Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Tehnică a Moldovei

TEMA ÎN ROMÂNĂ

TEMA ÎN ENGLEZĂ Commented [SC1]: Tema se scrie fără cuvântul TEMA

Student: Roșu Maxim

Conducător: lect.sup. Catruc Mariana

Chişinău 2018
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Admis la susţinere
Şef de departament: dr. conf.univ. Ciorbă D.
________________________________
„__”_____________ 2018

TEMA ÎN ROMÂNĂ
Proiect de licenţă

Student: _________________ (M, Roșu )


Conducător: ______________ (M. Catruc )
Consultanţi: ______________ (A.Dodu )
______________ (C. Bodoga ) Commented [SC2]: Semnăturile trebuie să fie în această ordine,
se semneaza cu cerneală albastră

Chişinău 2018
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică
Programul de studii Tehnologii Informaţionale

Aprob
dr.conf.univ. Dumitru Ciorbă
şef de departament
___________________
„__”_____________ 2017

CAIET DE SARCINI
pentru proiectul de licenţă al studentului
Roșu Maxim
(numele şi prenumele studentului)

1. Tema proiectului de licenţă Tema în română ______________________________


confirmată prin hotărârea Consiliului facultăţii de la „ 3” noiembrie 2017
2. Termenul limită de prezentare a proiectului 25.05.2018

3. Date iniţiale pentru elaborarea proiectului Sarcina pentru elaborarea proiectului de


diplomă.

4. Conţinutul memoriului explicativ Commented [SC3]:

Introducere Commented [SC4]: Aici se scrie ce capitole se conține în


lucrare
1 Analiza domeniului de studiu
2 Modelarea și proiectarea sistemului
3 Realizarea sistemului
4 Documentarea produsului realizat
5 Evaluarea economică a proiectului
Concluzii
5. Conţinutul părţii grafice a proiectului Commented [SC5]: Aici se scrie denumiri de figuri din lucrare (
cele mai principale)

Imaginea generală a sistemului, Înterfața de bază a sistemului, …….


6. Lista consultanţilor:
Confirmarea realizării activităţii
Consultant Capitol Semnătura Semnătura
consultantului (data) studentului (data)
A.Dodu Argumentarea economică

S. Cojocaru Standarde tehnologice, Controlul


calităţii

7. Data înmânării caietului de sarcini 01.09.2017

Conducător _________________________
semnătura

Sarcina a fost luată pentru a fi executată


de către studentul 01.09.2017
semnătura, data

PLAN CALENDARISTIC

Nr. Termenul de realizare a


Denumirea etapelor de proiectare Nota
crt. etapelor

Elaborarea sarcinii, primirea datelor pentru


1 01.09.17– 30.09.17 10%
sarcină

2 Studierea literaturii de domeniu 01.10.17– 30.11.17 20%

3 Alegerea şi pregătirea de lucru a softului 01.12.17 – 25.12.17 20%

4 Realizarea programului 16.01.18 – 30.04.18 25%

5 Descrierea programului, diagramele UML 01.05.18– 15.05.18 10%


6 Testarea aplicaţiei 16.05.18– 20.05.18 10%

7 Finisarea proiectului 21.05.18– 25.05.18 5%

Student Roșu Maxim ( )

Conducător de proiect Catruc Mariana ( )


DECLARAŢIA STUDENTULUI Commented [SC6]: Se scrie de mână, cu cerneală albastră. Se
semnează de student. Conducătorul de licență semnează și scrie că
lucrarea a fost verificată la plagiat și confirmă că aplicația realizată
funcționează .
Subsemnatul(a) Roșu Maxim, declar pe proprie răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii
mele, pe baza propriilor cercetări şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate,
conform normelor etice, în note şi în bibliografie. Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această
formă la nici o instituţie de învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.

