Sunteți pe pagina 1din 16

PAGINA 2 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR.

18

CRISTIAN COCHINTU & DIMITRE TZONEV, ADMIRAL MARKETS:

Oportunitãþi de Investiþii ºi Idei www.admiralmarkets.ro


CONTACT

de Tranzacþionare pentru 2018


Admiral Markets UK London
Sucursala Bucuresti
Str. Buzeºti, Nr. 76-80, Et. 9
info@admiralmarkets.ro
(+40) 21 315 15 13

2017 a fost un an bun pentru economia globalã. S-a înregistrat o creºtere Investitorii inteligenþi ar trebui sã priveascã spre NVIDIA Corp (#NVDA), Idei de Tranzacþionare
generalizatã pe pieþele emergente ºi pe cele dezvoltate, bãncile centrale au producãtor de cip-uri ºi procesoare. Unitãþile grafice de procesare (GPU) pro-
început procesul de normalizare a politicii monetare, iar pieþele de capital din Euro vs. Do lar (#EURUSD) sãr bã to reºte ma xi mul ul ti mi lor 3 ani
duse de NVIDIA sunt preferate de mineri, fiind considerate cele mai puternice
întreaga lume au atins niveluri record. dupã ieºirea dintr-o lun gã pe rio a dã de con so li da re (acu mu la re). Cea
ºi performante. Aceºtia au nevoie de hardware performant pentru procesare
La ce ne putem aºtepta în acest an? 2018 va fi al nouãlea an consecutiv de mai tran zac þio na tã pe re che va lu ta rã la ni vel in ter na þio nal este aºtep -
în paralel, motiv pentru care acþiunile NVIDIA sunt printre preferatele investi-
expansiune globalã. Unde îºi vor plasa banii traderii ºi investitorii? tatã sã conti nue tren dul ascen dent do mi nant, þintind zona 1,30 în
torilor care speculeazã ramificaþiile tehnologiei Blockchain în diferite indu-
2018.
Admiral Markets prezintã câteva dintre cele mai atractive oportunitãþi de strii.
investiþii ºi idei de tranzacþionare pentru 2018. Preþul acþiunilor NVIDIA a crescut de peste 10 ori în ultimii 2 ani. .
Oportunitate pentru 2018 Oportunitate pentru 2018 .. ..
Puteþi obþine expunere pe criptomonede fãrã a cumpãra efectiv Bit- Potenþialul de creºtere a profiturilor companiilor ca urmare a reduce- .. ..
coin sau alte monede virtuale, ci companii cu un portofoliu diversificat, rii taxelor în SUA ºi a perspectivelor favorabile de creºtere economicã la .. ..
inclusiv o anumitã expunere pe tehnologia blockchain. nivel global. .. ..
Blockchain s-a transformat într-un adevãrat game-changer în sectorul
tehnologic. Tehnologia din spatele criptomonedelor a câºtigat rapid teren în Idei de Tranzacþionare .. ..
ultimii ani, acceleratã fiind de rata buna de adoptie multi-industrialã, Apple INC. (#AAPL) ar putea fi prima companie cu o capitalizare de 1 tri-
.. ..
financiarã ºi investiþionalã. lion USD. Amazon, Microsoft, Tesla sau Google þintesc aceastã poziþie, dar .. ..
Din acest motiv, existã o categorie de investitori ce cautã expunere pe crip- Apple este mai aproape ca oricând de atingerea acestui prag istoric.
tomonede fãrã a fi nevoiþi sã cumpere activul suport sau contracte derivate .. ..
Trebuie doar ca preþul acþiunii sã atingã 195 USD, ceea ce pare foarte pro-
pe activul suport, aºa numitele CFD-uri, oferite de brokeri precum Admiral babil încã din Q1 2018, Apple anunþând repatrieri masive de capital ºi un am-
.. ..
Markets. Practic, asta înseamnã o expunere, în special pe termen scurt, pe o plu program de rãscumparare a acþiunilor.
companie sau indice bursier ce atrage un flux de capital speculativ bazat
Grafic #EURUSD, 2013-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro
strict pe conexiunea cu anumite criptomonede ºi tehnologia blockchain. .
.. .. Oportunitate pentru 2018
Idei de Tranzacþionare .. .. Volatilitatea Lirei Sterline pe fondul negocierilor pentru Brexit
Din acest motiv, una dintre alegerile noastre de top este indicele bur-
sier Nasdaq (#NQ100), adicã indicele sectorului tehnologic din SUA.
.. .. O stagnare a negocierilor între Marea Britanie ºi UE ar pune ambele pãrþi
Indicii bursieri au reprezentat investiþia câºtigãtoare în 2017, datoritã ra- .. .. sub presiune, dar cea mai mare povarã ar cãdea pe umerii Marii Britanii ºi în
por tului risc/recompensã superior criptomonedelor. Avansul de câteva .. .. special a lirei sterline, care s-ar putea dovedi a fi una dintre cele mai volatile
zeci de procente a fost însoþit de retrageri de câteva procente, doar 4 în cazul monede în 2018.
Nasdaq.
.. ..
Deoarece indicii bursieri sunt tranzactionaþi în marjã (potenþialul profit ºi .. .. Idei de Tranzacþionare
potenþiala pierdere sunt amplificate), pentru aceeaºi expunere precum în ca- .. .. Susþinutã ºi de apetitul pentru risc care dominã pieþele financiare acum,
zul monedelor virtuale randamentul oferit de indicii americani a fost de cele dar ºi de perspectivele de inflaþie, Lira vs. Dolar (#GBPUSD) ºi-ar putea con-
mai multe ori superior. În plus, indicii bursieri au arãtat o creºtere a cotaþiilor .. ..
tinua avansul spre zona 1,50.
pe parcursul a 75% din timp în ultima sutã de ani. Grafic #AAPL, 2016-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro
.
. Oportunitate pentru 2018 .. ..
.. .. Goana dupã Aur ar putea reveni mai degrabã mai devreme decât mai .. ..
.. .. târziu.
Ne aºteptãm la un 2018 pozitiv pentru aur ºi argint, anul încheiat recent
.. ..
.. .. fiind cel mai bun din 2010 pentru metalul galben, stimulat de un dolar slãbit .. ..
.. .. ºi de tensiunile politice din întreaga lume. .. ..
.. .. .. ..
Idei de Tranzacþionare
.. .. .. ..
În ciuda faptului cã, Bitcoin ºi alte monede virtuale devin din ce în ce mai
.. .. importante, iar FED va majora dobânda cu cel puþin 0,75%, estimãrile sunt ca .. ..
.. .. Aurul (#GOLD), activ de refugiu, sã îºi continue tendinþa de creºtere. .. ..
.. .. În condiþiile în care apetitul pentru risc a dominat în ultimii ani, graficul
preþului indicã o lipsã a presiunii la vânzare ºi o mai probabilã capitulare a Grafic #GBPUSD, 2013-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro
Grafic #NQ100, 2009-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro trendului descendent.
Bitcoin a atins maxim dupã maxim, tranzacþionându-se la aproape 20.000 Uncia de aur ar putea depãºi $1500 în 2018. Oportunitate pentru 2018
USD la finalul anului trecut. Cândva consideratã o investiþie misterioasã, a Mai multe criptomonede îºi vor dubla/tripla valoarea
câºtigat enorm în popularitate în 2017 ºi publicul a devenit brusc interesat sã .
investeascã. .. .. Foarte multe companii emit o monedã digitalã proprie ºi nu au aproape
Însã meritã sã investim într-un activ care a arãtat creºteri de sute de pro- nici o problemã în a gãsi investitori dispuºi sã se implice, de cele mai multe
.. .. ori doar datoritã mediatizãrii excesive ºi a poveºtilor de succes din media.
cente, dar ºi corecþii de zeci de procente?
Noi preferãm sã fim mai precauþi când vine vorba de investiþii în monede .. .. Multe monede virtuale îºi vor dubla valoarea, altele ºi-o vor tripla ºi aºa mai
virtuale, în ciuda previziunilor optimiste. Recomandãm mai degrabã compa- .. .. departe. În acelaºi timp, foarte multe se vor prãbuºi ºi vor dispãrea de pe
nii care au un portofoliu diversificat, inclusiv o anumitã expunere pe cripto- .. .. pia þã. În aceste condiþii, recomandãm tranzacþionarea celor mai lichide din-
tre acestea.
monede.
.. ..
.. .. Idei de tranzacþionare
Iatã 5 companii care ar putea sã profite ºi mai mult de pe urma acestui
.. .. Precum în cazul oricãrui alt instrument financiar clasic, trendurile pri-
boom numit blockchain:
mare dez voltate de Bitcoin ºi alte monede virtuale sunt întrerupte de reac-
.. .. þii secundare sau corecþii de naturã intermediarã.
IBM Corporation (#IBM) este un lider în industria blockchain. IBM utilize- Grafic #GOLD, 2002-1018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro Acestea reprezintã oportunitãþi de poziþionare în direcþia mai probabilã a
azã tehnologia Hyperledger pentru aplicaþiile bazate pe blockchain ºi este pieþei cu risc limitat.
membrã a comitetului Hyperledger, având acces în avans la orice schimbare Oportunitate pentru 2018
Se recomandã utilizarea setãrilor de protecþie împotriva volatilitãþii, ti-
de infrastructurã. IBM este convins cã astfel ar putea oferi servicii bazate pe Perspectivele macro-economice redevin pozitive pentru piaþa Petro- puri de ordine care urmãresc preþul, precum Trailing Stop, dar ºi uneltele
blockchain, mai rapide, mai scalabile ºi mai usor de utilizat ºi se aºteaptã ca lului. avansate de analizã tehnicã oferite de cea mai popularã platformã de
software-ul Hyperledger sã ofere avantaje speciale pentru proprietarii de Barilul de petrol ºi sectorul energetic sunt aºteptate sã revinã pe trend tranzacþionare criptomonede ºi alte instrumente financiare - MetaTrader 4
hardware IBM. ascendent ca urmare a reducerii coordonate a producþiei zilnice de cãtre þã- Supreme Edition.
. rile membre OPEC (Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol) pentru ree-
.. .. chilibrarea pieþei. Excesul de ofertã a dus la prãbuºirea preþului începând cu .
.. .. 2014. .. ..
.. .. .. ..
Idei de Tranzacþionare .. ..
.. .. Petrolul (#WTI) se tranzacþioneazã la peste 60 de dolari pe baril, cel mai
.. .. înalt nivel din ultimii 3 ani ºi ar putea sã creascã pe fondul limitãrii producþiei, .. ..
.. .. a tensiunilor din Iran ºi a perspectivelor de creºtere economicã la nivel global. .. ..
Crude WTI (West Texas Intermediate) s-ar putea tranzacþiona între $70 ºi $80 .. ..
.. .. în 2018.
.. .. .. ..
. .. ..
.. ..
.. .. .. ..
Grafic #IBM, 2009-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro .. .. Grafic #BTCUSD, 2017-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro
Microsoft Corporation (#MSFT) este un dezvoltator proeminent al teh- .. ..
nologiei blockchain. Soluþiile companiile sunt bazate pe Ethereum. .. .. Concluzii
Microsoft încearcã sã se extindã cât mai mult în domeniul tehnologic,
motiv pentru care a dez voltat colaborãri cu diverºi par teneri pentru a .. ..
îmbunãtãþi viteza ºi securitatea tranzacþiilor bazate pe tehnologia .. .. Creºterea globalã este de aºteptat sã ajungã la 3,6% în 2017 ºi la 3,7% în
blockchain. .. .. renþialÎndeacest
2018. sens, participanþii la piaþã nu cautã venituri sub formã de dife-
dobândã, dividende sau randamente oferite de obligaþiuni. Chiar
. .. .. ºi cu creºterile de dobânzi pe care banca centralã americanã le va efectua ºi
.. .. .. .. cu tendinþele de normalizare bilanþierã ale BCE, ratele de rentabilitate
.. .. Grafic #WTI, 2009-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro rãmân extrem de scãzute. Apetitul speculativ cautã câºtiguri de capital - cu
.. .. alte cuvinte, o mentalitate de genul “cumpãraþi ieftin, vindeþi scump”. Dupã
Multe companii din sectorul energetic sunt aºteptate sã supraperformeze cum aþi vãzut în acest material, exista numeroase oportunitãþi de tranzac-
.. .. piaþa în ansamblu, de la multinaþionale precum Exxon Mobile Corp (#XOM) þionare pentru 2018.
.. .. pânã la companii mai mici. Exxon a subperformat indicele Dow in 2017, însã
profitul per acþiune (EPS) este aºteptat sã creascã cu 75% în 2018 ºi nu ar tre-
.
.. .. bui sã lipseascã din portofoliul investitorilor. Fãrã a menþiona aici cei 34 de ani .. ..
.. .. de dividende constante, o raritate în piaþa de capital. .. ..
.. .. Grafic #XOM, 2009-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro
.. ..
.. .. . .. ..
Grafic #MSFT, 2009-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro .. .. .. ..
ªeful gigantului financiar JP Morgan Chase & CO (#JPM) a afirmat cu câte- .. .. .. ..
va luni în urmã cã moneda Bitcoin este ”mai rea decât bulbii de lalele”(referire la .. ..
criza lalelelor din Olanda, primul caz de spargere a unei bule speculative, pro-
dus în secolul XVII n.r.) ºi a avertizat cã va concedia orice trader care cumpãrã
.. ..
sau vinde moneda respectivã, pentru ”prostie”. .. ..
Între timp ºi-a schimbat opinia, fiind cunoscut faptul cã JPM dezvoltã o Aver tizare de risc: Tranzacþionarea pe pie þele financiare cu ajutorul
.. .. contractelor pentru diferenþã (CFD) implicã riscuri ºi ar putea sã nu fie
tehnologie bazatã pe Ethereum, denumitã Quorum, care ar putea revoluþio-
na sistemul financiar-bancar.
.. .. potrivite pentru toate categoriile de investitori. Este posibil sã suferiþi
.. .. o pierde re cel pu tin egalã cu suma investi tã de cãtre dvs. Prin ur ma re,
.
.. .. nu trebu ie sã investi þi sau sã riscati bani pe care nu vã per mi teþi sã îi
.. .. Oportunitate pentru 2018 pierdeþi. Asigu raþi-vã cã aþi înþeles toate riscurile asociate tranzacþio-
.. .. Normalizarea politicii monetare in SUA si alte þãri/regiuni.
nãrii.
.. .. Conþinutul acestui material nu trebuie interpretat ca o recomandare
2017 a fost un an groaznic pentru moneda de rezervã a lumii, dolarul personalã sau sfat investitional. Admiral Markets UK Ltd recomandã sã
.. .. american (USD). În termeni procentuali, indicele dolarului american
.. .. consultaþi un consilier financiar independent.
(#USDX) a suferit cel mai mare declin din 2003. Teoretic, aceastã tendinþã de
.. .. scãdere a dolarului ar trebui sã încetineascã în 2018, Rezerva Federala fiind Admiral Markets (UK) Ltd. este autorizatã ºi reglementatã de cãtre
aºteptatã sã majoreze dobânda cu 0,25% de 3 ori în 2018, însa acestea sunt Autoritatea de Conduitã Financiarã. (registrul FCA nr. 595450).
.. .. deja incluse în preþ. Suplimentar, BCE (Banca Centralã Europeanã) va începe
.. .. procesul de normalizare a bilanþului, iar BOJ (Bank of Japan) va înãspri condi-
.. .. þiile monetare.
USD s-ar putea tranzacþiona mai sus faþã de Dolarul Australian ºi de cel
Grafic #JPM, 2010-2018; Sursa: web.admiralmarkets.com/ro Neo-Zeelandez, dar mai jos în raport cu EUR, GBP sau JPY. n
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 3 Miercuri, 31 ianuarie 2018

