Sunteți pe pagina 1din 13

F.

DE M. DE
i /-4
lr.- W'..'
'-.,.4

., i t'iL
Or'btl"UO
l2-' ,*,r** oARA cREMEN,

Ceisnegnwe
l({9- ,,rr
-1ts5,!"
bk
t'l

$\r
Vt
t 3

) rs'\-it' tl
ta\
\.
\!
^l
\- ''1'r
1r
,
\>'a?r
r tl
'ts'l D

l" # ,i
,t' I

s.'
'l
,€d #w!,
t'.o
to\a\
n& i\ a b
lr (
Trecu ii-o Sirafi (Petati Pe git li Pe ceafi). Dar n-a vrut si stea
nici atlt, Futea de Parct voia cineva s-o spele pe glt'
l, ot'

Cei trei se-ntilniri Ei cu elefdntui cel mare, citre amiazi. El insi


zbleri:
- Cine n-are permis de vinitoare, nu mi vineazi!!
<< De unde permis ?> Dar iui i:au rispuns cu voce sfioasi.
- Avem, da!.., l-am uitat,.. acasi...
- Mi rog, eu trebuie se vid autorizalia, mormii elefantul greoi.
Daci ayeli, prea bine; dar daci minrili, yai de voi.,. vi-nsolesc,
suili-vi-n spinare la mine...
$i deli sint strasnici ci!iritori cei trei biieli s-au pomenit cI
suie firA ostenealS, ;i f;re ascensor.
\
\

lat5-i acum la drum inapoi in sar, cu automobilul.gigant, nu de-un


cal putere, ci de puterea unui elefant..,
in jungli (nu ftiu daci srili; dar a9a e), nu intilnjti nici mafini,
r'(i !ramvaie. Si ro!Lsi se-ntimpli si vi ciocni!i!
Ciocnire cu tigrul! Birrr, troaza me-apuc!! Vi jur, mi se face
ti mie, cind scriu pe hirtie, pSrul miciuce!
!{s
_-:
7-.-
ttr
:*
t\
J^L
u-*
W!'e-
,i{,

Ei, dar dupi o zi petrecuti in asemenea chlp, oricui ii e foame


(chiar cind e situl de peripeliil) ;i-i bine cind crelte mincarea-n nlsip. . .
ln Africa se-ntimplt ca-n acelali cuibufor si afli trei oul singu-
ratice, mari fiecare, cit un negritor,..
Dar pizea.., clogtile ouilor istora, sint cam silbaticel.,.
-fra.tilor, o vedeqi ? A ripar unul dinrre bdieli. Mai in[clepr
si- ne facem nevdzuli, closca se supara poate...
e
(
!t
+
w
Sg'

.. . S; fi ficut insolalie ? De unde, culoarea cea noui ? $i-apoi,


de cemifci I Ciud ate senza{ie ! Cred ci puji sint gata se iasi din oui !. . .
o" g

't4
4F

v\ uti utl

;$#:' T
I ,,ih
rl" rt l.
I

,... Dar cit sint de negri! Se-i f; ajuns soarelel Sau a ouat in
-.
curbul meu un pinguinl Fuge mama_strug, cit o lin picioarele tiDind:
-Afria nu-s puii mei, sint pui srriini!...
:
=-=
-<l
zH.tls

ilr(

ln sfir;it se intorc cu tolii in sat... Dupi aceasti ultimS intlm-


plare (se-nsereazi... e ora clnd tolii copiii se duc la culcare),
Timpul trece gi cei trel curajoli, cu elefantul, prietenul lor, sint
ti ei somnorofi.

!
EDITURA TINERETUI.UI