Sunteți pe pagina 1din 2

fi: adulterul, relaţii intime înainte de căsă- nimic din câte are aproapele tău!


torie şi alte feluri de „înclinaţii necurate”, Prin această poruncă suntem opriţi de la
Cele zece porunci
care „au schimbat fireasca rânduială a dorinţele egoiste şi patimile nedrepte după dumnezeieşti explicate
trupului cu cea împotriva firii” (Rm.1,26). ceva ce aparţine oricărui om.
„Ştiinţa dovedeşte că desfrânarea sau ri- ○ De ce sunt interzise dorinţe cât nu sunt (Sfânta Scriptură, Ieşirea 20, 2-17)
sipirea de orice fel, omoară milioane de încă fapte? Învăţături ortodoxe
clule nervoase (care nu se mai refac ni- Pentru că dorinţele urâte nasc fapte pe
ciodată)”. (Părintele Arsenie Boca); „Chiar măsură. Inima noastră este atelierul a tot „Drept dovadă că omul nu-L iubeşte pe
şi în căsătorie este nevoie de înfrânare în ceea ce gândim, grăim şi săvârşim. Dom- Dumnezeu şi pe Hristosul Său, este faptul că
patima plăcerii. Adică să se pună frâu iu- nul Iisus a spus: „...din inimă ies: gânduri el nu împlineşte poruncile Sale”.
birii de plăceri”. (Sf. Paisie Aghioritul) rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişa- (Sfântul Vasile cel Mare)
○ Care sunt roadele desfrânării? guri, mărturii mincinoase, hule. Acestea „Ascultaţi poruncile lui Dumnezeu şi El
Vătămarea trupului şi a sufletului, boli, sunt care spurcă pe om” (Matei 15,19-20). va auzi rugăciunile voastre”.
***
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
nelinişte,nervozitate,nefericire,deznădejde. „Sunt datori însă, toate poruncile să le *

8. „Să nu furi!” lucreze creştinii, adică atât cele zece po- 1. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău;
Furt înseamnă luarea lucrurilor care apar- runci dumnezeieşti din Vechiul Testament să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!”
ţin oricărui om sau societăţii; jefuirea; în- [...] să nu ucidă şi toate celelalte, de ase- ○ Ce ne cere întâia poruncă?
şelarea săracilor sau a celor naivi la cum- menea şi toate poruncile pe care le cuprin- Să credem într-un singur Dumnezeu, Ca-
părare sau la vânzare; fuga de îndatoririle de Sf. Evanghelie”.3(Sf.Nicodim Aghioritul) re este singurul Dumnezeu adevărat...
***