Semnătura autorului
Semnatura conducătorului de licentă
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică
Programul de studii Tehnologii Informaţionale

AVIZ
la proiectul de licenţă

Tema: Video-Audio înregistrator(Compartimentele:Vitezometru, Computer de bord, Fișiere, Setări


muzica.).
Studentul(a) Roșu Maxim gr. TI-123
1. Actualitatea temei: În ziua de azi evoluționarea telefoniei mobile a dus la rîndul său o mare
cerere în elaborărilor diferitor aplicții pentru utilizarea de zi cu zi și economisirea timpului utilizatorului.
Azi fiecare din noi posedă un telefon performant cu care creaza imagini în cele mai frumoase momente din
viață sa. Aplicația data ne permite avind un telefon Iphone sa ne folosim de toate funcționalitatile unui
GPS Video-Audio înregistrator.
2. Caracteristica tezei de licenţă: Aplicația a fost creată pentru ușurarea monitorizării traficului si
de a micșora probabilitatea incasării unei amezi pe nedrept..
3. Analiza aplicației: Aplicația data este formată pentru a crea imagini sau video ce pot fi depozitate
in memoria telefonului, si accesate instantaneu pentru necesitate.
4. Estimarea rezultatelor obţinute: Acest program este creat pentru monitorizarea traficului. Este
un program usor in utilizare si intuitiv pentru orce posesor a acestuea.
5. Corectitudinea materialului expus: Materialul expus este prezentat prin referinţe ale unor surse
ce au fost scrise de persoane ce deţin experienţa în domeniul Tehnologiilor Informaţionale.
6. Calitatea materialului grafic: Proiectul este prezentat prin: diagrame, tabele, interfeţe ale
aplicaţiei.
7. Valoarea practică a tezei: Este destinat pentru utilizatorilor ce dețin telefoane sau tablete care
rulează sistemul de operare iOS. Aceasta programa poate fi folosita de toate vîrstele IOS.
8. Observaţii şi recomandări: Cerinţele faţă de teza de licenţă au fost îndeplinite în totalitate.
Observaţii nu sunt..
9. Caracteristica studentului şi titlul conferit : Studentul Roșu Maxim a dat dovadă de
profesionalism în elaborarea lucrării, a respectat cerinţele impuse şi a manifestat exigenţă în elaborarea şi
calitatea tezei de licenţă. Din cele relatate, urmează că lucrarea de licenţă poate fi admisă spre susţinere.
Din cele relatate, urmează că lucrarea de licenţă poate fi admisă spre susţinere, cu nota _________

Conducătorul tezei de licenţă lector superior Catruc Mariana


Rezumat
Se scrie pe scurt din ce este compusă lucrarea cu specificarea și descrierea succintă a fiecărui capitol
Abstract
Se scrie rezumatul în limba engleză.
Cuprins
Introducere................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1 Analiza domeniului de studiu ................................................................................................................... 11
1.1 Importanța temei.................................................................................................................................... 11
1.2 Sisteme similare cu proiectul realizat .................................................................................................... 11
1.3 Scopul, obiectivele și cerințele sistemului ............................................................................................ 11
2 Modelarea și proiectarea sistemul informatic .......................................................................................... 12
2.1 Descrierea comportamentală a sistemului ............................................................................................. 12
2.1.1 Imaginea generală asupra sistemului ................................................................................................. 12
2.1.2 Modelarea vizuală a fluxurilor .......................................................................................................... 12
2.1.3 Stările de tranzacție a sistemului ........................................................................................................ 12
2.1.4 Descrierea scenariilor de utilizare a aplicaţiei .................................................................................... 12
2.1.5 Fluxurile de mesaje şi legăturile dintre componentele sistemului ..................................................... 13
2.2 Descrierea structurală a sistemului ........................................................................................................ 13
2.2.1 Descrierea structurii statice a sistemului ............................................................................................ 13
2.2.2 Relatiile de dependență între componentele sistemului ..................................................................... 13
2.2.3 Modelarea echipamentelor mediului de implementare ...................................................................... 13
3 Realizarea sistemului ............................................................................................................................... 14
3.1 Descrierea la nivel de cod pe module .................................................................................................... 14
3.2 Testarea sitemului .................................................................................................................................. 14
4 Documentarea produsului realizat ............................................................................................................ 15
5 Evaluarea economică a proiectului ........................................................................................................... 16
Concluzii ..................................................................................................................................................... 17
Anexa A(Denumire anexă) .......................................................................................................................... 19

