Sunteți pe pagina 1din 16

MODULUL 1: INTRODUCERE. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CIVIC.

BIBLIOGRAFIE

Timpul mediu necesar pentru studiu: 120 minute.

Obiective educaţionale
În urma studierii acestui Modul, vei dobândi următoarele competenţe şi aptitudini:
- SĂ SE IDENTIFICE MODUL DE PARCURGERE A SSI-ULUI;
- SĂ SE RECUNOASCĂ MODUL DE EVALUARE LA ACEASTĂ DISCIPLINĂ;
- SĂ SE ANALIZEZE OBIECTIVELE EDUCAȚIEI CIVICE;
- SĂ SE APRECIEZE INTERDISCIPLINARITATEA ÎN CAZUL EDUCAȚIEI
CIVICE;
- SĂ SE IDENTIFICE ECHIPAMENTELE NECESARE STUDIULUI;
- SĂ SE ÎNȚELEAGĂ IMPORTANȚA BIBLIOGRAFIEI SUPLIMENTARE ÎN
FORMAREA NOȚIUNILOR DE EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI METODICA ACESTEIA;

Cuvinte cheie:
AT, TC, bibliografie suplimentară, obiective, mod de evaluare, echipamente pentru
studiu, competențe.
Cuprinsul Modulului:

Modulul 1: Introducere. Conţinutul învăţământului civic. BibliografieError! Bookmark not


defined.
Obiective educaţionale ............................. Error! Bookmark not defined.
Cuvinte cheie ........................................... Error! Bookmark not defined.
Cuprinsul Modulului ................................ Error! Bookmark not defined.
1.1. Introducere. Conţinutul învăţământului civic. Bibliografie Error! Bookmark not defined.
Subiecte pentru autoevaluare: ...................... Error! Bookmark not defined.
Întrebări de autoevaluare.......................... Error! Bookmark not defined.
Teste grilă pentru autoevaluare ................ Error! Bookmark not defined.
Probleme/Exerciţii rezolvate .................... Error! Bookmark not defined.
Subiecte pentru evaluare şi control .............. Error! Bookmark not defined.
Teme pentru aprofundarea cunoştinţelor . Error! Bookmark not defined.
Întrebări de evaluare ................................ Error! Bookmark not defined.
Jocuri de rol.............................................. Error! Bookmark not defined.
Studii de caz propuse pentru acest Modul Error! Bookmark not defined.
Teste grilă: ............................................... Error! Bookmark not defined.
Aplicaţii/ Comentarii/ analize de texte/ situaţiiError! Bookmark not defined.
Studii de caz propuse pentru acest Modul Error! Bookmark not defined.
Referate/lucrări de reacţie ........................ Error! Bookmark not defined.
Probleme/Exerciţii propuse spre rezolvareError! Bookmark not defined.
Rezumatul acestui Modul .............................. Error! Bookmark not defined.
Bibliografie obligatorie .................................. Error! Bookmark not defined.
Bibliografie ..................................................... Error! Bookmark not defined.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1 INTRODUCERE. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

CIVIC. BIBLIOGRAFIE

1.1. INTRODUCERE. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CIVIC. BIBLIOGRAFIE.

O metodică a educației civice reprezintă în zilele noastre o lucrare absolut necesară, atât
din punct de vedere a științelor educației, a învățământului, dar mai cu seamă din perspectiva
societății românești situată în derivă în ultimul sfert de secol, datorită unei slabe pregătiri în
sensul democrației a corpului civic al acestei țări.

Acești ani pe care i-am putea numi vremea deziluziilor au făcut trecerea de la un regim
politic totalitar, cu anumite așteptări de la cetățenii săi, la un regim democratic, cu pretenții noi
diferite de cele totalitare: termeni noi, concepte noi, comportamente diferite. Toate acestea însă,
presupun și definirea lor și formarea lor, în așa numitul corp civic prezent, sau măcar a viitorilor
cetățeni.

