Sunteți pe pagina 1din 163

020

e6?,
ANI'OINE COMPAGNON

Colcclia Sigetltorul

Dcscrierea CIP n llibliotecii Natio nle a Romaniei


CONIPAGNON. ANTOINE
DEMONUL
Demonul teoriei / Antoine Compugnon : trad.: Gnbdel
Matian $i Andrci/Paul Corescu. - Clui-Napoca: Echinox,
200'7
TEORIEI
hdex
rsBN 978 973-8298-81-t Literatul.i $i bun simt

Traducere dc

/r
l. N,Iarian, Gnh cl (rrad-) Gabriel Marian 5i Andrci.Paul Corescu
IL Colescu, Anchci Paul (had.)
(n
82.09
dunt' l4Q L{a tA,at
I
lsBN 978 973 6298-81-l BIBTIOTECA I\TETROPOLITA}lA
Bi]CI.JRFf;TI
Filiara"g l. ir,4rioEU'
Sr. Tralan. i\r. 2, S.ctor 3
Tel./Fax: 320 08 76
Antoine Complgnon, Le lltnan tl(
O Edllions dLr Scuil. 1998
O Editura ECIII\OX, 2007 pentru prczenta versiune Editura ECHINOX
romAneilscal
clluj,2aa7
Arexsti cane r lbsL edltalal cu spdjinul otclit dc
(\rmunitatca Fr-ancczi din Bclgra (Corrmunantd Fr-anqaise
dc Bclgique. Ministdre de la (lrnmunrnti Flanqaisc)

INTRODUCERE
Coperta: Octavian Bour
Ce-a mai rdmas din iubirile de altedatA?

Cules: :['raducitor-u]
Tchnorcdactor Erzs6bet Vancea
Apirulr 2007; Bun dc tiprr: 1,1 noicmbdc 2007
Fomlat: 5,1x8.1/I6; Cloli tipo: 21,5
lldilura ECHINOX
400305 CIuj, sn. T- GroTilcscu I2
e-mai I : echi nox @l c lioknet.ro
w\! w.ccliturircchinox,r-o
D In. | ,rr',1
!l 'mcu ',1
c un marc alimaror. a1 meu e ui Daimon al
a.(hnii, on Daihon alluptei.

Baudelaire, Sd i bateh pe sirucl l"

Ca sa parodiem o vorba celebri: ,,Francezii nu au mintea


leorcticA'. Cel putiD nu au avut-o pand la izbucnirea din anii
Saizeci;i Saptezeci. Teoria IitenrA $i-e trarit atuDc; ora de glorie,
ca Si cum credinla prozelitului ;-ar fi pcrmis dintr odati sd
rccupeleze aproape Lrn secol de intarziere intr-o slrafulgerare.
Studiile literare ffanceze ru cunoscuseri nimic compalabil cu
Formalisrnul lus. cclcul de la Praga. New Criticism-ul anglo
american. ca si nu mai vorbim dc stilistica lui Leo Spitzer sau
d" ro'ologrJ 1,ri Lln.r Robell Cufliu.. de Jnr.po/il.vi rnul l.
Bcn.detro a|oc- \rr Je clilicJ vdr'ixnre,or J lui Ci.Lnlrxnco
Contini, de lcoala de la Geneve $i de critica con$tiinlei, !i nici
m6car de aDti-teorisrnul deliberat al lui F.R. Leavis $i al
discipolilor sai dc la Cambridge. ln Fmnta nu rimane de pus in
balanta, in fata tuturor acestor mitciri originale $i irtluente ce
au ocupat prima iumAtate a secolului in Europa $i Amcrica de
Nord, dccat < Poetica > Iui Val6ry, dupd numclc caledrei pe care
ocupat-o Ia Colldge de France (1936) - elemerzr disciplinA a
cdrci dezvoltare a fos! culeod iutrerupti de r:rzboi, apoi de
moarte -, ;i poaie mcrcu enigmalicele Flari dit Tarbes a1c hi
Jcan Prulhan (1941), Ialonand confuz lnsprc detini(ia unej
rctorici gencrale. noD iDstlumentale, a limbii. acel ,,Totul e
relorici" pe carc decons(rucliu urna si-t redescopcrc ta
Nietzsche prin 19613. Man alul lui Rend Wellek ti Austin tiDrpul mirificilor ani ;aizeci. care s-au intins de fap! iDtre 1963.
Warren. Thcar'\, oI Literalrrc. publicat iD Sta(ele Unile in 1949. sfer$itul rizboiului dir Algeria, $i 1973. primul $oc petrolier.
err disponibrl In rpunioli. jrponczit. italianA germrni. corccrnx. Sprc lq70 tcorir lirer.rri er.r in plinir inflorire Si cxersa o imensi
portughezi, daneza. sirbo{roata. greaca Droderni, suedeza. rtraclie asupra linerilor din generalia mea. Sub divelse apelatii -
ebraici, romAnA, finlaDdezi li guiaralj 1a slaryitul anilor ltizcci, ..noua critici. .,pocticd'.,.structuralism", .,semiologie.
dar nu $i ill lrancezi. idiom in c{re nu a vizut lumina tipurului ,,niuatologic" - ea sfAl ccu orbitor. Oricine a t,'ilit acei ani
decat in 1971, sub rirlul t Tlllotic littirairu. unul din primele
feerici nu poatc decat si li-i aminteasci cu nostalgic. Un curent
putern;c nc purla pe toli. ln acele rimpuri, imaginea studiilor
din colc.lin..P()ctiqrrc" la cdjlulu Sc il. Sr ||u a mrr riuns
ni(rodari sa fie recdrtrr in tormut de bu/uni,r in l,r0L,. cu pulin Iitcrurc. sustinutll de teorie. era scducatoare, convingatoare.
inainle sd moard, Spitzer explicr flceasti intlirziere $i izolarca tliumfitoalc.
franceza prin trei faclorii un vechi sentiment de superioritare N{I mai c chiar la fel io ziua de azi. Teoria s-a
legat de o tradide thcrard ;i intelectuali continue ti eminenhi instilurionrli,/rr. s a trrnsformat in mcloda, a .leteiii o-miii
spiritul Senerat al studi;lor lilerarc, marcat iD continuarc de tehn'(iEfig%rcfr-deser-{r fel ffii ca;i cxplicrlir de
pozitivismul ftiintilic al secolului XIX in cAuhrca cauzctor; I(rt( car eiul=iiirnat cu v(N; odiniorra. p,r.-ai1,
-ragr"rc,
fnscrisa dCstinul$o1'ri;l oriaareiiaorii. Istoria Iite,ara, dnan'a
prcdominrnta praclicii tcolare lL cxplicaliei dc text. adicA I unei
descrieri servile a foinelor literare care impicdicd dczvoltarea discipline ambilioasi !i atrlgitoare l,r sfarsitul secolului XIX.
cunoscuse aceeil$i evolutic tristi. iar noua critica nu;a scapal
unor metode formalc mai sofislicate. At adiuga pe bunA
drcptale, dar sunt iDseparubile, absenla unei Iingvistici ;i a unei Djci ea. Dupir llcnezia anilor $aizec; fi $aptezeci. cend studiile
filosofii a liDbajului conparabile cu cele ce invadaseri litera.e fl'ancczc le-au ajuns din u ntr $i chiar depitit pe
universitilile de limbi germani sau englezi. inceFand de la cele,rhc pe ealca formalisnrului li a textualititii, cercetirile
Cottlob Frege, Berrrand Russell. Ludwig WiuSenstcin $i Rudotf leorclice nu au mai cunoscut dezvoltari majore ?n Frarta. SI fic
Carnap, ca fi slabi incidenti a tradiliei hcrneneutice. cale dc vi116 monopolul istoiei lilerare asupra studiilor franccze. pe
fusese tolu$i zdruncin4ta in Germaoia de Edmund l:lusserl $i
c ro noua crilicl ru vr fi,eurtit si lzdruncine in profunzime, ci
Manin lleidegger, unul dupd alrul. nu vu fi ficut deciit si-l mascheze provizoriu? Explicatia - ii
Apoi lucrurile s au schimbar rapid - incepeau de altfel sa sc aparline lui G6,urd Genetle - pare cam sumard, dconrece noua
mi;te in momemul cand Spitzer punea acest diagnostic scvcr - crilic,. chiar daci nu a ficul si cadi zidurile bitrinei Sorbone.
intr amt incat, prinlr-o culioas,l rrslulllare care poate da de s-a implanlat solid in Educalia n lioDali, n1ai ales in
gendit, teoria francezA s-a regasit o vreme in tvangarda srudiilor invlilimantul liccal. De altfcl este probabil chiar ceer cc , f:cut-
literare din toati lumea, de parca pAna atunci ar fi dat inapoi o rigidi. In ziua de azi e imposibil si rcu$csti la vrcun concrrs
doar pen(ru r sAri mai bine, dacd nu cumvx aga o pr,pasric brusc
de admitere lifi sa stapinc9li subtilclc ./irrirglo ti jargonul
tmversald nu i-ar fi pcrmis in fapt si reinventezc rcxtit cu o nara(ologiei. UD candjdat ctre nu ar fi in stare sa se proDulle
inocen(i fi o ardoaro care au dat iluzia unui pas inainte. in dacii bucala de {cxt pe ca,c o ine sub ochi cste ,.homo-., sau
..hclcrodiegelicir". .,singulativa' sau ..hcrativa". cu ..lbcalizare

8
intema" sau,exEme", nu va fi admis' la fel cum mai demull lunrea decat p D intemediul acestor studenii ce rAticesc de lr o
trebuia sA deo\ebesti un Jnacolul de o hioaldga 5i sA rlii dlti de disciplinl la alta. Ea nu e mai vie decat celelalte. in sensul in
nasrere r lui Montesquieu. PentrLt a rntelege singuliril|rlca carc nu mai e cea care spune dc ce li cum ar trebui sludiatd
invalarm6nlului superior $i il cercelarii in Franlr. Irebuic sA revii litemtura. care e perrinenta, miz acruala a srudiilor literire. Or
mereu la dEDendmra istorici 3 universrlAlii de concursurilc d( nimic nu a inlocuit-o in acesl rol. cum de allfel nici lileratura nu
recruta,e r p,,rf."orilor din inv6lJminlul liceal' Elxsi c m ne_ prea mai e studial;-
,- a,.oiur inainte dc 1980 doar slricrul neccsrr de leo,ie ..Tcorin va reveni. ca orice lucru, $i ii vom redescoperi
pentri, c ranroip.a,rFEli Piiina poiiici li n.rrr.rtolog-ie pcnrru problcmelc in ziua in care ignoranla va fi mers ater de dep;(e
r cxplicn versurile ii Ftorr' \qua cririca la fel ca islori3 litcrrr; iDciil nu va mai produce decit pliclis...philippe Soller.s anunta
:i lui Lanscjn cuiriGij gcnerJlii inrinle. s d redus rrpid lJ citc\l aceirstd iDtoarcere ince din 1980, ptefilliind reed itaret,t.coriei lc
relete. huc]lri ii- se.cl49!9rrlMi1E\!r [L+iimenc' Eli]iul .rrr.rr,/rrr. volu ambilios publicat in Loamna ce ia umul lui
tcoietic.-i incremenit dclrdalZl ce i-a furnizat sacrosanctei mai 1968, cu titLul ?mprumulat diD matematici $i reunind
explical;ide texle un fclde Strinl' suhdltern' semn:ilurile lui Michel Foucault, Rolxnd Bafhes, Jacques
Teoria in Fraora J fosLlLE de prie. insd dorinlir pc uilre o Derdda. Julia Krisreva $i tot gruput de la Tel elel. cllrilca
*.;;; R"l".,i ;-,'1lres in L6g: .Noun cririca trehurc si teorici pe atunci la zenit. cu o urmi uroad de,.terorism
devinA toane mDid un nou ingra$amrinl. pcnrru a puleil fuce !i intelcctull', cum o vir recunoa$le uhcrior Sollers (Sollers. p. 7).
ehcev:r dupe aceea rBrnhus. 1971. P' 186) nrr lure si sc fi Tcoria rver pe {runci venx'l la pupa, didea chef de viala. .. A
imnlirir. Teorericienii rnilor $:Iizcci $i raprezcli nu ti-nu gesil dezvolla rcori! penrru a nu fi in iltirziere fati de viafA'..
<,,..e<or; B.nhe. in\uri I fost canoni/al. ceea ce nu c cel mai decretase Lenin, iar Louis Ahhusser se inspira de Ia el cend igi
bun miiloc de a Di<lrx o ofel" \ie ii dcli\6. Allii .-iru boteza .,Teorie" colectia pe ca,e o iDdruma la editura Masper.o.
rcconve;:l 5i au r;cul lu Jerceliri de\rul de .ndcpll.(e dc Pieffe Machercy Si-n publicar in crdrut ei, in 1966. an far al
primele lor iubiri; unii, cum_sunt Tzvelan.Todorcv stlu Cenelte, mifc.rii slructuraliste. PentnL o torie a protltrcliei literare.
s-au orientat in directia cticii sau a esteticii. Mulli au revenit la lucrare in care adt sensul mtrxist al teoriei cridci a ideologici
vechea istorie literarA. rnai alcs prin intermed;ul redescopcririi !i exaltarc a $tiintei - cel $i cel formAlist - anal;zd a procedee-lor
manuscriselor, cum o dovede$te moda criticii zise gencticc. )ingvistice - se punetu de acoid pc spinlrea lireraturii. Teori
Revisla P#/i4xe. care mii Perseverer/i. publrca in mrrc Purle cra critica. $i chiar polemicA sa miliranrd ca in thlul
dorr exercilii de eprponi. lJ fcl cx LittlratuP. celilalt ortrn al relinittitor al carri; lui Boris Eikhcnbaum dh 1927, Litct.tjtu ,
Dosr-68-ului. inrordcrunJ mri ecleclicri. gazduind rlarrismul. Tur-ic. Ctitic.i, Polcrrr...7. partial tladusi dc Tzveran Todorcv in
'socioloeia,ii p.ihanrlize. TeoriJ \_ cuminlil ii decr nu nlJi c Lc antologia fornlaliftilor n)$i. Tcoria lil(toturii. pe care a ed;tat-o
crt: miri e Drerentd in se,rcrrl in car? lorre.ecolele literrrc sun: in 1966 - dar ambitia ei el.a de asenterca s6 foDdeze o Stiinli a
sc alAlurii Ia UrivcrsllJtc. necirrc litcraturii. ,.Obiectul teoriei. scin Gcnelte in 1972, ar fi nu doar
nrczenle. ri loate .pecirlilalilc
lJ locul ei. Er s-a a\e7Jl. iloftnsiva. ii i5i arreapr; srudcnlii 13 ,".arl. ci - roraliiafdii-r,-lira1.ri7t -lllei:if "-lceneltq- p.Tl.).
ora prevazutd, fera all schimb cu celelalte spccialitili stlu clr Forn)alisnlfl $i- tarxisnnfe.au aei doi s'rrtpi ;l air-pe;lru a

to ll
justifica cercetdr€a invalianlilor sau universaljilor literatu i, inviorilLr&c pc care x dus o imporriva idcilor preconceputc irr
pentru a considera opercle individuale ca opere posibile mai studillc lilerarc. Ii frin rczisteDla h lel dc horirirri pe c.rrc i aLi
degraba decet ca operc reale, ca simple exempiificari ale opus o ideilc prlrconcepute. Ar fi de e$teprai probabil de la un
sistemului literar subiacent, mai comode decat operele inactuale, hilanl irl Ieoliei ljlerxrc. dLrpi ce ar oferipropria s.r definitic. din
$i numai poten(iale. pentru a accede la strncturi.
principiu contcslrbili- .r lireralurji doar acesia c prinlul loc
DacA teoria ca ambiguitate in1l9 maxist $i.formalism era co1nun teorcticr .,Ce e litemtural fi ar omag;a upoi rapid
deja ie$i!4 diLiria!14i!-t9&Q--ce.si lrai spunem azi? Ain aiins teoriilc litclrre rnticc. nrcdicvale ii clllsice. dc la Aristoret ptini
oari un grad slrficient de ignoranld si de plictis incit sa dorim ln tlatleu\. ftrli sa olniia un ocol prin poericile non occidcntale.
din nou teolia? cn el si lrcirca in reviste difcrjtclc *oli ce $i-au irr)paulir rtentia
tcor.lica in secolul X-\: li)rmalismLrl rtrs. st|ucrln.rlismul
tr,rghc/. A.Lr .r/tirir,? ul arncricrn. lenomcnologin gernnni.
psihologi gencvcza. rnarxisn l intcnraiionrl. shucruI.rlisnlul $i
poslslrLrcturalismul fterrceze. henrencLttica. psihanrliza.
Pe de alti parte un bilanl, o harta a teoriei lilerare sunt ele nronrLrrxisrnul. leminisDNl ctc. N. umarrare nranualc c\istar iI
imaginabile? Si sub ce form6? Nu ar fi oare'in principiu un paiu accs{ lormrLtr elc ii ocLrpai pe prolesori ii ii linifresc fe srudcnli.
imposibil cum suslinea Paul de Man - daca ,,principalul Dxr pLrr tol(xirti in lunri a u aspect lir.rfc acccsoriu .rl reorici.
interes teoretrc al teoriei litemre constd in imposibilitatea O den.rturcrla chiur. sau o pcrverlcsc. deouccc cccir ce o
definirii ei" (de Man, p. 3)? Teoia nu ar putea a$adar si fie curucterizcr.zn intr rdc\:ir eslL' conrrariul rotlll .rl cclcctismuiui
concepu6 decat pin gmlia unei teodi negative. dupe chipul cslc irngairmenrul i\ Irl.,/,i( sx. ca fi fundaturile in carc
saLr. r
acelui Dun ezeu ascuns despre care doar o teologie negativa se refedc cU ochii nrchiti din cluzn rcestuin. ]'corclicicnii dru
rcu$e$e sA vorbeascA: aI inselma si pLasezi ltacheta prea sus, ldcscn impresir ci cIrrl critr.i de lira(c bUn simt impolriva
sau se impingi prea deparle afinitalile, de altlel reale, inlrc teoria Jrozitiilor suslinLrte de rdvellsrri. dar cum lce$i.r. lncuraiuli de
literard si nihilism. Teo"!1,uq-p9q!9-llEd!q1!iqlllo lehnlci, \ 'r'.lrrl,. . r "..11, 'nl 1.,.r.r. tr itr lL.t.r. .onl tu.r .:. l.r,^r../(
!tr9i la 9 peggCgerS i4l$!Yl!4! =g!gt,Li" nitte vade mecum lcorericienii ilccp ii ri si ridicc vo!ca fi ifi imping propriitc
cu coperti multicolore expuse in vixina IblAriilor din Cartierul lcz.- sau rniiieTc pina ln .thsurd. drcl1 carc ii le denrolcaza .i
-Lirtiir . dar nu e un motiv pentru i:r face din ea o metafizici si
intiii lirlu ri!aljlor nrcirtrti sa li se dex drcptarc tocmri de
nici o mistici. Si nu o ratam ca pe o religie- Teoria literara de cllrirvugrnt.r toTilic; adlcrse. E de riuns sa lasr si vorbcasca un
altfel nu are dec=it teoretic"? Nu, daca am dreplate si
,,uriGteles lLlretic;a| Si sii r. nrLrllrnesli sar lirtrerupi din ci d in ciincl cU
sugerez ci ea e de asemenea, poate chiar in mod esential, criticA. ur ..Mdnl lroric: !a ulungc si Si lric crcllnliL de suh picioore
opozitionali sau polemicA. chlru sub ochli tail
Deoarece leoia mr mi se pale in principal interesand (l:irrd rrn ln1rltl in clil!r ir 6.r .r miculLri liccU (imdor.cr.
Si
autentici nici prin aspectul sdu teoretic sau teologic, nici prin l)itrilnul nostru prol.sor de lxrlni ilirncczr'i. crlre era Si prinrlr al
aspectul pnctic sau pedagogic, ci prin lupla inver$unati Si srtului sriu din l}€trni.r. nc intrrbr h liec.rrc lcxr din mlnu.rl:

t2 l3
-.(irm inleleqcli Jccsl prs{l Cc I \rul sa spllltl.ruronrt't ( ( Nu n)oi fimene deci nimic. sau doar mica pedagogie pe care
rnume e lrumos in Kcsle vcr\uri sau prozi: ln ce.tlcl e originali am descris o? Nu chiar. in epoca de glorie. in jurul anilol 1970.
viziunea_sciitoru-Lui? Ce ipvatqlrra putem reline dc aici?i S-a teoda cra un contra-disculs care puneir in disculie prernisele
putul crcde o vreme c:r tcoria lirerare rnarunxe-cu rotul lcesre crhicii traditionnle. Obiecti|itar(, gt.ra ri ./o, irdr.. asa rezuma
inlrebifi sfi$icloare. Dar rispuDsu le lrec $i inlrebarile r?iman. Bafihes in C,"iri..i ti ala,tir. drt 1966..rn magic, fllicolcle de
Cee din urmi intoldeauna aproape aceleali. ExisIa inrrebiri carc cred;nli rle..vcrosimilului critic" univcrsitar pe care voia sI I
nu incelcaza sai revina gencralie dupat gcneralie. EIc se puneau inlocuiasci cu o.,$tiintd a literaturii". Teoria aparc otunci cand
inainte de teorie, sc puneau deja inainte de rneroda istoriei premiselc discuAului obitruit dcspre literalura nu mai sunt
litcrare. $i se mai pun iir;Si dupa leorie. practic idenlice. inn.amr acceptatc ca fiird dc la si,re inlelcse. cand cle suni puse la
ir)cit te po,i i rebx dJcd c\isri (u x(]c\ira( r, ir/o/i J c licii iDdoialar. cxpusc ca nilte construclii istorice. ca nigle convcn!ii
lilelare. cum existi una a filosofiei satl :l lingvisticii. marcrti de I-a incepu(urile sale curentol istorici litcrare sc bazn $i el pe o
inventarca unor conccpte, cum s nt.o.{ro-ul sau complementul. teorie. in numele ciireia a eliminat din invitdmantul literar
In critic,- pamdigmelc nu mof niciodata, se adaugi unele rhora, vcchea letorici. dar aceasrii rcorie a fosr pieduri din vedcre i;
cocxisla n'lai rnrlt sau mai pulin pacilic, $i se joaci la nesfel\it cu edulcorati pe misurA ce istoria lilcrard se confunda cu instituiia
acclex;i [otiuni, notiuDi care apa(in limbaju]ui popular. Accsra e $olare Si universitara ApSUI .]Lje!de- e +riD d€llnilie
Lrnul din molivele. poate Dlotivul plincipal. al senlitnenlului de opozilionLll dacal nu chiar subversiv $i iusurcclional. dar
repetare care tc incearci incvirabil in lata tabloulri istoric al faulitalea teoriei e dc r l'i lransformal, ir metodi! de cit;-
crilicii lncra.e: D;mic nou sub soare- in teorie. se pcrrcce tirnpul inslituti:i acadeiilca, aeif ."iupeiiti. crmiii.ii* O*l*.:
inccrcend sA sc curcle de praf rcmEni dc lblosinti curenti: cle ani mii iliiii. c,jii ce ullneste. la fel daca nu ih-ral mai rnult
lit(rrtu,ii. JUtor. in(enlrc. se (. :ntr|?rl]|rrc, r.prc/enri r. conlinut. decet confliclul violent dintre istoria Si tcoria IileraM, e
fond, valoarc, originalitare. istorie. inflncnti, pcrioad:i, stil elc. E similitudiDea irlrebArilor puse de unir 9i de cealaltii la
de lsemenea ccea ce s-a licur multir vr(rnr in togice: se exlr:igea irccputurile lor enluziastte. li nui alcs acersta, intotdcauna
din limbajul curcnt o regiune lingvistici inzeslrata cu valoare de aceeali: ,,Ce e literalura?"
adcvar. Dar Iogica a sfir$ir prin a se formalizr. Teoria literaE nu Permaneoti a iflrebirilor. conlmdictie ii fiagilirate a
a rcu$it sii se dcbarascze rle limbajul obignuiL tsqiit literiirrn. risptnsurilor: rczulti de aici ci e intotdeauna pcrtinenl sa
acelall-afiioGl6i-i-i,iilT[ii6sa:itaiiloa] A$leT ca, afirnci cand norn.rridill nou de h noliunile p.rnulare aEcilrr ieorir i \flrl sa
teo a sc indep,rteazi, reapar vechile nolilrni. ncvitimte. Oarc r( :rrllre/-.. 0c r:. .r(clsllr!]l|]lL!a:ll!ll drn nor de (rnd
nu ajungem sA scipAm niciodata cu adevarar dc ele pentru ce ar fi s-r ..pui,,!r rcori.r. in sconLrl de a lirce din nou nrin lisnunsur rle
.,nntul?le" sau .de bun siml"? Sau. cum clcde de MaD, pentru c, orioz.ilionilelE-iiie aceasta le-a propus. dar si de a inccrcu s6
dc lapt nu dorim decet si rezishm teoriei. penn.u ci lcoria do.rre. inlelegem de cc rceslea nu u L_zolval odati pentr( totd una
ne rAne$lc iluziilc despre limbi Si subiectivitatcl Ai zicc cir azi nu vechile problerDc. Po.rle ca leori.r, dupi atAla lupth impolriva
mai e aproape nimeni care sA fi simi;t bltaia de .uipd reorjei. gi hidrei din Lemn. Si-a impins argumenlele prca deprrte incat
poate e m:ri conlb(abil a$a. acestca s-au intors impotriva ei? In fiecarc an. in fala a Doi $i ltoi

t1 t5
stude,rfi. trebuie sA pleci de la acelea$i llguri ale bunului sinll Si iJr mo.ftlul reorici lirerarc ramine rnca si azi penrru nor P,r1i,,/ ,
cli$ee imposibil de slarpit, de la acelcagi enigme sau locuri lu' Ari.'oGl. Plarc-n ;i Anstorel faccru tL'orie penrnr cir .,..
comune care balizeazA discursul obi$nuit despre li[elatu6. Voi ;nteresau de categoriile generale, sau chiar universalc. (lc ,
examina catcva diD ele, cele mai rezislente, liindca in jurul lor constanlele literare, din spatele operelor particularc: de pildir
se poale construi o prezentarc simpaticd x lcoliei lilerare in toata genurile. lbrmele, modurile, Figurile. Dncd se preocupiru dc
vigoa'ea indrepthtitelor ei minii. prin prisnra felului in care opere individuale ( ioda. Oedip .?ge) era doar in calitatc dc
aceista le-a combartut - in van. ilustr:tri ale unor categorii generale. A face teorie a lilerrlurii
inseamd a se interesa de literaturi in general, dintr-uD puncl cic
vederc ce vizeaza universalul,
Teotia ti pfttctica titcrdturii Dur Plalon $i Aristotel nu feceau leoria litcraluriiio sensuliD
carc practicii pe carc voiau sa o codilice nu erau studiile literrrc.
(;rc\ir .li"linrlii prelimi ure sunr indispensahilc. in primul sau cercetarea lilerari. ci lileraturu insd$;. CAulau sa lbrmutclc
rrind. cinc 5pune leorie Si lari si fie mijr\isl presupunc o gramatici prescriptive ale literaturii, aiat de normalive incit
practicA. sau o p,.r.rir. circia li face lali aceasti reoric, sau din Plaron voia sa excludar poelii din Cerate. in sensut actual. tcor'ia
carc ea fice leoie. Pe st*zilc Genevei. unele magazinc au scris lirerrrurii. desi !e rccllrnd Lle tr rcrorica;i d('lr pocrici. ri
pe Iirma: ,.sali de teoric". Acolo nu se face teoria literaturii, ci c * revilonTcrzi trirJ'!irle lor rntice Si cb\ice. nu e rn prirr.iprrr
prcdd codul rutien tcoia e deci codul opus conducerii, codul
$, normaqivi-
Londuc(rii. CJrc c aiadur conduirr. sru pr:rcrica. pc crrc lc(rrir
\ Desciptivi. tcoria literaturiic aqldar nodem6: ea presupunc
literuturii o codifica. adica mai degraba o organizeaza decit o cxistenta studiilor literarc, instaurate in sccolul XlX. incepind
reglementcazi? Aceasta nu e. pare-se. Iiterarun iDseti (sau cu romrntisnrul. Ea nu ramine lirh legit ri cu filosolia
activitatea literare) - lcoria lileraturii nu te inrali s4 scrii literaruiii|Ji-ranruri a esteticii. care refleiteazd Ia natrua 5i
romane culr le inviF rctorica mai demult si vorbefti in public
tuncliile anei. la definirea frumosului $i a valo.ii. Dar lcorir
literalurii nu e totusi filosofia literuturii; ea nu e speculativi. nici
ri y-t, fg.!1-"4 9!9cf!E- 9iilrEliile litq{e- adic; istoi.l Iiterurl abstracta, ci nnalitica sau topic5: obiectul siu esle discursul.
ti critrcx lilerrri. siru ccrcchrer !Lt!!:{i. discursurile despre literaturA, critica Si isto,ia lilemre, cirora lc
in ac.stiens rcela de cod. de didactica. sru rnai bine zis de
chestioncazi, le problcmatizeaze Si le organizcazi practicilc.
.lconlologie inseli cercelirii liteilre . leorir Iiterutlirii poarc
^ Teoria liter.lturii nu e nici o polilie a litelelor, Dici t studiilor
p:irca o disciplini ouA, in oice ctz poslerioari Da$tedi cerceliirii
lirerrrc. ci i,rrr-un rrrurn(.lclcpistemologia lur.
literare ir sccolu! XIX. cu ocazia rei cmcicrii universitatilor
I

europene, apoi amclicane, dupi modelul gc nnnic. Dtr daci


in ,.ett .en.. nici cr nu c .rr rde\arxt nuua qJnsor.
Ibnd4orul i$eliqi litgr'are fr',uceze la trccerca dinlre sicolElii '
termen l e relittiv nou. obiectul c destul de vechi. xlX ti XX. sprrneir deju desp." El],c.r Rurln )i Je frnil,
qe,poal!.spqlq c4 4q!9ll iiAristotcl lEccau teoria literaturii Faguat, ciitiaii literari carc I au p.ecedat - Faguct err
atunci cand clasificau geuurile lilerure in Rapnblica 1i Poeti<a. conlcorporanul siu la Sorbora, dar LansoD il considcra depi$it -

