Sunteți pe pagina 1din 271

1

2
Nepătimirea

Nădejdea CredinŃa

Dragostea

Răbdarea Frica de Dumnezeu

în întrul lăuntrului

Înfrânarea

Păzirea poruncilor

CuminŃenia

3
4
MARIUS GOLEA

DICłIONAR
(non – exhaustiv)

de termeni religioşi

ROMÂN – ENGLEZ

- EDITURA CONCORDIA –
ARAD, 2013

Gătată la 23.10 – Sfântul Iacob, ruda Domnului

5
Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României
MARIUS GOLEA
DICłIONAR DE TERMENI RELIGIOŞI,
ROMÂN – ENGLEZ / ENGLEZ - ROMÂN

ISBN: 978-606-627-048-9

Pagini: 563

Format: A 5

Editura “Concordia” Arad


Tel/Fax: 0257-533143
Mobil: 0746-973690
e-mail: office@editura-concordia.ro
web: www.editura-concordia.ro
Editură înregistrată la Consiliul NaŃional al Cercetării
ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior
__________________________________________________
Editor: Petre ŞteŃcu
__________________________________________________
Tipărit la Sellsoft Group S.R.L.
__________________________________________________
Arad, România
Coperta: Alina Golea

Toate drepturile asupra acestei ediŃii aparŃin cititorului.


Reproducerea şi difuzarea este permisă pe orice suport, fără
acordul prealabil al autorilor, fără însă a fi îngăduită modificarea
tendenŃioasă a textului.
_____________________________________________________
Date de contact ale autorilor:
goleam@yahoo.com; www.buerebista.blogspot.com
0040 – 748112001

6
Cuvinte puse dinainte

Încă din deschiderea cuvântului nostru, mulŃumim


Bunului Dumnezeu că S-a milostivit de noi, care suntem
nevrednici, şi ne-a dăruit sarcina atât de grea şi totodată
atât de frumoasă – dar cu totul peste slabele noastre
măsuri – de a duce la bun sfârşit alcătuirea acestui
„DicŃionar non-exhaustiv de termeni religioşi, român -
englez”!
Pe când ne îndeletniceam cu traducerea în limba
engleză a operei fundamentale a genialului teolog român
Dumitru Stăniloae, carte intitulată „Iisus Hristos sau
restaurarea Omului”1, am încercat să păstrăm atât
caracterul aşa de înalt al expresivităŃii scriiturii, cât şi să
utilizăm cuvinte ori expresii de limbă engleză care să
menŃină caracterul profund ortodox al învăŃăturii creştine
cuprinse în respectivul text. Pentru aceasta am căutat o
sursă de informare care să aibă deja selectate şi grupate
mijloacele lingvistice necesare, astfel ca să ofere celor ce
traduc texte creştin-ortodoxe româneşti, un instrument de
lucru şi totodată de studiu. În acest demers am cerut
ajutorul preotului Ioan Lazăr, care ne-a îndrumat să
adoptăm următoarea metodă: studierea unor texte creştin
– ortodoxe româneşti, deja apărute în traducere în limba
engleză, din care, prin comparare, să extragem şi să
colectăm corespondenŃele necesare. Au rezultat câteva sute
de pagini constând în note de studiu, pe care iată că le-am
grupat sub forma unui dicŃionar, la adresa căruia
subliniem că este non-exhaustiv. DorinŃa noastră este ca
acesta să ne folosească nouă, în viitoarele încercări,
precum şi tuturor celor interesaŃi în a transmite

1
Manuscrisul traducerii a fost depus la Editurile Patriarhiei Ortodoxe Române
în iulie 2013.
7
dumnezeieştile frumuseŃi spirituale ale ortodoxiei creştine
româneşti în mediul de limbă engleză.
Pentru a exemplifica finalitatea dorită a lucrării,
fără a face însă uz de o amănunŃită analiză, vom reda aici
doar câteva din variantele pe care le-am întâlnit în
traducerea atât de complexelor sensuri (despre care
credem că, până la urmă, sunt aproape intraductibile) ale
termenilor creştini ortodocşi româneşti:
• „chipul Domnului”; iată expresiile în limba
engleză pe care le-a întâlnit: „the form of God”, „the image
of God”, „in our image”, „in the likeness of God”, „the face
of God”;
• „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” este
tradusă prin „the face and the likeness of God”;
• „aproapele” poate fi tradus ca „the fellow human”,
dar şi „your neighbor”, sau „your fellow kind”;
• „acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinŃilor” se
traduce prin „there shall be the weeping and the gnashing
of teeth”;
• „urâciunea pustiirii” are drept corespondentă
expresia „the abomination of the desolation”; şi exemplele
ar putea continua.
Ni s-a părut că prin preluarea unor termeni în
limba engleză veche, aşa cum se scriau ei, de pildă, în
Biblia Regelui Iacob (King James Bible), ar adăuga un plus
de mireasmă bine mirositoare. Dacă însă cel care va utiliza
dicŃionarul va dori să transcrie formele vechi în cele
utilizate în prezent, îi venim în ajutor şi, la sfârşitul acestui
dicŃionar, am adăugat corespondenŃele necesare.
Foarte importantă ni se pare următoarea precizare:
pentru o mare parte dintre cuvinte şi cea mai mare parte
din expresiile grupate în acest dicŃionar, traducerea poate
părea a nu corespunde, căci ea nu este una „cuvânt cu
cuvânt”, ci mai degrabă este o alăturare comparativă a
unor sensuri similare. Totodată, unii termeni sunt rareori

8
utilizaŃi în prezent, iar altora, deşi sunt des folosiŃi, li se
atribuie denotaŃii care nu sunt îndeobşte uzitate.
Sursele care ne-au inspirat, ajutat şi susŃinut în
demersul nostru au fost următoarele: Biblia sau Sfânta
Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a
Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod / Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti: 2006; King James Bible; Saint
Chrysostom: Homilies on the Acts of the Apostles and the
Epistle to the Romans / Philip Schaff, precum şi
inestimabila comoară de informaŃie care este Internetul.
Rugăm distinsul cititor să considere demersul
nostru ca un instrument de lucru, ca un punct de plecare,
căruia să nu ezite să-i aducă îmbunătăŃirile ori
completările pe care le consideră necesare.

Autorul

9
CUVINTE ŞI SCURTE EXPRESII

10
A
actualiza omul actualize (a descrie în mod
realist)
update (a-l aduce la zi)
atrage asupra incur

a fi iminent (a pluti în aer) impend / impending

a flămânzit he hungered

a fost curăŃat was cleansed

a posteriori a posteriori

a prioric aprioristically

a pune stăpânire pe to take hold of

a trece peste pass over

a venit aproape came nigh

abate deviate

abătut asupra befallen

abisuri bottomless pits

abstinenŃă abstinence

Acesta est Fiul Meu prea This is my beloved Son, in


iubit în care îmi găsesc whom I am well pleased
plăcerea
11
acestora thereof

achitare acquittal

acolo (dincolo) yonder

acoperăminte / şorŃuri aprons

adaos admixture

adăposti harbor

adăuga (a pune la sfârşit) subjoin

ademeni lure
allure

adera cling to /clung to

adesea ofttimes

adevărat vă spun verily I say unto you

Adevărul Relevat al Lui The Revealed Truths of


Hristos Christ

adormit asleep

aduce (citate) adduce

afară de păcat except sin

agoniseală earnings
save up
lay up
12
agonisi to save
to earn
to acquire
to gather

alături de Dumnezeu next to God

alcătuirea oamenilor the composition of the


people

Aliluia Alleluia

altar altar
shrine

aluat (plămădeală) leaven

aluatul pâinii leaven of bread

aluzie, a face allude to

am dobândit I have gotten

amăgi to delude
to deceive

amăgire delusion
cheating

amăgit deluded
deceived

amăgitorul Acela that deceiver

ameŃit dazed
dizzy
13
amin amen

analfabet (neştiutor de unlettered


carte)

anatema anathema

anglican Anglican

anima (grăbi) quicken

animale (vite) cattle

anticipa (prevedea) foresaw

Apărător Defender

apelativ appellation

aplecare leaning

apocatastază apocatastasis

apostat renegade

apostatic apostate

apostazie apostasy

apostol apostle

apostolat apostolate
apostleship

apostoleşte on foot

14
apoteoză apotheosis

aprinde kindle

aprinzându-se de plăceri turning into pleasures

aproapele tău your (thy) neighbor

arcă (corabie) ark

ardere de tot burnt offerings

are (a avea) hath

arhierei chief priests

arhierească hierarchical

arhiereu hierarchal
high priest
archiepiscopate

arie threshing floor

armonie (înŃelegere) concord


harmony

arşiŃă glow / glowing

arunca afară cast out

arunca cast away

aruncând sorŃi casting lots

aruncat în închisoare cast into prison


15
aruncaŃi afară cast out

arvună handsel
earnest

arzător ardently

ascensiune ascent

ascet ascetic

ascetism asceticism

asceză ascesis

ascultare obedience

ascultat hearkened

ascunde conceal
hide

ascunsul the hidden one

asemănaŃi-vă lor be justified

asemenea like
such
alike

aspru (dur, brutal) ungentle

astfel thereby, so, thus

asupra upon
on
16
over

aşa că (prin urmare, de wherefore


aceea)

aşeza bestow

aşezare (aşezământ) settlement

aşternut de pat bedding

aşternut pentru picioare footstool


(aşternut picioarelor Tale
= footstool for your feet)

atemporal timelessness
atemporal
timeless

atinge attain

atotputernicia almightiness

atotştiinŃa omniscience

atrage entice
allure

atribui ascribe

au cântat laude sung an hymn

au cuprins picioarele Lui held him by the feet

au dat rod brought forth fruit

17
au lăsat-o frigurile fever left her

au strigat cried out

au Ńinut sfat took counsel

autoacuzare self-accusing

autodeterminare self-determination

auzi (dă auz) give ear


"GIVE ear to my prayer, O
God"

aveŃi trebuinŃă de have need of

18
B
baracă (cocioabă) hovel

bârnă beam

bate la uşă knock at the door

batjocorit mocked

batjocoritor (în zeflemea) tauntingly

batjocură (batjocorire) jeering


mockery
taunt

bălăcindu-se în wallowing in

bănuială (presupunere) surmise

bănuieli hunches

bănuŃ farthing

bănuŃi mites

bătrâni elders

bătrânii poporului elders of the people

băutor de vin winebibber

belşug abundance

bici lash

biciui scourge
19
binecuvântare blessing

binecuvântat blessed

binefacere charity

binefaceri benefactions

binefăcătoare benefactress

Binefăcător Benefactor

binevoi (catadicsi) deign

binevoit deigned

bir custom

biruit / a birui overborne / overbear


he overcame
biruitor overbearing

bisericească ecclesiastical

blama (acuza, imputa) impute

blând meek

blândeŃe gentleness
mildness

blestem (imprecaŃie) imprecation

blestema curse

bolnăvicios morbid

botez baptism

20
boteza baptize

botezând baptizing

bucuraŃi-vă rejoice

bucuros (vesel) rejoicing

bunăstare (prosperitate, welfare


bine)
bunătatea lui Dumnezeu goodness of God

bunăvoinŃă benevolence
goodwill

bunăvoinŃa Domnului benevolence of the Lord

Bunule ÎnvăŃător Good Master

bunuri veşnice eternal goods

burduf bottle

21
ca atare as such
C
ca nu cumva lest

cad fall away

calcă sâmbăta profane the Sabbath

calea dreaptă (de-a dreptul, straightway


direct, îndată)

calea neumblată untried path

calm (linişte, echilibru, calm (silence, balance)


temperament)

calomnie backbiting
calumny

cântăreŃ din flaut pipe singer

capii familiei heads of the house

capul unghiului head of the corner

caracter umil lowliness

care a fost mai înainte which were before

care sare în ochi conspicuous

care se naşte who is born

cârmui govern

22
carte de despărŃire writing of divorcement

cârteli (murmur) groan

Casa Rugăciunii / casă de Houses of Prayer


rugăciune

casele regilor kings’ houses

casnicii familiar friends

casnicii lui his household

câştig gain

că este bună / bun that it was good (Genesis /


Facerea, cap. 1. 4)

cădea în groapă fall into a pit

cădea tumble

căi (regreta) repent

căinŃă (pocăinŃă) repentance

călător (rătăcitor) Peripatetic

călău hangman

călăuze oarbe blind guides


blind leaders

călca în picioare, a tread, trod, trodden

călca (a nu respecta) transgress

călcâi heel

23
cămară pantry
closet

cămaşa cloke

căpăta (primi) receive

căpetenie chieftain
duke
prince
captain

căpitanul oştirii chief captain

cărturar scholar
scribe

cărturari (scribi) scribes

căuta seek, sought

căzându-I în genunchi worshipped him

ceartă strife
quarrel
argument

ceasul al treilea third hour

ceda, a cede

cei aleşi very elect

cel care He that

cel puŃin (cel mai mic) least

cel rău Wicked One

24
Cel Sfânt Holy One

cele cuvenite (plata) due

cele de jos lower ones

cele omeneşti humanly ones

cele sfinte that which is holy

celibat singleness

celor de demult them of old time

ce-mi mai lipseşte what lack I yet

cerceta investigate
examine

cerşind begging

certăreŃ quarrelsome

cheltuieli outlay

chilie cell
cămăruŃă = small room

chinovial monastic
c(o)enobitic

chinovie c(o)enobitic community


monastic community
c(o)enobates

chinuindu-se cumplit grievously tormented

chinuitori tormentors

25
chip (mod, manieră, fel) wise

chip de om human face

chipul lui Dumnezeu the form of God

chipul Său God created man in his own


image
in the image of God
created he him

chivernisi to earn
to enrich
to settle
to administer
to save
to manage

chivotul legii the ark of the Covenant

cicăleală cavil

cina cea de taină the last supper

cingătoare purse

cinste honesty

cinsteşte honors

cinsti honor

cinstit (onest, cu onestitate) uprightly

cinstitor venerator
worshiper

circumcizie circumcision

26
circumscrisă circumscribed

ciungi maimed

ciur sieve

cleric clergyman

cloşcă hen

coace (fructe) ripen

coapse loins

cohorta band of soldiers

colibe tabernacles

comite o crimă / ceva rău perpetrate

comoara cea bună good treasure

comoară ascunsă în Ńarină treasure hid in a field

comunionist wanting communion

comuniune communion
togetherness

concepere supranaturală supernatural conception

conciziune conciseness

condamna (blama) reprove

condescendenŃă condescension

conducător spiritual spiritual Ruler

27
conducerea bisericilor prelacy
(prelaŃi)

consimŃământ assent

consistă consists

constata ascertain

constrânge constrain

continuare (permanenŃă) continuance

contopire fusion

contra averse to

contrazicere gainsaying
contradiction

controversă (dispută) contest

copilă maid

copleşit overpowered

copleşitor awesome

corabie ark
ship

corupe (submina, strica) subvert


corrupt

cot cubit

coŃi cubits

crainic (vestitor) herald

28
crede believe

credinŃă faith
belief
allegiance

creşte (hrăni) nurture

creştetul capului (tigvă) pate


skull
noddie
nob

creştin Christian man

crez creed

crimă odioasă (atrocitate) outrage

crinii câmpului lilies of the field

critica aspru deprecate

crucificat crucified

crud harshly

cruzime (lipsă de îndurare) mercilessness

cu adevărat truly
Of a truth

cu anevoie hardly

cu atât mai vârtos the more strongly

cu cât mai mult how much more

29
cu frică şi cu cutremur with fear and trembling

cu înflăcărare eagerly

cu moarte să se sfârşească let him die the death

cu putere (cu forŃă) mightily

cu siguranŃă (fără îndoială) verily

cu toate acestea notwithstanding

cu voia willful

cucernic devout

cufundat immersed

cugetare cogitation
thought
introspection
reflection
thinking

Culca (plantele, iarba) withered away

culte / confesiuni denominations

cuminte quietly

cumpătare temperance

cumplit grievous

cumplit (groaznic, fără utter


cruŃare)

cumpliŃi foarte exceeding fierce

30
cunoaştere înainte foreknowledge
(preştiinŃă)

cunoaşterea lui Dumnezeu knowledge of God

cunoscător de inimi heartknowing


knower of the hearts

cunună coronet
wreath

cuprins (nu l-a) comprehended it not

cuprinsă de friguri sick of a fever

cuptorul de foc furnace of fire

curăŃat cleansed

curăŃenie cleanliness

curăŃeşte-te be thou clean

curăŃia vieŃii purity of life

curăŃire cleansing
cleaning

curăŃirea inimi cleansing of the heart

curcubeu bow
rainbow
sunbow
arch

cutezanŃă boldness

cutie de alabastru alabaster box

31
cutremura quake

cuvânt de folos useful word

cuvânt deşert idle word

Cuvântul lui Dumnezeu The Word of God


God`s Word

cuveni become
behoove

cuviincios decorous
decent

cuviinŃă (decenŃă) propriety


decency
decorum

cuvinte semeŃe lofty words

32
E
ebraică Hebrew

ecumenic ecumenical

efemeritate transience

eficient expedient

El răspunzând, a zis he answered and said

elaborarea devising

elinii the Hellenes

elogia, a commend

enervant (supărător) troublesome

enipostatic enhypostatically

entelehie entelechy (noțiune filozofică


indicând perfecțiunea ca
scop lăuntric al dezvoltării
tuturor lucrurilor)
epidemie (molimă) pestilence

episcop Bishop

episcopal episcopal

episcopie, episcopat bishopric


episcopate

epistola sobornicească general epistle

33
epistolă epistle

eretic miscreant

erezie heresy
fallacy

eşec (rău, răutăcios) naught

eteric ethereal

eu – tu me – you

Eu sunt Cel ce sunt I AM THAT I AM

Euharistie Eucharist

evanghelia ÎmpărăŃiei gospel of the kingdom

evanghelic evangelical

Evanghelie Gospel

evlavie godliness
awe

evrei Jews

evreul the Hebrew

exeget exegete

exegeŃi exegetes

exil (surghiun) banishment

existenŃial existentially

exoteric exoteric

34
expiatoare expiatory
(ispăşitoare)

exterior (extern, din afară) outward

35
Facerea Lumii Genesis
F
falsitate (minciună) falsehood

fameni eunuchs

fântână well

fântâni de smoală slime pits

fapte acts
deeds

faraon Pharaoh

faŃă de Dumnezeu God-ward

făcătoare de minuni wonderworking

făcător doer

făclie torch

făclie (lumânare) candle


candle stick

făgăduit promised

făină (masă, mâncare) meal

făli brag
bragging

făptură creature

36
fărâmă whit
morsel
bit
fragment

fărâmituri broken meat


crumbs
fragments

fără drept de apel (categoric, peremptorily


hotărât)

fără încetare ceaselessly

fără îndoială assuredly

fără minte foolish

fără noimă (absurd, ilogic) preposterous

fără prihană without blemish


blameless

fără să aducă atingere notwithstanding

fără sens meaningless

fără sfârşit endless

fără suflet soulless

fără vină blameless

fără voie (forŃat) unwillingly

fărădelege lawlessness

Fecioara Virgin

37
fecioare virgins

femeie cananeiancă woman of Canaan

feri beware

fericire supremă beatitude

Fericirile Beatitudes:
“M't:5:3: Blessed are the
poor in spirit: for theirs is
the kingdom of heaven.
M't:5:4: Blessed are they
that mourn: for they shall
be comforted.
M't:5:5: Blessed are the
meek: for they shall
inherit the earth.
M't:5:6: Blessed are they
which do hunger and
thirst after righteousness:
for they shall be filled.
M't:5:7: Blessed are the
merciful: for they shall
obtain mercy.
M't:5:8: Blessed are the pure
in heart: for they shall see
God.
M't:5:9: Blessed are the
peacemakers: for they
shall be called the
children of God.
M't:5:10: Blessed are they
which are persecuted for
righteousness' sake: for
theirs is the kingdom of
heaven.
M't:5:11: Blessed are ye,
when men shall revile you,
and persecute you, and
38
shall say all manner of
evil against you falsely, for
my sake.
M't:5:12: Rejoice, and be
exceeding glad: for great is
your reward in heaven: for
so persecuted they the
prophets which were
before you.

