Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE ANUALĂ

CLASA a VII– a

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

Disciplina: MATEMATICĂ - ALGEBRA


Director: Fantana Radu
Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ioan Ban Dascalu” Poiana Sibiului
Numar de ore pe saptamană: 2 ore
Număr săptămâni: 35
Număr ore anual: 35x2=70

Nr. Număr de ore


Unitatea de învăţare
Crt. Sem. I Sem. II Total
1 Recapiulare inițială 5 - 5
2 Mulțimea numerelor raționale 12 - 12
Mulțimea numerelor reale 3 - 3
3
Operații cu numere reale 9 - 9
4 Calcul Algebric - 12 12
5 Ecuații și inecuații - 8 8
6 Elemente de organizare a datelor - 7 7
7 Lucrări scrise 3 3 4
8 Recapitulare finală 4 4 4

Total ore pe semesteru 36 34 70

Total ore anual 70


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - ALGEBRĂ
CLASA a VII- a
2 ore săptămânal
Nr. Unitatea de Nr. Săpt. Obs.
Competenţe specifice Conţinuturi Termen
Crt. învăţare Ore
SEMESTRUL I
1 Recapitularea 1. Numere raţionale pozitive. Proporţionalitate S1-S2
16.09.14
cunoştinţelor 2. Numere întregi.
17.09.14
din clasa a 3. Divizibilitate 4
23.09.14
VI-a 4. Ecuaţii şi inecuaţii
24.09.14
(4 ore) Test initial
CG1-1. Identificarea caracteristicilor 5. Mulţimea numerelor raţionale Q; Incluziunea S3
numerelor raţionale şi a formelor de NZQ; Reprezentarea numerelor raţionale pe
30.09.14
scriere a acestora în contexte variate axa numerelor.Opusul unui număr raţional; 2
01.10.14
CG2-1. Aplicarea regulilor de calcul cu Modulul unui număr raţional; Compararea şi
numere raţionale, a estimărilor şi a ordonarea numerelor raţionale
aproximărilor pentru rezolvarea unor 6. Adunarea numerelor raţionale; proprietăţi; 1 07.10.14 S4
ecuaţii 7. Scăderea numerelor raţionale 1 08.10.14 S4
CG3-1. Utilizarea proprietăţilor 8. Înmulţirea numerelor raţionale; proprietăţi 1 14.10.14 S5
operaţiilor în efectuarea calculelor cu 9. Împărţirea numerelor raţionale 1 15.10.14 S5
numere raţionale 10.Puterea unui număr raţional; reguli de calcul
Mulţimea
2 CG4-1 Caracterizarea mulţimilor de cu puteri
1 21.10.14 S6
numerelor
numere şi a relaţiilor dintre acestea 11. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
raţionale
utilizând limbajul logicii matematice şi parantezelor. 1 22.10.14 S6
(12h)
teoria mulţimilor
CG5-1. Determinarea regulilor 12.Ecuaţii de forma ax + b = 0, cu a  Q  , b Q 1 28.10.14 S7
eficiente de calcul în efectuarea 13. Rezolvarea în Q a ecuaţiilor de forma ax + b
1 29.10.14 S7
operaţiilor cu numere raţionale = 0; cu a Q*, b Q.
CG6-1. Interpretarea matematică a unor 14. Probleme care se rezolvă cu ajutorul 1 04.11.14 S8
probleme practice prin utilizarea ecuaţiilor
operaţiilor cu numere raţionale şi a 15. Exerciţii 1 05.11.14 S8
ordinii efectuării operaţiilor 16. Probă de evaluare 1 11.11.14 S9
Mulţimea CG1-2. Identificarea caracteristicilor 17.Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat
12.11.14 S9