Numai și reamintirea acelor speranțe, simpla enunțare a obiectivelor pe care și le fixau


românii în 1990 dau măsura contrastului cu temerile de astăzi, cu nemulțumirile actuale ale
unora. Douăzeci și unu de ani separă optimismul de ieri de pesimismul de azi. Proiectele de
atunci au devenit decepțiile de azi, provocând o deziluzie generală, care modifică judecata
noastră despre democrație.

Dacă vom analiza demografic cei douăzeci și unu de ani, vom constata, că perioada este
durata unei generații, iar această nouă generație nu a avut șansa să cunoască, să se formeze, să se
instruiască în ceea ce noi numim adesea democrație.

Durata acestei generații a fost una în care conținutul învățământului ca formă și fond s-a
tot reformat, fără să țină seama de faptul că accentul în formare trebuie pus pe un nou tip de
cetățean, care să corespundă cerințelor noului regim. Dintr-o inerție greu explicabilă, educația
civică nu s-a bucurat de rolul și rostul pe care îl reclama noile realități. Multe din aspectele
specifice culturii civice au fost lăsate la o parte din manualele de educație civică.

Pe de altă parte generația celor 21 nu a cunoscut faptul că oamenii sunt cei ce fac istoria
pe care o trăiesc. În avântul de redescoperire a istoriei naționale unii și-au propus să introducă în
povestirea trecutului, mai multă logică și raționalitate, decât au existat în realitate. Astfel, această
generație a fost văduvită de o istorie națională obiectivă, care ar fi contribuit și ea la formarea
cetățeanului de azi, a omului politic, leaderul de mâine.
Ar mai fi un aspect care motivează formarea conceptelor civice și o atentă aplecare
asupra acestora. Conținutul vieții politice este dat de cetățeni, care din viața politică sunt
propulsați în a reprezenta și a face să funcționeze regimul politic. Dacă viața politică este una
bolnavă, cu siguranță și regimul politic va avea de suferit. Prin urmare feedback-ul va provoca
neajunsuri și nemulțumiri cetățeanului de la care pornește totul, sau este măsura tuturor faptelor
într-o democrație.

O altă motivație a necesității formării conceptelor civice este dată de experiența


democrațiilor consacrate, care au demonstrat că un regim democratic nu poate funcționa fără o
societate civilă osificată, bine definită și motivată.

Prin urmare sunt expuse mai sus câteva din gândurile cu care trebuie să pornim în
abordarea acestei discipline școlare, chiar de la nivelul clasei a IV. Obiective, metode, mijloace,
conținuturi, sunt folositoare într-o proporție covârșitoare nouă ca dascălii, formatori de
cunoștințe și deprinderi, dar sunt convins că și nouă ca și cetățeni.

În cadrul programului de studiu cursul este disciplină de specialitate, impusă, cu


un număr de trei credite. Locul acestei discipline este justificat de:
 nevoia de a ne iniţia în practicarea unui comportament civic într-o societate democratică:
un comportament activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, reflexiv,
autoevaluativ;
 necesitatea de alfabetizare civică, familiarizarea cu limbajul, tematizările şi activităţile de
învăţare specifice;
 posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei prin accentuarea dimensiunilor
afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării şi a comunicării sociale
responsabile.

Obiectivele cursului sunt:


-să cunoască obiectul didacticii predării civice şi tematica didacticii predării civice

-să-şi înşusească principalele concepte civice

-să identifice obiectivele studiului educaţiei civice

-să recunoască aplicarea metodelor didactice in predarea educaţiei civice


-să înţeleagă necesitatea folosirii mijloacelor de învăţământ pentru studiul educaţiei civice

-să identifice noţiunile specifice educaţiei civice

-să explice un curriculum la clasa a III şi a IV- educaţie civică

-să aprecieze locul educaţiei civice în formarea tuturor subiecţilor din perspectiva
caracteristicilor fundamentale ale acesteia

Competenţe specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice


disciplinei)
- cunoaşterea şi înţelegerea problematici circumscrisă educaţiei civice, proprii României şi
Europei de astăzi, prefigurându-se o intensificare a schimburilor şi transformărilor în educaţie
- să cunoasca obiectul didacticii educaţiei civice
-să identifice obiectivele studiului educaţiei civice