feciorelnică (naştere) virginal birth

feriŃi-vă de oameni beware of men

feştilă fumegândă smoking flax

fiare beasts

fiii celui rău children of the wicked one

fiii ÎmpărăŃiei children of the kingdom

fiii nunŃii children of the bride


chamber

fiinŃare existence
being

fiinŃă vie living soul

fiinŃial existentially

filacterii phylacteries

fire nature
(două firi = two natures)
firea omenească manhood
human nature

39
Fiul lui Dumnezeu Celui Viu the Son of the living God

Fiul Omului the Son of man

Fiul să-L descopere Son will reveal him

fluier pipe

foamete (lipsă, scumpete) dearth


famine

foarte frumoasă very fair

focul veşnic everlasting fire

folos (ajutor, avantaj) stead


benefit

folosi avail

forŃează force you


push you

frânge (pâinea) brake

frâu bridle
curb

frica de Dumnezeu fear of God

frică fear

fugiŃi! flee ye

fumegând (aburind) reeking

sfeşnic candlestick

40
H
haină de nuntă wedding garment

haine de oi sheep’s clothing

haine moi soft clothing

har divine grace


charisma
holy grace

harpă harp

harul lui Dumnezeu grace of God

hirotoni (predestina, sorti) ordain

hirotonire ordination

hirotonit ordained

hlamidă roşie scarlet robe

hrăni (alimenta) nourish

Hristos însuşi Christ Himself

hristoşi mincinoşi false Christs

hulă blasphemy

huli blaspheme

hulit blasphemed

hulitor Blasphemer, impious


41
i-a poruncit commanded him
I
i-a umbrit pe ei overshadowed them

iad (infern, gheenă) hell

iarba câmpului grass of the field

iată Io
Behold

ibidem ibid
ibid.

ici – colo here and there

iconomia divină divine economy

identic selfsame
identical
identically

idolatrie idolatry

Iehova Jehovah

ierarh hierarch

ieri seară yesternight

ieromonah hieromonk

iertare de păcate absolution of sins

ieşind coming out


42
iluminare enlightenment

iluminator enlightening

ilustru (strălucit) illustrious

iluzoriu illusionary
illusory

imaculat immaculately

imanent immanent

imoralitate (murdărie, nastiness


scârboşenie)

imperios (pe un ton imperiously


poruncitor)

impietate (hulă) impiety

implora entreat

impunitate (nu poate fi impunity


pedepsit)

incapacitatea inability

incredul (sceptic) incredulous

inculpare (punere sub indictment


acuzare)
indecent (obscen, lipsit de unseemly
cuviinŃă)

indecenŃă indecency

indeterminabilul indeterminable

43
indiferenŃă indifference
unconcern
disregard

indiferenŃă (lipsa patimilor) dispassion

indolenŃă indolence

infamie (ticăloşie, josnicie) turpitude

inscripŃie superscription

insistenŃă (pisălogeală) importunity

insufla insufflate
insti(l)l
infuse

insuflare instil(l)ation
instilling

intra în viaŃă enter into life

intrigă intrigue

inuman inhuman

invidie covetousness
envy

invocare invocation

iotă jot

ipocrit hypocrite

ipocrizie hypocrisy

44
ipostas hypostasis

ipostasuri hypostases

ipostaziat / ă hypostasized

ireproşabil irreproachable

ireverenŃios (necuviincios) impiously

iritant (supărător, jignitor, vexatious


vexant)

iscusinŃă skill
ability
cleverness

iscusit skillful

isihaşti hesychasts

isop hyssop

ispăşire atonement
expiation

ispăşitoare atoning
expiatory

ispitire grea (năpastă) affliction

ispită (ademenire, tentaŃie) temptation

ispitire (ademenire, momire) lure

ispitit tempted

ispititor tempter

45
iubirea de bani love of money

iubirea de străini love of the foreigners

iuŃeală expedience

izbăvi deliver

izbi dash

îl voi asemăna liken, I will

îmbărbăta elate

îmbelşugat abundant

îmbelşugat (roditor) plenteous

îmbrăcat arrayed

îmbrăcat în Hristos clothed in Christ

îmbrăcăminte garments

împăca conciliate
reconciliate
reconcile
propitiate
placate
comfort

împăcare reconcilement
reconciliation

împăcată reconcilied

împăciuitor propitiatory

împărăŃia cerurilor kingdom of heaven

46
împărăŃie / împărăŃii kingdom / s

împărtăşanie Eucharist (euharistie)

împărtăşi (împărŃi) impart

împărtăşire impartation

împiedica (dejuca) forestalled

împiedica (stânjeni) hinder

împlini (săvârşi) perform

împodobit adorned
dight
garnished
wrought

împotrivi resist

împovăraŃi heavy laden

împrăştie (risipite) scattereth abroad

împresura beset

împreunarea (sufletului cu the joining of soul with the


trupul) body

împreunate clasped

împreună moştenitori co-heirs

împreună slujitori fellow servants

împreună vorbitor cu together speaking with God


Dumnezeu

47
împrumuta borrow

împuŃina diminish = a diminua


lessen = a reduce
dwindle = a scădea

împuŃinarea scarcity = raritarea


scarcity of = împuŃinarea

în acelaşi mod (de asemenea) likewise

în afară de saving for

în ascuns in secret
in privat
secretly

în chip silnic forcedly

în dar aŃi luat, în dar să daŃi freely ye have received, freely


give

în interior inwardly

în latura morŃii in the region of death

în locul lor in their stead

în mijlocul (în sânul) midst

în niciun caz by no means

în răcoarea serii in the cool of the day

în secret in secret

în stare de ebrietate (beat) inebriated

48
în veci / în vecii vecilor to all ages
for ever and aver

în virtutea by dint of

înafară without

înainte de vreme before the time

înaintea in front of, before of

înaintea Domnului before the Lord

înapoia mea, Satano Get thee hence, Satan (ia-te


de aici Satano)

înaripat (înflăcărat, avântat) winged

ÎnălŃarea la Cer Ascension


ascension to heaven

înăuntru within

încâlci entangle

încarnarea Logosului Incarnation of the Logos

încărcat de teroare fraught with terror

început (atac, asalt) onset

încercare (durere, necaz, trial


chin)
încetaŃi de la a desist from

închina (venera) worship

închipuiri imaginings

49
înclinat spre răzvrătire seditious

încoace (înspre mine) hither

înconjuraŃi compass

încorda (forŃa, solicita) strain

încredinŃare entrustment

încredinŃat (pătruns) earnest

încredinŃaŃii săi His entrusted ones

încunoştinŃa (înştiinŃa, warn


avertiza)

îndată straightway (îndată,


numaidecât, atunci)
anon
forswear
presently

îndatorat indebted

îndatoritor obliging
accommodating

îndemn incentive

îndemna urge
betoken

îndemnuri exhortations
promptings
admonitions

îndeobşte usually
universally

50
îndestula satisfy
victual

îndoită twofold

îndrăzneşte fiule be of good cheer, son


be of good comfort

îndrăzneŃ audacious
intrepid
îndreptare amendment

îndreptarea straightening
amendment

îndumnezeieşte deifies

îndumnezeire theosis
deification
divinization

îndumnezeită deified

îndumnezeitoare deifying

îndupleca persuade him

îndurerat grieved
pained

înfăptui accomplish

înfăŃişa expound

înfăŃişare countenance

înfiere adoption

51
înfiorat shuddered (cutremurat)

înflăcărat eager

înfrânarea restraint

înfrânat / înfrânaŃi bridled, restrained

înfricoşat frighten

înfrumuseŃează beautify

înfumurare arrogance

îngâmfare conceit

îngădui (suferi, suporta, suffer


îndura)

îngăduinŃă (blândeŃe) leniency


compliance

îngerii au venit şi I-au slujit angels came and ministered


Lui unto him
îngreuna hamper

îngriji attend

îngrijitor steward

îngrijorându-se taking thought

îngrijorat (neliniştit) solicitous

îngrozitor (straşnic) awful

înmormântare burial

înnoirea lumii regeneration of the world

52
însă however

înserare eventide

însetat de sânge bloodthirsty

înstrăinare estrangement

însufleŃit animate

însuşită appropriated

însutit hundredfold

înşela (escroca, frauda) defraud

înşelare deceit

înşelarea deception

înşelător deceiving
cheating
deceptive

înşelător (amăgitor) deceiver

înşelătorii pioase pious fraud

înşeptit sevenfold

întâietate primacy

întâmplarea happening

întâmplător (cumva) perchance

întemeiată founded

53
crearea lumii foundation of the world

întemniŃare (încarcerare) imprisonment

întemniŃat cast into prison

întinează defiles

întinzând mâna put forth his hand

întocmai ca Dumnezeu just like God

înstrăinare estrangement
alienation

întreba (cerceta) inquire

întreită threefold

întristarea sadness

într-o măsură oarecare audacious

întrucât (în măsura în care) since (as far as)

întruchiparea embodiment

întrupat embodied

întuneca deaden

înŃelepciunea divină heavenly wisdom


(cerească)

înŃelept wise man

înŃelepŃi sages
wise men

54
învârtoşare obduracy

învârtoşarea inimilor voastre hardness of your hearts

învârtoşat (îngroşat, callous


împietrit) hardened

învălui (ascunde, înveli) shroud

învăluie envelops

învăluită de valuri (aruncată, tossed with waves


săltată)

învăpăiat fiery

învăŃat (cu învăŃătură) instructed

învăŃător de Lege lawyer

învăŃătorule ceresc heavenly Teacher

învăŃătură teaching

învăŃătură (crez, dogmă) doctrine

învederat evident

Înviere (reînviere, renaştere) Resurrection

învinge (birui) overcome


defeat
surmount
vanquish
overpower

învinuirea accusation

învoi consent

55
agree

înzestrat (dăruit) endowed

56
J
jeli (plânge) Mourn

jertfelnic altar

jertfelnică sacrificial

jitniŃă (hambar) barn

josnic despicable
low

juca dance

judecata de apoi Doomsday

jug yoke

jura swear

jurământ oath

57
l-a apucat caught him
L
la îndemână at hand

la întuneric in darkness

la timpul potrivit (oportun) seasonably

laici lay people

lance lancet

larg broad

larmă clamor

lămureşte-ne nouă declare unto us

lărgime (spaŃialitate) spaciousness

lăsaŃi-i pe ei let them alone

lăŃime breadth

lăudând pe Domnul praising God

lăuntric inwardly

le stăpânesc exercise authority upon


them

le-a pus înainte put he forth

leac (remediu, doctorie) / remedy /remedied


lecuit
58
legământ covenant

legiuit (care se cuvine) lawful


just
appropriated

legiuni de îngeri legions of angels

lene laziness
idleness

leneş sluggard
sluggish

lepăda (retracta) recant


reject
forswear

lepăda de Mine deny Me

lepădare rejection

lepră leprosy

lepros leper

leproşii se curăŃesc lepers are cleansed

leprozerie leper house

leza doing of injuries

limpede limpid

linişte quietness

linişte deplină great calm

59
liniştii quiet
calm down
to soothe

liniştitor / oare soothing

lipsa the lack


the deficiency

lipsa de păcat sinlessness

lipsă de cumpătare (exces, intemperance


abuz)

lipsire depriving

lipsit devoid
deprived
destitute
needful

lipsă de castitate unchastity


(imoralitate)

lipsit de sens meaningless

liturghie liturgy

locuit dwelt

locuri pietroase stony places

lovi (pocni, izbi, bate) smite


smote
smitten

lovitură de bici stripe

luat la ceruri taken up

60
luaŃi seama take heed

lucrările (faptele) lui Hristos works of Christ

lucrările mari (minunile) mighty works

lucrător de pământ tiller of the ground

lucrătorii sunt puŃini labourers are few

lucrătorul workman

lui unto him

lumesc worldly

lumina enlighten

luminat lighted

luminător (astru ceresc) luminary

luminătorul trupului light of the body

lunatic / lunatici lunatick / s

lupi răpitori ravening wolves

lupta (împotrivi) wrestle


contend

61
mâhni Grieve
M
mai cu seamă chiefly

mai de folos more profitable

mai demult ere

mai întâi first

mai lesne easier

mai mult decât atât moreover

mai rele more wicked

mâine morrow

mâini nespălate unwashen hands

mamona mammon

mâna uscată hand withered

mană manna

mâncăcios gluttonous

mâncăruri alese fine foods

mândrie pride

mângâia / mângâiaŃi comfort / ed


console

62
mângâiere (consolare) consolation

mângâietor comforting

Mângâietorul Comforter

mânie în deşert gets angry in vain

mânios (plin de urgie) wrathful

mântuieşte saveth

mântuire Salvation
deliverance

mântuitoare salvific

Mântuitor (Salvator) Savior

mare este credinŃa ta great is thy faith

martir / martiri martyr /s

martor (mărturie) witness

mădular / mădulare member / s

mărăcine thistles

MăreŃia Divină Divine Majesty

mărgăritar / mărgăritare pearl / s

mărinimie (vederi largi) largeness

măririle lui Dumnezeu the glory of God

mărturie (declaraŃie) testimony

63
mărturie sub prestare de sworn oath
jurământ

mărturisi (proclama) profess

mărturisi confess
depose
witnessing

mărturisire (spovedanie) confession

mărturisit (declarat, pretins) professed

mărunŃi la cuget small in mind

măsura (împărŃi, distribui) mete

mergea pe apă walked on the water

merinde (alimente, hrană) victual

metempsihoză metempsychosis

micşorare diminution

mijlocire intercession
mediation

mijlocul the means by which

milă mercy, mile, pity = milă


compassion = compasiune
charity = caritate

milostenie alms
charity
beneficence

milostiv (îndurător) merciful

64
miluieşte-mă have mercy on me

miluieşte-ne pe noi have mercy on us

minte înflăcărată ardent mind

mintea fără răutate mind without malice

minŃi lie

minŃind lying
falsely

minune miracle
marvel
wonder

mir de mare preŃ precious ointment

mire bridegroom
groom

mireasă bride

mireasmă bună sweet savor

mistificator mystificator

mitropolit Mitropolit
Metropolitan Bishop

modest (fără pretenŃii) unassuming

mohorât dreary
gloomy
dismal
dark

65
molimă murrain

monahicesc monastic

monofizism Monophysisme
Monophysitism

monofizit Monophysite

monoteist Monotheist

monotelitic Monotheletic

monoteliŃi Monothelite

mormânt (cavou, sepulchre


înmormântare)

morŃii înviază dead are raised up

moşteni inherit

moştenire inheritance
legacy
succession
heritage

moştenit inherited

moştenitor (urmaş) heir

mreajă (plasă de pescuit, net


năvod)

mucenici martyrs

mucenicie martyrdom

multe avuŃii great possessions

66
mulŃime multitude

mulŃimi multitudes

mulŃumire gratitude
thanksgiving
contentment

munci (trudi, a se speti travail


muncind) labor
work

Muntele Măslinilor mount of Olives


mount Olivet

muntele schimbării la faŃă Mount of Transfiguration

murdărit dirtied

mustra (dojeni) reprehend


reprove
reboke
remonstrate
chide
upbraid

mustrat rebuked

mut dumb man


mute

67
Naşterea Domnului Nativity (Christmas)
N
(Crăciun)

nădejde hope

nălucire illusion
hallucination

năluciri de la draci hallucinations from the


devils

năpastă (pacoste) blight

năpustesc swoop
surge forward

născoci contrive
excogitate
feign

născocire figment

născut begat (născut =born, a


născut = born, născut pe
= born, s-a născut = was
born)

năvală inrush

năzuinŃa aspiration
longing
striving
yearning

neajuns (scădere) failing


68
neam generation
nation

neamul omenesc mankind

neamul tău thy kindred

neamuri tribes

neamuri (păgâni) Gentiles

neasemănare dissimilarity
dissimilitude

neaşteptat (neobişnuit) novel

nebunie (delir, aiureală) raving

nebunie (demenŃă) insanity

necaz (rău, pagubă, neajuns) mischief


trouble

necăjit fainted

neceremonios (nonşalant) off-hand

nechibzuit foolish man


reckless
recklessly= în mod nesăbuit

necinste dishonesty

necinstit (ascuns, viclean) underhand

necivilizat (crud, sălbatic) uncouth

necompusă incomposite

69
necontenit continual
ceaseless
unceasing
never-ending
permanent
unchecked
all-long
right long

necreat uncreated

necredincios (ateu, păgân) heathen


heathen man

necredinŃă disbelieve
faithlessness

necurăŃie uncleanness

necurmat continual
permanent
ceaseless
uninterrupted
unceasing
never-ending
unchecked
all along
right along

necuvântător speechless
dumb

necuviincios unbecoming
indecent
disrespectful

nedesăvârşită imperfect

nedisciplinat (refractar, untoward (generation)


70
dificil)

nedrept (samavolnic, iniquitous


arbitrar) unjustly

nedreptate injustice

nedreptăŃeşte, pe tine te wrongs you

neexistenŃială un-existential

neexperimentaŃi inexperienced

nefiinŃă nothingness = nimic


nonentity = nefiinŃă
nonexistence = nonexistenŃă

neghină tares

negrăită ineffable

neguŃător merchant
trader

neîmpiedicată unhindered

neîncetat ceaseless
unceasing
continually
incessant
unending

neînsemnat (superficial) trifling

neînsemnate insignificant

neîntinată undefiled

71
neîntrecută bunătate surpassing goodness

neînvăŃat unlearned
uneducated

nelegiuire wickedness
unrighteousness

nelucrător non-working

nemărginirea boundlessness

nemărginit edgeless
infinite
boundless
limitless
immensurable

nemulŃumit discontent

nenorocit (mizerabil, wretched


prăpădit)

nenumărate (fără număr) numberless


countless

nepământesc unearthly

nepăsare carelessness
disregard

nepătruns unsearchable = insondabil


impenetrable = impenetrabil
inscrutable = enigmatic
abstruse = greu de înŃeles
hidden = ascuns
unfathomable = insondabil

nepieritoare undecaying
imperishable
72
everlasting
immortal
undying

neplăcere (necaz) unpleasantness

neplăcut unpleasant

nepriceput without understanding


slouch

neprihănirea righteousness

neprihănit guileless
taintless
pure

neputincios impotent

neputinŃă disease

"all manner of disease


among the people" = toată
neputinŃa din popor

helplessness

nerecunoscător (ingrat) ungrateful

neruşinare effrontery
shamelessness

neruşinat impudent

neschimbabilitate un-changeability

nesimŃire insensibility

nestatornic fickle

73
nestatornicie fickleness

nestins unquenchable

nestorianism Nestorianism

nestrămutat unflinching
unshakeable
resolute

nestricăciunii incorruptibility

nesuferit unbearable

neştiinŃa fără margini the boundless ignorance

neştiinŃă nescience

netăiaŃi împrejur uncircumcised

netocmit şi gol without form and void (First


book of Moses, Genesis
((Facerea lumii)), 1, 1)

netrebnică unprofitable

netrebnicule raca
scum
you bastard
you little prick

netrupesc incorporeal

netulburat undisturbed

nevinovat guileless
guiltless

74
nevinovăŃie innocency
innocence

nicenian Nicene

nimic nothingness

nimic (zero) nought

nimicnicie nothingness

nojiŃă, curea de încălŃăminte shoelatchet

nonexistenŃă nonexistence

noroi (tină) mire


mud

nou născut new born

noutate newness

novice catechumen

nu pleca urechea do not listen


hearken not

nu respectă legea is not lawful

nu se va ierta shall not be forgiven unto


men

nu se va sminti întru Mine shall not be offended in me

nu sunt vrednic I am not worthy

nu va dăinui shall not stand

nu vă temeŃi be of good cheer

75
oameni simpli common men
O
obrăznicie (insolenŃă) insolence

obroc bushel

obscen (limbaj injurios) scurrility

ocară insult
reproach

ocărî revile
insult
curse
gossip
offend

ocoleşte avoid
circumvents

ocoli adevărul (a se eschiva) prevaricate

odihnă resting

odinioară aforetime

oile cele pierdute lost sheep

omenesc (uman, pământesc) human

omite (lăsa deoparte) omit


overlook
neglect

76
omniprezenŃa omnipresence

ontic / ontică ontic


ontically

ontologic ontologically

opera citată work cited

opune (împotrivi, rezista) withstand

opune remonstrate

orânduitoare ordering

orbire blindness

oricare (orice, indiferent) whatsoever

oricât de however

oricine (toŃi cei care) whosoever

origenist Origenistic

osana Hosanna

Osana întru cei de sus! Hosanna in the highest!