t6 BIBLIOTECA METROPOLITANA t7
BUCUSESTl
Fitiats "B. P. ltASoEU"
St.. Iiaian, Nr. 2, 5ector 3
lel./F ax: 320 08 76
ci nu aveau ,o teorie literarA" (Lanson. p. I 107 9i I189). Era un Sa rezumim: teoria face contrast cu praclica studiilor
(el politicos de a le semnala ci in opinia sa crau nille literare. adica critica si istoria literare, si ea analizeaza aceasu
impresioniSt; ti impos(ori, nu ttiau cc fdceau, le lipsea rigoirrea. practici, sau mai degmbi aceste practici, le descrie. facc
spiritul Stiintific. metoda. LansoD pretindea ci el are o leorie, explicite presupoziliile lor. inir-un cuvafll le critici (a critica
ceea e arate ca islo a literari !i teoria nu sunt incompatibilc. inseamna a separa. .l discrimina). Tea! _aL Ii g-Tl_!U!'plrla
ApeiLl la rcori. r,rspurdF in nroJ neceiJr unc; rnrcrlir aproximare o crili..i rr .titicii salr a meturcriticd (cum i se opuric
polemice, sau opozitionale (critice. in sensui elimologic al un uiTiirii64 mer. ilnfri u l;;?-vo?bi jte desp'rb rcesr Iimbrj. i.rr
cuvantului): el conlrazice, pune la indoi.rla practica cclorlalli- E limbii gramatica cc ii descrie funclionarea), o reflexivitate
util sA adiugdm aici un al treila tcrmeo pe langA cele de leorie $i lilerara (o predispoziric crilicS. o rdf-, orr.ioxrn.sr sau o
de prJclica. conlorm utilrzarir m:rr\rsls. drr nu nIlmni. n xccslur autorefereDtalirate): toale acestea sunt inlr-adevdr basituri
no(iuni: e tcrmcnul de i&olosic. lrrttc practi.i S; leorie ar fr lsociate cu modernitater. de la Baudelaire Si mai ales de la
Iocul ideologiei. O teorie ar spune ndcvirul despre o pmctica. ar Mrllarm6 incoace.
€iii;Eidndlfie posibilit6{ii existenlei srlc. pe cand o ideologic Sd excmplific:im de indata: am folosit o selie de termeni cire
nu ar face decet si legitimeze pintr-o minciuna.
aceasttr practicA neccsiti si fie ei in$i$i definiti, sau mai bine elaborati, pentru n
ar disimula conditiile sale de a li. Dupa Lanson. de altfel bine filce din ei concepte lnni solidc. pentru a atinge aceasii
privit de marxi$ti. rivalii sdi nu averu teorie deoarece nu rveau con$tiinl,i cririce cc insole$te leoriJ. - literatufi, apoi crilicai
decal ideologii. ndici idei preconccputc. litetit.i Si istoric litcftt,z7, inlre care teoria enuntd difercnle. Se
Astfel teori.r reacOoneaze impolfira pmcticilor plJ care le lisam literatura pentru capitolul urmitor $i sa le plivim rnai
considera a{eoreticc. sau antiteorcticc, Facend aceasta. ca lc indeaproape pe celelAlte doua.
translbrmd adcsea ir !ap; isplgilod. L Dson, carc. cu filologiil ;i
pozitivismul istoric. clcdea ce detinc o leorie solida. ruca
umaDismul traditional al adversarilo[ siri (oamenide cuhurA. ori 'feotie, (:riti( Li, iibtie
de gust. burghezi). Tllria,se opung_bqu1LriJis!-Mai rcccnt.
dupa inca o rotatie de spiralA. teoria literaturii s a ridicat irl P['n criticd literari inteleg un discurs despre operele litemre
acela$i timp imponiva pozitivisnllrlui din ;storia litcrilr:i cfle pune acccntul pe experienta lecturii. care dcscric.
(reprezentat de Lanson), ii a simp.rtici in critica lircrafi interp,eteazi. evalueazA sensul qi efeclul pe carc operele Ie au
(reprezentata de Faguet). cat Si impot[ivu combindrii irecverle xsupra (bunilor) cititori- dar Di$te cititori carc nu sunt neapiral
dintre cele doul (lnfai pozitivismul pcntru istoria textului. apoi rici savanli nici profesioni$ri. 9li!4-3.ry9@L jud""a;
umanismul pentru irterpretarea su). cum se inrampl:i ln .rcci ",
t,ru(id.J/.r prin (impltic rsau iniipaLier. prin idFrtr.-rfitarc 5i
filologi austeri carc. dupd un studiu minulios ale sursclor proiectie: locul sau ideal este salonul, iar un avatar al acestuia e
romanului lui Pr6vost. trec fird nici o retinerc la disculii de prcsa $i nu universiralca; forma sx prime e convercatia.
tejghea despre realitatea psihologich Si adevarul unxrn rl [ri Pliljslols_ljElclijllelcC.,pe de alta partc, un discu,s carc
Manon, ca $i cunr ca ar rai alatu de noi. o fati in carre 9i oasc. in\islA I\unrr fncrorilor e\reriori expcrjenld]aa(urii. l;-
t8
exemplu asupra conceperii sau transmiterii operelor, sau asupra
ahor elementc care in general nu I intereseaza pe nespecialist. ilr care sunt tgorii e-ca un obiect pe care ai ltrsat etic_@!q!u
ktoria literarh este disciplina academicA apiruta prelul ( Proust. p. 461). Te-6ii5r r-ea sa-cuToasca t-reEl. Ea nu
i;
cursul -tSllidecum nb\rrdctii. dodr pune rntrebilri. acele inlrebari de
secolului XIX. mai uunorcuu inilte p;rni sub numele de
filologie. s.hol rship, Wiss.xr.h,?y'. sau cercerare.
care istoricii $i criiicii dau Si ei tot timpll in rexrele
particulare, dar ale cat'or rAspunsuri le considerA ca de la sine
Uneori rlirica Sj isrorid lilc,?rc sunt opuse cx Un demers
int,'insec $i un demers extrinsec: critica se preocupi de text. inlelese. Teoria reaminte$te ci acesre chestiuni sunt
problematice. cA se pot soluliona in diverse feluri: e
illlil {s 99lt91t, l.anson spuneaiFluili iA-iaai-,sione rela(ivistd.
Iilcrari deindara ce piive;ii n rrcle aurct dlri pe coperai
Aarindata ce ii dai texrului rn minim contexr. Criaiin lfteiaA
eiiunla propozilii de ripul. ..A e mri f,umos decer 8 .. in limp ce
-islor;a
literarA afirmi ,,C deriva AiIl D'.. prjma .vizeazl o
evaluarc a textului. a doua o expl,Q4J9J itAestui
Teoria lircraturii cere ca presupozitiilc acesior afirmatii s, fie Am folosil pena acum cuvanlul ,rorie la singular, ca $ cum nu
fhcute explicitc. Ce anume numili Iileraturi? Care va sunt ar exis(a decit una. Or toati lumea a auzit vorbindu-se de /errrii
cri(eriile de valoate? lc va spune ea criticilor, pemru cil totul -]ileu&-,tqoria Domnului Cutare, teoria Doamnei Cutare. Ata
decurye tine inrre cititori care imparE$esc aceieagi nonne qi incat teoria. sau teoriile. ar fi mai degraba un fel de doctrine sau
care se inteleg cu jumati! de cuvinte; in caz contrar c,.itica dogme cridce, ori ideologii. Sunl tot a6lea teorii c6li teoreticieni,
(conversa(ia) devine rapid un dialog de sulzi. Nu cste vorba
aici la fel ca in domeniile in care expeirnentalea e greu pmcticabila.
de a reconcilia abordari diferiic. ci de a intelege de ce anume Teoria nu ar fi deci la fel ca algebra sau geomelria: profesorul de
sunt ele diferite. teorie i$i prcda Eoria, care ii permite, asemenea lui Lanson, si
pretinda cd ceilalli nu au una. Voi fi inuebat: Ca€ e teo a
. Ce atume numiti literaturi? Cum dali seami dc prcpricralFle
ei deosebite sau de valoarea ei deosebiu? le va spune tcoria dumneavoastrI? Voi respunde: Niciuna. Si tocmai asla sperie
istoricilor. Odati recunoscut laptul ce tcxtele lilerareiu trisituri lumea cel mai tare: ar prefera se tde care mi-e doctrina. credinta
distinclive. le lratezi cil pc ni$te documenle istorice cautandule carc trebui str fie insusitd pe duata acestei cer!. Fiti lini$titi,
cauzele factuaie: viata autorului. cadrul social
ii cultural.
intenliile ates(are, sursele. paradoxul sare in ochi imediat:
sau 9i mai nelini$titi. Nu am vreo credinta - acel proten\$ e
dincolo de credinF Si lege, e etemul avocat nl diavolului sau
incerci sA explici prin contexl un obiect cale tc jntereseaza diavol[l in persoanA: Forse tu non pensdri ch'io lijicofossil autn
ro\ m.rr penrru cir \c.pi .rce.tui conte\r
ti ii suprrviclure$le il face sA spunii Danle. ,,poate nu G gendeai ca sunt logician"
Tcoric prolesteaza intotde:runr contrr implrcilului. en c ca (1r,fernul, cantul XXVI, !. 122-123) - f'ard ds:trina, decet aceca a
musca la arat, acel proten,us (protestrD0 al vechii scolastici.
indoielii hiperbolice in lala olicdrui discurs despte litemtura.
Ea ccre socoieli, ti ntl i$i asumd pirerea l(i-hOU9U!L!,1[4
Teorit lite.aturii o v6d ca o atitudine analitici li aporetica, o
r911ri1. cel putin in ccea ce privcsre studiile lircrare,
,.o opi-.a ini(iere sceptice (critici), un punct de vederc meracritic ce

20
2t
inccdrca sa inreroghcle. s; diccure pre\upo,,ilirlc rururor dominantl a locului Si a momenlului. Teoria literara se
riI sens lars). un perpcruu: ..Ce !liu eul .
prdclicilor cririce
idcntifici de ilsemenea cu formalismul. inca de Ia formali$tii
E\i.ta dcsigur leorii nrrti(ulare. opuse. divcrgcnre. ffti de Ia inceputul secolului XX. Drarca(i intf-adevir de
conflrcluele - domenrul e. cum /icexm. polemic . dlr
nri vurn marxism. Cum o rcamintea de Man. Ieoria litemr:i apare atunci
adem Ia una sau alt.r d;n leorir. ci vom reflecra in nrod
anuliric \i cend abo arer lextelor nu mai e fondalA pe coDsiderente non
sceflrc asxpra lilerarurii. rsLrpI, studiilor tircrire. idic,
asuprr lingvislice. dc exemplu istorice sau esteticc. cand obiectrl
oricamr di\cUrs criric. istoric. leorel;c _ despre lrreraruri. Vom
discutiei nu mai e sensul sau yaloarea. ci modalitalile de
incerca sE ne degteptem. Teoria literaturii e o initiere
in producere r sensului sau a valorii (de Man. p. 7). Aceste doua
;irea nrir;rii1ii. ..Tn ,rr.rr,.r i., ,1,, iiirrii tircr:Lr.a,. scriiL J uticn desclieri alc ieoriei lilerare (critici r idcologiei, analize
Gln[6, toate civiinlelc cillc cornundi categorii sunt ni$te lingvis!ic:i) sc intircsc una pe ilta, deoarece crilica ideologiei e
capcrnc" (Gracq, p. 17,1).
o deDuDfure a iluzjei Iingvistice (a ideii ci limba ti literatuE
sunl dc lu sine intelese): teoia lliterari expunc codul ti convefltia
'l'eoiq 1iterdturii acolo unde a-teoia postula natura.
_tolt leoti? titenrci
Din nclcricirc- :rceasla distirctie (teoie a lilcr?turii rer.rxs
O ultimd mica dis(inclie pretiminad: am vorbit in uhimelc teorie litcraft). clafi in eng,ezi de exemplu. a fost obliterati iD
paragftfe de tuotie o literutuii. Iiancez?l: canca lui Wellek Si Warren. frcor! of liteftnute, n
$i n! de teotie literur,i. AcelrstA fosr hdrsa - terziu. cum ziccam - sub litl\tl In Thlorie
disrinche ate vreo Feninenle? De cxemplu pe modelul
c(,lci liierair.' itl 1971. pe cind antologia formaliltilor rusi de
drnlre rslone a lirerlturii ii rstorie liter:rr,] (.inreza rrrrtr.r
,,, ribtou rl lrrer rrii in opozine cU Jrsciflin Tzvetxn Todorov lusese publical6 cativa ani inainle, la acela$i
:l.ll,rr..
iilolo5ica. cum c mfln.rrlul lui I rnson, l.\toi, n l trdtLtti edi!or. suh ritlul 'Ihioric de la Iifilmhft (1966). Trcbuie
ti-anceze, dl]l 1895, fau de R?fir/.i .1" istorie literafti 4 Fronl?i, corectal rcest chiasm pentru a mai putea piccPe ceva.
fondi,u iI l8q4 , ' Ilgt!-lg{U:ll Cunl s-a infeles deja, imprumut (cete ccva) de la ambele
in manuatu j rui W.. .,k 5i
w.r[en care noJirS rce\t ritlu in cngleza, llt,,.tn at tladilii. Dc la teo a literaturii: refleclia asupra Dotiunilor
Lu._r,n,rt
| 1q19,. es-le rl€S]Er{'iuslc,rsr !r-o ramura i Jonlcrtigtr.i gererale, pillcipiilor, criteriilorl de la teoria Iitera.d: critica
- aluli.i_&ener ale $icomprrarei ea deseDlearA-r;i.ifin *6,"
Ii, bunului sim! literar 9i referirea la IormitlisDl. Nu e vorba aiadar
caldililor Iireraturii, a-qiticij liErjr.e+i :Listorieiliten!:r_estc de a propunc rctete. Teoria nu esle metoda, lehrica. bucetiria.
cllllqlc.fl nclr sau mctacrilica. Din conlra. scop$l e acela de a deveni binuitot in privinta
19oj!4]j!gEiait!qi qoziliorata $i s€prezinta mai degrab,r tuturor rclclelor. de a le lAsa de-o panc prin refleclie. Deci
rr o critica .r ideologici. inclusiv cca a reonei liteirruni: ea c.ta intenlia meA nu e nicidecum de a facilita lucrurile, ci de a spori
clre spune c; rvem inrordcluna o teorjc \i ca J.rca ciu;g(m vigilent.l, indoiah, scepticismul, intr-un cuvent: sp;ritul critic
si
crcdem cA nu avem lrna e pentru cA depindem dc
teoria
s!!]!]}ic, J9qji!'e-o-scoalinircrJei-

2).
23
Lileratur| redisat la elerr@nele sole Rclormrlate ceva mai teoretic, primele patru titluri ar putea Ii
urmdtoarele: lit(rnritare. intet4ie. repreaantore. receptare.
Care nr fi marile notiuni pe care sI ne exercitAm sau sa ne f'cnrru ulrimele rrei - rril. irrorr.. taloarc - nu pare necesar sa
dislingem felul de exp mare al amatorilor de cel al
ascutim spiritul criric? Raporruriie dilue lelig !i
bunul siml
profesionistilor: unii
ti Si ceilalli recurg la acelea$i cuvinte.
iunl prjr frrcr lor (onfliclucle. As tl inc;r rocmJ dtcursul Pentru fiecarc din ?ntreb5ri a$ vrea sil arit varietatea dc
db\nfitdespre Iitcraffia;ptiirfaptul ca-i indicA UDte tcoriei. ne
permite cel mai bine si o punem la incercare. Numai ca oice ispunsuri posibile. nu atat mullimea celor care au fost date in
discurs despre Iiteratura, orice studiu literar poate Ii supus cursul isroriei, cat celc care ar putea 1l date azi: proiectul nu
celorva mari intrebiri de fond, adici unui examen al vircrzn o isrorie a criticii- nici un tablou al doctrinelor literare.
presupozi(iilor salc in cc prive$te un num6r redus de notiu[i Teoria literaturii estc o lectie de relalivism. nu de pluralism:
fundamentale. Orice discurs despre lilemtura ia pozitie, cct mai ultfcl spus. mai multe rSspunsuri sunt posibile, nu composibile.
adesea implicit, dar uneori explicit. iD mpol1 cu aceste intrebari, acceptabile. nu compatibile; in loc sA se adune intr-o viziunc
al circr ansamblu define$te o anurne idee despr.e literalurei totali Si mai complete. ele se exclud rcciprcc deoarece nu
numesc literalura. nu c.llificd drept litemr accla$i lucru; ele nu
Ce estc lirerrtr,m, i:ro in considemre diferite aspecte ale aceluiasi obiect ci obiecte
Carc este rclatia dinrre literaturi Si aulor? diferite. Vechi sau modem. sincronie sau diacronie. intrinsec
care csre rclti! dinrre Iilemlrr; li Ealnrrcl sJrr v\rrinsec: nu oricc e posibi' in rccla$i timp. in cercetcrca
C e esrrc rclaliudi rc lncdura!icirilorl litcrara, ,,mai mult inscamnl mai putin". astfel incat rebuie sd
C e enc rcl{i! dnue lircrarurr !i limblj.l
atcgem. De altfel. daca iubesc Iiteratura, am ales deja. Deciziile
Cend vorbesc desple o calte, enril in mod necesar anLrmite mele lilel.are 1in dc Dorme extlalitenre - etice, existen(iale -
ipoteze desprc aceste definilii. CiDci elemente suDt crrc domin; celelJlt( rsF(re d'e viptii melc.
indis|en.rbile nentru.r puteJ vorbi dc lirerrrr.Li un urr,2r. o Pe de alta parte, accstc $pte intrebiiri despre literaturd nu
cat1e,Di cifioi,nlimbd li $n riferent. sunr independente. Ele formeazd un sistem. Altfel splls.
'1, care a$ adiuga doue-ifrrebSri rispunsul pe care il dau la una din ele reslrange op_tiunile care
care nu se situea, cu
imi rimen deschise pentru a raspunde la celelalte: de exemplu.
adevirat la acela$i nivel $i care privesc tocmai istoria critic(
ce ipoteze emitem asupra schimbdrii, miScarii, evolutiei tilerare?
i daci pun accentul pe lolul autorului, e dc prcsupus c5 nu i acord
sau pe de altA parler cum intelegem traditia, atal sub aspectul ei aceeaii imporlanla limbiii dacd insist pe literaritate, voi
diDamic (isto,j.r) cit Drinimiza rolul citiloruluil daci subliniez determinarea istorica,
$i sub cel static (valoatea)?
Aceste lapte ?ntrebiri desemneaza subiectele capitolelor voi dininua cont|ibulia geniului etc. Acesl ansamblu de aleged
ci$iimele liter.U ftt, (utorul,lwnea. (ititorul, stilul. isbrfu lt este solidar. De aceea orice intrebare poate constitui o intrare
salisllcitoare in sistemul lor, qi le ar mobiliza pe toate celelalte.
ry!9!I9L-,-eii6ra-E:iin adt iirTuri ceiirr-de -bnilfsimt. Una singura. de exemplu inlenfia, ar fi suficienta poa(e penlru a
deoarece locmai etema lupri dintre tcorie Si bunul simt ii dA un
sens teoriei. Oricine deschide o carte are aceste notiuni in nlinte. lc trata pe toate.

24 25
IaG $i motivul pentru care ordinea ani,lizrrii lol estc in fond Va lrebui se dczamorsam aceslc falsc perspective, accste
indiferenti: am pulea lrage o crfle la lntamplarc $i am urma conn-ad;ctii-capcanc. acestc paradoxuri fatllc care s,e$ie strrdiile
calea deschisd dc aceasta. Am ales sA Ie parcurg bazandu-Dri pe lilcrarc. si rezistanr dilemci intimidanre rcorie sau bun simt.
o icrarhie ce corespunde $i ea bunului sinrl, care. in ce prive$te tottl sau nimic. pentru ca adevArul este intoldeauna Lrndevil la
litemlura. se gAnde$te la ilutor inainle de cititor. $i 1a nr rerie miiloc.
inainte de manicra.
Toate locurilc teoriei \,or fi vizitare in acest fel, in afal.i poate
de gen (dcspre care va fi vorba pe scut referitor la receptarc).
dar numai pentru cd genul nu il fost o cauze cclcbd a tcoriei
literare in anii $aizeci. Gcnul e o generalitiltc. medierca cen mai
evidenti dintre opera inrli-iiidiiif Si-iiterarur[C. Fede-b-earre.
iiede alitlfiGite uni versaliitc.
ieo-ria sefere5lc d6.eviil€ile,
Aceasti listi are intrucalva acrul unci provociri. fiindci e
pur $i simplu cea a cosmarurilor teoriei lilerare, a morilor dc
vent impotrivA cirora accastir s-a istovit fiuriDd conceple
s;naroiise. FSri sup;rare I A numiira inrmicii reolier mi :c p.-rrc
cel mai bun, s;ngurul mijloc, in orice caz cel mai economic. de ,
o descrie cu fidclitate, de a-i retrasa pasii. de a i sublinia
energia. de a-i da viari, la lel cum r6mane indispcnsabil. dupi
mai mull de uo vcac. se descrii arta modema prin convenliilc pe
care ea le-a negat,
In fine, e posibil sa fim adu$i la concluzia c:i acest ,.cAmp
literar". in ciuda difercrtelor d(r pozilii $i de opinii adcsea
exace$ate. dincolo de certurile intermin bile cntc il anim!. se
bazeaze pe un ansamblu de presupuneri ti de credinle
imp6rti$iie de toau lumea. Pierre Bourdieu considera ca:

Uririle de pozi(ie dup.. anei ii lnefutlrii 1...1 sc o.ganizxu, nr


cupluri de opozilii, adcsea mollcnrrc de la un trecur !l polcnricii. i,
cohcepule ca antinomii de neilcpasit. cr alternarive absoLule. i^n
termcni de tourl saD nimic, crrc strudurcda gandircr. dlr o ri iochid
inri'oserie dc fahe dilemc (Boudicu. p 2721

l6
o
J
Studiile lilcrrrc \,(ntljsc despre litcraturi fir toate l'elurilc.
Totu$i. am puleu sir c?idcrn de acord asupm unui fapl: iD firl.r
o can.ui studiu lilcr0r, oricrre ar 1i irtentia sa, prima intrcbarc dc
mrn.rri rcollc cc lrrl,lrir' fu\:r .\re cer a delinitici pe c.rre:r.-'srr
o di (sau nu) despre obiectul sau, Gxtul litera.. Ce anumc lace
ca acest studiu sat lie litfnrl Sau cum definette el calhifilc
1ir?r?,? alc lcxtului /irlr?r? Intr un cuvanl. ce este penrnr cl.
explicit sru inrplicit. lircr.tura l
BiDe inlclcs. irce.rstil prinra intrcbare nu e independcnli dc
cele care urnrenza. Vom ccre socoteala pentru Sase alli tertrreni
sau no!iuni. ori. rnai c)iacl..rsup,a relatiei dinlre rextrl litcrar $i
accstc lase notiunii i,rrirrli.r. rcalitaer, recepnrca. littha.
isloti(;i )oloarct. Accslc Sase intrebari ar putca Ii deci
rcformulate ndiusindLFi fieciircia adjectivul /i/e,-or. c.lrc din
nellricirc le conrplicil nrxi mult ilr loc sd le simplificc:

Cc cste inrenti! lircurit?


Ce esrc rilitxLer LircLrrdl
Cc csl. receptaru! litcrrli?
Ce este limhu lirclr ll
Ce este isroan litcnral
Cc cstc valouea literari?

Or adjectivul Iitera,. ca ti substanlivul literot rd ntn\


folosite cel mai adesca ca $i cum nu ar pune nici o probleme. ca
$i cum lo t.i lumer rr fi dc :rcord. cn !i cum ar e\ista un consens
despre ce anume este lilcrar Si ce nu este. Aristotel obseNa deja.

3l
in puDctul de plecare al P.,rri.ii salc. ci nu exista un
tcrnren ficliunca plictisiloare, iat FitliLul?u ar fi lileratura amuzanti.
gencric pentru a desemna iD acela$i timp dialogurile socluticc, Putem ourc deprili aceasta clasificare comcrcial:i $i practicS?
textele in proze tiversulr ..A[ei care se folose$Ie Dunui de Aporia rezulti Gra indoiali din contradictia dintrc douii
limbajul in poza, sau de versuri [...] nu i s a dat p;ina acum un punclc dc vcdcrc posibile. $i la lel de legilime $i unul $i celilalt:
numc ' ( 1447a28 b9). Avenr numele li avem lucrul. Numclc uD puncl de \ederc co teiuol (isloric, psihologic. sociologic,
literuhiA es\e fare indoiali nou (dateaza dc la inceputul iDsritulional) si unul /errla/ (lingvistic). Literalura. sau studiul
secolului XIX; iJ,ainle litcrntufi- conform ctimologiei. erau litemr. stlnl intoldeauoa prinse ca intr-un sandrvich intre o
inscriptiile. scrierea. erudilia sau cunoa$terea lilerelor, cunl se abordare istorici in sens larg (textul vizut ca document), $i o
mai zice incA uneori: ,,str ai cflrte ). dar nu a rezolvat enigma, abordare linSvistici (extul vdzut ca lapt de limbi, literaura ca
cum o dovede$te existenla il numeroase texle irtilulale Ce ?sl? i,rr; r lInbJjului,. cJre sunl ireconcrli:rhile. in rnii raizcci. o
.urdl (Tolstoi, I89E), ,,Co cste poezia?" (Jakobson. 1933-1934), noui ceafti a anticilor cu modernii a t,ezil vechiul rdzboi de
Ce este literatura? (Charlcs du Bos. 1938i Jcan_Paul Sal1l€. rJIrc( irrrc fuliTJnii rne: ,1efiri1ir .rrt,r',,, pi cei .-ri rrrrei
1947)l Barthes renunlase chiar la o definilie pentru a se mullumi delinilii l,rkr?e a literuturii, llecare diD cle acceptabili dar
cu aceasE butada: .,Lileratura este ceea ce se pledi. aret $i llimic amendoui limilale. Gene1te, care considerd ,.idioat6" intrebarea
mai muk" (Barthes, 1971, p. 170). Era o frumoasa lau(olo8ie. .,Cc c litcrltura?" - li e inlr adevar prost puse -, a sugemt (oluli
Dar putem spune $i allceva dccat ,,literatura e lileralura". adicii si drstingcllr tloud regimllrr lrtcrarc comnlementare. un regim
.?rrrirxrir,. garantat de convenlii. dcci inchis - un soner. un
,,literatura e ceea ce se numeste aici $i acum literatura"?
roman apa(in dc drcpt literaturii. chiar dacA nimeni nu le mai
Filosoful Nelson Goodman (1977) propunea sd inlocuim
citeste -. $i un rcgiff, conliliotlal. deci deschis, care line de o
intrcbarea ,,Ce este artal" (What is art?) prin intrcbare{ .,Cand
apreciere rovocabild : includerea iD lilcroturd a Cugetiltilor
cslc arti?" (M1et lr .r'l?). Nu ar trebui oar€ sl Plocedam la fel
pascalienlj sru a y,rililrdr.el lui Micllelet se va face in functe de
$i cu lileratura? ID definitiv existd destule limbi in carc lermenul
lao L l. llr.
inJi'iri iide epucifccnctte.
liteDrurn e inhaductibil. in carc nu exis6 un cuvani echivalent.
Sa descrieD literatura pe rADd din puoctul de vedere al
Cc este acest concept, accaste caleSoaie. acest obiecfJ Care
rrrzrrslai 5i al dtp nLlerii. apoi dii ccl rl funcliei Si fo rci.
este,diferen.ta sa specifica"? Clare e natura sa? Carc e lunctia ^1
apoi din ccl al fonei conlinululri { al forutei e\prcsiei. Si
sa? Care e extensia sa? Care e cuprinderea sa? E necesar si
avansam prin divizare, ulmind meloda familiara a dihotomiei
definim lileratura pntru a dcfini studiile literare. insa nu revinc
phtonice. drr lirii si ne faccm prea multe iluzii desprc sorlii de
orice definitie a liternlurii la enunlul unei norme extraliterare?
izbendr. Dat 6ind ci intrebarea ,.Cc D lilerotura? 'este insolubila
in librariile britanice, g;sim pe de o parte raionul Literaluri $i in cccilst:i lormar. acesl prim capitol al ciirlii va fi cel mai scurt,
pe de aha raionul Ficliune, pe dc o parte cA(ile pentru $coali Si
irr lo re celclalte capirolele vor continua ci(tarca unei definilii
pe de alta cele pentru divetisment, ca $i, c\)m Li(ratuft! at fi
sltislarciitourc a literaturii.

32 33
Exre sie litefttutii (Geneuc. 1979: Conbe). PAni atunci. lilcritura in sens strict
(ara poltica). insemna versLrl. Dar o dcplas:rre capitali a avul
in sensul ccl nrai larg, literatum c tot ccea ce se imprim'l (slu loc in cursul secolului XIX. in timp ce aceste doui mari Senuri.
chiar scric). loate carlile ce se gitscsc intr-o biblioteci (inclusi! narirtiunea li dramr. ilhandonau tot mai des vercul peDl,u a
ceea ce numinr lilcraturi orala. de acun consemnali)' AceastA rdopta proza. $i cureDd, sub numclc de poezie nu mai a mai fosl
acceptic corcsPuDde notiunii clasice de,'bellesletlrcs", care cuDoscut decat, ironie a istorici, genul pe care Aristotel il
cuprindeau tot coet ce puteau sar producA retorica Si poet)cil nu cxcludea din poeticA. xnume poezia lirici. ce i$i lua revan;a Si
doar frctiunea dar si istoia. filosotia. $tiinta, ba chiar $i toati devenea sinonimi cu intreaga poezie. Din acel moment
elocinta. f)ar cotlsidera[A in acesl scns. ca echivalente a culturii' literatura a inceput sn insemne ro nnl. teatul i poe.ie,
in sensut pe carc acest cuvant l-a ltlat inccpand cu secolul XIX rcluAnd lrixda postrrisloteliciana a genurilor cpic. dramatic $i
literatura iti pierde ,,specificita(ea": ii e refuzati clrlittllea sa liric. illsa primele doul se idcntificau de rcum cu proza. li doilr
propriu-zis lilcrari. Pe de alta partc filologja secolului XIX 'rve'r al treilea cu versul, pinil cADd veNul libcr $i poemul in proztr nu
intr-adevir amhitia de a fi studiul iDlrcgii culturi. pentnr carc dizolvat 5i mai mult vechiul sislem al genurilor.
lileratura. in scnsul cel mai rcstlins' el.a marturia ced mili Sensul moder'n al lileraturii (roman. teatrfi $i poezie) este
accesibili. in usambl l organic constituit, conform fllologiei, insepnrabil de romlntistn. adicA de afirnurca relativitalii istorice
de limba. lilcmluri $i cultu6, unilate identillcata cu spiritul unci $i geografice a gustului, in opozitie cu docrrina clasica c
naliuni. sau al unci rase. in sens filologic. nu biologic al eternitdtii ti universalitdtii canonului estelic. Resransd la proza
temenului, lilel.iltura trona in centrir' iar studiul litenrludi cla romanesci $i dmmatica. $i la poezia liricl. litemtura e pe e:rl(A
calea fegal?i sprc inlelegerea unei Daliuni' pe care gcniilc nu prrte ronccpula in r(lirli'r .3 cu nJliuDer:i cu isloriJ ei.
doal ci o pcrcepuseli nai clar, dar ciircia ii ii fAuiseri sPiritul' l-iter-atula.sau ,nai dognbi litemturile, sunl inainte de toatc
in sens rcstrins. litemiura (fionticra dintre literut $i non nxlionale.
literar) variazl considerabil in aunclie de cpoci li de culnrri' ir sens qi mai lostiins: Iiteratura e constituite din marii
Separati sau cxlrnsi din,.belles_leltrcs"' literatura occidcntali, scriilori. Notiunea e tor romantici: ThoDras Carlyle vedea in ci
in acceplia modcmi. apare in sccolul XIX. odatd cu pribu$irea croii lumii rnodemc. in canonul clasic ea vorba de opere modcl.
sistemului lradilional al genurilor poetice. perp€tuat inci de la dcsrinate imiralrii in mod fecund: panreonul modern e constitui(
Aristofe!. Pentru accsta. arta poetica - ana acelui lrcru liri dir scriiiori care sunl cea n1ai buDa inlrupare a spiritului
nume pe carc il descria in Poztir:d - cuprindea in esenfl geDul r)l(iunii. Se trece asltel de la o defiritic r litcrlturii din punct dc
epic Ei genul dfinnatic, exclJzilld insi genul liric. cxrc nu cra vcdcre al sciitoril()I (operele de imitat) h o defini(ie a literrLurii
liciiv sau imiL tiv. deoarece poctul se exprima pe sinc l'r din punctul de vedere al profcsorilor (ormenii demni de
persoana intei. drept care a lbst considert multi vreme rrn 8eI) dnrimtie)- Anunrile ronranc. drame sAu poeme aparlin Iiteratu'ii
minor. Epopcec ti draria conslituiau inc6 marile gcnuri ale pcnlru cA au fosl scrise de mari scriilori. cu urm;torul corolar
varstei clasicc. adica naratiunea Si rcprezentarea. sau celc doui irrnic: tot ceea ce c scris de mari scriitori apar{ine literaturii,
moduri maioflr ille poeziei. inteleasli ca fic(iune sau imitnlic irrcltlsiv corespondenl:t 9i listele dc cumpirAtui de cirrc sc

34 35
intereseaza pr'ofeso i. Alii tautologie: l;teratura c lor ceea ce care ru.liona ca un slrucluralist in afticolul sAu despre ,,Trad;1ic $i
scriu sciitorii. 1|lent individual" (1919), un nou scriiror ristoami ror peisajul
Voi rcveDi in ultimul cnp;tol asup.a valorii sau ierarhiei literalurii- ansamblul sislemului, iemrhiile Si filialiile sale:
literare, asupra canonului ca patrjmoniu al unei natiuni. Si
rcnarc6m penlru moment doar acest paradox: caDonul e cornpus MonumcDlele cxistente ft.mcDzi inrre elc o o.dine idcal, ..r€ e
modiUcati de inrLodu.c.ea noij (cu adeviral noii) opcre dc afi printre
dirtr-un ansamblu de opere aprcciate iD acelali limp pentru clc. Ordinea exrsrenti csre completi inaiire de aparilia noii operti
unicitatea formei lor rldr {r' pentru universalitatea (cel putin Ia pe. .r ordinc! si persisrc dup, inLervcrti! noutirii, ansambtul
scard nationala, continutului lor; marca opera are simultan ordinii cxislcnte n'ebuic si Ie xlrc!at, chiar iipurin] a(ttl rclaliite,
prcportiile, valo.ilc tuturor operclorde a ain Iaporr cu ansamblulsunL
reputalia de a fi unic6 !i univercali. Citeriul 0omantic) al LexlusraLe (El'or. p 38)
relativitilii islorice este coDtr-acaml imediat de voin!a de unitare
naionali. De unde $i butada ironicd a lui Bathes: ,,Literatura Tradifia lirerarl este sistemul sincronjc al textelor litenre,
este ceea ce se predaf', o varial;e asupra falsei etimologii .r\rem merer ln mis.Jri. ce .e reL ompune p6 rni.r-a ce lpJr
consacrali de obilnuinle: ,.Clasicii sunt ceca ce se cileSte in rrditiei
operele Doi. Fiecare oper'i nouir provoacd o rcaranjare lt
ca totalitate (Si modifici in acelagi timp sensul !i valoarea
Bine inleles, a identifica Litemtuu cu valoarea I;terard (ma1ii fiecarei opl),e cc apartiDe traditiei).
scriitori) inseamni iD acela$i timp (in fapt Si in principiu) sA DupA ce s a resh-aDs in secolul XIX. litemtura a recucerit
ncgi \ alorrea (elorlrlre romJne. JrJmc qi pocme. )r r .e s mri aslfel in secolul XX o pafte din reriroriilc pierdure: alituri ds
general al altor gcnuri de vemuri $i proza. Orice judecata dc ronran, dmma ti poczia 1iric,, poernul in prozl Si a ca$tigar t;tlul
valoare se bazeaze pe constatarea unci excluderi. A spune ce un de noblete, autobiografia $i Dotele de cildtorie au fost
anume text este lilerar inseamna intotdeauna a subintelcge ci un confirnate, $i aia mai departe. Sub erichera de pffoliter.nlu-ii att
anurne altul nu e Litemr. ingustarea jnstilutionali a literaturii in lost asimilate $i cirtile penlrLr copii. romanul politist, benzile
secolul XIX ignori faptul ci. penlru cel ce citelte, ceea ce desenate. in pragul secolului XXI, literutura a devenit din nou
citette este intotdeauna literaturi, fie ce e Prous1 sau un foto aproapc Ia fel de liberald ca $i ,,literele" de dinainre de
romrn, $i neglijeazi complexitatea njvclurilor literatu i (cum profesionalizarca societalii.
existA $i niveluri ale limbii) intFo societatc. Literatura, in sens Termcnul literuture are deci o intirdere mai muh sau n1ai
rcsrans, ar Ii doar literalura savantS, nu $i literatura popLtlarn ( pulin vasti in Iunclie de autor. de la clasicii $colari paDi la
deci acea Flction din librAriile britarice). be0zilc desenate. iar dilalalca sa contemporana este greu de
Pe de alE parle canonul marilor scriitori nu e nici el stcbil, ci jusdfical. Citedul valoric care include in ea cutare tcxt. deci
cunoatle inffAri (gi iegiri): poezia baroci, Sadc, Lau1r6amon1, care il Si exclude pe cutare altul, nu cste ir sire lire,?l, nici
romancie i secolului XVIII sunt bune exemple de rcdescoperiri teoretic, c; etic, social $i ideologic, in orice oaz exn'a-li1e,ar. Se
care au modificat felL cum definim litemtura. Dupn T.S. Eliot. poate tolufi defini litentum in mod Iitcrar?