SUPRAVEGHERE
MIRCEA URSACHE, VICEPREªEDINTELE ASF: S.T.E.A.M. - PLANUL
DE ACÞIUNI PENTRU

“Nu susþin niciun demers


OBÞINEREA
STATUTULUI DE
PIAÞÃ EMERGENTÃ
BVB a eºuat în

privind impozitarea obþinerea


statutului de
piaþã emergentã,

returnãrilor de capital”
ºi de la MCSI,
ºi de la FTSE
Russell
BVB a anunþat, acum câþiva ani,
cã vrea sã obþinã statutul de piaþã
(Interviu cu Mircea Ursache, vicepreºedinte al Autoritãþii de Supraveghere Financiarã) emergentã, cel mai des invocând
agenþia MSCI drept evaluator al
perfomanþelor Bursei. Dupã ce, în
l “Nu susþin intervenþia ASF în politicile de investiþii ale SIF-urilor ºi FP” l “Nu avem probleme de risc neidentificate ºi care 2015, agenþia de rating MSCI nu a
ar putea influenþa piaþa, la SIF-uri ºi la FP” l “Pânã la sfârºitul lunii februarie 2018, vom avea avizate ca AFIA cele patru SIF-uri inclus BVB pe lista scurtã în vede-
rea promovãrii la statutul de piaþã
autoadministrate” l “Piaþa de capital - domeniul cel mai stabil, predictibil ºi neafectat de influenþele politice” l Fondul Proprietatea emergentã, anunþând cã numai
ºi-a îndeplinit integral misiunea pentru care a fost constituit Bursa din Pakistan va intra în mo-
nitorizare, BVB s-a reorientat.
Astfel, în toamna anului 2016,
Reporter: Care este stadiul legii sþine nicio propunere care sã consti- BVB ºi-a trâmbiþat performanþa sã
tuie nouã barierã în piaþã, deºi sunt fie inclusã în monitorizare, dar la o
Fondurilor de Investiþii Alternative
altã agenþie - FTSE Russell. Acea-
(FIA) ºi care vor fi principalele pre- obligat sã o ascult ºi sã o analizez. sta ne-a atras atunci atenþia cã tre-
vederi? Deci, nu susþin niciun demers pri- buie sã mai îndeplinim criteriul li-
Mircea Ursache: La acest mo- vind impozitarea returnãrilor de ca- chiditãþii, capitol la care BVB a rã-
ment proiectul de act normativ pri- pital (rãscumpãrãri de acþiuni ºi re- mas corigentã, chiar ºi cu Ludwik
vind reglementarea fondurilor de in- ducerea capitalului social) în locul Sobolewski, adus la conducerea
BVB ca un erou salvator.
vestiþii alternative în România a fost plãþilor dividendelor, aºa cum nu su- Toamna anului 2017 a reprezen-
elaborat de cãtre direcþia de speciali- sþin nici intervenþia Autoritãþii în po- tat, pentru piaþa de capital din
tate din cadrul SIIF – ASF, urmând liticile de investiþii ale fondurilor, România, ratarea promovãrii de la
sã fie supus aprobãrii Consiliului deci nici limitarea numãrului de statutul de piaþã de frontierã la cel
ASF pentru transmiterea acestuia la recuperãri. de emergentã, FTSE Russell, agen-
þia de ra ting a Lon don Stock
Ministerul Finanþelor Publice, în ve- Ca ºi problematica autorizãrilor,
Exchange, arãtând cã Bursa de Va-
derea promovãrii respectivului pro- ºi aceastã abordare este, dupã pãre- lori Bucureºti (BVB) mai are de
iect de act normativ ºi a iniþierii pro- rea mea, o reminiscenþã a vechilor îndeplinit patru condiþii ca sã poatã
cesului de avizare interministerialã. abordãri din CNVM caracterizate primi calificativul de piaþã emer-
Principalele prevederi ale proiec- prin introducerea de bariere, abor- gentã. Potrivit FTSE Russell, încã
tului vizeazã: dãri neeuropene ºi îndreptate împo- nu avem o piaþã a acþiunilor liberã
ºi bine dezvoltatã, nu îndeplinim
ü reglementarea modalitãþii de în- triva unei pieþe libere, performante, condiþiile privind operaþiunile de
fiinþare ºi funcþionare a FIA stabilite deci abordãri care vor sã ne întoarcã custodie, cele privind lichiditatea ºi
în România, în funcþie de caracterul cu spatele spre Europa. tranzacþiile în afara pieþei.
specific al fiecãrei categorii/clase de Reporter: În Parlament, este în Spre deosebire, piaþa din Polonia
astfel de organisme, mai puþin regle- dezbatere o propunere legislativã care a trecut de la stadiul de piaþã emer-
gentã la cel de piaþã dezvoltatã.
mentarea acelor aspecte care sunt prevede cã acþiunile Fondul Proprieta- Despre MCSI, BVB a precizat
deja adresate prin Legea nr. 74/2015 tea, cumpãrate de la cei care le-au anul trecut: “Despre progresul
ºi Regulamentul ASF nr. 10/2015 dobândit fraudulos, se întorc la stat, României spre statutul de piaþã
privind administrarea fondurilor de iar cumpãrãtorii de bunã credinþã se emergentã, analiºtii Berenberg,
investiþii alternative; îndreaptã împotriva persoanelor care Concorde Securities ºi Wood&Co
ü adaptarea/racordarea legislaþiei susþin cã România îndeplineºte
au sãvârºit infracþiunile constatate.
deja criteriile minime impuse de
incidente domeniului AOPC la prac- Cum priviþi aceastã iniþiativã? MSCI, una dintre instituþiile inter-
tica curentã europeanã, prin crearea Mircea Ursache: Iniþiativa pri- naþionale care evalueazã pieþele, ºi
cadrului naþional de reglementare ºi vind înfiinþarea Fondului Proprieta- anume existenþa a 3 companii care
clasificare a unei noi categorii de or- tea a aparþinut Statului Român, fon- sã îndeplineascã anumite criterii de
ganisme de plasament colectiv, res- dul fiind înfiinþat printr-o lege spe- dimensiune ºi lichiditate. BVB a
continuat dialogul ºi cu celelalte
pectiv FIA, indicate în cadrul dispo- cialã, în cazul de faþã Legea nr. instituþii, cum ar fi FTSE Russel,
ziþiilor Directivei 61/2011/UE. 247/2005 cu modificãrile ºi comple- S&P Dow Jones sau STOXX”.
Trebuie sã menþionez însã cã Pro- tãrile ulterioare, în scopul despãgu- În promovarea BVB la statutul
iectul Legii Fondurilor Alternative birii persoanelor îndreptãþite. Meca- de piaþã emergentã ºi-a asumat un
de investiþii este o iniþiativã naþiona- nismul de despãgubire a fost ºi este rol ºi Autoritatea de Supraveghere
lã, spre deosebire de proiectul Legii Financiarã.
gestionat de Autoritatea Naþionalã
MiFID II (Legea privind pieþele de
În cei aproape cinci ani de la investirea mea ca responsabil în sectorul investiþiilor Consiliul ASF a aprobat, în anul
pentru Restituirea Proprietãþilor 2014, proiectul S.T.E.A.M. - Pla-
instrumente financiare) care trans- ºi instrumentelor financiare, se poate observa cu ochiul liber cã douã au fost (ANRP), implicarea ASF ( precum nul de acþiuni pentru obþinerea Sta-
pune pachetul legislativ european principiile avute în vedere: eliminarea oricãror bariere ºi reducerea costurilor pieþei de ºi în trecut a CNVM) rezumându-se tutului de Piaþã Emergentã.
MiFID II/MiFIR. De aceea consider capital”, declarã Mircea Ursache. la reglementarea ºi supravegherea S.T.E.A.M. reprezintã un pro-
cã nu avem nicio grabã în a promova gram de reformã a pieþei de capital
administratorului fondului, respec-
din România în ceea ce priveºte,
acest proiect ºi în consecinþã vreau privind administratorii de fonduri de ritãþi similare din UE sau din state
SIF-urilor, trebuie sã avem onestita- tiv a organismului de plasament co- mãrimea, lichiditatea ºi accesibili-
sã vãd adoptate de Parlament proiec- investiþii alternative – subliniez cã terþe dezvoltate. O etapã cheie a pro-
tea sã recunoaºtem public faptul cã lectiv care reprezintã în sine un in- tatea de cãtre investitori ºi va avea
tele Legilor MiFID II ºi ale Fondului pânã la sfârºitul lunii februarie 2018 cesului de evaluare este intervieva-
întârzierile în procesul de avizare au strument investiþional al pieþei de ca- ca efect dezvoltarea economicã.
de Compensare a Investitorilor ºi vom avea avizate ca AFIA cele patru rea persoanei din conducerea entitã-
avut originea ºi în alte douã cauze: pital. Pe cale de consecinþã aplicând Scopul proiectului S.T.E.A.M. (Set
apoi sã iniþiem procesul de aprobare SIF-uri autoadministrate) sau dacã þii reglementate, situaþie în care or-
un regulament controversat, nedez- principiul simetriei juridice, rezultã of actions Towards Establishing
a Legii FIA. De altfel, proiectul Le- and Acknowledgment of the emer-
nu am fi pus bazele unei abordãri eu- ganizarea din punct de vedere teh-
bãtut transparent cu piaþa, cãruia i cã Statul Român poate sã decidã mo- ging Market status) este de punere
gii FIA încheie amplul program ini- ropene în ceea ce priveºte emitenþii nic a interviului nu poate avea loc
s-a ataºat o procedurã care excedea dificarea cadrului legal special apli- în aplicare a unor mãsuri strategice
þiat în 2013 privind schimbarea din (Legea 24/2017), dar ºi a organisme- “ad-hoc”, fiind o etapã care necesitã
regulamentului ºi nu era opozabilã cabil Fondului Proprietatea, ASF pentru reclasificarea pieþei de capi-
temelii a legislaþiei pieþei de capital lor de plasament colectiv în valori timp. Un aspect particular al situaþiei
celor intervievaþi, dar ºi incapacita- neavând iniþiativã legislativã în acest tal din România ca “piaþã emergen-
reglementatã de Legea 297/2004, mobiliare ºi a societãþilor de adminis- este ºi faptul cã mandatele persoane-
tea analizei globale în Consiliul ASF sens. În acest context subliniem cã tã” (faþã de “piaþã de frontierã” în
program cu remarcabile reuºite pen- trare a investiþiilor (Legea 29/2017). lor din con du ce rea ce lor pa tru
(pânã în 2017) a ponderii pe care prezent).
participaþia Statului Român s-a di- Tipologia pieþelor este realizatã
tru activitatea fondurilor de investiþii Reporter: ASF a anunþat modifi- SIF-uri expirau aproximativ în ace-
pregãtirea de specialitate, perfor- minuat considerabil, începând cu de cãtre Morgan Stanley Capital
(SIF-uri ºi FP). Vreau numai sã ne cãri în procedura de avizare a func- laºi moment, iar organizarea inter-
manþa ºi administrarea portofoliilor 2011, iar la data de 31.12.2017, parti- International (MSCI) care clasificã
imaginãm împreunã cum ar fi arãtat þiilor cheie din piaþa de capital. viurilor acestor persoane de cãtre
SIF-urilor trebuie sã o aibã faþã de cipaþia reprezintã 3,96% din capitalul pieþele de capital internaþionale în
astãzi piaþa de capital dacã nu am fi Totuºi, avizãrile pentru conducerile ASF nu putea fi realizatã decât ordo-
problemele de guvernanþã ºi bunã social al Fondului Proprietatea. urmãtoarele categorii: piaþã de fron-
clarificat statutul juridic al acþiunilor SIF-urilor au durat aproximativ trei nat. Un alt aspect al situaþiei, care a
reputaþie. De aici ºi pânã la situaþii tierã, piaþã emergentã ºi piaþã dez-
Trebuie însã sã subliniez cã, aºa
care se tran zac þio nau pe pia þa voltatã. Aceastã tipologie este avutã
luni. Cum vi se pare acest termen din generat în multe cazuri prelungirea
hilare cu autorizarea unor conducã- cum aratã propunerea legislativã la în vedere de investitori prin limitãri
RASDAQ (Legea nr. 151/2014), perspectiva impactului asupra acti- perioadei de avizare, a fost calitatea
tori de SIF-uri, contestaþii ºi procese care faceþi referire, aceasta nu a fost de expunere în funcþie de tipul de
dacã nu am fi eliminat un ansamblu vitãþii societãþilor? Poate fi îmbunã- modului în care persoanele evaluate
judiciare nu a fost decât un pas. Sper realizatã printr-o consultare cu spe- piaþã de capital ºi reprezintã un ele-
de bariere ºi constrângeri din punct tãþit acest termen? au furnizat iniþial informaþiile pre-
ca, începând cu autorizarea SIF-uri- cialiºti din piaþa de capital sau din ment important în luarea deciziei de
de vedere legislativ care împiedicau Mircea Ursache: Referitor la ter- vã zu te din Re gu la men tul nr.
lor ca AFIA, astfel de interpretãri su- Autoritate. Rãmâne doar un demers investiþie.
creºterea gradului de competitivitate 14/2015, cu luarea în considerare cã
biective sã disparã. Având în vedere raportul MSCI
menul de avizare a persoanelor care care, pentru binele pieþei de capital ºi raportul Bãncii Mondiale reali-
al pieþei de capital (OUG nr. 90/2014 deþin funcþii de conducere în cadrul a fost prima aplicare a noilor preve-
Reporter: În piaþã, au existat pro- din România, nu trebuie sa primea- zat în luna mai 2014 (World Bank
ºi Legea 10/2015), dacã nu am fi SIF-urilor, trebuie precizat cã ASF a deri privind criteriile de evaluare.
puneri privind o impozitare a retur- scã avizul Guvernului. Explicaþiile Group Romania Capital Market
reglementat activitatea tuturor admi- adop tat prin Re gu la men tul nr. În concluzie, termenul în care se
nãrilor de capital în loc de dividende. sunt multe, dar oricine poate realiza Initial Diagnostic), Autoritatea de
nistratorilor de organisme de plasa- 14/2015 criteriile de “fit and pro- soluþioneazã solicitãrile de avizare/
Cum vedeþi aceastã opinie? cum ar fi arãtat astãzi viaþa bursierã Supraveghere Financiarã a elabo-
ment colectiv (Legea nr. 74/2015 per” care erau deja aplicate de auto- autorizare a modificãrilor interveni-
Mircea Ursache: Responsabili- rat planul de mãsuri S.T.E.A.M.
româneascã fãrã Fondul Proprieta-
Setul de mãsuri propus prin
te în componenþa CA/CS/Directori/
tatea cu privire la politica fiscalã re- tea ºi fãrã performanþa administrãrii S.T.E.A.M. include:
Membri directorat este influenþat de
vine Ministerului Finanþelor Publi- acestuia de cãtre Franklin Temple- ü creºterea gradului de accesi-
mai mulþi factori, dar dorim sã subli-
ce, drept pentru care pot exprima ton (astãzi valoarea acþiunii este de bilitate ºi atractivitate a pieþei de
niem cã se urmãreºte ca analiza do-
doar o opinie personalã legatã de peste 0,93 lei, aproape de valoarea capital româneºti;
sarelor sã se facã în cel mai scurt
oportunitatea impozitãrii sumelor nominalã). ü eficientizarea ºi fluidizarea
timp posibil. operaþiunilor de împrumut de in-
reprezentând restituirea cãtre acþio- Eu cred cã din punct de vedere al strumente financiare ºi a tranzacþii-
Acum, având în vedere cã s-a
nari a unei cote pãrþi din aportul sãu procesului de restituire a proprietã- lor de vânzare în lipsã;
încheiat cu avizarea conducerilor
la capitalul social. Astfel, în cei þilor ºi de despãgubire a celor de- ü dezvoltarea pieþei locale pri-
aproape cinci ani posedaþi abuziv de regimul comu- mare ºi secundare de obligaþiuni
de la in ve sti rea nist, Fondul Proprietatea ºi-a înde- (municipale ºi corporative);
“Eu cred cã, din punct de vedere al mea ca responsabil plinit integral misiunea pentru care ü creºterea lichiditãþii ºi atrage-
rea de noi investitori;
procesului de restituire a în sectorul investi- a fost constituit, astãzi fiinþând ü creºterea vizibilitãþii compa-
þiilor ºi instrumen- doar ca un fond de investiþii, aflat niilor româneºti listate pe piaþa de
proprietãþilor ºi de despãgubire a telor financiare, se în rândul ce lor cu ran da men te capital, prin posibilitatea listãrii
celor deposedaþi abuziv de regimul poate observa cu mari. Într-o intervenþie viitoare pot acestora ºi pe alte pieþe;
ü creºterea gradului de imple-
comunist, Fondul Proprietatea ºi-a ochiul li ber cã detalia motivele pentru care preve-
mentare a principiilor guvernanþei
douã au fost princi- deri din acest proiect de act norma-
îndeplinit integral misiunea pentru piile avute în vede- tiv nu sunt viabile.
corporative la nivelul emitenþilor,
intermediarilor, operatorilor de
care a fost constituit, astãzi fiinþând re: eliminarea ori- Reporter: A fãcut ASF controale piaþã, depozitarilor etc.;
recente la SIF-uri ºi FP? Care au fost
doar ca un fond de investiþii, aflat în cã ror bariere ºi re- ü îmbunãtãþirea sistemului con-
ducerea costurilor concluziile? tabil al entitãþilor reglementate ºi
rândul celor cu randamente mari”. pieþei de capital. supravegheate - prin alinierea la
standardele IFRS. n
Ca atare, nu pot su- (continuare în pagina 4)
PAGINA 4 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18

SUPRAVEGHERE
MIRCEA URSACHE, VICEPREªEDINTELE ASF:
Atenþionare
de la Comisia
Europeanã,
pentru cã
România nu a
“Nu susþin niciun demers
privind impozitarea returnãrilor
implementat
MiFID II
Comisia Europeanã a solicitat, pe
25 ianuarie, ca Bulgaria, Croaþia,

de capital”
Grecia, Letonia, Lituania, Luxem-
burg, Polonia, România, Slovenia,
Spania ºi Suedia sã punã integral în
aplicare în cadrele lor naþionale Di-
rectiva revizuitã privind pieþele in-
strumentelor financiare (Directiva
2014/65/UE, MiFID II).
Potrivit Comisiei, aceastã directi- (urmare din pagina 3) unor intermediari ºi emi-
vã, împreunã cu un regulament [Re-
gulamentul (UE) nr. 600/2014,
Mircea Ursache: Luând în consi- “Iniþiativa privind tenþi, în vederea identificã-
derare toþi indicatorii avuþi în vedere rii unor mãsuri ce ar putea fi
MiFIR], a fost adoptatã în urma cri- înfiinþarea Fondului implementate de cãtre au-
zei financiare cu scopul de a contri- în activitatea de supraveghere ºi
bui la realizarea unor pieþe financia- control, ultimele controale periodice Proprietatea a aparþinut toritate.
re mai transparente, mai competiti-
ve ºi mai integrate în UE, pentru a
realizate la cele cinci Societãþi de Statului Român, fondul fiind În contextul celui de al
Investiþii Financiare, SAI Muntenia patrulea pilon al programu-
asigura existenþa unui volum mai
Invest SA (în calitate de administra- înfiinþat printr-o lege lui STEAM – “Stimularea
mic de tranzacþii în afara pieþelor re-
glementate ºi o mai mare protecþie a tor al SIF Muntenia SA), Fondul specialã, în cazul de faþã creºterii numãrului de emi-
investitorilor ºi a consumatorilor ºi, Proprietatea SA ºi administratorul tenþi ºi a lichiditãþii pieþei
în cele din urmã, pentru a spori sta- sãu autorizat – Franklin Templeton
Legea nr. 247/2005 cu de capital”, ASF a avut
bilitatea financiarã. Investment Management Ltd. Uni- modificãrile ºi completãrile drept obiectiv extinderea
Instituþia europeanã a transmis ted Kingdom – Sucursala Bucureºti posibilitãþii de listare a emi-
cã, dacã mãsurile de transpunere nu ulterioare, în scopul
(FTIML – SB), s-au desfãºurat în de- tenþilor români pe pieþe ex-
sunt notificate în termen de douã
luni, atunci poate decide sã trimitã cursul anului 2016. În decursul anu- despãgubirii persoanelor terne, respectiv de eficien-
statele membre respective în faþa lui 2017, a fost realizat un control îndreptãþite”. tizare ºi fluidizare a opera-
Curþii de Justiþie a UE. inopinat la SIF Transilvania SA. þiunilor de împrumut de in-
La începutul a anului, Mircea Urmare a derulãrii acestor contro- strumente financiare ºi a
Ursache, vicepreºedinte al Autori- ale, ASF a emis planuri de mãsuri de tare a voturilor prin intermediul nindu-l ca un fond alternativ de in- 2018, dar ºi la crearea Pieþei Unice tranzacþiilor de vânzare în lipsã,
tãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), ne-a spus cã þara noastrã este remediere ºi/sau a aplicat sancþiuni, poºtei electronice ºi la informarea vestiþii. În faþa marilor provocãri Europene în domeniu în 2019. obiective deja atinse prin modifica-
contracronometru privind imple- dupã caz, în funcþie de deficienþele tuturor membrilor CA, cu privire la ale României în 2018 ºi 2019, Totuºi, þinând cont de obiectivul rea corespunzãtoare a reglementãri-
mentarea directivei MiFid II, în constatate. Totodatã, în cazul unor orice opinie legalã emisã de orice înfiinþarea FSDI ar constitui un principal al ASF de dezvoltare cons- lor secundare ale autoritãþii pieþei de
condiþiile în care Parlamentul nu a deficienþe minore au fost transmise consultant al societãþii). semnal major pentru investitori, o tantã ºi durabilã a pieþei de capital, în capital (au fost modificate în acest
transpus încã în lege directiva. atenþionãri /notificãri. Re por ter: Ce aºtep tã ri ave þi de la nouã abordare a managementului cadrul programului demarat în acest sens Regulamentul CNVM 13/2005,
Domnia sa ne-a spus, atunci: “Tre-
Ca o sintezã a rezultatelor consta- noul di rec tor ge ne ral al BVB Adrian celor 27 de companii propuse în mandat, proiectul STEAM ºi-a pro- Regulamentul CNVM 5/2010, Re-
buie ca, imediat dupã începerea sesiu- Tã na se? portofoliul FSDI, de transparenþã pus trecerea de la statutul de piaþã de
nii parlamentare, într-un timp foarte tãrilor controalelor efectuate, pot sã gulamentul CNVM 32/2006).
afirm cã nu avem probleme de risc Mir cea Ursa che: Aºtep tã ri le decizionalã ºi raportãri, precum ºi frontierã la statutul de piaþã emer- În cadrul celui de al cincilea pilon
scurt, Parlamentul sã adopte aceastã
lege, pentru a nu apãrea probleme din neidentificate ºi care ar putea influ- mele vi ze a zã trei mari obiec tive: de guvernanþa corporativã. gentã. – ”Dezvoltarea pieþei de retail si edu-
cauza unor prevederi Mifid II în con- enþa piaþa. ü Atra ge rea în con ti nua re a unor Reporter: Cum vã aºteptaþi sã fie Dupã cum se cunoaºte, primul pi- caþie financiarã”, ASF are în vedere
tradicþie cu legea actualã". Reporter: Care a fost rezultatul emi ten þi pri va þi la Bur sã; im pactate SIF-urile ºi Fondul Pro- lon al acestui proiect a fost “Revizui- promovarea avantajelor ºi a benefi-
Directiva armonizeazã regimul ü Conºtien ti za rea împre u nã cu prie tatea de directiva MiFID II? rea legislaþiei primare” despre care
anchetei asupra conducerii BVB cu ciilor listãrii/derulãrii procesului de
de reglementare din UE în ceea ce întreg “bo ar dul” de con du ce re al Mir cea Ursache: Directiva 2014/ am vorbit înainte.
priveºte cerinþele organizatorice privire la problemele de guvernanþã privatizare pe piaþa de capital. În
corporativã de la operatorul de piaþã, Bur sei a im por tan þei pe care o are 65/UE a Parlamentului European ºi Urmeazã ca dupã apariþia în pe- acest sens, ASF intenþioneazã sã
aplicabile firmelor de investiþii, pie-
þele reglementate, pieþele întreprin- din vara trecutã? înfiin þa rea unei con tra pãr þi cen tra le a Con si liului din 15 mai 2014 pri- rioada urmãtoare a încã douã noi continue organizarea unor întâlniri/
derilor mici ºi mijlocii ºi serviciile Mircea Ursache: Având în vedere rom âneºti; vind pie þele instrumentelor financia- legi, respectiv a Legii privind pieþele evenimente pe aceste teme, în parte-
de raportare a datelor. De asemenea, aspectele sesizate în luna iulie 2017 ü Asi gu ra rea unei bune fun cþio - re ºi de mo dificare a Directivei 2002/ de instrumente financiare, precum ºi neriat cu diferite instituþii/autoritãþi/
ea stabileºte norme armonizate pri- 92/CE ºi a Di rec ti vei a Legii privind fondurile de investiþii
de un membru al Con- entitãþi reprezentative ale pieþei.
vind regulile de conduitã în afaceri 2011/61/UE (MiFID II) se alternative, sã ne concentrãm pe mo-
pentru serviciile de investiþii, inclu- siliului de Administra- “Înfiinþarea Fondului Suveran de apli cã SSIF ºi instituþiilor dificarea corespunzãtoare a regle-
Obiectivul de îmbunãtãþire a siste-
siv în cazul stimulentelor, al cerinþe- þie al Bursei de Valori mului contabil al entitãþilor autoriza-
lor de dezvãluire a informaþiilor ºi al Bucureºti, cu privire la Dez vol ta re ºi Inve sti þii (FSDI) de cre dit care presteazã ser- mentãrilor secundare. În prima parte te, reglementate ºi supravegheate de
vi cii ºi ac tivi tã þi de investi- a anului 2018, se are în vedere emite-
normelor de guvernanþã privind convocarea, organiza- reprezintã un proiect legislativ de rea reglementãrilor secundare în
ASF – SIIF- prin alinierea la Stan-
produsele. Cu toate cã termenul-li- rea ºi desfãºura rea þii, pre cum ºi so cietãþilor de dardele Internaþionale de Raportare
mitã iniþial pentru transpunerea di-
ºedinþelor Consiliului
im por tan þã stra te gi cã pen tru eco nomia ad mi ni stra re a investiþiilor aplicarea Legii nr. 24/2017 ºi a Legii Financiarã (IFRS) a fost atins prin
rectivei a fost prelungit cu un an, de
la 3 iulie 2016 la 3 iulie 2017, statele Bursei, din perioada naþionalã, ce va impacta inclusiv piaþa (SAI) care ad mi nistreazã ºi nr. 29/2017. emiterea în anul 2015 de reglemen-
con tu ri in di vi dua le de in- Cel de al doilea pilon al proiectu- tãri secundare în acest sens, care în
membre menþionate mai sus nu au iulie – august 2017, localã de capital”. ve sti þii sau de sfãºoarã acti- lui STEAM este “Consolidarea ºi
transpus integral sau nu au transpus ASF a procedat la ana- prezent sunt actualizate în conformi-
deloc normele respective în legisla- li za rea in for ma þii- vi ta tea de con sul tan þã de modernizarea infrastructurii pieþei tate cu dinamica înregistratã la nive-
þia lor naþionalã, potrivit Comisiei.
lor/documentelor transmise de BVB nã ri a me ca ni sme lor de gu ver nan þã in ve sti þii. de capital”. lul IFRS.
Instituþia precizeazã cã a solicitat SIF-urile nu intrã în sfera de apli- Din perspectiva acestui pilon,
de asemenea ca Bulgaria, Croaþia, ca urmare a solicitãrii Autoritãþii, corporativã pentru emitenþi (inclusiv În contextul în care ASF a adop-
coroborat cu prevederile legale/re- BVB!). ca re a MiFID II ºi prin urmare intra- ASF are în vedere reautorizarea De- tat deja Regulamentul nr. 2/2016
Gre cia, Le to nia, Li tua nia, Lu-
gulamentare incidente în speþã. Re por ter: Care con si de ra þi cã va rea în vigoare a acestei directive ºi a pozitarului Central SA, în conformi- privind aplicarea principiilor de gu-
xemburgul, Polonia, Portugalia,
România, Slovenia ºi Spania sã Din analiza derulatã de ASF, au fi efec tul asu pra pie þei de ca pi tal a pa che tu lui legislativ angrenat de tate cu prevederile Regulamentului vernanþã corporativã de cãtre enti-
punã integral în aplicare Directiva rezultat urmãtoarele: înfiin þã rii Fon du lui Su ve ran de ace a sta nu influenþeazã în mod direct UE nr. 909/2014, iar în ceea ce pri- tãþile autorizate, reglementate ºi su-
delegatã (UE) 2017/593 a Comisiei
ü existenþa unor divergenþe de Inves tiþii? ace ste en titãþi. În ceea ce priveºte veºte înfiinþarea unei contrapãrþi pravegheate de Autoritatea de Su-
din 7 aprilie 2016 de completare a Mir cea Ursa che: Înfiin þa rea Fon dul Pro prietatea, menþionãm cã centrale (CCP), în conformitate cu
opinii între membrii CA pe tema pre- praveghere Financiarã, pe viitor se
Directivei 2014/65/UE (cunoscutã ace sta este ad ministrat de un AFIA - ce rin þe le Re gu la men tu lui UE
lungirii mandatului de director gene- Fon du lui Su ve ran de Dez vol ta re ºi are în vedere creºterea gradului de
ºi ca MiFID II) în ceea ce priveºte
protejarea instrumentelor financiare ral exer ci tat, pânã la data de Inve sti þii (FSDI) re pre zin tã un pro - Fran klin Tem pleton International nr.648/2012 (EMIR), ASF intenþio- implementare a principiilor guver-
ºi a fondurilor care aparþin clienþi- 21.08.2017, de cãtre Ludwik Sobo- iect legislativ de importanþã strategi- Ser vi ces S.A R.L. (“FTIS”/“Admi- neazã reluarea discuþiilor cu partici- nanþei corporative ºi în cazul emi-
lor, obligaþiile de guvernanþã a pro- lewski ºi a propunerii unei alte per- cã pentru economia naþionalã, ce va ni stra to rul Fon du lui”). panþii la piaþã prin înfiinþarea unui tenþilor, urmând a se realiza modifi-
dusului ºi normele aplicabile la Reporter: Care este contribuþia grup de lucru care sã analizeze aceas-
soane pentru aceastã funcþie, a mo- impacta inclusiv piaþa localã de capi- cãri corespunzãtoare la nivelul re-
acordarea sau primirea de onorarii, tal. ASF la dezvoltarea pieþei de capital tã posibilitate.
dului ºi condiþiilor financiare în care glementãrilor incidente acestor en-
comisioane sau alte tipuri de benefi- “Dezvoltarea pieþei de obliga-
s-a desfãºurat/se va desfãºura man- Între avan ta je le po ten þia le pen tru ºi la obþinerea statutului de piaþã titãþi.
cii pecuniare sau nepecuniare.
În baza, Mifid II, bãncile vor tre- datul de director general; pia þa de ca pi tal iden tifi ca te de cã tre emer gen tã? þiuni” care reprezintã cel de al treilea Fiind un supliment dedicat socie-
bui sã transmitã mai multe informa- ü nu s-a constatat existenþa unor ini þia to rii pro iec tu lui se nu mã rã fap - Mir cea Ursache: Consider cã pilon al programului propus de ASF tã þi lor de in ve sti þii fi nan cia re
þii autoritãþilor de supraveghere ºi sã solicitãri de convocare de ºedinþe ale tul cã pen tru ace le so cie tã þi ne lista te rãs pun su ri le de mai sus la solicita- este urmarea semnãrii de cãtre ASF, (SIF-uri ºi Fondul Proprietatea), nu
punã la punct sisteme de tarifare mai in clu se în por to fo liul in ve sti þio nal al rea dum ne a vo astrã aratã, fãrã a fi MFP, BVB ºi DC a convenþiei referi- pot sã închei fãrã sã consemnez rolul
clare pentru diferitele lor produse.
Consiliului Bursei primite din partea
membrilor ºi cãrora sã nu li se dea FSDI vor exi sta pre mi se în ve de rea ne vo ie de vreo altã precizare, rolul toare la derularea operaþiunilor pe acestora în dezvoltarea pieþei de ca-
Odatã cu intrarea în vigoare a Di-
curs ºi nici subiecte solicitate de listã rii ace sto ra ºi a tran zac þio nã rii la sem ni fica tiv ju cat de ASF prin Sec- piaþa primarã, programul pilot pri- pital româneºti, încurajatoare fiind
rectivei MiFID II, gestionarii de
fonduri ºi alþi actori de pe piaþã vor membri care sã nu fie incluse pe or- cota Bur sei, ul te rior pre lu ã rii lor. to rul Instru men te lor ºi Investiþiilor vind emisiunea de titluri de stat dedi- rezultatele ºi randamentele din 2017,
trebui sã raporteze pânã la 65 de biþi dinea de zi; De ase me nea, con si de rãm cã pia þa Fi nan cia re în cre a rea în România a catã investitorilor de retail fiind fina- dar ºi din primele zile ale lui 2018.
de date în primele 15 minute care ü adoptarea deciziilor în cadrul lo ca lã de ca pi tal va be ne fi cia de o unei pie þe de ca pi tal re glementate ºi lizat cu succes, în acest sens, pe piaþa Piaþa de capital româneascã, inclusiv
urmeazã unei tranzacþii, în caz con- creºtere a vi zi bi li tã þii faþã de in ve sti - su pra ve ghe a te dupã model euro- de capital fiind deja listate astfel de prin aportul societãþilor de investiþii
trar riscând sã fie amendaþi. ºedinþelor CA s-a efectuat cu dificul-
tate, procesul fiind îngreunat din ca- to rii in sti tu þio na li. To to da tã, opi nãm pean. De al tfel, mo dul de lucru, pro- emisiuni. financiare, ºi-a gãsit pregnant locul
Dupã implementarea Mifid II,
uza pãrerilor divergente ale membri- cã FSDI va pu tea ofe ri ca na le su pli - fund con sul ta tiv cu en titã þile supra- ASF are în vedere ºi stimularea în economia naþionalã în aceºti ul-
BNR va supraveghea tranzacþiile
efectuate de instituþii de credit cu in- lor Consiliului Bursei, neparticipãrii mentare de finanþare a proiectelor de vegheate în pregãtirea elaborãrii re- emisiunilor de obligaþiuni realizate timi ani, fiind domeniul cel mai sta-
strumente ale pieþei monetare ºi va- unor membri la ºedinþe, participãrii infrastructurã relevante pentru dez- glementãrilor, lipsa oricãror con- de societãþile deja listate pe piaþa de bil, predictibil ºi neafectat de influ-
lutare (cum ar fi certificatele de tre-
numai la unele subiecte de pe ordi- voltarea economicã naþionalã. vulsii în piaþã ºi suprapunerea exac- capital, fiind realizate în acest sens enþele politice.
zorerie, titlurile de stat ºi swap-urile Pro iec tul de con sti tu ire a Fon - tã a legislaþiei româneºti peste cea diferite întâlniri cu reprezentanþi ai Reporter: Vã mulþumesc! n
valutare), iar ASF toate celelalte nea de zi ºi lipsa de cvorum. În situa-
þiile în care nu a fost îndeplinit cvo- dului Su ve ran de Inve sti þii este ºi o eu ro pe a nã (însemnând
tranzacþii.
Reprezentanþii BNR ne-au expli- rumul, nu au fost adoptate hotãrâri; sa tis facþie per so na lã, întrucât în predictibilitate, siguranþã,
cat cã, în baza noii legi, instituþiile de ü subiectele solicitate de membri 2009 am pro pus Gu ver nu lui un pro - condiþii egale pentru inve-
credit vor fi obligate sã respecte noile a fi introduse pe ordinea de zi a iect în acest sens. stitorii români ºi strãini)
cerinþe impuse, în principal în urmã- ºedinþelor CA au fost luate în consi- Mai mult decât atât, faþã de pri - sunt tot atâtea elemente
toarele domenii: ma for mu lã pre zen ta tã pu blic, cea care vorbesc de la sine de-
“ü publicarea de informaþii pre ºi derare, inclusiv subiectul privind
propunerea de prelungire a contrac- pre zen tã afla tã în dez ba te rea Se na - spre rolul jucat de ASF în
post tranzacþionare;
ü raportarea detaliatã a tranzac- tului de mandat al directorului gene- tului României aduce un progres procesul de trecere la sta-
þiilor cãtre autoritatea naþionalã ral de la acel moment, con cre- uriaº pentru piaþa de capital, defi- tutul de piaþã emergentã în
competentã; tizându-se prin emiterea unor con-
ü buna informare ºi execuþie a
ordinelor clienþilor;
vocatoare în acest sens; “Directiva 2014/ 65/UE a Parlamentului
ü Comitetul de Nominalizare al
ü organizare internã adecvatã,
BVB a procedat la evaluarea anualã European ºi a Consiliului din 15 mai 2014
inclusiv pregãtirea personalului, ºi
conformitatea mãsurilor interne a activitãþii directorului general, pe privind pieþele instrumentelor financiare ºi
pentru evaluarea clienþilor ºi evita- care le-a prezentat-o Consiliului
rea conflictului de interese". Bursei;
de modificare a Directivei 2002/ 92/CE ºi a
Potrivit Bãncii Centrale, va tre- ü din constatãrile auditorului in- Directivei 2011/61/UE (MiFID II) se aplicã
bui ca instituþiile de credit sã rapor- tern pentru perioada vizatã nu au re-
teze mai detaliat tranzacþiile efec- SSIF ºi instituþiilor de credit care presteazã
zultat aspecte semnificative.
tuate ºi sã publice anumite informa-
þii referitoare la acestea, ceea ce va Luând în considerare rezultatul servicii ºi activitãþi de investiþii, precum ºi
conduce la o mai bunã transparenþã investigaþiei derulate, ASF a atenþio- societãþilor de administrare a investiþiilor
a pieþei financiare. nat membrii CA, întrucât analiza
Con form BNR, ce rin þe le ºi efectuatã a evidenþiat o cunoaºtere (SAI) care administreazã ºi conturi
sancþiunile stabilite sunt unitare, fãrã
discriminãri între instituþii de credit
parþialã a prevederilor legale ºi a individuale de investiþii sau desfãºoarã
procedurilor statutare aplicabile
ºi alte entitãþi financiare. (A.A.)
BVB (cu privire la modul de exerci-
activitatea de consultanþã de investiþii”.
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 5 Miercuri, 31 ianuarie 2018