osândă damnation
doom

osândă (judecată) judgment

osândit condemned

ospătare feast
regale

77
banquet

osteneală effort
tiredness
fatigue
endeavor
exertion

painstaking

oştile sale his armies

78
P
pahar cup

pai blade
mote
straw

pâine / pâini loaf /loaves

pâinile punerii înainte shewbread

pajişte meadow

până acum (anterior) heretofore

până în ziua de azi until this day

până la sfârşitul veacului unto the end of the world

panegiric encomium

pângări (profana) defile

pângărit defiled
unclean
smudged
desecrated

pântece womb
stomach
belly

pântecele chitului whale’s belly

panteism pantheism

79
panteist pantheist
pantheistic
pantheistical
pantheistically

papirus / foaie de papyri

parabole (pilde) parables

paralizat (neputincios, care palsied


tremură)

paralizie (împietrire, palsy


neputinŃă)

parentetic (între paranteze) parenthetically

particularitate (însuşire) peculiarity

parusie parousia

pascal paschal

Paştile Passover

patericul grec Greek Paterikon

patimă passion

patimi ireproşabile (naturale) irreproachable passions

patriarh Patriarch

păcat (greşeală) transgression

păcat (nedreptate) iniquity

păcatul strămoşesc the ancestral sin

80
păcălit outwitted

păcătos (rău, imoral, vicios) wicked


iniquitous

sinner
păcătoşenie wickedness
sinfulness

păgâni pagans
heathens

păgubitoare damaging
harmful
detrimental
injurious
prejudicial

pălămidă thistles

pălite de arşiŃă scorched

pământ bun good ground

părerea de sine self – opinion

părinŃii bisericeşti churchly fathers

părinŃii răsăriteni eastern fathers

părtaş partaker

părtaşi partakers

păsările cerului fowls of the air


birds of the air

păstor (cioban) shepherd

81
Păstorul şi Păzitorul Shepherd and Bishop of
sufletelor voastre your souls

pătimaş lustily

pătimi suffer

pătimire passion

Pătimirea Sa (Pătimirea Lui) His Passion

pătimitor / patic suffering


passionate

păzirea poruncilor keeping the commandments

pe Acesta ascultaŃi-L hear ye him

pe apă on the water

pe ascuns privily

pe Care L-am ales whom I have chosen

pe deasupra apelor upon de face of the waters


(Genesis / Facerea
lumii,cap. 1, 2)

pe din afară outwardly

pe drum (apropo) by the way

pe lângă acestea besides

pe lângă mare by the sea

82
pe toate căile in every way
in all the ways
by all means

pedeapsă disciplinară chastisement

pedepsi chasten

pentru ce wherefore

pentru Mine (din pricina for my sake


Mea)

pentru numele Meu for my name’s sake

pentru scurtă vreme awhile

persecuta / persecutat persecute / d

perseverenŃă (străduinŃă) perseverance

persistent (cu încăpăŃânare, pertinaciously


cu hotărâre)

pescari de oameni fishers of men

peste măsură out of proportion


beyond measure
above measure
excessively
exceedingly

peste puŃină vreme ere long

petrecere life

pică grudge

piedică (obstacol, oprelişte) fetter

83
piei! get the hence

pieire destruction

pierderea sufletului the loss of the soul

pierzare perdition

pietrele s-au despicat rocks rent

pildă / parabolă parable

pironit stedfastly

plânge (vărsa lacrimi) weep


wept

plângere grievance
wailing

plângerea şi scrâşnirea weeping and gnashing of


dinŃilor / plânsul şi teeth
scrâşnirea dinŃilor
plâns cu suspine (suspin) sob /s

plata / răsplata reward

plăcere enjoyment

plăcerile cele de jos the lower pleasures

plăcută lui Dumnezeu pleasing to God

pleavă chaff

pleca /plecat depart / ed

plecare (pornire, început) outset

84
plecăciune (închinăciune, reverence
reverenŃă)

plenitudine plenitude
fullness
plenitudinous

plinătate wholeness

plinirea vremii the fullness of time

plivim (adunăm) gather them up

pneumatic pneumatic

pneumatologic pneumatological

pneumatologie pneumatology

poala hainei Lui hem of his garment

poarta cea strâmtă (îngustă) strait gate

poate (cumva, din peradventure


întâmplare)

podoabă adornment

poftă lust
desire
craving

poftind-o lust after her

pogorându-se descending

pogorâre descent

85
politeŃe civility

pomană (milostenie) alms


dole

pomenirea ei memorial of her

pomenit mentioned

pomul rău corrupt tree

porniri inclinations

porumb (cereale) corn

porumb (cereale) dove

poruncă charge
command

poruncă (ordin, interdicŃie) injunction

porunci ale oamenilor commandments of men

porunci bid
enjoin

poruncile Lui His Commandments

poruncit (dat poruncă) gave commandment

poruncitor (energic, hotărât) peremptory

post fast

postim adesea fast oft

postit fasted

86
potenŃialitate potentiality

potrivit proper
appropriate

potrivnic averse

potrivnicie hostility
malice

povaŃă counsel

prăpastie precipice
abyss
chasm

prăsiŃi-vă şi vă înmulŃiŃi be fruitful, and multiply

preacurvie adultery

preaînălŃat highly exalted Him

preamări (proslăvi) extol

preaplin superabundance

preda, a se / predat surrender


surrendered

predica, a exhort

predică (lecŃie de morală) sermon


preachment
harangue
homily

prefăcătorie (insidiozitate) insidiousness

87
premoniŃii premonitions

preot (prezbiter) presbyter


priest

preoŃesc priestly

preoŃie (preoŃime, preoŃi) priesthood


ministry

presupune (implica, crede) presume


suppose

prepuŃ foreskin

preschimba (preface) convert

presimŃiri forebodings

presus / mai above

preştiinŃă prescience

pretenŃie pretention
claim
demand

preŃ de sânge price of blood

prevedere forethought

preveni admonish

prevestire prediction
foretelling = prevesti
foretold = prevestit
heralded = vestit
foreboding = prevestitor

88
prezice forespeak
foretell

prezicere divination

priceput skillful

pricină cause
reason
motif

prigoni persecute

prihană blemish

prihănire blemish

prihănit unclean
unchaste

prilej potrivit (oportunitate) opportunity

prilejui occasion
bring about
occur

primăvăratic (referitor la vernal


primăvară)

primi accept
receive

primul născut firstborn

prin aceasta herein

prin aceasta (cu aceasta) thereby

89
prinos tribute

prisos surplus
redundancy

prisosi exceed

privegheaŃi împreună cu watch with me


Mine

priveghere (veghe) vigil

privitor looker

probabilitate likelihood

procesiune procession

profanări de cele sfinte desecration of the holy


things

profeŃi mincinoşi false prophets

profeŃie / profeŃii prophecy


prophecies

promovare (avansare) preferment

pronie, providenŃă providence

proorocit prophesied

propovădui (predica) preach

propovăduind (predicând) preaching

propovăduită preached

90
propriu-zis proper
so-called
itself
own
actual
properly

proroc prophet

protopop archpriest
protopop
protopresbyter

prunc little child

psalm psalm

psaltire psaltery

psaltirioane psalteries

pune stăpânire take possession

punerea mâinilor putting forth the hands

puneŃi mâna pe el (ŃineŃi-L hold him fast


repede)

pungăşie (necinste, ticăloşie) knavery

pur (curat, neumbrit, unalloyed


desăvârşit)

purcede de la proceed from

purta bear
wear
carry

91
purtare bearing

purtător bearer

pururea pomenitul ever memorable

pustie / pustiu wilderness


Jeshimon
desolate

putregai rottenness

puŃin credincioşilor ye of little faith

92
R
rai heaven

rânduială order
system

rânduire ordering

rânduit ordered

rânduit de Dumnezeu ordained by God

rapacitate rapacity

rar exquisite

răscumpere redeem

râs / râsete laughter

raŃional rational
reasonable

raŃiune reason
rationality

râul Egiptului river of Egypt

râvnă zeal
ardor
ardor
eagerness

râvni, a crave for


covet for

93
răbda până la sfârşit endure unto the end

răbda endure

răpeşte catcheth away

răpire (stoarcere, jecmănire) extortion

răpitor / răpitori kidnapper/s


ravening

răsări (Ńâşni, ivi) spring / sprung

răscumpărare (eliberare din redemption


sclavie)

răscumpărare pentru mulŃi ransom for many

răscumpărătoare redemptive

răsplată reward

răsplată (plată, pedeapsă) requital

răspunzător liable

răstignire crucifixion

Răsturna / răsturnare overthrown

rătăci wander

rătăcire roving
wandering

rătăcită gone astray

rău evil

94
răutate wickedness
malice

răutăcios (răuvoitor, mischievous


vătămător)

războit warred

războiul nevăzut unseen war

răzbuna requite

răzbunare
vengeance
revenge

recunoaşte concede

recunoştinŃă (gratitudine) thankfulness

redus abated

reînnoire renewing
renewal

remuşcare compunction
remorse

renaştere spirituală spiritual rebirth

renunŃa to give over

repartiza apportion

reproş reproach

reproşabile imputable (imputabile)


attributable

95
reputaŃie (nume, faimă, repute
notorietate)
respinge (a nu primi) repel

respingere (combatere) rebutment


rebuttal

restabilire restoration

reteza (doborî) hew /n down

retrage (retracta, lua înapoi, withdraw


scoate) withdrew
withdrawn

retras în pustie withdrew into the wilderness

reŃine (stăpâni, păzi) refrain

reŃinut (înfrânat, stăpânit) refrained

revela (dezvălui, arăta) reveal

reverenŃa reverence

reverenŃios (respectuos) reverential


reverent

revizuire (revedere) recension

ridicat arose

risipă waste

roabe womenservants
bondwomen

roade rele evil fruit

96
rob bondsman

robi menservants

robul robilor servant of servants

rodirea fruiting

rosteşte utters

rosti (spune, exprima, utter


pronunŃa)

rudă (neam) kinsman

rudă (neam) kinsman

rude / rudenii relatives


kinsfolk
kindred

ruga stăruitor beseech

rupe rend

ruptură (crăpătură, rent


despicătură)

ruşine (ocară) disgrace

97
s-a deşertat was emptied
S/Ş
s-a dezbinat în sine he is divided against himself

s-a făcut strigare was a cry made

s-a minunat he marveled

s-a schimbat la faŃă was transfigured

s-a suit în munte went up into a mountain

sabat Sabbath

salcâm gopher wood

sân (piept) bos(s)om

sânge nevinovat innocent blood

sârguindu-te striving yourself

sârguinŃa diligence

s-au ascuns de faŃa hid themselves from the


Domnului presence of the Lord God

s-au bucurat rejoiced

să fie lumină Let there be light (Genesis


/Facerea lumii, cap. 1, 3)

să fie mărturie to bear witness

98
să fie răstignit let him be crucified

să scoată apă cu ciurul to draw water with the sieve

să se lepede de sine let him deny himself

să se nevoiască to struggle themselves


to strive

să stăpânească peste have dominion over

să te îndepărteze to get you away

să-i jefuiască bunurile spoil his goods

să-i prade casa spoil his house

să-L învinuiască accuse Him

sălăşlui dwell
lodge

sălăşluire dwelling

sălăşluit dwelt

sălbătici make savage


uncivilize

sănătos wholesome

săpase hewn out

săracilor li se binevesteşte poor have the gospel


preached to them

sărăcie poverty

săturarea satiety

99
saturation

săvârşit committed

scârbindu-se being disgusted

schimba (lovituri) bandy

schimbare totală a revulsion


sentimentelor

schimbarea la faŃă transfiguration

schit hermitage
skete

scoală-te şi umblă arise, and walk

scoate bringeth forth

scrib scribe

scurgere de sânge issue of blood

scurtat shortened

scurtime (caracter trecător) brevity (of life)

scutire dispensation

se cade a face binele lawful to do well

se cuvine it is appropriate

se îngrijeşte (omul) the man who cares

se mirau were amazed

se osteneşte în deşert labors in vain

100
se sminteau întru El were offended in him

se va smeri pe sine shall humble himself

seara even

secera (recolta) reap

seceratul harvest

secerător / secerători reaper / s

seceriş (recoltare, cules) ingathering


harvest

semăna (însămânŃa, sădi) sow

semănat sowed
sown

semănatul seedtime

semănător sower

semen fellow kind


fellow human being
own kind
fellow humans (semenilor)
fellow man
neighbor

semeŃ (măreŃ) lofty

semeŃie haughtiness

semn token
sign

101
semn cu capul (moŃăială) nod

senzualitate concupiscence

serviciu divin Church service

servire serving

servitor (slugă) menial


servant

sever (aspru, neînduplecat) stern


exacting

sfânta Holy

Sfânta Sfintelor the Holy of Hollies

Sfânta TradiŃie Sacred Tradition

sfârşi gone over

sfârşind (punând capăt) has made and end

sfârşitul lumii end of the world

sfâşia (rupe, despica) rend


lacerate

sfătui advice

sfătuitor monitor

sfiala shyness

SfinŃenia Domnului HOLINESS TO THE LORD

sfinŃenie (sanctitate) holiness

102
sfinŃeşte sanctifies

sfinŃi (sanctifica) hallow

SfinŃii PărinŃi The Saint Fathers


The Holy Fathers

sfinŃire atonement

sfinŃit / l-a consecrated him

sfinŃită sanctified

sfinŃitor sanctifying

sili compel

silit compelled

simbol token
symbol

simplitate de caracter simplicity of character

simplu artless

simŃire sensuality
feeling
sentiment
pathos

simŃuri senses

sinagogă / sinagogi synagogue /s

sine self
inner self

sinedrişti / sinedrii councils

103
sinedriu synedrium / synedria
council

singur alone

Singurul Născut Fiu al lui the Only-Begotten Son of


Dumnezeu Însuşi God Himself

sinod synod

situa (pune, aşeza) set

slavă glory

slavă deşartă vainglory

slăbănogi those who had the palsy

slăbesc sufletul enfeeble the soul

slăbiciune (lipsă de puteri) feebleness


weakness

slăbit weakened

slobozeşte-o send her away

sluga Mea My servant

slugă servant

slugă vicleană wicked servant

sluji (îngriji) minister

sluji (servi, folosi) serve

slujire ministration

104
ministry

slujitoare / slujnice women servants

slujitor (slugă, servitor) servant

slujitorul tău your minister

slujnică mistress

smerenie (atitudine umilă) humility


humbleness

smerit (umil) lowly

smerită cugetare humble thought

sminteală madness
folly
defect
shortcoming
mistake
hindrance
loss
damage

smintelile things that offend

sminti to offend
to spoil
to impair
to harm
to hinder
to stop
to deceive
to mislead
to turn somebody`s head

smintit scatty
crazy
105
smirnă myrrh

smoală pitch

smochin fig tree

smochine figs

smolesc feŃele disfigure their faces

smulge / smuls pluck


pluckt off

soartă fate

sobrietate (moderaŃie, sobriety


cumpătare, înŃelepciune)

socoteală reckoning

socotinŃă discernment

socotinŃei / Ńii discernment


reasoning

socotit reckoned

somn greu deep sleep

spaimă fright

spărtură breach

sperjur (mărturie falsă) perjury

spic de grâu wheat ear

spice de grâu

106
spini thorns

spirit wit

sprijin (suport, nădejde, reliance


reazem)

spurcă defileth

sta în picioare (sta) stand

stână (Ńarc, târlă) sheepfold

stânjeni (împiedica) hamper / ed

stare de natură state of nature

stârv carcase

statir (un ban de argint) piece of money

statornicie constancy
steadfastness
steadiness
perseverance

stăpâni forebear

stăpânire mastery
domination
possession
reign

stăpânire de sine forbearance

stărui (insista, pleda) plead

stăruinŃa perseverance

107
persistence
tenacity

stih vers

stima esteem

stinge (potoli, înăbuşi) quench

strai raiment

straja nopŃii watch of the night

strajă (pază, pândă, atenŃie) watch

strâmtoare (strâmtorare, strait


încurcătură)

strâmtora Embarrass

strâmtorare (necaz, năpastă, tribulation


nenorocire)

strâmtorare mare great tribulation

strană pew

străbătea went about

strădanie endeavor
struggle
effort
striving
painstaking

strădui strive
exert

străduinŃă striving

108
struggle

străin foreigner
extraneous

străin (contrar la ceva) alien

strămoşi ancients
ancestors

străpunge inimile pricks our hearts

străpuns pricked

stricăcioase corruptible

strigător la cer outrageous

subjugare (cucerire) subjugation

suferinŃă distress

suferirea răului enduring of the evil

sufletul curat the pure soul

suntem datori we are indebted

supărare (durere, plângere) grief

supărări annoyances

suprasaturat (umplut cu) replete with

supratemporal supra-temporal
timeless

suprima (restrânge, diminua) retrench

109
supune (subjuga) subdue

supuneŃi-l subdue it

supus (docil) submissively

surditate deafness

surplus overplus

surzii aud deaf hear

suspin sigh

suspina sigh

susurător (murmurător) warbling

sutaş centurion

şchiop (olog, schilod) lame


halt

şchiopii umblă lame walk

şi a fost aşa and it was so

şi asemănarea our likeness

şi-a dat duhul yielded up the ghost

şovăitor doubtfully

şti (cunoaşte) know

şti dinainte foreknow

ştia dinainte foreknew

110
ştiinŃa liniştii the science of the tranquility

ştirbire curtailment

111
taină Mystery
T/ł
secret

taine mysteries

tainic mysterious
hidden
secret

talanŃi talents

tâlcuitor interpreter

tâlhar thief

tânguit lamented

târî (merge în patru labe) grovel(l)ing

târându-se crawling

târât dragged

târâtoare creeping thing

tăia (reteza) sever

tăiat hewn down


cut down

tăiat împrejur circumcised

tămâiat incensed

112
tămâie frankincense

tămăduit (vindecat) made whole

teandric theandric
(divine+human)

temeiuri grounds
basis
reasons
causes
premise
motives

temniŃă (închisoare) prison


jail

temut feared

teologi theologians

tetrarh tetrarch

ticălos villain
scoundrel
knave
rascal
wretch
miscreant

ticăloşie (oroare) heinousness

ticăloşie (răutate) wickedness

ticăloşie (ruşine, infamie) ignomy

timpan tabret

tipsie charger

113
tiran tyrant

tiranic tyrannical

tiranie tyranny

tocmi hire, to

tocmit (năimit) hireling

toiag (ciomag) stave

totuna all one

totuşi (cu toate acestea) nevertheless

tovărăşie fellowship

traistă (desagă mică) scrip

trândav sluggard

trândăvie idleness
sloth (lene)
dul(l)ness

transcendental transcendental

transmite (comunica) convey


"baptism coveys remission of
the sins"

tratat (broşură) treatise

trădare treacherousness
treachery

trăirea the living

114
the experience
religious living

trăsătură trait
feature
characteristic

trăsături patice traits of the sufferance

trebui (cuveni) ought

trebuinŃă (nevoie) need

trece cu vederea overlook

trece prin (suferi, i se undergo


întâmpla) underwent
undergone

trecut (apus) bygone

trecut înainte passed forth

trecut passed over

treimic Trinitarian

tremura (cutremura, înfiora) shudder

trestie reed

trestie strivită bruised reed

trezindu-se Noe din ameŃeala Noah awoke from his wine


de vin

trezvie watchfulness

115
Trinitate Trinity
The Blessed Trinity = Sfânta
Treime

triumfa (prevala, convinge) prevail

tronul slavei sale throne of his glory

trudi (capcană, cursă, laŃ) toil

trufie conceit

trup body
flesh

trupesc bodily
fleshly

trupul e neputincios flesh is weak

tu thou

tulburare disorder
disturbance
commotion
unrest
agitation
perturbation
discomfort

tulburat marred

turmă flock

łarina Olarului potter’s field

łarina Sângelui field of blood

Ńarină field

116
Ńâşnind (revărsându-se) gushing

Ńese (toarce, depăna) spin

Ńintui pinning

117
ubicuitate ubiquity
U
ucenic (novice, prozelit) proselyte

ucis slew
killed

ucis cu pietre stoned

uimire (uluire) amazement

uitarea de Dumnezeu forgetfulness of God


oblivion of God

umpleŃi pământul replenish the earth

unde (în ce, prin care, prin wherein


ce)
necuvenit undue

Unime Oneness

unsul lui Dumnezeu God`s anointed

untdelemn oil

unul născut the Only One Born

urâciunea unsightliness
abomination

urâciunea pustiirii abomination of the


desolation

urâciunile pământului abominations of the earth


118
urât hated

urechile acului eye of a needle

urgie (mânie, pedeapsă) wrath

urmare (consecinŃă) sequel

urmaşii voştri your seed after you


(sămânŃa voastră după voi)

ursuz (posac) sullen

119
va lăsa pe femeia sa put away his wife (shall)
V
vagabond bum
vagabond
hobo

vagabondare wandering
straying

vai woe

vorbire deşartă vain talking

vameş (cârciumar) publican

vanitos (închipuit) vainglorious

vânt furtunos wind boisterous

vârtos strongly

vă rătăciŃi Ye do err

vă vatămă despitefully use you

vă veseliŃi be exceeding glad

vă zic vouă I say unto you

văruit whited

vătămător (dăunător) noisome


pernicious
hurtful

120
văz (vedere, privire) sight

vechi de zile Ancient of Days

veci de veci forever and ever

vecii vecilor ever and ever

vedere (văz) eyesight

veghe watch over

venire advent
appearance

veselie (distracŃie) merriment

vestit renown

veşmânt / veşminte raiment


apparel

veşminte regale royal garments

vexaŃie (ofensă, jignire) vexation

vezi see you

viciu / vicii vice


vices

viclean sly
cunning
guileful
deceitful
astute

vicleşug subtlety

121
vieŃuitoare creatures

vine pe lume comes into the world

vino după mine follow Me

vinovat renumit notable prisoner

virtuos (moral, cast, pur, virtuous


neprihănit)

virtuŃi virtues

viŃel calf

vizitiu charioteer
horse coachman

voi ye

voi veŃi vedea see ye to it

voiesc I will

voinŃă will

vor da socoteală shall give account

vorba deşartă empty words (cuvinte goale)