3. numerelor numerelor reale şi a formelor de scriere perfect. 1
reale a acestora în contexte variate 18.Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate S10
(3 h) CG4-2. Caracterizarea mulţimilor de dintr-un număr natural; aproximări
18.11.14
numere şi a relaţiilor dintre acestea 2
19.11.14
utilizând limbajul logicii matematice şi
teoria mulţimilor
Lucrare 19.Pregatirea lucrarii scrise 25.11.14 S11
4. 2
scrisă 26.11.14
(3h) 20.Lucrare scrisa 1 02.12.14 S12
21. Exemple de numere iraţionale; mulţimea
numerelor reale; NZQR;reprezentarea 1 03.12.14 S12
CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări
numer-e reale, a estimărilor şi a 22.Opusul şi modulul unui număr real;
aproximărilor pentru rezolvarea unor Compararea şi ordonarea numerelor reale
1 09.12.14 S13
ecuaţii 23. Reguli de calcul cu radicali:
CG3-2. Utilizarea proprietăţilor
operaţiilor în efectuarea calculelor cu a  b  a  b ; a  0, b  0 1 10.12.14 S13
Operaţii cu
numere reale a : b  a : b , a  0, b  0
5. numere reale
CG5-1. Determinarea regulilor de 24.Scoaterea factorilor de sub radical;
(9 h) 1 16.12.14 S14
calcul eficiente în efectuarea operaţiilor introducerea factorilor sub radical;
cu numere reale 25.Operaţii cu numere reale; raţionalizarea 17.12.14 S14-
2
CG6-2. Interpretarea matematică a unor 06.01.15S15
numitorului de forma a b
probleme practice prin utilizarea
operaţiilor cu numere reale şi a ordinii 26.Media geometrică a două numere reale
1 07.01.15 S15
efectuării operaţiilor pozitive
27.Exerciţii 1 13.01.15 S16
28. Probă de evaluare 1 14.01.15 S16
6. Recapitulare 29. Numere rationale 1 20.01.15 S17
finala 30. Numere reale 21.01.15 S17-
(4h) 2
27.01.15 S18
31. Orã la dispoziţia profesorului 1 28.01.15 S18
SEMESTRUL II
CG1-3. Identificarea unor reguli de 32. Calcule cu numere reale reprezentate prin
calcul numeric sau algebric pentru litere: adunare/scădere ; reducerea termenilor 1 10.02.15 S19
7. simplificarea unor calcule asemenea
CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere 33.. Calcule cu numere reale reprezentate prin
1 11.02.15 S19
reale şi a proprietăţilor acestora litere: înmulţire/ împărţire
CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi 34. Calcule cu numere reale reprezentate prin
1 17.02.15 S20
folosirea parantezelor în efectuarea litere: ridicare la putere
operaţiilor cu numere reale 35.Formule de calcul prescurtat
CG1-3. Identificarea unor reguli de a  b2  a 2  2ab  b 2 , a, b  R 1 18.02.15 S20
calcul numeric sau algebric pentru
CALCUL simplificarea unor calcule 36. Formule de calcul prescurtat
ALGEBRIC CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere a  ba  b  a 2  b 2 , a, b  R 1 24.02.15 S21
reale şi a proprietăţilor acestora 37.Descompuneri în factori utilizând metoda
(12 h) CG3-3. Aplicarea regulilor de calcul şi 1 25.02.15 S21
factorului comun.
folosirea parantezelor în efectuarea 38. Descompuneri în factori utilizând formulele 03.03.15
operaţiilor cu numere reale 2 S22
de calcul prescurtat. 04.03.15
39. Descompuneri în factori utilizând gruparea
1 10.03.15 S23
termenilor
34.Ecuaţii de forma x 2  a , unde a  Q 1 11.03.15 S23
35.Exerciții recapitulative 1 17.03.15 S24
36.Probă de evaluare 1 18.03.15 S24
CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere 37.Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în
reale şi a proprietăţilor acestora în mulţimea numerelor reale 1 24.03.15 S25
rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii 38. Ecuații de forma ax+b=0, a  R , b  R;
CG4-3. Redactarea rezolvării ecuaţiilor 25.03.15 S25-
ECUAŢII mulțimea soluțiilor unei ecuații; ecuații 2
31.04.15 S26
ŞI şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea echivalente; rezolvarea de ecuații.
INECUAŢII numerelor reale 39.Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate ,, ≤” pe
CG5-3. Obţinerea unor inegalităţi 1 01.04.15 S26
(8h) mulţimea numerelor reale
echivalente prin operare în ambii 40.Inecuaţii de forma ax + b >0 (<, ≤ , ≥),
8. membri a, b  R cu x  Z
CG6-3. Transpunerea unei situaţii– 1 21.04.15 S28
problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al
inecuaţiilor, rezolvarea problemei
obţinute şi interpretarea rezultatului
41.Probleme care se rezolvă cu ajutorul
ecuaţiilor şi inecuaţiilor 1 22.04.14 S28
42. Exerciţii şi probleme recapitulative 1 28.05.14 S29
43. Probă de evaluare 1 29.05.14 S29
Lucrare scrisa 44.Pregatirea lucrarii scrise 05.05.14
9 2 S30
semestriala 06.05.14
(3h) 45.Lucrare scrisa 1 12.05.14 S31
CG1-4. Identificarea unor 46.Produsul cartezian a două mulţimi nevide.
corespondenţe între diferite reprezentări Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul
1 13.05.14 S31
ELEMENTE ale aceloraşi date sistemului de axe ortogonale a unor perechi de
DE CG2-4. Reprezentarea unor date sub numere întregi.
ORGANIZAR formă de grafice, tabele sau diagrame 47.Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul
EA statistice în vederea înregistrării, sistemului de axe ortogonale; distanţa dintre 2 1 19.05.14 S32
DATELOR prelucrării şi prezentării acestora puncte
(7 ore) CG3-4. Alegerea metodei adecvate de 48.Reprezentarea şi interpretarea unor
rezolvare a problemelor în care intervin dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi 1 20.05.15 S32
dependenţe funcţionale sau calculul grafice
probabilităţilor 48.Probabilitatea realizării unor evenimente 1 26.05.15 S33
CG4-4. Caracterizarea şi descrierea unor 49.Exerciții recapitulative 27.05.15 S33-
elemente geometrice într-un sistem de 2
02.06.15 S34
axe ortogonale 50.Probă de evaluare
CG5-4. Analizarea unor situaţii practice
cu ajutorul elementelor de organizare a
datelor 1 03.06.15 S34
CG6-4. Transpunerea unei relaţii dintr-o
formă în alta
53. Numere reale. Numere rationale 1 09.06.15 S35
Recapitulare
54. Calcul algebric 1 10.06.15 S35
9 finala
55. Ecuatii si inecuatii 1 16.06.15 S36
(4 h)
56. Ora la dispozitia profesorului 1 17.06.15 S36
:

PLANIFICARE ANUALĂ

CLASA a VII– a

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2017

Disciplina: MATEMATICĂ - GEOMETRIE


Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ioan Ban Dascalu ” Poiana Sibiului
Numar de ore pe saptamană: 2 ore
Număr săptămâni: 35
Număr ore annual: 35x2=70

Nr. Număr de ore


Unitatea de învăţare
Crt. Sem. I Sem. II Total
1 Recapitulare initiala 5 - 5
2 Patrulatere 10 - 10
3 Arii 5 - 5
Segmente proportionale 2 2
4 -
Teorema lui Thales 7 7
5 Asemanarea triunghiurilor - 6 6
6 Relatii metrice in triunghiul dreptunghic - 9 9
7 Elemente de trigonometrie - 5 5
Cercul - 3 3
8
Poligoane regulate - 5 5
9 Lucrări scrise 3 3 6
10 Recapitulare finală 4 3 7

Total ore pe semestru 36 34 70

Total ore anual 70


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - GEOMETRIE
CLASA a VII - a
2 ore săptămânal
Nr. Nr. Obs.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Termen Săpt.
Crt. Ore
SEMESTRUL I
1. RECAPITULAREA ŞI 1. Dreapta. Unghiuri 1 17.09.14 S1
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR 2. Congruenţa triunghiurilor 1 18.09.14 S1
DIN CLASA AVI-A 3. Perpendicularitate. Paralelism 1 24.09.14 S2
(5h) 4. Proprietăţi ale triunghiurilor
1 25.09.14 S2
Evaluare initiala
CG1-5. Recunoaşterea şi descrierea 5.Patrulater convex-Suma măsurilor
1 01.10.14 S3
patrulaterelor în configuraţii geometrice unghiurilor unui patrulater convex.
date 6.Paralelogramul; proprietăţi 1 02.10.14 S3
CG2-5. Identificarea patrulaterelor 7.Dreptunghiul; proprietăţi 1 08.10.14 S4
particulare utilizând proprietăţi precizate
8.Rombul; proprietăţi 1 09.10.14 S4
CG3-5. Utilizarea proprietăţilor calitative
PATRULATERE şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea 9.Pătratul; proprietăţi 1 15.10.14 S5
2. (10 h) 10. Probleme recapitulative 1 16.10.14 S5
unor probleme
CG4-5. Exprimarea prin reprezentări 11. Trapezul, clasificare; trapezul
2
22.10.14
S6
geometrice a noţiunilor legate de isoscel; proprietăţi 23.10.14
patrulatere 12.Probleme recapitulative 1 29.10.14 S7
CG6-5. Interpretarea informaţiilor deduse 13.Probleme recapitulative 1 30.10.14 S7
din reprezentări geometrice în corelaţie 14.Probă de evaluare
1 05.11.14 S8
cu anumite situaţii practice
CG3-5. Utilizarea proprietăţilor calitative 15.Aria unui triunghi.Exercitii. 06.11.14
2 S8 - S9
şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea 12.11.14
ARII unor probleme 16. Ariile patrulaterelor 13.11.14
2 S9- S10
3. (5h) CG5-5. Alegerea reprezentărilor 19.11.14
geometrice adecvate în vederea 17.Evaluare sumativa 1 20.11.14 S10
optimizării calculelor de lungimi de
segmente , de măsuri de unghiuri şi arii

4. Lucrare scrisă 18. Pregătirea lucrării scrise 2 26.11.14 S11


(3h) 27.11.14
19. Lucrare scrisa. 1 03.12.14 S12
CG3-6. Utilizarea noţiunii de paralelism 20.Segmente proporţionale; 1 04.12.14 S12
pentru caracterizarea locală a unei
Segmente configuraţii geometrice date 21. Teorema paralelelor echidistante. 1
proporţionale CG4-6. Exprimarea proprietăţilor Împărţirea unui segment în părţi
(2 h) figurilor geometrice (segmente, proporţionale cu numere(segmante) date. 10.12.14 S13
triunghiuri, patrulatere) în limbaj
matematic
22.Teorema lui Thales(fără demonstraţie) 1 11.12.14 S13
CG4-6. Exprimarea proprietăţilor 23.Teorema reciprocă a teoremei lui Thales 1 17.12.14 S14
TEOREMA figurilor geometrice(segmente, 24. Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi; 2 18.12.14 S14-
LUI triunghiuri, patrulatere) în limbaj centrul de greutate al unui triunghi 07.01.15 S15
5 THALES matematic
(7 ore) CG3-6. Utilizarea noţiunii de paralelism 25.Linia mijlocie în trapez; proprietăţi 1 08.01.15 S15
pentru caracterizarea locală a unei 26. Rezolvări de probleme. 1 14.01.15 S16
configuraţii geometrice 27.Probă de evaluare 1
15.01.15 S16
Recapitulare 28. Patrulatere 1 21.01.15 S17
4h 29. Arii 1 22.01.15 S17
6. 30. Teorema lui Thales 1 28.01.15 S18
31. Ora la dispozitia profesorului 1 29.01.15 S18

SEMESTRUL II
CG1-6. Identificarea perechilor de 32. Triunghiuri asemenea 1 11.02.15
S19
triunghiuri asemenea în configuraţii
ASEMĂNAREA geometrice date 33.Teorema fundamentală a asemănării 1 12.02.15 S19
TRIUNGHIURILOR CG2-6. Stabilirea relaţiei de asemănare 34.Criterii de asemănare a triunghiurilor 2 18.02.15
(6 h) între două triunghiuri prin metode S20
19.02.15
7. diferite 35.Probleme 1 25.02.15 S21
CG5-6. Interpretarea asemănării 36.Proba de evaluare 1
triunghiurilor în corelaţie cu proprietăţi
calitative şi/sau metrice 26.02.15
S21
CG6-6. Aplicarea asemănării
triunghiurilor în rezolvarea unor
probleme matematice sau practice