ADMINISTRARE
BOGDAN DRÃGOI, SIF BANAT CRIªANA:

“Acþionarii BVB ar trebui sã evalueze


CA-ul, care ºi-a arãtat limitele”
(Interviu cu domnul Bogdan Drãgoi, preºedinte SIF Banat Criºana)
n “Intenþionãm sã manageriale sau administrative, nu
reprezintã o provocare din acest
ajustãm deþinerea în punct de vedere. Am investit în aceste
unele bãnci” acþiuni pentru cã avem încredere în
domeniu, avem certitudinea faptului
Reporter: Care sunt perspective- cã sunt conduse corect, conform
le pentru 2018, faþã de 2017? principiilor guvernanþei corporative.
Bogdan Drãgoi: Contextul eco- În ceea ce priveºte aceste companii,
nomic global ºi european sunt sensi- ca manager ºi administrator poþi doar sã
bil diferite faþã de debutul anului tre- schimbi proporþiile în portofoliu, în
cut. Remarcãm discuþii din ce în ce funcþie de aºteptãrile pe care le ai ºi de
mai sonore legate de o posibilã crizã perspectivele pe care le anticipezi.
eco no mi cã, si mi la rã ce lei din Focusul foarte mare este pe compa-
2008-2009. Desigur, este extrem de niile unde suntem majoritari ºi unde
important domeniul de unde ar porni avem interes ºi responsabilitatea di-
o eventualã recesiune, ca ºi momen- rectã ca acestea sã performeze.
tul în care ea s-ar face resimþitã în Reporter: Ce modificãri vedeþi
România. Am remarcat cu toþii cã în portofoliu în acest an? te, sã nu mai stãm cu mâna întinsã la la o lunã la alta.
existã un delay de 7-8 luni, dupã care Bogdan Drãgoi: În 2018 preco- stat. Suntem pe un trend bun din De asemenea, mi se pare extrem de
intrãm în contact cu posibile conse- ni zãm aju stã ri de por to fo liu, acest punct de vedere, am avut 4 listãri importantã revizuirea procedurilor de
cinþe ale acesteia. Încercãm sã fim reaºezãri ºi poziþionãri puþin diferite în 2017 ºi 2018 a început cu douã acordare a ajutoarelor de stat. Nu este
pregãtiþi pentru orice scenariu, anti- faþã de anul precedent. Rãmânem in- anunþuri oficiale. posibil ca nicio firmã româneascã sã nu
cipând inclusiv perspective de piaþã, teresaþi, ca ºi pânã acum, de dome- Adrian Tãnase este un profesio- primeascã ajutor de stat. ªi ºtiu din
economice sau financiare mai puþin niul energetic ºi de cel bancar, însã, nist, trebuie lãsat sã îºi facã treaba ºi experienþã proprie; anul trecut am
fericite, ºi rãmânem prudenþi ºi atenþi în ceea ce îl priveºte pe cel din urmã, sper cã va beneficia de înþelegere ºi aplicat ºi noi, cu o companie din por-
la toate semnalele, urmãrind atent evo- suport. CA-ul Bursei ºi-a arãtat limi- tofoliu.
fãrã ca acest lucru luþia pieþei, cred cã tãrile ºi puterea pe parcursul anului Când eram la Ministerul Finanþe-
sã ne afecteze poli- “Eu cred cã Adrian vom realoca resur- trecut. Din punctul meu de vedere, lor, aveam o regulã: companiile
tica investiþionalã. se le SIF Ba nat este inadmisibil sã nu fie convocate care primiserã ajutor de stat nu pu-
Poate fi însã la Tãnase va fi un bun Criºana. Exi stã ºedinþe de CA, sã nu reuºeºti sã se- teau sã se mai înscrie. Însã, dupã
fel de adevãratã ºi manager; îl cunosc, unele bãnci unde lectezi un director general într-un plecarea mea, regula a fost scoasã.
teoria conform cã-
reia dacã anticipãm am încredere cã va sun tem acþionari,
care au un potenþial
moment-cheie în care piaþa are foar- Aºa cã am constatat cã primele douã
te mare nevoie sã performeze. Sper companii care au primit ajutor de
cu toþii un moment duce bursa într-o mare de creºtere ºi Toþi avem de câºtigat de pe urma unei burse cã unii membri ai Consiliului de stat în 2017 mai primiserã de câteva
de regres economic altele unde noi con- dezvoltate – avem nevoie de contraparte Administraþie sã îºi recunoascã pro- ori.
ace sta nu se
etapã nouã”.
siderãm cã putem centralã localã, de operaþiuni precum priile limitãri. De asemenea, mai ªi, în condiþiile în care unul dintre
întâmplã. În gene- sã ajustãm deþine- short-selling sau împrumutul de acþiuni, de tranzacþii sper ca acþionarii Bursei sã evalueze criterii este dimensiunea business-ului,
ral, una dintre ca- rea. Nu pot sã afirm cã evoluþia lor bine performanþele acestei echipe de este logic cã acele companii câºtigã-
OTC. Pe scurt, de o infrastructurã de tranzacþionare
racteristicile acestei manifestãri este este nesatisfãcãtoare, dar observãm administratori ºi sã acþioneze în con- toare an de an vor creºte considera-
imprevizibilitatea ei, aºa cã putem cã s-au atins niºte cote maxime ºi
aliniatã la cerinþele internaþionale”.
secinþã. bil, deci vor fi din nou eligibile. Sunt
spera ca acest scenariu sã nu se pro- simþim cã este momentul sã ne repo- cote din profit, acestea nu au o politi- ºi-a anunþat retragerea din cauza co- Toþi avem de câºtigat de pe urma multe companii româneºti care trebu-
ducã. ziþionãm. Pe acest segment vedem o cã clarã în acest sens, deci nici noi nu sturilor. Asta este o problemã pentru unei burse dezvoltate – avem nevoie ie susþinute, dar cumva acest lucru
Din punctul nostru de vedere, ajustare, dar nu una drasticã. Nu am putem face previziuni fundamentate cã astãzi mai sunt în România puþini de contraparte centralã localã, de pare sã nu fie prioritar.
însã, este clar cã va exista o încetini- sã nominalizez bãncile vizate. sau precise despre anul pe care îl brokeri care încã mai au birouri în operaþiuni precum short-selling sau Este o discuþie foarte amplã. Noi
re a ritmului de creºtere economicã. În acelaºi timp, suntem la fel de avem în faþã. Europa Centralã ºi de Vest. De fapt, împrumutul de acþiuni, de tranzacþii ne lovim de multe probleme în þarã,
Reporter: Ce modificãri semni- receptivi ºi atenþi ca ºi pânã acum, Am putea declara cã avem o poli- pe zona de Vest, mai este unul singur. OTC. Pe scurt, de o infrastructurã de având companii în portofoliu care
ficative au intervenit în portofoliul cã u tãm opor tu ni tã þi, con cen- ticã de dividende dacã, indiferent de În pa ra lel cu imple men ta rea tranzacþionare aliniatã la cerinþele ac ti ve a zã în mul te re giu ni. De
societãþii, în 2017? trându-ne în mod deosebit pe com- ce nivel de return al investiþiilor are acestor reglementãri, care este obli- internaþionale.
Bogdan Drãgoi: Ne-am asumat panii unde putem sã intrãm, iniþial cu SIF Banat Criºana, am decide sã vin- gatorie, trebuie sã fim atenþi la de- Este evident cã sunt
în faþa acþionarilor cã vom “curãþa” o po zi þie mi no ri ta rã ºi apoi sã dem active pentru a marca profit. schiderea pe care o avem pentru in- multe lucruri de fãcut ºi
“Aºtept un plan de care
portofoliul SIF Banat Criºana ºi vom creºtem spre o deþinere majoritarã. Sunt împotriva acestei strategii. vestitorii strãini ºi la ce le oferim. Nu este nevoie ca noul CEO guvernul sã se þinã, aºtept
continua acest demers ºi în 2018. Reporter: Luaþi în calcul ofertele Prefer sã avem un portofoliu care sã putem risca sã nu avem niciun bro- sã îºi propunã atât obiecti-
Vreau sã clarific aici: deºi SIF Ba- publice anunþate? ve pe termen scurt, cât ºi
implementarea mãsurilor
producã bani. ker cu expunere pe Vestul Europei,
nat Criºana este acþionar al aproxi- Bogdan Drãgoi: Le analizãm, Reporter: Aþi mai spus ºi în alte nu ne permitem ca investitorii mari pe termen lung. ªi sper sã anunþate, nu schimbarea lor
mativ 140 de societãþi comerciale, dar nu pot sã afirm cã vom participa ocazii cã, dincolo de capacitatea de internaþionali sã ne scoatã de pe ra- aibã mânã liberã sã le
peste 95% din valoarea activului se sau nu. Analizãm sectorul ºi stabilim de la un an la altul. Ca
management pe care o darele lor. îndeplineascã.
aveþi, vã impacteazã ºi Reporter: Avem ºanse sã promo- Reporter: Ce aºtep- manager, trebuie sã pot sã îmi
gradul de dezvoltare al vãm la statutul de piaþã emergentã? tãri aveþi de la ASF? fac planuri, sã ºtiu ce impozite
pieþei. Bogdan Drãgoi: Cred cã mai Bogdan Drãgoi: Eu,
Bogdan Drãgoi: Din avem multe de fãcut. Sã nu uitãm cã personal, am remarcat în plãtesc pe urmãtorii câþiva ani,
punctul meu de vedere, FTSE Russell ne-a menþinut în cate- 2017 o deschidere mai nu sã fiu luat prin surprindere
con te a zã în pro por þii goria pieþelor de frontierã ºi avem un bunã ºi o comunicare efi-
aproape egale cu efortul an la dispoziþie, pânã la urmãtoarea cientã cu ASF, faþã de de la o lunã la alta”.
ºi activitatea de manage- evaluare, sã atingem criteriile. Di- acum 3-4 ani. SIF-urile
ment: dacã piaþa este sta- rectorul Bursei de Valori a fost re- sunt uºor atipice ºi din acest motiv exemplu, în zona Cluj avem afaceri
bilã ºi dezvoltatã, orice cent avizat ºi nu cred cã este realist sã avem nevoie de o foarte bunã cola- cu cerere mare pe producþie pe
emitent beneficiazã de îi cerem o asemenea performanþã. borare cu reglementatorul. Ne do- schimbul 3, dar nu reuºim sã anga-
acest lucru. O piaþã dina- Eu am încredere în Adrian Tãnase, rim sã înþeleagã limitãrile noastre ºi jãm. De ce? Pentru cã piaþa localã a
micã, efervescentã, cu dar sunt multe de fãcut, însã unele nu sã adapteze legislaþia europeanã cu fost supralicitatã la nivel salarial de
multiple opþiuni, înseam- depind exclusiv de el. particularitãþile noastre ºi ale pieþei. acele companii care primesc ajutoa-
nã oportunitãþi pentru noi Reporter: Ce performanþe trebu- Reporter: Dar de la Guvern? re de stat în fiecare an.
ºi vine la pachet cu o se- ie sã îi cerem? Bogdan Drãgoi: Predictibilitate. Fãrã sã discriminãm companiile
rie de beneficii. Bogdan Drãgoi: Înainte de a cere Sunt convins cã asta ne dorim cu to- strãine, pânã la urmã în cadrul SIF
Re por ter: Cum vã trebuie sã vedem ce propune el, ce þii, dupã anul 2017. Banat Criºana aproape toate compa-
regãseºte în primele 30 de deþineri, un anumit preþ sau un interval în care impacteazã noile reglementãri euro- viziune are. Eu cred cã Adrian Tãna- Aºtept un plan de care guvernul sã niile pe care le avem sunt româneºti,
unde avem pachet de control. Acestea investiþia respectivã ar fi interesantã pene – MiFID II? se va fi un bun manager; îl cunosc, se þinã, aºtept implementarea mãsu- toþi banii pe care îi avem îi þinem în
reprezintã punctul nostru de interes pentru noi. Dacã ne încadrãm în pre- Bogdan Drãgoi: Directiva nu ni am încredere cã va duce bursa într-o rilor anunþate, nu schimbarea lor de România. Consider cã acesta este un
strategic, sfera noastrã principalã de þul anunþat în ofertã, atunci partici- se aplicã nouã, societãþilor de investi- etapã nouã. la un an la altul. Ca manager, trebuie motiv suficient pentru o reconside-
activitate; sunt companiile în care ne pãm. þii, dar se aplicã bãncilor. Un prim Cred cã trebuie sã profite de sã pot sã îmi fac planuri, sã ºtiu ce rare a poziþiei autoritãþilor faþã de in-
implicãm, care funcþioneazã urmã- Reporter: Cum evaluaþi rezulta- efect a fost faptul cã Raiffeisen Bank, dorinþa companiilor private de a se impozite plãtesc pe urmãtorii câþiva vestitori.
rind criterii clare de performanþã ºi tele rãscumpãrãrilor fãcute? care este un broker important în piaþã, lista, sã aducã pe bursã cât mai mul- ani, nu sã fiu luat prin surprindere de Reporter: Vã mulþumesc! n
transparenþã. Bogdan Drãgoi: Aºa cum am
Avem ºi societãþi în care suntem afirmat ºi la momentul respectiv,
minoritari, numeroase, dar cu valoa- consider cã a fost unul dintre cele “Mã bucur cã interesul
re micã în portofoliu. În multe dintre mai de succes programe de rãscum- ºi încrederea
aceste cazuri luãm în considerare op- pãrare derulate vreodatã. Mã bucur
þiuni de exit, mai ales pentru acelea cã interesul ºi încrederea investitori-
investitorilor pentru
consumatoare de timp ºi energie ºi lor pentru SIF Banat Criºana a fost SIF Banat Criºana
fãrã valoare adãugatã pentru acþio- atât de mare, astfel încât, la final, au fost atât de mari
narii noºtri. tranzacþia a fost complet diferitã faþã
A treia categorie include companii- de ce struc tu ra sem ini þial. Din
(n.r.: pentru programul
le din portofoliu, companii moºtenite, perspectiva acþionarilor noºtri, re- de rãscumpãrare),
ce sunt în diverse stadii de insolvenþã zultatul a fost peste aºteptãri: creºte- astfel încât, la final,
sau faliment, unde momentan suntem rea preþului acþiunii în piaþã, reduce-
blocaþi. Însã, într-un an-doi, sperãm sã rea discount-ului ºi consolidarea pe
tranzacþia a fost
rãmânem doar cu prima categorie ºi sã Bursã cu investiþie limitatã. complet diferitã faþã de
ne concentrãm pe acele active care Reporter: Aveþi o politicã de di- ce structurasem iniþial.
sunt cu adevãrat valoroase. vidende?
Reporter: Care sunt domeniile Bogdan Drãgoi: În ceea ce pri-
Din perspectiva
de interes pentru investiþii? veºte distribuirea de dividende, ace- acþionarilor noºtri,
Bogdan Drãgoi: Anul trecut, po- asta intrã în sfera de decizie a acþio- rezultatul a fost peste
litica de management ºi achiziþii a narilor. În Adunarea Generalã a
SIF Banat Criºana s-a concentrat pe Acþionarilor se stabilesc aceste coor-
aºteptãri: creºterea
sectorul bancar, pe cel energetic ºi pe donate, iar investitorii au întotdeau- preþului acþiunii în
companiile pe care le deþinem majo- na toate opþiunile deschise. Referitor piaþã, reducerea
ritar. la predictibilitatea volumului de di- discount-ului ºi
Societãþile din sistemul bancar vidende, suntem în strânsã legãturã
sau energetic sunt listate, deci nu cu activitatea companiilor din porto- consolidarea pe Bursã
prea existã implicare din partea ac- foliu. Exceptând sectorul energetic, cu investiþie limitatã”.
þionarilor în implementarea politicii unde statul a impus distribuirea unei
PAGINA 6 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18

