Sunteți pe pagina 1din 51

UMF “Carol Davila”, București

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Curs 01:
Apa în sistemele biologice
Disciplina de Biofizică
Conf. univ. dr. Maria‐Magdalena MOCANU
Sumar 
1. Structura apei
2. Proprietățile fizice ale apei
3. Proprietățile chimice ale apei
4. Rolul apei în sistemele biologice

2
1. STRUCTURA APEI

3
Apa – observații generale 
2/3 din suprafața Pământului este  Organe,
acoperită cu apă țesuturi %
umane
Primele organisme vii de pe Pământ  Plămâni 83
au apărut în mediul acvatic Sânge 82
Mușchi 79
Este cea mai abundentă substanță  Creier 73
din organismele vii: 70%
Grăsime 50
Oase 32
Implicată în mecanisme de: difuzie, 
osmoză, transport la nivel celular Embrion 95

4
Medical Biophysics, 2009, S. Damjanovich
Distribuția electronilor în molecula de apă

Molecula de apă: H2O
10 electroni 

• 2 electroni – ai oxigenului
• 8 electroni de valență:
– 2 perechi de electroni 
participă la formarea 
legăturilor covalente 
– 2 perechi de electroni 
neparticipanți (nu participă la 
legătura covalentă)

H: 1s
O: 1s2 2s22p4
5
http://www.yellowtang.org/chemistry.php
Apa are o structură spațială tetraedrică

• Centrul tetraedrului:
– Nucleul de oxigen

• Vârfurile tetraedrului sunt 
formate din:
– Cei 2 protoni
– Cele 2 perechi de 
electroni neparticipanți

Tetraedru, poliedru cu patru fețe triunghiulare, patru vârfuri și șase muchii 


(lb gr tetra = cu patru; hedra = față, plan)
6
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008
Apa este o moleculă polară (1)

Dipol
electric 
permanent

Moleculă polară
δ = sarcină electrică parțială = distribuția asimetrică a 
(mai slabă decât a unui electron  sarcinilor electrice
sau a unui proton)
7
Apa este o moleculă polară (2)
Efecte ale dipolului electric al apei:
• Orientează molecula de apă în câmp electric
• Conduce la existența unei constante dielectrice mari
Constanta dielectrică, ε
= măsoară capacitatea de înmagazinare a energiei

Substanțe ε (adimensională)
Apă  78,5
(moleculă polară)
Benzen  4,6
(moleculă nepolară)

Apa pură este o moleculă neutră dpdv electric


8
Apa are un comportament cooperativ
Comportament cooperativ
= legarea unei molecule apă
facilitează legarea alteia 

• O moleculă de apă poate lega alte
4 molecule de apă

• Dimensiunea legăturii de hidrogen
este de 1,77 Å

• Dimensiunea legăturii covalente 
este de 0,97 Å

1 angstrom (Å)
= 10 nm = 10-10 m

9
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008
Legătura de hidrogen (1)

Legătura de hidrogen este o interacțiune între: 

• un atom de hidrogen legat la un atom foarte electronegativ 
(oxigen, azot, fluor) 
și 
• o pereche liberă de electroni ai altui atom electronegativ.

10
2012, McMurry & Fay, Chemistry
Legătura de hidrogen (2)
Legături de hidrogen în sistemele biologice

alcool‐apă cetonă‐apă peptidă‐peptidă timină‐adenină

11
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008
Structura apei în stare solidă. Gheața.

• În gheață fiecare moleculă de apă 
formează patru legături de 
hidrogen (număr maxim de legături 
pentru apă)

• Se formează o rețea cristalină
– Gheața hexagonală 
(0°C și ‐80°C)
– Gheața cubică 
(sub ‐80°C) Structura 
hexagonală a unui 
fulg de zăpadă

12
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Structura apei în formă lichidă

Apa are o structură complexă:
• Legături de hidrogen Până în prezent structura apei în stare 
• Legături van der Waals lichidă nu a fost complet elucidată.

13
2012, McMurry & Fay, Chemistry
2. PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE APEI

14
Proprietăți fizice
• Tensiune superficială
• Densitate 
• Punctul de topire și punctul de fierbere, 
căldura latentă de vaporizare 
• Constanta dielectrică

15
Tensiunea superficială (1)

= proprietatea generală a lichidelor de a 
lua o formă geometrică de arie minimă 
în lipsa forțelor externe, datorită acțiunii 
forțelor de coeziune dintre moleculele 
lichidului

Suprafața sferică este suprafața a cărei arie este minimă pentru 


un volum dat 

16
www.hyperphysics
Tensiunea superficială (2)