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea 37.Proiecţii ortogonale pe o dreaptă 1 04.03.15 S22


elementelor unui triunghi dreptunghic 38.Teorema înălţimii 1 05.03.15 S22
8. într-o configuraţie geometrică dată 39.Teorema catetei 1 11.03.15 S23
CG2-7. Aplicarea relaţiilor metrice 40.Teorema lui Pitagora 2 12.03.15 S23-
într-un 18.03.15 S24
RELAŢII METRICE triunghi dreptunghic pentru 41. Teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora 1 19.03.15 S24
ÎN TRIUNGHIUL determinarea 42. Probleme recapitulative 2 25.03.15
DREPTUNGHIC unor elemente ale acestuia S25
26.03.15
(9h) CG3-7. Deducerea relaţiilor metrice 43. Probă de evaluare 1 01.04.15
într-un triunghi dreptunghic
CG4-7. Exprimarea, în limbaj S26
matematic, a perpendicularităţii a două
drepte prin relaţii metrice
CG5-7. Interpretarea perpendicularităţii 44. Noţiuni de trigonometrie în triunghiul 2 02.04.15
ELEMENTE DE în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, 22.04.14 S26-
TRIGONOMETRIE dreptunghic cotangenta unui unghi ascuţit; folosirea S28
9. (5h) CG6-7. Transpunerea rezultatelor tabelului pentru unghiurile de 300, 450, 600.
obţinute prin rezolvarea unor 45. Rezolvarea triunghiului dreptunghic 2 23.04.14 S28-
triunghiuri dreptunghice la situaţii 29.05.14 S29
problemă date 46.Probă de evaluare 1 30.05.14 S29
Lucrare semestriala 47. Pregatirea lucrarii scrise 06.05.14
10. 2 S30
(3h) 07.05.14
48. Lucrare scrisa 1 13.05.14 S31
CG1-8. Recunoaşterea şi descrierea 49. Cercul: definiţie,; elemente în cerc: 1 14.05.14
elementelor unui cerc, într-o centru, rază, coardă, diametru, arc; interior,
CERCUL configuraţie geometrică dată exterior; discul. S31
(3h) CG2-8. Calcularea unor lungimi de Unghi la centru; măsurarea arcelor; arce
11. segmente şi măsuri de unghiuri congruente. Probleme.
utilizând metode adecvate în 50.Coarde şi arce în cerc(la arce congruente
configuraţii geometrice care conţin un corespund coarde congruente, şi reciproc; 1
cerc proprietatea diametrului perpendicular pe o 20.05.14 S32
coardă; proprietatea arcelor cuprinse între
coarde paralele; proprietatea coardelor egal
depărtate de centru).

51.Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în


21.05.15 S32
cerc; triunghi circumscris unui cerc 1
POLIGOANE CG3-8. Utilizarea informaţiilor oferite 52. Poligoane regulate 1 27.05.15 S33
REGULATE de o configuraţie geometrică pentru 53.Calculul elementelor (latură, apotemă, 1
(5h) deducerea unor proprietăţi ale cercului arie, perimetru) în următoarele poligoane 28.05.15 S33-
CG4-8. Exprimarea proprietăţilor regulate: triunghi 03.06.15 S34
elementelor unui cerc în limbaj echilateral, pătrat, hexagon regulat
matematic 54.Lungimea cercului şi aria discului 1 04.06.15 S34
CG5-8. Deducerea unor proprietăţi ale 55.Probă de evaluare 1
cercului şi ale poligoanelor regulate
folosind reprezăntări geometrice şi
noţiuni studiate 10.06.15 S35
CG6-8. Interpretarea informaţiilor
conţinute în probleme practice legate
de cerc şi de poligoane regulate
Recapitularea si 56. Patrulatere, asemănare 1 11.06.15 S35
consolidarea 57. Relatii metrice in triunghiul dreptunghic 1 17.06.15 S36
12.
cunostintelor 58. Cercul şi poligoanele regulate
1 18.06.15 S36
(3h)