligii
1935: Germania introduce serviciul militar obligatoriu Națiunilor
SURSA B.
„Înaltele Părți Contractante […] adoptă prezentul Pact, care instituie Societatea Națiunilor.
[…] Art. 10. Membrii Societății îşi iau îndatorirea să respecte şi să mențină în contra oricărei
agresiuni externe integritatea teritorială şi independența politică existentă a tuturor membrilor
Societății. […]
Art. 11. Se declară în mod hotărât că orice război sau amenințare de război, fie că ar atinge
direct sau nu pe unul dintre membrii Societății, interesează întreaga Societate şi că aceasta trebuie
să ia măsurile proprii pentru a salva în mod eficace pacea Națiunilor. […]”
(Din Pactul Societății Națiunilor, 28 iunie 1919)
SURSA C. SURSA D.
Europa, anul 1923
Europa, sf. anului 1939
Nr. Item Scor
1 Identifică în reperele cronologice (A) limitele cronologice ale activității Societății L
Națiunilor. 0
1
2

Studiază sursa B.
2 Definește termenul Societatea Națiunilor. L
0
1
2

3 Formulează, cu cuvintele tale, scopul activității Societății Națiunilor. L


0
1

4 Propune două posibile acțiuni de politica externă prin care un stat ar putea arăta că L
respectă/ respinge prevederile Pactului Societății Națiunilor. 0
Respectă: 1
2
3
4
Respinge:

5 Identifică în reperele cronologice (A) două dovezi că prevederile Pactului L


Societății Națiunilor încep a fi puse în aplicare. Explică alegerea. 0
1
2
3
4

Studiază sursele C și D.
6 Apreciază rezultatele obținute de Societatea Națiunilor în menținerea integrității L
teritoriale a statelor în contra oricărei agresiuni externe. Argumentează răspunsul 0
cu trimitere la două state europene. 1
2
3
4
5
Valorifică materialul suport și cunoștințele obținute anterior.
7 Apreciază activitatea realizată de Societatea Națiunilor pentru a salva în mod L
eficace pacea Națiunilor. Formulează două argumente. 0
1
2
3
4
5

SUBIECTUL al III-lea (15 puncte)


Studiază sursele A-С.

SURSA A.
„De la început mi-am impus această regulă de conștiință: să fac abstracție de mine însumi,
să nu țin socoteala nici de originile mele, nici de familia mea. Să nu văd decât România, să nu cuget
decât la ea. Nu se domnește asupra unui popor pentru sine, ci pentru acel popor. În aceasta constă
onestitatea unui rege.”
(Regele Ferdinand I al României (1914-1927))
SURSA B.
„Art. 87. Persoana regelui este inviolabilă. Miniștrii lui sunt răspunzători. Nici un act al
regelui nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine
răspunzător de acest act.”
(Din Constituția din 1923)
SURSA C.
„Art. 30. Regele este capul statului.
Art. 31. Puterea legislativă se exercită de rege prin Reprezentațiunea națională […].
Regele sancționează și promulgă legile.
Înainte de a i se da sancţiunea regală, legea nu e valabilă.
Regele poate refuza sancţiunea. […]
Art. 32. Puterea executivă este încredințată regelui, care o exercită prin Guvernul său în
modul stabilit prin Constituție. […]”
(Din Constituția din februarie 1938)

Item Scor
Utilizează sursele pentru a argumenta, într-un text coerent, afirmația: Monarhia ca
instituție politică în România interbelică are putere diferită de la o etapă la alta. L
0
Notă: Formulează cel puțin trei argumente. 1
2

L
0
1
2
3
L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2

L
0
1