Surfactant pulmonar
= complex lipoproteic 
produs de celulele 
alveolare tip II

17
2012, Principles of Human Anatomy, Tortora & Nielsen
Tensiunea superficială (3)
Fluide σ
(mN/m)
Apa pură 73
Fluid pulmonar fără surfactant 50
Fluid pulmonar cu surfactant 5 – 30

σ = coeficient de tensiune superficială

Apa are tensiune superficială mare

Surfactantul pulmonar reduce tensiunea superficială a apei

Previne colapsul pulmonar

18
Densitatea apei

 Lichide  Apa 0 – 4 °C Excepție 


Apa: 4 °C 
Densitate maximă
Volum minim

݉
ߩൌ
ܸ
Temperatura ↑  Volumul ↑ Temperatura ↑  Densitatea ↑

Volumul ↑  Densitatea ↓ Densitatea ↑  Volumul ↓


19
2012, College Physics, Serway & Vuille
Densitatea apei (2)

0°C – densitate gheață = 0,9999 g/cm3
4°C – densitate apă      = 1,0000 g/cm3 (maximă)

Gheața are densitate mai mică decât apa

Gheața plutește la suprafața apei
(apa de sub gheață are temperaturi mai mari)

Protecția vieții subacvatice 

20
Punctul de topire, punctul de fierbere 
și căldura latentă de vaporizare (1)

Punctul de topire, punctul de fierbere și căldură latentă de 
vaporizare: 
Apa ‐ valori mari comparativ cu alți solvenți 
21
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Punctul de topire, punctul de fierbere 
și căldura latentă de vaporizare (2)
Mecanisme de termoreglare a organismului
• Scăderea temperaturii organismului – evaporarea apei prin: 
• piele (efort fizic intens – 1600 ml/ h secreție sudorală)
• mucoasa căilor respiratorii 

• Rol de ”amortizor termic” al organismului
• Poate ceda/primi o cantitate apreciabilă de căldură fără 
a‐și schimba proprietățile  

22
Constantă dielectrică
Apa are constantă dielectrică mare (εr ~ 80), care favorizează 
disocierea electrolitică (este un bun solvent)

Disociere electrolitică (ionică) 
= procesul prin care o moleculă sau un cristal se separă în 
ioni (particule cu sarcină electrică)

Explică fenomenul de conductivitate electrică a soluțiilor

exemplu: soluția de NaCl în apă
23
3. PROPRIETĂȚILE CHIMICE ALE APEI

24
Proprietăți chimice
• Ionizarea apei și pH‐ul
• Electroliții
• Interacțiunea apei cu moleculele nepolare
• Interacțiunea apei cu biomoleculele

25
3.1. IONIZAREA APEI ȘI PH‐UL 
SOLUȚIILOR

26
Ionizarea apei (1)
Apa pură (complet lipsită de săruri) = neelectrolit
Apa pură nu este bun conductor de electricitate 
(izolator)
Tipuri de apă Conductivitatea 
electrică (Ω‐1m‐1)
Apa ultrapură 5,5 x 10‐6
Apa potabilă 5,0 x 10‐3
Apa de mare 5,0 x 100

O parte din moleculele apei sunt ionizate – ipoteza: apa pură poate 
conduce curentul electric (2002, Biochimie medicală – Mic tratat)
27
Ionizarea apei (2)

În mediul apos ionul de H+ nu este liber, ci este atașat unei


molecule de apă

28
pH‐ul
”pondus hidrogenii”
Prin definiție:
= puterea hidrogenului (pH)

Apa pură, soluții neutre, 25 °C
pH = ‐log10 [H+]
[H+] = [OH‐] = 10‐7 moli/l

Soluții acide, 25 °C
Soluție pH
[H+] > 10‐7 > [OH‐]
Soluții acide pH < 7
Soluții neutre pH = 7
Soluții bazice, 25 °C
Soluții alcaline pH > 7
[OH‐] > 10‐7 > [H+]

29
pH – fluidele preparate în mediu apos

30
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008
pH – fluide biologice 
Fluide biologice pH
Suc gastric 2.0
Sânge  7.4
Suc pancreatic 8.0

• multe procese din organism depind de concentrația ionilor de hidrogen
• transportul oxigenului în sânge
• reacțiile catalizate de enzime
• generarea energiei metabolice în cursul respirației
• la persoanele diabetice
• pH‐ul sanguin este mai redus de 7.4 = acidoză
• în cazuri de hiperventilație pulmonară 
• pH‐ul sanguin este mai mare de 7.4 = alcaloză 

31
3.2. ELECTROLIȚII 

32
Apa ca solvent (1) 
În funcție de abilitatea de a se dizolva în apă:
• Substanțe hidrofile 
• Substanțe hidrofobe

Apa este un solvent polar – apa dizolvă cu ușurință: 
• Moleculele care au sarcină electrică 
• Moleculele polare

33
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Apa ca solvent (2) 