ADMINISTRARE
CLAUDIU DOROª, SIF MOLDOVA:

“Plãnuim sã menþinem o politicã


de dividend predictibilã”
l “Avem în vedere noi proiecte rezidenþiale”
(Interviu cu domnul Claudiu Doroº, Director General SIF Moldova)
Reporter: Cum a evoluat SIF dinamismul ºi flexibilitatea manage- Reporter: Cum vedeþi mãsurile
Moldova, în 2017, având în vedere mentului, echilibrul în procesul de- fiscale adoptate de Guvern?
cã ASF a avizat conducerea cu o cizional ºi managementul adecvat al Claudiu Doroº: Sunt convins cã
mare întârziere faþã de momentul riscurilor etc. s-au dorit a fi stimulative. Vom vedea
alegerilor? Reporter: Cum evaluaþi rezulta- efectul lor în perioada urmãtoare.
Claudiu Doroº: Rezultatele esti- tele rãscumpãrãrilor fãcute? Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
ma te pen tru anul 2017 ate stã Claudiu Doroº: Dacã este sã ne autoritãþi, cu privire la încurajarea
depãºirea indicatorilor financiari bu- referim la programul de rãscumpãra- afacerilor?
getaþi (fig.1.), performanþã care se re aprobat în AGA din aprilie 2017 Claudiu Doroº: Ca investitori
reflectã în beneficiile acþionarilor ºi ce are ca scop reducerea
care reprezintã premise favorabile capitalului social, efec- “SIF-urile îºi menþin atractivitatea
pentru susþinerea strategiilor investi- tele pozitive ale opera-
þionale pe direcþiile prezentate în þiunii sunt evidente:
prin calitatea portofoliilor, prin
“Declaraþia de politici investiþionale ØDiminuarea disco- discount-ul ridicat. Apreciem însã
2014 – 2018”. untului dintre activul net ºi cã au început sã aparã diferenþe în
Investitorii au validat în piaþã stra- preþul de tranzacþionare;
tegia ºi performanþele înregistrate, Ø Discountul a variat atitudinea
iar creºterea interesului acestora s-a între 48-50% în perioa- investitorilor/acþionarilor generate
concretizat în creºterea preþului da noiembrie 2016 ºi de diferenþele care vizeazã strategiile
acþiunii SIF2 ºi reducerea discount-ului începutul ofertei publi-
preþ SIF2 /VUAN (fig. 2). ce (7 iunie 2017), iar investiþionale, operaþiunile de
Astfel, în mod evident, procesul de dupã încheierea aceste- capital, dinamismul ºi flexibilitatea
avizare derulat de ASF nu a impactat ia (27 iunie 2017), ac-
negativ performanþele noastre ºi, din- þiunea SIF2 s-a înscris
managementului, echilibrul în
colo de aspectul formal al duratei, pe un trend constant de procesul decizional ºi
complexitatea analizei ASF, impusã creºtere, di sco un tul managementul adecvat al
de noile reglementãri aplicabile, con- atingând în prezent cel
stituie o garanþie suplimentarã, solidã, mai mic nivel din pe- riscurilor etc”.
privind profesionalismul echipei care rioada post-crizã finan-
administreazã SIF Moldova. ciarã, atât la SIF Moldova (circa instituþionali, printre cei mai mari
Reporter: Ce modificãri semnifi- 20% - fig, 2) cât ºi în sector (celelalte cu capital românesc, ne dorim un
cative au intervenit în portofoliul so- SIFuri); cadru fiscal stabil ºi predictibil ºi
cietãþii? Ø Creºterea activului unitar, a co- mãsuri care sã dinamizeze dezvol-
Claudiu Doroº: Administrarea taþiei ºi a lichiditãþii acþiunii în piaþã; tarea pieþei de capital, inclusuv prin
participaþiilor din portofoliu s-a rea- Ø VUAN: creºtere cu 16% în pe- listarea unor companii cu capital
lizat pe coordonatele strategiei mul- rioada decembrie 2016 - decembrie majoritar de stat.
tianuale 2014 – 2018 ºi Programului 2017 (fig. 2); Cu atât mai mult este importantã
de activitate 2017, respectiv: Ø Preþ SIF2: creºtere cu 81% în stabilitatea cadrului legislativ ºi even-
Ø Creºtere pentru portofoliul De- Ne dorim noi listãri ºi noi sectoare reprezentate la BVB, ceea ce ar asigura perioada decembrie 2016-decem- tuala optimizare ºi transparentizare a
þineri Majoritare - abordare de tip posibilitãþi sporite de diversificare a portofoliului de active, cu implicaþii pozitive brie 2017 (fig. 2); proceselor de autorizare a unor proiec-
“private equity” în cadrul unor deþi- semnificative în ce priveºte calitatea acestuia, randamentele aºteptate ºi managementul riscurilor Ø Lichiditatea acþiunii în piaþã: te investiþionale, în condiþiile în care
neri majoritare existente (real estate, asociate fiecãrei clase de active”. creºtere de la aproximativ 650 mii unul dintre obiectivele noastre strate-
agricol, alte sectoare); acþiuni/ºedinþa în perioada ianuarie - gice declarate este expunerea în eco-
Ø Recalibrare pentru portofoliul efecte pozitive asupra performanþei SA) - performanþele înregistrate în Reporter: Care sunt intenþiile 30.05.2017 (data aprobãrii ASF a nomia realã, prin investiþii de tip priva-
CORE - portofoliul listat ce oferã li- întregului portofoliu. exploatarea acestui centru comer- dumneavoastrã cu privire la expune- Ofertei Publice) la aproximativ 750 te equity în sectoarele cele mai perfor-
chiditate activelor SIF Moldova, re- Subliniem ºi evoluþiile pozitive cial, cu o suprafaþã închiriabilã de rea pe Banca Transilvania? mii acþiuni/ºedinþa de la 30.05.2017 mante din România.
prezentând principalul generator de semnificative în dezvoltarea urmã- circa 30.000 mp ºi un grad de ocupa- Claudiu Doroº: Evoluþia acþiu- pânã în prezent. Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
venituri; toarelor proiecte principale iniþia- re de peste 97%, au confirmat pe de- nilor Banca Transilvania a confir- Astfel, apreciem cã rezultatul cert al ASF?
Ø Restructurare pentru portofo- te/derulate prin intermediul filialelor plin proiecþiile SIF Moldova care au mat pe deplin estimãrile SIF Mol- operaþiunii este recunoaºterea de cãtre Claudiu Doroº: Aºteptãm cu
liul SELL – continuare restructura- Grupului SIF Moldova: stat la baza deciziei investiþionale. dova, emitentul contribuind sem- investitori, în preþul acþiunii, a perfor- mult interes finalizarea noului ca-
re/vânzare a portofoliului de acþiuni Ø Proiectul imobiliar “Baba No- Reporter: Care sunt planurile nificativ la performanþa portofo- manþei financiare a SIF Moldova ºi a dru legislativ de conformare la Di-
“istoric”. vac Residence” dezvoltat de Þesãto- dumneavoastrã pentru acest an? liului ºi la creºterea activului net. valorii activelor administrate. rectiva UE privind fondurile alter-
Astfel, la finele anului 2017, por- riile Reunite SA Bucureºti – a înce- Claudiu Doroº: Elementele che- La sfârºitul anului 2017 expunerea Reporter: Cum vã impacteazã native de investiþii, prin ultima lege
ie ale planurilor noastre rãmân: pe TLV era de 35% în activele tota- gradul de dezvoltare al BVB? necesarã, legea FIA (Fondurilor de
Ø Politica de investiþii solidã – le (36,8% la sfârºitul anului prece- Claudiu Doroº: Evident cã ne Investiþii Alternative), care va între-
baza creºterii pe termen lung a valo- dent). S-a menþinut o deþinere im- dorim noi listãri ºi noi sectoare re- gi cadrul legal în care sã ne de-
rii activelor administrate, element portantã, datoritã randamentului prezentate la BVB, ceea ce ar asigu- sfãºurãm activitatea ºi sã facem per-
fundamental pentru consolidarea ridicat oferit (cash + acþiuni gratui- ra posibilitãþi sporite de diversificare formanþã.
încrederii investitorilor; te) ºi potenþialului de creºtere al ac- a portofoliului de active, cu implica- Reporter: Cum vedeþi viitorul
Ø Politica de dividend predictibi- þiunii, fundamentat de capacitatea þii pozitive semnificative în ce pri- SIF-urilor?
lã - remunereazã capitalul investit la de majorare a capitalurilor proprii veºte calitatea acestuia, randamente- Claudiu Doroº: Cred cã, în mo-
un nivel superior randamentelor ofe- prin creºtere organicã a bãncii, pre- le aºteptate ºi managementul riscuri- mentul de faþã, se contureazã la nive-
rite de plasamentele monetare, este cum ºi prin achiziþii ºi fuziuni cu lor asociate fiecãrei clase de active. lul SIF-urilor diferenþe de abordare
menitã sã satisfacã interesele pe ter- alte instituþii bancare care operea- Reporter: Cum vã impacteazã ale strategiilor de dezvoltare.
men scurt ale acþionarilor. În acelaºi zã pe piaþa româneascã. În acelaºi noile reglementãri europene - MI- În ceea ce ne priveºte, vom propu-
timp, existenþa unor randamente scã- timp, creºterea economicã înre- FID II? ne acþionarilor ºi vom implementa în
zute pe piaþa monetarã favorizeazã gistratã în România, bazatã pe con- Claudiu Doroº: O analizã preli- baza aprobãrii acestora, strategii ca-
investiþiile, ceea ce serveºte intere- sum, a determinat sporirea perfor- minarã nu relevã un impact al acestor racterizate de dinamism ºi manage-
sele pe termen mediu ºi lung ale ac- manþelor bãncilor interesate în fi- reglementãri întrucât, în opinia noastrã, ment activ, echilibru financiar ºi pru-
þionarilor; nanþarea consumului. În particular, activitãþile SIF Moldova nu cad sub denþialitate, astfel încât acþiunea
trendul de creºtere al dobânzilor incidenþa prevederilor MIFID II, care SIF2 sã rãmânã un titlu preferat al in-
Ø Operaþiuni de capital - prin de-
favorizeazã sectorul bancar, cu se aplicã pentru: SSIF-uri, instituþiile vestitorilor, cu beneficii predictibile
tofoliul de acþiuni cotate deþine pon- put construirea ansamblului reziden- rularea unor Programe de rãscumpã-
perspective foarte bune pe termen de credit înregistrate la ASF, locurile pentru aceºtia.
derea principalã (CORE), de 79,4% þial compus din 6 blocuri cu 363 rare de acþiuni în scopul reducerii ca-
lung. de tranzacþionare. Reporter: Vã mulþumim! n
în valoarea totalã a activelor admi- apartamente ºi 436 locuri parcare pitalului social.
Reporter: Intenþionaþi sã mai
nistrate, în timp ce ponderea acþiuni- (subterane ºi supraterane). Con- Reporter: Care sunt domeniile propuneþi consolidarea valorii nomi-
lor necotate este de 8,4%, pe fondul strucþia ansamblului este în grafic, de interes pentru investiþii? nale a acþiunilor?
reorientãrii politicii investiþionale. iar ritmul vânzãrilor este peste cel Claudiu Doroº: Va continua pro- Claudiu Doroº: Având în vedere
S-au menþinut sectoarele financiar ºi prognozat iniþial, peste 100 de apar- cesul de recalibrare dinamicã a porto- beneficiile unei astfel de operaþiuni
energetic (45,2%, respectiv 18,2%, tamente fiind deja contractate; foliului CORE, în acord cu perfor- pentru companie ºi micii acþionari,
raportat la valoarea totalã a active- Ø Proiectul Ferma Afine dezvol- manþa companiilor listate incluse în rãmâne în atenþia noastrã o astfel de
lor) ca sectoare principale în structu- tat de Agrointens SA – se aflã în curs acesta, precum ºi identificarea unor propunere, cu atât mai mult cu cât
ra portofoliului. Pe de o parte, a con- de implementare proiectul privind noi oportunitãþi investiþionale în ca- douã Adunãri Generale ale Acþiona-
tinuat procesul de reducere a numã- extinderea investiþiei Fermã Afine drul portofoliului Deþineri Majorita- rilor au aprobat propunerea noastrã.
rului de participaþii din portofoliu, pânã la o suprafaþã de 76 ha, circa 18 re, în domenii cu potenþial de creºtere Reporter: Ce alte mãsuri aveþi în
concretizat prin vânzarea integralã a ha plantaþii existente ºi 46 ha planta- demonstrat, cum sunt sectoarele real vedere pentru consolidarea acþiona-
pachetelor de acþiuni în cazul a 11 þii în curs de înfiinþare; estate ºi agricol. Avem în vedere noi riatului?
emitenþi (fig. 3) iar, pe de altã parte, a Ø Proiectul Veranda Mall (deþi- proiecte rezidenþiale, în locaþii de ca- Claudiu Doroº: Ca manage-
crescut expunerea per emitent, în nere indirectã prin intermediul Pro- litate, pentru a valorifica expertiza ment, nu avem în vedere mãsuri
special pe portofoliul CORE, cu fessional Imo Partners SA ºi Nord deja acumulatã în domeniu. care sã influenþeze acþionariatul, nu
este rolul nostru. În ceea ce priveºte
structura de acþionariat, este deja
consolidatã, având în vedere cã doar
câteva sute de acþionari, investitori
activi la BVB, instituþionali ºi indi-
viduali, deþin peste 70% din capita-
lul social.
Reporter: SIF-urile sunt printre
cei mai buni performeri de la BVB în
2017. Cum vã explicaþi?
Claudiu Doroº: SIF-urile îºi
menþin atractivitatea prin calitatea
portofoliilor, prin discount-ul ridi-
cat. Apreciem însã cã au început sã
aparã diferenþe în atitudinea investi-
to ri lor/ac þio na ri lor ge ne ra te de
diferenþele care vizeazã strategiile in-
vestiþionale, operaþiunile de capital,
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 7 Miercuri, 31 ianuarie 2018

ADMINISTRARE
MIHAI FERCALÃ, SIF TRANSILVANIA:

“Nu putem avea o piaþã eficientã


cu o Autoritate de Supraveghere prosperã,
pe banii emitenþilor”
l “Consiliul BVB – sã rãspundã dacã existenþa derivatelor nu este necesarã promovãrii la piaþã emergentã” l “Dividendele ºi rãscumpãrãrile reprezintã un mix
de remunerare ºi consolidare a capitalului investit”l “Apreciem ca necesare mãsuri de protecþie fiscalã (derogatorii) privind implementarea IFRS 9 pentru
SIF-uri” l “O calificare a sectorului «turism» ca sector strategic pentru economia naþionalã ºi însoþirea acestei calificãri cu mãsuri fiscale stimulative vor
conduce la relansarea acestui important sector al economiei” l “Autoritatea de Supraveghere Financiarã trebuie sã treacã printr-un proces profund de
restructurare”
(Interviu cu domnul Mihai Fercalã, Preºedinte Executiv SIF Transilvania)
Reporter: Cum a evoluat SIF Tran- þii anului 2018 vizeazã continuarea Existenþa pieþei de derivate nu este cu cerinþele ºi exigenþele sectorului
silvania, în 2017, având în vedere cã eficientizãrii portofoliului, manage- necesarã pieþei româneºti? Existenþa “turism” prin ponderea pe care acesta
ASF a avizat conducerea cu o mare mentul activ al acestuia, managemen- pieþei de derivate nu este necesarã îl deþine în portofoliul SIF3 (27,6% la
întârziere faþã de momentul alegerilor? tul activ ºi eficient al riscurilor, apli- promovãrii pieþei de capital româneºti 30.09.2017).
Mihai Fercalã: În cursul anului carea principiilor de guvernanþã cor- la categoria de piaþã emergentã? Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
2017, independent de avizarea con- porativã, modernizãri de naturã stra- Reporter: Cum vã impacteazã no- ASF?
ducerii de cãtre Autoritatea de Supra- tegicã ºi funcþionalã, funcþionarea ca ile reglementãri europene - MiFID II? Mihai Fercalã: Cred în rolul ºi
veghere Financiarã, SIF Transilvania AFIA la momentul autorizãrii de Mihai Fercalã: Aceastã directivã importanþa autoritãþilor statului în do-
prin Directorat, Consiliul de Supra- cãtre ASF, derularea de programe de se adreseazã cu prioritate intermedia- meniul de activitate în care acþionea-
veghere ºi întreaga echipã executivã a rãscumpãrare de acþiuni - toate în sco- rilor ºi fondurilor de investiþii, dar va zã. Apreciez cã în sectorul pieþei de
urmãrit realizarea bugetului de veni- pul remunerãrii ºi consolidãrii capita- avea efecte în întreaga industrie a capital Autoritatea de Supraveghere
turi ºi cheltuieli ºi a programului in- lului investit de acþionari. fondurilor. Obiectivul principal al Financiarã trebuie sã treacã printr-un
vestiþional pentru anul 2017, aºa cum Reporter: Când veþi demara acestei directive europene, care re- proces profund de restructurare pen-
acestea au fost aprobate de acþionari. programul de rãscumpãrare ºi ce aºtep- glementeazã tranzacþiile cu instru- tru a-ºi putea îndeplini în mod con-
Au fost perfecþionate politicile ºi mã- tãri aveþi în urma acestuia? mente financiare, este creºterea tran- structiv atribuþiile ce-i revin. Nu nu-
surile de gestionare eficientã la nive- Mihai Fercalã: Se aflã în derulare sparenþei, a eficienþei pieþelor ºi redu- mai actorii pieþei ci ºi Autoritatea de
lul societãþii, au fost implementate procedurile de punere în practicã a pro- cerea costurilor pentru investitori. Supraveghere trebuie sã dea dovadã
obiectivele investiþionale/dezinvesti- gramului de rãscumpãrare de acþiuni Conform acestei directive, în calitate de maturitate, sã se profesionalizeze,
þionale, s-a continuat echilibrarea SIF Transilvania, program aprobat de de client vom primi rapoarte mai deta- sã construiascã ºi sã nu distrugã, sã se
structuralã a portofoliului, a fost ope- acþionari în ºedinþa AGEA din data de liate, cu privire la tranzacþiile efectua- restructureze pe criterii profesionale
raþionalizat vehiculul investiþional 15.12.2017. Apreciem cã derularea de te, aºa încât, atât în calitate de emitent, ºi nu de conjuncturã sau de altã natu-
privind participaþiile în societãþile ne- programe de rãscumpãrare aprobate de cât ºi de investitor, aplicarea acestei di- rã, sã contribuie direct ºi efectiv la re-
operaþionale, a continuat politica de acþionari îmbinã în mod echitabil inte- rective va reprezenta un avantaj. ducerea costurilor pieþei - nu numai
remunerare prin dividende a acþio- resul valorificãrii pe termen scurt ºi În conformitate cu cerinþele MiFID sã cearã emitenþilor supravegheaþi.
narilor, a fost aprobat programul de încurajarea, în acelaºi timp, a deþinerii II am achiziþionat încã din luna august Nu cred cã putem avea o piaþã de ca-
rãscumpãrare a 1% din acþiunile pro- pe termen lung de acþiuni SIF Transil- 2017 Codul LEI, cod de identificare pital eficientã, modernã ºi restructuratã
prii, au fost transpuse în practicã vania. Aceste programe de rãscumpã- electronic, fãrã de carenu se puteau cu emitenþi ºi intermediari supraveghe-
orientãrile strategice privind admi- rare influenþeazã, în sensul reducerii, efectua tranzacþii pe pieþele de capital aþi care abia mai respirã de costuri ºi ce-
nistrarea riscului, au fost aplicate discountul între cotaþia acþiunilor ºi va- începând cu prima zi a anului 2018. rinþe iraþionale ale celor care reglemen-
principiile de guvernanþã corporativã, loarea unitarã a activului net. De ase- Ca o concluzie, apreciem cã aplica- teazã ºi cu o Autoritate de Supraveghe-
a fost finalizatã documentaþia privind menea, estimãm cã va creºte lichidita- rea prevederilor MiFID II va contribui re prosperã pe banii emitenþilor, supra-
autorizarea societãþii ca administrator tea acþiunilor SIF Transilvania. De al- semnificativ la integrarea pieþelor, aglomeratã cu personal angajat pe orice
de fonduri de investiþii alternative. tfel, distribuirea de dividende ºi derula- creºterea transparenþei fondurilor ad- alte criterii în afarã de cele profesionale.
Reporter: Ce modificãri semnifi- rea de programe de rãscumpãrare re- ministrate, reducerea costurilor investi- La ce se poate aºtepta o piaþã întreagã
cative au intervenit în portofoliul so- prezintã un mix de remunerare ºi con- Nu cred cã putem avea o piaþã de capital torilor ºi protecþia acestora. de la Autoritatea de Supraveghere Fi-
cietãþii? solidare a capitalului investit, aºa cum a Reporter: Cum vedeþi mãsurile fi- nanciarã atât timp cât beneficiazã de
eficientã, modernã ºi restructuratã cu emitenþi
Mihai Fercalã: În anul 2017, a fost aprobat de acþionari. scale adoptate de Guvern? Ce aºteptãri “consultanþã personalã” de la foºti ºi ac-
continuat procesul de restructurare a Reporter: Care sunt domeniile de ºi intermediari supravegheaþi care abia mai respirã de aveþi de la autoritãþi cu privire la încura- tuali angajaþi ai ASF care au devalizat ºi
portofoliului în conformitate cu orien- interes pentru investiþii? costuri ºi cerinþe iraþionale ale celor care reglementeazã ºi jarea afacerilor? falimentat societãþi comerciale ºi care au
tãrile strategice aprobate de acþionari. Mihai Fercalã: SIF Transilvania cu o Autoritate de Supraveghere prosperã pe banii Mihai Fercalã: Aº face referire la fost revocaþi din funcþiile de conducere
Mutaþii semnificative s-au înregistrat va continua echilibrarea structuralã a douã aspecte din multitudinea de mã- din Directoratul SIF Transilvania?
emitenþilor, supraaglomeratã cu personal angajat pe orice Fãrã recâºtigarea capitalului de
în ceea ce priveºte numãrul societãþi- portofoliului din punct de vedere suri fiscale promovate de Guvern:
lor din portofoliu: la 31.12.2017 nu- sectorial ºi al claselor de active. Fun- alte criterii în afarã de cele profesionale”. 1 - având în vedere obligativitatea încredere de care trebuie sã se bucure
mãrul societãþilor din portofoliu era de damentarea, conþinutul ºi execuþia implementãrii de cãtre Societãþile de o autoritate a statului nu putem vorbi
115 - faþã de 151 la 31.12.2016, ca programelor investiþionale vizeazã dinamica ºi performanþa activitãþii vestitorilor ºi a pieþei; activitatea pro- de o autenticã Autoritate de Suprave-
Investiþii Financiare a IFRS 9 “Instru-
efect al procesului de restructurare ce a achiziþia de titluri cotate cu lichidita- societãþilor de investiþii financiare. fesionalã a managementului SIF-uri- ghere Financiarã în România, al cãrei
men te fi nan cia re” începând cu
vizat operaþionalizarea vehiculului in- te ridicatã ºi politici atractive de di- Încã de la înfiinþarea lor, aceste socie- lor se constituie într-o premisã sufi- rol ar trebui sã fie ºi de îndrumare, nu
01.01.2018, conform prevederilor Nor-
vestiþional pentru societãþile neopera- vidend, dezvoltarea activitãþilor cu tãþi au beneficiat de o atenþie specialã cientã pentru performanþele viitoare numai de sancþionare a entitãþilor su-
mei ASF nr. 39/2015, pentru aprobarea
þionale ºi restructurarea societãþilor caracter speculativ ºi diversificarea din partea pieþei, a investitorilor, a ale acestor societãþi; se urmãreºte
necotate din portofoliu. investiþionalã. instituþiilor pieþei, a acþionarilor, a constant satisfacerea intereselor pe
Din punct de vedere calitativ, divi- aparatului legislativ. De fiecare datã, termen scurt ºi lung ale acþionarilor.
Reporter: Care sunt problemele cu
dendele încasate de la societãþile din indiferent de provocãrile existente, Reporter: Cum vã impacteazã
care se confruntã societatea în prezent?
portofoliu au contribuit semnificativ acestea au gãsit soluþii optime de gradul de dezvoltare al BVB?
Mihai Fercalã: Ca la orice final
ºi în creºtere faþã de anul anterior - la funcþionare ºi ºi-au îndeplinit obliga- Mihai Fercalã: Sunt cunoscute de-
de exerciþiu financiar ºi început de
realizarea bugetului de venituri ºi þiile faþã de acþionari, investitori, pia- claraþiile de la nivelul BVB cu privire
nou an principalele preocupãri sunt
cheltuieli anual (dividendele încasate þã, instituþiile de reglementare ºi auto- la obiectivul de promovare a pieþei de
cele referitoare la întocmirea ºi finali-
de SIF Transilvania în 2017 sunt cu rizare, economia realã. Se poate spu- capital româneºti de la categoria de
zarea situaþiilor financiare ale anului
65% mai mari decât cele încasate în ne cã societãþile de investiþii financia- piaþã de frontierã la cea de piaþã emer-
2017 ºi pregãtirea bugetului de veni-
anul 2016). re în ansamblul lor, cu toate dificultã- gentã. Sunt multe aºteptãri de la viito-
turi ºi cheltuieli ºi a programului in-
Per ansamblu, faþã de anul 2016, în þile, adversitãþile ºi incoerenþele me- rul nou director general al Bursei. Este
vestiþional pentru anul 2018. Sunt pe
anul 2017 s-a redus numãrul total al diului economic, legislativ ºi de re- important însã ca actualul Consiliu de
agenda prioritarã, de asemenea:
participaþiilor, s-a diminuat numãrul glementare, reprezintã un model de Administraþie al BVB (acelaºi care a
Ø derularea programului de rãscum-
participaþiilor din turism, a crescut guvernanþã corporativã, un model de funcþionat ºi pe perioada celui mai re-
pãrare de acþiuni aprobat de acþionari;
numãrul participaþiilor în industrie, a corporaþie capitalistã ºi management cent director general al Bursei - dom-
Ø transpunerea prevederilor Legii
crescut uºor ponderea subportofolii- românesc. Evoluþia constant bunã ºi nul Sobolewski) sã rãspundã la multi-
nr. 74/2015 privind administratorii de
lor din sectoarele financiar ºi energie. foarte bunã a societãþilor de investiþii plele provocãri actuale ale bursei din-
fonduri de investiþii alternative; Reglementãrilor contabile conforme cu pravegheate.
(Vezi evoluþia portofoliului la 30 financiare este expresia administrãrii tre care menþionãm doar câteva:
Ø- optimizarea clasificãrii instru- Standardele Internaþionale de Raportare Reporter: Cum vedeþi viitorul
septembrie 2017). performante a acestora. Aceasta-i ex- - cum îºi îndeplineºte BVB, la mo-
mentelor financiare ale SIF Transilva- Financiarã, se constatã inexistenþa unui SIF-urilor?
plicaþia pentru performanþele societã- dul concret ºi nu declarativ, rolul de
Reporter: Care sunt planurile nia din perspectiva aplicãrii Standarde- Mihai Fercalã: SIF-urile sunt con-
þilor de investiþii financiare. finanþator al pieþei; cadru legislativ/fiscal clar, coerent pri-
dumneavoastrã pentru acest an? lor internaþionale de raportare financia- strucþii economice ºi financiare durabile
Toate comentariile negative cu pri- - cum dovedeºte BVB cã este ca- vind tratamentul fiscal al modificãrii de
Mihai Fercalã: ªi în anul 2018 rã IFRS 9 începând cu anul 2018; cu rol determinant în economia realã ºi
vire la SIF-uri - comentarii care au pabilã sã dezvolte o piaþã de derivate reglementãri contabile privind imple-
SIF Transilvania va transpune în Ø implementarea cerinþelor Regula- piaþa de capital.
fost ºi vor mai fi - nu reflectã decât în România în condiþiile în care dupã mentarea IFRS 9. Apreciem ca necesare
prac ti cã orien tã ri le stra te gi ce mentului UE nr. 697/2017 privind protec- SIF-urile sunt cele care s-au implicat
dreptul la liberã exprimare al celor absorbþia prin fuziune a Sibex Stock mãsuri de protecþie fiscalã (derogatorii)
2017-2021 aprobate de acþionari. þia persoanelor fizice în ceea ce priveºte masiv în finanþarea de proiecte investiþio-
care, în afarã de critici sterile ºi fãrã Exchange S.A. “a uitat” sã depunã privind implementarea IFRS 9 pentru
Se aflã în plinã derulare lucrãrile de prelucrarea datelor cu caracter personal ºi nale ale economiei reale, SIF-urile au su-
fundament, nu se pot lãuda cu vreo documentaþia la ASF pentru autoriza- SIF-uri (având în vedere afectarea rezul-
închidere a exerciþiului financiar 2017 privind libera circulaþie a acestor date. sþinut activ economia româneascã,
realizare notabilã. Energia profesio- re ºi nu avem cunoºtinþã cã se preocu- tatului fiscal prin aplicarea acestor regle-
ºi în acelaºi timp se fundamenteazã Reporter: SIF-urile sunt printre SIF-urile au promovat în mod concret ca-
nalã a societãþilor de investiþii finan- pã în vreun fel de acest lucru. mentãri) începând cu 01.01.2018;
bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi pro- cei mai buni performeri de la BVB în pitalismul autohton.
ciare nu se iroseºte în dialoguri cu Oare în viziunea BVB fuziunea 2 - aprobarea de cãtre Guvern a
gramul investiþional pentru anul 2018. 2017. Cum vã explicaþi? SIF-urile sunt principalii formatori ºi
aceºtia decât în mãsura în care este trebuia finalizatã pentru a dispãrea Ordonanþei de Urgenþã nr. 79/2017
Coordonatele de bazã ale activitã- Mihai Fercalã: Sunt binecunoscute susþinãtori ai pieþei de capital româneºti,
necesarã o informare corectã a in- piaþa de derivate din România? pentru modificarea ºi completarea Le-
gii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, SIF-urile susþin semnificativ lichiditatea
cu privire la transferul plãþii unor con- BVB, SIF-urile sunt adevãrate modele de
Evoluþia portofoliului la 30 septembrie 2017 guvernanþã corporativã, SIF-urile susþin ºi
tribuþii de la angajator la angajat, solu-
a) Evoluþia structurii portofoliului pe sectoare de activitate (exclusiv b) Top 10 participaþii din portofoliu: þioneazã probleme de interes general, la contribuie la procesul de educaþie finan-
participaþii în curs de cedare); nivel macroeconomic. La nivelul por- ciarã în cadrul pieþei, SIF-urile sunt cele
Procent tofoliului SIF3 am luat mãsurile nece- care încorporeazã managementul riscuri-
Nr. Pondere în
Structura portofoliului TRIM 3 2017 Denumire deþine- sare contracarãrii eventualului impact lor în cultura organizaþionalã ºi contribuie
crt. Total Activ*
pe sectoare de activitate Nr. societãþi %* re S.I.F. negativ cu privire la remunerarea resur- la perfecþionarea ºi implementarea ca-
Turism 21 27,63 1. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 3,34 27,33% sei umane. Acest lucru se impune, cu drului legislativ ºi de reglementare a pie-
Imobiliar 13 6,74 2. TURISM FELIX S.A. 63,20 6,98% atât mai mult cu cât asistãm în întreaga þei de capital.
Financiar 15 38,94 3. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 0,48 5,32% Alãturi de ceilalþi emitenþi, asocia-
Industrie 39 11,81
economie româneascã la o crizã de per-
4. FEPER S.A. 85,80 4,50% þiile profesionale, BVB ºi ASF,
Energie 8 10,91 sonal calificat ºi înalt calificat.
5. ARO PALACE S.A. 85,74 4,20%
Transporturi 4 0,46 Privind aºteptãrile de la autoritãþi, SIF-urile vor continua sã aibã un rol
6. T.H.R. MAREA NEAGRÃ S.A. 77,71 3,89%
Construcþii 14 1,70 credem cã o calificare a sectorului “tu- determinant în cadrul pieþei de capi-
7. OMV PETROM S.A. 0,21 3,46%
Industria farmaceuticã 3 1,49 rism” ca sector strategic pentru econo- tal, la un orizont mediu ºi lung de
IT & Telecom 2 0,23 8. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 0,41 3,27%
9. TURISM COVASNA S.A. mia naþionalã ºi însoþirea acestei califi- timp, atât timp cât nu vor fi “desfiin-
Agriculturã & Pisciculturã 17 0,00 93,33 2,41%
10. ROMRADIATOARE S.A. 76,51 2,02% cãri cu mãsuri fiscale stimulative va þate” prin diverse proiecte care, chi-
Alte ramuri 10 0,09
Total 146 100 Top 10 participaþii 63,38% conduce la relansarea acestui impor- purile, au la bazã anumite Directive
Sursa: S.I.F. Transilvania Sursa: S.I.F. Transilvania tant sector al economiei. Apreciem UE aplicate incoerent în România.
* Conform valori juste IFRS, exclusiv participaþii în curs de cedare * Conform valori juste IFRS aceasta pentru cã ne confruntãm direct Reporter: Vã mulþumesc! n
PAGINA 8 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18

ADMINISTRARE
NICU BUICÃ, SAI MUNTENIA INVEST:

“Lichiditatea redusã de la BVB


se transpune în dificultãþi de investire”
(Interviu cu domnul Nicu Buicã, Director General SAI Muntenia Invest, administrator al SIF Muntenia)
n“Contextul naþional MiFID II nu are influenþe asupra ac-
tivitãþii noastre. Indirect, prin îmbu-
legislativ reprezintã cea nã tã þi rea tran spa ren þei pre- ºi
mai mare provocare post-tranzacþionare, ne vom putea
pentru SIF Muntenia” forma o imagine de ansamblu asu-
pra tuturor activitãþilor de tranzac-
Reporter: Cum a evoluat SIF þionare pe teritoriul Uniunii Euro-
Muntenia în 2017?
Nicu Buicã: Anul ce tocmai s-a SIF-urile trec prin schimbãri majore în aceastã
încheiat a fost pentru SIF Muntenia, perioadã ºi intrã, uºor-uºor, într-o erã nouã ºi
din punct de vedere al cifrelor, chiar interesantã. Suntem siguri cã viitorul ne va
prolific, aº putea spune: activul net aduce tuturor multe provocãri pe care trebuie
al societãþii a înregistrat o creºtere sã le transformãm în oportunitãþi. În
de peste 16%, activul total a evoluat
pregãtirea adunãrii generale a acþionarilor SIF
substanþial - peste 14%, iar evoluþia
Muntenia din aprilie 2018 vom prezenta, ca de obicei, ºi vom
bursierã a acþiunii SIF4 a avut o curbã
ascendentã, rezultând astfel o scã-
supune aprobãrii acþionarilor programul strategic de administrare
dere importantã a discont-ului între al portofoliului pentru anul 2018”.
VUAN ºi preþurile de tranzacþiona-
re. Þintele de profit din Bugetul de pene ºi vom putea face alegeri de in-
venituri ºi cheltuieli pe 2017 au fost vestiþii fiind bine informaþi ºi ne
realizate, iar investiþiile în acþiuni vom putea alinia mai uºor cerinþelor
cotate din zona blue chips au fost DAFIA de cea mai bunã execuþie.
prioritare ºi au depãºit valoric, de Reporter: Cum vedeþi mãsurile
câteva ori, dezinvestirile/vânzãrile fiscale adoptate de Guvern? Ce
de pachete de acþiuni. aºteptãri aveþi de la autoritãþi, cu
În plus, 2017 a adus o consolidare privire la încurajarea afacerilor?
ºi cristalizare a echipei de manage- Nicu Buicã: Aºa-zisa revoluþie
ment a SAI Muntenia Invest, echipã fiscalã a stârnit foarte multe co-
care, sunt convins, va recompensa mentarii, unele pozitive, altele mai
încrederea acþionarilor ºi va deter- puþin favorabile. Aºteptãm ca au-
mina un parcurs pozitiv al Societãþii toritãþile sã priveascã mediul de
ºi în 2018. în care avem, în continuare, încre- vã de consolidare a acþiunii SIF legislativ, despre care aminteam vã din ultimii 20 de ani. afaceri în sens constructiv, sã con-
Reporter: Ce modificãri semni- dere. Muntenia ºi de reducere a discountu- mai devreme, reprezintã cea mai Reporter: Cum vã impacteazã tribuie la dezvoltarea ºi progresul
ficative au intervenit în portofoliul Reporter: Care sunt planurile lui de tranzacþionare. Vom reanaliza mare provocare, probabil, respectiv gradul de dezvoltare al BVB? entitãþilor private, sã gândeascã
societãþii? dumneavoastrã pentru acest an? acest subiect ºi vom încerca sã co- finalizarea implementãrii DAFIA. Nicu Buicã: Bursa de Valori Bu- mãsuri de susþinere pe termen lung.
Nicu Buicã: Restructurarea ºi Nicu Buicã: Din perspectiva ac- municãm mai bine investitorilor Dupã cum ºtiþi, din punct de vedere cureºti este un subiect pe care îl Cred cã o economie puternicã îºi
eficientizarea portofoliului de deþi- þionarilor noºtri, vrem sã rãmânem avantajele acestui demers. Dacã vor organizatoric ºi legislativ, SIF-urile privim din douã perspective dia- are resursele într-o zonã de busi-
neri reprezintã una dintre provocã- o alternativã viabilã de investiþii, fi recepþionate pozitiv, cu siguranþã vor fi fonduri de investiþii alternati- metral opuse: pe de o parte, evolu- ness stabilã ºi sustenabilã.
rile permanente ale oricãrui admini- care sã asigure plasamente profita- vom reveni asupra acestei teme. ve, a cãror funcþionare va fi regle- þia pieþei autohtone în 2017 nu a Reporter: Ce aºteptãri aveþi de
strator de fond. În general, cele mai bile ºi un return competitiv. Sigur, Reporter: Care sunt domeniile mentatã de noua lege FIA care va fost satisfãcãtoare, din punctul nos- la ASF?
impor tan te par ti ci pa þii ale SIF evoluþia contextului economic local de interes pentru investiþii? apãrea în 2018. Astfel, SIF Munte- tru de vedere. Free float-ul insufi- Nicu Buicã: Sã continue activi-
Muntenia au fost cele în acþiuni (75- ºi global, cerinþele legislative naþio- Nicu Buicã: Avem în vedere ºi nia se va transforma într-un FIA cient pentru companiile listate ºi tatea în acelaºi ritm profesionist în
85% din activul total). Deºi aceastã nale ºi europene, dinamica pieþei de pe viitor cele douã direcþii strategi- înfiinþat pe bazã de act constitutiv, volumele de tranzacþionare (lichi- care ne-a obiºnuit ºi sã continue
proporþie s-a pãstrat, domeniile de capital româneºti, toate reprezintã ce pe care le-am urmãrit pânã acum administrat de SAI Muntenia Invest ditate) mici de la Bursa de Valori dialogul permanent pe care îl are
interes s-au modificat fundamental. provocãri ale activitãþii noastre. Dar ºi care sunt în consens deplin cu do- în calitate de AFIA (administrator Bucureºti se transpun în dificultãþi cu actorii pieþei.
Dacã iniþial, în portofoliul nostru se noi credem cu tãrie cã evoluþia rinþele acþionarilor noºtri: continua- de fonduri de investiþii alternative). de investire/dezinvestire a unor pa- Reporter: Cum vedeþi viitorul
gãseau multe participaþii minorita- SIF-urilor este în plinã desfãºurare, rea procesului de restructurare a Suntem însã optimiºti ºi sperãm cã chete semnificative de acþiuni. În SIF-urilor?
re, în companii din aproape toate iar etapa maturã, de dezvoltare du- portofoliului ºi administrarea efi- la finalul procesului febril ºi com- plus, România a rãmas în continua- Nicu Buicã: SIF-urile trec prin
sectoarele, în ultimii ani ne-am con- rabilã ºi sustenabilã abia acum înce- cientã a acestuia, astfel încât sã fie plicat, noul cadru legislativ sã solu- re o piaþã de frontierã, în 2017 nu schimbãri majore în aceastã perioa-
centrat pe achiziþia de pachete în pe, având ca fundament experienþa asiguratã creºterea sustenabilã pe þioneze o mare parte din dificultãþile au fost îndeplinite criteriile pentru dã ºi intrã, uºor-uºor, într-o erã nouã
compa nii cu po ten þial mare de acumulatã ºi maturitatea aºteptãri- termen lung, ºi accentul pe proce- cu care ne-am confruntat de-a lun- a primi statutul de piaþã emergentã. ºi interesantã. Suntem siguri cã vii-
creºtere, din sectoare cu tradiþie, dar lor investitorilor noºtri. sul investiþional, cu focus pe plasa- gul timpului. Deºi creºterea indicilor pieþei torul ne va aduce tuturor multe pro-
ºi cu perspectivã, care sã poatã ge- Reporter: Intenþionaþi sã derulaþi mentele în România ºi în acþiuni Reporter: SIF-urile sunt printre bursiere din România în 2017 pare vocãri pe care trebuie sã le transfor-
nera profit, deci return favorabil programe de rãscumpãrare? cotate. cei mai buni performeri de la BVB impresionantã la prima vedere, mãm în oportunitãþi. În pregãtirea
pentru SIF Muntenia. Nicu Buicã: În 2017, am supus Procesul investiþional va fi unul în 2017. Cum vã explicaþi? dacã ne comparãm cu evoluþiile pie- adunãrii generale a acþionarilor SIF
Nu a fost însã ignorat nici secto- aprobãrii acþionarilor derularea unui prudent, bazat mai ales pe analiza Nicu Buicã: Noi privim aceastã þelor externe, vedem cã bursa româ- Muntenia din aprilie 2018 vom pre-
rul financiar, zonã în care am avut ºi program de rãscumpãrare a acþiuni- fundamentalã a emitenþilor, su- “performanþã” pe BVB ca pe o co- neascã a sub-performat, pierzând zenta, ca de obicei, ºi vom supune
avem deþineri importante, dar nici lor, care nu a fost însã validat. Conti- biect al posibilei investiþii. Anali- recþie parþialã a subevaluãrii acþiu- corelaþia cu pieþele externe care au aprobãrii acþionarilor programul
cel energetic, în care am investit ºi nuãm sã credem în aceastã alternati- zãm cu atenþie ºi crearea surselor nilor Societãþilor de Investiþii Fi- avut evoluþii favorabile sau chiar au strategic de administrare al portofo-
pentru investiþii prin exit din socie- nanciare, care au, evident, poten- ajuns la maxime istorice ale cotaþii- liului pentru anul 2018.
tãþi care, de regulã, nu distribuie di- þial de creºtere. Probabil cã fãrã o lor. Ca un element pozitiv, însã, pu- Elementele care vor influenþa
vidende sau care ºi-au epuizat po- ma tu ri za re ºi aºeza re a pie þei tem aminti procesul de fuziune între acest program includ:
tenþialul de creºtere. româneºti de capital nu am fi avut BVB ºi SIBEX, un numãr de listãri, Øobþinerea calitãþii de admi-
Intenþionãm continuarea proce- aceastã evoluþie. Dar, având în ve- continuarea procesului de aliniere nistrator de fonduri de investiþii al-
sului de diversificare a subportofo- dere cã acum investitorii instituþio- la legislaþia europeanã. ternative de cãtre SAI Muntenia
liului de acþiuni, capabil sã asigure nali sunt cei care desfãºoarã cea Dar privim cu mult optimism spre Invest SA în decembrie 2017, care a
un nivel predictibil al dividendelor mai mare parte a tranzacþiilor pe potenþialul BVB în 2018, cu noua dus la modificãri în procedurile de
di stri bu i te cã tre SIF Mun te nia. BVB, iar procesul de investire pe echipã de management desemnatã lucru ºi la implementarea unui sis-
Dintre sectoarele de activitate cu care aceºtia îl desfãºoarã este unul care va reuºi, cu siguranþã, sã bifeze tem mai performant de gestiune a
potenþial de performanþã, putem profesionist, corect, a fost cumva capitole restante, sã dinamizeze rit- riscurilor
menþiona sectorul energetic, utili- firesc sã se recunoascã calitatea mul de dezvoltare ºi, de ce nu, sã ne ºi
tãþi, industria farmaceuticã. SIF-urilor ca emitenþi de valori confere statutul de piaþã emergentã. Ø im ple men ta rea ce rin þe lor
Reporter: Care sunt probleme- mobiliare ºi actori în piaþa de capi- Reporter: Cum vã impacteazã IFRS 9 de clasificare a instrumente-
le cu care se confruntã societatea în tal, þinând seama de calitatea porto- no i le re gle men tã ri eu ro pe ne – lor financiare, care va înlocui com-
prezent? foliilor, de potenþialul de profitabi- MiFID II? plet standardul IAS 39 existent.
Nicu Buicã: Contextul naþional litate ºi de evoluþia constant poziti- Nicu Bu i cã: În mod di rect, Reporter: Vã mulþumesc! n
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 9 Miercuri, 31 ianuarie 2018

ADMINISTRARE
TUDOR CIUREZU, SIF OLTENIA:

“Nu este oportunã o eventualã


valorificare a pachetului din BCR,
pânã la finalizarea litigiilor”
(Interviu cu domnul Tudor Ciurezu, Director General SIF Oltenia)
Reporter: Cum a evoluat SIF
Oltenia, în 2017?
Tudor Ciurezu: SIF Oltenia SA a
Una din problemele cu care se confruntã
avut în opinia noastrã o evoluþie societatea este efortul managementului
bunã în cursul anului 2017. Astfel, societãþii de a asigura echilibrul optim între
activul net, principalul indicator care
denotã performanþele societãþii, a sumele alocate investiþiilor ºi sumele necesare plãþii
crescut cu 18% faþã de decembrie dividendelor urmare a dorinþei acþionarilor de a
2016. Aceastã apreciere demonstrea-
zã calitatea portofoliului adminis-
distribui anual dividende cât mai ridicate, cu toate cã în
trat. Concomitent, am asistat ºi la o fiecare an suma alocatã dividendelor a reprezentat un
reducere a discount-ului dintre pre- procent important din profitul net realizat”, a declarat
þul de piaþã ºi valoarea activului net
uni tar. Ace sta este de 28% la Tudor Ciurezu.
31.12.2017, comparativ cu 37% la
31.12.2016, ceea ce ne face sã cre- Alte elemente care ridicã proble- necunoaºterea legii sau de amploa-
dem cã investitorii apreciazã activi- me activitãþii sunt multiplele modi- rea costurilor implicate. Primul pas
tatea SIF Oltenia SA ºi sunt încrezã- ficãri legislative la nivelul pieþei de fãcut de SIF Oltenia în aplicarea no-
tori în perspectivele de dezvoltare a capital, implementarea de cãtre pia- i lor re gle men tã ri re fe ri to a re la
societãþii. þa de capital româneascã a legisla- MiFID II a fost obþinerea codului
În ceea ce priveºte profitabilita- þiei impusã de Uniunea Europeanã, LEI (Legal Entity Identifier) care
tea activitãþii, remarcãm cã, deºi diversitatea acesteia ºi cerinþele permite armonizarea informaþiilor
SIF-urile au obþinut anul trecut unui personal specializat pe proble- ºi identificarea la nivel global a
câºtiguri mai mici cu 6% decât în matici stricte, greutãþile întâmpina- companiilor prezente pe pieþele fi-
2016, al doilea profit l-a avut SIF te în recrutarea de personal cu expe- nanciare contribuind la creºterea
Oltenia, de 73,20 milioane lei. rienþã care sã ocupe funcþiile cheie gradului de încredere în rândul par-
Comparativ cu Bugetul de Veni- obligatorii pentru noua structurã ticipanþilor la piaþã.
turi ºi Cheltuieli (BVC) aprobat în (exemplu: manager de risc). Exi stã la ni ve lul so cie tã þii
AGOA din aprilie 2017 de 71,11 Reporter: SIF-urile sunt printre preocu pa rea con ti nuã pen tru
milioane lei, SIF Oltenia ºi-a înde- cei mai buni performeri de la BVB transpunerea în practicã a tuturor
plinit obiectivul propus ºi din punct în 2017. Cum vã explicaþi? reglementãrilor din legislaþia pri-
de vedere al realizãrii profitului net, Tudor Ciurezu: SIF-urile sunt in- marã ºi secundarã.
înregistrând ºi o depãºire a acestuia teresante pentru investitori prin pris- Reporter: Cum vedeþi mãsuri-
de 2,94%, fructificând orice oportu- ma portofoliilor administrate, prin ni- le fiscale adoptate de Guvern? Ce
nitate în interesul acþionarilor sãi. velul dividendelor distribuite ºi mai aºteptãri aveþi de la autoritãþi, cu
Profitul realizat în anul 2017 de- ales prin discount-ul între preþul de privire la încurajarea afacerilor?
notã interesul societãþii în îndepli- acoperirea costurilor de funcþionare preþul de piaþã ºi activul net); rea, organizarea ºi desfãºurarea piaþã ºi valoarea activului net. Acesta Tu dor Ciu re zu: Mã su ri le
nirea promisiunilor faþã de acþionari ºi, în egalã mãsurã, a lichiditãþii nece- ü creºterea lichiditãþii participa- AGEA pentru aprobarea condiþiilor este încã mare în cazul SIF-urilor ºi fiscale adoptate de guvern au im-
ºi investitori, pe fondul unei lichidi- sare desfãºurãrii activitãþii de investi- þiilor SIF, pe de-o parte pe calea rea- de re a li za re a pro gra mu lui de creeazã aºteptãri privind evoluþia po- pact mare la nivelul societãþilor
tãþi destul de scãzute a pieþei. re, fructificând oportunitãþile de mo- lizãrii exit-ului din societãþile închi- rãscumpãrare a acþiunilor. zitivã a preþurilor de tranzacþionare a din portofoliu, multe din acestea
Reporter: Ce modificãri semni- ment oferite de piaþa de capital. se care nu au performat ºi care nu au Reporter: Care sunt domeniile acþiunilor emise de SIF. având dificultãþi în corelarea sala-
ficative au intervenit în portofoliul Reporter: Care sunt planurile perspective de creºtere în perioada de interes pentru investiþii? Un alt element de atractivitate îl riilor în urma trecerii contribuþii-
societãþii? dumneavoastrã pentru acest an? viitoare ºi pentru care existã pers- Tudor Ciurezu: Obiectivul in- constituie programele de rãscumpã- lor de la angajator la angajat ºi co-
Tudor Ciurezu: Portofoliul ad- Tudor Ciurezu: Planurile SIF pectiva valorificãrii la preþuri cores- vestiþional permanent al SIF Olte- rare derulate de aceºti emitenþi. sturi suplimentare generate de ne-
ministrat nu a suferit modificãri Oltenia pentru anul 2018 care spe- punzãtoare valorii patrimoniale, iar nia SA a fost ºi este creºterea valorii Reporter: Cum vã impacteazã cesitatea menþinerii nivelului de
semnificative deoarece, conform rãm sã nu fie afectate semnificativ pe de altã parte prin efectuarea de activelor prin investiþii realizate în
strategiei aprobate de Adunarea Ge- de schimbãrile legislative destul de pla sa men te în ac þiu ni li chi de, special în acþiuni listate pe piaþa de
neralã a Acþionarilor, SIF Oltenia dese sunt: listate pe piaþa de capital, subeva- capital româneascã, unde avem un
SA menþine ºi va continua sã menþi- ü continuarea restructurãrii can- luate ºi cu perspective de creºtere în nivel de expertizã ridicat.
nã un nucleu investiþional de 10 so- titative ºi calitative a portofoliului, perioada viitoare; Domeniile de interes pentru in-
cietãþi, care, la 31.12.2017, repre- pentru a obþine un numãr minim de ü continuarea aplicãrii ºi dez- vestiþii sunt:
zenta 78,47% din total portofoliu ad- participaþii în scopul monitorizãrii voltãrii în practicã la nivelul socie- - domeniul energetic ºi al utilitã-
ministrat, vizat pentru a asigura atât mai atente ºi cu costuri cât mai redu- tãþii a principiilor guvernanþei cor- þilor;
fluxuri de dividende constante, cât ºi se a acestora; porative, cu accent direct pe creºte- - industria farmaceuticã;
lichiditatea portofoliului. ü stimularea încrederii acþionari- rea transparenþei în activitate, evita- - domeniul financiar-bancar;
Viziunea strategicã a managemen- lor în valoarea titlurilor pe care le de- rea conflictelor de interese la toate - infrastructurã;
tului societãþii este de a menþine ºi þin, promovând o politicã de creºtere nivelurile organizatorice, perfecþio- - industria alimentarã.
întãri acest nucleu, ca bazã de asigu- a atractivitãþii acþiunii SIF Oltenia narea sistemelor ºi proceselor im- Sectorul energetic ºi al utilitãþilor
rare a cash-flow-lui necesar asigurãrii (dividende, creºterea preþurilor în ple men ta te la ni ve lul so cie tã þii rãmâne în atenþia investiþionalã a
politicii de dividende a societãþii, piaþã, reducerea discountului între (exemplu: comitetele în cadrul CA) SIF Oltenia SA în contextul unei ma-
în scopul creºterii performanþei ºi crostabilitãþi a României. Acest do-
valorii acesteia. meniu este unul cu un grad de risc
Reporter: Care sunt intenþiile scãzut, care conferã stabilitate porto-
dumneavoastrã cu privire la pache- fo liu lui ad mi ni strat ºi to to da tã gradul de dezvoltare al BVB? încre de re a sa la ria þi lor. Ace ste
tul de 6% deþinut la BCR? Aþi mai emitenþii au o politicã de dividend Tudor Ciurezu: BVB este princi- modificãri legislative în domeniul
avut discuþii privind valorificarea consistentã, care asigurã o bunã par- palul operator al pieþei de capital din fiscal nu fac decât sã bulverseze
acestuia cu acþionarul majoritar? te din resursele financiare ale SIF România. Bursa de Valori Bucureºti mediul de afaceri. Este destul de
Tudor Ciurezu: SIF Oltenia SA Oltenia SA. a cunoscut ºi ea diverse transformãri greu sã ai aºteptãri de la autoritãþi,
este în acest moment în litigiu cu În ceea ce priveºte industria far- odatã cu modificãrile legislative sur- în condiþiile în care în România au
BCR, unele hotãrâri ale AGA BCR maceuticã, acesta este un domeniu venite. Fuzionarea BVB cu societa- loc schimbãri foarte dese ale gu-
fiind contestate în instanþã. ex trem de di na mic, pia þa din tea Sibex Stock Exchange a fost un vernului. O mãsurã nerealizatã,
Considerãm cã pânã la finaliza- România având încã premise ale eveniment înregistrat de BVB la fi- înscrisã în programul de guverna-
rea litigiilor nu este oportunã discu- unei creºteri ridicate. nal de an 2017, urmãrile acestuia se re, cu impact pozitiv în piaþa de ca-
tarea unei eventuale valorificãri a În contextul macroeconomic glo- vor face simþite abia pe parcursul pital o constituie eliminarea impo-
pachetului de 6,29% deþinut în capi- bal, perspectivele pentru anul 2018 anului 2018. Dezvoltarea BVB nu zitului pe dividende.
talul social al BCR. continuã sã fie incerte, astfel cã politi- poate decât sã ne bucure, o piaþã de Reporter: Ce aºteptãri ave þi
Bineînþeles cã, în viitor, suntem ca managerialã va fi una de strategie capital dezvoltatã înseamnã creºte- de la ASF?
interesaþi de o ieºire din acþionaria- investiþionalã prudentã ºi realistã. rea încrederii investitorilor în BVB, Tudor Ciurezu: Desele modifi-
tul BCR, dar participaþia deþinutã va Reporter: Care sunt problemele o lichiditate mai ridicatã a pieþei ºi cãri legislative, necesitatea finalizã-
fi valorificatã numai în condiþiile cu care se confruntã societatea în ine vi ta bil un con text fa vo ra bil rii autorizãrii SIF Oltenia ca AFIA
obþinerii unui preþ care sã reflecte prezent? pentru societãþile listate ºi în sub- (proces început în mai 2016), pre-
valoarea realã a bãncii, þinând sea- Tudor Ciurezu: Una din proble- sidiar pentru SIF Oltenia. cum ºi autorizarea unor funcþii cheie
ma de poziþia sa în sectorul finan- mele cu care se confruntã societatea Am dori ca oferta investiþionalã a la nivel de societate (administrator
ciar-bancar din România, de mãri- este efortul managementului socie- BVB sã creascã prin listarea de noi de risc) pe de o parte, induc anumite
mea ºi de calitatea portofoliului sãu, tãþii de a asigura echilibrul optim emitenþi (sunt de dorit cât mai multe riscuri legate în special de înþelege-
de cota de piaþã, de performanþa sa între sumele alocate investiþiilor ºi oferte primare) din domenii de acti- rea complexitãþii activitãþii ºi de
financiarã, în corelaþie cu valoarea sumele necesare plãþii dividendelor vitate cât mai diverse precum ºi ofe- adaptarea acesteia la cerinþele legi-
de piaþã a principalelor sale douã urmare a dorinþei acþionarilor de a rirea de produse investiþionale diver- slative, iar pe de altã parte, conduc la
competitoare -TLV ºi BRD - listate distribui anual dividende cât mai ri- se: obligaþiuni, titluri de stat etc. o supraveghere mai ridicatã (profe-
pe piaþa de capital din România ºi dicate, cu toate cã în fiecare an suma Dezvoltarea BVB, creºterea gra- sionistã) a activitãþilor generatoare
care funcþioneazã în acelaºi mediu alocatã dividendelor a reprezentat dului de lichiditate vor avea efecte de risc. Sperãm cã anul 2018 va adu-
economic. un procent important din profitul benefice asupra activitãþii noastre. ce din partea ASF autorizarea ca
Reporter: Când intenþionaþi sã net realizat. În acest scop activitatea SIF Oltenia continuã sã aibã încre- AFIA a SIF Oltenia SA.
derulaþi programul de rãscumpãrare? de tranzacþionare trebuie sã fie in- dere în potenþialul Bursei de Valori Reporter: Cum vedeþi viitorul
Tudor Ciurezu: Aºa cum s-a ho- tensã pentru a specula momentele Bucureºti ºi intenþioneazã sã fie cât SIF-urilor?
tãrât în ca drul AGOA din de apreciere a cotaþiilor pentru a mai activã pe aceastã piaþã. Tudor Ciurezu: Viitorul sper
06.09.2017, la a doua convocare, vinde pachete de acþiuni în scopul Reporter: Cum vã impacteazã cã va fi unul pozitiv fãrã a face ab-
planul de rãscumpãrare de acþiuni asigurãrii de lichiditãþi, precum ºi no i le re gle men tã ri eu ro pe ne - stracþie de faptul cã acesta este
SIF se va derula în maxim 12 luni de cele de scãdere a cotaþiilor când se MiFID II? strâns legat de evoluþia pieþei de
la data publicãrii hotãrârii în Moni- creeazã oportunitãþi investiþionale. Tudor Ciurezu: SIF Oltenia se capital în ansamblu, de evoluþia
torul Oficial al României partea a Aceastã activitate de tranzacþio- va conforma cadrului legal prin economiei româneºti, de desele
IV-a. nare scoate în evidenþã o problemã aplicarea noilor reglementãri euro- modificãri ale cadrului legislativ
Consiliul de Administraþie al SIF importantã a pieþei româneºti ºi anu- pene indiferent de impactul pozitiv ºi de contextul politic instabil care
Oltenia va hotãrî, în conformitate me lipsa de lichiditate care influenþe- sau negativ - prin prisma costurilor pot afecta viitorul SIF-urilor.
cu cadrul legal aplicabil convoca- azã negativ performanþele noastre. generate, neputându-se prevala de Reporter: Vã mulþumesc! n
PAGINA 10 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18

ADMINISTRARE
JOHAN MEYER, FONDUL PROPRIETATEA:

“Îndemnãm Guvernul sã profite


de condiþiile de piaþã, ca sã listeze Hidroelectrica,
Aeroporturi Bucureºti ºi Salrom”
(Interviu cu Johan Meyer, co-manager de portofoliu în România al Fondului Proprietatea)
l “Din cauza dimensiunii mici a Bursei de Valori din România, unele fonduri de investiþii strãine nu pot justifica barierele
birocratice ºi plata unor taxe mari pentru accesul la Bursã”

“Am susþinut mereu cu


tãrie listãrile pe piaþa
româneascã de capital,
aºa cã nu putem decât sã
sperãm cã în 2018 vor fi
mai multe oferte decât în
2017, fie IPO-uri ale
Steven van unor companii de stat, fie
Groningen, susþinut ale unor companii
de NN pentru un private”.
nou mandat în Reporter: Cum a fost anul 2017 cheie, precum Hidroelectrica, Aero- Johan Meyer: Nu putem oferi o
Comitetul pentru Fondul Proprietatea? porturi Bucureºti sau Salrom. estimare, dar când va apãrea o nouã
Reprezentanþilor FP Johan Meyer: Per total, a fost un În opinia noastrã, Hidroelectrica oportunitate de investiþie beneficã
an bun pentru Fond, dacã ar fi sã este cel mai aproape de o listare, în pentru acþionarii noºtri, cu siguranþã o
menþionãm câteva puncte cheie: timp ce Aeroporturi Bucureºti ºi Sal- vom lua în considerare.
Ø Fondul a avut o performanþã so- rom au poveºti de creºtere interesante Reporter: Care sunt evenimentele
lidã în 2017: VAN pe acþiune a înre- ºi deci un potenþial semnificativ sã fie care consideraþi cã vor influenþa Fon-
gistrat un randament total de 13,1%, IPO-uri de succes, conducând la dez- dul, în 2018?
în timp ce creºterea preþului acþiunii voltarea în continuare a pieþei de capi- Johan Meyer: Monitorizãm atent
a fost de 21,5% (randament ce inclu- tal româneºti. câteva modificãri legislative. Între
de distribuþiile de numerar); Îndemnãm Guvernul sã profite de acestea, privim cu atenþie soarta
Ø A distribuit acþionarilor o sumã condiþiile ideale de piaþã, de interesul amendamentelor legii guvernanþei
brutã de 924 milioane lei; investitorilor ºi de evaluãrile atractive cor po ra ti ve, ana li za te acum de
Ø A finalizat cu succes vânzarea pentru a lista aceste companii. Curtea Constituþionalã. Modificãrile
participaþiilor în filialele Electrica, cu Reporter: Care sunt aºteptãrile legii adoptate în decembrie reprezintã
un discount de 3% faþã de VAN, in- dumneavoastrã privind listarea Hi- un imens pas înapoi în timp pentru
cluzând dividendele de la companie; droelectrica? companiile deþinute de stat ºi pentru
Ø A vândut, cu succes, 1,454 mi- Johan Meyer: Hidroelectrica este þarã, în timp ce riscurile corupþiei în
lioane acþiuni deþinute la OMV Pe- aºteptatã la listare de ceva vreme ºi aceste companii cresc dramatic.
trom, la cel mai redus discount într-un singurul lucru care a împiedicat acest Sperãm ca preºedintele Iohannis sã
plasament privat executat de Fond, lucru a fost lipsa de voinþã politicã. În întoarcã legea în Parlament ºi ca par-
crescând, în acelaºi timp, free-floatul acest context, este greu de estimat un lamentarii sã înþeleagã importanþa aduºi de un IPO ar putea reprezenta o încurajarea mediului de afaceri?
companiei pe piaþa româneascã; termen pentru listare. majorã ca aceste companii sã fie con- soluþie foarte eficientã din punct de Johan Meyer: Mediul de afaceri
Ø Au continuat eforturile pentru Au existat declaraþii ale Ministru- duse în mod profesionist, în con- vedere al costurilor. se aºteaptã la o mai mare predictibi-
promovarea Fondului cãtre investi- lui Energiei, toamna trecutã, cã formitate cu un set clar de reguli de Reporter: Cum vedeþi faptul cã litate, stabilitate ºi transparenþã ºi

A
cþionarii Fondului Pro- tori locali ºi internaþionali, precum ºi IPO-ul va avea loc în 2018, dar nu au transparenþã ºi rãspundere. cel mai mare acþionar îºi reduce în credem cã noul guvern are ocazia sã
prietatea vor alege, la pentru creºterea vizibilitãþii pieþei lo- existat paºi concreþi sau acþiuni în Reporter: Care sunt planurile mod constant participarea? trimitã un mesaj pozitiv în aceastã
Adunarea Generalã din cale de capital ºi a companiilor locale aceastã direcþie. Dimpotrivã, am asi- pentru 2018? Johan Meyer: Nu putem comenta direcþie.
14 februarie, noi membri în Co- la nivel internaþional. stat la o deteriorare gravã a guvernan- Johan Meyer: Vom continua sã asupra deciziilor acþionarilor noºtri. Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
mi te tul Re pre zen tan þi lor, în De asemenea, am continuat sã fim þei corporative în companie ºi la atragem atenþia cu privire la impor- Reporter: Cum vã afecteazã gra- ASF?
condiþiile expirãrii, în aprilie, a un acþionar foarte activ ºi vocal în schimbãri continue la nivelul Consi- tanþa maximã pe care o are o lege dul de dezvoltare al BVB? Johan Meyer: Autoritatea de Su-
mandatelor lui Rupert Francis companiile din portofoliu, în 2017. În liului de Supraveghere ºi al manage- clarã a guvernanþei corporative. De Johan Meyer: Piaþa de capital din praveghere Financiarã este un actor
He aly, Piotr Ryma szew ski ºi mod particular, am semnalat încãlcãri mentului. Sperãm cã Ministerul asemenea, credem cã practica man- România este încã prea micã în com- cheie cu care am lucrat întotdeauna
Steven Cornelis Van Gronin- ale guvernanþei corporative, proble- Energiei va lua exemplul Ministeru- datelor interimare, susþinutã de sta- paraþie cu dimensiunea economiei ºi îndeaproape. Ne aºteptãm ca institu-
gen. me de management, proiecte de inve- lui Economiei ºi nu va continua sã tul român ca acþionar majoritar, cu cu potenþialul acesteia. IPO-urile þia sã continue sã sprijine dezvolta-
Rupert Francis Healy este su- stiþii nefezabile sau modificãri legi- numeascã administratori fãrã o expe- scopul numirii în fruntea companii- continuã sã reprezinte principalul rea pieþei ºi dorim ca ea sã facã mai
sþinut pentru un nou mandat de slative controversate cu impact asu- rienþã profesionalã care sã contribuie lor a unor persoane afiliate politic ºi motor al dezvoltãrii pieþei locale. A mulþi paºi în direcþia simplificãrii ac-
The Frontier Emerging Market pra companiilor de stat. la creºterea viitoare ºi la dezvoltarea cu puþinã sau nicio competenþã pen- fost foarte încurajator sã vezi, în cesului la piaþa de capital din Rom-
Fund, Piotr Rymaszewski, de Reporter: Ce perspective vedeþi companiilor din portofoliu. tru aceste posturi, ar trebui sã încete- 2017, IPO-uri ale companiilor private ânia.
Manchester Securities Corp, iar pentru listarea companiilor din porto- Reporter: Care sunt intenþiile ze. ºi sper sã vedem mai multe în 2018. Reporter: În Parlament existã o
Steven Cornelis Van Gronin- foliu? dumneavoastrã pentru urmãtorii ani, Acest lucru este foarte dãunãtor Totuºi, avem nevoie de listarea unei dezbatere cu privire la un proiect de
gen, CEO-ul Raiffeisen Bank, Johan Meyer: Am susþinut mereu în ce priveºte distribuþiile de cash ºi pentru stabilitatea economicã pe ter- mari companii de stat, cum ar fi Hi- lege care stipuleazã ca acþiunile Fon-
de Fondul de Pensii Administrat cu tãrie listãrile pe piaþa româneascã programele de rãscumpãrare? Pânã men scurt, mediu ºi lung a unor astfel droelectrica, având în vedere cã acest du lui Pro prie ta tea care au fost
Privat NN. de capital, aºa cã nu putem decât sã când doriþi sã le continuaþi? de companii, care se întâmplã sã fie ºi lucru ar contribui decisiv la potenþiala dobândite în mod fraudulos sã se
Pe lângã cei trei, can di da þii sperãm cã în 2018 vor fi mai multe Johan Meyer: Intenþionãm sã unele dintre cele mai valoroase între- promovare a pieþei locale de capital la întoarcã înapoi la stat, iar cumpãrãtorii
înscriºi la alege ri sunt Cãlin oferte decât în 2017, fie IPO-uri ale continuãm politica actualã de investi- prinderi de stat din România. statutul de piaþã emergentã, de la cel de bunã credinþã sã meargã în instanþã
Andrei Hu i du ºi Flo rian Mun - unor companii de stat, fie ale unor þii, croitã pentru a maximiza randa- Trebuie numite boarduri ºi directo- de frontierã. împotriva celor care au comis in-
te a nu. Cei doi s-au auto pro - companii private. mentele pentru toþi acþionarii. Redu- rate cu mandate complete, dupã pro- Problema accesului pe piaþã este fracþiuni. Care este pãrerea dumneavoastrã
pus. Totuºi, pentru ca IPO-uri ale unor cerea discountului faþã de VAN sub cese amãnunþite de selecþie. Noii încã relevantã. Din cauza dimensiunii cu privire la aceastã iniþiativã?
Ceilalþi doi membri ai Comite- companii de stat sã aibã loc, este vital 15% rãmâne unul din principalele membri ai consiliilor ºi directorii tre- mici a Bursei de Valori din România, Johan Meyer: Nu suntem în poziþia
tului Reprezentanþilor sunt Sorin sã existe un angajament politic ºi cre- obiective pentru 2018 ºi, în acest buie mai întâi sã stabileascã prioritãþi- unele fonduri de investiþii strãine nu pot de a comenta aceastã problemã, dat fiind
– Mihai Mîndruþescu, ºeful Ora- dem cã noul Guvern, odatã instalat, scop, vom continua acþiunile care de- le strategice ale societãþilor, în con- justifica barierele birocratice ºi plata faptul cã administratorul FP nu a fãcut
cle, ºi fostul ambasador american are oportunitatea sã aducã o perspec- pind de noi, precum rãscumpãrãri ºi formitate cu deciziile acþionarilor. unor taxe mari pentru accesul la Bursã. parte din procesul de restituire ºi nu are
Mark Gitenstein, cu mandate tivã proaspãtã asupra IPO-urilor ºi sã distribuþii de numerar. Apoi, aceºtia ar putea aproba planuri- Reporter: Cum vedeþi mãsurile fiscale cunoºtinþã despre cum au fost atribuite
pânã la 30 septembrie 2019. ofere mai multã vizibilitate asupra ca- Reporter: În ce orizont de timp le de investiþii ºi ar putea identifica adoptate de Guvern? Ce aºteptaþi de la sau achiziþionate acþiunile FP.
Acþionarii vor decide, la AGA, lendarului de listare a unor companii vedeþi ºi investiþii? surse de finanþare, printre care banii autoritãþile statului în ceea ce priveºte Reporter: Vã mulþumesc ! n
ºi aprobarea creºterii remunera-
þiei brute lunare a fiecãrui mem-
bru al Comitetului Reprezentan-
þilor la suma de 24.123 lei/lunã,
începând cu data de 1 ianuarie
2018. Elliott Associates ºi-a redus accelerat deþinerea
la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%
În cursul anului 2016 au avut
loc 13 ºedinþe ale Comitetului
Reprezentanþilor, dintre care ºase
telefonice.
Comitetul Reprezentanþilor
este format din membri numiþi de
Adunarea Generalã Ordinarã a
l NN Group a raportat, anul trecut, cã a depãºit 5% din FP l Dupã ce, în noiembrie, ajunsese la 14,89% din drepturile de vot
Acþionarilor (“AGOA”) pentru la FP, în decembrie ºi ianuarie, Elliott a mai vândut aproximativ 4% l Vânzãrile, în pragul ºi chiar în timpul ofertei publice de
un mandat de 3 ani, care se pre- rãscumpãrare l Cotaþia FP, în urcare
lungeºte în mod automat la expi-

E
rare pânã la urmãtoarea ºedinþã a lliott Asso cia tes, cel mai drepturile de vot, în timp ce fonduri cât ºi de GDR-uri), la preþul de investiþionalã, pe care acþionarii tre- stiþionale care sã ofere câºtiguri mai
AGOA. Membrii Comitetului mare acþionar al Fondului din grupul NN Group N.V. au rapor- 0,935 lei/ac þiu ne sau 46,75 bu ie sã o apro be la Adu na rea mari pentru acþionari, sau dacã di-
Reprezentanþilor pot fi acþionari Proprietatea (FP), ºi-a redus tat un pachet de 5,02% din totalul lei/GDR. La finalul ºedinþei de tran- Generalã din 14 februarie. scount-ul faþã de VAN per acþiune
ai Fondului sau alte persoane de- drastic ºi accelerat deþinerea pe par- drepturilor de vot la FP. zacþionare respective, acþiunile FP Potrivit materialelor pregãtite este mai mare de 15% pentru o pe-
semnate de acþionari ºi trebuie sã cursul anului trecut ºi la începutul În decembrie 2017 ºi ianuarie aveau un preþ de 0,892 lei/unitate, pentru AGA, administratorul FP rioadã mai mare de 50% din Zilele
aibã experienþa ºi cunoºtinþele acestui an. 2018, Elliott a continuat vânzãrile, intrând pe un trend ascen dent, va avea, în continuare un obiectiv de Tranzacþionare din cadrul oricã-
corespunzãtoare pentru a decide La 21 noiembrie 2017, Manche- atât la Bursa de la Bucureºti, cât ºi la astfel cã, vineri, cotaþia ajunsese la pri vind va lo a rea ac ti ve lor nete rui trimestru financiar, Administra-
(dacã este necesar, cu ajutorul ster Securities ºi Baresford Energy Londra, renunþând la încã un pachet 0,916 lei/acþiune. (VAN) ºi unul privind discountul torul Fondului va folosi toate sau o
unui consultant independent) Corporation, prin care Elliott Asso- de aproximativ 4% din FP, schimbu- Elliott a contribuit, pânã acum, dintre preþul din piaþã ºi VAN: parte semnificativã a sumelor pro-
dacã tran zac þii le pro pu se de ciates are acþiuni ºi GDR-uri FP, au rile cumulând peste 70 de milioane de de ci siv la men þi ne rea Fran klin “Discountul dintre preþul de închi- venite din dividendele anuale, di-
Administratorul Fondului, care raportat cã au ajuns la un pachet de euro. Tem ple ton ca ad mi nistra tor al dere al acþiunilor emise de FP în stribuþiile speciale suplimentare în
necesitã aprobarea Comitetului 12,94% din capitalul Fondului, Vânzãrile au avut loc în condiþii- FP, în ciu da fap tului cã acesta nu fiecare Zi de Tranzacþionare pe numerar efectuate de societãþile din
Reprezentanþilor, sunt realizate respectiv 14,89% din totalul dreptu- le în care Fondul a anunþat, în de- ºi-a înde pli nit obiec ti vul de a Bursa de Valori Bucureºti («Zi de portofoliu ºi veniturile încasate din
cu respectarea intereselor acþio- rilor de vot. Deþinerea coborâse de la cembrie, o nouã ofertã publicã de men þi ne un disco unt sub 15% Tranzacþionare») ºi cea mai recent vânzarea activelor pentru imple-
narilor. Acesta are îndatoriri de 19,89% din drepturile de vot, în luna vânzare. La începutul anului, Auto- între preþul din piaþã ºi valoarea publicatã VUAN trebuie sã fie mentarea unor mãsuri care au ca þin-
diligenþã ºi loialitate faþã de mai, ºi de la 21,06%, la 21 octombrie ritatea de Supraveghere Financiarã activului net. egal cu sau mai mic de 15% în cel tã maximizarea distribuþiilor în bani
Fond, acþionând în interesul ac- 2015. (ASF) a aprobat oferta publicã de La finalul lunii decembrie, disco- puþin douã treimi din Zilele de cã tre ac þio na ri ºi înde pli ni rea
þionarilor. ªedinþele Comitetului Pe parcursul anului trecut, City of rãscumpãrare a Fondului Proprieta- untul era de 30,05%, potrivit rapor- Tranzacþionare în timpul perioa- Obiectivelor de Performanþã, se
Reprezentanþilor au loc cel puþin London Investment Management tea (FP), pentru 1.200.000.000 de tãrilor FP. Cu toate acestea, obiecti- dei de raportare”. mai aratã în documentele respecti-
trimestrial. n ºi-a menþinut pachetul de 5,04% din acþiuni (atât sub formã de acþiuni, vul de 15% este menþinut în politica În absenþa unor oportunitãþi inve- ve. n
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 11 Miercuri, 31 ianuarie 2018
PAGINA 12 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18

OPINII

Fondul suveran de dezvoltare


ºi investiþii sau duºmanul binelui
e mai binele
GABRIEL DUMITRAªCU randamente ale capitalului mai mari poate fi urmãritã, monitorizatã ºi
decât randamentele actuale generate cuantificatã, în lipsa unor norme le-
De multã vreme, societatea române- de societãþile constituente. Având în gale clare care sã oblige la transpa-
ascã cere o reformã în administrarea vedere cã cele mai mari randamente renþã ºi deschidere cãtre control pu-
societãþilor cu capital majoritar de ale capitalului s-au înregistrat în sec- blic. România nu are consacrate in-
stat, astfel încât sã performeze con- torul energetic ºi au fost, în medie, în stituþii de control societar, puternice,
form potenþialului real. Pe de altã par- jur de 10%, mã întreb, în ce sectoare profesionale ºi independente, cu
te, statul, în forma lui actualã de orga- de activitate vor fi investiþi banii, orientare pro-business, care sã ofere
nizare, ºi-a demonstrat lipsa de viziu- pentru a obþine randamente mai suficientã încredere cã supraveghe-
ne strategicã pragmaticã ºi incapaci- mari, care sã menþinã dividendul rea mecanismelor, de decizie ºi fi-
tatea de a genera proiecte de dezvol- plãtit cãtre stat de 10%, pentru a ali- nanciare, poate fi fãcutã în mod activ
tare viabile economic, dar, mai ales, menta sursa de plãþi a pensiilor ºi sa- ºi eficient în cadrul unui algoritm de
de a le finanþa în mod sustenabil ºi de lariilor ºi sã acopere, cel puþin, afaceri extrem de complex. În plus,
a le gestiona cu rigoare, astfel încât sã dobânda la creditele contractate sau politicienii ºi decidenþii implicaþi în
se încadreze în termene, în costurile obligaþiunile emise? administrarea acestor fonduri ºi gru-
programate ºi sã genereze satisfacþia, Odatã identificat acest risc major, purile de interese care-i susþin, ar tre-
în forma aºteptatã de interesul public, ca noile invesþii sã nu aducã randa- bui sã dea dovadã de abstinenþã la fon-
rãspunzând nevoie de dezvoltare a mentul suficient, identific cel puþin duri publice ºi sã demonstreze respon-
economiei româneºti. În ultima pe- trei consecinþe nefaste care se vor sabilitate ºi rãspundere, ceea ce ar con-
rioadã, încadrarea în deficitele buge- dezvolta concomitent: nu vor fi sufi- stitui o premierã, cum nu s-a mai vãzut
tare anuale a fost fãcutã sacrificând cienþi bani la buget pentru plata pen- în România.
alocãrile pentru cheltuielile de dez- siilor ºi salariilor, companiile consti- Suntem, oare, capabili de aºa
voltare a infrastructurii sistemelor tuente ale fondurilor vor fi obligate ceva? Nu am vãzut ºi nu am auzit o
publice: de transport, de sãnãtate, de sã-ºi epuizeze rezer- declaraþie fermã în
educaþie, de siguranþã a cetãþeanului. vele, vor stopa pro- acest sens, din par-
Acestea sunt domeniile care generea- prii le pro iec te de “Dacã, în 2016, tea alianþei de gu-
zã cele mai mari aºteptãri de investiþii dez vol ta re ºi vor cheltuielile statului vernare.
rãmâne decapitali-
din partea statului. În acest context, Guvernul se aflã în faþa urmãtoarei dileme: cum poþi sã mãreºti salariile, pensiile ºi
zate ºi cu potenþial
cu pensiile ºi salariile în Înlipace ste condiþii,
sa unei înþele-
nu este o surprizã cã majoritatea sec- cheltuielile sociale ºi în acelaºi timp sã faci ºi investiþii, fãrã sã mãreºti deficitul bugetar?”
toarelor economice nu au contabilizat diminuat de a gene- în sectorul public geri corecte ºi a unui
investiþii de regenerare ºi moderniza- fãrã sã mãreºti deficitul bugetar? acumuleazã ca urmare a unor exce- buget ºi care, în alte condiþii, ar fi ra profit ºi, nu în ul- însumau 138 plan realist, riscãm
re a capacitãþilor de producþie, cu atât Dacã, în 2016, cheltuielile statului dente bugetare ºi comerciale, sau din fost destinaþi investiþiilor în infra- timul rând, credito- miliarde lei, în 2018 sã compromitem o
mai puþin, s-au inaugurat noi unitãþi cu pensiile ºi salariile în sectorul pu- veniturile generate de exporturile de structurã. Fondurile, garantând cu rii vor prelua garan- soluþie de reformare
productive, care sã punã în valoare ºi blic însumau 138 miliarde lei, în resurse naturale, pe fondul unui ni- patrimoniul, acþiunile societãþilor þiile constituite de sunt prognozate la a administrãrii unei
sã transforme în mãrfuri vandabile 2018 sunt prognozate la aceste capi- vel al datoriei externe redus. din portofoliu, dar ºi cu fluxurile de fonduri, în special, aceste capitole pãrþi din avuþia sta-
resursele primare autohtone, sau, de tole cheltuieli totale de 181 miliarde La noi, circuitul banilor imaginat numerar, vor contracta împrumuturi active ºi acþiuni ale cheltuieli totale de tului ºi sã ne lãsãm
ce nu, pe cele din import. Sã fim bine lei, la venituri bugetate totale, pro- de guvern, pentru a împãca ºi nevoia bancare, vor emite obligaþiuni sau companiilor consti- antrenaþi, conºtient
înþeleºi, într-o economie de piaþã gnozate de 287 miliarde lei. de fonduri pentru pensii ºi salarii, dar vor vinde acþiuni ale societãþilor din tuente. 181 miliarde lei, la sau nu, într-un joc
funcþionalã, caracterizatã de stabilitate Pe fondul aºteptãrilor ºi realitãþi- ºi nevoia de capital pentru investiþii, portofoliu, pentru a constitui resur- Sen ti men tul de venituri bugetate amãgitor ºi pericu-
legislativã ºi predictibilitate fiscalã, lor enunþate, programul de guverna- se poate rezuma astfel: societãþile sele financiare necesare susþinerii risc major de eºec totale, prognozate de los, cu consecinþe,
lipsitã de bariere de intrare în piaþã, toate re vine cu un panaceu: fonduri suve- arondate fondurilor de investiþii nu proiectelor de investiþii. Desigur, ba- este amplificat de pe care le vom plãti
oportunitãþile ar fi atras investiþii pri- rane de investiþii ºi dezvoltare, vor mai plãti dividendul direct cãtre nii împrumutaþi sunt purtãtori de propunerea de ad- 287 miliarde lei”. noi, dar ºi generaþiile
vate, care în cazul fericit, ar fi intrat în gândite ca vehicule investiþionale ale bugetul de stat, aceste sume se vor dobânzi, care vor trebui plãtite alã- ministrare a fondu- urmãtoare.
concurenþã deschisã ºi corectã cu capi- cãror rezultate financiare sã nu fie consolida la nivelul fondurilor, care turi de rambursarea creditelor. Dar rilor. În loc de a impune cadrul legal Hai sã ne trezim din iluzia Caritas!
talul de stat, stimulându-se reciproc consolidate la bugetul de stat, pentru vor alimenta bugetul de stat cu divi- pentru a genera suficienþi bani, pen- de guvernanþã corporativã, se propu- Sã ne apucãm de un proiect consen-
pentru a fi mai performante. a nu mãri deficitul, mascând în acest dende, pânã la incidenþa cu sumele tru a menþine nivelul de dividende ne o administrare bazatã pe reguli ºi sual, pragmatic ºi profesionist de gã-
Guvernul se aflã în faþa urmãtoa- fel o parte din datoriile statului. necesare plãþii a o parte din banii cãtre buget, dar concomitent ºi pen- norme interne autopropuse, care ri- sire a celui mai bun ºi adecvat mod
rei dileme: cum poþi sã mãreºti sala- În lume, fondurile suverane de in- pentru pensii, salarii, eliminãri de tru a plãti dobânzile ºi a rambursa ra- dicã suspiciuni fundamentate de po- de a administra ºi spori averea noas-
riile, pensiile ºi cheltuielile sociale ºi vestiþii s-au constituit pe baza rezer- taxe ºi alte deduceri ºi facilitãþi care tele la credite, proiectele în care fon- litizare. Ori, esenþa fondurilor suve- trã, a tuturor românilor, în avantajul
în acelaºi timp sã faci ºi investiþii, velor de la Banca centralã, care se ar putea fi asigurate din banii de la durile investesc, trebuie sã aducã rane, de a servi interesului public, nu tuturor românilor. n

PROGRAMUL DE GUVERNARE:

“Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia


României, în urmãtorii trei ani, prin FSDI”
Au to ri tã þi le in ten þio ne a zã sã þa, CEC, Nuclearelectrica, astfel
înfiinþeze Fondul Suveran de Dez- încât acestea sã-ºi poatã extinde acti-
voltare ºi Investiþii (FSDI), pornind vitatea sau, dupã caz, sã achiziþione-
de la experienþa unor state precum ze noi capacitãþi: flotã de avioane,
Norvegia, Franþa, Italia sau Polonia. nave, garnituri de tren. Cele mai
Obiectivul FSDI constã în dezvol- mari investiþii ale FSDI în urmãtorii
tarea economicã prin investiþii în in- 3 ani se vor realiza în sãnãtate, prin
frastructurã ºi companii strategice, construcþia unui spital republican ºi
întãrirea rolului activ al statului prin a 8 spitale regionale. Valoarea totalã
administrarea adecvatã a participa- finanþatã din FSDI este estimatã la
þiilor minoritare ºi obþinerea de lichi- 3,5 miliarde de euro. Alte 3 miliarde
ditãþi din emisiunea de obligaþiuni, de euro vor viza construcþia de auto-
va lo ri fi ca rea anu mi tor ac ti ve, strãzi ºi cãi ferate rapide, având prio-
dividende ºi alte surse atrase în ritate autostrãzile care nu pot fi fina-
proiectele de investiþii. lizate sau demarate din fonduri euro-
Noul program de guvernare preci- pene pânã în 2020. FSDI împreunã
zeazã: “FSDI va fi alcãtuit, în princi- cu alte bãnci internaþionale, BEI, În ceea ce priveºte calea feratã ra- 2017 am reuºit sã sprijinim crearea a þin de reducerea TVA-ului, dar ºi de trate ºi deþinute de FND, iar Hidroe-
pal, din companiile de stat profitabi- BERD ºi Banca Mondialã, care ºi-au pidã, finanþarea prioritarã se va face peste 210.000 de noi locuri de mun- alocarea resurselor din FSDI pentru lectrica ºi Romgaz de cãtre FSDI.
le, a cãrui valoare va depãºi 10 mi- exprimat deja interesul în discuþiile pentru refacerea cãii ferate ºi moder- ca. Mizãm pe 50.000 de noi locuri de acest tip de companii, concomitent AVAS se desfiinþeazã. Ca ºi FSDI,
liarde de euro. Fondul se va putea fo- pe care le-am avut, va construi, în nizarea acesteia, astfel încât sã avem muncã în construcþii, ºi ca urmare a cu creºterea salariului minim pe þarã. FND va rãmâne pe toatã perioada de
losi de veniturile din privatizãri, din parteneriat public – privat, autostrãzi în România trenuri care circulã cu propunerii noastre de reducere a O altã sursã bugetarã foarte impor- funcþionare în proprietatea exclusivã
dividende ale acestor companii, pre- pe care le va deþine pentru o perioadã viteze de peste 100 km/h, din direc- TVA-ului pentru vânzarea de locuin- tantã, care împreunã cu FSDI va ge- a statului român.
cum ºi din veniturile provenite din de 30 ani ºi care vor fi cedate înapoi þia Vest - Bucureºti, Chiºinãu - Iaºi - þe (5% pen tru lo cu in þe le cu o nera peste 300.000 de noi locuri de Gabriel Dumitraºcu, fostul ºef al
emisiuni de obligaþiuni sau din statului român, pe mãsurã ce bugetul Bucureºti, Bucureºti - Constanþa, suprafaþã mai micã de 120 mp). muncã în economie, o reprezintã Privatizãrilor din Energie, susþine cã
vânzarea de active neperformante de stat va avea disponibilitãþi pentru Bucureºti – Braºov”. Alte 30.000 - 40.000 de noi locuri fondurile europene. Estimãm cã, intrepretarea autoritãþilor privind
(case de odihnã, hoteluri - apar- a le rãscumpãra. O altã industrie dezvoltatã prin de muncã vor apãrea în industria IT, pânã în 2020, vor fi absorbite în pro- impunere de separare a activitãþilor
þinând unor companii al cãror obiect Proiectele principale asupra cãro- FSDI va fi cea de armament, prin pentru care Guvernul PSD-ALDE a porþie de peste 72,5% (restul pânã la este greºitã: “Directivele europene
de activitate este cu totul altul)”. ra finanþatorii ºi-au arãtat interesul modernizarea ºi extinderea capacitã- extins neimpozitarea veniturilor 100% va fi absorbit pânã la 31 prevãd, iar legislaþia naþionalã a pre-
Scopul fondului va fi acela de a sunt acelea care se susþin economic. þilor fabricilor existente, mai preci- pentru toþi IT-ºtii. decembrie 2023). luat începând cu 2007, obligaþia ca
dezvolta sau construi de la zero afa- Spre exemplu, cele care au un trafic zeazã noul Program de guvernare, Peste 50.000 de noi locuri de Alãturi de FSDI, autoritãþile au în acþionarul determinant al operato-
ceri în domenii prioritare pentru sta- care sã susþinã necesitatea unei auto- menþionând: “Deºi bugetul de stat se muncã vor fi create în domeniul sã- vedere crearea unui Fond Naþional rului sistemului de transport sã fie
tul român, care sã se susþinã econo- strãzi, pentru a concura cu proiecte va diminua iniþial cu 2,6 miliarde de nãtate, prin cele 9 mari spitale ce vor de Dezvoltare (FND), care va cu- separat (altul) decât acþionarul deter-
mic (deci cu un anumit grad de profi- propuse de state vecine”. lei, bani care nu se vor mai încasa din fi construite pânã în 2020, dar ºi prin prinde companii unde statul deþine minant al operatorului de distribuþie.
tabilitate), singur sau împreunã cu Autoriãþile susþin cã sunt trei auto- dividendele companiilor de stat, da- deblocarea tuturor posturilor de me- participaþii ºi care în prezent sunt ad- Recent (Legea nr. 123/2012, art.48)
alte fonduri de investiþii sau cu strãzi care se vor putea construi prin toritã activitãþii economice puternice dici din toatã þara ºi scoaterea lor la ministrate de AVAS, dar ºi companii a fost impusã ºi mãsura separãrii
investitori privaþi. FSDI: o autostradã care sã strãbatã a FSDI, se vor încasa la buget sume concurs. de stat care nu vor putea fi incluse în operaþionale distincte a operatorului
Autoritãþile estimeazã cã peste 8 munþii între Transilvania ºi Moldova din taxe ºi impozite de aproximativ 9 ªi în industrie vom avea sectoare FSDI din cauza interdicþiei europe- de distribuþie de cel de furnizare în
miliarde de euro vor intra în econo- (Târgu Mureº - Iaºi), o a 2-a auto- miliarde de lei. În acest fel, în 2020, cu zeci de mii de angajaþi în plus: in- ne, care stipuleazã faptul cã în unele întreprinderile integrate vertical,
mia României în urmãtorii trei ani, stradã prin Sudul României, care sã surplusul anual adus la bugetul de dustria extractivã, industria prelu- cazuri, companiile de producþie ºi putând avea acelaºi acþionar deter-
prin FSDI: “Fondul va duce, printre uneascã Transilvania cu Oltenia ºi stat de cãtre FSDI va fi de cel puþin 6 crãtoare, industria auto, industria distribuþie nu pot fi administrate de minant. Cu asemenea lacune, în do-
altele, la apariþia a numeroase fabrici Þara Româneascã (Timiºoara - Bu- miliarde de lei. procesãrii agroalimentare, industria aceeaºi entitate, evitându-se în acest cumente angajate colectiv, nu mã
în agriculturã ºi industrie, dar ºi la cureºti) ºi o a 3-a care sã uneascã Avem încredere cã vom reuºi sã siderurgicã, industria de armament fel comportamentul de monopol. Ca mai mirã lipsa de cunoaºtere ºi
capitalizarea unor firme precum Ta- Moldova cu Þara Româneascã (Iaºi - sprijinim crearea a 640.000 de noi ºi de apãrare. urmare a acestor reglementãri, Trans- cunoºtinþe a indivizilor propuºi
rom, CFR, ªantierul Naval Constan- Bucureºti). locuri de muncã, asta ºi pentru cã în Mãsurile de încurajare a industriei electrica ºi Transgaz vor fi adminis- miniºtri”. n
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 13 Miercuri, 31 ianuarie 2018
PAGINA 14 Miercuri, 31 ianuarie 2018 BURSA, NR. 18

OPINII
GHEORGHE PIPEREA:

“Nu mai dureazã mult ºi acþionarii


«instituþionali – vulture» ai FP vor reuºi
exit-ul total prin lichidare”
(Interviu cu avocatul Gheorghe Piperea)
l “CEDO a spus încã din 2010 cã mecanismul de despãgubire prin Fondul Proprietatea a fost (încã
este) nefuncþional, Statul român având încã obligaþia de despãgubire faþã de un numãr foarte mare de
persoane (probabil, peste 50 de mii)” l “Restituirile de capital sunt scutite total de impozite, taxe ºi
contribuþii, în timp ce dividendele ar fi presupus atât un impozit pe profit ºi unul pe dividende, cât ºi
contribuþii sociale”
Reporter: Care este opinia dum- rãscumpãrare de acþiuni derulat pe re- prietari? membrilor Consiliului Reprezentan-
neavoastrã cu privire la faptul cã pede înainte de Fond face iminentã li- Gheorghe Piperea: Nu, nici pe þilor Acþionarilor de bonusuri pentru
Franklin Templeton, administratorul chidarea Fondului, ceea ce va crea în departe. Nici titularii de despãgubiri lichidare ºi rãscumpãrãri ale pro-
Fondului Proprietatea, a ales sã ofere piaþã mari turbulenþe ºi va periclita care au avut “ºansa” obþinerii unor priilor acþiuni ale Fondului. Nu mai du-
acþionarilor bani din reduceri de ca- trecerea BVB la statutul de piaþã de acþiuni supraevaluate (cu circa 30%), reazã mult ºi acþionarii «instituþionali
pital, în loc sã dea dividende? capital emergentã. nici restul acestora, care nu au mai – vulture» ai Fondului vor reuºi exit-ul
Gheorghe Piperea: Cred cã este Reporter: Care este situaþia actua- încãput în lista de acþionari ai FP ºi total prin lichidare, ºi nu prin vânza-
o operaþiune de optimizare fiscalã din lã a procesului de rectificare a valorii nici pe listele de la ANRP (pentru cã rea pachetelor de acþiuni pe care le
care câºtigã acþionarii instituþionali ai nominale iniþiale a acþiunilor Fondul acestea erau ocupate de cesionarii de posedã (vânzare care, ºi aceasta, ar fi
Fondului ºi pierd Statul român, acþio- Proprietatea, de la 1 leu la 0,7 lei, pe drepturi litigioase) nu au fost despã- purtãtoare de impozite ºi taxe, motiv
narii nesemnificativi ai Fondului, care l-aþi iniþiat anul trecut? gubiþi, ceea ce, precum ºtiþi, a dus la pentru care este preferatã lichidarea).
foºtii proprietari de imobile naþionali- Gheorghe Piperea: Procesul încã crearea unui al doilea fond de despã- Reporter: Aþi declarat, anul tre-
zate ºi piaþa de capital (care, în acest nu a fost iniþiat. Potenþialul reclamant gubire (despre care, în prezent, nu cut, cã lipsesc cam 5 miliarde de lei
ritm, va rãmâne fãrã cea mai mare so- a abandonat tacit iniþiativa. Asta nu prea mai auzim nimic, semn cã ori din capitalul iniþial al FP. Vã rugãm sã
cietate listatã). Restituirile de capital înseamnã cã nu se poate declanºa un este nefuncþional, ori se pregãtesc alte ne explicaþi.
sunt scutite total de impozite, taxe ºi proces colectiv, mai ales în interesul preluãri ostile sau prin acumularea de Gheorghe Piperea: Nu este o de-
contribuþii, în timp ce dividendele ar celor circa 3.000 de acþionari semni- pe piaþã a “punctelor” de despãgubi- claraþie a mea, ci o constatare a presei
fi presupus atât un impozit pe profit ºi ficativi, care ar putea obþine, odatã cu re). Lumea a uitat, dar în cauza pilot din anul 2007, din care rezultã cã
unul pe dividende, cât ºi contribuþii aceastã reducere a valorii nominale, o Anastasiu s.a. contra României, preºedintele de atunci al FP atrãgea
sociale (cã tot este la modã formula- cât mai aproape de valoarea sa realã CEDO a spus încã din 2010 cã meca- atenþia asupra includerii în capitalul
rul 600). Decizia administratorilor acoperire a prejudiciului suferit prin nismul de despãgubire prin Fondul social subscris al FP a unor active în
Fondului ridicã ºi alte douã proble- naþionalizarea caselor, reunitã cu im- Proprietatea a fost (încã este) nefuncþional, valoare de circa 5 miliarde de lei, dar
me: (i) conform Legii societãþilor co- posibilitatea restituirii în naturã sau a Statul român având încã obligaþia de care lipseau din inventar. Printr-o ne-
merciale, restituirea unei pãrþi din achitãrii la timp ºi integral a echiva- despãgubire faþã de un numãr foarte convingãtoare OUG, aceastã “inad-
aportul la capitalul social nu este po- lentului valoric al acestora. Acþionarii mare de persoane (probabil, peste 50 vertenþã” a fost corectatã, astfel cã la
sibilã decât în cazul în care reducerea vor putea solicita plata cash a restului de mii). Registrul Comerþului capitalul social
de capital presupusã de aceastã resti- de 30% din “despãgubirea” în acþiuni, Reporter: Credeþi cã FP va fi li- subscris nu a mai fost de 14 miliarde,
tuire nu este motivatã de pierderi ale cotatã la un nivel mult mai mare decât chidat? ci de 9 miliarde. E o chestiune care,
societãþii (or, Fondul are, cel puþin nivelul real iniþial. Gheorghe Piperea: Da, asta este dacã nu este luatã rapid în considerare
conform IFRS, pierderi anuale con- Reporter: Consideraþi cã FP ºi-a convigerea mea, mai ales bazatã pe de cei care au competenþã de anchetã,
sistente dupã 2014); (ii) restituirea îndeplinit obiectivul de la lansare, miºcãrile din ultimii ani ºi pe stabili- urmeazã a se prescrie curând.
capitalului, accelerat de programul de acela de despãgubire a foºtilor pro- rea în favoarea administratorilor ºi a Reporter: Vã mulþumesc! n

ÎN 2017,

Creºterea BET-FI, de peste patru ori mai mare faþã


de cea a BET
l Ovidiu ªerdean, IFB Finwest: “Indicele BET-FI - mult mai bine ancorat la evoluþiile burselor internaþionale, decât BET“ l Mihai Purcãrea, BRD
Asset Management: “Unele SIF-uri se tranzacþioneazã la discount-uri sub cele ale FP”

I
ndicele BET-FI, care urmã- în continuare rãmâne supusã unui acestora este strâns legatã de capaci-
reºte evoluþia SIF-urilor ºi a risc mai ridicat de volatilitate: “Pen- tatea managerului fondului de a îºi
Fondului Proprietatea, a mar- tru anul 2018, creºterea barilului de continua politica de rãscumpãrãri ºi
cat un avans de 30,04%, în pe- petrol ar putea fi o bunã oportunita- distribuþie de capital. În aceste con-
rioada 30 decembrie 2016 - 29 de- te pentru Fondul Proprietatea în ve- diþii, ne aºteptãm ca randamentul
cembrie 2017, în raport cu moneda derea continuãrii lichidãrii pachetu- adus de distribuþia de capital sã fie
euro, de circa patru ori ºi jumãtate lui de acþiuni deþinut la OMV Pe- superior celui rezultat din aprecierea
mai mare faþã de creºterea consem- trom. de capital”.
natã de indicele BET, care a fost de Pentru SIF- uri, aducerea în discu-
doar 6,65%. þie a ridicãrii pragului de deþinere Analiºti: Programele de
“2017 a fost un an foarte bun pen- reînvie apetitul investitorilor”. rãscumpãrare, benefice
tru indicele BET-FI ºi implicit pen- pentru evoluþia preþului
tru companiile care-l compun”, ne-a Mihai Purcãrea, BRD Asset acþiunilor
transmis Ovidiu ªerdean, broker la Management: “Cererea Programele de rãscumpãrare de-
IFB Finwest, adãugând: “Putem pentru acþiunile SIF-urilor a rulate de FP ºi de unele dintre
spune cã BET-FI a fost mult mai bine SIF-uri au fost benefice pentru evo-
fost internã”
ancorat la evoluþiile burselor inter- luþia preþului acþiunilor respective,
naþionale, decât indicele BET al Mihai Purcãrea, director general considerã Dan Popovici.
Bursei de la Bucureºti. BRD Asset Management, considerã Potrivit domnului ªerdean, nu de
Fiecare companie a avut particu- cã acþiunile FP au avut, în 2017, o puþine ori, acþionarii FP ºi-au expri-
laritatea ei; dacã SIF Banat -Criºana performanþã în mare mãsurã destul mat dezamãgirea cã politica dusã de
a fost impulsionat de programul de de aproape de evoluþia BET-XT-T, în administratorii fondului nu este
rãscumpãrare, deºi a fost lipsit de di-
timp ce SIF-urile au înregistrat o îndreptatã cãtre dezvoltarea acestuia
vidende, SIF Transilvania deºi a performanþã superioarã. “O bunã pe termen lung: “Pe termen scurt,
avut o evoluþie aproape liniarã, a parte din aceastã performanþã a venit câþiva ani) care ar trebui sã cearã un FP se tranzactionau la discounturi xi pentru «capturarea» creºterii eco- însã, politica de vânzãri de active ºi
în a douã jumãtate a discount mai mare. ªansele pentru o importante faþã de activul lor net, nomice. În funcþie, pe de o parte, de rãscumpãrare de acþiuni poate rãmâne
anului când acþiunile listare rapidã a Hidrolectrica nu sunt astfel fiind considerate de investitori interesul investitorilor locali faþã de una câºtigãtoare. Legat de SIF-uri,
Mihai Purcãrea: româneºti în ansam- foarte ridicate. Meritã sã fie remar- ieftine. Pe de altã parte credem cã portofoliile fiecãrui SIF în parte, iar dacã facem o paralelã între ceea ce
“Evoluþia FP, blu nu au avut cea cat cã unele SIF-uri se tranzacþioneazã aºteptãrile investitorilor privind ridi- pe de altã parte dacã ne uitãm la evo- însemnau cele 5 SIF-uri acum 10 ani ºi
mai bunã evolu þie la discount-uri sub cele ale FP, care carea pragului de deþinere la cele luþiile de anul trecut, în prezent ve- ceea ce înseamnã acum observãm o
dar mai ales a SIF-urilor datoritã faptului cã este compania unde interesele acþio- cinci SIF-uri ºi implicit pregãtirea dem diferenþe mari din punct de ve- foarte mare diferenþã atât în ceea ce
va fi dependentã de cea a investitorii strãini au narilor ºi managementului sunt foar- portofoliilor pentru acel moment au dere a discountului cu care se tran- priveºte valoarea acþiunilor, cât ºi a
fost speriaþi de riscu- te bine aliniate”. fost principalul motor de creºtere în zacþioneazã SIF-urile. Aceste disco- volumelor de tranzacþionate.
burselor”. rile politice”, ne-a cea de a doua parte a anului 2017. unturi se situeazã pe o plajã largã Poate cã o creºtere a transparenþei
transmis domnia sa, Dan Popovici, OTP Asset În continuare, credem cã piaþa pe între aproximativ 13% ºi peste 40% activitãþii precum ºi o sporire a încre-
avut cel mai mare randament al divi- adãugând: “Aceasta sugereazã cã Management: “O parte cele cinci SIF-uri este majoritar con- faþã de valoarea activului net al derii investitorilor ar putea readuce
dendelor (aproximativ 7,5%), SIF cererea pentru acþiunile SIF-urilor a dintre investitori au trolatã de investitori locali, în timp SIF-urilor”. SIF-urilor strãlucirea de altã datã”.
Moldova a înregistrat cea mai mare fost internã”. considerat acþiunile SIF ºi ce investitorii strãini sunt prezenþi În opinia domnului Popovici, anul ªi Mihai Purcãrea considerã cã
creºtere anualã pe curs (aproximativ Potrivit domniei sale, evoluþia FP, mai ales în cazul acþiunilor Fondului 2018 poate aduce eliminarea pragu- programenle de rãscumpãrare ale
FP ca proxi pentru
80%), beneficiind de expunerea dar mai ales a SIF-urilor va fi depen- Proprietatea. lui la cele cinci SIF-uri, fapt care va FP au avut un impact pozitiv asu-
mare pe acþiunile bancare. dentã de cea a burselor, deoarece,
«capturarea» creºterii
În condiþiile în care România a menþine interesul investitorilor locali, pra diminuãrii discountului faþã de
Fondul Proprietatea a continuat istoric, aceste companii s-au com- economice”
înregistrat o creºtere economicã re- aceºtia pregãtindu-se încã de anul NAV. Domnia sa ne-a mai spus:
programul obiºnuit de vânzãri de ac- portat cã niºte acþiuni “high beta” Evoluþia BET-FI, în 2017, are la cord, având ca principal motor con- trecut pentru acest moment. Dom- “La SIF-uri, impactul este greu de
tive ºi rãscumpãrãri de acþiuni, pro- (n.r. valabilitate mare): “Discount-ul bazã douã fundamente extrem de sumul intern, iar dacã ne uitãm la re- nul Popovici spune: “În aceste con- cuantificat, deoarece programele de
gram pe care sunt ºanse mari sã-l ve- la care se tranzacþioneazã FP faþã de importante, considerã Dan Popovici, la tiv sla ba re pre zen ta ti vi ta te a diþii, este de aºteptat ca o parte dintre rãscumpãrare purã (acþiuni cumpã-
dem continuat ºi în acest an”. NAV (valoarea activului net) este directorul general al OTP Asset Ma- PIB-ului României la cota Bursei de SIF-uri sau poate chiar toate sã con- rate în vederea anulãrii ºi nu distri-
În opinia domnului ªerdean, pen- aproape de minimul istoric, iar por- nagement. Domnia sa a explicat: “Pe Valori Bucureºti, atunci putem spu- tinue evoluþiile bune înregistrate bu i rii gra tu i te) au înce put de
tru 2018, este posibil ca piaþa sã tofoliul sãu are o pondere mai mare de o parte faptul cã cel puþin la înce- ne cã o parte dintre investitori au anul trecut. În ceea ce priveºte acþiu- curând ºi au fost încã mici ca pon-
înregistreze noi maxime locale, dar de acþiuni nelistate (decât acum putul anului trecut acþiunile SIF ºi considerat acþiunile SIF ºi FP ca pro- nile Fondului Proprietatea, evoluþia dere”. n
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18 PAGINA 15 Miercuri, 31 ianuarie 2018
PAGINA 16 Miercuri, 31 ianuarie 2018 SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA/BURSA, NR. 18