vorba multă much speaking

vorbirea de rău evil speaking

vrajbă dissension
enmity

vrajbă (dihonie) quarrel

122
vrând – nevrând willy – nilly

vrăjitor sorcerer
conjuror

vrăşmaş enemy
adversary

vrednic de moarte worthy of death

vreme rea (furtună) foul weather

vremelnicie transitoriness

123
zarafi (schimbători de bani) exchangers
Z
moneychangers

zaruri lots

zăbovi tarry
linger

zăbovire lag

zăcea (întinde, aşterne) lie

zădărniceşte thwarts

zădărnicire thwarting

zămisli conceive

zdreanŃă / zdrenŃe rag / s

zel zeal

zguduire commotion

zguduitoare thrilling

zi şi noapte day and night

zidire building

ziua praznicului feast day

ziuă Day (Genesis / Facerea


lumii), cap. 1, 5

124
zvonuri despre războaie rumours (rumors)of wars

125
NUME ALE PĂRINłILOR
DIN PATERIC

126
A
Agathon, avva abba Agathon

Ahila, avva abba Ahila

Aio, avva abba Aio

Alonie, avva abba Alon


abba Alona
abba Aloni
abba Alonia

Ammoi, avva abba Ammoi

Ammona, avva abba Ammona

Ammonatha, avva abba Ammonatha

Ammun Nitriotul, avva abba Amoun the Nitriote

Andrei, avva abba Andrew

Anuv, avva abba Anuv

Apfi, avva abba Apphia

Apollo, avva abba Apolo

Ari, avva abba Ari

Avraam, avva abba Abraham

127
C
Chiru, avva abba Chiru
Copri, avva abba Copri

128
D
Dioscor, avva abba Dioscorus
abba Dioscoros
abba Dioscurus

129
Elladie, avva abba Helladius
E
Evagrie, avva abba Evagrius
abba Evagrios

Evdemon, avva abba Evdemon

Evharist, un mirean Evharist, the layman

Evloghie, preotul Eulogius, the priest

Evprepie, avva abba Evprepie

130
F
Foca, avva abba Foca

Forta, avva abba Forta

131
I
Iacov, avva abba James

Ierax, avva abba Jerax

Ilarion, avva abba Hillarion


Illarion

Ilie, avva abba Elijah


Elias

Ioan cel din chinovie, avva abba John form the


monastery

Ioan Colov, avva abba John Colov

Ioan de la Chilii, avva abba John from the cells

Ioan Persul, avva abba John the Persian

Ioan Scopitul, avva abba John the Castrated

Ioan Tebeul, avva abba John of Thebes

Ioan ucenicul lui avva Paul, John the disciple of Abba


avva Paul

Iosif cel din Panefo, avva abba Joseph the one from
Panepho

Iosif Tebeul, avva Joseph Thebes

Iraclie, avva abba Iraclie

Isaac, preotul chiliilor, avva abba Isaac the priest of the


132
hermitages
Isaac the priest of the cells

Isac Tebeul, avva abba Issac Thebes

Isidor Pelusiotul, avva Isidore of Pelusium

Isidor preotul, avva abba Isodes the Priest

Isidor, avva abba Isidore

133
Macarie cetăŃeanul, avva abba Macarios the Citizen
M
Marcel, avva abba Marcel

Marcu egipteanul, avva abba Mark the Egyptian

Marcu, ucenicul lui avva abba Mark the disciple of


Siluan, avva Abba Siluan
Mark the disciple of Abba
Silouan

Matoi, avva abba Mato


Matoa

Meghetie, avva abba Meghetie

Milisie, avva abba Millis

Mios, avva abba Mios

Moise, avva abba Moses

134
N
Netra, avva abba Netra

Nichita, avva abba Nikita

Nicon, avva abba Nicon


Nikon

Nistero din chinovie, avva abba Nistero from monastery


Nistero form Hermitage

135
Saio, avva abba Saio
S
Sara, maica amma Sarah

Sarmata, avva abba Sarmata


Sarmatius

Serapion, avva abba Serapion

Serapion de la Paladie, avva abba Serapion from


Palladius

Serin, avva abba Serine

Singlitichia, maica amma Singlitichia

Sisipatru, avva abba Sosipatru

Spiridon, avva abba Spyridon

136
T
Teodor cel de la Elefteropole, abba Theodore, the one from
avva the Elefteropole

Teona, avva abba Theon


Theonia

Theodora, maica (amma) amma (mother) Theodora

Theofil, arhiepiscopul Theophilus, Archbishop of


Alexandriei Alexandria

Tihoe, avva abba Tihoe

Timotei, avva abba Timothy


Timotheus

137
Victor, avva abba Victor
V
abba Viktor

Visarion, avva abba Vissarion


abba Bessarion

138
NUME ŞI TITLURI

139
Aaron Aaron
A
Abaddon Abaddon
Abana Abana
Abda Abda
Abdi Abdi
Abdiel Abdiel
Abdon Abdon
Abed-Nego Abed-nego
Abel-Maim Abel-maim
Abelmehola Abel-meholah
Abel-MiŃraim Abel-mizraim
Abel-Şitim Abel-shittim
Abesalom Abishalom
Abgata Abagtha
Abia Abijah
Abia Abi
Abiasaf Abiasaph
Abiasaf Ebiasaph
Abiatar Abiathar
Abi-Baal Abi-albon
Abida Abida
Abidan Abidan
Abiel Abiel
Abiezer Abi-ezer
Abiezer Abiezer
Abigail Abigail
Abihail Abihail
Abilena Abilene
Abimael Abimael
Abimelec Abimelech
Abinoam Abinoam
Abiron Abiram
Abişag Sunamiteanca Abishag a Shunammite
Abişai Abishai
140
Abişua Abishua
Abişur Abishur
Abitala Abital
Abitub Abitub
Abiud Abihu
Abner Abner
Abram Avram
Abrona Ebronah
Absintos Wormwood
Acad Accad
Acan Achan
Acan Akan
Acan Jakan
Acar Achar
Acbor Achbor
Achiş Achish
Acor Achor
Acravim Akrabbim
Acsa Achsah
Acşaf Achshaph
Acub Akkub
Acuv Akkub
Acvila Aquila
Aczib Achzib
Ada Adah
Adada Adadah
Adaia Adaiah
Adam Adam
Adama Adamah
Adami-Necheb Adami
Adar Adar
Adar Addar
Adbeel Adbeel
Ader Ader
Adiel Adiel
Adin Adin
Adina Adina
Aditaim Adithaim

141
Adlai Adlai
Adma Admah
Admata Admatha
Adnah Adnah
Adonia Adonijah
Adoni-Bezec Adoni-bezek
Adonicam Adonikam
Adoniram Adoniram
Adoni-łedec Adoni-zedek
Adramalec Adrammelech
Adramit Adramyttium
Adriel Adriel
Adulamitean Adullamite
Adumin Adummim
Afec Aphek
Afec Aphik
Afeca Aphekah
Afia Aphiah
Agag Agag
Agag Agagite
Agar Hagar
Agareni Hagarites
Agav Agabus
Agheu Haggai
Agripa Agrippa
Ahab Ahab
Ahaia Achaia
Ahaic Achaicus
Aharhel Aharhel
Ahasbai Ahasbai
Ahaştari Haahashtari
Ahaşveroş Ahasuerus
Ahava Ahava
Ahaz Ahaz
Ahban Ahban
Aher Aher
Ahia Ahiah
Ahia din Şilo Ahijah the Shilonite

142
Ahiam Ahiam
Ahian Ahian
Ahican Ahikam
Ahiezer Ahiezer
Ahihud Ahihud
Ahilud Ahilud
AhimaaŃ Ahimaaz
Ahiman Ahiman
Ahimelech Ahimelech
Ahimot Ahimoth
Ahinoam Ahinoam
Ahio Ahio
Ahira Ahira
Ahiram Ahiram
Ahisamac Ahisamach
Ahişahar Ahishahar
Ahişar Ahishar
Ahitofel Ahithophel
Ahitub Ahitub
Ahituv Ahitub
Ahoa Ahoah
Ahrah Aharah
Ahumai Ahumai
Ahuzam Ahuzam
Ahuzat Ahuzzath
Ai Ai
Aia Ajah
Aialon Ajalon
Aialon Aijalon
Ain Ain
Ain Ijon
Ain-Mişpat En-mishpat
Alamelec Alammelech
Alemer Alameth
Alemet Alemeth
Alesul Meu mine elect
Alexandria Alexandria
Alexandrini Alexandrians

143
Alexandru Alexander
Alia Aliah
Aliahba Eliahba
Almodad Almodad
Almon-Diblatain Almon-diblathaim
Alon Allon
Aluş Alush
Alvan Alvah
Alvan Alvan
Amal Amal
Amalec Amalek
AmaleciŃilor Amalekites
Amam Amam
Amaria Amariah
Amasa Amasa
Amasai Amasai
Amasia Amasiah
Amasia Amaziah
Amead Amad
Amfipoli Amphipolis
Amiel Ammiel
Amihud Ammihud
Aminadab Amminadab
Amişadai Ammishaddai
Amitai Jonah
Amoc Amok
Amon Ammon
Amon Amon
AmoniŃi Ammonites
Amoreu Amorite
AmoriŃi Amorites
Amos Amos
Amos Amoz
Ampliat Amplias
Amrafel Amraphel
Amram Amram
AmŃi Amzi
Ana Anna

144
Ana Anah
Ana Hannah
Anab Anab
Anaharat Anaharath
Anamalec Anammelech
Anamim Anamim
Anani Anani
Anat Anath
Anatot Anathoth
Andrei Andrew
Andronic Andronicus
Anem Anem
Aner Aner
Aniam Aniam
Anim Anim
Ansel din Canterbury Ansell from Canterbury
Antiohia Antioch
Antonie cel Mare Anthony the Great
Antoria Antothijah
Anub Anub
Apelles Apelles
Apfia Apphia
Apollion Apollyon
Apollo Apollos
Apolonia Apollonia
Ar Ar
Ara Ara
Arabia Arabia
Arad Arad
Arah Arah
Aram Aram
Aram Ram
Arameul the Syrian
Aran Aran
Arauna Araunah
Archeu Arkite
Archi Archi
Ard Ard

145
Ardon Ardon
Areli Areli
Arfaxad Arphaxad
Argob Argob
Arhip Archippus
Aridai Aridai
Aridata Aridatha
Arie Arieh
Ariel Ariel
Arioc Arioch
Arisai Arisai
Aristarh Aristarchus
Aristobul Aristobulus
Armenia Armenia
Arnan Arnan
Arnon Arnon
Arodi Arodi
Aroer Aroer
Arpad Arpad
Arpad Arphad
Arpaxad Arphaxad
Artaxerxe Ahasuerus
Artaxerxe Artaxerxes
Artemas Artemas
ArŃa Arza
Arubot Aruboth
Arvadeu Arvadite
Asa Asa
Asael Asahel
Asaf Asaph
Asaia Asahiah
Asaia Asaiah
Asareel Asareel
Ascalon Askelon
Asenua Hasenuah
Asia Asia
Asiel Asiel
Asincrit Asyncritus

146
Asineta Asenath
Asir Assir
Asiria Assyria
Asmavet Azmaveth
Aspata Aspatha
Asriel Ashriel
Asriel Asriel
Asson Assos
Astarte Ashtoreth
Asur Asshur
Asurim Asshurim
Aşan Ashan
Aşarela Asarelah
Aşbeia Ashbea
Aşbel Ashbel
Aşchenaz Ashkenaz
Aşdod Ashdod
Aşer Aser
Aşer Asher
Aşer Shelomi
Aşima Ashima
Aşna Ashnah
Aşpenaz Shinar
Aşterot - Carnaim Ashteroth Karnaim
Aşur Asshur
Aşvat Ashvath
Atad Atad
Atai Attai
Atalia Athaliah
Atalia Attalia
Atanasie Athanasius
Atara Atarah
Atarot Ataroth
Atem Azem
Atena Athens
Ater Ater
AŃalia Azaliah
AŃel Azel

147
AŃmon Azmon
Ava Ava
Avacum Habakkuk
Avdie Obadiah
Aveenii Avites
Avit Avith
Aviv Abib
Avraam Abraham
Avva Abba
Azan Azzan
Azareel Azareel
Azaria Azariah
Azaria Uzziah
Azaz Azaz
Azbuc Azbuk
Azeca Azekah
Azgad Azgad
Azmavet Azmaveth
Aznot-Tabor Aznoth-tabor
Azricam Azrikam
Azriel Azriel
Azuba Azubah

148
B
Baal - Meon Baal-meon
Baala Baalah
Baalat-Beer-Ramat Baalath-beer
Baal-Berit Baal-berith
Baal-Ermon Baal-hermon
Baal-Gad Baal-gad
Baal-Hanan Baal-hanan
Baali Baalim
Baal-Peor Baal-peor
Baal-Şalişa Baal-shalisha
Baal-łefon Baal-zephon
Baal-Zebub Baal-zebub
Baana Baanah
Baana Baana
Baara Baara
Baaseia Baaseiah
Babilon Babylon
Babilonul Babel
Bacbacar Bakbakkar
Bacbuc Bakbuk
Baeşa Baasha
Balaam Balaam
Balac Balak
Balac Balac
Baladan Baladan
Bamot Bamoth
Bamot-Baal Bamoth-baal
Bani Bani
Barac Barak
Baracheel Barachel
Barcos Barkos
Bariah Bariah
Bariisus Bar-jesus
Barnaba Zeus Barnabas Jupiter
149
Barsaba Barsabas
Bartolomeu Bartholomew
Baruc Baruch
Barzilai Galaaditul Barzillai the Gileadite
Basemat Basmath
Basemata Bashemath
Basemata Bashemath Ishmael
Batşeba Bath-shua
Batuel Bethuel
BaŃlit Bazlith
BaŃlut Bazluth
Bavai Bavai
Bealot Bealoth
Bealot Aloth
Bebai Bebai
Becher Becher
Becorat Bechorath
Bedad Bedad
Bedan Bedan
Beeliada Beeliada
Beera Beerah
Beeri-Hititul Beeri the Hittite
Beer-Lahai-Roi Beer-lahai-roi
(Izvorul Celui viu
Care m-a văzut)
Beerot Beeroth
Beerot-Beme-Iaacan Beeroth of the children of
Jaakan
Beer-Şeba Beer-sheba
Bela Bela
Bela Belah
BeltşaŃar Belteshazzar
Belzebul Beelzebub
Benaia Benaiah
Ben-Ammi Ben-ammi
Ben-Decher Dekar
Bene-Berac Bene-berak
Bene-Iaakan Bene-jaakan
Benhadad Ben-hadad
150
Benhanan Ben-hanan
Ben-Hased Hesed
Beno Beno
Ben-Oni Ben-oni
Benzohet Zoheth
Beon Beon
Beor Beor
Bera Bera
Beraca Berachah
Berechia Berechiah
Bered Bered
Bereea Berea
Ber-Elim Beer-elim
Beri Beri
Beriah Beriah
Besodia Besodeiah
Beştra Beesh-terah
Betabara Bethabara
Bet-Anat Beth-anath
Betania Bethany
Bet-Anot Beth-anoth
Bet-Araba Beth-arabah
Bet-Aven Beth-aven
Betazmavet Azmaveth
Bet-Azmavet Beth-azmaveth
Bet-Baal-Meon Beth-baal-meon
Bet-Birei Beth-birei
Bet-Car Beth-car
Bet-Dagon Beth-dagon
Betel Beth-el
Casa Lui Dumnezeu
Betel Beth-el
Bet-Emec Beth-emek
Beten Beten
Betfaghe Bethphage
Betgader Beth-gader
Bet-Hacherem Beth-haccerem
Bet-Hanan Elon-beth-hanan

151
Bet-Haram Beth-aram
Bet-Hogla Beth-hogla
Bet-Horon Beth-horon
Bet-Ieşimot Beth-jesimoth
Bet-Ieşimot Beth-jeshimoth
Bet-Lebaot Beth-lebaoth
Betleem Beth-lehem
Betleem Betlehem
Betleemit Beth-lehemite
Betleemul Iudeii Beth-lehem-judah
Bet-Marcabot Beth-marcaboth
Bet-Nimra Beth-nimrah
Betonim Betonim
Bet-Palet Beth-palet
Bet-PaŃeŃ Beth-pazzez
Bet-Rafa Beth-rapha
Bet-Rehob Beth-rehob
Betsaida Bethsaida
Bet-Şean Asher Beth-shean
Bet-Şemes Beth-shemesh
Betşita Beth-shittah
Bet-Tapuah Beth-tappuah
Bet-łur Beth-zur
Betul Bethul
BeŃai Bezai
BeŃaleel Bezaleel
BeŃer Bezer
Bezec Bezek
Bichia Bukkiah
Bicubia Bakbukiah
Bidcar Bidkar
Bigta Bigtha
Bigtan Bigthan
Bigvai Bigvai
Bildad Bildad
Bilean Bileam
Bilga Bilgah
Bilha Bilhah

152
Bilhan Bilhan
Bimhal Bimhal
Binea Binea
Binui Binnui
Birşa Birsha
Birzait Birzavith
Bişlam Bishlam
Bitia Bithiah
BizanŃ Byzantium
Bizeta Biztha
Biziotia Bizjothjah
Bochim Bochim
Bocru Bocheru
Bohan Bohan
Booz Boaz
BoŃcat Bozkath
BoŃcat Boscath
BoŃeŃ Bozez
BoŃra Bozrah
Bria Beriah
Bubastis Pi-beseth
Buchi Bukki
Bul Bul
Buni Bunni
Buz Buz
Buz, din Buzite
Buzi Buzi

153
Cabon Cabbon
C
Cabul Cabul
Cadeş Kadesh
Cadeş-Barne Kadesh-barnea
Cadmiel Kadmiel
Caftor Caphtor
Caftorim Caphthorim
Caftorimii Caphtorims
CahaŃ Kohath
Caiafa Caiaphas
Cain Cain
Cainan Cainan
Calah Calah
Calcedon Chalcedon
Calcol Chalcol
Calcol Calcol
Caleb Caleb
Calist Kallistos
Calne Calneh
Calno Calno
Camon Camon
Camos Chemosh
Cana Kanah
Cana Galileei Cana of Galilee
Canaan Canaan
Cananeană Canaanitish
Cananeeni Canaanite
Candachia Candace
Cântarea Cântărilor SONG OF SOLOMON
Capernaum Capernaum
Carcaa Karkaa
Carcas Carcas
Carcor Karkor
Careah Careah
154
Carmel Carmel
Carmeliteanca Carmelitess
Carmi Carmi
CarmiŃi Carmites
Carp Carpus
Carşena Carshena
Cartan Kartan
Cartea Dreptului Book of Jasher
Cartea Judecătorilor Book of Judges
Cartea lui Rut BOOK OF RUTH
Carul Mare Arcturus
Casifia Casiphia
Casluhim Casluhim
Catat Kattath
Cezar Cæsar
Cezareea Cæsarea
Cezarul August Cæsar Augustus
Cezarul Tiberiu Tiberius Cæsar
Chebar Chebar
Chedar Kedar
Chedema Kedemah
Chedemor Kedemoth
Chedemot Kedemoth
Chedeş Kedesh
Chedmonei Kadmonites
Chedorlaomer Kedarlaomer
Chedron Kidron
Chefa Cephas
Chefar-Amonai Chephar-haammonai
Chefira Chephirah
Chehelata Kehelathah
Cheila Keilah
Chelita Kelita
Chelubai (Caleb) Chelubai
Chemoş Chemosh
Chemuel Kemuel
Chenaana Chenaanah
Chenan Kenan

155
Chenat Kenath
Chenaz Kenaz
Chenei Kenites
Chenezei Kenizzites
Chenhrea Cenchrea
Cheran Cheran
Cheretieni Cherethites
Cheriot-HeŃron Kerioth
Cherit Cherith
Cheros Keros
Chesed Chesed
Chesil Chesil
Chesulon Chesulloth
Chetura Keturah
Chibrot-Hataava Kibroth-hattaavah
ChibŃaim Kibzaim
Chilion Chilion
China Kinah
Chineret Cinneroth
Chineret (Ghenizaret) Chinnereth
Chir Kir
Chir-Hareset Kir-hareseth
Chir-Haşeret Kir-haraseth
Chiriat Kirjath
Chiriataim Kirjathaim
Chiriat-Arba Kirjath-arba
Arbah
Chiriat-Baal Kirjath-baal
Chiriat-Iearim Kirjath-jearim
Chiriat-Sana Kirjath-sannah
Chiriat-Sefer Kirjath-sepher
Chisleu Chislev
Chislon Chislon
Chislot-Tabor Chisloth-tabor
Chiş Kish
Chişi Kishi
Chişion Kishion
Chişon Kishon

156
Chitim Chittim
Chitim Kittim
Chitliş Kithlish
Chitron Kitron
Cilicia Cilicia
Cincizecime Pentecost
Cirenieni Cyrenians
Cirus Cyrus
Claudia Claudia
Claudiu Claudius
Cleopa Cleophas
Cnid Cnidus
Coa Koa
Col-Hoze Col-hozeh
Coloseni Colossians
Conania Cononiah
Core Korah
Core Kore
Core (ai lui) Korhites
Corint Corinth
Corinteni Corinthians
Corneliu Cornelius
Cos Coos
CoŃ Coz
Cozbi Cozbi
Cozeba Chozeba
Crescent Crescens
Creta Crete
Crispus Crispus
Cub Chub
Cuş Cush
Cuşam-Rişeataim Chushan-rishathaim
Cuta Cuthah
Cvartus Quartus

157
Domnul JEHOVAH
D
Domnul Dumnezeu Lord God

Domnul Dumnezeul tău THE LORD THY GOD

Domnul este scăparea mea Jehovah-nissi

Dabeşet Dabbasheth
Dabrat Daberath
Dagon Dagon
Dalfon Dalphon
Dalila Delilah
Damasc Damascus
Dan Dan
Dana Dannah
Dan-Iaan Dan-jaan
Daniel Daniel
Darcon Darkon
Darda Darda
Darda Dara
Darie (Darius) Darius
Dathan Dathan
David David
Debir Debir
Debora Deborah
Decapole Decapolis
Dedan Dedan
Delaia Dalaiah
Derbe Derbe
Deuteronomul Deuteronomy
Diadoh al Foticeii Diadochus of Photice
Diana Diana
158
Diblaim Diblaim
Dibon Dibon
Dibon-Gad Dibon-gad
Dicla Diklah
Dilean Dilean
Dimas Demas
Dimitrie Demetrius
Dimna Dimnah
Dimona Dimonah
Dina Dinah
Dinhaba Dinhabah
Dioscuri Castor and Pollux
Diotref Diotrephes
Dişan Dishan
Dişon Dishon
Di-Zahab Dizahab
Dodamin Dodanim
Dodava Dodavah
Dodo Dodo
Doeg Doeg
Dofca Dophkah
Dor Dor
Dotain Dothan
Duma Dumah

159
Ebal Ebal
E
Ebed Ebed
Eben-Ezer Eben-ezer
Eber Eber
EbeŃ Abez
Ebiasaf Ebiasaph
Eclesiastul ECCLESIASTES;
OR, THE PREACHER
Ecdicul Ecdicul
Echer Eker
Ecron Ekron
Eden Eden
Edom Edom
EdomiŃi Edomites
Edrei Edrei
Efa Ephah
Efer Epher
Efes Ephesus
Efes-Damin Ephes-dammim
Ephesians
Efeseni Eph.
Eflal Ephlal
Efod Ephod
Efraim Ephraim
Efraim Appaim
Efrata Ephrath
Efremitean Ephrathite
Efron Ephron
Efron Heteul Ephron the Hittite
Egipt Egypt
Egipteni Egyptians
Egla Eglah
Eglaim Eglaim
Eglon Eglon
160
Ehbatana Achmetha
Ehi Ehi
Ela Elah
Elam Elam
Elasar Ellasar
Elat Elath
Elcana Elkanah
Eldaa Eldaah
Eldad Eldad
Elead Elead
Eleadah Eladah
Eleale Elealeh
Eleasa Eleasah
Eleazar Eleazar
Elef Eleph
El-Elohe-Israel El-elohe-israel
El-Faran El-paran
Eli Eli
Eli Heli
Eliab Eliab
Eliachim Eliakim
Eliada Eliadah
Eliam Eliam
Eliasaf Eliasaph
Eliata Eliathah
Elica Elika
Elidad Elidad
Eliel Eliel
Elienai Elienai
Eliezer Eliezer
Elifelehu Elipheleh
Elifelet Eliphelet
Elifelet Elphalet
Eliphalet
Elihoenai Elioenai
Elihoref Elihoreph
Elihu Elihu
Elim Elim

161
Elimas Elymas
Elimelec Elimelech
Elioenai Elioenai
Eliphaz Eliphaz
Elisabeta Elisabeth
Elisaveta Elisheba
Elişa Elishah
Elişama Elishama
EliŃafan Elizaphan
EliŃur Elizur
Elnatan Elnathan
Elon Elon
Elon Heteul Elon the Hittite
Elot Eloth
Elpaal Elpaal
Elteche Eltekeh
Eltecon Eltekon
Eltolad Eltolad
ElŃafan Elzaphan
Eluzai Eluzai
Elzabad Elzabad
Emims Emims
Enac Anak
Enac Anakims
Enam Enam
Enan Enan
Enea Aeneas
En-Gaddi En-gedi
En-Ganim En-gannim
En-Ghedi En-gedi
En-Glaim En-eglaim

En-Hada En-haddah

En-Hazor En-hazor

162
Enoh Enoch

Enoh Hanoch

Enoh Henoch

Enos Enos

Enoş Enosh

En-Rogel En-rogel

En-Şemeş En-shemesh

En-Tapuah En-tappuah

Epafras Epaphras

Erast Erastus

Ereh Erech

Eri Eri

Ermogen Hermogenes

Esau Isav

Esec Esek

Esli Esli

Esron Hezron

Estera Esther

Eşbaal Esh-baa

Eşban Eshban

Eşcol Eshcol

Eşean Eshean

Eşec Eshek

Eştaol Eshtaol

Eştaol Eshtaol

Eştauleenii Eshtaulites

Eştemo Eshtemoh

Eştemoa Eshtemoa

163
Eşton Eshton

Etam Etam

Etam Etham

Etam Izrahiteanul Ethan the Ezrahite

Etanim Ethanim

Etbaal Ethbaal

Eter Ether
Etiopia Ethiopia
(łara Cuş)
Etiopiancă Ethiopian woman

Etna Ethnan

Etni Ethni

Etur Jetur

EŃbon Ezbon

EŃer Ezer

EŃion-Gaber Ezion-gaber

EŃion-Gheber Ezion-gaber

EŃion-Gheber Ezion-geber

Eubul Eubulus

Eufrat Euphrates

Eunichi Eunice

Eutihie Eutychus

Eva Eve

Evagrie Ascetul Monk Evagrius

Evagrie Ponticul Evagrius Ponticus

Evi Evi

Evil-Merodac Evil-merodach

Evreu Hebrew

Exodul Exodus

164
Ezdra Ezra

Ezel Ezel

Ezem Ezem

Ezer Ezer

Ezra Ezra

165
Fecioara Maria Virgin Mary
F
Facerea Genesis
Fadon Padon
Falu Phallu
Faraonul Neco Pharaoh-nechoh
Fares Pharez
Fares Pharosh
Farfar Pharpar
Fazga Pisgah
Febe Phebe
Felet Peleth
Fenicia Phenice
Phenicia
Fenix Phenice
Ferezei Perizzites
Ficol Phichol
Fighel Phygellus
Filimon Philemon
Filip Philip
Filipeni Philippians
Phil.
Filipi Philippi
Filisteea Palestina
Filisteni Philistines
Filisteni Philistim
Filocalia Philokalia
Filolog Philologus
Filotei Sinaitul Philoteos Sinaite
Finees Phinehas
Fison Pison
Flegon Phlegon
Fortunat Fortunatus
Frigia Phrygia
166
Fua Phuvah
Ful Pul

167
Gaaş Gaash
G
Gad Gad
Gadareni Gadarenes
Gadiel Gaddiel
Gaham Gaham
Gahar Gahar
Gaius Gaius
Gala Galal
Galaad Galeed
Galaad Gilead
Galateni Galatians
Galatia Galatia
Galilea Galilee
Galileea Galilee
Galileea Galileii, G. Galilee of the Gentiles
Neamurilor
Galim Gallim
Galion Gallio
Gamaliel Gamaliel
Gamul Gamul
Gareb Gareb
Garizim Gerizim
Garmi Garmite
Gat Gath
Gatam Gatam
Gat-Hefer Gath-hepher
Gat-Rimon Gath-rimmon
Gaza Gaza
Gaza Azzah
Gazez Gazez
Geamănul Didymus
Gebim Gebim
Geneza Genesis
Gerghesei Girgashites
168
Gestimani Gethsemane
Gether Gether
Gheba Gaba
Gheber Geber
Ghedalia Gedaliah
Ghedeon Gideoni
Gheder Geder
Ghedera Gederah
Ghederotaim Gederothaim
Ghedor Gedor
Gheharaşim Charashim
Ghehazi Gehazi
Ghelilot Geliloth
Ghemali Gemalli
Ghemaria Gemariah
Ghenubat Genubath
Ghera Gera
Ghera Veniamineanul Gera, a Benjamite
Gherara Gerar
Ghergheseu Girgasite
Gherşom Gershom
Gherşon Gershon
Gheşan Geshan
Gheşem Geshem
GheşuriŃi Geshuri
Ghet-Hefer Gittah-hepher
Gheuel Geuel
Ghezer Gezer
Ghibeea Gibeah
Ghibeon Gibeon
Ghibeton Gibbethon
Ghidalti Giddalti
Ghidel Giddel
Ghigala Gilgal
Ghilo Giloh
Ghinat Ginath
Ghineton Ginnethon
Ghişpa Gispa

169
Gibeat Gibeath
Gihon Gihon
Goliat Goliath
Godolia Gedaliah
Gog Gog
Golan Golan
Golgota Golgotha
Gomer Gomer
Gomora Gomorrah
Goşen Goshen
Gozan Gozan
Grigore de Nisa Saint Gregory of Nyssa
Grigorie de Nazianz Gregory of Nazianzus
Gudgod Gudgodah
Guni Guni
Gur Gur
Gur-Baal Gur-baal

170
H
Habor Habor
Hacalia Hachaliah
Hacmoni Hachmoni
HacoŃ Hakkoz
HacoŃ Koz
Hacufa Hakupha
Hadad Hadad
Hadad-Ezer Hadadezer
Hadar Hadar
Hadarezer Hadarezer
Hadaşa Hadashah
Hadoram Hadoram
Hafaraim Hapharaim
Hagaba Hagabah
Haghi Haggi
Hagita Haggith
Hai Hai
Halach Halah
Halhul Halhul
Hali Hali
Haloheş Halohesh
Haloheş Hallohesh
Ham Ham
Hamadata Hammedatha
Haman Haman
Hamat Hamath
Hamat Hammath
Hamateu Hamathite
Hamat-łoba Hamath-zobah
Hamon Hammon
Hamot-Dor Hammoth-dor
Hamuel Hamuel
Hamul Hamul
Hamutal Hamutal
171
Hanameel Hanameel
Hanani Hanani
Hanania Hananiah
Hanaton Hannathon
Hanes Hanes
Haniel Hanniel
Haniel Haniel
Hanun Hanun
HapiŃeŃ Aphses
Hara Hara
Harabit Rabbith
Haracon Rakkon
Harada Haradah
Haran Haran
Haran Charran
Harbona Harbona
Haref Hareph
Harhaia Harhaiah
Harhas Harhas
Harhur Harhur
Harif Hariph
Harim Harim
Harnefer Harnepher
Harod Harod
Haroe Haroeh
Haroşet-Goim Harosheth
Harşa Harsha
Harum Harum
Harumaf Harumaph
HaruŃ Haruz
Hasadia Hasadiah
Hasra Hasrah
Hasufa Hasupha
Haşabia Hashabiah
Haşabneia Hashabniah
Haşerot Hazeroth
Haşmona Hashmonah
Haşub Hashub

172
Haşub Hasshub
Haşuba Hashubah
Haşum Hashum
Hatac Hatach
Hatat Hathath
Hatifa Hatipha
Hatil Hattil
Hatita Hatita
Hatus Hattush
Hatuşa Hattush
HaŃar-Enan Hazar-enan
HaŃar-Enon Hazar-enan
HaŃar-Gada Hazar-gaddah
HaŃarmavet Hazarmaveth
HaŃar-Susa Hazar-susah
HaŃar-Susim Hazar-susim
HaŃar-Şual Hazar-shual
HaŃaŃon-Tamar Hazezon-tamar
HaŃir-HaŃicon Hazar-hatticon
HaŃlelponi Hazelelponi
HaŃor Hazor
Havila Havilah
Hazael Hazael
Haziel Haziel
Hazo Hazo
Heber Heber
Hebron Hebron
Hefer Hepher
HefŃibah Hefzibah
Helcat Helkath
Heldai Heldai
Heleb Heleb
Helec Helek
Helef Heleph
Helem Helem
HeleŃ Helez
Helon Helon
Hemam Hemam

173
Heman Heman
Hemdan Hemdan
Hemor Hamor
Hemor Heveul Hamor the Hivite
Hen Hen
Hena Hena
Henadad Henadad
Hepher Hepher
Hereş Heresh
Hermas Hermas
Hermes Hermes
Hermon Hermon
Sirion
Heruvimi Cherubims
Hesron Hezron
Heşbon Heshbon
Heşmon Heshmon
Het Heth
Hetei Hittites
Hetlon Hethlon
HeŃrai Hezrai
HeŃro Hezro
HeŃron Hezron
Hevea Ivah
Hevei Hivites
Heveii Avims
Heveu Hivite
Hezion Hezion
Hezir Hezir
Hidai Hiddai
Hiel din Betel Hiel the Beth-elite
Hilchia Hilkiah
Hilel Hillel
Hilen Hilen
Hinom Hinnom
Hinon Hinnom
Hios Chios
Hira Hirah

174
Hiram Hiram
Hizchi Hezeki
Hoba Hobah
Hod Hod
Hodavia Hodaviah
Hodeşa Hodesh
Hodia Hodiah
Hogla Hoglah
Hoham Hoham
Holon Holon
Horazin Chorazin
Horeb Horeb
Horei Horites
Horeii Horims
Horem Horem
Hor-Haghigdag Hor-hagidgad
Horma Hormah
Horonaim Horonaim
Hosa Hosah
Hoşama Hoshama
Hotam Hotham
Hotan Hotham
Hotir Hothir
Huba Jehubbah
Hucoc Hukkok
Hucoc Hukok
Hul Hul
Hulda Huldah
Humta Humtah
Hupa Huppah
Hupim Huppim
Huram Huram
Huri Huri
Huşa Hushah
Huşai Hushah
Huşam Husham
Huşim Hushim
HuŃ Huz

175
Iisus Hristos din Nazaret Jesus Christ of Nazareth
I
Izbăvitorul The Deliverer

Iaacoba Jaakobah
Iaala Jaalah
Iaareşia Jaresiah
Iaasiel Jasiel
Iaazania Jaazaniah
Iabal Jabal
Iabeş Jabesh
Iabeş Galaad Jabesh-gilead
IabeŃ Jabez
Iabin Jabin
Iabne Jabneh
Iabneel Jabneel
Iaboc Jabbok
Iacan Jachan
Iachin Jachin
IachiniŃi Jachinites
Iacob fiul lui Zebedei James the son of Zebedee
Iacov Jacob
Iacov Jeshurun
Iada Jada
Iadai Jadau
Iadon Jadon
Iaenai Jaanai
Iafet Japheth
Iafia Japhia
Iaflet Japhleti
Iahat Jahath
IahaŃ Jahaz
Iahaziel Jahaziel
Iahdai Jahdai
176
Iahdiel Jahdiel
Iahdo Jahdo
Iahleel Jahleel
Iahmai Jahmai
IahŃa Jahazah
IahŃeel Jahzeel
IahŃiel Jahziel
Iahve Yahweh
Iahve-ire Jehovah-jireh
"Dumnezeu poartă de grijă"
Iahvè-Şalom Jehovah-shalom
Iahzera Jahzerah
Iair Jair
Ialam Jaalam
Ialon Jalon
Iambres Jambres
Iamin Jamin
IaminiŃi Jaminites
Iamlec Jamlech
Ianat Jahath
Iannes Jannes
Ianoah Janohah
Ianum Janum
Iarah Jerah
Iared Jared
Iared Jered
Iarha Jarha
Iarib Jarib
Iarmut Jarmuth
Iaroah Jaroah
Iason Jason
Iaşen Jashen
Iaşobeam Jashobeam
Iaşub Job
Iaşub Jashub
Iaşubi-Lehem Jashubi-lehem
Iatir Jattir
Iavan Javan

177
Iazer Jaazer
Iazer Jazer
Ibhar Ibhar
Ibleam Ibleam
Ibneia Ibneiah
Ibneia Ibnijah
Ibri Ibri
Ibsan Jibsam
Icabod I-chabod
Icheş Ikkesh
Iconiu Iconium
Idala Idalah
Idbaş Idbash
Idlaf Jidlaph
Ido Iddo
Ieatrai Jeaterai
Iebusei Jebusites
Iebuseu Jebusite
Iecameam Jekameam
Iecamia Jekamiah
Iecamia Jecamiah
Iecolia din Ierusalim Jecholiah of Jerusalem
Iecutiel Jekuthiel
Iedaia Jedaiah
Iediael Jediael
Iedida Jedidah
Iedutun Jeduthun
Iefone Jephunneh
Iefone - Chenezul Jephunneh the Kenezite
Iefonie Jephunneh
Ieftae Jephthah
Ieftae Jephthae
Iegar - Sahaduta Jegar-sahadutha
Iehaleelel Jehaleleel
Iehdeia Jehdeiah
Iehiel Jehiel
Iehiel Jehieli
Iehoiada Jehoiada

178
Iehoiarib Jehoiarib
Iehonia Jeconiah
Iehonia Coniah
Iehosadac Jehozadak
Iehu Jehu
Iehud Jehud
Iehudi Jehudi
Iehudia Jehudijah
Ieiel Jeiel
Iemuel Jemuel
Ierah Jerah
Ierahmeel Jerahmeel
Ieremia Jeremiah
Ieremia din Libna Jeremiah of Libnah
Ieremot Jeremoth
Ieria Jeriah
Ieribai Jeribai
Ierihon Jericho
Ieriil Jeriel
Ierimot Jerimoth
Ieriot Jerioth
Ieroboam Jeroboam
Ieroham Jeroham
Ieronim Hieronymus
Ierubaal Jerubbaal
Ierusalim Jerusalem
Ieruşa Jerusha
Iesei Jesse
Ieşarela Jesharelah
Ieşer Jesher
Ieşimiel Jesimiel
Ieşirea (cartea a II -a a lui Exodus
Moise)
Ieşişai Jeshishai
Ieşoiaha Jeshohaiah
Ieter Jether
Ieter Jetheth
Ietro Jethro

179
IeŃer Jezer
Ieuş Jeush
IeuŃ Jeuz
Iezata Vajezatha
Iezechia Hezekiah
Iezechiel Ezekiel
Iezechiel Jehezekel
Iezer Jeezer
Ifdia Iphedeiah
Iftah Jiphtah
Iftah-El Jiphthah-el
Igal Igal
Igheal Igeal
Iie-Abarim Ije-abarim
Iim Iim
Ilie Preotul Elijah the Priest
Ilie Tesviteanul Elijah the Tishbite
Iliopolis On
Imer Immer
Imla Imlah
Imna Jimnah
Imna Imnah
Imra Imrah
Ina Hena
Ioab Joab
Ioah Joah
Ioahaz Jehoahaz
Ioan Botezătorul John the Baptist
Ioan Carpatinul John the Carpathian
Ioan Casian John Cassian
Ioan Damaschinul John Damascene
Ioan Damaschinul John of Damascus
Ioan Gură de Aur John Chrysostom
Ioan Scărarul John Climacus
Ioan Teologul, Sfântul St. John the Divine
Ioaş Joash
Ioaş Jehoash
Iobab Jobab

180
Iocdean Jokdeam
Iochim Jokim
Iocmeam Jokmeam
Iocneam Jokneam
Iocşan Jokshan
Ioctan Joktan
Iocteel Joktheel
Ioel Joel
Ioela Joelah
Iogbeha Jogbehah
Iogli Jogli
Ioha Joha
Iohabed Jochebed
Iohanan Jehohanan
Iohanan Johanan
Ioiachim Jehoiakim
Ioiachin Jehoiachin
Ioil Jeiel
Ioil Vashni
Iona Jonah
Ionadab Jehonadab
Ionatan Jonathan
Iopi Japho
Iorai Jorai
Ioram Jehoram
Ioram Joram
Ioram Jehoram
Iorchean Jorkoam
Iordan Jordan
Iosabad Josabad
Iosafat Jehoshaphat
Iosia Josiah
Iosif Joseph
Iosif din Arimateea Joseph of Arimathæa
Iosua Hoshea
Iosua Joshua
Ioşa Joshah
Ioşavia Joshaviah

181
Ioşbecaşa Joshbekashah
Ioşibia Josibiah
Iotam Jotham
Iotba Jotbah
Iotbata Jotbathah
Iov Job
Iozabad Jehozabad
Iozacar Jozachar
Ir Iru
Ir Er
Ira Ira
Irad Irad
Iram Iram
Ireon Iron
Iri Iri
Ir-Melah Salt
Irod Herod
Irodion Herodion
Irpeel Irpeel
Ir-Şemeş Ir-shemesh
Isaac Isaac
Isahar Issachar
Isaia Isaiah
Isaia Esaias
Isaia Pustnicul Isaiah the Hermit
Isav Esau
Isav-pe-Elifaz Esau Eliphaz
Isca Iscah
Isichie Preotul Hesychius the Priest
Ismachia Ismachiah
Ismael Ishmael
IsmaeliŃi Ishmeelites
Israel Israel
Israel Jesurun
Işbac Ishbak
Işei Ishi
Işia Ishiah
Işia Isshiah