UTM 526.2.111 ME Commented [SC7]: Ultimele 3 cifre din carnetul de


student(carnetul de note)
Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data
Elaborat Roșu M.. Litera Coala Coli
Conducător Catruc M. 8 73 Commented [SC8]: Se indică cîte pagini are lucrarea

Consultant C. Bodoga Tema în română


UTM FCIM
TI– 141
Aprobat Ciorbă D.
Commented [SC9]: Dacă cuprinsul este pe 2 pagini, atunci se
scrie în acest tabel a doua pagină

Coala
UTM 526.2.111 ME
9
Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data
Introducre
Aici se scrie o introducere despre ce este scris în memoriul explicativ ( raportul proiectului de licență)

10
1 Analiza domeniului de studiu Commented [SC10]:
Commented [SC11]: Fiecare capitol, subcapitol trebuie să fie
În acest capitol se descrie domeniul din care face parte proiectul creat ( tehnologii informaționale). scris cel puțin o pagină

Ce tip de aplicație ( web, mobile...etc). În ce domeniu se va aplica proiectul (învățământ, svera


serviciilor......etc).

1.1 Importanța temei


Se va argumenta importanța creării unui astfel de proiect.

1.2 Sisteme similare cu proiectul realizat


Se va face o descriere a cel puțin 3 sisteme deja existente ( sau sisteme care au ceva comun din
punct de vedere funcțional cu ce se va face în proiect).
Se va face o comparare a sistemelor descrise.

1.3 Scopul, obiectivele și cerințele sistemului


În baza comparării se va scri scopul și obiectivele, cerințele sistemului. Determinarea cerințelor
funcționale, nefuncționale.
Detrminarea funcționalului sistemului și subsistemelor. Se va descrie cît mai detaliat caietul de
sarcini a proiectului. Commented [SC12]: Fiecrae pagină trebuie să fie completată cu
text ( doar dacă se începe capitol nou se poate ca să fie loc liber)

11
2 Modelarea și proiectarea sistemul informatic Commented [SC13]: Fiecare capitol se scrie din pagină nouă

Se va face o mică introducere despre proiectarea unui sistem.


Se va descrie:
 ce metodă de proiectare s-a ales;
 ce limbaj de proiectare s-aales (UML);
 ce instrument (mediul de dezvolatre) s-a utilizat. Commented [SC14]: Orice enumerare se scrie mai succint
posibil, cu liniuță, literă mică, punct și virgulă ; la sfîrșit. ultima cu
punct. În o enumerare nu poate fi scris mai multe propoziții. Toate
enumerările din raport trebuie să fie în acelaș stil ( aliniat, distanța
între rînduri, poziționare)

2.1 Descrierea comportamentală a sistemului


Se va face o introducere ce prezintă descrierea comportamentală și pe scurt ce include:
 imaginea generală asupra sistemului;
 modelarea vizuală a fluxurilor;
 stările de tranzacție a sistemului (Statechart Diagram, minim 3 diagrame);
 descrierea scenariilor de utilizare a aplicaţiei (Sequence Diagram, minim 3 diagrame);
 fluxurile de mesaje şi legăturile dintre componentele sistemului (Collaboration Diagram, minim
2 diagrame).
P.S: numărul de diagrame depinde de sistemul proiectat, dacă sistemul permite atunci vă conduceți
de recomnadări.

2.1.1 Imaginea generală asupra sistemului


Îmaginea general asupra sistemului în limbajul de proiectare UML este descrisă de diagramele Use
Case….
(Use Case Diagram, minim 3 diagrame)

2.1.2 Modelarea vizuală a fluxurilor


(Activity Diagram, minim 3 diagrame)

2.1.3 Stările de tranzacție a sistemului


(Statechart Diagram, minim 3 diagrame)

2.1.4 Descrierea scenariilor de utilizare a aplicaţiei


(Sequence Diagram, minim 3 diagrame)

12
2.1.5 Fluxurile de mesaje şi legăturile dintre componentele sistemului
(Collaboration Diagram, minim 2 diagrame)

2.2 Descrierea structurală a sistemului


Se va face o introducere ce prezintă descrierea cstructurală și pe scurt ce include:
 descrierea structurii statice a sistemului;
 relatiile de dependență între componentele;
 modelarea echipamentelor mediului de implementare.
P.S: numărul de diagrame depinde de sistemul proiectat, dacă sistemul permite atunci vă conduceți
de recomnadări.

