Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic (metoda PAR)

Date de identificare:
 Data:
 Clasa: a XII-a, profil tehnologic
 Şcoala: COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC “Andrei Bârseanu” – BRAŞOV
 Profesor: Aritina Lungoci
Construcţia:
 Aria curriculară: LIMBǍ ŞI COMUNICARE
 Disciplina de învăţământ: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNǍ
 Unitatea de învăţare: Perioada postbelică
 Tema: Iona, de M. Sorescu
 Tipul lecţiei: mixtă
 Competenţe operaţionale:
I. de CUNOAŞTERE:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CO1 să cunoască şi să aplice noţiunile privind curentele literare în analiza operei literare
CO2 să folosească instrumentele de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textului dramatic
CO3 să cunoască şi să aplice noţiunile privind modurile de realizare a personajelor literare
II. de ÎNŢELEGERE
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CO4 să înţeleagă tema şi mesajul operei
III. de APLICARE
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CO5 să identifice elementele structurale specifice textului dramatic
CO6 să utilizeze adecvat noţiuni privind genul dramatic
CO7 să aplice cunoştinţele referitoare la mijloacele de expresivitate din textele literare
CO8 să aplice cunoştinţele referitoare la modurile de realizare a personajelor
IV. de EVALUARE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CO9 să aprecieze valoarea artistică a textului literar
 Strategii didactice:
1. în funcţie de caracterul determinant al învăţării:
a) strategii prescrise, bazate pe dirijarea riguroasă a învăţării, prin conversaţie, problematizare, exerciţiu euristic, dezbatere;
b) strategii neprescrise, de învăţare prin efort propriu (folosirea manualului şi a fişelor de lucru);
2. în funcţie de logica gândirii: strategii inductive: de trecere de la particular, concret la general, abstract.
 Metode de învăţare:
a) Metodă de comunicare orală, conversativă, direcţionată spre problematizare
b) Metodă de explorare indirectă a realităţii prin dezbatere
c) Metode bazate pe acţiune practică (de formare a deprinderilor) prin exerciţiul euristic
 Mijloace de învăţământ: tablă, cretă, manual, fişe de lucru, fişe de lectură, proiect didactic
 Loc de desfăşurare: sala de clasă.
 Forma de organizare a clasei: frontală / individuală.
 Forma de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecierea răspunsurilor primite, fişe de progres şcolar.
 Timp: 1h
 Bibliografie:
- manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a XII-a, autori: A. Crişan, L. Papadima, I. Pârvulescu, F. Sâmihăian, R. Zafiu, Ed.
Humanitas Educational, Bucureşti.
- Marin Sorescu – Iona, vol. Setea muntelui de sare, ed. ART, Bucureşti, 2006.
- Laura Voinescu în Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, vol. II, ediţia a IV-a, coordonator Florin
Şindrilaru, Editura Paralela 45, 2002.
- Marin Sorescu – Iona, ed. Fundaţiei “Marin Sorescu”, Bucureşti, 2000.
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
1. - salută elevii -elevul de dialogul catalog 2 min frontală observarea
Momentul -consemnează absenţele serviciu sistematică a
P organizatoric -verifică frontal ţinuta comunică elevilor
R şi elevilor absenţii
E captarea -asigură condiţiile optime - se pregătesc
Z atenţiei pentru desfăşurarea lecţiei pentru oră
E 2. CO1 - solicită elevilor răspunsuri - îşi amintesc dialogul caietul 5 min frontală analiza recunoaşterea
N Actualizarea privind lecţia anterioară conceptele de răspunsuri- trăsăturilor genului
T cunoştinţelor CO2 - verifică frontal informaţiile literare folosite în clasă lor dramatic în prop.
A elevilor despre genul analiza textului de 75%
R CO5 dramatic - răspund la din nr.de elevi
E întrebările
CO6 profesorului
3. Anunţarea CO2 - prezintă tema noii lecţii - notează în caiet dialogul caiet 3 min frontală observarea
obiectivelor şi CO3 - comunică elevilor titlul lecţiei tabla sistematică a
a noii teme CO1 competenţele operaţionale pe elevilor
care urmează a le dobândi
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
A 1. CO1 - prezintă elevilor metodele - îşi amintesc fişe de 5 min frontală
Prezentarea care se aplică în lecţie: acţiunea piesei, lucru
P situaţiei de CO2 conversaţia, problematizarea, scene importante individua
învăţare exerciţiul euristic, dezbaterea din ea etc. tabla -lă
L CO3 pentru ca, la finalul lecţiei,
elevii să poată identifica
I CO4 principalele trăsături ale
piesei şi personajului analizat
C şi să-şi consolideze
cunoştinţele privitoare la
A structură, compoziţie,
semnificaţii şi expresivitate
R în textul dramatic

