Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIA

Nr. __________ din ________ 2018

pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al


Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 397 din 15.03.2018 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale în sistemul penitenciar

Având în vedere dispoziţiile art. 186 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1676/C/24.06.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din
subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările și completările
ulterioare,
În considerarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 din 12
octombrie 2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările
ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta

DECIZIE

Art. I
Anexa la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
nr. 397 din 15.03.2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în sistemul penitenciar, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 din Anexă, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Prezentele Instrucţiuni se aplică de către membrii personalului din unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care efectuează controlul
accesului în unităţi şi la intrarea în sectorul de deţinere, de personalul sectorului de
acordare a drepturilor la pachet şi vizită, care constată în mod direct şi nemijlocit
săvârşirea faptei prevăzute de art. 186 alin. (1) din Lege. Atribuţii pe linia aplicării
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05
www.anp.gov.ro
Instrucţiunilor are şi personalul special desemnat din cadrul serviciului/biroului
financiar - contabilitate.

2. Articolul 3, lit. a), b) şi i) din Anexă, se modifică şi vor avea următorul


cuprins:
a) Bunuri şi obiecte interzise – bunurile interzis a fi primite, cumpărate, păstrate şi
folosite de către deţinuţi, prevăzute în Anexa 3 la Regulamentul de aplicare a
Legii 254/2013, aprobat prin H.G. 157/2016, denumit în continuare
Regulament;
b) Agent constatator - persoana care efectuează controlul antiterorist şi de
specialitate asupra persoanelor şi asupra bagajelor acestora, care intră în locul
de deţinere, respectiv în sectorul de deţinere şi persoana din cadrul sectorului
de acordare a drepturilor la pachet şi vizită care constată în mod direct şi
nemijlocit săvârşirea faptei prevăzute de art. 186 alin. (1) din Lege;
i) Contravenient - persoana vizitatoare, personalul unităţii sau orice altă persoană
care are aprobarea de a intra în locul de deţinere şi asupra căreia au fost
descoperite bunuri şi obiecte prevăzute în Anexa 3 din Regulament sau care
introduc în mod ilicit bunuri şi obiecte prevăzute în Anexa 1 din Regulament;

3. Articolul 4, alin. (3) din Anexă, se modifică şi va avea următorul cuprins:


(3) Directorii unităţilor subordonate vor stabili, prin decizie, lista cu bunurile şi
obiectele pe care membrii personalului nu le pot avea asupra lor cu ocazia intrării în
locul de deţinere.

Art. II
Directorii unităţilor din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor duc
la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ


Director general
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România, tel./fax :021-608.21.50/ 021-242.05.05
www.anp.gov.ro