36 3,1
Aqti nd! Rto Ii teruturii : Jiotctia lirernr;i (poate nu nnntai din aceasra. dar in principal din
:rceasta). o cunoa$(ere pc care singuri (sau aproipe singurl)
Sa coDlinuam. asemenea lui Platon, proccdand p D cxperienta literare nc-o procuri. Ne-am mai ind,Agosti oarc daca
dihotomic, Si sd dist;ngem fuvli si fomla pr;n accste doui nu am 1i citit niciodata o poveste de dmgosle, daciL Diciodaa nu
inh€birii Cc face lileratura? Si care e lrasatura sa distirrctivl? nc-rr fi fost povesti!a una? Romanul european, cu plrcddere, a
Deilniliile literaturii prin functir sa par relativ stxbile. lie cd ciirui glorie a coincis cu cxpansiunea capitalismulu. propune.
aceaslA functie e iflteleasi ca ;ndividuah sau sociald. privali sau inc:i de la Cervantes. o iDvdtare a individului burghez. Nu am
publici. Aristotel vorbea de k.rrhrririr, purSalie sau purificare a putca oare afirma cal modelul individului apirul li sfer$itul
emotiilor cum sunr teama sau mila (1,149b28). Notiuner e greu Evului Mediu este chiar cititorul traserdu-ii drumul prin carle,
de circumscris, dar ea privc$te o experienti dcosebili ;r Si a?i dezvoltarer lectrr'ii I fosr modalitatea dc dobendire a
pasiuDilor legala de atta poetictr. Arislotel situa de altfel subiectivi6!ii modcrne? Individul este un citilor solitar. uD
pl5cerea de a invdla la oriBinea aflei poetice (1448b13)r a insrui intcrpret al semnelor. un vintrlor sau un ghicitor. am putea zicc,
sau a pltrcca (poderse d t (lelect e), sau a;nskui plncend, vor irnprcuni cu Carlo Cinzbul3. care a idenlil'icat, alirturi de
fi cele doui finalitati, sau dubla finalitatc, pe care ii Homliu i o dcduclia logico mrtematica, acest model altenrativ al
va recunoa$te poeziei, califtcall de dulce el tile (Ars poelica,v. cunolsterii cu vaniloarc (descifraret semnelor din trecut) Si
333 ri 343). ghicitLrl (descifrarer semnclor din viitor).
Este dcfinilia umanista cea mai l! indemenA r literaturii. ca o ..Ficcare om poarli fonna inlreagi a condilici umane". scrie
cunoagerlr specialA, diferiti de cunoatterea filosofic:l sau M(,Itnicne in c.rner lll r }]v,,,,'ila,'. E\pcrientr sr. a>a cunr ne
$tiirrlillc:i. Dar cc este rceasta cunoa$rcre literura. aceasd plxcc sa o retrasam, pare cxcmplari in pivinla a ceea cc numim
cunoaSterc pc care numai Iilcratura i-o dd omuluil DupA cunoaitcrea lilerari. Dupil ce a crezut in adevirul c:irtilor, dup,
Arislolel, Horaliu ti toata lradili{ chsicd, aceasta cunouslere are cLM-a indoil piini intracolo incet a negal pmcric
drept obiect cecrr ce este general, probabil sau verosimil. doxa. individualitatea, el parc tl fi reu$it sA regiscascil in el insusi
scntinlel. )i mJ\imele cJre permit inleleSercr Si orgrnizrrea totalitrlea Omului. la capitul unui pxrcurs dialectic.
comportamcntului urnan ii a viclii sociale. DupA viziunea Subieclivilatea modcrna s-a dezvoltat favoriziltir fiilrd de
romanlica, aceasti cunoa$tere vizeazA mai degraba ceea ce estc cxpeienla literarA. iar' cititorul esie modelul omului Iiber.
individnal 9i singular. Continuitatea rimine inse profunda, de la TraversAnd akerilatea. cl atingc universalul: in experienta
Paolo $i Frunccsca, in Di,hn Cot edie. care se ind,Igostesc cilitorului. ,.frontiera enlui individual. in carc era un om ca
unul de celiilalt citind impreun{ romanele Mcsei rolunde, pirrA ccilalfi. a cizut" (Proust)..,eu este un altul" (Rimbaud). sau
la Don Quicholte, care pune in fipu romanele cavalcrc$ti, $i la ,.sunl de acum impersorrrl" (Mallalrn6).
doamna Ilovary, intoxicatd de romanele sentimentale pc cale le lline inleles. aceasti coDceptie umanista tl cunoa$teii literare
devoreazii. Aceste opere deliberat parodice dovedesc Iunc!ia de I fost denlrntatd. pentru idcalismul siu. ca viziune asupra lumii a
inveF.c sortiti literaturii. Dupi modelul umanist, cxista o unci clase anume. I-cgatir de privatizarea scenci lecturii dupi
cunoa erc a lumii Si a oamenilor care nc vin din exprienta fi compromis odatd cu valorile c;rora
nn$tcrc.r tiparului. ea s-ar

38 39
le era in acelali timp cauzi ti conseciDF, in pimul rand poliric, atribuind Iiteralurii o perspicacitate poliiici $i social6
indi!idul burghez. Acesta e mai ales repro$ul marxisr, care leagi care le lipsea tuturor ce,o alte practici.
litentuE de ideolog;e. Literatlrra serve$te la producerea uDui Din punctul de vedere al funcliei. ajuDgem din nou la o
consens social; ea irsole$te. apo; inlocuie$le. religia ca opiu al aporie: litemtura poale fi in acord cu socieralea. drr $i in
popoarelor. Literatii, in deosebi Malthew Amold in Anglia dezacord; ca poate unna migcarca dar o poate $i precede.
victoriand, prjn lucrarea sa fondaloare, Ctltltrc ot Atnrch! Ciutarea literaturii in directia ;nstitutionalizirii sfarlesrc inrr uD
(1869), dar $i Ferdinand BruDeti6rc si Lanson in Franla, au putul relalivisnl socio-istoric ce mo$tene$re romantismul. Dezvoltand
sA reia pe cont propriu acest punct dc vedele la sfer$itul dihotomia. privind acum in d;rectia formei, a constanlelor. a
secolului Xlx, estimADd di timpul lor sosise: dupit decadenla universaliilor, ciunDd o definitie folrnalA dup6 defiDitia
religiei $i inaintea apoteozei $iiintei, in timpul interregnului, functionali a litenturii, revenim la anrici $i la clasici, rreccm
lileratum era cea care, fie ;i provizoriu, $i gmlie studiilor astfel de la teoria litcraturii la teoria literarA, in sensul in care le-
literare, trcbuia si procure o morali sociald. intr-o lume tot mai am distins mai sus.
maleialisd sau anarhisti, literulula apirea ca ullimul scut
impotiiva barbariei, punctul fix al smr;itului de secol: regisirn
aici, din punct dc vederc al func(iei, definilia canonicd a Cup rinde rel li terdu ri i : lonttu con tiutltt i
literaturii.
Dar dacd litemtura poate fi v:izuti ca o contribulie le Din antichitate paDi la mijlocul secolului XVllI, lireratum
ideologia donlinaDti, ,,apantul ideologic de stat" sau chiar $tiu ci e anacrcnic sa lolosim acest cuvanl, dar sA ne prefacenl
propaganda, putem insisla in sens invers $i pe funclia sa cd a1 desemDa obiectul artei poetice, a fost in genenl deliniti
subvcrsivd, mai alcs dc la mijlocul secolului XIX, ti moda ca o imitare sau reprezentare 0rnrrris) a actiunilor umane prln
figurii atistului blestemet. E greu sa ii identifici pe Beudelaire, limbaj. ln ilceasta calitate ea constituie o fabula sau o poveste
Rimbaud sau Lautrdamont ca pc nistc complici ai ordinii (,1y111a.\). Cel doi lemeni (r?i/,r?sir
{i ,r_r,rrr.!) figureaz6 pe
stabilite. Literatura confirmi un consens, dar ea produce fi pima pagina a Poeticii lli Aristolel ti fac dir literarura o
disensiune, noutale, rupturd. in conformitate cu modelul militar liclirx?, traducere a lui ,,lrierir adoplatd uneori, de exemplLr de
a1 avangardei. ea preceda milczrea. lumiDeazi poporul. Este K;ite H.rmburger Si Genette, sau o minciuni, nici adeverata nici
vorba de cuplul imila1iei ;i al jnovatici, al anticilor $i al falsd. ci vercsinrilii un fel de a,.minti-adevarat", cum zicea
modernilor. asupra caruia vom reveni, Lileratua ar precede Aragon. .,Poetul. scria A stotel, rrebuie sA fi poet de pove$ri
asdel celelalte cunoa$teri $i pract;ci: mxrii scriitori au vdzut mai degraba decat de nretri (versuri). deoarece darorid ,7ifleris-
inaintea celorlalfi (erau ,,vizionari"), mai ales inaintea ului este el poet. ;ar ceee ce reprezinr5 sau intitl Otin)eisthai)
ijlosofllor, incono mergea lumea: .Iumea va sf r$i" anunla suDt actiuni" (1451b27).
Baudelairc in Fr6i?r, la inceputul varstei progresului, iar lumea in numele acestei defin;tii a poeziei prir flcliune, Aristotel
intr-adevar nu a incelat de atunci sd se mai sfarseasc lmaginea c^.1uJei, or locric; nu JoJr poe,,ix Jidacrici iru urrri.a. ci )i
vizionarului a fost revaloizrti ir secolul XX intFun sens poezia lidci. care pune ir sceni eul poetului, $i Du retinea decAt

40 ,ll
genurile epic (narativ) li tragic (dramatic). Genette vorbcr de o accentul pe fruDos, conceput dc acum. de excDrplu in C,.iri(r
..poulica ( n',//i1r.,/i7 sru rottstitlti\ttt.i. ..in vprsiurer str l:ttlliti; J ihl,ti,"tt 7rr)r:r lui Krnr )i inlr:JilrI rornrnlici.
tenratic?1". Conform accslei poetici, ,,ceu mai sigura cale pentru .J r\judrFl. sioprrl ,n sine l)in Jcel rnomcnl. :,rtr,i jircrJrurx
ca poczia sa evite riscul dizolvarii in folosire.r obiinuitl fl limbii ru mai rr.mir rlpc.tt tr cle in.ele. in opozirie cu lirnb.rjut obrrnuir.
cste ca ca si se faca opcri de ani, cste lictiunca narativa sau c,rrc e ulrlrlrr !r inslrumeDrrl. litercturr iti giseyte. sc ziet,.
dranratic," (Genette. 1991. p. 16 $i l8). Calificativul dc r/,irrli( scopul in er insisi in confornirare at frti,t- tic ttr tangut
mi sc pare de ev;lat irici. deoarcce nu cxish reme (coDlinuluri) y',a,1,nirr..rrc rnollene)tc Jccr\ti concepttc.
litetrrur, e pur: 1t
consliruliv lilerarc: ceen cc au in vederc Aristotel $i Gcnctle este ' ntllL.lolo:rrr..r e.tpri( i :r tinrhrilllIi \cr:\'.
sta tul ontologic, snu pragmatic, constitutiv al conlinuluilor Versantll] romaDric ll acestci idei a fost mullil vreme cel mai
lilerare: estc a$dar lictiunca ca model $i concept, nu ca temd pus in valoarc. separend literarura de viatA, considerind
(sau ca vid, nu ca plin), iar Genettc o numeite dc altfel Iilemlura ca o mantuire (rlscumparare) a vietii sau. dc la
rtcliontlituttc mai dcgrabi decet ficliune- Rcferindu-m6 la sfir\rtul \((oluhri XlX. c:r srngurr expcricnri.ltrre tici a
distinctiile lingvislului Louis Hjelmslcv i)tre s bsta ld a absolulului {,i .r neantului. Accas(A !.adiiie post romanlicil
$i
cotlli fitl|i (ideilc). /bnnii a cot4inutului (org Dizurea accrsti conccpfie a lilelnturii ct mantuire sunt inci manilestc la
semniliortilor), subnutli a e.,rprcrii,; (suneiele) $i lb dt a Prousl. cnre tfirmi in 7lrrn,/ zgrisi, cA
,,adeviratu viatd, viata
e-rPr.,_i?i (organizarer senmificantilor). aS zice ci. pentru rn ,li,)ir tcdcsLof( tl] tr litnpc/ili. iingLrrJ vi.rr;:r>rd.rr p,r
poetica clasica. lilerdtura c c,lracterizad prin fictiune ca formi a Jeplin trairii. rste Iitcrxlurr" {proust. p.474), sxu ta Srnr(.
conlinutului, adici in calitatc de concept sau model- inJi|lre de rirbor. li;nd urr retrctl di iazz it
Dar cste oare vorba de o deliti.lie sa]u doar de o prcpriet.te a Roquentin I sfAr$i1ul G,"/ii. Forma _rnetafora, "rtte;zd frc
,,inclcle
Iiteraturii? in secolul XlX, pe m6surir ce poezia liricl. dcsi neccsa|e alc unui stil frunlos", la proust (i,l.l. p. 46g) _ pernli(
ignontii de tradilia a stotelicianA, a inccput sar ocupe centrul si er.rdrzi Jin_rc"uy.r tUrn.r..a crple/i ..pLrlin rirnp i; sr. (
poeziei $i a sfnrgit prin a o reprezcnta in totalitate. aceasta purJ fir'rir.. n. -li t)
definilie uana sa cedezc. Ficliunea. ca un concept vid. nu mai Dar accaslii idee are 9i un itspecr formalist, mai familiar in
era o condi(ie necesad Si suficienG a literaturii (vom reveni ziua de izi. scparAnd limb.rjut lirerar de limbajut obi$nuil. sau
asupru aceslora in delaliu il] capitolul 3 in legdtura cu rrl,xeri.t . nIulrri/inJ folu\ircJ lilcf.rri ir lirnba_ rlrri corrun. Orrce.,crnrr,
ul), chiar daca opinia curentA contiDuA nciDdoielnjc s:r vadA in ur:." liml,..i c,t. ir rnoJ Lrtll rrrn p!re-la )i obsrJcot. Uliliz.rrc
mod global litcratum ca lictiune. obisDUira r lintbi!iului ctuta si sc faca uitate deindiLti
ce acesta c
u/il {u5re lrrll/irir irnperccptibilr. in timp cL, uliliz]rer literrrii
r)r cullrvi pronrii op.rcrlxle {limbajul cste intran,ziti\,
Cuprit erea litektttttii: ./o tta e\presici percetlibrl). Sunl r,urnero.rse felu le Je r redr acc$la
polarit.rte. Limbujut obignuit csle,nai denolariv,
limbajul Iitcrur
incepind cu mijlocul secolului XVlll, o altA defiritie a este mai conolati! (ambiguu. expresiv, locvacc. autofelercDtinl)i
litemturii a fost din ce in ce mai mult opusa ficliunii. puniind ..Elc sernni(ici, rnni mutr d<(.il spun.. considcrr dciJ
MonrxiEn,j

42 43
dcsprc cuvintele poetice. LimbAjul obignuit este mai dezordonal. scnsul de criiici a criticii. $i teoria Iiterara, in sensul dc
limbajul lilerar estc mai sistematic (organizat, cocrcnt, dens. Ibflnalism, par sa se int;ilneascl in acest concept, carc cra de
complex). Utilizarea obitnuili a limbajului este refercnliala ti asenlcnca tactic l; polemic. Fomuli$tii incercau, gralie acesruia.
pragmalic[, folosirea sr litcrofi este imaginari $i esletici. sa dcn studiului literar aulonomic - mai ales fatd de istoricism
Si
Lilclalura exploateaze proprielilile mcdiului lingvistic fdrA un de psihologia vulgafi aplicate literaruii - prin dcfinirca
scop practici astfel se declin:i dellnilia formalisti a lileraturii. specifice a obiecrului siu. Ei se opuDeau fiti$ definirii lileralurji
Dc la romantism la Mallarm6. literatum. cum o rezuma ca doc(ment. sau dcfini i ei prin funclia de reprezentarc (a
Foucault, ,,se inchide inlr-o intranzitivitate radicali', ea .dcvine realului) sau de expr;mare (a aurorului), dar puneau accentul pe
purd fi simpl6 afirmare a unui limbaj care nu are drept lege aspectele coDsiderate specilic literare ale operei lilerare, Si
dccet afirmlrea [...] existcn(ei sale abrupte; nu-i mai rtrmine distingeau astfel limbajul literar de limbajut non literar sau
decat si se incovoaie intr-o perpetua intoarccre la sine, cn $i obiSnuit. Limbajul literar esle motivat ($i nearbitrar), autolelic
cum d;scursul siru n-ar pu(ci avea drept continut dccel a-;i ($iDon linear), autoreferential ($i non utilitar).
spune propia folm5" (Foucnult, p.313). In al slu.,Curs de
(' rc este ins6 aceastii proprietate - aceasti esenli ce flco
poclici", Val6ry trigea coDcluzia cA ..Lileratttu (sl!. li lilcrarc rnumite texte? Forruli$tii, urmandu I pe Viklor
poata fi ohcet:a decdt rot .lcl ttu extcnsie si qlicot( ntiuutitot 'tu Shklo\rski in ..Arla ca procedeu ' ( l9l7), au prcpus drepl crirciu
proprictdli tle lnnbqjnlui" (Yal6ry. p. 1440). Iati. in accaslii al litcrarheti deJitniLidri.arcd s^t) (iuiitenitl (ostta,rcnie):
inloarcere la antici impolriv.r modemilor. Ia clasici impolriva litclatura. sau ana in genenl. inrcie$te sensibilitatea Iingvisticti
romrnticilor, o incercare de dcfinitc universali a Iiteraturii. sau u cilitorilor prin prxedee cnrc dcranjcazA formele obi$nrite Si
a poeziei, ca ani verbilla. Cenette ar vorbi dc,.o poetica automate ale perceptiei lor. Jnkobson va preciza mai apoi ca
esenlialista in versiuncr sa fbrnra,ar". dar a$ preciza cI de accsr efcct defamiliarizant rDzulti iin dominalfu anvmitot
prccodee (Jakobson 1935) in multin)ea invariantilor formali sau
uceasli data e vorba d() .ftnrn expresiei. deoarece dcfinitia
Iitcraxrrii prin lictiuDe cra $i ea formala. da|ritA .lonna a lr:isirttlrilor Iingvistice care cirncterizeazi literatur.a ca
&t|intrul\ti. De la A!'istolcl la Val6ry. trecand prin Kant Si expclimenurc a ,,pos;bilelor limbajului", dup6 exprcsia lui
Mallarm6, definitia lileraturii prin /i.li&r€ a lisat deci locrl, iD Val€ry. Da[ unele procedee, sau dominatia anumitor proccdec.
o ce caz la specialisti, unci dellDitii pfin pae?i( \p(itr dicliutrc. devin clc insele familiare: formalismul ajunge astlel (vczi
drpi Oenettc). Doar daci nu cumva cele doui defini(ii iti .Jpi(olul (,) la o i.lorie il Iilerarilblii co reillnoire r
impaft campul literdr. delimiliarizArii prin redistribuircr procedeelor lirel?re.
Formalislii rusi i au dat utilizarii propriu zis l;terare a limbii. Esenla lileralurii ar fi aSadar fondati pe nitte invarianli
formali rccesibili aralizci. Formalismul. sprijinil de liogvisrica
$i deci proprietalii distinclivc a textului literar. numcle de
/it?r(rrate. Jakobson scria in l9t9: ,,obiectul sliinlci literare nu li rcvigoral de strucruralism. dcbaraseazi srudiul Iitcrar dc
punctelc dc vedere srriine condiliei verbalc a textului. Care s nr
este litemtura ci literaritatea, adica ceea ce face dintFo opera
drtii o operd literad" (Jakobson, 1973. p. l5), sau. mult timp invaria,r(ii pe care ii exploreaztr? Genurile, tipurile, figurile.
dup[ aceea. in 1960. ..ceca ce lace dintr un mcsr\i verbal o Prosupunerca fiind ci o;tiinlii a literarudi c posibild in gencral.
opere de ata" (Jakobson. 1963. p. 210). Tcoria lileraturii, iD in opozifie cu o stilislici a di]erentelor iDdjvjduale.

44 45
Litcrat iIate $tu prcjudecati facc litcraritatea unui text, ci o rclca metaforici mai deasi.
fecand sa treace celclalte functii Iingvistice intr'-un plan secund.
in ceutarea definiliei ,.bune" a lileraturii. am proccdat Formelc literare nu sunt diferite dc formele lingvistice, dar
conform melodei platonicienc, prin dihotomic, lisand rnercu de organiz.rrca lor Ie facc (cel putin pe uDelc) mai vizibile. Pe scult,
o pate rumxra din stenga (cxteDsia. firnctia saLr reprezcntarea). Iilerarilater nu e o chcstiune de prczenlii sau dc absentd. de tot
pentru a rma ramura din dreapta (cuprinderca. lorma. sau ninric. ci de nrai mult sau mai putin (mai multi rrop; de
defamiliarizarca). Ajun$i in acest punct, sunlem oare la capalul exemplu): dozajul e cel cile produce inleresul pen(ru cititor.
cel bun? Am Basit oare irr literaitate o condilie neccsari $i Din nei-ericire. chi r $i acest c lcriu D1ai flexibil $i tempernt
sul-icienti a literalurii? Pulenr sA ne oprim aici? al litcrarit;ilii cste reliltabil. Nu e grcu si g:ise$ti contrir-exemple.
Si inliturim iniai aceasla primi obieclie: cum nu exista
Pe de o parte irnumile texte l;tcrure nu se indcpdrleazi dc
elemente lingvistice exclrsiv literare, lilerarilatea nu poate sa
limbajul obiqnuit (ca ii scriitura albi. sau behavioisla. cea a lui
distingi o lolosire literara dc o folosirc nelherar, a limbajului.
Hemingway, a lui ('amus). Fari indoi,tli ei pot fi rcintcSrxti
Neintelegerea vine in marc pa(e diD noul numc pc care
afirmind ci absenlfl unei marci estc ca ins?iti o mrrci, sau cA
Jakobson. mull mai tarziu. in nnicolul siu de marc riisunet
culmea defamiliarizarii este lamiliarila(ea absolull (sru culmea
..Lingvistici $i poetic i"( 196( )). i la dal lileraiEtii. El a Dumil
obscuritilii. banaliraroa), dar dcfinilia Iirerariliitii iI) sens stricr.
atunci ,,poelica' una din cele tase [unctii pc care le distingca in
cu t,'ishturi specifice. sau m.ti flexibil. c:r organizare specifici.
irclul dc cumunicrre (lurr!iilc cxprLsivii. Poelica. cotl:rlr!i.
rcfcrcnlialA. nrctalingv;stici li fatici). ca ti cum Iiteratura (textol nu c mai pulin cortrazis?i. Pe de al(i pate. nu doar {risarurile
poetic) ar aboli celelalle cinci lLrnctii si ar scoate din joc cele considcrule mai literarc sl3 indlnesc $i ilr limbajul ncliterar, dar
cinci elemente de cale crau in general legatc (loculoruI, sunl uncod chiar nrai vizibile acolo, mui densc declt in limbajul
deslinatarul, rcferentul, codul si conlactul). pentru a iDsista literrr. cum se indmpla in cazul publicitiiii. Publicit,Iea ar fi
numai asupra mcsajului pcnlru el insu;i. Ca in arlicolclc sale a$dar culmea lileratrrii. ceca ce nu c rotu$i chiar satisfEcitor-
mai vcchi. ,.Noua poezie rosa" (1919) Si .,Do'ninanta ' ( 1935). Cuprinde oare aceastA dcfinitie intrcirgr literaturi, cea pc cirrc
J0kobson preciza insi c5, de$i lunclia poe(ici e domin Dta in formali5tii au calactclizat-o prin Iilcraritate. sau doar un anunre
texl i Literar. celelalte funclii Du sunt totuli eliminate. Drr, tip dc litcraturi, lileratura prin excclentA in opinir lor, adic,
inc(pjnd cu l9lo. Jckobson scri.r rn Jcelilsi Iimp c; ill poc/re poezia. $i incd nici nu toati poezia. ci doar poezia moderni.
.,funclia com$nicalivi [.-.] cste rcdusi la minimum', $i ci avanSardisli. obscura. dificilA. defamiliarizanli? Literaritatea a
,.poezia estc limbajul in funclin sa es(elica , ca ii cum cclclalic delinil ccr.r ce sc nurnca mri dernul( Ii. tld Fdrn, ;i nt)
functii ar pulea fi uitale (Jakobson, I973. p. 14 9i l5). literaturx. Do dace nu cumva Jakobson. atunci ciiDd desc
Literrritatel (defamiliarizarca) nu rezulttr din utilizarea uDor Iuncli poelicar in tcrmcDi de acccnt asupra mesajului, se gindea
elcmente lingvistice proprii. ci dinlr o orgunizare diferittr (de nu doal h tbrma mesajului, cum s-a inleles in general. ci ;i la
exemplu nrai densa- mai coerenti. mai complexi) a acelora$i conlinut. Tcxrul Iui Jakobson asupra ..Dominantei" Iasa lotu$i se
mrterialc lingvistice obitnuite. Altfel spus, nu nretafora in sine se intelcngi destul dc clar cd miza defamiliarizirii cll serioasi.

46
41
cA implica(iile sale erau de asemenea etice !i politice. Fifi aparent, provizoriu. sA atribuim fiecdreia par[ea sa de adevdr,
ii
aceasta, litelaritatea pare gratuiti, decorativi ti ludic6. adica o po(iune din ciimPul literai' (irrd.. p. 25). Or acest
Literaritateq ca orice definitie a literaturii, implici de fapt o plovizoiu are toate $ansele si dureze. deoarcce nu exis6 o
preferinti extra-literard. O evaluare (o valoare, o nolmA) este esen€ a ]iteralurii. care este o rcaLitate complexi, eterogeni,
inevitabil inclusd in orice definilie a Iiteraturii, $i in consecinF a
sludiului literar. FormaliStii Iuqi p|eferau evident lcxtele pe care
notiunea 1or de litemritatc le descria cel mai bine, pentru cA
tocmai din ele lusese aceasta irdusi: aveau legdturi cu Li rc rLnl ra e l.ite ranLra
avangada poeziei futurisle. O definilie a Iiteratuii reprezinta
intotdeaun.r o prele nF ( o prejudecad) eriiatl in ceva LrniveNal Clumnd un criteriu al literarititii, am dat pesle o aporie din
(de exemplu defamiliarizarea). Mai lerziu, structuralismul 'in cele cu care ne a obisnuil filosofia Iimbajului. Definirea unui
geneml, poetica li naratologia. lnspirate de fo|malism, umuu sa termen ca literatufi nu va ducc vreodatd la altceva decii la
valorizeze in acelaii tel devierea $i auloconstiinta literare, ir nnrltimca ocurcnlelor iD care vorbilorii unei limb; accepli sn
opozilie cu convenlia $i realismul. Cat despre distiDcfia propusA folosensci acesi ternen. Putem oare s?i mcrgem mai departe
de Bathes 'i]l. S,Z inJe lt.iDil (rcalist) Si scr|tibil Liecit aceasti formulare cu nparenli circulard? Mai deloc.
(defamiliarizant), ea cste in mod vidit ev.rluativa, dar odce fiinclci lextele literure sunt tocmai cele pe care o societate le
reorie.e\prijir.dpe ufl si temJe rc[criIt<. conlripn .runU. utilize.rzi Iifi a lc rapo(a neapemt la contextul lor de origine.
Chial Si Genetie ajungea sd recunoasci pina la urm6 cA Se presupune cA semnilicalia tor (aplicatia. pertinenla lor) nu se
lileraritatea, urmand definilia Iui JakobsoD! nu acoperca decal o reduce la contextul enuntarii lor initiale. Societatea esle cea care
pafte din literatura, rcgimul ei .a, l;lx1l!, qi nu regimul ei hotali$te ca aDunite texte sunt liter,lrc plin utilizarca pe care le_
tonliliona|.,i de ase.r.enea. iD ce priveqle literatura considerate o de in afara contextelol Ior originale.
corlstiludvi. doat dicliunea (poezia), nu $i licliLnc.r (narulivi Una din consccintele acestei delinilii minimale este totu;i
sau dramaiici). El trdgea concluzia. renunland la prctentiile s:lceitoare. intr-adev[r. daci ne mullumim cu aceasti
formaljsmului $i ale structuralismului, ci,,lilerarilatea. fiiod un crmderizare a literaiurii. sludilrl literar nu ar trebui si lle oice
fapt pluml, necesita o leoie pluralisti" (Genette, 1991, p. 31). discurs asupra accstor texle. ci anume cel al cilei finalilale este
Literaturii constitutive, ea irrsasi eterogend Si alfuuraDd poeziei sd ateste. sau sd conteste. includetea lor in literaturA. Si dacA
(in numele unui critcriu legat de forma exprcsiei) fictiuDea ( in literatura ri studiul literar se definesc solidar priD holirerca ci.
numele unui critcriu legat de forma continulul i), i se adaugA. pPIlru dnum re .er'c. corj'e\lrll d. originc 'u mci -re rceeJs,
incepand cu secolul XIX. $i domeniul vast ii imprecis al prazei pertinenti ca pcntru allelc. tezulti de :rici ci orice analiza carc
non fictionaie. condit;onal litemfi (autobiografie, mcmolii, are ca obiect rccoDshuirex circumstantelor originaie ale
eseuri. istoie, uneori chiar' Codul civil). anexalA sau nu compunerii unui text literar, situalia isloricd in care aulorul a
literalurii in func-tie de gustulile individuale $i de modclc scis acest text $i receptarea Publicului inilial. poate fi
colective. .,Cel mai intelept. conchidea Genctle. ar fi deci interesanli. dar Du apa(ine sludiului lilerar. Contextul dc

48 49
orig;ne reslituic texlul nonliteraturii inversend procesul care a
fecut din el un text literrr (relativ indepcndent de contextu, seu
de origine).
Tot ce se poate spune despre un text lil?,?,-nu rpartine deci
studiului lia"rdr'. Contextul pcftinent pentru sLLrdiul 1il"rdl al
unui texl lirc,?r nu cste contcxtul de origine al aceslri tcxt. ci
societatea care ii da o ulilizare literari scparandu-l dc contextul
de origine. Astfcl critica biogrilficd sau sociologici, sau cca care
explica opcra prin traditia lilerara (Sainte-Beuvc. Taine,
Brunetidre). toate vnliantcle criticii istorice, pot fi considerate
2
drept exterioare literuturii.
Dar daci contextualiznrca istorici Du cste pe(inenta. oarc
studiul Iingvislic sau slilislic c mai pe(inenl? Notiunea de stil Autorul
apa4ine limbaiului obignuil $; lrebuie inrai precizata (vezi
capitolul 5). Or cAutarea unei definilii a stilului- ca Si cea a
lileratuii, e inevitabil polemicA. Ea se sprijiDd intotdeauna pe o
variantA a opoziliei populare dintre norma ii abatere. sau dinnc
forma Si conlinut. adicl alte dihotomii, care sunl ficure sll
distruga (discrediteze, elimine) mai degrabh adversarul deciit
conceptele lui. Variatiile slilistice nu pot fi descrise altfel decal
ca diferenlc de semnificalie: per(iDenla Ior esle liigvislic6. nu
propriu-zis literarA. Nu exista o dife'uta de naturA ?nlre un
slogan publicitar si un sonet de Shakespearc. ci doar dc
complexitale.
Vom retine din toate aceslea cA lilemtura c o inevitab;li
pclitie de principiu. Litefttuftt e lire,"arfd. ceea ce autoritAlle
(profesorii. editorii) includ in lileraluI.. Limilele sale sc
deplaseaze uneori. lent, moderal (vezi capitolul 7 desprc
valoare). dar este imposibil se lreci de ln cxtensia sa Ia
cuprinderea sa. de la caDon la csenla. Sa nu spuncm totu$i ci nu
am prog,esat, fiindcA plAcerea vanAloarei. cum amintea
Montaigne, nu sli in pradd, iar modclut cit;torului. cum am
vizut. cste vanilorul.