slujbei publice şi muncă mai puţină decât Bibliografie: Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa sfinţilor Catehismul Bisericii Ortodoxe,
Editura Sophia; Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină, Editura Agaton; 2. „Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel
Paisie Aghioritul, Viaţa de familie, Editura Evanghelismos.
se cere de la noi şi decât suntem plătiţi. *** de asemănare a nici unui lucru [...] Să nu
Viaţa în înşelătorie,falsificare şi amăgire. Acest pliant a fost întocmit la biserica „Sfântul A- te închini lor, nici să le slujeşti.”
postol Toma” din Iaşi (cartierul Alexandru cel Bun).
9. „Să nu mărturiseşti strâmb împo- Parantezele au fost adăugate de autorii pliantului.
A doua poruncă ne cere să nu venerăm
triva aproapelui tău!” Dacă doriţi pliantul în format electronic, vă rugăm pe nimeni decât numai pe Unul Dumnezeu
A noua poruncă ne opreşte să spunem să accesaţi site-ul: www.bisericanastereadomnului. [...] Dumnezeu se află mai presus de toate
ro sau să scrieţi la: invataturi.ortodoxe@yahoo. creaturile sale şi ale oamenilor.
minciuni despre semenii noştri, fie în tai-
com. Alte informaţii despre avort puteţi afla acce- ○ Când ne rugăm înaintea icoanei unuia
nă, fie public, sau la judecată. Dumnezeu sând: www.culturavietii.ro, www.stiripentruviata.ro,
spune: „nimic nu este acoperit care să nu www.provitaiasi.ro, www.lifesitenews.com ş.a.. dintre sfinţi, cui ne rugăm?
iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu a- Sfântului viu din ceruri, al cărui chip este
jungă cunoscut” (Mt. 10, 26). 3
Poruncile date de Dumnezeu le găsim în zugrăvit pe icoană, iar prin mijlocirea
Sfânta Scriptură, în cărţile Ieşirea, Deutero- sfântului, lui Dumnezeu cel Unul.
10. „Să nu doreşti casa aproapelui
nom şi în Sfintele Evanghelii. Le găsim şi în ○ Cum mai putem păcătui împotriva cre-
tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău
acele cărţi duhovniceşti ortodoxe în care dinţei într-un singur Dumnezeu?
[...] nici sluga lui, nici slujnica lui [...] şi
sunt explicate pentru a fi înţelese corect. Când ne purtăm astfel încât stomacul ne
devine Dumnezeu prin mâncare şi băutură niceşti ortodoxe; cugetarea la faptele noas- 6. „Să nu ucizi!”
peste măsură („Pântecele este dumnezeul tre; ajutorarea bolnavilor şi a bătrânilor; Există ucigaşi ai trupului şi ucigaşi ai su-
lor” - Filip. 3, 19), sau banii, sau averea fapte de milostenie;slăvirea lui Dumnezeu. fletului care sunt aceia care omoară sufle-
(„omorâţi mădularele voastre cele pă- „Şapte zile are săptămâna. Dumnezeu a tele oamenilor stricându-le, despărţindu-le
mânteşti: ...pofta rea şi lăcomia, care este împărţit aceste şapte zile dându-ne nouă de Dumnezeu, fiind ei înşişi răi.
închinare la idoli” – Col. 3, 5), propria şase, iar pentru El lăsând doar una. Nu Atenţie şi la avort!!: „Biserica Ortodoxă
noastră persoană, naţiunea, civilizaţia ş.a.. vrei să-ţi laşi treburile nici măcar în ne învaţă că embrionul are suflet, dăruit
3. „Să nu iei numele Domnului Dum- această singură zi? Împrumută şi tu două de Dumnezeu, din clipa zămislirii lui şi a-
nezeului tău în deşert, că nu va lăsa ore lui Dumnezeu, mergând la biserică şi vortarea lui este ucidere, ucidere de om,
Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert vei duce în casa ta câştigul a nenumărate oricând s-ar face avortul” (Pr. E. Teodoro-
numele Lui.” zile. Dacă însă nu primeşti să faci aceasta, pulos). „Câte mii de embrioni mor în fie-
Să nu folosim cuvinte necuviincioase a- Dumnezeu, când este dispreţuit, ştie să-ţi care zi! Avortul este un păcat înfricoşător.
tunci când vorbim despre Dumnezeu (cu- risipească banii pe care i-ai adunat lu- Este o ucidere, şi încă una mare, căci copiii
vinte obscene, înjurături, etc.); să nu folo- crând Duminica”. (Sfântul Ioan Hrisostom) mor nebotezaţi2. Părinţii trebuie să înţe-
sim numele lui Dumnezeu când întărim 5. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama leagă că viaţa începe în clipa zămislirii”
povestiri neînsemnate sau minciuni; să nu ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi (Sf. Paisie Aghioritul). „Crima de avort este
necinstim numele lui Dumnezeu. pe pământ.” mai mare decât crima simplă, pentru că se
Numele lui Dumnezeu trebuie să îl po- Trebuie să îi preţuim, să acordăm atenţie face împotriva unui copil fără apărare. De
menim arareori [...] şi întotdeauna cu mare experienţei lor; să le mulţumim;să-i iubim; aceea, cere cap de mamă şi de tată. Sângele
cinstire, căci este numele cel mai sfânt. să-i ajutăm la bătrâneţe, iar după moartea lor strigă la cer «Răzbunare»”; „Decât să
4. „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca lor să-i pomenim în rugăciune şi să facem omori, mai bine să mori”. (Pr. A. Boca)
fapte de milostenie spre a lor pomenire1. Şi metodele contraceptive au de cele mai
să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă
○ Care este pedeapsa pentru călcarea a- multe ori acţiune avortivă, de ucidere a em-
în acelea treburile tale, iar ziua a şaptea
cestei porunci? brionului (adică a copilului), deoarece con-
(Duminica) este odihna Domnului Dum-
Foarte grea [...] Abesalom a fost pedepsit cepţia se produce, embrionul este zămislit,
nezeului tău: să nu faci în acea zi nici un
cu moarte înfricoşătoare,pentru că s-a ridi- dar hormonii din anticoncepţionale sau ste-
lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta
cat împotriva tatălui său, împăratul David. riletul nu permit implantarea acestuia pentru
[...] nici orice dobitoc al tău...”
○Cum să prăznuim Duminica - zi sfântă? a se hrăni şi astfel este omorât.
Cu bucurie, pentru biruinţa lui Hristos 1
„...să dăm de pomană săracilor (care suferă 7. „Să nu fii desfrânat!”
asupra morţii; prin înfrânare de la treburile pe nedrept) pentru mântuirea sufletului lor, A şaptea poruncă dumnezeiască ne o-
de zi cu zi; rugăciune acasă şi la biserică pentru ca, rugându-se săracii «Dumnezeu preşte de la relaţii intime nelegiuite,cum ar
(mai ales la Sfânta Liturghie); citirea Sf. să-l ierte», Dumnezeu să fie înduplecat şi
2
Scripturi (a Bibliei) şi a altor cărţi duhov- să-i miluiască”. (Paisie Aghioritul, Viaţa de Copiii morţi nebotezaţi cât şi cei omorâţi
familie, Editura Evanghelismos) prin avort nu mai pot fi botezaţi.