2. Explicare si interpretare
- capacitatea de interpretare şi evaluare metodologică a unei cercetări cu privire la metodica
educaţiei civice
- explicarea şi motivarea unui curriculum la clasa a III şi a IV- educaţie civică

3. Instrumental – aplicative
- capacitatea de a prezenta unele strategii didactice
- capacitatea de adaptare, de reorganizare flexibilă a propriilor repere culturale
- stăpânirea unor noţiuni specifice educaţiei civice
- capacitatea de a dezvolta idei în sfera metodicii
-să înţeleagă necesitatea folosirii mijloacelor de învăţământ pentru studiul educaţiei civice

4. Atitudinale
Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de metodologia cercetării ştinţifice
aplicate
Conştientizarea locului educaţiei civice în formarea tuturor subiecţilor din perspectiva
caracteristicilor fundamentale ale acesteia
Valorificarea optima si creativă a propriului potenţial în activităţile specifice educaţiei pentru
societate şi metodicii acestei

Suportul de studiu individual este structurat pe module și submodule, care vor fi parcurse
în ordinea prezentată în funcție de unitățile de învățare.
Resursele complementare vor consta din cd-uri cu discursuri ale unor
personalități în strânsă legătură cu regimurile democratice sau totalitare, filme documentare și
bibliografie. Acestea vor fi în conexiune cu modulele și submodulele și vor avea rolul de a
înlesni activitatea de predare-învățare. Ele vor fi postate pe platformă.

Modalitatea de evaluare este supusă hotărârilor DIDIFR. Astfel temele de control (TC)
vor fi în număr de două așa cum apar ele stabilite și în programa analitică și calendarul
disciplinei. TC 1 are ca și titlu Noţiuni de civică. Etică şi civism, iar TC 2 Metodica activităţilor
de educaţie civică. Nota acordata la fiecare TC va reprezenta procent din nota finală ( pentru
ambele TC-uri 20%, adică 20 puncte din 100 maxime. 10 pentru fiecare TC. 2x10p=20p). Vom
anvizaja toate temele care au legătură cu titlul și planul propus. Vom face diferențiere în
acordarea notei de următorii itemi: aparat critic, conținutul referatului, limbajul, structura
referatului, folosirea conectorilor specifici textului argumentativ, importanța celor expuse din
punct de vedere științific, estetica lucrării și bibliografie. Pe lângă acestea, temele săptămânale
vor fi notate și vor avea pondere în stabilirea notei finale. Aceste teme trebuie să întrunească
cerințele expuse mai sus, la TC, iar conținutul lor este: Persoana, Omul fiinţă socială, Familia
contemporană, Instituţii şi practici democratice, Drepturile omului şi ale copilului. Dreptatea şi
egalitatea, Educaţia ecologică, Conţinutul educaţiei civice, Obiectivele studiului educaţiei civice,
Metode didactice în predarea educaţiei civice, Mijloace de învăţământ pentru studiul educaţiei
civice, Strategii didactice la educaţia civică. Pe lângă acestea realizarea unui proiect de activitate
didactică pe parcursul semestrului va aduce procente în stabilirea notei finale. Localizarea
temporală a acestora este în strânsă legătură cu calendarul disciplinei și orarul.

Criteriile de evaluare/notare şi modul de stabilire a notei finale (ponderea evaluării pe


parcurs şi a celei finale în nota finală) vor fi stabilite în felul următor:

- răspunsuri la examen
50%
Stabilirea notei - activităţi aplicative atestate- proiect etc.
10%
finale
(procentaje) - teme de verificare săptămânală / AT
20%
- teme de control TC
20%
Este absolut necesar ca autoevaluarea și subiectele de evaluare și control să fie parcurse și
realizate sarcinile de la aceste puncte, deoarece pentru fiecare săptămână aferentă va trebui să
postezi pe platformă cel puțin una din cerințele de la aceste puncte. În fapt există pe platformă
butoanele pentru încărcarea materialelor la fiecare modul.
Atenție mărită se impune în acest caz, deoarece la sfărșitul fiecărei săptămâni butoanele
pentru încărcarea temelor se vor închide. Deci, dacă nu ai postat până la sfărșitul săptămânii
munca aferentă de la sfârșitul modulului, atunci ai pierdut ocazia și prin urmare vei pierde
punctele aferente acestei munci. Aceste puncte, după cum poți constata și în tabelul de mai sus,
sunt în număr de 20 dintr-un total de 100. Ele sunt împărțite astfel 10 puncte pentru primele șase
cerințe de la modulele 1-6 și 10 puncte pentru cerințele de la modulel 7-12.