182
Işma Ishma
Işmere Ishmerai
Işpa Ispah
Işpan Ishpan
Işva Ishuah
Işva Isui
Işvi Isui
Ita-caŃin Ittah-kazin
Itai Ittai
Itamar Ithamar
Itla Jethlah
Itnan Ithnan
Itran Ithran
Itrean Ithream
ItriŃii Ithrites
Iturea Ituræa
IŃhar Izhar
IŃhar Izehar
Iubal Jubal
Iuda Judah
Iuda Jude
Iuda Iscarioteanul Judas Iscariot
Iudea / Iudeea Judaea
Iulia Julia
Iunias Junia
Iuşab-Hesed Jushab-hesed
Iuta Jushab-hesed
Iva Ivah
Izliah Jezliah
Izraeliteanca Jezreelitess
Izraia Izrahiah
Izreel Jezreel
Izvorul celui care strigă En-hakkore
Împăratul ÎmpăraŃilor King of Kings

183
Kirjath-huzoth Kirjath-huzoth
K

184
L
Laban Laban
Laban Arameul Laban the Syrian
Lachiş Lachish
Lacum Lakum
Ladan Laadan
Laeda Laadah
Lael Lael
Lahad Lahad
Lahmas Lahmam
Laiş Laish
Lameh Lamech
Lapidot Lapidoth
Lasa Lasha
Lasea Lasea
Lazăr Lazarus
Lebana Lebanah
Lebaot Lebaoth
Leca Lecah
Lehabim Lehabim
Lehi Lehi
Leşem Leshem
Leumim Leummim
Levi Levi
Leviticul Leviticus
LeviŃi Levites
Lia Leah
Liban Lebanon
Libertini Libertines
Libieni Lubims
Libna Libnah
Libni Libni
Lichi Likhi
Lida Lydda
Lidia Lydia
185
Linos Linus
Lisanias Lysanias
Listra Lystra
Lo-Ami Lo-ammi
Lod Lod
Loida Lois
Lo-Ruhama Lo-ruhamah
Lot Lot
Lotan Lotan
Luca Lucas
Luciu Lucius
Lud Lud
Ludim Ludim
Luhit Luhith
Luz Luz

186
M
Mielul Dumnezeiesc Godlike Lamb

Mielul lui Dumnezeu Lamb of God

Maaca Maachah
Maacati Maachathite
MaacatiŃi Maachathi
Maara Mearah
Maarat Maarath
MaaŃ Maaz
Maazia Maaziah
Macabei Maccabees
Macabeilor Macabeans
Macarie din Corint Makarios of Corinth
MacaŃ Makaz
Macbanai Machbanai
Macbena Machbenah
Macheda Makkedah
Machelor Makheloth
Machir Machir
Macpela Machpelah
Madai Madai
MadianiŃi Midian
Madmana Madmannah
Madmena Madmenah
Madon Madon
Magbiş Magbish
Magdala Magdala
Magdiel Magdiel
Magog Magog
Mahalat Mahalath
Mahanaim Mahanaim
Maharai Maharai
Mahaziot Mahazioth
187
Maherai Maharai
Mahla Mahlah
Mahla Mahalah
Mahli Mahali
Mahli Mahli
Mahlon Mahlon
Mahol Mahol
Malcam Malcham
Malchia Malchiah
Malchia Malchijah
Malchiram Malchiram
Maleahi Malachi
Maleleil Mehujael
Maleleil Mahalaleel
Malkiel Malchiel
Maloti Mallothi
Maluc Malluch
Mamvri Mamre
Mamvri Moreh
Manahat Manahath
Manahteni Manahethites
Manain Manaen
Manase Manasseh
Manoe Manoah
Maon Maon
Mara Marah
Mara Mara
Maraala Maralah
Marcu Mark
Marcu Ascetul Mark the Ascetic
Marcus Marcus
Mardoheu Mordecai
Mareşa Mareshah
Maria Mary
Maria Magdalena Mary Magdalene
Mariam Miriam
Marsena Marsena
Marta Martha

188
Masa Massa
Masa Massah
Masreca Masrekah
Maş Mash
Maşal Mashal
Maşmana Mishmannah
Matana Mattanah
Matania Mattaniah
Matei Matthew
Matitia Mattithiah
Matred Matred
Mattatia Mattathias
Matusal Methusael
Matusalem Methuselah
Maxim Mărturisitorul Maxim the Confessor
Mebunai Mebunnai
Medad Medad
Medan Medan
Medeba Medeba
Media Medes
MedianiŃi Midianitish
Mefaat Mephaath
Megidon Megiddo
Mehetabeel Mehetabeel
Mehetabel Mehetabel
Mehir Mehir
Mehola Meholath
Me-Iarcon Me-jarkon
Meiarot Meraioth
Melatia Melatiah
Melchisedec Melchisedec
Melchişua Malchi-shua
Melec Melech
Melhi Melchi
Melhisedec Melchizedek
Melicu Melicu
Melita Melita
Memfis Memphis

189
Memucan Memucan
Menahem Menahem
Meonotai Meonothai
Merari Mered
Mered Mered
Meremot Meremoth
Mereş Meres
Meriba Meribah
Meribaal Merib-baal
Meribei la Cadeş Meribah-Kadesh
Merob Merab
Merodac Baladan Berodach-baladan
Merom Merom
Meroneanul Meronothite
Meroz Meroz
Mesai Maasiai
Mesia Messiah
Mesia Messias
Mesopotamia Mesopotamia
Mesopotamia Padan-aram
Meşa Mesha
Meşac Meshach
Meşec Meshech
Meşeh Meshech
Meşelemia Meshelemiah
Meşezabeel Meshezabeel
Meşilemit Meshillemith
Meşilemot Meshillemoth
Meşobab Meshobab
Meşulam Meshullam
Meşulemet Meshullemeth
MeuniŃi Mehunims
Mezahab Mezahab
Miamin Miamin
Mibhar Mibhar
Mibsam Mibsam
MibŃar Mibzar
Mica Micah

190
Miclot Mikloth
Micmas Michmas
Micmaş Michmash
Micmetat Michmethah
Micneia Mikneiah
Micol Michal
Micri Michri
Midian Midian
Midin Middin
Mifcad Miphkad
Migdal Migdol
Migdal-El Migdal-el
Migdal-Gad Migdal-gad
Migdol Migdol
Migron Migron
Mihael Michael
Miheia Micaiah
Miheia Michaiah
Miheia Micah
Miiamin Mijamin
Milca Milcah
Milet Miletus
Milet Miletum
Milo Millo
Minit Minnith
Mira Myra
Mirma Mirma
Misael Mishael
Misgab Misgab
Misia Mysia
Misrefot-Maim Misrephoth-maim
Mişeal Misheal
Mişeam Misham
Mişma Mishma
Mişraenii Mishraites
Mitca Mithcah
Mitilene Mitylene
Mitni Mithnite

191
Mitridat Mithredath
MiŃpa Mizpah
MiŃpa Mizpeh
MiŃpe Mizpeh
MiŃraim Mizraim
Miza Mizzah
Moab Moab
MoabiŃi Moabites
Moise Moses
Molada Moladah
Molechet Hammoleketh
Molid Molid
Moloh Milcom
Moloh Molech
Moreşet Morasthit
Moria Moriah
Mosera Mosera
Moserot Moseroth
MoŃa Moza
MoŃa Mozah
Mupin Muppim
Muşi Mushi

192
N
Născătoare de Dumnezeu Birth Giver

Născătoarea de Dumnezeu Mother of God

Născătoarea de Dumnezeu The Giver of Birth

Naam Naam
Naaman Naaman
Naara Naarah
Naarai Naarai
Naaran Naaran
Naarata Naarath
Naason Naashon
Naason Nahshon
Nabal Nabal
Nabat Nebat
Nabot Naboth
Nabucodonosor Nebuchadnezzar
Nadab Nadab
Nafis Naphish
Nafiş Nephish
Naftuhim Naphtuhim
Nagai Nagge
Nahalal Nahalal
Nahalal Nahallal
Nahalol Nahalol
Naham Naham
Naharai Naharai
Nahaş Ir-nahash
Nahaş Nahash
Nahath Nahat
Nahbi Nahbi
Nahor Nahor
Naiot Naioth
193
Narcis Narcissus
Natan Nathan
Natanael Nethaneel
Naum Nahum
Navi Nun
Navi Iosua Nun Jehoshua
Nazarenii (Căpeteniile) Nazarites
Nazaret Nazareth
Nazarinean Nazarene
Nazireu Nazarite
Nearia Neariah
Nebadia Nedabiah
Nebaiot Nebajoth
Nebaiot Nebaioth
Nebo Abarim
Nebo Nebo
Nebuzaradan Nebuzar-adan
Necheb Nekeb
Neco Necho
Necoda Nekoda
Nectarie Nektarios
Neemia Nehemiah
Nefeg Nepheg
Nefişim Nephusim
Nefişim Nephishesim
Neftali Naphtali
Neftalim Nephtalim
Nehuşta Nehushta
Nehuştan Nehushtan
Neiel Neiel
Nemuel Nemuel
Nephtoah Nephtoah
Ner Ner
Nereu Nereus
Nergal Nergal
Neri Neri
Neria Neriah
Netania Nethaniah

194
Netan-Melec Nathan-melech
Netofa Netopha
Netofa Netophah
NetofatiŃii Netophathites
NeŃiah Neziah
NeŃib Nezib
Nibhaz Nibhaz
Nibşan Nibshan
Nichita Stitatul Nikita the Stitat
Nicodim Nicodemus
Nicodim Aghiorâtul Nicodemus of Aghios
Nicopole Nicopolis
Niger Niger
Nil Sihor
Nil Ascetul Nilus the Ascetic
Nimrim Nimrim
Nimrod Nimrod
Nimşi Nimshi
Ninive Nineve
Ninive Nineveh
Nisan Nisan
Nisroc Nisroch
Nob Nob
Nod Nod
Nodab Nodab
Noe Noah
Noema Naamah
Noemina Naomi
Nof Noph
Nofa Nophah
Nogah Nogah
Noha Nohah
Noul Testament New Testament

195
Obadia Obadiah
O
Obal Obal
Obed Obed
Obed-Edom Obed-edom
Obil Obil
Obot Oboth
Ocran Ocran
Ofel Ophel
Ofir Ophir
Ofir Uphaz
Ofni Ophni
Ofni Hophni
Ofra Ophrah
Og Og
Ohad Ohad
Ohel Ohel
Ohola Aholah
Oholiab Aholiab
Oholibah Aholibah
Ohozia Ahaziah
Olibama Aholibamah
Olimpan Olympas
Omar Omar
Omri Omri
On On
On Aven
Onam Onam
Onan Onan
Onisifor Onesiphorus
Onisim Onesimus
Ono Ono
Or Hur
Oreb Oreb
Oren Oren
196
Ornan Ornan
Osana Hosanna
Osea Hosea
Osea Osee
Osia Oshea
Otni Othni
Otniel Othniel
OŃem Ozem
Ozni Ozni

197
Pantocrator Creator
P
Pantocrator Maker

Pantocrator Pantrocrator

Paarai Paarai
Pafos Paphos
Paghiel Pagiel
Pahat-Moab Pahath-moab
Palestina Palestine
Palti Palti
Paltiel Paltiel
Paltiel Phalti
Palu Pallu
Pamfilia Pamphylia
Paran Paran
Parmaşta Parmashta
Parnac Parnach
Parşandata Parshandatha
Paruah Paruah
Pasac Pasach
Pasdamin Pas-dammim
Paseah Paseah
Paşhur Pashur
Patahia Pethahiah
Patara Patara
Patriarhatul Ecumenic Ecumenical Patriarchate
Patrologia lui Migne Migne`s Pathrology
Patros Pathros
Patrusim Pathrusim
Pau Pai
Pau Pau
Pavel Paul
198
Pavel Hermes Paul Mercurius
Pecahia Pekah
Pecahia Pekahiah
Pecod Pekod
Pedael Pedahel
Pedaia Pedaiah
PedaŃur Pedahzur
Pelaia Pelaiah
Pelatia Pelaiah
Pele Halak
Peleg Peleg
Peletieni Pelethites
Peniel Peniel
Penina Peninnah
Penuel Penuel
Peor Peor
Pereş Peresh
Perga Perga
Pergam Pergamos
Persia Persia
Persida Persis
Peruda Peruda
Petor Pethor
Petrova Patrobas
Petru Peter
Pi-Hahirot Pi-hahiroth
Pilat Pilate
Pildaş Pildash
Pildele lui Solomon Proverbs
Pinon Pinon
Piratonean Hillel
Piream Piram
Pisidia Pisidia
Pispa Pispah
Pitom Pithom
Piton Pithon
Plângerile lui Ieremia Lamentations of Jeremiah
Pleiadele Pleiades

199
Pocheret-HaŃebaim Pochereth of Zebaim
Pont Pontus
Porata Poratha
Poti-Fera Poti-pherah
Preacurata Maică Most Pure Mother
Preafericitul Beatitude
Priscila Priscilla
Psaltirea Book of Psalms
Ptolemaida Ptolemais
Pua Puah
Publius Publius
PudenŃiu Pudens
Punon Punon
Pura Phurah
Purim Purim
Put Phut
Putiel Putiel
Putienii Puhites
Putifar Potiphar

200
R
Regele Iudeilor King of the Jews

Rabba Rabbah
Rabbuni Rabboni
Rabsaris Rabsaris
Rabşache Rab-shakeh
Rabşache Rabshakeh
Racat Rakkath
Rachel Rahila
Radai Raddai
Rafa Rapha
Rafael Rephael
Rafidim Rephidim
Rafu Raphu
Ragav Reu
Raguel Reuel
Raham Raham
Rahav Rahab
Rahila Rachel
RaliŃa (Orion) Orion
Ram Ram
Rama Raamah
Rama Ramah
Ramat-Lehi Ramath-lehi
Ramat-MiŃpa Ramath-mizpeh
Ramot Ramoth
Ramot-Galaad Ramoth-gilead
Ramses Raamses
Ramses (Goşen) Rameses
RaŃon Rezin
Reaia Reaia
Reba Reba
Rebeca Rebekah
Recab Rechab
201
Rechem Rakem
Rechem Rekem
Refah Rephah
Refaia Rephaiah
Refaimi Rephaims
Reghem Regem
Reghem-Melec Regem-melech
Regina de la miazăzi Queen of the South
Rehabia Rehabiah
Rehebot-It Rehoboth
Rehobotul Rehoboth
Rei Rei
Remalia Remaliah
Remet Remeth
Resen Resen
Reşef Resheph
Reu Reu
Reuma Reumah
Rezon Rezon
Ribai Ribai
Ribla Riblah
Rifat Riphath
Rimon Rimmon
Rimon-PereŃ Rithmah
Rina Rinnah
Risa Rissah
Ritma Rithmah
RiŃia Rezia
Roboam Rehoboam
Rodi Rhoda
Rodos Rhodes
Rohga Rohgah
Romamti-Ezer Romamti-ezer
Roş Rosh
Ruben Reuben
Ruf Rufus
Ruma Rumah
Rut Ruth

202
S
Sfântul lui Israel Holy One of Israel

Sabteca Sabtecha
Sacar Sacar
Safat Shaphat
Safira Sapphira
Salamina Salamis
Salatiel Salathiel
Salatiel Shealtiel
Salca Salchah
Salem Salem
Salfaad Zelophehad
Salma Salma
Salmanasar Shalmaneser
Salmon Salmon
Salmone Salmone
Salomeea Salome
Salu Salu
Samaria Samaria
Samla Samlah
Samos Samos
Samotracia Samothracia
Samson Samson
Samuel Samuel
Samuel Shemuel
Sanbalat Sanballat
Sansana Sansannah
Saraf Saraph
Sarai Sarai
Sardes Sardis
Sarepta Sidonului Zarephath of Zidon
Sarid Sarid
Saron Saron
Sarra Sara
203
Sarra Sarah
Saul Saul
Saul Shaul
Savta Sabtah
Scheva Sceva
Seba Seba
Secaca Secacah
Secundus Secundus
Sedechia Zedekiah
Sefar Sephar
Sefarvaim Sepharvaim
Sefor Zippor
Segub Segub
Seir Seir
Sela Zillah
Sela Silla
Seled Seled
Seleş Shelesh
Sem Shem
Senaa Hassenaah
Senaa Senaah
Senaat Shinar
Senaherib Sennacherib
Sene Seneh
Senir Senir
Senir Shenir
Seorim Seorim
Sepharvaim Sepharvaim
Serah Serah
Seraia Seraiah
Sered Sered
Sergius Paulus Sergius Paulus
Serug Serug
Set Seth
Set Sheth
Setur Sethur
Sevam Shebam
Sia Sia

204
Siaha Siaha
Sibecai Sibbecai
Sibecai Sibbechai
Sibma Shibmah
Sibma Sibmah
Sichem Shechem
Sichem Sichem
Sidim Siddim
Sidon Sidon
Sidon Zidon
Sidonieni Sidonians
Sidonieni Zidonians
Siena Syene
Sihar Sychar
Sihon Sihon
Sihon Sion
Sila Silas
Silvan Silvanus
Simeon Shimon
Simeon Simeon
Simon Simon
Sinai Sinai
Sineu Sinite
Sion Zion
Sipai Sippai
Siracuza Syracuse
Siria Syria
Sisera Sisera
Sismai Sisamai
Sitna Sitnah
Sitri Zithri
Soco Sechu
Soco Shochoh
Soco Sochoh
Soco Socoh
Sodi Sodi
Sodoma Sodom
Soferet Sophereth

205
Sofia Sophia
Sofonie Zephaniah
Solomon Solomon
Sorec Sorek
Sostene Sosthenes
Sotai Sotai
Stahis Stachys
Stejarul Plângerii Allon-bachuth
Suah Suah
SucatiŃii Suchathites
Suchieni Sukkiims
Sucot Succoth
Sucot-Benot Succoth-benoth
Susi Susi

206
Ş
Şaaf Shaaph
Şaalabin Shaalabbin
Şaalebim Shaalbim
Şaalim Shalim
Şaaraim Shaaraim
Şaaraim Sharaim
Şachia Shachia
Şadrac Shadrach
Şafam Shapham
Şafan Shaphan
Şafet Shapher
Şagi Shage
Şaharaim Shaharaim
ŞahaŃima Shahazimah
Şalef Sheleph
Şalişa Shalisha
Şalum Shallum
Şama Shammah
Şama Shimma
Şamai Shammai
Şamgar Shamgar
Şamir Shamir
Şammua Shammua
Şamşerai Shamsherai
Şarat Sharar
ŞareŃer Sharezer
Şaron Lasharon
Şaruhen Sharuhen
Şaşac Shashak
Şaul Saul
Şave - Chiriataim Shaveh Kiriathaim
Şearia Sheariah
Şeba Sheba
Şebania Shebaniah
207
Şebarim Shebarim
Şebna Shebna
Şebuel Shebuel
Şecania Shecaniah
Şecania Shechaniah
Şedeur Shedeur
Şefam Shepham
Şefat Shephatiah
Şefatia Shephathiah
Şefo Shepho
Şefufam Shupham
Şefufan Shephuphan
Şeharia Shehariah
Şela Shelah
Şelah Salah
Şelah Shelah
Şelechet Shallecheth
Şelef Sheleph
Şelomit Shelomith
Şelomot Shelomoth
Şelumiel Shelumiel
Şema Shema
Şemaia Shemaiah
Şemaria Shamariah
Şemeber Shemeber
Şemed Shamed
Şemer Shamer
Şemer Shemer
Şemida Shemida
Şemiramot Shemiramoth
ŞenaŃar Shenazar
Şereş Sheresh
Şerevia Sherebiah
Şeşai Sheshai
Şeşan Sheshan
ŞeşbaŃar Sheshbazzar
Şetar Shethar
Şetar-Boznai Shethar-boznai

208
Şeva Sheva
Şibea (adică jurământ) Shebah
Şifa Shiphi
Şifra Shiphrah
Şiftan Shiphtan
Şilhi Shilhi
Şilhim Shilhim
Şilo Shiloh
Şiloni Shiloni
ŞimaniŃii Shimeathites
Şimea Shimeah
Şimeat Shimeath
Şimei Shimei
Şimei Shimi
Şimhi Shimhi
Şimri Shimri
Şimron Shimron
Şimron-Meron Shimron-meron
Şinab Shinab
Şinear Shinar
Şion Shion
Şişa Shisha
Şişac Shishak
Şişla Shilshah
Şitrai Shitrai
Şiza Shiza
Şoa Shoa
Şobad Shobab
Şobal Shobal
Şoco Shoco
Şoham Shoham
Şomer Shomer
Ştefan Stephen
Ştefanas Stephanas
Şua Shuah
Şuah Shuah
Şual Shual
Şubael Shubael

209
Şumatienii Shumathite
Şunamitean Shunammite
Şunem Shunem
Şuni Shuni
Şupin Shuppim
Şur Shur
Şuşan Shushan
Şutelah Shuthelah

210
T
Taanac Taanach
Taanac Tanach
Taanat-Şilo Taanath-shiloh
Tabat Tabbath
Tabeel Tabeel
Tabeera Taberah
Tabeerah Taberah
Tabor Tabor
Tabrimon Tabrimon
Tadmor Tadmor
Tafat Taphath
Tafnes Tahpenes
Tahan Tahan
Tahaş Thahash
Tahat Tahath
Tahpanhes Tahpanhes
Tahtim-Hodşi Tahapanes
Talasie Thalassius
Talmai Talmai
Talmon Talmon
Tamah Thamah
Tamara Tamar
Tamuz Tammuz
Tanhumet Tanhumeth
Tapuah Tappuah
Tarea Tarea
Tareal Taralah
Tars Tarsus
Tarsis Tharshish
Tarşiş Tarshish
Tartac Tartak
Tartan Tartan
Tatnai Tatnai
Tavita Tabitha
211
Tebah Tebah
Tebalia Tebaliah
Techina Tehinnah
Tecoa Tekoa
Tehpanhes Tehaphnehes
Telah Telah
Telaim Telaim
Telasar Telassar
Tel-Aviv Tel-abib
Telem Telem
Telharşa Tel-harsa
Telmelah Tel-melah
Tema Tema
Teman Teman
Temanitul Temanite
TemaniŃi Temani
TemaniŃi Temanites
Temni Temeni
Teodor al Edesei Theodor of Edessa
Teofil al Alexandriei Theophilus of Alexandria
Teognost Theognostus
Terah Terah
Tereş Teresh
Tertius Tertius
Tesalonic Thessalonica
Tesaloniceni Thessalonians
TeveŃ Thebez
Tiatira Thyatira
Tibni Tibni
Tidal Tidal
Tifsah Tiphsah
Tigladfalasar Tiglath-pileser
Tigru Hiddekel
Tihic Tychicus
Tilon Tilon
Timna Timnah
Timna Timnath
Timnata Thimnathah

212
Timnat-Serah Timnath-serah
Timotei Timotheus
Tir Tyre
Tiranus Tyrannus
Tiras Tiras
TiratiŃii Tirathites
Tirhaca Tirhakah
Tirhana Tirhanah
Tiria Tiria
Tirşata Tirshatha
TirŃa Tirzah
Tit Titus
Toah Toah
Tob Tob
Tob-Adonie Tob-adonijah
Tobia Tobijah
Tobie Tobijah
Tochat Tikvath
Tochen Tochen
Tofel Tophel
Tofet Tophet
Togarma Togarmah
Tohu Tohu
Tola Tola
Tolad Tolad
Toma Thomas
Trahonitida Trachonitis
Trifena Tryphena
Trifosa Tryphosa
Troa Troas
Trofim Trophimus
Troghilion Trogyllium
Tubal Tubal
Tubalcain Tubalcain
Tumim Thummim

213
łaanaim Zaanaim
ł
łaananim Zaanannim
ładoc Zadok
łafnat-Paneah Zaphnath-paaneah
łafon Zaphon
łair Zair
łalmon Zalmon
łalmona Zalmonah
łalmuna Zalmunna
łartan Zarthan
łartan Zartanah
łeboim Zeboim
łefania Zephaniah
łefat Zephath
łefi Zephi
łefo Zepho
łefon Zephon
łela Zelah
łelec Zelek
łelŃah Zelzah
łemaraim Zemaraim
łemareu Zemarite
łenan Zenan
łer Zer
łereda Zereda
łereda Zeredathah
łerera Zererath
łeret Zereth
łeret-Haşahar Zareth-shahar
łeri Zeri
łeror Zeror
łerua Zeruah
łeruia Zeruiah
łibia Zibia
214
łibon Zibeon
łiclag Ziklag
łicva Tikvah
łidim Ziddim
łifion Ziphion
łifron Ziphron
łiha Ziha
łiltai Zilthai
łin Zin
łoan Zoan
łoar Zoar
łoarenii Zorites
łoba Zobah
łobeba Zobebah
łofah Zophah
łohar Jezoar
łohar Zohar
łora Zorah
łora Zoreah
łoreeni Zareathites
łoreeni Zorathites
łuf Zuph
łur Zur
łurişadai Zurishaddai

215
Ula Ulla
U
Ulam Ulam
Uni Unni
Urban Urbane
Uri Uri
Urie Uriah
Urie Urijah
Uriel Uriel
Urim Urim
Urul Caldeii Ur of the Chaldees
Utai Uthai
UŃ Uz
Uza Uzza
Uzal Uzal
Uzia Uzziah
Uziel Uzziel

216
V
Valaam Balaam
Vasan Bashan
Vasile cel Mare Basil the Great
Vasti Vashti
Vechiul Testament Old Testament
Veliar Belial
Veniamin Benjamin
Vlast Blastus
Vofsi Vophsi
Vuna Bunah

217
Zaavan Zaavan
Z
Zaavan Zavan
Zabad Zabad
Zabdi Zabdi
Zabdiel Zabdiel
Zabei Zabbai
Zabud Zabud
Zabulon Zabulon
Zabulon Zebulun
Zacai Zaccai
Zacur Zacchur
Zacur Zaccur
Zaham Zaham
Zaharia Zachariah
Zaharia Zechariah
Zaheu Zacchæus
Zahuah Zanoah
Zahur Zaccur
Zanoah Zanoah
Zanuah Zanoah
Zara Zarah
Zared Zared
Zared Zered
Zatu Zattu
Zaza Zaza
Zebadia Zebadiah
Zebah Zebah
Zebina Zebina
Zebuda Zebudah
Zebul Zebul
Zeeb Zeeb
Zefora Zipporah
Zemira Zemira
Zenas Zenas
218
Zerah Zerah
Zerahia Zerahiah
Zereş Zeresh
Zetam Zetham
Zetan Zethan
Zetar Zethar
Zicri Zichri
Ziditor Creator
Zif Zif
Zif Ziph
Zifa Ziphah
Zilpa Zilpah
Zima Zimmah
Zimran Zimran
Zimri Zimri
Zina Zina
Ziza Ziza
Zodiac Mazzaroth
Zohelet Zoheleth
Zohet Zoheth
Zomzomini Zamzummims
Zorobabel Zerubbabel
Zuzimi Zuzims

219
EXPRESII

220
A
a bătut în beat upon that

a crezut înaintea tuturor believed before any

a fost vindecat (acest om) was made whole (this man)

a ieşit din om is gone out of a man

a începe din nou după begin again after every


fiecare cădere failure

a încredinŃa totul lui commit all to God


Dumnezeu

a lor este împărăŃia cerurilor theirs is the kingdom of


heaven

a lucra dreptatea doing the right

a micşora / restrânge de la shrink from the notion of


noŃiunea intrării lui God’s entering into a body
Dumnezeu în corp

a opri pe cel nesupus check the disobedient

a plinit locul ei cu carne closed up the flesh instead


thereof

a poruncit să i se dea ei commanded it to be given


her

a primit harul Duhului Sfânt received the grace of the


Spirit

a se depărta (a se rupe, a carry away


221
pierde, a veni sub vânt)

a secat apa de pe pământ the waters were dried up


from off the earth

a suflat în faŃa lui suflare de breathed into his nostrils the


viaŃă breath of life

a şi săvârşit adulter cu ea în committed adultery with her


inima lui already in his heart

a treia zi să învieze be raised again the third day

a treia zi va învia the third day he shall rise


again

aceasta vine din mila lui this comes of God’s mercy;


Dumnezeu, nu din meritul not of our merit
nostru

Acesta neputinŃele noastre a Himself took our infirmities,


luat şi bolile noastre le-a and bare our sicknesses
purtat

acolo va fi plângerea şi there shall be weeping and


scrâşnirea dinŃilor gnashing of teeth

acum şi totdeauna now and ever

Adam a pus nume Adam called every living


creature

adâncul mării depth of the sea

adevărat grăiesc vouă, şi-au verily I say unto you, They


luat plata lor have their reward

aduceŃi la îndeplinire / bring those words into


împliniŃi aceste cuvinte accomplishment

222
adunaŃi în numele Meu gathered together in my
name

adună-Ńi mintea gather your mind

ajunge zilei răutatea ei sufficient unto the day is the


evil thereof

ajungere la cunoaşterea lui attaining unto the knowledge


Dumnezeu of God

a-L Ńine pe Dumnezeu keeping God always in your


totdeauna în minte mind

am risipit câştigul scattered (we) away the


whole of our collected gain

am sub mine ostaşi having soldiers under me

amândoi vor fi un trup they shall be one flesh

Anna, Marele Preot, şi Caiafa Annas the High Priest, and


Caiaphas

arată-te preotului shew thyself to the priest

arătat a fi vrednic shown to be worthy

aruncând un văl deasupra throwing a veil over it

aruncat în mare cast into the sea

ascultaŃi cuvintele mele hearken to my words

au aŃâŃat mulŃimile persuaded the multitude

au căzut cu faŃa la pământ fell on their face

223
au dreptul să fie crezuŃi have a right to be believed

au împletit o cunună de had platted a crown of


spini thorns

au nu în numele Tău am have we not prophesied in


proorocit Your name

aur şi argint nu am Silver and gold have I none

avea oi şi vite mari şi corturi had flocks, and herds, and


tents

s-au încunoştinŃat despre ei they took knowledge of them


/ au luat la cunoştinŃă
despre ei

224
B
bălăcindu-se în mizerie wallowing in filth

binecuvântat este Cel ce vine blessed is he that cometh in


întru numele Domnului! the name of the Lord

binecuvântat fie Domnul Blessed be the Lord God of


Dumnezeul lui Israel Israel

binecuvântaŃii Tatălui Meu ye blessed of my Father

binecuvântările viitoare future blessings

botezul cu care Eu Mă botez baptized with the baptism


să vă botezaŃi that I am baptized with

bucură-te învăŃătorule! Hail, master

Bucură-te, regele Iudeilor! Hail, King of the Jews

bunătatea lui Dumnezeu goodness of God

225
(de) ce aŃi ieşit (să vedeŃi) what went ye out for to see
C
boala din suflet disease from the soul

ca să-L batjocorească (şi să- to mock, and to scourge, and


L biciuiască) şi să-L to crucify him
răstignească

ca şi cum prin puterea ori as though by our own power


sfinŃenia proprii or holiness

ca unul ce are putere as one having authority

care avea scurgere de sânge which was diseased with an


issue of blood

care nu vor gusta moartea which shall not taste of


death

care pentru mulŃi se varsă which is shed for many for


spre iertarea păcatelor the remission of sins

care trebuie împlinită that it might be fulfilled

care Ńin de ea related to it

care vede în ascuns which seeth in secret

carne cu sângele ei, în care e flesh with the life thereof,


viaŃa ei, să nu mâncaŃi which is the blood thereof,
shall ye not eat

că (Unul) mai mare decât because One bigger than the


templul este aici temple is here

226
că a Ta este împărăŃia şi for thine is the kingdom, and
puterea şi slava în veci. the power, and the glory, for
Amin! ever. Amen.

căci Dumnezeu a făcut omul for in the image of God made


după chipul Său he man

căci după roadă se cunoaşte for the tree is known by his


pomul fruit

căci mulŃi sunt chemaŃi, dar for many are called, but few
puŃini aleşi are chosen.

căderea ei a fost mare great was the fall of it

căpetenia templului captain of the temple

căzându-I în genunchi kneeling down to him

ce este Dumnezeu şi cu ce what God is, and with what


fel de buze se cuvine să fie sort of lips he behooves to be
invocat invoked

ceasul morŃii hour of death

cei care au mâncat they that did eat

cei mai buni prieteni bosom-friends

cel ce a întins cu Mine mâna He that dippeth his hand


în blid with me in the dish

cel mai mic în ÎmpărăŃia he that is least in the


Cerurilor kingdom of heaven

cel Sfânt şi Drept the Holy One and the Just

cele de asemenea the ones likewise

227
cele dintâi născute ale oilor firstlings of his flock and of
sale şi din grăsimea lor the fat thereof

celor care îi cer lui to them that ask him

celui ce i se arătase who appeared unto him

cer totul pentru Domnul (de ask all for God’s sake,
dragul lui Dumnezeu), nimic nothing for their own glory
pentru propria glorie ori or ambition
ambiŃie

cerând ceva de la El (dorind asking something from Him


un anume lucru de la El)

cheile împărăŃiei cerurilor keys of the kingdom of


heaven
ci ne izbăveşte de cel rău but deliver us from evil

cine a fost Făcătorul who was the Doer

cine este Acesta că şi what manner of man is this,


vânturile şi marea ascultă de that even the winds and the
El? sea obey him

cine vede who does see

cirtă tittle

clătinându-şi capetele wagging their heads

coboară-te de pe cruce come down from the cross

conduce Biserica governs the Church

copacul vieŃii tree of life

credinŃa nu a făcut decât să Faith did but gain ground


câştige mai mult teren the more

228
Cristos a fost scuipat, şi lovit Christ was once spit upon,
cu palma, lovit peste faŃă and smitten with the palm,
smitten upon the face

cu adevărat Tu eşti Fiul lui of a truth thou art the Son of


Dumnezeu God

cu ce ne vom îmbrăca wherewithal shall we be


clothed

cu deosebire especially

cu glas mare with a loud voice

cugetul omului de pleacă la man’s heart is evil from his


rău din tinereŃile lui youth

cum să-L piardă how they might destroy him

cum trebuie făcută asta how is this to be done

cumpănă shadoof / balance /


scale
cunoaşterea de Dumnezeu knowledge of God

cunoaşterea înainte a lui foreknowledge of God


Dumnezeu / înainte
cunoaşterea lui Dumnezeu

cuprinşi de multe feluri de taken with divers diseases


boli şi de chinuri and torments

Cuvântul Divin Divine Word


(Dumnezeiesc)

cuvântul vostru să fie: Ceea your communication be, Yea,


ce este da, da; şi ceea ce este yea; Nay, nay]
nu, nu

229
Doamne al cerului şi al Lord of heaven and earth
D
pământului

Domn este şi al sâmbetei Son of man is Lord even of


Fiul Omului the Sabbath day

Domnul a spus Domnului The Lord said unto my


meu, şezi de-a dreapta Mea Lord, Sit Thou on my right
hand
Domnul Domnilor Lord of Lords

Domnul este totdeauna Lord always before my face


înaintea mea

Domnul Iisus a venit şi a Lord Jesus went in and out


plecat printre / dintre noi among us

Domnul Iisus Hristos, a Lord Jesus Christ, to


căruia fie gloria şi puterea Whom be glory and power
în vecii vecilor. Amin for ever and ever. Amen.

Domnul Nostru Iisus Christ Jesus our Lord, with


Hristos, a căruia, cu Tatăl Whom to the Father, and
şi cu Duhul Sfânt the Holy Ghost together,
împreună, e puterea şi be power, honor, now and
cinstea, acum şi pururea, for ever, world without
lume fără sfârşit. Amin end. Amen

Duhul Sfânt a clădit Holy Ghost fashioned the


Templul (al corpului Temple [of our Lord’s body]
Domnului Nostru) în in the Virgin
Fecioară

Dumnezeu a făcut pe om God created man in his


după chipul Său, după own image, in the image of
230
chipul lui Dumnezeu God created he him

Dumnezeu devine om şi se God is become man, and


naşte din Fecioară issued from the Virgin

dacă ar fi drept, înaintea lui whether it be right to obey


Dumnezeu, să ne supunem you rather than God
vouă, nu Lui

dacă lumina care e în tine light that is in thee be


este întuneric, dar darkness, how great is that
întunericul cu cât mai mult! darkness / therefore if

dacă te îndoieşti de mine if you doubt me

dar cine poate să se who then can be saved?


mântuiască?

dar înŃelepciunea s-a dovedit but wisdom is justified of her


dreaptă din faptele ei children

datu-Mi-s-a toată puterea, în all power is given unto me in


cer şi pe pământ. heaven and in earth.

dă-Ńi viaŃa în numele give up thy life in behalf of


Evangheliei the Gospel

de băut (să bea) to drink

de ce noi n-am putut să-l why could not we cast him


scoatem? out?

de la răsărit şi de la apus from the east and west

de nu vă veŃi întoarce except ye be converted

de pe toată faŃa pământului upon the face of all the earth

231
de-a dreapta puterii on the right hand of power

de-a lungul timpului to the length of time

deîndată on a sudden

depărtaŃi-vă de la mine depart from me

deschidere a minŃii largeness of mind

deschide-voi în pilde gura I will open my mouth in


Mea parables

despre care s-a scris of whom it is written

out of the mouth of babes


din gura copiilor şi a celor ce and sucklings thou hast
sug łi-ai pregătit laudă perfected praise

din prisosul inimii grăieşte out of the abundance of the


gura heart the mouth speaketh

din pronia lui Dumnezeu God’s ordering

din simplu obicei from mere habit

din substanŃa lui Dumnezeu of the substance of God

din zilele lui Ioan Botezătorul from the days of John the
Baptist
dispreŃ al averii şi nepăsarea contempt of wealth and
faŃă de toate lucrurile de disregard of all such things
acest fel

Dumnezeu Ńi-a dat ochi God has given you eyes

Domnul şedea pe un nor The Lord sitteth upon a light


uşor cloud

232
dovezile arătate aici ale evidence here shown, of the
harului lui Cristos grace of Christ

Dumnezeu a consimŃit la God assented to their prayer


rugăciunile lor

Dumnezeu creează totul din God creates anything from


nimic nothing

după ce au avut harul after having had the grace

233
e luată ca o insultă is taken as an insult
E
ei s-au întristat foarte they were exceeding sorry

ei sunt ciumă pentru restul they are a plague to the rest

ei vă vor fi judecători they shall be your judges

el a fost pedepsit amar he was bitterly punished

El a împlinit He hath fulfilled

El a înviat din nou (cu un) în He have risen again with a


trup body

El a locuit în acel templu He dwelt in that spiritual


spiritual Temple

He is the cause of a
El este cauza învierii resurrection

el îi citează chiar pe ei înşişi he cites even themselves as


ca martori witnesses

El vă va răsplăti He shall reward you

Eli, Eli, lama sabahtani? Eli, Eli, lama sabachthani?

eliberaŃi de boli set free from diseases

they were all filled with the


erau toŃi plini de Duh Sfânt Holy Ghost

este luată din bărbatul său she was taken out of Man
234
este suficient să se vrea It is sufficient to will

I cast out devils by the Spirit


Eu cu Duhul lui Dumnezeu of God
scot pe demoni
eu sunt blând şi smerit cu I am meek and lowly in heart
inima

eu sunt om sub stăpânirea I am a man under authority


altora

Evanghelia ÎmpărăŃiei Gospel of the kingdom

235
facă-se voia Ta, precum în Thy will be done in earth, as
F
cer şi pe pământ. it is in heaven

face orbire în văz şi surzire make blindness into sight,


în auz and deafness into hearing

faceŃi lucruri demne de do things worthy of it


aceasta

faptele dreptăŃii voastre your alms

făcător de rău evil-doer

Blessed are they which are


fericiŃi cei care plâng crying

Blessed are they which do


fericiŃi cei ce flămânzesc şi hunger and thirst after
însetează de dreptate righteousness

fericiŃi cei milostivi Blessed are the merciful

Blessed are they which are


fericiŃi cei prigoniŃi pentru persecuted for
dreptate righteousness’ sake

fericiŃi cei săraci cu duhul Blessed are the poor in spirit

fericiŃi sunt ochii voştri blessed are your eyes

fi deasupra tuturor be above everything

fie el prinŃ, fie el cap be he prince, be he even the


încoronat crowned head
236
fiecare cuvânt care a ieşit every word that proceedeth
din gura lui Dumnezeu out of the mouth of God

fiecare cuvânt care iese din every word that proceedeth


gura Domnului out of the mouth of God

fiecăruia după puterea lui to everyone, according to his


several ability
fie-łi milă de Tine (fie be it far from thee
aceasta departe de tine /
Petru)

fiind lăsat / lăsaŃi să plece being let go

fiindcă este aşternut al for it is his footstool


picioarelor Lui

Fiul Omului va pătimi de la Son of man suffer of them.


ei

foarte cumpliŃi exceeding fierce

focul aprinde atâtea flăcări fire kindles as many flames

forŃa obiceiului the force of habit

frica s-a pogorât peste fear came upon every soul


fiecare suflet

fructul coapselor sale fruit of his loins

furtună mare s-a ridicat arose a great tempest

237
golit de orice ruşine void of all shame
G
grădina Edenului ca s-o garden of Eden to dress it
lucreze şi să o păzească and to keep it

grija acestei lumi care of this world

238
H
hrană spirituală spiritual food

239
Iisus l-a certat şi demonul Jesus rebuked the devil
I/Î
a ieşit din el

I s-a făcut milă de ele / he was moved with


milostivindu-se de ele compassion on them

I se închina worshipped him

ia pierderea asupra ta ca take the loss to yourself as


pedeapsă a ta your punishment

iarba ce face sămânŃă herb bearing seed

iată, Eu închei legământul behold, I establish my


Meu cu voi, cu urmaşii voştri covenant with you, and with
your seed after you

ia-Ńi osteneala take your labor

inima acestui popor s-a people’s heart is waxed gross


învârtoşat

intră întru bucuria enter thou into the joy of thy


domnului tău lord

insulele neamurilor / isles of the Gentiles


ostroavele neamurilor

izvoarele patimii sinews of passion

îi va prisosi he shall have abundance

240
îl voi cere will I require it

King cometh unto thee,


meek, and sitting upon an
Împăratul tău vine la tine ass, and a colt the foal of an
blând şi şezând pe asină, pe ass.
mânz, fiul celei de sub jug
împodobi Biserica cu o adorn the Church with a
mulŃime (de sfinŃi) multitude

împreună lucrător cu coefficient of God


Dumnezeu

În acelaşi chip Îl ocărau (îi cast the same in his teeth


aruncau aceleaşi în dinŃi...)