50
P(nctul cel mai conaroversat in studiile literare prive$te l(x.'ul
cc ii rcviDe autorului. Dezbalcrca c atat de furtunoasA. aml dc
vchcmcniA incat esie cea pc care imi va fi cel mri greu sa o pun
in sccni (va fi de asemeneir capitolul cei mai lung). Sub numele
dc intcnlie in geneml, ne vom interesa de rolul autorului, de
r'Lrpo ul dinue text ti autorul seu, de responsabililatca autorului
in pri!inta sensului fi semnificatiei textului. PuteDr porni dc la
doui idei preconcepule, cca veche ti cea modema. pcnlru a Ie
opurtc $i a le confnrnla. silu a lc pAsra pe amandouii. dir llou in
ciularc:r unei concluzii aporetice. Vechea idec prccorcepu6
idcntifica sensul operei cu iDlenlir autoruluii ea avca [ecere
indcobllc pe vrenrer lilologici, a pozitivismului, a
istu icismului. ldeea preconccpula modcrni (care nu nrtti e chial
noui) cortesti pertiDenlll inlcnlici autorului in detcrninurca sau
dcscticrea semDificatiei unci opeler fonnalismul rus. Nrw
C)r/nr anEricani. slruclLrralisnrul fnncez sunl cci ce au
raspindiGo. Ne$ Ctitics \otbcau de i'netiiorutl .lil/a.\,. sau de
..iluzie intentionali". dc ,.croarc intenlionalai': rccurgcrca la
[oliunca de intenlie li sc pirea nu doar inutilir. ci chiar
daunitotue in studiile literarc. Conflictul mai poate fi dcscris !i
c acela dintre pattiz,tnii oqlicaliei litemre, cr o caularc a
intonlici xu(orBlui (se cauli in text ceea ce a vrut sI spuna
rutorul), Si adeplli iillert)t,ctdtii Iiterare, ca descriere a
scrrlnilicrfiilor operei (se caula in text ceea ce spunc acesla,

5l
independent de inrentiile aurorului). Pentrlr a scipa de aceasd bine cunoscut 1a Gargdnn.n. unde Rabelais arc aeml cI ne
alegere consrangiioare !i a irnpica fratii dui,nani, o a treia cale. incurajeazi sd ciutdm sensul ascuns (acel ,,plus haull sens".
adesea privilegiata in ziua de azi. pune accentul pc citjtor in altiar set$LLs) cErlii sale. urmend vechea doctdni a elegoiei.
calitate de criter.iu al semnificatiei liret.ale: esre o idee apoi ci iqi bate ^l
ioc de noi daci suntem ir1 stare sA crcdern in
preconcepuri contemporana asupra carcia voi r.eveni in capitolul aceusla mctodi medievali cale a permis desciftarca unor sensuri
4, dar voi incerca pe cat posibil sA o las de o parle deocam.l.lta
creitine la Homer, Virgiliu Si Ovidiu dacd nu cumva Rabelais
O irtroducere in reoria literalurii poare sa se limiteze la a nu face decat sn tdmiti cititorul la propria sa responsabilitate in
explora un mic numdr de notiur; impotr-iva cAj.ora teoria literara
interprelirile, evenlual subversive, ale cdrlii pe care o arc intre
(formaligtii Si urma$ii lor) a polemizar: auroNl a fosr evident
maini. Nu s-a cezut n;ci pani acum de acord asupa intentiei
principalul tap ispisitor al diferitelor noi c tici. nu doar penn.u
acestui text capital despre intenie, o dovadA cZI problem.r e lare
ca simboliza umanismul qi individualismul pe carc teoria literari
icqirc. Apoi@i:Siii;j!-1!9ut e. a .\ytj Proii$ deoarece acest
yoia sA le evacueze din studiile literale. ci dcoarece contestarea
litlu i-a dat nurneie siu modem problemei intenfiei in Frartai
sa an-agca dupd sine toalc celelaltc anriconcepre alc teorie; Pro,r\r .lL.l:r,e rr.r. rmpolli\r I!.i \Jirre-Beu e. ci biogrrl.rl
lilerare. Astfel, impoftanta acordati ca]ititilor speciale ale Do'r'pr- ...rrirJr . nl, (,\rlica o_Pr.r. cr'e e'rP proJu.ul unui Jltt
lextuiui literar (literaritatea) este invels proporfionali cu er decJ, -ul ..o.rJl. rl urru: cL f"olunJ ce r- po:.r. fi reurrs l.r ol
actiunea recunoscul?i a inlentiei autorului. Demersuile care i,'_rr'r ,,. Iy'rertl]. Vom \cde1 in crpirolul . rlespre ciriror'..5 ,
insisd pe aceste calitili speciale ii atibuie autorului un rol lezele lui Proust avcau sa il destabilizeze pe LansoD, care a
r.ce"orir. c.r lJ t^-mJ isrii ruti Si t. \, d r,t/1.. Jmi .c,rni,..ll- rjuns astfel sa $i modeleze doctrina privind explicalia de text. In
au elirninat autorul peDtru a asigura indepcndenta studiilor line, apologul lui Borges, ..Piene Mdnad, autor al lui Quijote",
literarc fata de istorie $i psihologie_ Invers, penlru aboldirile cules printre alte fabule teoretice in Ficlirfii: acela$i lexl a fosl
care fac din autor un punct de referinti cenrl-lll, chiar daci ele
scris de doi autori distincti la mai multe secole distanli;e vorba
variazi in privinta gradut dc consriinli intcnlionati (de deci de douar texte diferite, ale ceror sensui pol chiar sA se
premeditare) care guverDeazA textul in privjnta nro.lului de a
$i opuni, deoarece contextele $i intenliile nu sunt aceleasi.
prezenta aceasti conlriinld (alienata) _ individuala penrru Teoria, denunond importanta excesivi acordata autorului ir
flelrdieni, colectivi pentfu marxi$ri . textul nu e nic'odata un studiile lilerare lradilionale. ii avea de pa(ea sa pe cei care rad.
mod de acces la aceasta. A vorbi dc irtentia autorului $i de
controversa in centrul clreia Du a iDcetat sa se legiseascA, !oar. afirmind indiferenta autorului in ce priveste semrificatia
I textuLui, nu a impins ea logica putir cam departe. saclificand
inseamni aladar a anticipa cu mult fatd de celelalte notiuni .are
lraliLrnea de drrgul unei antiteze frumoase? Si mai ales, nu ;i-a
vor fl examinate in capilolele ur.mltoare_
ales ca o ljntl gresita? intr-adevir, a jnterpreta un text, nu
Nu vid o initier€ mai buDi'in aceast, dezbatue delicati in.clmna i lolJeJUri, si _rnilr pre.ufuner: r.uprr un"i rnterrtri
decat un numir de texte far. Voi cita t.ei din ele. intai or.ologul umane in act?

51 .\)
Tea( no4ii alnoniui .1!,,r1 esrc !n peAonaj nNdcnr considdx Bll1lrcs -. produs trrr
indoialar de s(tricrd(ca norstrl in mirsuri ln carc. la icsnca di'r Elul
Mediu. odal cu cmpirismul ctrglc7- rilion.lisnul rimcez i crcdhla
S, pomim de la doui reze opuse. Teza intendonalista este pcrsonale n llcli,,6ei. ea r indilidului. sau. cum
dcscoPerir prestiSaul
cunoscuta. hlenlia autorului este criteriul pedagogic sau t spune mri tohil. !l ..pc,sirnci umlne" (Bar1hes l98'1, p 6l-62)
JcJJemr( rlxdilionrl ill ccn.ului lircrur Rc\ritulletr s"..te. sru r
fost multi vreme. scopul principai. sau chiar excl siv, al Accsta era punctlrl de plec:tle al noii critici: autorul nu c altul
explicatiei de texl. Conform prejudecitii obitnuite, sensul unui decat burghczul. incamarea chintesentiali a idcologiei
texl este ceea ce autorul acelui text a vrut sa spuni, o capitilliste. in jurul tui se organizeazi. dupe Barthes, manualele
prejudecatd nu cste Deaparal lipsitA de oice ade\,ir, dar de isloie literare $i toati predarea literaturii; .,ExPlicctli( operci
av{ntajul pincipal ul identificirii seDsului cu intenlia este acela esle inlotdeauna clulad ir dircc{ia celui ce I produs-o" (i/rl./., p.
de a rezolva problema inleeretArii literare: drci $tim ceea ce 62). ca $i cum. int!-un fel sau altul, oPera nu e decet o
aulorul a vrut sa spuni, sau daca puten afla fiiciDd un efon - iar nrArturis;rc- nu poate si reprezinle allceva decil o confidenlA.
dacd llu o ltim inscamni ce nu am lacirl suficicnre eforturi -. nu Autorului. ca pincipiu prcducnbr;i exPlicaliv al literaturii.
mai e cazul si in(ljl?retam lexlul. Explic.rlia p D intenlie lacc Ba hes ii substiluie limbajul, imPersonal $i anonim, rcvendicat
a$.ldar irutila critica litcrarl (visul istoici literarc). Pe dc nlt?i tot mai mull ca materie exclusiva a litemturii de Malla n6'
parte, teoria insi$i devine superlludr daci sensul esre in[enlional, Valiry, Proust. suprarealism fi in fine de lingvislici, pe tru cale
obiectiv. istoric. nu mai e nevoic [u doar de crilic6- dar [ici de -.aulorul nu esle niciodati mai mult decat ccl ce scrie. tot a$a
critica criticii pentru a depa(aja c ticii. E suficient sA lucrezi cum.? nu e niciodatir altcineva decal cel ce spune er" (iri./.' p.
ceva ,nai mult $i vci gasi solutia. 63). I fel cum Millann6 cerca deja ,disparifia elocuorie^a
lntenlia $i. mai mult chiar. autorul insu$i. elalon obi$nuit al poctului, carc lusat inifiativa cuvintelor" (Mallarm6. p. 366). In
explicaliei literare inccpand cu secolul XIX. ru fost locul prin aceasti comparalic inlre autor $i pronumele primei persoane'
cxcelenti al conflictului intre cei vechi (istoria literuri) !i recunod$tem reflcclia lui Emilc Benveniste despre ..Natura
modenri (noua critica) in anii laizeci. Foucaull a pronuDlat iD pronumclor" (1956). care a avut o rnare influenti asupra noii
1969 o celebfi confeinti inti[ulflld.,Ce e accla un aulor?", iar crilici. Autorul ii cedeazi usadar locul siu de prim plan
Barthes a publicat in 1968 un articol al cir(li titlu cutremuri(or. scriiturii, textului. sau scriptorului. care nu e nimic mai mult
,,Moartea aulorului . a devenit in opinia partizanilor ca $i a decat un ..subiect'irr sens gramnlical sau lingvistic, o fiin6 de
adversarilor s,i. sloganul an(iumanisr al St;intei tex(ului. hirtie, nu o.,persoan," in se[s psihologic: el este subiectul
Conlroversa asuprir Iileraturii ti a textului s-t concentrar iD jurul enunf ii, care nu preexiste eDunfdrii sale ci 6e Produce odati cu
autorului, in calc nriza pulea si se rczumc in mod caricirl0rxl. accasto, aici $i acum. De undc lezulti ci scl'iitum nu poate
Toatc no(iunile litcrarc traditionale pot de alll'el sd fie rapo are .,reprczcnta", ,.zugrAvi" nimic din ceea ce ar fi prealabil
la cer dc intentie a autorulu;. sau sc deduc din ea- De ascmenea. enunlirii sale. $i ci- asemcni limbajului, nu are origine. Fari
toalc anticonceptcle teoriei pol sA se degajcze din moartea oligine. .,textul e o EsalulA de cilale": notiunea de
intcrlextualitale so degaja $i eu din moartea autorului. Cat desprc

57
explical;e. ea dispare odati cu autorul. deo rece nu mai exisfi
un sens unic, o,jginar. in principiu, in adancul rcxtului. ir finc.
tlallse numele proprii $i nlrmele de autot. ir ,,Cuvintele ti
Iucrurilc". identificandu-le cu .,formaliuni discursive" muh mai
uhimi verigA a noului sisten care se derluce in intreginre din
vasrc $i mai vagi decil opera curaruia sau curiruia (Darwin,
moxnea autoruluii citilorul. iar nu utorul. este locul unde se
Marx. Freud). Astlel. recomandendu-se de la literatura moderni
produce unitatea lexrului. la deslinalie deci
Si nu la orig;ne. dar carc ar fr vAzut lreptrr disparilia. $lergerea autorului, de la
acest cilitor nu c mai personal decit proaspfu r;sturnar,
^urorul Mallanni - ..admis volumul u nu compona vreuD semnitlar"
Si care se identificA $i el cu o funclie: este .,acel rirdr.r care (Mallarmi. p. 378) la Beckeu !i la Maurice Blanchor. el
p?istreaza reunite intFun canrp unic toatc urme,e din
care e dcfine$te,,funclia irutor" ca o construclie istoricA $i ideologici,
constituitil sc crea" (Ba,thes, 1984, p. 67)
ca proiectare in termeni mai muk sau mai pulin psihologizanti a
Cum se poalc vedea. toatc se le ga: intreaga leorie literari
poate fi legard de pre,nisa mo(ii autorului. ca
trallmcntului ce i se aplici lextului. Desigur. moarlea autorului
$i dc olicare din ,rduce dupii ea polisemia textului. promovarca cititorului $i o
Lelclalte clemenle ile srle. insa irr primul rrind rle .rccsrr.
libertale a come[tariuhri necunoscurd inaintc. dar. in lipsa unei
deoirece cl insu5i se opune prinrului prrnciprrr rl isro",ci Iitcrire.
verilabilc reflectii asupra naturii rapoffurilor dinbe intenlie ti
Brl.(he' ii dA in r.rlrii limp-o lunrli(.lrc dogmiric:r: ..)tim rcum
;nlerpretirre. nu cumva cste vorbt de cititor ca de un substitut de
ci un lert...". $r politicS:,.lnccpem rcum si.i nu C mri lirlam aulor'l Existe intotdeaunir un autor daci nu mai e Cervantes,
in$ela(i de..." Cum era de afteptat, teoia coincicle cu o crilici
a atunci e Picre Minard.
ideologiei: scriitura sau textul ,.elibcreaz6 o activitale pe care
l'entru ca post-leoria si nu mai constituie o reintoarccrc la
am putea-o Dumi cont,a reologici. cu adcvimt revolulio)ard.
anle-teorie, trebuic de asemene0 sA ie$im di0 oglindilea dintrc
fiindca a reliza s5 imobilizezi sensui. inseamDi in cole din urn:t
noua criticir ti istoria Iiterare. care a marcat aceasti controversa.
a-l refuza de Dumnezeu !i ipostazele sale. ratiunea,
$riinF, 9i a permis reducer-ea autorului la un principiu de cauzalitate ii
legca." (irrl., p. 66). Su em in 1968i fistufnalea nutorului. care
la uu om de paie iDainLe de tl-l eiimina. Eliberat din aceastA
semnaleazi trecerea de la structuralismul sistematic Ia
confruntarc magicli $i i rucatvn iluzorie, aulorut pare mai grcu
poststructurulisnul deconstructot.. se silueaza la acclasi niv€l cu
de plasal in magazia dc uccesoii. De cealahi parte a i enliei
rebcliuner rnri-culoriluri djn prim;\ari. b scop lti inainre de r
autorului cxista intr-adever intenlia. Daca este posibil ca autorul
executa arrorul, a fost i[sA ncvoie ca el si fie identiflcat cu
sa Iie un personaj modern. in sens sociologic, problemr intelrliei
individul burghez, cu pcrsoana psihologicd. flsa incet chestiunea
autorului nu daleazA din epoca rationalismului. a empirismului
aurorului sa lre redusi lr cea a explicaljei dc te\r prin
intermediul !ielii )i biogrul,ei. r.rtriclic ne crre rsrorir l er.rrA o $i a cap;talismului. Ea este foane veche. s a pus dintotdeauna Si
nu e chiar rtllt de usor de rezolvnt. in lopor ul motii autorului,
su8ercaza.fifi indoiali. dar carc c(l sigurAnte ca nu acopera
se confunda autorul in sens biografic sau sociologic, in sensul
toarA problema intentiei, $iin Dici un caz nu o rezotvE.
unui loc in canonul istoric. $i autorul in sens hermeneutic al
ln ,.Ce e acela un aulor?", argumentul hi Foucnult pa.e el
Si intentiei sale, sau al intentionalhelii, ca un criteriu al
sA depinde de confrunrarea conjuncrurala cu istoria lirerard qi
pozitivisrnul. de unde au venit critici impotriva modului irr caie
interlreHrii: .,funclia aulor" a Iui Foucault simbolizeazi cum nu
se porte mai bine uceasli reduclic.

58
59
DupA ce vom rcaminti cum era trahli inientia dc citre cercia ii datoreaza mult $i distinctiile ce vor u,Dra. l)ac,r rvcnl
retorica, vom vedea ci aceasta chestiunc a fost profund reinnoita le[dinla si uitdm aceasla, e pcnlru cd de obicei confunddm cclc
de fenoinenologie Ii hermeneutice. Daca in crilica anilor taizeci doui priDcipii hermeneutice separate - in teorie drc, nu fi irr
a exislal o J(emcnca consonJnli in pririnlr temer rno ii practicA . pe care se baza itneryrcknia scriri. principii pe clrc
autorului, aceasla nu rczulta oare tocmai din transpunereii nceasta le impnrmutase de Ia tradilia reloricA. $i irnurrc
problemei hermeneuticc a intenliei $i a sensului in lermenii principiul jrrrfulic $i pincipiul .'rilff/i. (Eden. p. 8'10).
foane simplifical Si mai usor de negociat ai istoriei literale? Urmendu i pe Cicero si pc Quintilian, retorii care aveiru dc
explicat texte scrisc rccurgeau in mod curenl Ia dil'crcnlr
juridicii dintrc lr?rsnlio si a(rio. sau vollnrdr ti scriptnn, in cazul
,Volutds $i,,octio" acestei acliuni deosebite cire cste scrierea (Ciccro, De oralor?.
I. LVII.24.t: Quintilian. /nsl,rrlrid Ordrrrria. VIt, x,2). lnsi
Dezbalerea asupra intenliei autorului -
asupra autor llli ca pentru a rczolva aceasti dilerentd de originc.iuridici. accia$i
intenlie
- esle ,barte veche, ,nult anterioara timpurilor moderne. retori adoptau fdri si ezite o metoda stilis(ice $i clutau in tcxle
De ahle!. nu e prca €lar cum at putea si nu fie a$a. Tendin(a ambiguilali care le permiteau sd treaca de la sctitru t l^
astizi e de a reduce reflexia asupra inrenlei h teza. care a folrrr(s: lmbigujElile erau interpretatc ca indiciile Dci
domjnat mult timp filosofia occidertala, a dualismului dintrc rolrrrlzr distincE de r.rlpr!r,x. Autorul ca inten(ie $i xutorul ca
gandire ti limbaj. Dcsigur. teza dualiste da mai multil greutate stil erau drept urmure adesea confundali, iar o distiDctie i uridi.ii
intcnlionalismului. dar nici deDuntarea contemporanA a - wltntas $i sctfutui a lost eclipsala de o distincl'e stilislic;
dualismului nu rezolvA totu$i chesliuDea intentiei. Mitul - sens propriu li sens fiSurnt. Suprapunerea lor in prlctica nu nc
invcndrii scderii din F?.[nl platoniciaD este bine cunoscllt: poate perm,te insa sa ignorlm ci e vorba de doua principii
Platon subliniazi c6 scrierea este la fcl de departe dc vorbi,e diferite in teorie.
cum e vorbirer r/,)9orr de gildire tJi taitt. ln l\'ctim li Sfiintul Augustin va rcproduce aceasti dilerenla de tip iuridic
Aristotel. dualitatea dintre conlinut $i fonre este la biua inhe ceca ce vor si spuni cuvintele pe care un autor le folosesle
scp.rrJtiei dinlre icrorie rrrrlro.(r )i exprcsir sir t/.1\llr. in fine. pcntru ! cxpdma o intentie, adica semnificatia semantici ti
toata 0aditia retoricA distinge irn,enrlo (ceuhrea ideilor) dc ceea ce autorul vrea si spun:r ulilizend acele cuvinte. adicit
elooti., (pwerca in c vinte), iar imaginile care Ie opun sunt iar,jnti3 ur.rnoc(ica. in .1ceir5ta distinctie irlr. :rsp("tul IingviiliL
irbundente. cum e aceea a corpului $i a imbricAmintei. Aceste ti u.,pe.TJrlghologrt al comLrnicarii. prelerinte lui se indrcapla.
--..:-._...<...--
paralelisme mai deSrabh sdnjenesc decal s;i clarifice. deoarece conlbrm tuturor tr atelor de rctorici ale Antichir6lii. sprc
fac sd alunece chestiuDea intenliei spre aceex a stilului. inlentie. privilegiind astfel |olNttos a unui autor in opozitie cu
Retodca clasica. din cauza cadrului judiciar al practicii sulc rLrirtunl tl textutui. in Dc doctritn cbilttina (t, Xnl. 12).
originarc, nu putea si se Iipseasca de o distinclie pragmatice Augustin denunlii ercilr€a interpretativa care consd in a
inlte itte\ie 9i.r./irnc, cum o reamintesle Kathy Eden ir ptivilegit kript|Dt in loc de vol,r {u, relalia lor fiind analogi
Hernretrcutics ond the Rh(toricnl Tradition (1997t- icrarc cu cea dintre suflet kurirxrr) s.lu spiril (rpilirrl.r) li corpul in care

60 6l
elc sunt prizoniere. Hotirlreu de a face ca sensul sa dcpiDdi iigurrltive esle adeseo prczenti ltl Augustin. teorctic. $i spre
hermeneutic de irtenlie. nu csle a;adar. la sfanrul Augusrin dcosebire de noi, cl nu reduce un tip de interpretare la celAlalt,
decal un caz particular al unci etici care subordoneaza spidrului nu identilici niciodata interpretarca spirituala cu cea figurativa:
sau sufletului tlupul $i carnea (dacd trupul cle$rin trcbuie sA fic tru confundi distinclir juridici dintre lirerA fi spirit adaptare
rcspeclat $i ilrbit nu e pentru cl insufi). Augustin ia pozitie crestini a lui sc,"?rrn $i vollrrdr - cu distirctria stilisticA iffre
sens literal (rignili.rrrio propria) St sens figurirt (significatio
fcnfiu cirirFi spiriluJla r lexrullri inrporn\r cilrni l rnciti (rU
carnale, $i idenrificA trupul cu lilera textului. iar citirea carnali ,on.r/(I/.r. Noi ins5. p€ntru ca utilizim expresia sens lheral in
cu cea a literci. Totu$i. la lel cum rrupul meri6 respect. lire,a mod ambiguu. penlru a descmna sensul trupesc opus celui
texlului trebuie p6s1rate, nu pcntru ea ins;$i. ci ca puDct de spirittral. $i seDsul propiu opus sensului figurat. suntem cei cc
pomire al interprcGrii spidluulc. confundA o distinclie juidjcd (herneneurici) cu una stilislic2i
Distinctia intcryretarii tr-upe$ti de cea a cilirii spirituale nu i (semrntici).
apa4ine lui Augustin, care reia pe cont propriu binomul paulin A[gustin. ca li Cicero. rnenline aFdar o separatie fennii
al lilerei ti spiritului - litem omoari iar spiritul dl viatl -, care intre dis.inctia legali a spirilului $i a lirerei (sau carnii). $i cca
nu c de origine $i naturi stilistice, ci chiariuridice, ca ifi lftlditia stilislicA a sensului figur.rl si a sensului literal (sau propriu) chidr
rctorici. Sf ntul Pavel nu face decet sA inlocuiascd cuplul tetoic dacd prop a sa prlcticE hermeneutici amestecd adesea ccle
gtec fieton ti ./i(rold, echivalentul cuplului latin rcr?lrn Si doul principii dc interpretare. Traditia retoricd situeazA cele
r.r/rrrlrls. cu cuplul grd no ti p euna. sau litera ti spirit. mai doua prircipale dificultiti ale interpretarii textelor pe de o parte
familiare evreilor carom li sc adrcseazi (Fien, p. 57). Dar in distan(a dintre text $i intentia aurorului, $i pe de alta in
distinctia dintrc lilerd $j spirit Ia sfanlul Pa\rcl. sau a interprclirii ambiguilatea sau obscuritatea expl'esiei, fie ea intentioDati sau
trupe$ti $i a cele, spirituale h sliintul AugusliD. pe care avem nu. S-rr mai puler spLrne cA problema intenliei psihologicc
lendirta si leraportem la stilisticA. esre in principiu llitcri \. r,r\ spir it, rine mrr degrirba de pnmt pi e c reloricii.
transpunerea crc$tinia unei diferente ce (ine de rcroricx ,;n,.nri.). in timp ce problema obscuritAlii semafirice (sens literal
judiciara, cea a actiun;i $i a intenliei. Finaljtatea sa in r'?r\ll|\ s(ns fipurJl)!inc mci degrrbi de a trcitl fta(e c retoricii.
cre$tinismul limpuriu rdmene de al(fel legalii. dcoarcce e vorba
Jcjustificare:r Lcgii nJi imlolrivir L.eBi: mozrice.
Dificultatex vine insi din fapiul cd Augustin, ca ti ccitalti
retori, nu a tovail sd aplicc metoda stilisrici pentru a degaja Alegoric si lloloRia
intentia din litere, supmpuncrc care i a thcut pe mulli din
succesoii $i comentatorii sii, piina in zilele noaslre, si confuDde Deoarece am picrdut din vcdere nuanFle vechii retolici,
interpretarea spirituala. de tip juridic, care cauE spirilul sub avem tendinta. in inlerprctarea dificultaiii textelor, sd rcdltcem
litera, cu interpretarea figurativd, de tip stilistic. care cauti problema inientiei la cca a stilului. Or. aceas6 confuzie nu este
sellsul figurat alAturi de seDsul propriu. Toruti. chiar dacd e.r chiar ceer cc nunrirn in mod trrdilionrl o dt{]oril
empiric vorbhrd supEpunerea iDterpretarii spirituale li a celei lDteryrchrea aleBofici incearce si inteleag5 intcntia ascunse a

(r3
62
unui lext prin desciliarca figLrr'ilor'-salc. Tmtalcle de retorici. p|in anacronism, sau cle scmeDcu descoperirea profeliilor
inceperd de h Cicero Si Quinlilian, nu $tiau niciodati prea binc dcsprc Christos la Homer. Virgiliu
$i Ovidiu, cum s_a ;izut de_a
unde sa a$eze alegoria. ln accla$i timp llgura de gandire $i trop. lungul Erului Medin. Alegoria este un insrrument
atotputernic
dar lrop iD mai nNlte cuvinte (mclafori continua(ii duptr pcntru a iDduce un sens nou intr un text vechi,
definilia obis uita). ex este echivoci, ca $i cum nr pluti intre Remine insi
prima p te a retoricii. r'rvarrtr'o, trimignd la o chestiune dc
incvitabila chesriune a intenriei, pe care
irmrlSamrrca regisrrutuijuridic cu cet stitisric in alegoiie
nu o
intenlie. $i a treia. elocutio. lrimitAnd la o problemi de stil. rciurbr in intreg nc, Ceer c..rt.r s6 spun6 pellllu noi rexlul
Alegoda, prin intermcdiul circia intregul Ev Mediu u gnndit colrcrdc oijre cu ccet ce voir s, spun, pentru Homer,
chestiunea intcnliei, se sp.ijioe intr-adevir pe suprapLrnerea a sau cu
(r'(.ir (e voir Homer s,l spuna., Homer sc g;ndc oare It
doui cupluri (Si doud p nc;pii de interprelare) teorctic distincte. nttll(imea de sensuri pe care generaliile ufuerioare le-au
unul juridic Si .rltul stilistic.
descifrat
it- ll.iada'l Pen lt Vechiul Tesrame[t, cre inismul. religie a
Alegor;a, in sensul hcrmeneutic t''aditional, cstc o mctodi dc crirjir rerel e. ir rc,,ol\.rl prohtcmJ prin dogm.r in.piruliei jirrnc
interpretare a lextelor, modul de a coDtinua sa explici un lext rn l!'|rlcle su(re. l)rc6 Dunnte/eu a calauzir minr protetului.
separat de conlextul siu original, iar intcntia autorului siu nu atunci e legirim sd cireiri in Biblie ahceva dcc6t aurorul
s6u
mai poate fi rccunoscula, daca va fi fost vreodale (Compagnon, instrumental $i uman a vrut sau a crezut c[ spune. Dar
p. 46-50). La greci. rlegoia pufla Durrele de hyponoia, ca cum
r:inrine cu.ll orii Antichilalri. cei pe (dre Danrc ii r;e/d
in
sensul ascuns sau subteran descoperit la Homer incepand cu lirrhuri la inccpurul t4(n l i- deoiJ:ece. chjrr daca r rrail
secolul Vl, pentru r dr o scmnificalic acceptabili la ceea ce irrrinre de nrs(errJ lur ( hrislos. operele lor nu erru
devenise stfdiD. !i pent,u a scuza conrpoftaDrentul zeilor. carc irrcumpatibrlc.u Noul Tc.lrnre ., Esle chiar dilem! pe crre
pdrea acum scandalos. Alcgoia inverteaza un alt sens. la:rhclrr\ o abordeir,,i in proloSul tr 6,/rplirrr,r. incuraii;d
intrii
cosmologic, psihomlhic, acccptabil sub litcra textului: ea rrl rnrerpr(r,Uer c;rlir srle..r pJU\ hrult se|ls". d||na imag,ner
placheaza o distinctie stilistica pestc o distiDclie juridici. Eslc (,sului cu midu\a. r hrlrei crrc nu-l
[i]ce nc oln. sau a uElcnici
un model exegelic ce scrve$te la actualizarea u[ui text de circ lui Socrate. fenlru cr sa rccomrnde rpo;. dupA o inlo?rccrc
suntem indepiirlati in limp sau prin moravuri (in orjce caz priD hrulirl;. ramiinerel Ix ti(cra: .. Credeli cu .rrlcviirr ca odinioarii
culturi). Reinlram in posesia lui atibuindu-i un alt sens. unul ll.nr('r. scriind //ialr >r O.r'r,1lr. ta rlcgoriite cu carc il
ascuns. spiritual, fi8urativ. un sens care ne convine astazi. (Iplu)ira Plutarh. Herrclides drnEindise pont, EustJtic. phornuru\?..
Norma interpretirii alcgorice nu estc intenliir originrlA, estc Nu. sf,une el. Homcr IU s a
&.rrr-rrn ul. convenicnlele acluale. E,irdit h clc. ir nicr Ovjdiu lr lo e
lxr.,itxxjr;le.crerrrlrsrnului cc au fost Easitc in M? t o4l,:c.
Alegoria este o interpretare anacron,cd a trecutului. o lcctuli:r '|
olu)i. Rabelris nU I atrca pe roli cci cc citesc un \ens cre)rin
a vechiului pe modclul noullli. un acl hermeneulic de reinlrarc in
ll.i ,l,t \xL it1 M,:t, t^,tto7?. c, do,lr pr cei clre prelind !.-r Ho-ncr
in poscs;e: ea inlocuic$te vechca intenlie cu cca a cititorilor. )iOvrdiu puserer.; rce\l \en5 (Ie:tiD in operclc lor. Altfel spus.
Excgeza tipologici a Bibliei - citirea Vechiului Testament ci1 ii ccr care vor citi in Gorga tu.t un sens scandalos, ca
clr]n ar anuDla Noul Tcstamenl - riminc prototipul interyrctarii $i cei ce
llilscsc un scDs cr€ltin la Homer $i Ovidiu. vor I raspunzatori