Interdisciplinaritatea cu istoria, literatura, geografia, filosofia și alte științe facilitează


însușirea cunoștințelor de educație civică.

Sunt numeroase aspecte din SSI-ul de Istorie și metodica acesteia din semestrul I care se
întrepătrund și ajută la formarea noțiunilor de civică, în special cele legate de sistemul politic,
drepturi și libertăți cetățenești, raporturile cetățean stat în societatea democratică ș.a.

Literatura în general și cea pentru copiii în special ajută la formarea unor


trăsături morale prin puterea exemplelor pe care ea le oferă.

Materialul de studiu va fi parcurs pe module, submodule și sub-submodule acolo unde


este cazul. Modulele vor fi parcurse în ordinea existentă de la 1 la 12 fiecare modul aferent unei
săptămâni. În cadrul fiecărui modul există autoevaluarea, la unele chiar trei forme de
autoevaluare, pe parcurs. Totodată la sfârșitul modulului există subiecte pentru autoevaluare,
pentru evaluare și control care te ajută în formarea, însușirea și deslușirea conținutului educației
civice și a metodicii acestei discipline. Consider că de un real folos este munca independentă pe
care trebuie să o realizezi la sfârșitul fiecărui submodul în cadrul subiectelor pentru evaluare și
control.

Legătura cu biblioteca este una indispensabilă, iar aprofundarea se poate realiza


și prin accesarea internetului, respectiv accesarea acelor lincuri indicate la sfârșitul moduleleor.
Prin urmare accesul la internet este absolut indispensabil pentru reușita ta, mai cu seamă că
postarea pe platformă a AT-urilor și a TC-urilor se poate face doar dispunând de acest
echipament.

Bibliografia suplimentară recomandată la sfârșitul fiecărui modul se găsește la


Biblioteca Universității sau la Biblioteca Județeană. Nu este exclus ca unele referințe
bibliografice să le găsești și la alte biblioteci. Ea îți este de un real folos pentru atingerea
obiectivelor operaționale ale acestui curs.

Evaluarea, așa cum poți constat și din cele prezentate mai sus, va fi în strânsă legătură cu
obiectivele precizate atât în introducerea de față, cât și în prima parte a fiecărui modul la rubrica
destinată obiectivelor operaționale. Examenul scris va avea strânsă legătură cu aceste obiective și
va fi în forma celor de la autoevaluare, evaluare și control.

Aceste aspecte se regăsesc în parte și în Programa analitică existentă pe platformă, și în


Calendarul disciplinei existent tot acolo.

Autoevaluare (sarcină de învăţare) tip 1:

Dacă ai înţeles paragrafele parcurse până aici, atunci te


rog să răspunzi la următoarea întrebare:

Ce este introdus după fiecare sub-submodul?


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Dacă consideri că ai răspuns corect, verifică-te mai jos.


Dacă nu, atunci te rog să revii asupra paragrafelor
parcurse până acum, pentru a le aprofunda.

Răspunsul corect la întrebarea anterioară este:

După fiecare sub-submodul se vor introduce subiecte


de control/autoevaluare care să-i permită studentului
să-şi evalueze cunoştinţele teoretice asimilate şi dacă
a înţeles ce a studiat în cadrul fiecărui sub-submodul.
Dacă ai răspuns corect, te felicit!
Dacă nu, atunci trebuie să revii asupra paragrafelor
parcurse până acum, pentru a le aprofunda.

Autoevaluare (sarcină de învăţare) tip 3:

Dacă ai înţeles paragrafele parcurse până aici, atunci te


rog să completezi cuvintele lipsă în textul de mai jos:
Temele de control (TC) vor fi în număr …..așa cum
apar ele stabilite și în programa analitică și calendarul
disciplinei.