34
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Electroliții 
= sunt substanțe care pot disocia sub formă de 
particule cu sarcină electrică, numite ioni, când sunt 
dizolvate în solvenți polari (ex: apa)

Caracteristici:

• Disociază la dizolvarea în apă în ioni negativi și ioni pozitivi

• Fenomenul de disociere e favorizat de constanta dielectrică 
mare a apei (εr ~ 80)

35
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Disocierea electroliților

Hidratarea (solvatarea) ionilor:
• Un ion pozitiv (Na+) atrage polul negativ al apei 
• Un ion negativ (Cl‐) atrage polul pozitiv ale apei

36
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
3.3. INTERACȚIUNEA APEI CU 
MOLECULELE NEPOLARE

37
Moleculele de gaz nepolare sunt puțin 
solubile în apă
Moleculă nepolară
= distribuția simetrică a 
sarcinilor electrice

Unele proteine facilitează transportul gazelor respiratorii 
– ex: hemoglobina 
38
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Moleculele nepolare 
nu sunt solubile în apă

• Crește numărul de 
legături de hidrogen 
între moleculele de apă 
din jurul moleculelor 
hidrofobe

• Se formează structuri 
cristaline = CLATRAȚI
(apa de clatrare)
12 fețe = dodecaedre
16 fețe = hexidecaedre
39
3.4. INTERACȚIUNEA APEI CU 
BIOMOLECULELE

40
Biomoleculele – structuri amfipatice

Cele mai multe biomolecule sunt amfipatice: 
 regiune polară
 regiune nepolară

Exemple: proteinele, pigmenții, unele vitamine, 
fosfolipidele, sterolii

41
Substanțele amfipatice (amfifile) în 
soluții apoase (1)
Regiune hidrofilă 
(polară) 

Regiune hidrofobă (nepolară)
înconjurată de molecule de apă 
dispuse ordonat
Grupări de molecule 
în masa apei
Molecule de apă dispuse ordonat
în jurul regiunii hidrofobe
42
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Substanțele amfipatice (amfifile) în 
soluții apoase (2)

Structuri micelare

Fiecare moleculă de lipid este  Molecule lipidice se asociază prin  Toate regiunile hidrofobe sunt 


înconjurată de molecule de apă  regiunile hidofobe sechestrate în interiorul 
dispuse ordonat structurii micelare

43
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
4. ROLUL APEI ÎN SISTEMELE 
BIOLOGICE

44
Apa în sistemele biologice (1)
• Majoritatea reacțiilor biochimice din 
organismul uman au loc în prezența apei

• Repartizarea apei în organismul uman
– Intracelular (50% din greutatea corpului)
• Grad superior de ordonare
• Implicată în: contracția musculară, difuzie, secreție etc.
– Extracelular (20% din greutatea corpului)

45
Apa în sistemele biologice (2)
Apa în organismul uman 
este compartimentată:
 Apa liberă
 Apa legată
– Este structurată (molecule 
dispuse ordonat)
– Se evaporă greu
– Îngheață la temperaturi 
sub 0 °C
– Nu dizolvă cristaloizi și nu 
participă la osmoză
Cristaloid
= substanță care cristalizează ușor
46
http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit1/prostruct/u1fig4d.html
Rolul apei în sistemele biologice
• Modulează formarea complexelor enzimă‐
substrat 
• Legarea apei la biomolecule 
• Transportul protonilor
• Crioconservarea probelor

47
Formarea complexului enzimă‐substrat are 
loc după îndepărtarea moleculelor de apă
Molecule de apă 
dispuse ordonat 
interacționează cu 
substratul și cu 
enzima

Molecule de apă au 
fost îndepărtate după 
interacțiunea enzimă‐
substrat

Interacțiunea enzimă‐substrat este 
stabilizată prin legături de hidrogen 
și interacțiuni hidrofobe
48
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Legarea apei în molecula de 
hemoglobină
Structura hemoglobinei cu  Structura hemoglobinei fără 
molecule legate de apă molecule legate de apă

Apa – sfere de culoare roșie

49
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Transportul protonilor
Citocromul f, 
Proteină necesară producerii de 
energie în celule 

Moleculele de apă dispuse sub 
formă de lanț în structura 
citocromului f

5 molecule de apă sunt legate 
între ele prin legături de 
hidrogen în interiorul unui canal 
ionic pentru protoni 

Facilitează fluxul de protoni 

50
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry
Crioconservarea probelor biologice

http://www.antillesguyane.airliquide.fr/
(Lb gr cryo = rece)
• În sistemele biologice – apă ↑↑↑
• Temperaturi scăzute (sub 0 °C): celulele/țesuturile îngheață – densitatea scade –
volumul crește – distrugerea structurilor
• Conservarea liniilor celulare – substanțe crioprotectoare (ex: DMSO)  
51