64
65
pentru aceastq iar nu Rabeiais insusi- Astfei. pentru a scipa de l)coxrcce a]n pLrtell aver scnlirncnlul cii ace.rsti deTbitlcrc rr
iesponsabilitate gi a 5i nega intentia. Rabelais ptopune confrtzia i,rl lrnntatii de Inuha vrclnc. sau cai e abstfncri. nU e probabil
ob(nuitd 5i regase;te vechea distinctie retorici dinlre juridic $i Ir lil sa rcilllrintim ci e mereu vic. si ci nu a incerat sa i
stilistic. Cclor ce vor descifra alegorii in Gargaldlra ru le l,.r '.e trr'.r ,r .l'..,1 p ,or' rrrrricr,'l -rr i lr.,n,r.
ramane decal sa se acuze pe ei intisi. in aceea$i directie. r.rrirrul ru u incetrt sar se schirnhc dc mai bine de doui r,ccole.
.r, r'', r. u.1., ,. .1. i. I V-r 1, t...., Ir,. .. co l ,r.rr
Montaigne va evoca in cur-il1d,,le suffisant lecteui'(fudulul ' - ^
.,risrir in Starclc Unitc toate chestiunilc politicc se pun la un
cititor) care giseqte in rrelrrlle sale mai mult sens decal e
conllicnt sciitorul ci a pus- ReciiindLr se, ajunge chiar si riinrr0t sau la aliul sub forrna chesliunikn legrl.:. cc pri!csr
descoperc elinsuqi sensui necunoscute de el. Irrt pr.trrea ii aplicarca constilu(iei. Astfel sc infrunta. in
lL l,iilura cu oricc pr{nremi Lr sociclalii. parriz.uii ullei
Dar daca Rabelais $i Morlaigne, la fel ca ietodi antici,
printe care Cicero $i Augustin. doreaLr. fie $i tun grano salis' ..,('rslitulii vii". constrr)t reint€rpretLrtar pentnr l sirrislLrce
;a irlenlia si fie distinsi de alegoric, aceasta din ulma avea inci f( !oilc actualc- crpabilar s,r g.Lrantczc drcptLni de .rrc
o viflti lungn, pani in momentul tu care SPinoza' plrintele r! rr.rrtiilc 1r'ccutc rru aloiru cuno$Linli. cum c drcptul h .rvort" $i
filologici, ceru in Tructnus theolasico politicus (1610) c'l irLl.t)rii .,inrcnliei originale' .r pirintilor fbndatori, penrIu crrc c
\ r,rhr dc r delennina !i r aplica sensul obieciiv pc carc linlbaiul
Bibli; sA fie citita ca un document isloric, adici sensul textului
si fie determinat exclusiv in mport cu contextul ledactirii sale' L,!rsrltuLiei il averL in rnomcnlul ciind a list adoprali. Ca de
inrelegerea in termeni de inlenlie, cum se proaeda de.ja Pc ,!li .( i, cclc douar pozitij alegoristi !i origiralisti - sunl la lcl
\,remea cind Augustin atfigea atenlia impotriva inlerPrettr l LlL qrcu de slrstirut ii Lura Si cerlullar. Daci fiecarc gc|.rutie
sjstemalice prin figuri, este fundament'l 'ontexlnala sau lri,,r. si redelineasc:r primele principii dupii bunul ei plac. sc
istoric6. lnceplnd rlin acel moment, problema intentiei $i cca t!irl. sfune la lil dc bine cii lrici nu existi o conslilulie. Si cunr
contextului se suplapun in mare pafie Victoria asuPru \r r.(.fli. intr o,:lenrocralie modcm,, c.r'in consecinta lideliritii
modurilor cle inletpretare creltine $i medievale in secolul XVIII, lir illlcntir originrla. frcsUpunllnd de.rlttel ci ca poate Ii
odata cu llLrminismul, rcprezind de aselnenee o intoarcele la \, irlicnl1r, drepturile celor vii si fic tinutc oslatice de auioriiarca
pfagmatismr.rl juridic al reloricii antice. Alegotismul anacronic t,l,ir nxnti? Cr nro(rl si il linar pc cel viu, cunr zicc vcchiul
pare definitiv eliminat. Dintr_un punct de vedere rational, dal ,,Lrl'iu jurirlicl Ar n-ehui oarc. dc ercmph. sa perpcruinr
ii;Ia ca Homer qi Ovidiu nu erau creftini, textele lor nu pot fi t,rLl0llccalilc rNsi.rlc Llc 1a sliir;itul secolului XVlll $i sar
considerale in mod legitim ca alegodi creftirle (Hirsch, I976. p' r.rlrliciim pcrspecrivele scLava:islc si discr imiD.rtorii ale c.lor cc
76). lncepand cu Spinoza. filologia aplicata textelor sacre. apoi rrL r.(lxctirl constitLrti.r anreric.rnil in opjIria multor litemli de
lruturor textelor. vizeaze in esenti sA previnA anacronismlrl ,r/r ti .l)i.rrr Lurei bLllre patrti diD istofici. ideca ci un text .'Lle ur
exegelic, s; faci si prcvaleze raliunea impotriva autoritilii $i a rrrl,r scns obiectiv este hinrerjci. De altlcl p.rrlizrlnii intentiei
tradiliei. CoDlbnn filologiej corccte, alegoria crcstin'l a ,, l|irrlo sc inleleg r.trcori Ullii cU a1lii. iar intelegerea I .ccl cc
Anlicilor este nelegitimS, ceea ce deschidc calea interprelirii \,,r r sr spuna h origine constitutir ramanc atit dc nedererminati
istorice. rr1r1. in crzul lie.irei dilcnrc co crete. nlodemiStlr fot si

66 61
invoce autoritatea la fel de mult ca ti conseNatorii. in concluzie. Ncsrc mrjlotue dc rcconnnuiE istoricd d ivc! a$dtu prctcntia Iegnimd
inlerprelarea unei constitutii. sau chiar a oricerui text. ridica nu dc ! tace nnelilihrlil udcvanra smnilicalic i uno oltsre dc ani s, de ao
lcn de neintclcscrc $ dc o actualiarc carc c taht [...] Cunoancrcr
doar o chestiune istoricd ci li
uoa politica, cum o sugera deja
sluici deschide Frihrlnatea rcstiruirii rec! cc c pierdur si! esrruririi
Rabelais. Lrdiliei. in misu,u i! clrc rcdi liao ocaz,onalului ii ongin.lutui
lrnregul cloi hcflncnculic vizerTi qsadar rcgrsirea,,punctului de
n.o.a.c" in spi''itLLl r[i(u[ri, singurul care va lacc .tr orul dc intclcs
rc mnii.alia urci opo c dc ati (Cadam.r. p. I 86)
Filologie $ henneneuticd

Hermeneutico, adice arta de a interpreta tcxtele. veche Asllel rezumali. gendirea I(Ii Schlcicrmacher reprezinta
disciplinn auxiliari teologiei. aplicata pani atunci doar texrelor pozilia filologic; (sau antiteorelice) cca mai hoterete.
sacre, a deveni( in secolul Xlx, pe urmele teologilor prolestanli
idc[tiflcAnd riguros semnificatia unei opere cu conditii]e cerora
germani din secolul XVIII, $i gliltie dezvolt5rii con$tiintei fic(JstJ lc i rS.purs la origine. Si inlelegerer sJ cu reconstruirer
istodce eu,opene, $tiinla interpreterii tuturor textelor Si insi$i l)r ucerii sdle origrrulr. Conlorm .rcestur prin.ipiu. islofiJ
temelia filologiei $i a sludiilor Iiterare. Dupar F edrich Dorte, $i trebuie, si rcconstituie contextul originall reconstruirea
Schleiermacher (1768 1834), c^re a pus bazele hermeneuticii lllcnliei autorului esle condilia necesarA $i suficielti pent,.u
(lclurminrre. sen5ului operei.
filologic€ la sfar$itul secolului XVIII, traditia aftistica ti litcrari.
nemaifiind inlr-o relatie nemijlocila cu propria sa lume, sa Din pu.ctul de vedcrc al filologului, un text nu poate si vrea
instr6inat fati de sensul ei original (este aceeaSi problcmi pe sii spund ulterior ceea ce nu putea si vrea s, spune la origine.
('onform primului canon postulat dl: Schleiermacher pentru
care alegorizarc! lui Homer o rczolva in mod diferit). El fixeazd
a$adar dlept lel al hermeneuticii acela de a restabili scmDilicatia
illerpretare in compcDdiul sAu din l8l9r .,Tot ceea ce. int'un
primordialA a unei operc dat fiind cd literatura. ca $i alt^ in discurs daI, cere sI lle determinat in mod mai plecis nu poate sd
general, s-a alienat fata de l(mea sa de oligine: opera de arti, lic decet pomind de Ia aria lingvistice comuna autorului $i
scrie el,,,ili obline o parte din inteligibilitate de la destina(ia sa
publicului sdu originar" (Schleiermacher. p. 127). IarA dc ce
primordialA". de unde rciese ce ,.opera de ana smulsS din lingvistica istorici, cSreia ii revine sarcina de a determina in
contextul ei primordial iii pierde semnificatia. daca accst mod univoc limba comund autorului qi primului sau public, se
regAse$te in centrul dcrrcrsului filologic. Nu ar trebui totu$i si-i
context nu este pistrat de istorie" (citat de Gadamer. p. 185)-
Confonn acestei doctrine romantice $i istoriciste, semniflcafia considerim idioti sau Daivi pe exegetii medicvali: ei $dau foane
verilabili a unei opere este cea pe care o avea la originet a o bine. asemenea lui Rabclais, cn Homer. Virgiliu Si Ovidiu ,ru
luseser?i creflini $i cA intenliile lor nu putusc i si fie acelea de I
in(elege inseamni si rcduci anacronismele alegorice $i sd-i
restitui aceasd origine. Cum scrie Hans-Georg Gadamer: produce sau sugera scnsuri cre;tine. Ei pomeau tolu$i de Ia
ipoteza unei inten(ii superioare celei a autoarlui individual, sau
A restabili ..lumea cdeiaii ap!4ine. a esrirui sr!rca oriSinala pe ce in orice caz nu presupunear ce inff-un text tolul trebuie explicat
.darolul o aler,,in v€dcrc - a exccura opcE ir nilul ei onginal. loar exclusiv prin contexlul istoric comun autorului $i primilor sii

68 69
cititori. Or acest principiu alegoric cste mai pulemic decit ltll.loSorca completl a obiectului. DupA Schleiermacher.
principiul filologic, ca.e. privilegiind in mod absolut contextul Wilholm Dihhey (1833-l9ll) va reduce pretenlin filoloSica
original. inseumna cA negi faptul ce textul semnificd ccca ce sc .xh usrivii. opunendu-i e\plicaliei.l,t care poatc aiunge numai
cirelte in el. adicd ceea ce a semnifical de-a lungul istodei. In [|clodn iliinlifici aplicatd fenomenelor natuii. i,leleg(rea, carc
numele istoriei, paradoxal. Iilologia neagl istoria Si evidcnB cd 0r Ii un scop mri nrodcst al hermcDeuticii expcricnlei umane.
un lexl po.rtc semnrlr(J (eea ce a cemnificit, l|r tcxt poate fi inlelcs, dar n-ar putea fi explicat. de exemplu
Tocmai acerstd premisa a filologiei - o norme. o alegere prinlr-o intenlie.
etica Si nu o propunere dedusd in mod necesar - urma sa fie
Fcnonrenologia oanscendenlalii a lui Husserl. apoi
demola6 treptat de hermeneutic;. lnlr-rdevAr, oale cum pulea fi lcrronrcrologia hcrmeneutica a lui Heideggcr au subminar li
posibilA reconshuirea intenfiei originale? Schleienrrtcher - 5i nui n)ul1 aceasti anrbitie filologic6. ti au fAcut posibilil
lnilorirclt antifilologici ce a urma!. Odati cu Edmund Husse
aici era el romantic - descria o metoda a ri,rrxriri, sau (1859 - 1938) inlmuirea co.gil.lului canezian. in calitarc de
livi,mliei, nnmitd mai larziu .erc hcrnpne\tic (Zrkel i consliinli reflexiva. prczenta sicti Si disponibilitate in fala
verstehen\, coDfotm ca,eia. pus in fala unui text. iDlerpretul
ccluilall. cu ittenlionolittuea. ca act de conlliinla care eslc
cmite intri o ipoteza despre sensul sau ca intreg, apoi rnalizeaza
lntotdcauna con$tiin16 a ceva anunrej compromite empaliA
detaliile ptr{ilor, apoi revine Ia o intelegere modificati a
iDterprctului la carc se referea ipotcza cerculni hcrmeneutic. in
intregu(ui. Aceastd metodi presupune ci existi o relalie alli tcnneni. cerc(l hermeneuric [u mai e ,.melodic". ci
organica de interdependenld intre pa.li Si intreS: nu Putem
condilioncaza inlelcgcrea. Dacar o ce inlelegcre prcsupune o
cunoa$te inllegul fbi sa cunoa$tem p6(ile, dar nu putem nici
nliciparc a sensului (proconrprchensiune). oriciDe vrea si
cunoa$te p6{ile lilA a cunoaste intreg l care determin:i fuDcliile inteleaga un text are iDlotdeauna on proiect in privinta acestuia,
lor. Aceasu ipotezi este problematicl (nu toate lexlele sunt iar interpretarea sc sprijind pe o prcjudecati. Odarl cu Martin
coerente. iar textele moderne sunt chiar din ce in ce mai putin), Ile,deggcr (1889-1976). aceasti intcUionalilate fenomenologicA
dar acesta nu e inca paradoxul cel mai deranjant. Metoda esie iD plus concepurii ca fiind islorice: precomp,?hensiunea
filologica postuleaza inlr-adevar ci cercul hermeneutic poate sE noasnA. insepambilil dc cxistenta noastE sau de fiindul-acolo
umple prapaslia istorici dintre prezent (interyrelul) $i uecut (Dar?i,r) al noslru. ne interzice sa scarpam dc propia noastr?i
(textul), si corecteze prin confruntarcn cu pd4ite un act initial situare islorici pentru a o intelcgc pe cealaltA. Fenomenologia
de €mpatie cu intregul, $i sa ajunga aslfel la reconstruirea lui HcideSger este inrcmeiati fi ea pe principiul henneneutic al
istorica a trecutului. Cercul hermeneulic e51e colceplt in acelati circula titii $i al precornprehensiunii. sau al anticipirii sensului.
timp ca o dialeclice a intregului ;i a pardlor, $i ca ull dialogal dar argumentul cilrc face din coDditia noasld istorica
prezentului li al trecutului. ca $i cum aceste douil lensiuni, prcjudccaLa oricarei expcriente implici faptul ci reconstruclia
aceste doutr distante ar urma si se rczolve dinlr-o mi$carc. trecutLllui r devenit inlposibila. ..SensuL. afirmi Hcidegger. cste
simullan ii identic. Gralie cercultli henneneutic. inlelegerea ,.catre cc -ul proicctului de la care pomind ceva devine
leagi un subicct de un obiect, iar acest cerc, care este ,,metodic" ;nleligibil ca ceval iar acest.,cdtre cc" i9i prime$le structula de
ca si indoirla cartezianA. dispare odati ce subiectul a atins

'71
70
prealabild, privirea pr€al.rbila si collccpcrex'
Nu poulc ll lorbr a$drr. penliu o hl] ncnculicri post
h delinerea
l! r,1.l.rcriru:i. de un frinrirr rl primri r.c!'ptari. slu de acel
orcrlabili (Heideeger. p. t07' DP lJ ctrrpJtic um lrtcul lr \r.,r sx spunii rl uut(nUlui. oricarl dc lurg rr ll conccpul accstit
or.,iect. .rooi ld pr(iudPcal;. iat cer. ul h(rrneneulic d(!rnil rrrr
l."c- daca nu viiio' suu f:'rrl lrind(a Hei.lJEter indePnrr'l \,,'r .\r J.:r fIlI, ii ,r.(rni pri.,,r rl,.t.r',^.rru rr re.rir i
{ r( rrr ninric rc 1 ponlrU noi.
dcliberat aces@ calillcat\\ei Fiitlld si tinry ( ,, t vcdcA in accsl
ccrc un ccrc vicios 9i a se pune la pinda iD cit(area mi.iloacclor
l)llp,r Cid!nlcr. senrnilicxlix rrnui tcxt nu e niciodafi
,I'llizirtii prin inlcnliilc rutorrlur siu.1!!l4lcxrul lrcce de la un
dc a-l eviu I...1 inseanA a lrtelcge greiit de la ulr cap'il la ttlttrl cc .
iDscamDar a l in1elege".,6id-, p. I98). cel pltin incluct bil $i
tlc ,trrl.\l istoric s.ru culluml ln Lrllul. noi scInnilicatii ii sunt
ncdeoa5rr. Jeoxr(cF in!elcgere- irr\alr nu ...rpri Je pr(lrrLle.'r... ilriirl.. |c carc nic; iruru Lil nici prir ii cititori nu lc prevarzuseri.
lstori.i. Ce,.ul nrr .e di/ol\; odJri.tr inlclcEcr(r lc\lLlui: rr'i I rri(. inter pretare e .ontcxturlii. dcpcndentar do criteriile rclirti!e
mai e.,hiperbolic", ci apartine structurii insa$i a actului dc r L L'rl.\lulLri ill ctLrr flc 1oc. lilrar sar lic posibil sa cunoiti sau si
intelege: ,E din contra. mai scrie Heidegger' expresia trrx'rrrlii rrl, l.ii un ic\t r5a cunr l| li in cl insuii. I)upA Hcidcgser. s a
cxistciliale cu Prcdlabile r Das"i,! lui insuti" libid , ?' l99t ',l,rirr riadar .u hL,rnrc|curl.r lul Schlciermrcher. Or;.c
Filolosir u Jevenrr o hime,a. dxci nu rnri poli spcrJ vreodJl' 'ir r,(, r|rflxre cslc din rccl nt{rnlcnl corr.rput:i cl rrn dialog intre
iesi dii propria lumr unde elli inchis c:r inlr-o bula' Nici Ht'\\'rl lr'1II fi prczcnl- snu o diirlcclirar a inlrtbarir )i r rarspunsului.
niii Heiaegpct n, tralerzi in Pimul riinJ interprulrrcu lc{lcl'i lrr..r.Irr.r rpn,fa rl., irrrr. ir,rcr'frcr )' r, \r II r,U
literare. inia, dupi contestarea de catre ei a cercului llloloSi'' flrt'lurar. nici purlru a e\plicr ti nrci n)acar pcntrn a in!elege. ci.
Hans-Georg Gadimer a reluai. in lumina te?clor 1()r' h
r'n '.'rl' Dunrcle de {uziunc dc oril(nr1uri. cLr de\,ine o nasilura
ile traduitionalc rle ^'L
hcrntncu(icii d( lll.lrbili Si producli!a r inl.rfrcrririii ac.nslr. ca rct. pe de o
si 14lodn 71960). intrcbir
ia Schlcielmachcr'. Care este sensul unui text? Ce pertincnlii u'
'rn
l,,rtl. il Ince pL'inlcrprcr !ri \i lj(nr)lienliTcTc idcilc afllicipatc. iar
oenlru sen: tnlenlia rulorului'' Pulem orre inlclcge tcrtc clrc '' t lL rlla pastleazar trccutul in prczcnl. l{isfLmsul pe care il
.unr striine i.torrc'au.ullurolI Orice in!(lcgere c L'grt' ou(' ri' ,r,hr(( lexlul dcpindc dc i trLbi[e! pc clre io puncm di]r
si!ua1ia noastre istorica? t,llrr lul DostN de vedLxc iskrric. dlr $i dc {rcultrtcn noasrri dc a
Ca orice restaurare considcri Gudamer -. r'estubilir'Lrr
rl,nrslrui iilrcburca ln ciuc riispundc lcxrul. fiindcii textul
coDdiliilor oriSinale este o lentativi pe crre istoricitalell liinl( i rliLrl()rhc z,r ii .u proprir sl isr(nic.
nodslfe o sorteite ctecului. Ceea ce a fosl rcstabili(, viAltl Pc cirrr ( rrlcl lui Cadarncr nu n lirst trirllLrsn irr lilncczi doceL destul
am liicut o si revine din alienare, nu mri e viLllu oriSinall l-"1 ,l, r,,rdi!, in i976. ii doxr Ixrtirl (i)rcluriile metrlizicii lui
r)

activitrte hcrmeneutice pentru care inlelcgerea I iDscllnrr ll, ,l.ggrr pcnrl1L i l.rprclircir roxtcior'. criru toluii pc aceea$i
rcstrurr'air origlnJlulul nu rl li JecJl lrrllsnlitcrc:r unlll "'l lrultillrc de und:] cu dc/hillc(:! lrllrcczi n\upra litcraturii din
acum delunct (Gadamer, P. i86). rIr frizeci tj 5rptczccr. cu rllil nr.ri n lt cu ci( accu\lii
rxlrli/ica se nrchelr lcgiind hcllncncuticLr inireb,nii !i
r,rit,llnsului dc o concct)1ic n linrbii(lui cx nrcdil ti inLcractiune.
' Manin H"ideEg"., Fin4d $i Tin'P Iod' C liic'anu li C' Cnr'ni1
Ir ,'tx)rilic cu dclifiti.r sr c.r in\trulll1rnl scr\ind e\prirr:irii unui
Bu.urc$i. HuFanilas, 2001, P 208.

13
72
,,a wea se spuna" prealabil. Pane in acest puncr, hetmeneutica t!l)R)duce mi$carca irspimtiei, a rclrii proiectul crealor, sau
filologice nu rdcuse problematic limbajul, ci doar rnentinuse rhinr a rcgisi ceea ce Sartre numca .,proiectul original" in Frl,rf.r
ideea cA o semnificatie. dincoace de limbaj. era exprimau sat] t, N{zrrrl. fhcnnd din fiecare viaE un inlreg, un ansamblu
reflectate de acesta. Acesta este motivul pennu care notiune, lr,crcnl 9i orientat. cum urma si le retraseze in cazul lui
husserlian6 de .,a vrea sA spuni" trebuia considenrA complice cLl
lhudelairc t; Flaubcrt. Or din punctul de vedere al inregislrarii
merafizicii nclului de.onrliinlii pi cdre il rcprczin(A scriirura ca crprcsic.r
,.logocentrismul occidentale. $i criticatl de Dedda
in Vocea ! l'enotnenul, in 1967. Nu doar ci sensul textului nu llrui ,,a vrea sii spunl". orice document * o scrisoare. un bilet -
cste epuizat de intentie sau echivalent acesteia nu poate a$adar porlc fi Ia fcl dc inlportrnt ca un poem sau un roman. Dcsigur,
se fie rcdus la sensul pe care il arc penrru autor lJonlcxrul istoric e in ercneral ignorat de acest gen de crilicA in
$i contemporarii plolitul unei lccturi iman€nte ce vcdc in texi o actualizare a
s6i -. ci mai trebuie sA includa $i istoria criticirii sale de calre
toti cititorii din toate rimpurile. rcceptarea sa trecuti. prczentd $i contliintei aulorului. iar aceasl, conltiinla nu mai are prea mult
viitoare. dc il face cu o biogrufie. nici cu lrco intenlie reflexiv, sau
prcmeditati, ci cir corespunde sltuctr.lfilor profunde ale unei
viziuni a lLnnii. unei conltiinle de sine, sou unei intenlii in acl.
lntenlie $i co,tstiilld Acest nou tip de (.r,gila fenomenologic. caracterizat de ciileva
mari teme ca spatiul. timpul. celdlalt. va Drai fi numit dc Poulel.
Asrfel. chesriunea raportului dintre lexr $i autorul sru nu se iD ullima .i hlcrilr(' (1085/. ..gindircr nedeterminxta . ciul sc
reduce nicidecum la cea a biografiei, tr rolului sau firi indoiali cxpimA intFo opcra inrrcagA- Autorul rlmane asadar. fie el Si in
excesiv in istoria literara tradilionali (.,ornul $i opcra',), a crlitate dc .,gandirc nedeterminrla".
procesului pe carc i I a intentat noua cr.itici (Tcxtul). Teza OI intoarce|ea la lcx1, cerutii de noua critici, nu a fost cel
morii artorului. ca lunclie lsroricii fi ideologicd. mascheazd o mai adesea decel o intoarcere la autor ca .,proiect crcator" s u
problernd mai complicard ti csentialdi aceea a intentiei ..giidire ned.rerlIrIl:rli'. rlJ curn,, ilu'lrerza in rnii SnrzeJi
autorului, in care inlenlia conteazi mult mai mull dccAt autorul, polemica dintre Brfthes li Raymond Picard. Barthes I publica!
in calitate de criteriu al interpretirii literare. Autorul biografic ar D6f? Rocitl? (1963)i Picard I a atacat ir Noua ctitk'd sot
pulea fi eliminal din conceplia noastrA despre lireraturA. iira a o|o i, postutti 11965); Banhes a l'aspuns in CriticA si Ad(rdt
pune sub semDul inlrebir;i in vreun fet prejudecata obitnuita, (1966). in DespR Rad e - la fel ca in Mirfieler (1954). uDde
nu neapdrot fdlsa IotuSi. crre filce din intentie nrcs!,no,,ilid cluta s6-i ,,rcdca accstui om coerenta". s, descrie o un;tate. sA
ine\ ilabilA r onJirci inrerprcrari ,,rcgiiseasci str.trcturir unei existenle". adici .,o rctea o,ganizalrr
Acesta e cazul intrcgii critici numiti a constiintei. $coala de de obsesii" (Barthes. 1954. p. 5) , BLr hes. mereu aproapc de
la Genevat asociaE indeosebi cu Ceorges poulct. Aceasri critica tematici. trat{ opera lui Racinc ca un intreg ir scopul de
ahordare cerc emparie $i identificare din parea crhictlui pentru a dcgaja o srrucruri profunda unificatoare la cel pc carc il
a intelege opera, adica pentru intilnirea cu celdlah. cu aulorul. numca ..omul racinian". expresie ambigua care desenlncazi
prin opera si.l. in c litare de coniriinla profundi. inseamnd a crcatura raciniani, d.lr $i, prin inlerrnediul creaturilor salc. pe

74 15
creatonrl insu$i il calitate de con$tiinti profundil sau de Litc,utura devine din acel moment pluraltr, imposibil de rcdus la
intentionalitate. Strucllll1llismu], mixturi de anlropologie $i de
o inlenlie, de unde evacuarea autorului:
psihanalizi, ramanea o hermeneuticA IenomenologicA, iar picard
nu a pierdut ocazia sA semnaleze aceaste contradictie: "Noua Tindcm in 8eneral. cel pulin ei, sl crcd€m ca rcnitorul poutc s.
criticA' cere intoarcerca la opera, dr-. aceash operA nu estc opera Evcndice sensDl operei sal. ti sa dclincasci cl insuti acesl sns ca
liierarA [.-.] este expcrienta torali a unui scr;itor. Ea sc vrea de fiind lcgul- dc undc o intcrogali. ncsabuitl adresati de calre ffilic
asemenea structuralisla: totugi nu c vorba de strucluri literare scriirorulli nbn. vielii sale. Dmelor intcnlici sile. D€nlru ca si nc
asigurcelinsuii de.e anumc $nnifi.roIEo sa: wcm cuorice prclsi
l-..1 ci de structuri psihologice. sociologice. metallzicc etc.' Lccm si lort'eascd monul sau strbsliu(elc sale, impul sau. 8entl.
(Picard, p. l2l). lcxicul, pe surt. intreaSa r.n(emporlncitate n autorului, prcprictart
Poz;lia lui Picard este foarte diferiri. PiD tilcror -..opcfi prirl meroninrie a drcplului scriitorului moa asupra.rea(iei sale (ibi./.
Uterar'e", ,,structuri Iilerall:" - el intelege ,.concertat, coD$tienr, P 59).
intentionat": ,,Ilrtentia volunlar6 $i IucidA carc i-a dat,rastcre, ca
operd litera(a apa(inind unui anume gen $i invesliti clr o iBnrthes regdse$te astfel doat penlru a le critica in numele
absentci oricarui ,,a vrea si spuni" - orizontul juridic al notiunii
funclie precisi, este considcrati ineficace: rcalitatea sa specific
de intenlie, ti priv;legiul acordat primei receptari de catre
literari este iluzorie" (lrir1.. p. 123). Iata cLlm rezumA cl hermencutica fi lologica.
g6ndirea lui Banhes. Accslei ,.intentii volunlare $i lucide"
El le opune acestora opera ca mii. cereia moanea ii confisca
expresie ce are meritul de a preciza lari urmi de echivoc ceea semnalura: .,Autorul, opera nu sunt decat Punctul de plecare al
ce un istoric al litemrurii intelegc in 1965 prin ,,rcalirate lirerari" unei analirc al carei orizont e limbajul" (irz, p.6l). Acolo
- Barthes i-ar fi opus un subcon$tient sau ur;ncon$tient al unde Gadamer prezenta inca intelegerea 9a o fuziune de
operei raciniene opcrend ca o intentie imanenta. Sllb aceasG orizonruri int,'e prezenl )i lrecul. pcntru BJrthes. (.lre i5i
formA rcionoit5. el a pdstrit figura autorului. Orizonlul lui radicalizeazd pozilia in favoarea polenricii !i o impinge poate cu
Pic?fd este cel al pozitivismului. dar critica sa nu c lipsiti de o treapta prea depa(e. ruptura ce scpare opera de originea sa
perspicacitate iar in ,.Moa[ct autoru]ui" Barthcs urm sA admit6 este absolutIi ,,Opera este pentru noi litfl contingenfe, [...] opera
cd,,noua critici nr a ficut adcsea decat [...] sa consolidcze [...] e lntotdeaunr in siruatie profeticA [...]. Relnsi din orice .!i/rd,'€.
imperiul Autorului", in sensul in care nu a ficut dccil si opera se lasi tocmai prin aceasta explotati." (ibtl., p. 54-55).
substituie biografiei. sau,omulri Si operei". un om profund (iar Nimic nu mai rdmane din cercul hermeneutic sau din dialogul
vietii, existenta). inrebarii 9i al riispunsului; lextul e prizonier al recephrii sa,e
Rdspunzandu-i lui Picard in C,itr..i ri Arleyr7r, Banhes nu va aici $i acum. Se trece astfel de la structuralism la
lupla sa{i apere Derpk Rdci,!", ci i$i va radicaliza pozilia $i va postslructuralism. sau la deconstructie,
inlocui omul prjn limbaj: ,,Este scriitor cel peDtru care limbajut Acest relativism dogmatic, sau acest alcism cognitiv. se va
este probiematic. crre ii simre agrava li mai mull la Stanley Fish. critic american care. in .h
prolinzimea, nu
inslrumentalilatea sau liumuse(ea" (Ba(hes. 1966. p. 46).
Therc a'l'?:rr ir This Class? (1980), va sustine, la antipozii