2.2.1 Descrierea structurii statice a sistemului


(Class Diagram, minim 3 diagrame)

2.2.2 Relatiile de dependență între componentele sistemului


(Component Diagram, minim 3 diagrame)

2.2.3 Modelarea echipamentelor mediului de implementare


(Deployment Diagram, minim 1diagramă).

13
3 Realizarea sistemului
Se face o introducere în ce s-a folosit pentru realizarea sarcinilor. Se descrie pe scurt tehnologiile
folosite, limbaje de programare utilizate, instrumente, algoritmi, șabloane...etc , totul ce s-a folosit la
realizarea proiectului.

3.1 Descrierea la nivel de cod pe module Commented [SC15]: Pot fi mai multe subcapitole depinde cum
vreți să explicați modul de realizare( individual pentru fiecare
proiect).
Aici descrieți cum ați implementat funcționalul aplicației la nivel de cod , dacă ați folosit un algoritm
îl descrieți.

3.2 Testarea sitemului


În acest subcapitol descrieți cum ați testat ce ați realizat. Descrieți metoda de testare, ce instrumente
ați folosit, care au fost rezultate testării și cum ați soluționat problemele apărute.

14
4 Documentarea produsului realizat

Descrieți cerințele tehnice pentu aplicație, cum se gasește aplicația, cum se instalează.
În acest capitol se descrie utilizarea aplicației la nivel de administrator și la nivel de utilizator foarte
detaliat, ca un manual de utilizare a aplicației.
Descrierea fiecărui butonaș, meniu, toate funcțiile.

15
5 Evaluarea economică a proiectului
Evaluarea economică se scrie conform cerințelor consultantului acestui compartiment. Conținutul
trebuie să fie redactat conform standardelor de redactare a tezei.

16
Concluzii

Aici scrieți concluzii pentru tot raportul ( pentru fiecare capitol din raport)

17
Bibliografie Commented [SC16]: Toate resursele biografice trebuie să fie cu
referință în contextul lucrării. Ordinea trebuie să fie conform
apariției în contextul lucrării.
1. Vasile Andreescu, Sistem informatic pentru evidența mijloacelor fixe, accesat 30.03.2016, [Resursa
electronica]. - Regim de acces: http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/sistem-informatic-pentru-
evidenta-mijloacelor-fixe-calculatoare-141008.html
2. Timothy Budd, Introduction to OOP, accesat 28.05.2015, [Resursa electronica]. - Regim de acces:
http://khizha.dp.ua/library/Timothy_Budd_-_Introduction_to_OOP_%28ru%29.pdf
3. Limbajul de programare Objective-C, accesat 28.09.2015, [Resursa electronica]. - Regim de acces:
http://www.tutorialspoint.com/objective_c/
4. Dezvoltarea Apple și Swift, accesat 28.09.2015, [Resursa electronica]. - Regim de acces:
http://www.link-academy.com/blog/Limbajul-de-programare-Swift---Ce-trebuie-s%C4%83-
%C8%99tii_11161
5. Despre Open GL , accesat 13.10.2015 , [Resursa electronica]. - Regim de acces:
https://www.opengl.org/wiki/Main_Page
6. Despre Xcode, accesat 13.09.2015, [Resursa electronica]. - Regim de acces:
https://developer.apple.com/xcode/

18
Anexa A
Denumire anexă

În anexă se scrie cod, tabele, imagini, informație care nu este inclusă în context, dar la care se va
face referință.
Dacă în anexe vor fi figuri ele se vor nota: Figura A.1- Denumire figură.
Dacă în anexe vor fi tabele ele se vor nota: Tabelul A.1- Denumire tabel

19