E
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
2. - stabileşte următoarele - selectează din conversa- 30 observarea aplicarea corectă a
Comunicarea elemente teoretice, prin care fişele de lectură ţia fişe de min sistematică raţionamentului
de noi CO1 pot fi atinse obiectivele acele fragmente euristi- lucru frontală deductiv de către
cunoştinţe şi lecţiei şi dobândite care exprimă că, elevi
îndrumarea competenţele operaţionale: trăsături ale dezba- fişe de aprecierea
învăţării CO3 -locul personajelor în personajelor terea lectură răspunsuri-
structura operei - notează exerci- lor aplicarea corectă a
-mod de caracterizare elementele ţiul tabla individua noţiunilor de teorie
CO2 -trăsături morale/fizice referitoare la didactic -lă literară dobândite
- relaţiile dintre personaje felul şi tipologia euristic manual anterior
-tipologia personajelor personajelor pentru
CO6 -asemănări cu alte personaje - discută şi conso-
dramatice studiate notează ideile lidarea
- oferă noţiuni referitoare la desprinse achiziţii-
CO5 structura operei şi a - completează lor
personajelor fişele de lucru
- conduce conversaţia
euristică privind semificaţiile
anumitor replici
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
1. CO2 - reia, cu ajutorul elevilor, - discută şi conversa- 2 min frontală observarea 80% din numărul
Realizarea noţiunile învăţate răspund din ţia sistemati-că a elevilor să
feedbackului şi CO4 perspectiva discuţia elevilor identifice corect
R obţinerea cunoştinţelor elementele
E performanţei CO5 dobândite aprecierea moderne, de
C răspunsurilor conţinut şi formă
A CO8 primite
P
I
T
U
L
A
R
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
E 2. CO2 - propune discutarea brainstorming conversa- carte 2 min frontală aprecierea 85% dintre elevi să
Asigurarea afirmaţiei: ţia individua răspunsurilor fie capabili
retenţiei şi a CO6 „Gestul final […] seamănă dialogul lă primite recunoască şi să
transferului cu un sacrificiu […] In fond aplice noţiuni
celor învăţate CO7 nu e nici lasitate, nici privitoare la genul
sinucidere: ci asumarea de dramatic, dramă şi
catre om a raspunderii moduri de realizare
supreme, care echivalează cu a personajelor
incetarea opozitiei dintre el si
lume. Omul nu se opune
lumii, nu e altceva decât ea,
ci o conţine. Omul e insăşi
lumea.”1

1
Nicolae Manolescu – “Literatura romana postbelica”, vol.II, Proza, teatrul, ed. Aula - 2001
Strategia didactică
Momentele CO Conţinuturi/tipuri de activităţi Resurse
lecţiei Forma de Indici
procedu- mate- tempo organizar Evaluare de perfor
Activitatea
Activitatea profesorului rale riale - e manţă
elevilor
rale
- propune tema: dialogul catalog 1 min
Scrie un eseu argumentativ, o caiet
pag., despre particularităţile
subiectului dramei Iona,
notarea
pornind de la următoarea
celor mai
afirmaţie: “Construindu-şi
bune
3. CO1 piesa în jurul unui singur frontală
răspunsuri
Încheierea personaj, M. Sorescu - notează tema
completarea
lecţiei, CO2 interiorizează dialogul, care
fişelor de
aprecieri si devine un fel de convorbire a
progres
recomandări CO8 omului cu el însuşi. […] Nu
şcolar
sunt eroi singuri, ci singulari:
quintesenţa unei anumite
atitudini.”2
- face aprecieri individuale si
colective, asupra activităţii
elevilor

2
idem.
Nume / prenume elev:
Clasa:

Fişă de lucru
Iona – Marin Sorescu (1968)

Sarcini Răspunsuri
Definiţia
dramei
Contextul
operei

Sursa de
inspiratie

Elemente specifice
neomodernismului

Elemente specifice
teatrului
expresionist

Elemente specifice
teatrului
absurdului
Sarcini Răspunsuri

Tabloul
S I
U
B
I
E
C
T
U
L Tabloul
II

O
P
E
R
Tabloul
E III
I
Sarcini Răspunsuri

Tabloul
IV*

Trăsăturile personajului
principal

Nivelul
stilistic
al operei

* Care este părerea ta faţă de următoarea afirmaţie:


“Gestul final (n.n. al personajului) […] seamănă cu un sacrificiu […] În fond nu e nici laşitate, nici sinucidere: ci asumarea de către om a
răspunderii supreme, care echivalează cu încetarea opoziţiei dintre el şi lume. Omul nu se opune lumii, nu e altceva decât ea, ci o conţine. Omul e
însăşi lumea.”¹

Temă: Scrie un eseu argumentativ despre particularităţile compoziţiei şi construcţiei subiectului dramei Iona, pornind de la următoarea afirmaţie:
“Construindu-şi piesa în jurul unui singur personaj, M. Sorescu interiorizează dialogul, care devine un fel de convorbire a omului cu el însuşi.
[…] Nu sunt eroi singuri, ci singulari: quintesenţa unei anumite atitudini.”3 (200-250 de cuvinte)
3
Nicolae Manolescu – “Literatura romana postbelica”, vol.II, Proza, teatrul, Ed. Aula - 2001