'76 '77
obiectivismului ce piedeazA pentrlr un sens ine.ent li permanent 6i tlecem la plural 9i la serial. ti de acolo atat la diacronie ca1 si
al lextului, cd un text are toi atatea sensuri cafi citibri, ci nu l0 sincronie. Metoda pasajeld paralele este tot atat de
$i
existd nici un mijloc de stabilirc a validiEtii (sau invaliditAtii) elementarA pe cet e comutarea pentru a izola unitdlile minimale
unei interpretari. Cititorul se substituie din acel momenr Tn fonologie.
xlllorului in calilrre de critpr:u rl inlcrpretirii. E o metoda fbafte veche, deoarece a citi, $i mai ales a reciti,
Tnseamne a compara. Toma de Aquino scia in Suma teologicd:
Nihil est q od occulte in aliquo loco sacrae Script rae tradatur,
t4 e bJ a pu\ ie lo r p, n.o t ele' q od alibi tbn m.lnifeste e-q)onatLtt (Samnla meobgica.l. qLt.
Nici micar partizani rnorlii autorului nu au renuntat vrcodatzr
l, art. 9). .,Nu exisd nimic care sd fie uansmis in mod ascL s
illtr-un loc al Slintei Scripturi $i sa nu fie expus in alt loc in mod
sd vorbeasci. de exemplu, de ironie sau de sadre, in situatia in
manifest.r' Adagiul are valoarea unui avertismenl impotliva
carc aceste categodi nu au sens decat referitor la intentir de,
exceselor alegorezei, pe care o supune controlului prin contex!.
spune ur Iucru penlru J fuce \r sc rleierg; al.ul: rucrn-i oe
aceasti intentie ircerca Rabelais sa se dezica cedandu I pe adici o filologie arant ta lettre. in sens stricl: orice alegorie
cititor in prologul sA la GargdnnLa. De asemenea, rccur-sul la tuebui sA poata fi verificata pintr-uD pasaj paralel iDter?retabil
metoda pasajelor paraletc lparallelste enm erhode ), c.itc titlde rn rnod'iterJ'. Or JcersrJ e reluirea unei erigcnre ruguctiniene
si prefere. pentu a deslusi un pasaj obscur dintr-un texr, un alt Augustin nu dorea sa se lecurgd la interpretarca spilituala atata
pasaj din rcela9i aLrror dccer pasajul unu; alr auror, e dovada. Ia vreme cit nu em neapemt nevoie, irsl dacA 1ex1ul era obscur,
cei mai sceptici, persistentei unei anume credinte in intentia dac, nu ftcea sens nr mod liteml- Hstalmicirer sau
aulorului. E metoda cea mai generali ;i cea mai putin suprainterprctarca crau limitatc de regula cu plicina. Apnrut din
-.c.iuza
controvelsatd, in definitiv procedcul esenlial al studiilor alegoriei, acesta este abc-ul meseriei de filolog, cat despre
$i
cercetirii iiterare. Arunci cand un pasaj dintr un rext ne pu;e iegula lui Toma de Aquino, nu ?ncetez sn leo rermintesc
probleme prin dificultatea. obscudtarea sau ambigritate; sa, studentilor cand le recomand prudenta in inte{rrelarea
cdutim un pesaj paralel, 1n acela$j rext sau in alt text. iD scopul melafoic5 a unui cuvant dinir-un poem, daca un alt pasaj de
de a deslusi seDsul pasajului litigios. A intelege, a interpreta'un acela$i autor nu explicA $i ru confirmi aceasl5 metafor, prinff o
text. inseamni intotdeaura, inevitabil, cu aiulorul idenritidi, a comparalie sau o desemnare, ca in acest mod de exprirnare
produce diferenti, cu ajutorul aceluiati, altul: scoarem ia lumini adesea prczenl in florilc liulxi in urma unei descrieri alegodce:
difereDfe pe fondul unor reperitii. Iati de ce mctoda pasajelor ,,Acest abis este infernul, cu prieteni populatl" (,,Duellum").
parrlele e g;.e!le la temelia di.cillrnei noritre: ci esrp ahit La nasterea filologiei in secolul XVI[, filologul $i reo]ogul
tehnia4 ei de baza. Ne folosim de ea ftun incetare. cei ma; Ceorg Friedriplr \4eier, 7.8-1777r. In .x itr?r.or"n t,n"i t1rt,
"
aaesea 1AIA sA ne mai gdndim. De Ia singuiar, ale la individual. ni,ersde a interpretdrii (1757), este. dupi cum atimi Peter
de la opcra in unicitatea ei aparent ieducribilA tt1(liyidun est
- S,ondi. un,rl din cei dintii ca.e au formalizat tuncda
hrc1fibile, conform vechiului adagiu scolastic helTneneutici .r pasa.jelor paralele:
-, ea ne permite
78 19
PrsiJclc panlctc tto.a pdro ?td l\(1, \unr drs(u,su,, \JU
r\aru Jr nvrt grija ca toatc ocurelttclc unde ..imparatul" il desemneazi pe
drrurs crrc.u o acmina., u lexrut Uc \enrn.h; r$Jr LU rc\rut trc
iD privinla cuvinrctor. ne in.ei a sensului . seDniricalici. ic in Nipoleon III. iar..prpa'pe t-eon XIII sau Pius X se figureze ir
t indcxul numelor de pcrsorne r/r/, vd,ra Napolcon III. Leon Xlll
cctcldrc puatelisDut obiedutui t@m ?lirnuts tttlisJ. ,nl Ii Pius X. Un ..indcx al numelor de pcrsoane" trebuie se includil
'?ll,"/ir).
cclc din u'mJ prrtetrsnrt mr \rattttdni t\ 4r:r,rdr rrrtJL .t. unrtextelc iD carc itccste persoane sunt desemnate. nu doar cu
S^r . p.87)
trunrele propriu. ci $i piD per,fraze descriplile sau deno(ante.
Pa,ulelismul cuvinrelor $i paralelismul lucrurilor sc opun lirlli cc irseannra ptutlclisnnrl obicclului. Difcrenla este aceea pc
aFdar iD tcxl la fel ca omonimia qi sinonimia in cadrul li;bii. eirc o fAcea Frcgo intrc Sl,rr fi Be.LlrriS, sens $i lelarinti. suu
scns Si denot.rlic. Au cxisrul nrulte dispure in privinta sensuhri
Paralelis,nul verbal descie identitalea cuvanrului ir conlcxte
diferite: cl serve$te la stabilirea indexului pctiliazci celei nlili ccleblc diD liremtura francezd:,,liica lui
fi a concordanfelor.
cum sunt celc din Biblie. din clas;ci, iar azi clin moderni Minos;i a Pasiphaci" in carc unii au vazut. de Ia Th6ophilc
(ilut;cr piiDi Ia illoch. in Catnnred tinpul i piard t, cet n,ti
imprim c s.ru. clccrronice. accesibile pe CD.ROM sru pe
Inlernel. Purillelismul verbal esle un indiciu. o prohrbilit.rte. jrI llrrnros verc rl lirnbii Ir.lnccze pentru ci nu insemna nimic - dar
desigur niciodati o dovada: cuvantul nu are neaparar acel8si n'r ti in p \iIll.r lrplulUi c, rcersrd e\pre.ie J\cr u.eerti
sens in doui pasaje paralele. Meieirecunogtea gi idcntitatei rknolrLtie ca numele propriu Pre./r.I. TorLrSi. dcindara ce nu mai
obiectului in contexle diferite. Meloda urmare$te de fapt, scrie r'\,orba de parirlolisnnrl dinlre un nume propriu fi o perifraza
Szondi.-,rlarificarea unui pasaj obscur, nu doar din rlcscriplivi. paralclisn tl obiecrului cste desigur mai grcu dc
iasajcle rlxhilil Si constiltlic u'r indiciu rnai slab decat paraletisnrul
unde e folosir acela$i cuvinr. ci $i din cele unde acelasi ;bie;t c
(rviiolului: a sc vcdea cazul indexurilor tematice. Este rdeviral
desernnar cu un lrlt cuvjnt" tibi.j., p_ g7t_ Meicr i$i milnifcst.r
chlar-f$lerioFr cr. plinsrpiu henneneutic penrru prrulelrsrnul rn ill Franla cirlilc conlin rarcori a$a ceva.
obrecl. lotu$i rcesla ni sc prrc mai \uspecl. mai subrccliv (rnri Aliituri de accstc doul paralelisme ale cuvenlLrlui ii
putin pozitiv) dl-cat paralelismul cuvinrti6r_ Aceasta dcoarece, llhicctului. Joh.rnn Manin Chladenius (1710 1759). in ,r s
daca omonimia a rczislat deslul de bine miscAl.ilor de idei din Itn trcra fu itn?rpr lr( carcctd t tlisc rsuitot ;i a
secolulXX. sinonrmia. altad.rta lr lcrnelia sriii.ticu, a fosr ficrra rptnlor scrisc (17,12). nrai recuDostea atit poralcli.snnl
sA para foarte ?ndoielnici de cdrre filosofia linbajului lltt|li?i clt 7i ptralclisnul lqanlii in$c cuvinte. Prinrul se
$i
lingvistica contemporanr, p13nt1'u care a spune ceva in rnod rll\ii'rgo de prralclisnrLrl obicclului la fel cum ceea cc vrea sd
diferit i,rseamnh a spune altceva. pamlelisr!1;l obiectelor patc s6 r|rxrl nulorul se distingc de ceea cc spune textul sau, confornr
reinrroduci xlegoou in irlologie. Sa ne gindim inst h crzuri vr(lrii distinctii Jrrridicc ti retorice mereu icrivi la Sfintul
.imple fi grcu de conteshr. Un indc\ remrtic. ArUlrstin. l,r/crllr, $i tuio. t'.tuttuts 1i scripttotr: parrtetisrnul
)i chirr un inde\
al numclor dc pcrsoanc, inregistreaza nu doar p^rralclismc de hrtr'nlici cste a5adar pa|alclisrnul in spirir. pe cffc lirera poare
cuvinte. ci. se speram. ti paralelisme de obiecte._in ultima mea rn I irsrunda. A1 doilca, paralclismul legilurii. descmneirza o
cane. de exemplu, l-am numit adesea pe Napoleon Ill ftl.nlilirlo de coDsrruclic. sau rcp€rilia formal6: esre un prfi.rr.
.impiratul'. iar .,papa" Leon XIII sau pius X ..papi.'. dar am

80
8l
,.Struigtttt'o lle horse s nrcut|'! rezeNali iD privinta inte lici autorului ca un crileriu i1l
interprclarii nu ezite sd recurga la pasaje paraiele pentru a
Ce ipoteze emitc metoda pasajelor paralele cu privire la autor expljca textul cu cfie aLr de I 1 ce. (Juhl. p. 214).
Si intenlia sa? Ce sa mai credem despre metoda pasajelor Polemica despre ,.Pisicilc' lui Baudelaire iluslreaza perfect
paralele in epoca mortii autorului. apoi in cea a posibilei sale acest punct. Comentand rima feminini,.solitudes". Roman
invieri? Am si m, limitcz la paralclis'rnrl verbal. ccl ml; des Jakobson ti Claude L€v;-Slruuss, in analiza lor din 1962.
exploallI $i cel lnai sigur. deoarece controversa in pivinla considern cn ea este.in mod curios elucidata (ca de alifel
acestuia va fi valabili .r&,-riori ;i pent celelalte. iDlregul sonol) de cateva pasaic din .,Mul1imile"r ,,Multiludine,
Aplrent crilicii, or'icarc ar fi prejudecd!le lor despru aUtor, singulitaler termeni egali $i convetibili pentru poetul activ Si
sau lmpotriva 1ui, tind, pentru a clarifica un pasaj obscur dintr tecund" (Jakobson. p.,117). Astfel. un pasaj dinlr-un ah lext al
un text. sA prefere un pasaj paralel diD acelati autor. Firi ca lui Baudelrirc. iD cazul de fal?i rn poem in prczd din Sple? l
acesr privilegiu sA fie in general foflrulat explicit. se prefcra un Pdlirxlri. scrvcsre la explicarea ti imbogAlirca sensului unui
alt prsrj din acelafi text sau. in lipsa lui, un pasai dinrr-un alt vcrs Si chiar a unui soncl din Florite rd ri. Apoi, in privinla
text rl aceluiati autor. sau in fine un pasaj djntr uD text rl unui epitetelat p|tanlicc $i b/Anlz calificend initial pisicile, ca !i in
autor diferit. Aceast; ordine de prelerinfc face obiccLul unui ce p velte conrparalia finalii asemuird pupilelc lor cu stelele,
conscns. Pen1ru a clarifica sensul subsi.rntivului i,,/i,,rll in Jakobson $i L6vi-Strauss citcilzi, urmind edilia criticA a lui
,,CAlitoria", ,kginindu-ne infinilul pc finirul mirilor". vo; Cr6pet ii Blin, un vers din Sainle Beuve despre,,astrul putcrDic
ciuta in primul rand celelalle doui ocrrente ale tern'lenului in ti bhnd" ( 1829). $i un vcrs dc Brizeux nunrind femeile ,,Fiinte
Florile rdului din 1861, inainte de a mA intoarce sprc Spleen l putemice 5i blendel" (1832). iDainte de a adrugl: ,Aceasta ar
Paititlui. fide cuventul esle rnai curcnt. apoi spre Mussct $i confirma, daci mai era ncvoie, faptul ca pentru Baudelaire,
Hugo. Leopardi, Colcridge Si De Quinccy. UD pasaj paralel at imaginerL pisicii este slrins legrtir de cea a femeii", $i de a mai
aceluia$i autor pare si aibi intotdea[na mai multi greutate in cita Si mirtlda celor doue poeme din Flo le rd lui tnliltrlate
clarificarea sensului unui cuvant obscur decat un pasaj dintr,un ,,Pisica". Ei conchid in iner ,,acest moliv al oscitatiei intre
autor diferit: implicir. Dretoda pasajelu paralele recurge a$adar masculini $i llminin se regese e in sublexrul ,.Pisicilor", unde
la intcn[ia autorului. daca nu ca scop. premeditare sau intentie transparc dc sub ambiglrititi intentionate." (ib ., p. 418).
frerlrb,la. cel lulin cir clruclur;. sislrrrl ti intenlie in rcl inI Desigur. estc vorba de ullima pagind a afticolLrlui, iar cei doi
adeviir, daca inten[ia rutorului esre coltsidelatd ne-peftincnl. autori rimin prudenli: "Aceasta ar confirna, daci mai era
pentru a hoidi sensul textului, nu e loarte clar cum se poale nevoie..." Insi orice s ar spuDe argumentul pasajelor paralele
justifica aceasta preferinlA generali pcntru un texr I accluiasi estc exemplar condus: ocol pc la doi precursori, intoarcere la
aulor. Sau, cum alagc aten(ia crilicul amcrican P.D. Juhl inrr-o
lucrare despre filosofia criticii litemrc, chiar $i criljcii cei mai I Inlran.czl rcDnenul .-chit' Lrlznt de Baudchirc c(e un suh\unrr!
mascuhn. alAnd nrsi o conotrlic g.trflrci (liliniil edrjvulcDtii c! lcnrin nuL
: \tn th, \'\n.r/rr= l. {.i rornines.,,plsi.L (i.tr.)
rht tort tr,,r dc

8l E3
Florile rdului pen(rlr a clarifica ceea ce este numil in fine inrotd(nuru, mri rnulta srL.utrk. decjr un
,.ambiBuitate intenlionattr". :lll].l Lrrn Itl: nas{ f,Jrrhlc Ir un
l\cr.JIda. r,rer.dnrl ncnrru Lrn pa.Ij din r.etr.i
Riffaterre a crilicat deschis acesle pasaje paralele, punand in *.or ,, Jr lj a).rdrr dc.:r ,n c", pin;.utr.. .-iu;r;i
evidenta faptul cd iD cele doui sonete intilulate ,,Pisica". ,.nu f'rclp I].rii f(r tIu _rr pa..ri Jrrrrr-un tu\l c.jntcmporrn.
;l;i;::
exista nimic I...1 care sa impund in mintea citilorului imaginea ((, tcntfot n m: C\,nrcnllor,rn u c\isra
dlr.jr po.tul in p(rso.lni.
unei femei"(Riffaterre. p. 357). CAt desprc cilatul
,,Mullimile' . el observa ca acesta,,sc aplici poate
din
insa ::,',ll;,1
;.,,.,.
!:":": t"t" '
", ,,: ,,nfin . r,rpi."',tt,..,'n
r,
..,i.. i,,
",,gr"),r. -a:i'i,
,c"u.,., .,,p|,..;.,
^kundeva
cu siguranF nu aici. $i nici o interprctarc a sonetului nu poate 1,D,,
.,
t,,t,rtt. A),rdJr m odu prsrjcto, ".,rl.,"r c,,
p,rat.t. nu,t.on*rca
sA fie dedusi din el. [...] aulorii trebuie ci s-au folosit bucuro$i pc Jtlrr\r,.r,,n,c t;r. ci ci pe In u"n,,11,,.
de coincidenta intre singuritSti si aforismul lui Baudelaire" r,rcr:.r. idiotpcrr,t "r, ,,n prfi,,.o*,.i
nLr .r ti ilr(e!d ,l..ir ,".i.t..1;i
(ibid., p. 322). Totu$i, oare Riffalerre refuza acest rccurs la eottc._tr,rt lu ;";;..
l,i, - I t)t,t,,. <leo.rrqq. m.r ,rr1 ..f ,_i ,rr..ri."r.
pasajele paralele in fapt sau de drept, pentru ci acesrca sc rirhil.
rt.i,urorutxi nu c\re Jrrc,ne\r,1".;,
dovedesc nepotrivite in cazul de fatd. sau pentru ce metoda li:,j i",^Tl; r,,;;,,,i
pasajelor paralcle trebuic proscrise din principi ? Se pare cE ;;Ji;J:i :,.:_,:1;:i, ;[r] ;",]*.ii,i:"1: l:.");1,t,"1 5:1,*
adopti mai degrabl a doua pozilie, dcoarece dore$te sa se .rt\utur .o r\rnljrror riino.ri s.
J(
(r licrera J\emeIeJ ,Rildl(n.e
limiteze slrict la text (ta expcr;enta pc care cititorul o arc cLr $r ,fti) UD l tc\l dllr r(elilr .ruror m.,i
acest text), $i sa izgoneasci in general odcc,,cunoagteru ,,j, ,rur rc\r J( un .rrr ruror,*, ,,,."",ildifi"'"t t',r.,,,
exterioara mesajului" (ibid., p. 326). Totu;i, reluzurile salc
ramin cooringente, topice (locale), Si rru vizeazd insd$i metodl
a:,rdrr o ino',2
r 0r..ut trmp lui.
,r.:r;;.;;;;,;; li':i:'lli:] illi; ':;l';;
pasajelor paralele: (l) pisicilc din cete doua sonele intitulalc l,e de ahil panc, fifi rceasta
,,Pisicile' nu sunt clar asociate cu ni$e femci, inse. adaugi el. ..
1'.*;,1 prrrrLl din.r.elrii J(|tor
ipotczrl n cocrcntei mininrflle,
un
cea din poemul in prozi,,Orologiul" este. iar (2) citatul di0
nu c cver)ruat sa tonfirrne cu
",rcrc.TrnhJh,ti,r, .,r,c,1.,",u,1 ..: ri .urn rr tI \r)6J dc JJt
,.I\4ultimile" nu se aplicS aici. ci. cum am vazut, ,,se aplicd poir( rrrt,r'. rn,j ahsenr.r unur p.r..r1 p,r:rlet
plrre cu greu rnt,rmi L)
altuDdeva"- De altfe, Riffatene recurge el insu$i Ia p sriL r.rfr(rrrr. r)rL..rr fUrr. prubJhil Li "it
paralele pentru a defini ceea ce numcste el codul-pisic.i. s,tr ::r,,lI
rf., r(llr(.r f'cIrIr..i,ll fi singLrrrrl ni ;cit. ain..pi.;.iti.:i
si.lemul descripri! ll pi icri. lJ Baude,xire. insi. dupa .,.rr , rrn.rIII.,a.dJ J(r,r ril) n . ti poenr din f/n rrl,. r,tttl,ri in c-tc
afirma luhl, ,,folosirca pasajelor paralelc pentru a conlirmir silrr crflrcdt; ,p,,r,r_o.o,npr,ri"
,,'" rIl crjrsUt rro.rn rr,i. r)Jr cUm rui Rirjlrcrrp
infillna o inter?retarc esie un apel implicit la intentia uutorrlui' .1,]l: ,,, s;r
rntrr(( ri
u\rn((,.e argrrrnenrrrl prraletisrnrlui .rO
(Juhl, p.2t8). l |l n (|]cfitru cj ar prcsupune rntr_adcv;r r."rvi
Parcal aud pe Riffaterre pptindu-mi la uleche ca rlu irr tr,r,,,'1u i,,,.r,. "'u('r'n'i a\uJJ,,,\
..rc c.,,;li;:,; ; r;;ll
calilaLe de idiolect. ci ca o mai bun, marturie despre rd.i.r/(, /.
nu ca vorbire (parole) ci c6 limbe (langue). facc el apel la tttt
,. , ... ,. t ;j,:ili:.ff :::IJ[.J;
Jro, i.e ;,:;;":;
"
un, lr\.rr ifr crplica merrforelp. .xu .;a ,"
pasaj din acela9i autor preferandu-l unuj pasaj din ah aulor, l,r nr..,t .1i"t,.,," ;;";;
fel cum un pasaj paralel la n al( aulor din aceea$i periou(Li xr'
llll tr',,r. rl rnrrirtori! J.rLa Iu oiua rrasatur;
melJfuricc

84
85

l-
cxDlicite. Reztrltltul e acela$i: ..OricJre ir fi rolul pisicii rn cuvintlrl si,r.grlfudr? in Florile rduhtit Baudelaire, carc cerea
im'apirrile crotice personale ulc poetului nu este atat de drcptul de a se coDlrazice. putea sE se fi rdzgandit intre timp.
imoirtant inc5t si-i frca sa scrie instincli! p'rx'i acolo unde Chladenius rez-olva aceasta diferenli prin lrecerea limpului.
rrea sa sound /rrrpi,:cind o flcc. am observal ci se simte dulol Moniaigne spunea insa: .,Eu la ora asta $i eu mai tarziu suntem
si lumizeze oexplicz,lic Litllorulul' (Rilfalerre' P 350'' cu adevdrlt doi". ii se liuda cu inconsecvenld sa. Daca autorul
se razginde$te de la un moment la altul. de la o frazA la alta.
dacA aulorul e inconsecvent. aiunci paralelismele verbale devin
I tenlie slu coerelllii foa[e nesigurc. $i cu toAte acestea utilizim metoda pasajelor
paralele pentru a incerca se vedem mai clu in Es?rr,i/? lui
Metoda pasajelor presupune nu doar ca intenlia autorului
e Montaigne.
oa'iir..ta p"n,i, inrerpreiarer re\lelor rse prcfera un prsrj Astlcl aceasti metodl - dar $i orice cercetare literara
L,rralel din.rurorul insuii unui pas.rj nurJlel din 'rll Julorr' dirr )i deoarcce aceasta ii e tehnica de bazi - presupuoe coerenla sau,
l; aceasta intentie e coerenla. doar dici nrr cumtr e vorbr de cel pulin connadictia, care e to( o coerenta cAci contradictia
aceea$i premisi: ipo[eza inlenliei este o ipoEzA
a coereniei poate prin natura ei sa fie depi$ita prinlr o coerenta superioara
(coerenli a textuiui, coerenti a operei). care legitimeaza (dupa Chladenius. evolutia rezolvd problcma; recursul Ilr
rnroDierile. xdice rcordar o oarec.rre probrbilitrle pentru ca inconstient e o akI meloda dc a o trata). Dar dace nu ar fi nici
alesier sa {ie indici sulicienti Fara ocoerenla prcsupusa in lext' una nici cealalta. nici cocrcnli n;ci contrad;clie? S-ar putea oare
adica fari intentie, un paralclism e un indiciu prea fmgil'
o
ca
folnulir o doctrini,,Dicirlici". hici coerenll nici contladicle?
coincidenF aleatorie: llu ne putem baza pe probabilitatea
Mi se pare ci am scos la iveala aici o presupozilie fundamentald
acehsi cuvent sa aibA acelaSi sens in doue ocurcnlc diteritc a studiilor t;terarc. carc este rot o presupozilie a inlentiei.
Srondi semnalerza ca Chladenius rcflecrrrsc inlr'rdevir lr Coerenla li/sau contradicli.r calaclerizeazA implicit textul produs
nroblemr rrdicrla dc posibilit.rte, unei conrrlJiclri inlrc Joui de catre om. iD opozitie cu cel pe ca,e I al compune o maimutd
pasaje p ralele ,Jin acelJ$i autor. dar ce o rezol!rse imedirt Fr in dacti,oSrafe- croziunea apei pe o piatri sau o malini aleatorie.
istori,r lexurlui Si cvolu(ix aulorului siu: Un text produs in acest l'el vom inccrca si-l ?"rpli.rirr. nu sA I
drnx'odaLl ci la inlelescnt. Carc e ptab^bilitatea. ne putcm inlrcba, ca o nuimul5
C(m .el ce compune o tcrie,e nu rcdacLeda roLLll
nrotrcnte Oiiernc. slpoatc loarle bine sl{i schirnbc Parcea inrc
linp' bitnnd de 630 dc ori pe tastelc unei magini de scris sA scrie
nr.. a.ptrf ti r,ia. i.prcund paj0jcle Panl'lc dinFun-autor-hr' .,Pisicilc ?
",
, L^- oir.i.nr". cu cxceDlia celor pc care lc'i sfiis tlr't sd se
Al5turi de lrccerea timpulLri, Chladenius, a carui calitale a
razSturdeasci (cira( de Szondi. p 89)'
reflecliei asupra interyreieri; nu a fost depe$itA, mai lua in
coDsiderare ahe doua obstacole ce afectau validitatea nretodei
Duptr cum se Poate vedea, paralelismul a dou' pasaje vll fi pasajelor paralele: g?rxtile $i tropii. Ptln iluzic genericti, el tota
oeninent Jaca si doar d,tcii ele lrimil lx o inlenlie coerenlS: se spur6 ce Du se alteapt; de la o opeH literad aceea$i coerenla
;Lrvinlrt ri,r8n,nt.rlc in Spta,:n Patituhi rru clarific' rrcrpdrrl

86 87
cJ si de la un tralal lllosofic. Mri circumsfecl decjl mrrc Prrtc A recurgc l.r metoda pasajelor paralelc implice. oricarc ne-ar
din filologii uheriori. e lounc probabrlci el ar fi admis in b']za fi prejudccalile impot[iva autoru]ui, in mod necesar biografia,
acestui a;e(ismen(. s5 nu-i fie acordat deloc unui pasaj PAralcl isroria li(erar:i, a accepta o prczumtie de irtcnlionalitate, ad;ci
xnartinand ma(uriei unui rulor. in coresPondenlr sa' de coercntl. intentie neinsemnand desigur premeditare, ci
clnversariile. nremoriile sule. rdici in alte Eenuri o vrlolrc intenlie in acl.
Aslfel. metoda pasajelor paralele rimanc
explicativi preponderend in ce prive$te open'/Prin ilr'i1 instrunrcnlul prin excelenti al criticii consliinlei, al criticii
tematice. sltu al psihocriticii: este vorba inlotdeauna. plgcand de
ntitaforica, pe ie aka pane. el amintea eroarea care const'r in a
la pasajele pamlele, de scoaterea la iveala a unei relele laterte,
incluce ideei cn,dacn intr_un loc. sau in mai multe. cuvintlrl e
profunde. subcon$tiente sau incon$tienle. Banhes, in al seu
luat in acel sens figunt. ar lrebui sd lie inleles la fel $i inlr{r alt
oasri ' L.itrt de S/onJi. p
qr'. Acesrr e.re grcreirl:r obisnLriti l,lich?ld dtr' $i in Despre Racine. ru procedeaze altfel pentru a
descrie ..omul racinian", care este in acela$i limp creatura $i,
crre duce la suprainterpretJrc. siru Ic xbsurdirati' Si c e\'rcl cecJ
ce le repro$a Riffalerrc lui Jakobson 9i Gvi-Strauss: sllb prctext
pir er, crcatorul.
Poate fi oare citata o analiza literarA care se-;i interzica
.a oisca si femcia crau dsocirle in anumil. poemc din /74lI/''
absolut. paDi la capat. recursul la metoda pasajelor pnralele?
ralirri. pisicilc dirr .,Pisicilc erdu femci. tt invers sub Prctcrl ca (Aln menlionat ca Riffaterre persista in preferinta sa pentru un
singrtitate Si ,t lhrrc eflJ apropiale in poemul ill plozA pasaj din acelagi aulor in locul unui pasaj dintr-un
..M;ltimile-, singurelililc din .'Pisicile" nu mai erau doar contcmporan.) Ar irebui si gasim un exemplu la vreunul din
hiperbole ale pustiutui. ..Baudelaire e perfecl capabil s2i vadi prrri/rnii consecvcnli ai monii nutorului tr !i supremaliei unice
pisica in femeie, femeia in pisice. El le ulilizeaza uncori pe r rextului. SI privim deci SZ, cartea lui Barthes care a urnat
unele ca metafore ate cclorlalte. lnsa nu intotdcauna" dup6 executarca autorului din 1968. Alegerca lectu.ii stricl
(Riffaterre, p. 359). Cum Preciza Chladenius: ,,Chiar daca $liu lineare, lilri intoarceri inapoi, este intr-adev;r suslinutl de
.A in acel loc cuvinlul .rl? ace\l scn\ figurrr. con\ecinlir nu e c' proscrierca p ralelismelor, fie ele Ia acela$i autor sau la
in alt loc ar lrebui se aib:i exact acela$i sens" (citat de Szondi p' contemporani. Nuvela lui Baizac este cititi cu indifercntd fa(a
90 9l). Aceast5 reguli trebuie si le fie reamintil' cel mli dcs dc operA lui Balzac. Nu cred ca poate fi gasit ulor vreun
studentilor $i cercedlorilor ir literatuM, care au lendiDln sI exemplu nai riSuros ttl rcfuzului metodei celei mai obi$nuite a
considere lexicul uDui autor pe modelul unei ,.chei a visurilot' studiilor Iilerare. Sj totu$i, in inima cErlii. in punctul ei
in care, la Baudelaire, Piricri ioseanmi intotdeauna .femcie"' nevralgic. dau pesle pasajul urmetor:
oglri,/d inseamna inlo(deauna "memorie",,ro4'''1 insclmni
i,itntdeauna .$ta". dtnlitlle inscamna intoldeauna'.androgin" Arristul snhrniin ve. si dezbracc aparcnlclc, sa metr8a lot ,zi
etc. Ipoteza intentiei, sau a coercntei. nu exclude excePliile' dqad..tli,t.oto trtbnie a$dd sa trcac. n, modcl. rr, staroie. nr
1...1:
rpnlal4 panrei (este cs!ce un llt arlist balaciatr, Frcnhofer, a$cap6
singuiaridlile, hapaxurite Or, si nu uilim, pasajele paralcle Pot
d. li pnnz! ideal. k cfc viseazl). A.eeAi rcgula pcntru s.nibrul
fi iolosite li penlru a invalida suprainterpre6rile. iar hlpaxul rculisr (ti posteritqtea s critici):
rrcbuic sa mcargr tri {a,.,1. ha,1iei,
este un caz p;rticular al pasaielor paralele, atunci cand nu mai sl cunoarci. dc exemplu, rrporturile errctc alc drnre vaukin ii
exisli pasaj paralel de pus in evidenta. Luci$ dc Rubempri (8rthcs. 1970. p. l2E-129).

88 89
Suntem chiar la miilocul lucririi (ca ti al nuvclei). Aici. inrr- Cele doud arguntente itnpotri|a itten!ici
o pannlez5 ce are valoare de confirmare. Banhes stabile$rc o
apropiere cu C poloperu tted toscutti. i re Frcnhofer $i
Sarrasine, pictorul $i sculptorul. Lasandu-se dus de aceasti
Asfel, chiar $i cenzorii cei mai dezlAntuili ti autorului
men!in in orice lext lilerar o anume prezumlie de intenlionalilatc
referinle la ceea ce va numi. in concluz;a analizei sale. ..texlul
(la minimurn. este coercnla unei operc sau pur $i simplu a unui
balzaciin { ilri..1.. p. 214}. cirerza .lre doui fersonije. in tor
cuprinsul lui S/Z esle unicul rccurs la paralclism, insi aceastl text). ceea ce face cA nu o trateaza ca li cum ar fi produsul
parantezi e cruciale: ea tinde sA dovedeasci o identitate de intAmplArii (o maitnulE btrtaDd la ma$ine, o pictrA erodatd de
intentie intre Frenhofer Si Sarrasine. ca gi intre ei li anistul apa. un calculator). DupA critica dualismului tradilional dintre
realisl. akfel spus Balzac, dar $i intre Balzac !i ctirica gendire $i limbai (didnoit Si logos. voluntas Si actrb), remane si
tradilionalA, altfel spus cea calc se bazeazi esentiaLnente pe rcflectAm la nofiunea de iDten_tie fira sa ne permitem insA a
metoda pasa_jelor piLmlele- CAt despre Bafthes, el Stie ca! nu confuDda intenlia autorului c.a un crileriu al iDterprctdrii cu
existd nimic dincolo, sub text, cu exceptia unui alr tcxt. insa excesele crilicii biogralice.
p€ntru a o dcmonstra. pentru a sc demarca dc metoda pasaielor Doud pozilii polemice extreme asupra interprctSrii cer -
pamlelc. se folose$te pur $i simplu de un excDrplu caracteristic intentionalist, $i cea anti-intenlioDalisla pot 6 opuse, ca in
-
al metodei pasajclor paralele, iar evocarea unui alt tcxt al cazul controversei dintrE Balthes $i Picard.
atrtorlrlui (Capotbpe ra nectotoscltii) atraSe nemijlocit, fara (l) Trebuie $i e de ajuns sA cauti in text ceea ce autorul a vrut
tranzilie. explicatie sau re7,erve. o aluzie la intenlia aulorului. pe sa spunr,..inlentia sa clari Si lucida". cum spunea Picard: este
care perifraza generalizantd (.,sctiitorul realisr", pe ru ca si nu
singurul criteriu al validitllii interpre6rii.
spund Balzac) o disimuleazi insuficient.
Nici un critic. se pare, nu reDunlA la metoda pasajelor
(2) Nu grlsim niciodflld in texl ceea ce el 0le) spune,

paralelc, care include preferinta. pentru a clarifica n pasaj


independent de intenliile autorului siru; nu existi criteiu de
vrlidilate a inrcrprerArii.
obscur. pentru un pasaj din accla$i autor in locul un(i pasaj
dintr-un alt autor: nici un critic nu reDunF a$adar Ia o iporeze A$ vrea si incerc sA ies din capca[a aceslei alegei absurde
minirnalA asupra intentiei autorului. in calilatea ei de cocrcnE inlre obiectivism ti subiectivism, sau intre dclerminism fi
lextuali ori de contradictie iezolvlindu-se 1a alt nivel (mai ina11. relativism. pentru a areta cA intentia chiar este singurul criteriu
mai prolirnd) al coerenle;. ,Aceas6 coerenti este aceca a unei de conceput al validitilii interpretarii. insa ci ea nu se identifica
semnitufi, cum se spune in ;stoia artei, adici o retea dc mici cu premeditarea .,clare fi lucida"-
trasituri distinctive, un sistem de delalii simplomarice - in acest caz, alremativir de m i sus poale fi resoisa cum
repelitii. difercnte, paralelisme - ce fac posibild o idenriijcare urmeazd.
sau o alribuire. Nimcni nu trateaza pani Ia capit literatura cn un (l ) Putem cluia in texl ceea ce spune raportat la propriul
text aleato u. ca fiind /r)nrd. 5i nu rurDirc. discurs si rute rle context de origine (lingvistic, istoric. cultural)-
liubdj. Dc aceea e important sa eluciddm mai biDe procedecle (2 ) Putem cAuta in texl ceea ce spune raportat la contextul
noastrc clemeDtarc de rnalizE, prcsupoziliile fi implicaliile Ior. conlen_pomn rl c:lilorulLi.