Scrie aici răspunsul considerat corect de către tine:

...........................................................................................

şi apoi, verifică-te mai jos dacă ai dat răspunsul corect.

Răspunsul corect este: de două

Dacă ai răspuns corect, te felicit!


Dacă nu, atunci trebuie să revii asupra paragrafelor
parcurse până acum, pentru a le aprofunda.
Dacă ai înţeles paragrafele parcurse până aici, atunci te
rog să răspunzi la următoarea întrebare:
Care este obligația ta săptămânală?Detaliază
răspunsul!

Completează aici răspunsul considerat corect de către


tine:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Dacă ai terminat de răspuns, verifică-te mai jos.

Răspunsul corect este:

Este absolut necesar ca autoevaluarea și subiectele de


evaluare și control să fie parcurse și realizate sarcinile
de la aceste puncte, deoarece pentru fiecare săptămână
aferentă va trebui să postezi pe platformă cel puțin una
din cerințele de la aceste puncte.
Dacă ai răspuns corect, te felicit!
Dacă nu, atunci trebuie să revii asupra paragrafelor
parcurse până acum, pentru a le aprofunda.

Subiecte pentru autoevaluare:

Întrebări de autoevaluare
In aceasta sectiune apar intrebarile de autoevaluare finala pentru acest Modul. La fel ca si in
celelalte sectiuni asemanatoare, dupa intrebare va trebui sa apara o portiune de pagina in care
studentul sa poata scrie raspunsul la intrebare, de exemplu:

1. Ce fel de disciplină este cursul și care este numărul de credite al acestei discipline??
Scrie răspunsul tău aici:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Răspunsul corect la întrebarea de mai sus este:


În cadrul programului de studiu cursul este disciplină de specialitate, impusă, cu un număr de trei
credite.

Dacă aţi terminat de răspuns la întrebările de mai sus, verificaţi-vă răspunsurile date
confruntându-le cu materialul teoretic prezentat în acest Modul.
Nu aţi răspuns corect la toate întrebările? Nu fiţi
dezamăgiţi, căci vă recomandăm să reparcurgeţi materialul
teoretic şi cu siguranţă veţi putea răspunde acestor întrebări.
E simplu! Puteţi de asemenea, să vă notaţi eventualele
nelămuriri, pentru a le clarifica în cadrul Activităţii tutoriale
(AT).
Aţi răspuns corect la toate întrebările? FELICITĂRI!!!
Continuaţi parcurgerea acestui Modul pentru a vă pregăti
corespunzător în vederea atingerii obiectivelor stabilite
pentru acest Modul.

Teste grilă pentru autoevaluare:


1. Conştientizarea locului educaţiei civice în formarea tuturor subiecţilor din perspectiva
caracteristicilor fundamentale ale acesteia este:
a) Competență atitudinală.
b) Competență instrumental aplicativă
Răspunsul pe care îl consideri corect este: ............................

2. Câte puncte primești pentru un TC bine realizat și postat la timp:


a) 10p
b) 20p
Răspunsul pe care îl consideri corect este: ............................

3. Proiectele săptămânale au o pondere în nota finală de:


a) 10%.
b) 20%
Răspunsul pe care îl consideri corect este: ............................
4. Butoanele de pe platform pentru încărcarea temelor se închid:
a. Săptămânal
b. lunar
.
Răspunsul pe care îl consideri corect este: ............................

5. Bibliografia suplimentară recomandată se găsește:


a. la sfârșitul fiecărui modul
b. în introducere
Răspunsul pe care îl consideri corect este: ............................

Dacă aţi terminat de răspuns la testele grilă de mai sus, verificaţi-vă răspunsurile date
confruntându-le cu cele din tabelul următor:

Nr. întrebării Răspunsul corect: Nr. întrebării Răspunsul corect:

1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

Probleme/Exerciţii rezolvate:
Rezolvă problemele/exerciţiile propuse mai jos. Rezolvarea lor o vei posta pe pagina web a
disciplinei, la butonul creat în acest scop în secţiunea specifică aferentă Săptămânii 1.

Care sunt echipamentele de care ai nevoie pentru acest curs?