în care este suflu de viaŃă wherein is the breath of life

în ce tăcere prea-amară in what too bitter silence

in sorrow thou shalt bring


în dureri vei naşte copii forth children

în ÎmpărăŃie vor fi puŃini, dar in the Kingdom there will be


în iad mulŃi few, but in hell many

în întâmpinarea Lui (să-L to meet Him


întâmpine)

în întunericul cel mai into outer darkness


dinafară

by what name have ye done


în numele cui ai făcut asta this

în numele lui Iisus Hristos in the name of Jesus Christ

în numele Lui vor nădăjdui in his name shall the


neamurile Gentiles trust

241
in the name of the Father,
în numele Tatălui şi al Fiului and of the Son, and of the
şi al Sfântului Duh Holy Ghost

în sac şi în cenuşă sackcloth and ashes

în sudoarea feŃei tale vei In the sweat of thy face shalt


mânca pâinea ta thou eat bread

înaintea lui Dumnezeu / în in the sight of God


faŃa lui Dumnezeu

ÎnălŃarea lui Hristos Christ’s Ascension

înălŃat până la cer exalted unto heaven

îngenunchind înaintea Lui bowed the knee before him

Înger la mormânt Angel at the sepulchre

attended with some sense of


însoŃit de ceva simŃ al ruşinii shame

Întinde mâna ta stretch forth thine hand

turn to him the other also


întoarce-i şi pe celălalt
întristat este sufletul Meu My soul is exceeding
până la moarte sorrowful, even unto death

in whom my soul is well


întru Care a binevoit sufletul pleased
Meu
întru care binevoieşte in whom my soul delighteth
sufletul Meu

întru slava Tatălui Său in the glory of his Father

242
întrupându-se din substanŃa embodying of the Divine
divină Substance

înŃelepciunea lui Dumnezeu God`s wisdom

înŃelepŃi ca şerpii şi buni ca wise as serpents, and


porumbeii harmless as doves

îŃi atrag atenŃia I draw your heed

îŃi va răsplăti Ńie shall reward thee

243
jugul Meu e bun şi povara my yoke is easy, and my
J
Mea este uşoară burden is light

juncii mei şi cele îngrăşate s- oxen and my fatlings are


au junghiat killed

jură de (pe) tine însuŃi swear by yourself

jurăminte mincinoase false oaths

244
L
la început a făcut Dumnezeu In the beginning God created
cerul şi pământul the heaven and the earth

la întâmplare at random

la voi însă şi perii capului the very hairs of your head

lasă morŃii să-şi îngroape let the dead bury their dead
morŃii lor

le-au aşternut la picioarele they laid them at the


Apostolilor Apostles’ feet

le-au batjocorit entreated them spitefully

legământul pe care covenant which God made


Dumnezeu l-a făcut

li s-au deschis ochii la eyes of them both were


amândoi opened

limbajul unui om care a language of a soul which has


renunŃat la viaŃa prezentă / renounced this present life
a renunŃat la această viaŃă

luând Domnul Dumnezeu Lord God formed man of the


Ńărână din pământ, a făcut dust of the ground
pe om

luaŃi jugul Meu asupra take my yoke upon you


voastră

luaŃi, mâncaŃi, acesta este take, eat; this is my body


trupul Meu
245
mai mare decât toate greatest among herbs
M
legumele

mai mic decât toate least of all seeds


seminŃele

m-ai rugat you (thou) desiredst me

mama tuturor celor vii mother of all living

marginile pământului uttermost parts of the earth

mă rog vouă / Ńie I pray you

măcinând la moară grinding at the mill

mărturia vine din toate testimony comes from all


părŃile quarters

mergi înapoia Mea, satano! get thee behind me, Satan

I have compassion on the


milă îmi este de mulŃime multitude

I will have mercy, and not


milă voiesc, iar nu jertfă sacrifice

miluieşte-ne pe noi Have mercy on us

model pentru ceilalŃi pattern to the rest

molia şi rugina le strică moth and rust doth corrupt

moşteniŃi împărăŃia inherit the kingdom

246
N
n-aŃi fi osândit pe cei would not have condemned
nevinovaŃi the guiltless

n-au fost vrednici were not worthy

năvăleşte asupra ta rushes upon you

ne ridicăm vocea lift up our voice

wicked and adulterous


neam viclean şi adulter generation

evil and adulterous


neam viclean şi desfrânat generation seeketh after a
cere semn sign

negăsind cum să-i finding nothing how they


pedepsească might punish them

neînvăŃaŃi şi oameni simpli unlearned and common men

Neputinciosului to the impotent man

nici în veacul acesta, nici în neither in this world, neither


cel ce va să fie in the world to come

nici nu a văzut carnea sa nor did His flesh see


putrezire corruption

niciodată nu s-a arătat aşa It was never so seen in Israel


în Israel

nimeni să nu înjure de let no one swear by God


Dumnezeu

247
nimic nu este acoperit care there is nothing covered,
să nu iasă la iveală şi nimic that shall not be revealed;
ascuns care să nu ajungă and hid, that shall not be
cunoscut known

nu a putut să-l poarte (să-l he could not bear it


îndure)

nu a rămas sufletul său în neither was His soul left in


iad hell

nu e nimeni care să audă there is none to hear

nu cugeŃi cele ale lui savourest not the things that


Dumnezeu be of God

nu erau aceştia din urmă? was it not these last?

nu este de folos să se însoare it is not good to marry

nu este de mirare it is no wonder

nu ispiti pe Domnu Thou shalt not tempt the


Dumnezeul Tău Lord thy God

nu le venea să-şi creadă hardly believe their very


ochilor eyesight

nu ne-a convins să vorbim imprisonment did not prevail


supus with us to speak

nu s-au pocăit shouldest not

nu se cădea shouldest not

nu va rămâne pururea My spirit shall not always


Duhul Meu în oamenii strive with man, for that he
aceştia, pentru că sunt also is flesh
numai trup

248
nu venise timpul / timpul the time was not near
nu era aproape

nu voi sunteŃi care vorbiŃi, ci it is not ye that speak, but


Duhul Tatălui vostru este the Spirit of your Father
care grăieşte întru voi which speaketh in you

nu vor mai înceta shall not cease

nuanŃă (tentă, ton) tinge

nume care este deasupra Name which is above every


fiecărui nume name

numele lui Hristos şterge the name of Christ remits


păcatele sins

numele Sfântului Tău Prunc Name of Thy holy Child


Iisus Jesus

nu-şi ia crucea taketh not his cross

nu-Ńi fac nedreptate I do thee no wrong

249
o asină legată şi un mânz cu an ass tied, and a colt with
O
ea her

O, omule! O man

obârşiile cerului şi a generations of the heavens


pământului and of the earth

Ochi pentru ochi şi dinte an eye for an eye, and a


pentru dinte tooth for a tooth

man whom he had formed,


omul pe care-l zidise the

orb pe orb călăuzind blind lead the blind, the

orbii îşi recapătă vederea blind receive their sight

ori vinzi ori cumperi or sell or buy

every kingdom divided


Orice împărăŃie care se against itself is brought to
dezbină în sine se pustieşte desolation

whatsoever thou shalt loose


orice vei dezlega pe pământ on earth shall be loosed in
va fi dezlegat şi în ceruri heaven

whatsoever thou shalt bind


orice vei lega pe pământ va fi on earth shall be bound in
legat şi în ceruri heaven

oricine ar fi el whosoever he be

250
Osana Fiului lui David Hosanna to the Son of David

oştirea lor host of them

251
Pâinea noastră cea spre give us this day our daily
P
fiinŃă dă-ne-o nouă astăzi bread

până ce El va da drumul until He put His foes under


mulŃimilor His feet

până ce El va pune pe till he send forth judgment


duşmanii Săi sub picioarele unto victory
Sale

până ce nu va scoate, spre till he send forth judgment


biruinŃă, judecata unto victory

până ce va veni Fiul Omului till the Son of man be come

shalt be brought down to


Până la iad te vei coborî hell

până la marginile to the uttermost part of the


pământului earth

până voi aduce pe duşmanii until I make Thine enemies


tăi la picioarele tale Thy footstool

pasibil să fie lovit din toate liable to be struck at from all


părŃile sides

păcătoşenia altora wickedness of others

pământ eşti şi în pământ te for dust thou art, and unto


vei întoarce dust shalt thou return

păzeşte-te de la a da şi a lua beware of give an take

păzirea poruncilor keeping of the


252
commandments

pe această piatră voi zidi upon this rock I will build


Biserica Mea my church

pe Care cerul trebuie să-L whom the heaven must


primească receive

pe care Dumnezeu L-a whom God raised up


înălŃat

pe care Dumnezeu l-a înviat whom God hath raised from


din moarte the dead

pe Care L-ai uns whom Thou didst anoint

pe Mine Mă primeşte receiveth me

pe uliŃe in the streets

pentru că acesta este for this is my blood of the


sângele Meu, al Legii celei new testament
noi

pentru că mântuire for if the salvation of that


sufletului a fost aşa de soul was of such value, that
valoroasă, încât Fiul lui the Son of God became man,
Dumnezeu s-a făcut om, şi a and suffered so much
suferit atât de mult

pentru că nu cauŃi la faŃa for thou regardest not the


oamenilor person of men

pentru ce faceŃi supărare why trouble ye the woman


femeii

pentru ce te-ai îndoit wherefore didst thou doubt

pentru numele Meu for my name’s sake

253
pentru propria sa nedreptate for his own injustice

peste măsură above measure

peste patruzeci de ani above forty years old

piatră pe piatră stone upon another

planuri lumeşti worldly plans

plăcut vederii pleasant to the sight

plin (umplut) de (cu) Duhul filled with the Holy Ghost


Sfânt

pocăiŃi-vă, căci împărăŃia Repent: for the kingdom of


cerurilor este aproape heaven is at hand.

pomul cunoştinŃei binelui şi tree of knowledge of good


răului and evil

pornesc din inimă come forth from the heart

gates of hell shall not prevail


porŃile iadului nu o vor birui against it, the

poruncile lui Dumnezeu commandments of God

potrivit pentru el meet for him

poŃi să mă curăŃeşti you can make me clean

poveŃe ale desăvârşirii counsels of perfection

preŃul celui preŃuit price of him that was valued

prevestind Dumnezeirea Sa betokening His Godhead

254
prin a nu da cale liberă by not giving way to wrath
mâniei

prin El noi ne naştem din through Him do rise again


nou / vom învia (we)

prin harul şi mila Domnului through the grace and mercy


Nostru Iisus Hristos of our Lord Jesus Christ

printre semănături through the corn

PrinŃul (sau Autorul) VieŃii Prince (or Author) of Life

prinzând pe Ioan laid hold on John

pun curcubeul meu în nori I do set my bow in the cloud

pune frâu limbilor noastre put a bridle on our tongues

pune-voi Duhul Meu peste I will put my spirit upon him


El

puterea mea este desăvârşită My strength is made perfect


în slăbiciune in weakness

puterile cerurilor se vor powers of the heavens shall


zgudui be shaken

255
rânduit dumnezeieşte divinely ordered
R
rămâneŃi aici pentru noi tarry ye here for us

rănile mele put şi sunt my wounds stink, and are


putrezite corrupt

rău prin natura sa evil by nature

the kings of the earth stood


regii pământului s-au ridicat up

ridicându-şi Lot ochii Lot lifted up his eyes

256
S
s-a aruncat de pe Ńărm în ran violently down a steep
mare place into the sea

s-a căit Domnul it repented the Lord

S-a despărŃit de ei parted from them

withdrew himself from


S-a dus de acolo thence

S-a uitat pe pământ şi l-a He looketh on the earth, and


făcut să tremure maketh it to tremble

sângele Lui asupra noastră His blood be on us, and on


şi asupra copiilor noştri! our children.

would be striving to no
s-ar fi străduit fără rost purpose

sarcină conception

sarea pământului salt of the earth

s-au deschis jgheaburile the windows of heaven were


cerului opened

s-au desfăcut toate izvoarele fountains of the great deep


adâncului celui mare broken up

s-au mâniat were moved with indignation

să aruncăm afară spiritul let us cast out that spirit of


crimei şi al duşmăniei murder and enmity

să asculte înŃelepciunea lui hear the wisdom of Solomon


257
Solomon

set a man at variance


să despart pe fiu de tatăl său against his father

să deveniŃi învăŃători lumii become teachers to the world

să facă o cale pentru toată make a way for all virtue to


virtutea să intre come in

să facem om după chipul şi Let us make man in our


asemănarea noastră image, after our likeness

să faci un fir de păr alb sau make one hair white or black
negru

să fie lovit de orbire be struck blind

să le arate semn din cer to show them a sign from


heaven
give them meat in due
să le dea hrană la timp season

să lucreze asupra lor mai work upon them more


puternic powerfully

dishonor and embarrass


să necinste ti şi să ruşinezi honest worthiness of your
vrednicia cinstită a vieŃii tale life

shall not step over the


să nu calce pragul Bisericii threshold of the Church

disbelieve the work of


să nu crezi în opera CreaŃiei Creation

să nu mărturiseşti strâmb not bear false witness

să nu ştie stânga ta ce face let not thy left hand know

258
dreapta ta what thy right hand doeth

să ridice urmaşi fratelui său raise up seed unto his


brother
să se arate oamenilor be seen of men

să se înmul ească pe multiply upon the earth


pământ

să Se roage singur apart to pray

să se socotească take account / to reckon

să se statornicească tot every word may be


cuvântul established

să smulgă spice şi să pluck the ears of corn, and


mănânce to eat

să ştii cu siguranŃă know of a surety

să tămăduiască orice boală heal all manner of sickness


şi orice neputinŃă and all manner of disease

să Ńii înaintea Domnului perform unto the Lord thine


jurămintele tale oaths

să-i ameninŃăm direct let us straightly threaten


them
să-L implicăm drag Him in

să-L scape acum let him deliver him now

să-şi calce jurămintele trample upon his oath

scoală-te, ia-Ńi patul şi mergi arise, take up thy bed, and


la casa ta go unto thine house

Scriptura a trebuit să fie Scripture must needs have

259
împlinită been fulfilled

scuturaŃi praful de pe shake off the dust of your


picioarele voastre feet

se umpluse de silnicii was filled with violence

it shall be given you in that


se va da vouă în ceasul acela same hour what ye shall
ce să vorbiŃi speak

se va lipi de femeia sa shall cleave unto his wife

se va scula din morŃi be risen again from the dead

se vor adăuga vouă shall be added unto you

se vor scula copiii împotriva shall rise up against their


părinŃilor parents

se vor scula la judecată shall rise in judgment

semn al legământului token of the covenant

sfânt (sfinŃit, sacru, închinat) sacred

Sfântul Duh a vorbit mai Holy Ghost spoke before by


înainte, prin gura lui David the mouth of David

sfinŃească-se numele Tău hallowed be thy name

SfinŃeşte sanctifieth

Singurul Născut Fiul al lui Only-Begotten Son of God


Dumnezeu Însuşi Himself

slugă bună şi credincioasă good and faithful servant

sminteală Îmi eşti thou art an offence unto me

260
Spiritul va veni în curând Spirit would shortly come

Stâlpul Flagelării (Biciuirii) Pillar of Flagellation

stând în locul cel sfânt stand in the holy place

Stăpânul tuturor Master of all

stejarul Mamvri plain of Moreh

sufletul nu pot să-l ucidă not able to kill the soul

suindu-se ei în corabie come into the ship

suindu-Se la Ierusalim going up to Jerusalem

261
şaptezeci de ori câte şapte seventy and sevenfold
Ş
şarpele m-a amăgit serpent beguiled me

şederea lui Cristos in cer Christ’s sitting in heaven

şi dacă voiŃi să înŃelegeŃi and if ye will receive it

şi mai mult decât un prooroc and more than a prophet

and lead us not into


şi nu ne duce pe noi în ispită temptation

and man became a living


şi s-a făcut omul fiinŃă vie soul

şiret subtle

262
T
tainele împărăŃiei cerurilor mysteries of the kingdom of
heaven

târându-se pe pământ crawling upon the earth

Tatăl Meu, Cel din ceruri my Father which is in


heaven
Tatălui tău, Care este în Father which is in secret
ascuns

I adjure thee by the living


te jur pe Dumnezeul cel viu God

Tidal, regele din Gutim Tidal king of nations

timpul Meu este aproape My time is at hand

Tirului şi Sidonului le va fi more tolerable for Tyre and


mai uşor în ziua judecăŃii Sidon at the day of judgment

toarnă harul Său pours forth His grace

toate făpturile every living substance

tot trupul se abătuse de la all flesh had corrupted his


calea sa pe pământ way upon the earth

toŃi cei ce se aflau în all sick people


suferinŃe

trei măsuri de făină three measures of meal

tremuraŃi la cuvânt tremble at the word

Tu Cel Atotpriceput şi Thou the All-skilful and Wise


263
ÎnŃelept

Tu eşti Cel ce vine Art thou he that should


come
turma Regelui King’s own flock

264
ł
Ńine discursuri lungi draw out long speeches

Ńine până la o vreme dureth for a while

265
uda Raiul water the garden
U
un munte din est a mount of the east

una o sută, alta şaizeci, alta some an hundredfold, some


treizeci sixtyfold, some thirtyfold

unge capul tău anoint thine head

Unul este Domnul Nostru One is our Master

266
V
va da frate pe frate la moarte deliver up the brother to
death

va face voia Tatălui Meu shall do the will of my Father


Celui din ceruri which is in heaven

va greşi Ńie trespass against thee

va lăsa omul pe tatăl său şi shall a man leave his father


pe mama sa and his mother

va purta mărturie faptului bear witness to the fact

Vai lumii, din pricina woe unto the world because


smintelilor! of offences

vă va boteza cu Duhul Sfânt shall baptize you with the


Holy Ghost

vă vor da în mâna deliver you up

vă vor da pe mâna will deliver you up to the


sinedriştilor councils

văzând, ei nu văd şi auzind seeing see not; and hearing


nu aud, nici nu înŃeleg they hear not, neither do
they understand

vedeŃi, nimeni să nu ştie see that no man know it

vei muri negreşit thou shalt surely die

veŃi găsi odihnă sufletelor ye shall find rest unto your


voastre souls
267
viaŃa pe care El a avut-o nu life He had was not from
a fost de la altul another

Vie împărăŃia Ta Thy kingdom come

viermele care nu moare worm that dieth not

vin amestecat cu fiere vinegar to drink mingled


with gall

vină pacea voastră peste ea let your peace come upon it

vindecând toată boala şi healing every sickness and


toată neputinŃa în popor every disease among the
people

Vineri day of the preparation

voi sunteŃi cu mult mai de ye are of more value than


preŃ decât păsările many sparrows

voia lui Dumnezeu will of God / God`s will

voim să vedem de la Tine un we would see a sign from


semn thee

vor fi amândoi un trup they twain shall be one flesh

vor fi aruncaŃi în întunericul shall be cast out into outer


cel mai din afară darkness

Vorba voastră să fie aşa: da let your yea be yea, and your
pentru da, şi nu pentru nu nay, nay

vorbit în limbi speak with other tongues

268
Z
zeciuială tithe

zic vouă I say unto you

ziua judecăŃii judgment day

269
Transcrierea modernă
a unor cuvinte englezeşti arhaice

shalt shall
shew show
souldest should
-st (ex.: rememberest) -d (remembered)
-th (ex.: giveth) -s (gives)
thee to you
thine your
thou you
thy yours
unto to
yea yes
nay not

270
CUPRINS

7
Cuvinte puse dinainte

10
Cuvinte şi scurte expresii

126
Nume ale părinŃilor din Pateric

139
Nume şi titluri

220
Expresii

Transcrierea modernă a unor cuvinte englezeşti 270


arhaice

271