90
9l
Aceste douA teze nu se exclud reciproc, ci din contr6 sunt sptlnc nimic despre sensul operei ci va enunla doar ceea ce voia
complementare; ele ne readuc la o forma a cercului hermeneutic sii o faca si spune. Sau aurorul chiar a reutit in inrentiile salc. iar
legand precomprehensiunea $i inlelegerea, $i postuleaza cA. dacA scnsul operei coincide cu inlenia aurorului sru: daci ea vrea sA
,,celelalt" nu poate fi integral patruns, el poate cel pulin si fie rpuni lnse ceea ce cl voix si o face sd spuna. marturia sa nu mai
minjmal inleles. aduce nimic in plus. Singura intentie care conteazi la un autor
Aryumentelc obi$nuite impotriva inrentiei aulorului ca un csle aceea de a fhcc literatura (in sensul in care arta c
criteriu al ';,aliditnli inrerpretarii sunr de douA ordine: (l) intentionald), iar poerrul insuqi e de aj ns pentru a hotiri daca
intenlia autorului nu are pertinenta; (2) opera ii supravietuieslc autorul a reuqit in aceasta inrentie. pe scu(, dacA in principiu
intentiei autorului. SA le rczumem pe scurt inainte de a vedea in poate nu e nevoic si ne privAm de manuriile asupm inrenliei.
ce fel poate ti pusi la indoiald legitimitatca lor. lic cb vin de la aulor sau de la contemporani. pntru ci sunt
(1) Cand cineva scrie un text, are desigur intentia de a indicii uneori utile pentru a in(elege sensul textului, trebuie
exprima ceva anume, vrea sA spunA ceva plin cuviDtclc pe care lotuqi sA evitim sA i,rlocuim textul cu iDteDlia. deoarece sensul
le scrie. insi relatia dinhe o suittr dc cuvinte scrise 5i icea ce unei opere nu e DeapA,at identic cu intenlia autorului,
,i e chiar
autorul voia si spuni pdn aceastA suiLi de cuvinte nu este deloc nnti probabil ci nici nu c.
a<igurala. cu $i rceea Irrre sensul unei olere 1i ceea cc voi.r De unde, depi$ind glndirea de ahfel lba.te moderatd a lui
autorul sA exprime prin ea. Cu toate cd o coincidenla poate fi Wimsatt $i Beardsley. vine tentaga de a refuz6 orice mirturie
posibile 0n definitiv, nimic nu impiedice un auror si realizeze exlcma (privat,) ti de a ne Iimita la eviden(a intemi (rextualA).
uneori exact ceea ce voia), nu existi vreo ecualic logicS Intrc cele doua- insA. innc manuriile asupra intenliei
$i evidenla
necesari intre sensul unei opere $i intentia autorului. Astfel lexlului, afte infomalii se sirueazi la froDliera dinrre texr,i
decurge refuhlia cea rnai frecventa a nolunii de inten(ie Ia conlcxt, cum ar fi limb[ textu]ui, sensul cuvintelor pentru un
teoreticienii (modera(i) ai litemturii, la Wellek Si Wamen. aulor $i penrru mediul din cale face parte. Accste inlormatii
fin
Northrop Fryc, Gadamer. Szondi, Paul Ricoeur. O interlie de oarc de intentie $i sunt indiferenle? A te preocupa de ele
autor este nu doar dificil de reconstruit, presupunand ca ea poate dovedeqte oare un atagament suspect pentru autor? I;formatiile
fi regasila, ci se dovedeste cel mai adesea firA pertinenti pcntru de acest gen pot sa fic considerale ca apartinind istoriei limbii.
interpretarea lexlului. Wirnsatt $i Beardsley, in ,,The lnlentional $i elc sunt indeob$te admise de cAtre anti-inten(ionali$ti. mai
fallacy" (1946), articol fondator in cadrul acestui subiect, alcs cei. adici aproapc toti, carc continui se rccurga Ia mctoda
considcrau ce experienta autor'ului $i intentia sa. obiecte de pasajelor paralele. Ei fac a;adar apel la tex(, impotriva vielii
interes pur istoric, erau indiferente pentru intelegerea seDsului autorului. a credintelor. valorilor, gandurilor sale a$a cum pot fi
operei: ,,Scopul sau intentia autorului nu e nici disponibil nici de cle exp mate in julnalc. scrisori, conversalii mpo ate de cAtre
dorit ca norme pertru a judeca reu$iLa unei opere de alta martori, dar nu Si ?mporriva convenliilor Iingvisrice. Dc attfel. in
literare" (Wimsatt, p. 3). Din doua una, intr,adevar sau autorul major;tatea cazurilor. pentru a reconslrui intentia autoruhi nu
nu a reu$it se-ii realizeze inlentiile. iar sensul ope.ei nu coincide exista ahA evidcnF in afarA de opera insAgi. Iar dacA existA ahe
cu ele: atunci, m6nuria sa esre lira importan[a. pentru ce nu va mirturii (cum ar fi declrrllii de intentie contempomne). ele nu I

92 93
consrang pe interprelul modern: sunt rationalizdri de care se ltlolia interprct:iilor sale de citre ci(irori pini in zilele noastrc.
poate line seama, dar care pot fi $i c ticate (ca oice mal1u]ie). hk 'icismul decreteazar car acest proces este non pcrliDen! ti cele
InteDtionali$tii la fel ca anti intentionali$tii prefela sa se bazeze o intoarcere I.r origine. insi caracteristica proprie a textului
pe EasAturile textuale legate direct de se[s. mai degraba decAr lhclnr, in opozitie cu documentul istoric, este tocmai aceea de a
pe fapte biografice lega(e indirect de sens prin intermediarul icilpn de contcxtul seu dc originc. de a continua sd fie citit, dc a
intentiei autorului, liira a nega totu$i ci faptele biogmlice sunl durr. Pamdoxal, intentionllismul readuce acest tcxt in cadrul
susti ute de o anume probobilitate gi pot, i0 anumite non-litcraturii. neagd procesul care a tzcut din el un text literirr
rmprejurari. sa infirme sau mecar sA (onfirme o inlerpretare. (sLrprrvietuirea sa). Ramine toluli o mare problerna: dacA
Anti-intentionalismul structurali$tilor $i al poststructurali$ sconlificatia unui text eslc suma interpretirilor de care a avu(
tilor a fost mult mai radical decet adtudinea rezonabili pe care pal.tc, ce critcliu ne permite sA separam o interpretare validi de
tocmai am descris-o. deoarece el tine de ideea autosulicientei o ristilmicirc? Notiuncl de validitAte poate ofie si fie
limbii conform lui Ferdinand de Saussure. Nu mai e vorba doar mcnlinuid?
de a te feri de intenlionalismul excesiv. deoarece. in opinia !or. (3) Putem sustine ci cele doui argumenre allti-intenlionlle
semnificalia nu e determiDate de intentii ci de sistemul limbii. (non-pe(inenl intentiei. supmviefuirc opcreii se deduc diDtro
Astfel. excluderca autorului ($i. cum vom vedea in capitolul 3, accca$i premisa: ambele pun accentul pe di,erenta dintrc
cea a referentului) devine punctul de plecare al interprelirii. ln scriituri 9i vorbirc (parolc). dupA modelul dialogului Fsd,., de
limite. textul insuti este identificar cu o 1i,n//7 (langue), $i nu cu PluloD. in carc textul scris c descris ca fiind de doua ori mai
o vor&ire (parole) sau cu un dirc,i,ir; este consjderat ca un drr / indepdftalde giindirc. Tcxlul scris supmvieluiettc cDuntdrii sale,
(6nonc€), gi ru ca o crlrmlai'e (6nonciation): in afara contextului. intelzice retuqulile comlrnicllrii pe carc le permitc vorbirea vie,
nimic nu permite sa eliminam ambiguilatile enunlurilol de genul: ,.Nu asla am vrur se spun." Legand cele dou:i
enunErile, actele de limbaj su[( asadar asimilate unor cnunluri aIgUrrentc anti-intentionalis(e, Gadamer sublinia ca scr;ilura
rip. licrindu se rbslrrclic de urilizarile lor p 11icul.rre. in ca it'rtc devinc obiectul prin cxcelen,t6 al hcrmeneuticii din cauza
de limbl, textul nu mai este vorbirea cuiva. autoDomiei rcceplArii sale latd de emilerea sa:
(2) Al doilea argument curent impolriva intenliei line de
Onzonttl dc scns al inlcl.eerii nu nrc drcF limili nici cce. ce !ur{r'ul
supmvietuirea operelof. Accentul pus pe intentia au(orului ar fi lvca irlli!l in cap, .i.i oi20nlu! dcslirallrului pentr! .lre teirul a ibsl
intr-adevdr indisolubil legat de prcieclul filologic al rcconstluirii sc,is la ori8iie. La o prinril abodarc. rceasta poarc pttrta un caDon
istorice. insd semnilicalia unci opere, conform aceste obiectii, hcme.euric Lezonrbii. carr este d€ alLttl in gener.l rdnis, acela dc !
nu !edc! i Fun texr ni,nic din cc iurotul s.u primul .iriloi nD rr I
nu este integral explicata. li nici echivalend cu intenlia sa. putut avc! in cap. insi accsu rcg(lii nu eslc cu adcriral alilic,hil,
Opera iti raie$te viala. Astfel semnificatia totali a unci opere dccft in (rzui exkmc Deoarecc lcxtclc nu ccr rI ne inlclesc c!
nu poate sA fie definid pur 9i simplu in termenii semnificatici exprcsi !ii alc subiectivitltii aurorului I I Ccea cc c lixar pdn scris
sale pentru autor' $i conlemporanii sAi (prima reccptare), ci $a dezljlir dc coiringcnlr oiginii ti a autorului sllu si sa eliberar nr
Dod poriri! pentru a conrracra Doi relltii (C.damc.. p.417-.118).
trebuie mai degrabA sI fie descris.ii ca produsul unei acunlulAri,

94 95
Intentia, criteriu in definitiv acceptabil pentru vorbirc $i lttloaftek lu i tenli?
comunicarea orali. devine un concept prea normariv. $i de altiel
irealist, in ce prive$te literatura, sau traditia scris, in general. ln E incontcstabilci i[demnul an(i intentionllist al lui Wimsatt
cadrul vorbirii intr-o situalie, ne reaminte$te Ricoeur. $i Ileardsley a avut clecte lonice in studiile Iiler'arc; cu roalc
ambiguirAlile dispari riccstea el prezintd iDcoercnte carc au fost adesea rcmarcatc, mai
cu seama in reflectiile filosofici analiticc asupra sensului Si
Intenlin subiectivA ! locurorului ti semniti.alia discunului sau se intenfiei, litcrate $i non literare. ca in mica lucrare fondatoarc a
in.luLlrec,p,ur. in u$r tcl .n.:r J:nrelcge rc \rc, ra stJn,t to.urorut r, lui G.E.M. Anscombc, ltltenlion (1957). Cend literr(ii conteste
(c \ler sd 5puna Jrscu,\ul siL c unul , JcclJ)r luLru l..lln rrL pertinenta intentiei autorului pentru interprelarca (ti evaluarca)
discuaului scris. intcnlia aulorului g intenti:r rexruluiincetcnzi sd mai literaturii. inrcntia- spun filosofii limbajului. nu este in gcneral
coincidii. [.-.i'Aceasla nu inseamntr ca cm pulca con.cpc un rer liri
bine defini(ii: estc ea oare biogxrfia autorului? Oi scopul sdu,
autori IcgAtura dinrre loclror t discurs nu csre abolirl ci slabila sj
.omplicata t...1 curie,a rextului scapa din orizonrul limirat rrdir dc proiectul siiu? Sau sensurile la care autorul nu s-a gendit, ?ns:l
autorul siu, Ceea cc spunc textul conte&i mar hull dccat ccea ce . le-.rr admi(e de buni voie daci ..ludulul cititor" i le-ar cxpunel
rrul sil spun, autorul (Rroeur. 1986. p l8?, Literatur.r liind ea insl$i o noliune vagi. acoperar grade de
intcnlie foarle fluctuaDIe: iata de ce C-'hladenius nota cA
Cddamer $i Ricocur formule zi probemr in mrniera cer mai l-iabilitale rnctodei p sljelor par'alele depinde de gen, precum ii
liberald posibil, ca Si cum ar vrea si impace gi capra $i varza- in cd o operi literari Si un tralat filosofic nu ar trebu; tratate identic
ata masure incet frizeazA fiuismul: suntem avertizati imporriva din punct dc vederc al intenliei. Conteslurea intenliei aurorului
unei refleclii asupn a ceea ce vrea sA spunl autorul, qi sc rezumii cel mri ndesea h exigenfa intoarcerii la texl
lndernnad se intrebAm numai ceea ce vrea si spunA textul. impotriva coDceptiei .,omul $i opera". insi ea nu trebuic
Rico€ur, incercand sA impace pe toate lumea, vorbe$te chiar dc coIfundati cu aceasta intoarcere.
Cu toatc rcestea. unul din fruclelc aceslci dezbaleri r fost o
,,intenfia textului", la fel cum inrroduce gi Umberto Eco intre
clucidare Si o rafiDare conceptului de inrcDlie, de exemplu Ia
i
intentia autorului gi intenlia cilitorului o te tio operis (F.t:o, p.
cci ce menlin ideea cA I se intrcba ce vor sA spund cuvintele, in
29). Aceste atelaje curioase ,,inten(ia rextului, inte tio .tperis - ciuda ncgarilor celor Drai subtile. nu e nimic altceva dccit a sc
sunt ni;te solecisrne, in contradiclie cu fenomenologia de la care
intreba ce lrea sA spunA autorul. cu condilia sA defincAli biDe
se fAceau cA imprumuti termenul de i,rer?lie, deoarece. pentru
acest ,,a vrcr sI spunl". Dislinc[ia dintrc inlcD[ionaljsn $i antj-
aceasla din urmd. intenlia $i con$tiinta sunt fundamental legate.
intentiontrlism estc a$adar dephsati: pretinlii anti intentionalilti
Cum textul nu are congtiinE. a vorbi de o intentie a textului. sau a[ fi de lapt indiferenli nu doar la ceea ce vrea sA spuna autorul
de itentio opeis, inseanma a reintroduce pe nesimlile intenfia dilr $i, mai ales, la ccea ce vrea sA spuni textul. Pcrlinenta
autorului ca uD elemeDl de siguranF al inleryretirii, sub-un inlrebalilor dcsprc rolul irtenliei in interprctare a fost in otice
termen mai pufin suspect sau provocator. caz reabililati de caltre filosofi. la fel ca distinctia dintrc
interpretarc ti evalurrc. De fapt cele doua mari tipuri de

9l
argumeni impotriva inleD(iei (non penineD(d a scopului. dilcrilc (cu doui sensuri)t propozilia..rcgele Frantei eslc chel"
presupunand cd acesta ar fi accesibil, $i suprav;etuirc I operei) ($c plu dat de Russell) are un scns (cste binc conslrriti). insi
sunt fragile $i destul dc u$or refulabile. Si le reluAm a$adar 'in ttu rrc dcnotaiie deoarece Franla nu mai are de mult timp rege.
ordine inversa.
li dcci ca nu e nici adevirali rici f.rls,. in scopul dc a combate
lcrr u,rli inlentioDalistA. leoreticianul Iitcrar american E.D.
lliNch r extins aceasE distinctie la 1ext. scparand sensul
Set$ nuinream d senniJicalie lttk\t,,htq), St semnificaga sa (rr,cxrr&n.e) sau aplicalia sa
l, i,r.(t rH (ch. 1967 ); l.)-6r. Si llr rnultumim c nUrni .rce.l(
Opercle de artA transcend inlentia primodiala a autorilor lor (krLrar aspecte ale unei expresii sau ale unui text irrr
$i
;i vor sd spunA ceva nou fiecirei cpoci. Semnificatia unei opere rflNtilic !ia, la fcl ca Montaigne carc spunea despre poeme:
nu ar putea fi determinata nici controlata de intentia aurorului .,sculifici mai nlult dccat spun." Se, r,/, dupi Hirsch,
sau de conlextul de la origine (isloric, socisl, cultulal). sub (lssennlcazl ceca ce riminc slabil iD receplarca unu; tcxt: cl
prel('xt ci anumite opere Jin lrecut continui .a ptezinle interes rlspllndc la in0'ebarea ..Cc vrea sA spuna acest text?'
5i ci aiba vxloare penlru noi _DacA o opera poate continur se Ji,,rry'i..rri., desemneaza ccea ce se schimb5 in receptarea unui
prczinte interes ti sh aibi valoare pentru generaliile viitoare. lexl; ea raspuDdc la inoebarea ,,Cc valoarc arc acest lext?'
atunci sensul s?lu nu poate fi oprit prin iDten(ia autorului nici Scnsul e singulari scmnificalia. carc pune sensul in leglt tA cu o
prin contexlul original._, Aceasta serie de inferente e oare situatie. cste variabil. plural. deschis. $i poatc infinit. Arunci
coreclA? SE luam contraexemplul tcxlelor \aririce. cum sunt ciind ciliD un tex(. fie el contemporan sau vechi. legdm scnsul
.,Canibalii" lui MontaigDe sau Ccrracterele lui La Bruydre. O lui de experienla norstrd. ii dAm o vnloare in alara coDtextului
satirl este topicli ea descrie 9i atacl o societate anume, in cadrul saLU dc origifle. S?xJril oste obiectul inre4rrer:.ii textului;
c,reiit dobande$te valoarea unui acr. Dace ea mai are efecr ranniliut!ia. cel al apli..i,'ii tcxtului la conrexlul recepririi sale
asupra noastri (are ince peDrru noi jnreres Si valoarc). daci eu (pimd sau ulterioAri), $i dcci al evaluirii sale-
mfli este deci iD ochii noltri o satirA, aceasta tezulte diD existenta Aceasti disliDctic a scnsului $i semnificatiei. sau a
unei anume analogii intre contextul original al enunFrii sale $i inlerpretArii Si a cvaluarii. ca la Frege, esre exclusiv logici sau
conlex(ul actual al receptirii sale. inse aceastd satid rdmane analitic[: ea rcperelza pr.ioritatea IogicA a scDsului fali de
totuqi satira unei alte societAt decat a noasrri. Sunrem inca semni[ica!ie, a intcrpre6rii lati de evaluare. Ea nu desemneaze
sensibili Ia satira cilugtrrilol din Gargantua. nu pentru ci nicidecum o prioritate cronologicd nici psihologice. deoarece
intcnlia Iui Rabelais nu conreilzi, ci pentru cA mai exis6 atunci cind citim. ne bazem interyrelirile pc evalueri (acele
f:tarnici pe lume. chiar daci ei nu mai sunt celugeri. precomprehcnsiuni ale fenomenotogiei), ave acces la sens prin
De la Frcge incoace. Iilosofii limbajului fac o dislinclie inh.6 intermcdiarul semnilicaliei. ArA ca de altfel sd acceptAm
sensul unei expresii (sinn) $i ienotolin sau reJerinla st intoideaunr ca evaluarile noaslre sa fie provizorii, modificabile
(Bedeunrng): ,,luceaferul de zi" $i ,,lucl.ahrul de seari' in funclic de sens. Logica. iar nu cronologicE sou psihologici,
desemreazd aceea$i plllnetd (VeDus), insA in doui moduri aceasti distinctie a seDsului ii a scmnillcatiei porte avca aerul

98
99
anificial, ca un ultim subterfugiu al conservalorilor pentru a ltrlcnlionalistd Si sLrpravicluirea operclor. O srtiri carc nu ne ar
salva inlcntia autorului (9etq{). {c-9144d!--_!9-lo1\$-Lcdlersarilor tllri spune nimic. pentru care nu ar mai cxis(a nicio legilud
libertatea de a se folosi de rex,re dupi voie
Ggrlnificatia). Toruti, trtr'c (,rnte\lul s;ru J. urisrne ri Jl ostrr. nrr rr mJi rv..r
ne-am pulea pune de acold pentru a considera ca elaluarea unui rcInrillcafie penlru noi, dar ca $i lr pislru {otu9i seDsul ii
poem carc se bazelzd pe o iDlerpretare gresiti (sau un rclnrilicatia originalc. Marile opere sunt in()puizabile; ficcarc
con(msL)rs) nu e\le o e\aluJre J rcc.tui poem. ci J unui poem
Bc0cralie le intelcgc fu lelul seu: accaslu insearnDi cA cititorii
difedt. Exista a$adar doi oameni in fiecare citiror. cel care e lllscsc in ele ceva cu cArc iti pot pune in lumini un aspect al
emolionat dc sei\nificatia pe carc poemul o are pentru cl, ii cel cxpcrien(ei lor./Dar daci o operA e incpuizabilA, nu inseamni cii
care e .x,-io,r de sensul acestui poem si de ceea ce aulorul a vrut cr ( arc un sens oriSinal. nici cA autorul nu esle criteriul
sa spuni cend I,a scris. lar aceste doue liDr:do-uri nu sunt totu$i xccstui sens original. ('cea ce e inepuizabil. csle semnificatia sa.
de neimpicatl
Dcrtinenta sa dincolo dc coDtcxtul apaitiei sllc.
(lcle mai mulle dintre coDflictele dc in(erpretarc par sa
A nrlclcgc un poem spunca Eliot , e acelag lucN cu u iubi cu vizczc intenlia autorului. notiune care le dn o rlura dramalicli.
adcvl'll, din nDdlul cet bun. t..l A iubi un pocm pc b z! unui
conlrascns. a unei confuzli dcsprc ccca ce esre_ insrmnil u iubi pe l)c fap1. subliniazA Hirsch. existenta scnsului original e foaltc
biza unci simple proiectii a mintii noasrrc. [...] nu jubim pc deptin un [nr contestali explicit. insi unii comentatori (lilologii) pun mai
I,ocnr dac,i Du il inlctegem: iar pc dc ahi pinc ene la fcl dc ldcvdrar dcsrabA accenlul pc sensul original. iar llii (cr;ticii) pc
cd tru intclc8em pe deplin un IxEm dflc, nu it iubim lElior. p. 128).
scnrnificatia actuali. Nimcni, sau aproapc niDtni, nu prefera ir
nrod e\pres un i(n\ rnircronic celui oriFiDal. nici nu rcspi,rBc iI
Textul arc a$adar un sens original (ceea ce vrea se spuDi cuDo$tinli de cauz6 o iDlbrmatie care ar cl.rrifica seDsul oiginal.
pentru un interprel contemporan), dar $i sensuri ultcrioare
$i Implicil, tofi comcnliltorii (sau aproape loli) admil existentl
anacronice (ceea ce vrea sA spune pcnrru interprelii succesivi);
uDui sens original. insl nu toti sunt gata s,l dcpuDi acela$i elort
are o semnilicafie o ginali (punand seDsul sau original in pentru a 1 elucidr. irr invitamint, contrldicliu dintrc intelesul
legeturA cu valori contemporane). dar;i semnificatii ulterioare
penlru sensul originill al textelor t; grija pcntrlr pen;nenta lor in
(punand in orice moment sensul s6u anacronic in lcg6turd cu
lorm.rc.r ormenrlor J(' uri. dinlrc educalir $i insrruire. c\lc o
valori actuale). Sensul ulterior se poate identifica cu sensul realitate;neluclabila. ProLsorul poate sA insiste pe timpul
original, dar nimic nu il impiedica se se indepenc?r de acesta, la autorului sau pe timpLll Dosiru. pe cekilall salu pe d.g/oJi. sI
fel !i semnificatia ulterioara fate de senrnifica!r originali. Cat pornersci de la allctilatu pentru a aiungc la identiate. slt\t
despre intentia aurorului, ea nu se reduce la sensul origiDal, ci
invcrs. insi, lira aceslc doui focare, inv:ifinnantul ar fl iir:l
cuprinde li semllificalia originaltr: de exemplu, textul ironic arc
indoial6 incomplet.
o semnificalie originala diferili de (contrard) sensul(ui) seu ln disputa dintrc Bu[hes ti Picard. ne-arD fi gasit, dacd ar l'i
original.
si ne luim dupi Hirsch, intr-un caz cxtrem in care unul
Distinclia dinlre serB $i semnificatie. dintre intcrpretare Si (Baflhes) ar fi ncgat olice inleres pentru sensul original al
evaluarc. dupA Hirsch, supdmi conlradictia dinlrc teza rcxtului lui Racine. pe cind celilall (Picard) ar Il rcfuzat si faca

r00 l0t
vreo diferenti nu doar intre sensul original ii sernnificalia lc scmnificalia actuala. Bfihes nu neagd ce textul are ull sens
aclualA. dar chiar $i intre sensul original
Si semnificalia oiginala olieinal. chidr Jrca :rce.ta nu consliluie preocupureir sr
(,,intentia clar6 $i lucidA"). Mi se parc din conra ce insu$aacest lrlincipalA.
dialog de surzi, care atestA dezbinarea studiilor literare intre Distinclia dintre rerr ti senutilicalie, sar dintre iiterp,etare
partizani ai sensului origiral $i adepti ai semnificaliei acruale, qi evaluare. nu ocbuie a$dar impinsi prea depIll.tc. Drctr ar fi
confirmd faptul ci existenla unui sens original rimane o $il-l credem pe cel ce a promovat-o, e o lovitura imparabila care-
presupunere foarte generali, li pcrmite sa-i invingi pe anti-intenlionalisti: oricat de hotlrati ar
li aproape consensuali.
Fie exemplul cel mai cunoscut al acestei polemici. Barthes li ce$tia. ajung intotdeauna si-rii taie cruca de sub picioarc. la
spunea despre Nero din Brirdlrricrrr: ,,Acest personai sufocat fcl ca acei studcnti sofisticati care in redactarea concluziei cad
caut, frenetic, cum caut?i aer un inecat, tocmai ,.€rpirat(,, lotusi in capcana unui drtiv de avantaj (,,Autorul ne expuDe..."),
(Bathes, 1963, p. 92). in sprijinul acestei afirmatii, cita in nora sau acei teoreticieni carc nu rezistd ispitei de a corecta
de subsol aceas6 replicA a Iui Nero catre Junia: Hstilmacirile pe care ldversarii Ie fac despre intenliile lor.
Ddcd [...] nu rin uheori sd rcspir kt picioarcle tale rtrspunzandu le de exemplu. ca Derrida lui Searle: ,,Nu asta am
In raspuns. Picard incerca in lan sa ii UI.3). reproseze vrut sa spun". Ei ajung astfel sa-$i nege propria lor teze. Ca
necuno.l$terea limbii din secolul XVII i orice opozitie binara. distinctia dintre sens Si semnificatie este
ti sA corecteze greseala
privind sensulcuvdntuluj rn cpoca:..1&.V)ird,n.eamna aici r sc pc de alli parte prea elementara $i se apropie de sofism. Ea are
de<Linde. a ave, o clipA de ragaz 1...1. Coloralia pneumaticd (ar doar avanrajul de a reaminti ci nimeni (sau aproape nimeni) nu
spune Dl. Banhes) a dispArur asrfel cu rotul,,(picard, p. 53).
$i
[cagi existenla unui sens original, oricer de grcu ar fi el de
continui p n trl sfatui pe Bafihes si consulte lexicoanele qi cunoscut. Si de a ar6ta cA argumentul devenirii operei nu eliminA
diclionarele. Lui Banhes, care cila in aka pane din Lirtre _ar fi intentia autorului ca un criter;u al interpreterii. deoarece nu
fosl de prcferat Furetiere -. nu i-a rdm.rs dec;r sA arace, la r,indul nrivc.rc scnsul originrl. ci .rllcevir \ev, ce dm puleJ nu-ni
seu, aceasta bllrtzlizarc a imaginii: ,Ni se cere se nu scmnjficalie, sau aplicalie, sau evaluare, sau pertinenta
recunoa$lem in ea decal un cli$u de epoca (nu ar trebui sA (r'rr.r?n, (, in englcza,. in orice cuz o ala inlenlie.
s,mlrm nrci o re.piralie in sd resfir_ deoarece o ri.splra
inseamni in secolul XVII a se destinde) {Banhes. 1166.p.2l).
Barhes recunoa$te evident sensul original (in cazul de talA l,l,1 ie nk i,6m hi prentiilarL
figurdt. li mercu acturlr rl lui o r!slirn t..x se desrindc..l:
problema nu rezida a$dtr in preferinta pentru un sens irnacronic Putem oare sd refuum de asemenea fi celalah mare
in locul celui original. ci in persistenta sensului propriu in argumenl impotriva intenliei? Un autor, se zice, nu poate dori se
spatele sensului figurat (,,coloralia pDeumaticA.,) gi dcci in _
spund toale semnil'icalijle pe carc cititorii le atribuie detaliitor
contribulia sa la senmificalia originale. Conflictul opune incA textului s,u. C;rI€ c a$adar slatutul intentional al sermificatiilor
odata doud preferinF, doue opliuni etice sau ideologice _ dupE iinplicite ale unui text? Un New Critic american, William
cum vrem se le calificem -, accentul pls pe sensul original siu Empson (1930) descria textul ca o entitate complexA de

t02 i03
semnificalii simultnne ($i Du succesi!c sau exclusi!e). I)ute, tnsa
Illcnlil rimirre 'rnbrrrx ce lirce 'lirrohiccr Lrn ohrccl 'sljliJr nlcr
oare autorul sa aibA intentia tuluror acestor setnnilicalii ii 6xlFli t|urneroa.c activiteli //A intenlit)nrlc t'xrr nu strnl
implicatii pe corc le vcdem in text, chiar dac6 nu s a gendit lu ir"'""aiir" ni.r tonlrient. scrrc dJc'r nc c rxjrmisd
ele in timp cc scr'ii? Argumentul parc dcfiriliv. El esle in Iorle
Iu,rnrr',t'r,,',, ".u )r cum riJucJ r'rh' o rclr\ilxle in curc
realilate foane fragil, !i numerosi sunt filosofii limbajului care niir.lirii.l e rn:ri rlcgrabar c; 9i cum ai iuca tenrs'
identificn pur $i simplu i tet4ia a otul i $l sens\tl carintekr.. 'r",.rr.,,r"":
iiii't-u ;, .,* JcrJlitrl mi>cirilor " imn rcvi/ibil 'lar
in cJrc
Dupd John Auiin (I962\. invenLatorul perjbmariu,/xi. oricc rrimire mir)gex de
iiti"ii., pa*,prri nLr c mri putin ferma: s; i fic !ir
cnun(are iDitiazA un act pe carel el ii nume$le ilocutoriu, cum ar
fr a httcba sar a itsptfikle. a une,fi4a s r t p,?rrilz etc.. ca,1l
;Jiit;"',r. i rileulLri rn Irtr lellnlenti3
rrrcirr JJvcr\Jrului
autorului t)u irnllicii o
,.i **,i ", o lrirnilii inapoi'
tmnsforml mporturile dintrc intcrlocutori. Si mai distingem .lr,,si.n,i^r" , lulrnor delulirhrr Pe c'rre l,: infipturcslc s(ricr(a lt
alAlJJ.i de el o(tul ilocutotiu ptitcipol t aa!i.ot ptittrH) en\ larc *i,ii.i nu.rnurrui" rn 'en.lral crre r' lrcceLh':ru
$t se ti.fiLolia oDryle\d a enun lri. rczuldnd din implicatiile
"vcrlimcnl
rr [r s?i urmarm dualilsler in)clalorr'
i".",i ,.a".*"", dJcri
(cvJ r
$i asociafile multiple ale detaliilor sale. A intcl?re(a Lnr text dintre'c.indire 5i limhuj. A lvcr intenlr'r de I tu(e
versrlrr
liierar. inseamnA mri intli a idcntifica actul ilocutori principal r'irnireinineer dc ce.rbl(a nrrlc r filcului sau x corrlPUne
infiptuit de autor alunci cind a scris textul (de excmplu x proiecl' ce\u John
-. ""ir*ri"a ".lr-< criconstiinta ni(i
S:.,,'i;...prru scriercl cu merjul p' ios: a mi;ca licio'rrele
a
aparlcnenla sa generici: e vorba de o rugAciune. de o elegie?).
Drr u.rel: rlocutorii srurl inlenlronrle. A in((rprelr un rext i" riai.r., incorda nru$chii. unutnblul irreslor aclirrni ntr
e
inseamna a$adar a rcgisi inteniile autorului sAu. Insri r,",r.ir,r,. a,r' .tr lJ.(i -c(sler elc ntl 'rrnL
lin''le de rnlerrlle:
recunoaSlerea actufui ilocutoriu principal inlipluit dc un rexr ,:.r.lr, Inl(n!ia Jc a lc inDntui lturrci clnd mergem:
r?imane bine inteles foafle generall Si insul'icienli - dc genul] "r"rn
;lentiu rloastra de a mclgc conline lnsamblul detaliilor Pe ciue
cu
acesl poem face elogiul lemeii. sau eslc o expansiune a Iui ,,Te ."ituL p.1n, Ie implica.ilum reamitltea Searle' in Polemica
iubesc" sau a ]ui ,,Marcel devine scriitor" -, qi nu constituie Dcdda:
nicioda6 decet incepurul interpreurii. Nu,neroase sunl
implicaliile $; asociatiile de detaliu care nu contrazic intcntia Ptrrinc diD ,mcntiilu noNrc ajung li eo'$inlli ct intenlii A vorbi tl a

principala, dar a ciror complexitatc este (infiDit) mai pa(iculari. ;i, ',,t ;r"ii;rr irlcnlio;rrc-dar ca'Ltcrur i,renlionar ul acrcror
rr".,,"'ii ."'r-pilil l,ruit cr u exista niiri ile 'on$iiiti scplr dc
$i care nu sunt intenlionale in sensul dc premeditate. Cu toatc '
scde.c si vorhirc (Sclrlc. 1977 P 201)'
.rcc.ler. l flul ca i.ulorul nL -r gindir lr elt' nu in(ccnrna.;i nu
c ccca ce voia sA spunA (cc 1lvea foane adanc in minte). Alrler .frr.. re".r :rnti-inl(nliorrlli'lii 'c biTcd1; Pe o
Scmnificatria rcalizati este totu$i intentionali in ansamblu,
c,,,cepf,. tiinpflsi , inlcrrliei' A irrenlionu si sPui
cc!r" l
deoarcce ea insote$te un act ilocutoriu care este intcn(ional.
..,u . ..u 'pu'" c.'vd irrrcn!ionrr" nrr irr'errnrri "r
Intentia autorului nu se reduce asadar Ia un proiect nici la o 'i.",ii'p,,i
orcncditi si spui ecve 'r spune cevr cu Premcdilarc '
premcditare integral con$ticnli (.,inten!.r cl.lfi Si lucida" a lui nici Iorre
Picard). Ana e o aclivitate intenlionali (intr\n ru l\ nm.le
b.ir"r'ir. pn.rrr"ru' nu 5unl prorcclrle cum nu 'rln'

104 105
gesturile mersului pejos, iar cand ltilcriu de interpretare al unei operer interpretarea are ca obiect
scrie, poetul nu se gande$te la
implicatiile cuvintelor, dar de aici nu rezulta lCnsul, Si nu scmnificatia, intenlia $i nu proiectul. Intentia
ci aceste detalii nu
ar fi inlenlionale, nici ca poelul nu a vrut l0lorului nu e cu siguranli singura normS posibilA pcnlru citirea
se formuleze sensurile
asociale cuvintelor respective. lcxlelor (traditia alegoricr. dupS cum am vdzul, a inlocuir-o
Atunci ceDd conlesta faplut ca cul biografic nrulte vreme cu exigenta unei semnifica(ii acceptabile in
on8rneu crealiei estctice. proust nu doar cA ,j
social ar fi Ia
nu elimina or;ce prczeno, $i nu existA lectufi literard care sa nu actualizeze $i
inren!ie. ci inlocuia inrentia.upcrllciala $cn)nificaliile unci operc, care sd nu ia in stapanirc opern. chiar
rrra-rn(enlte prolundl. penru cJre opcri
>i c,rrld in \inli cu o
cr,r o mi urie mri bund $ilo trideze iotFun mod fecund (specificul unei operc literare e
oecat un t rric ltot I irne. insi intenlii rimineJ ncela de a semnifica in alara contextului inil;al)-
cenUxlA
Irtentia nu se limileaza la ceea (e in acest caz se pun doua inlreberi dclicate. Studiul lileIar ar
Si-a propus un rulor sa scfle _
dectaralie de inrentie _. $i nici ta morivatiite lrcbui oare si incerce se faca semnificatiile actua.le ale operei
1:_:i"1pl,.1"
care.
9
t-au pulut incili sa (crie. cum ar ll dorinld
dc r dobrindr compatibile cu iDlerrlia autorului? Poale el si reu$eascd a$ ceva?
glorie.,sau de a catdga bani, dar [ici Dintrun punct dc vedere teoretic, adepii hemeneuticii post-
]a coerenta textuala a unei
opere. Intentia, inlFo succesiunc de cuvinle hcideggeriene rtrspund sec ,,nu" la a doua inffebare. ceea ce
scrise de un autor,
este ceea ce voia si spun, cu cuvinlele lbcleaze $i peflineDta celei dintli. insd in practic;, li f;ire
utilizate, Inlenti;
aurorului care a scris o opera este logic echiralenta lriumfalism. cei cc pr ctica studiul litcrar raspund in general .da"
cu ceea c.
vora sa spuna pnn enunlurile care conslituie h ambele intrebiri: considerAm cI anumite aplicatii ale tcxlelor
te^tul. Irr proiectul
sau. motivaliile sale. coerenra texrului pentru lilerare sc bazeaz.a pe rastalmaciri. rczultand dir necunoatterea
o interprerare darA,
sunt,a ulma urmei indici ai acesrei intentii scnsului oiginal sau din indifercnla la semnificala originala (Iru
pentru multi din filosofii contemporani, voi da exemple. ins6 elc prolifeleaze ?n manualele Scolatc, unde
.Asfel, nu poate fi
vorba de a distirrge inlentia autorului qi srr in ochi deindala ce o ideologic s-a demodat), Si credem de
sensul cuvintelor. Ceea
ce lnte.pretim noj arunci cind citim un rsemener ci acesle rastalmdciri pot fi corcctate.
oxt este. fere distinclie,
sensul cuvintelor $i intentia autorului. Deindati
distingem. gidem in cazuisticA. Asla nu "e
incepcm sa le /Intenlionalismul ti anti-intcntionalismul extreme ajung in
implic6 inse fundAturi. Concep(ia noastd despre sensul unei opcre creala de
in(oarcerea la,,omul om diferi dc concepla noastra despre scnsul unui text produs de
$i opera',, deoarece intentia nu c scopul, ci
sensul intentat. in(Amplare. Estc uD vechi topos ln care Proust, dupi mulli allii,
s-a gandili

Prezumlia de inte |ionalitate Dunc.i r fir


r.mpJ.t-.c hrn,pec,n.\d.
l'.,1'nnui
de Wagncr ni.i de ri ltlsalil s, ,^nccrce pe clapc toate
Beethovcn
combinatnlc dc nore pe carc i lc va d,cta haz duli din acc.sri
Cu ajutorut dislinctiilor inlre r.,rs $j r.r,,Iy'(..r/id. intrc clampineila nu s vor na$e Dici lcmaP naverii din walbria. ni.i
p.or?ct $_t lcnlic, se pare ca am inlarurat frua prc'mcndclsohnidi (sau m i degrubi infinit dc supn
cele doua ohslacole
cele mai scrioase ce impiedicau menfinerea me.ddsohniunO din Crl.r.r,/a/X1l-/.2, (Prcus! p. 616)
intenliei ca un

106 t0'7
Champollion nu a incercat sii ryric? piatra de la Rosetta, ca E sut rand si c tnul!
$r cum aceasta ar fi avut o cauzi. ci sd o inr€l?ds.i. presupuand El suut pal & $i obro. l !
ca semnele care o acopereau raspundeau unei intcnlii. Er nut uenbrele Si rotur,
Conceptia
noJsrra dcspre sensul unej opcrc umrnc cuprindc
noliuner ;c $i idinn si cdliiul !
rctl\rlrtc rntenliullala. .rdjcj rdcer con[o n lj; (ir cuvintete
respccri\e iI(earrnA l\or .i slunar ce,r. irrrFo o|Cra. .e dmit cA pronumele la percoana indi se relera ia acelasi subiec!
rnte,pretc{zh rcpeli1ii $i diferente; oice iDletpretale se-bxze;zi
pp r.ecunorllefcr repetiriilor $i dr[crenlcjor rJ Jij.ercnlelor pc
in celc Irer reFuli sLr(ce\i\e. Textul e mJi coerenr yi mli
complex (mai interes:lnt) sub aceasti ipotezl decat sub alta. Inse
lond dc rep(ritii,. cum o itu(rr(,!z(i merodr pJsrjclor p,rrit.ie.
daci poemul a fosi bilut la maiinA de o maimula, mi-e interzisd
lnrr o operi rezult i din hazani. rrpcririr cstc indifc,t;t, (lrra
aceilst; infcrenli. 9i tot ce pot sd fac c sa descriu ceea ce ar
semnificrtic). lnrr un ,r,/ar.,?. .rr./nr.\. (r lip dc obiccl literar pulea insemna fiecarc frazA daca ar fi cu adevimt folositd.
produs .rl intirnplbrii. rcnsul llr.buic alflbuit unci iltentri
Frptul de a considera ci diversele pe(i ale unui text (versu .
suprarealc. unei miini iDr irihjlc. ln traduccreu grclc;
r fraze etc.) formeaza un tot presupune c{ textul reprezinh o
SepluJtinlci. rBiblrr nurnirri J Cctor grprez.cir.
l.rpiezrci de acliuDe intenlional2i. A interpreta o opel.a ptrisupuDg aA aceastA
rnrelcpti in(hi)i in paprezcci dc.hrtii rimp de J. /jtc
xu oJl lapteze..r de trrJuccri idcntice ajeuplc/:.cj tcxlului sicru, -oleri rAspunde !l!!! .!!CDLri-
qa_est" -prollusul, unei iqstante
traduccrea lor cra a$adar la lel de sacri (inspiratii) umane. Nu rezulti de aici ca suntenr limitati la cercctarea
ca tcxul intentiilor operei, ci cA sensul texlului e legal de intentia
primirir: intcnlit xurorulur divin crr intepr.rl translusi in
ea arlorului, sau chiar ci sensul textului e.rle intentia autorului. A
A face.rpcl la te\t imporrilr intentrei errrorului _ prczenli]te
prea des cr:rfternnivc - relinc dc tapt ccl mri llumi aceasta intenlic,.intentia textului", sub prerexrul ci c
:rj..sc:r h .r vorba de o in(enlie in act li nu de o inlcnlic prealabili, nu face
rnvocu un cfllcrru de coerenl:i si dc comp,eritJlc
imlnenlc fc decel si introduca o corrfuzie.
carc nu lc iusrifica Jecjl iporea Un.i inrent;r Se
rntclprl)lrre iD lo.ul JltcrJ deorrcle prirna fuce r.,\lul Irrrt.er, o Coercnta $i conrplcxitalea nu sunt u$adar criteii rle
mri inlerpret?iii unui Lcxl decrit dacA ele presupun o inrenlie a
cocrenl.ll tnJt (omple\. O internrclrte e,le o ipolczi citeiJ ii
punem I.r incerrrre cipacitJrcJ du r c(nli(x un numir aulorului. DacA ntl poate fi vorba de a$A ccva. ca in texlele
ciil mri produse de hazard. atunci coerenta !i complexitatea nu sunt
mire din clementele texlului. Cc valorrc poate aver crjlcriul
coerenlei $i rl curnple\itatri daci criterii ale interprcrerii. Orice interpretam e o asertiune despre o
Fresupunem ca poemul esre un
produs ul int:imptirir? Recursul lr cocrenla sru intenlic, i.lr dace irtcn(ia autorului este negata, o alt, intentie ii
iJ compte\irJre
in favoarea unei interprcliri nu arc se;s decAt relc lo[ Ia ia locul, ca in Dotl-Qui.bte al lui Piefle Minard. A extrage o
intentia probabjlA a autorului. operil din contexlul siiu Iiterar Si islor'ic inseamDa a-i acolda o
Pe:le rL)t in.5tudi:le JrrprJre rmit.nr ilolcTr inrplrcilc J.uprJ llti intentie (un alt autoll cititoru]). insca,nnii n face din ea o alti
ru(rruturcJ un grrcnl ul 5ensului. RezuminJLr_m:i lJ Un
rnrenrrer opcri. inseamni ci nu rnai interpreEm acee4i operii. in schimb.
minim, ttunci cand citesc .,H6autontirnoroumenos,._ul lui irtunci cend facem apcl Ia regulile lingvistice, la contcxtul istoric
Baudelaire: dar $i la coerenti Si complexitate pentru a compara
t08 109
interpretArilc, facem apel la intenlie. penrru ca.e toate aceslea
sunt indicii mai bune decat declaratiile de inrentie ouhl, p. I4l).
-(L f4Astfel, prezumlia de inten(ionalitate ramane Ia baza studiitor
literare, chiar fi la anti-intentionaliStii cei mai inverqunali, iar
reza anti intenlionale, chiar daci e iluzorie, constituie un
r\cdismcnl legitim impolriv.r exccselol (onrexruiilizhrii isrorice
ti biograllce. Responsabilitatea criticd tati de sensul autorului,
mai ales dacd acest sens nu e unul dir cele spre care irclinlm,
depinde de un pliDcipin etic al respcctului fati de celilalr. Nici
cuvin(ele de pe puginh, nici intenliilc autorului nu delin cheia
semnificaliei unej opere, Si D;ci o intelpretare satisficiloiLt€ nu 3
s r limitat vreodala lil c;ut re.r sensulur rrnorn sru rlro|a. inca
odald, este vorba de a ie$i din aceasta lalsa dile,ni: lextul sau Lumea
aulorul- Si nici o metodi exctusii,a nu e suficienti. 14
I)cspre ce !o )c$e liter'.rtural ,t/i/,r.,rir. inci dc h Podit lli
i\ristotel. cstc tcrnrenul ccl mai generxl Si obifnuir sllb citlc s au
,li'|. .l " .
I r. rIL - r..r Jt i i,r. -, ..
rxnrunrcntal:i lui l-]]irh Auerbaclr,,./rx.r;s. llrpt-c:? t0t(.
trtliLil i itt. it() u lt o..i./.,r/r7lr7 ( 1946), DoliLrDea inci mri err
i l t

(le lr
sine inlciursa. Auerhach zugriive.r panorrnrn rvahrlrrjlol
sllc tinrf dc n)!i multe rrilcnii de h Ho,Icr llt Virsinia Woo .
lns:l rrnrrrrir ul l l'ost r.pus in disculic dc caltre rcol.il lirerrre,
.rrc a insistitt asupl.li rLrtonomiei lircraturii i]r rlpor.l cu
rcrlitrlca. cu relcrcftul. cu Iumc.r. !i n suslinur tcza primrLnrlUi
lbrnei .rsuprir lolrdului. a cxpresiei tlsupri conrinuhrtLri, I
senrrifirenlului rsrrprir semnilicalUlUi. I sennrificirtici risuprir
rcfrezc.lauii. snu r lr,/rturi.! ului rsuprl ilnrsls-ului. Lr lll cr
inlcnliLr autorrLlui. r.rierinta !r fi o iluzir: cxrc sc pune in cirlcr
intclcgcrii liierrturij cr atirre. CLrlrncil rcesrei doclrinc a lbst
ntinsi odala cu dogrna aUtoreierenti.rlitatii lcxtului Iiicrrr. rdicat
cu idLrea c,..pocn]Ul vorbcstc dcspre poeDi', ti rrimic mai rrulr.
Philippc Sollers dcnLrDla brutal. in 1965.

prcljlrul lzal,vn I I aceasla preJudccati cae consrr in ! crede cd o


''l i.,..'-.cr,' trJ,r nt!c- .rc.,f -
dcspre .are uionimitarea ar putca i Edizati idcdr!r. Trebuie
rem.r.[ cn accst a.ord nu poate viza decir Dj$rc conlenrii
pLeriabitc. nolhnex de,calitare liind ea iisiii o convenlrc $j un
conioflnisD, un Jil dc conract La.ir incheiar iDtre indrvtd si grupul
s.u soc'al (SoUcs. p.236)

lI3
l

l
Nu existd conlinur, nici fond. A cili peDtru a dcscope o t't'.ti( liirh (Cole dge, vol. 2. p. 6). in finc. va lrsbui de
realitate, ca atunci cend cAutem modelul ducesei de [Ncnrcl]cil si cxaminAm ti unelc noliuni rivale. cum sunt cele dc
Guemantes
sau al Albertinei, inseamnd a ne inscla asupm litetarurii. ,Ji bgism' slu ,.inte{extualirate". care inlocuiesc rcalilatea. ca
Dar
atunci de ce citim? pentru reterinfelc lircr;lurii la ea insigi. tclurcnt rl litenturii, cu lileratura ea insisi.
Lumea cA(ilor a obliterat cu totul cealaltA lume, LJn paradox ne arata dimensiunilc problemei. La Platon. in
$i nu mai ierim
niciodatd din ,.Bibtioteca Babel',, aduData in ficriunile trri Rq,ublicu, nti tisis-lJ este . r,rrversir,. el pune in pericol lcgatura
Borges. cdrle de capfltij rnilor lcorclici pc cere Foucault xociil:!. iar poclii lrebuic alungnti din Cetate din cauza ;nfluentej
o
comenra in inrroducere'r de la Cwintcfu ri lu(-ntit" tl9b6). kn' ncfirsre asuprit educaliei gardienilor. La cetdlah capat, penrru
bt
Cillcs Deleuzc in Dy'",c4!,1 !i rcpLtil" t lcttJ1). lhthes. r?i,?r?ri.r-ul estc ,epresiv. el consolideaza lcgitura
Dezvokirile teoriei litcrare, observi philippe Hamon, ilu r(rciali pentru cd e inliatit cu ideologia (.lo-\rl) careia ii servctte
trimis problema rcprezenurii. a refe nlei sau a ,?i7,i€rlr_ului
,,si dc instrumenl. Mi,,retir-ul cste atnd r subversiv sau represiv?
se aliture inlr-un fcl de purgatoriu critic, celorlalte
chesriuni pe l)rci a rjms sA ise alribuie calilicative atat de indepartate,
care teoria le-a exilat, ca intenlia sau stilul (Hamon. 19g2, p. lrscamna ci probabil nu mai e vorba de aceeali noliune: de la
123). Acestc chestiuni tabu, cun) am mai spus, lru renascut Platon Iu Baflhcs a Iost neindoielnic rislumati- chiar daci de I:r
tolte
din cenutA deindatS ce teoria s-a retras. penA inr-acolo incAt Aristotcl la Auerbach nu s-:r vizul nimic riu in ea. Ca $i in
curand, dace nu avem griia. va trebui s:i rcamintjm ca
litemtura privinh intenlic, \,oi pleca de la doua c1i$cc lecurente, cel vechi
\orbcslc :i despre ljrerdturS. Dupa ilulor inlcnlie. \om trece 5i cel modern. penn'u a le regandi Si a scipa din dilema lor
$i in
revrsta raponurile dintre lileraruri si Ium,: intimidnntS: fic Iiterillura vorbegre desprc lumc, fie IiteraruI?
O intreagi seric c.le re,rrcni puri, fir.i a o rezolva cu adevir.ar vorbe$tc despre literarurA.
vreodarb problema relalici dintrc tcxr $i realitale. slu dinrre
text pi Iumc: ,,irl..,1\ bine inlcles. lcnncnul iristotelicirn
lr-Jus
prin ,,imilatic" sau ,,reprezcntare,. (alegcrea uneia sau
aheia din inptrrru .,ntinesistl rri "
traduccri. constituic in .ine o oplrune t(oreticir. ..\crosimil..,
..ficriune . ..iluzie sru chrrr ..rnincjuIi .. desigur ..rrali"m., ,,Poelica naruliunii. considerd Thomas Pavel, gia luat drepr
;i
,,refercnr" sau .,referinta", ,descriere,'. Nu fac dccet sn lc obieq discursul liter:rr in fonnaliialca sa retorice i[ detri,rentul
enumdr penlru a sugera dimensiunea dificultetrilor. ExistA de Iorlei srle refci.nliale" (Pavcl, p. 7).Aricolul lui Jakobson deja
asemenea adagii, cume celebtul tpicnt L poesrs al lui
Horaliu citat...Lingvistici ti poetica (1960) nu i-a fost srrein. ba din
f,.cum e picrurr. rsr $i foczii . A^ conlri, acestci tendinlc gencrale a teoriei literare care acorda
l,otain. \. Joj,. ,rI rccJ
tarmotsil ..motnentrnA 5uspcndrte !olunt.rrl i ncin( teJerit.. cJ(. formei uD privilegiu in detrimenrul fortci. insi inainlea lui,
e idenlificatA de obicei cu contmclul realist legandul pe auror fordatorii l;ngvisticii structurule Si a semioticii. FcrdiDand de
Si
pe citilor. chirr daci rr fi ilu,/rI
nocri.a procur ttr dc;mJgirrdlrr Saussure $i Charles SirDdcrs Peirce. iti slabiliscri disciplinele
romrnltcS pc carc Coleridge o Jescria in termcnii urm,tori: inlorcind spa(elc -.extcriorului referabit al limbajului". dupA
\illnry suV \iou tl Ji5h,lit I tor th. not .t,t, whi, h ,1,nttit,nrr cxpresir lui Dcr da, adici pur qi simplu lumii ob;ectelor. La

I t,l I15
Saussurc, ideeo arbiirariului semnului lingvistic implicir
Acest articol era destul de vag. mai degrab.i progmmatic
autonomia relalivd a limbii in raport cu realitatca. presupunc
9i dcci{ anali(ic- Nicolas Rrwel. traduciitorul sdu din 1963. i-r
cA s(.mnificalia e diferential:i (rczu1tand din relatia dinre senme)
scrrnalat ultcrior alibiciunile. in primul rend absenta unci
Si nu refbrentialA (rezultand din rela(ia dinlre cuvinlc $i lucruri). dclinitii a,r(r(Uxl,/i si lipsa unei precizari asupra narurii reale I
La Peirce. leSarura originala a semnului cu obiecrul sAu esrc
functiei poeticc. calt punc accenrul pc mesaj; si fie vorba irr
rupti, pierduri. iar seria de iDrerpreranli rrec ta infinit din selr),l
crzul de Iali de un acccnt pus pc fonna sau pc coDtinutul
i
in semn fALi a rcgisi vreodaLE origjnea, Fo rer?irrrrr caliltcala
mcsajului (Ruwct. l9E9)'l Jirkobso,t nu spunc nimic desprc
de n<lrmrrala. Conrbrm rL estur doi precursori. ccl putrn r)i LuIr
aceasta. insi. in climatul conlemporan de neincrcdere fala de
r-a inlcles leoriir lirer:lra. reltrcntul nu c\jst; in ilxra lirnbqului.
collinut. la c:rrc icest arlicol a contribril- s-a conchis lacir cri
ci estc prcdus dc senmificalie. depirde de in(erprerire. L;men
lunclia poelic[ era asociirta excllrsiv (sau aproapc) cu fornrl
estc inrordeauDa deia inte,?rcu6. deoa,ece relatia lingvisricri
ntsuiului. Prccuuliile lui Jxkobson nu au impiedic t a$adar ca
primard are loc i re reprczentari. nu inlre cuvanr 9i luciu, nici
[rln(ri.r lo(ri.i] .a Jevllril d.ternlirunra penlrU conccplir.
intre text ti lume. in girul fir6 stir$it $i inceput al deveoila uzuali. a mesaiului poetic ca [iind sustr,ls
reprlrzenririlor, milul referintci
evapori.se
trfcrcDtiatil,lii. sau a limbtljului poelic ca fiind elinsuti propril
Idcn(ificat cu acestc prcmise anli,eferentiale, lextul Iui
sir rclerinti: cliiccle aurolclismului $i autorcfcrcntialitllii sc
hkobson a consliluit decalogul reoriei, sau in orice caz una rlin
re8:iscsc aFdar la orizonul firnctiei poelice jakobsonieDe.
tablele sale de legi, fondlnd tcoria lirerari pc modelut
O alti sursa a rcestei nogAri a realitalii operali de lcorie estc
lingvisticii. Dupi cum ne amintim, Jakobson diiringea
5asc dc gAsit in nl(xlclul pe cale L6vi,Slrauss il propunea. imedial
factori ce defincsc cotnunicarea deslini or, mesai. destinatrr.
dupai I'azboi, ?rr rticolul stru progrum. ,.Analiza structurala in
conr-.x1. (od ti uontJct - !i care Jcr(rmina 5rsc tunctii
l;ng!islici Si in antropologic" (1945). care se inspira deja diD
lingvistice disrincte. Douar din aceste functii sunt aici cu
Jakobson. pentnr antropologie Si gliintclc umane in gencral: ccl
deosebire necesarc: l]Jx.ctia relcrcnlfuli. otientatt sprc contexttl
mesajului, adici,ealul, ti cca care vizeazi rnesajul ca atarc.
al lingvisticii s(r'ucturale. in special acela al fonolog;ei. Pe
acoas6 bazi, irnlliza milului, apoi a povestidi la riindul ei pc
considerat fu sine, functie pc care Jakobson a nnme^ poetiLi.
modclul mitulu i, .r dus la /rl^,ilegre,?.r n atiunii, ca elemcnr al
Jakobsor sublinia ?ntr-adever c6 ,,ar fi greu de gisir mcsaje care
lilelitturii. fi in consecinti la dezvoltarcr naratologiei francezc.
l sA exercite doar o singurb funclie,'(Jakobson. I963, p. 214).
ca amliza a proprictatilor structurale ale discursuloi literar. I
de asemenea ci ,,orice incercarc de ir ,educe sfcru functiei5i siDlilxei shucluilor naralive. in detri,neDtul a 1ot ceea cc
pueti(e li pocTic. sru de d linrirJ poezir fu luncrir pocrici. nri.u.
privc$te. in lexte. scmantica. r,i,,erir-ul. leprezenrarea realului
duce decat la o simplificare cxcesiv?i fi in$elito;re.'(ir,l._ p.
218). Cu loate acestea el nola cb in ana timbajutui, adicd in $i rrlri ales lt,sLrierct it dtralitate.r naratiunii $i clescrierii.
conven!;onal gindili ca fiind const;lutivA pentru lilcrnluli, toarc
literatua. funclia poedce esle rloninanki tali dc celelalte.
;i elirrturile s-au o entat spl! un singur pol, naraliunca, li sprc
deci ce ea prevaleaza iD special asupra luncljei refe.cnfiaie sau
sintuxa (nu senrantica) accsleia. Penlru Barthes. de exemplu, ?n
denotrrire. ln lirel.JIlrri. i.ccnrUl er ti pur pc me5.U.
.,lnlroducerc la tnaliza srructurala a povestirilor" (1966), tcxt-

I t6 BIBLIOTECA IVIETROPOLITANA I)7


SUCURE$Tl
Flliala "8. p ,1ASD€U..
Slr- Traian, N.. 2, Sector 3
Tel./Fax: 320 08 76
cheie al naratologiei franceze, realismul $i imitatia nu au dreptul Val6ry Gide. care aveau deja relineri in privinla realismului -
ti
decat la ultirnul paragraf al acestui lung articol manifcst, a$a, ca
sd ramai cu constiinla impecata. pentru ca rebuie totuti sa spui
.Jurchiza ie$i la ora cinci" -, pend la Andr6 Breton sau
Raymond Roussel. elogiati de Foucauh, sau Raymond Queneau
ceva despre aceste vechituri, insi referinla este explicil $i al sAu Oulipoa (literatura sub consrengere), dupa care e greu
considerati ca fiind accesorie $i contingenE in literaturAl sa mergi mai departe in separarea dintrc literaturi realitate. li
Refuzul dimensiunii exprcsive $i referentiale nu-i e propiu doar
Funclid povesttrii n r
e accea dc ,,reprczenta', ci de a conslilui un
Iiteratuii. ci camcterizeaza ansamblul esteticii modeme, care se
spectacol carc ne ramn e inca loanc cniSmltic, dd care nu poaie I-r dc
ordin mimeic. t...1 ,cee! ce se int,mpli in povcnie esrc. din punct concentrcaza pc medium (ca in cazul abslractiunii in pictu'i).
de vederc rcfereilial (re.l), ad lilcram: ,irri.i,,ccca ce sc lnrampll"
este doar limbajul. aventura limbajului. a cii.ui cmcrgenF nu incetcul
sd lie sarbabrild (Barthes, 1985, p 206)
,,Mi tcsis" ul dendturalizal
Barlhes il citeaza in nola pe Mallarmd pentru a justifica Daca ,?ri,nrJis, reprezentarea, referinla au devenit cogmaruri
aceasd excludere a referinlei !i aceash prio tate a limbajului. ale teoriei 1iterarc, sau daca teorir Iiterari le-a proscris $i a trecut
deoarece limbajul insufi e cel care, devenind la rindul s6u peste ele, rimane Sreu de inteles cum a fost in stare in acela$i
protagonistul aceslei sArbdtori destul de misterioase, se limp sa se revendice masi! de la Po€ti.a lui Aristotel, la care
substiluie realului, ca $i cand ar fi totu;i nevoie de ala ceva. $i nimesis ea lotu$i $n concept capital pentru definitia insd$i a
intr-adevet doar dace nu reducem intreg limbajul la lireratuii. De acolo s a respandit ideea noasua precoDceplrli,
onomatopee, in ce sens poale limbajul sI copieze? Tot ce poate pana la teoriile din secolul XX, despre artd Si literaturA ca
imita limbajuleste limbajulinsusi: acest lucru pare o eviden(4. imita_tic a natur;i. Or teoria lilerare revendic, mottenirea
Dace inmlnirea dintre Jakobson $i l;vi-Strauss la New-York, aristoleliciand $i exclude totu$i aceastd chestiune fundamentalA
in timpul celui de-al doilea rAzboi mondial, a fost importand de la Aristotcl incoace. Acesta e probabil rezuhalul unei
pentru destinul formalismului fmncez, au existat ti alti factofi, schimb,ri de sens a ,?l,r?rir ului. al cirui criteriu era la
ce lineau mai pulin de imprejurAri, la originea dogmei Aristotel verosimilul in sens natural (eif,r.r, posibilul). in timp ce
autoreferentialiEtii, mai ales autonomia revendica6 pentru la poeticienii moderni a devenit verosimilul in sens cultuml
operele litera,E de principalele doclrhre ale secolului XX Qloxa, opinia). ReiDterlretarea lui Aristolel e(a indjspensabili
incepand cu Mallarmi, ori .,inchiderea textului" ca principiu pentru a promova o poetica antireferentiald care se se poa6
primordial atat la formaliqtii ru$i cat ii la New Criticisnrul fecomanda de Ia a sa,
american in perioada interbelica, sau punerea tcxtului in locul
operei. cazuti in uitare oduta cu autonrl, in timp ce textul se
presupunea cA nu mai rczulh decat din jocul cuvintolor $i al 4 OuLiPo: Ouvroir dc Liudrature Potcntiellc
- {Alelier dc literaru*l
virtualitAulor limbajului. Pentru a exclude continutul din studiul potcntrdn) - curcnr ti cxpcnmcnr Fxlic ti lnetu brmalisl bzrl pc j@un dc
literatu i, teoria urmeazA miscarea Iiteraturii modeme, de Ia conbinlrorica J huard. initial dc Raymond Queneau in 1960 i, carc r
prilcjuit ibrmarea unuj colcctiv dc scriilori, ffitici ii matem.licieni (n. tr).

I t8 lt9
in canea a lll-a a Repubticii, Platon, o reamintesc pe scurt. Aristotel nu-l define$te dc allfel niciodata, nu privea dc fapl in
distingea, in ceea ce numea rli?grliJ sau povestirea, lrci moduri nj]rr.ul rind imirrr'x ifl Err(rrl..i cA nurnri rn urm.r un(i
?n fuDctie de prczenta sau absenta discLlrsului direct: acestea neinlelegeri sAu rasdlnrirciri fusese acest cuvinL obligat si
sunt modul sir,?/r. de altfel neatcslal, ci[d povcstirea este in supone refleclia muhisccularA asupra raporturilor dintre
inlregime in discurs indirccl: modul i,rrr,tn. sau rr',rr.iir. (:l itr literuIura ti reali(ate. dupir modelul pic(urii. Pent' u a ajunge la
tragedie, cand lotul e in discurs direct; $i modul ,ri;r/, cand flccs! distinguo. e suficient sa obselvlm cA, in nici un loc din
povestirca, ca in lliada. le dA uneori cuv^ntul peEonujelor $i Po?/i..r, Arislotel nu mcntrioDeazi vrcun alt obiect al rni,nerir-
amesteca a$adar discursul indirect ti discursul dirccl (392d- ului (r,rr.rir ,), a\.os) decll ac_tiuni umane (cap. Il), altlel spus.
394,t). Mi esis-nl. dup, Pluton. dh iluzia c6 povest;rca c cA ,ri,xzris ul aristotelician pdsn€aza o legatud sftansl $i
asumalA de altcineva deci! aurorul. ca la teatru. de unde privilegiata cu arta dranratici in opozilie cu modclul pictuml -
termenul i$i are de ahfel ariginea ( tinlcislhai). Atunci cand lragedia e de altfcl supeiorrA epopeii. dup:r Aristotcl -, insA m i
Platon revine asupra rflirn?rir-ului in canca X- o face doar ales. cd elementul ce tine de rrirn?sis. in epopee ca $i in tragcdic.
pentru a condamna ana ca,.inritatie a imila(iei. de doui ori mai eslc povest;rca. r,lahos. c:r ,ri,xeii.r al acliunii, a;adar naraliuncl
indepaflata de ceea ce este" (596a-597b). Ea da copia drept $i nu descrierc.r: ,.Tlagedia. scrie Aristotel, este rrr'rneris nu al
original Si indep:irteazd asllel de adevir: iuti de ce Platon voia ornrcnilor ci rl actiunii" (1450a 16). Iar aceasti rcprezentare 0
sa alunge din Cetate poefi caro nu praclicaLr uD ./irg..\is simplu. istoriei nu e ilDrlizate dc el ca o imitatie a realititii, ci ca
Pc de alti pane. in Poerr((, Aristolcl modifice ulilizarea producerea ufiui anefact poet;c. Cu ahe cuvinlc, Poerca nu
termerrului de r,r,n?rir (capitolul IIT): /irs"rir nu rnai este pu,re niciodati accentul pe obiectul imita! sau rcprezentat, ci pe
notiunca cea mai generali dcfinird nfta poetici, irr textul obicctul imiunt srLr reprezcntanl, adicrl pe lehnica rcPrezenti,ii.
dramatic si textul epic nu se mai opun. in inter;orul .llrgesl.r- pe struclurarea ,?)lior-ului. ln fine. clasand adt tftrgedia cat $i
ului. ca fiind mai mimetic $i mai pulin mimetic. ci rri,resir-ul epopeea in cadrul rrrirrrcsi.r-ului