Rezolvă aici problema

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Verifică-te aici dacă ai rezolvat corect problema:

Accesul la internet este absolut indispensabil pentru reușita ta, mai cu seamă că postarea pe
platformă a AT-urilor și a TC-urilor se poate face doar dispunând de acest echipament.

Întrebări de evaluare
1. Cum se studiază modulele?
2. Care sunt procentele care compun nota finală?
3. Ce rol au TC și AT în stabilirea notei finale?

Jocuri de rol
Aveţi de realizat şi de postat ca şi document MS Office Word, pe pagina web a disciplinei, la
butonul creat în acest scop în secţiunea specifică aferentă Săptămânii 1, rezolvarea/soluţia la
unul dintre următoarele jocuri de rol:

1.Sunteţi puși în fața realizării unei introduceri la acest SSI. Ai ca și suport


programa analitică, calendarul disciplinei și actualul SSI. Realizează această
introducere, în altă concepție decât este ea prezentată aici de mine.

Termen pentru postare: sfârşitul săptămânii 1.


Aplicaţii/ Comentarii/ analize de texte/ situaţii
Ai de realizat şi de postat ca şi document MS Office Word, pe pagina web a disciplinei, la
butonul creat în acest scop în secţiunea specifică aferentă Săptămânii 1, rezolvarea/soluţia la
una din următoarele teme:

Interdisciplinaritatea cu istoria, literatura, geografia, filosofia și alte științe facilitează


însușirea cunoștințelor de educație civică.
Analizează acest text și argumentează interdisciplinaritatea cu geografia și filosofia!

Termen pentru postare: sfârşitul săptămânii 1.

Rezumatul acestui Modul


1.În cadrul programului de studiu cursul este disciplină de specialitate, impusă, cu un număr de
trei credite.
2.Obiectivele cursului sunt:
-să cunoască obiectul didacticii predării civice şi tematica didacticii predării civice

-să-şi înşusească principalele concepte civice

-să identifice obiectivele studiului educaţiei civice

-să recunoască aplicarea metodelor didactice in predarea educaţiei civice

-să înţeleagă necesitatea folosirii mijloacelor de învăţământ pentru studiul educaţiei civice

-să identifice noţiunile specifice educaţiei civice

-să explice un curriculum la clasa a III şi a IV- educaţie civică

-să aprecieze locul educaţiei civice în formarea tuturor subiecţilor din perspectiva
caracteristicilor fundamentale ale acesteia

3.Temele de control (TC) vor fi în număr de două așa cum apar ele stabilite și în programa
analitică și calendarul disciplinei. TC 1 are ca și titlu Noţiuni de civică. Etică şi civism, iar TC 2
Metodica activităţilor de educaţie civică. Nota acordata la fiecare TC va reprezenta procent din
nota finală ( pentru ambele TC-uri 20%, adică 20 puncte din 100 maxime. 10 pentru fiecare TC.
2x10p=20p). Vom anvizaja toate temele care au legătură cu titlul și planul propus. Vom face
diferențiere în acordarea notei de următorii itemi: aparat critic, conținutul referatului, limbajul,
structura referatului, folosirea conectorilor specifici textului argumentativ, importanța celor
expuse din punct de vedere științific, estetica lucrării și bibliografie.
4.Atenție mărită se impune, deoarece la sfărșitul fiecărei săptămâni butoanele pentru încărcarea
temelor se vor închide. Deci, dacă nu ai postat până la sfărșitul săptămânii munca aferentă de la
sfârșitul modulului, atunci ai pierdut ocazia și prin urmare vei pierde punctele aferente acestei
munci.

BIBLIOGRAFIE

1. Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultură civică, Bucureşti, 1996

2. Zygmund Bauman, Libertatea, Bucureşti, 1998

3. Cezar Bârzea, Cultura civică, Bucureşti, 1999

4. Cultura civică. Democraţie, drepturile omului, toleranţă, Bucureşti, 1995

5. Angela Teşileanu, Dorina Chiriţescu, Mass-media şi educaţia civică. Ghid metodic, Bucureşti,
1999

6. Constituţia României

7. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

8. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului