Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului: _________________________

Evaluare iniţială la Limba şi literatura română


Anul şcolar 2017-2018
Clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Citeşte următorul text :


… ‘’ Şi dintr-odată, dintre chipurile trecutului, care mă cercau unul după altul, unul rămăse
desluşit, şi-i zâmbii cu dragoste în piroteala care mă copleşea.
Era Domnu,domnu Trandafir, învăţătorul meu. …
Era un om bine făcut,puţin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se
arătau sub mustaţa tunsă nişte dinţi lungi, cu strungă mare la mijloc. Când ne învăţa cum să
spunem poeziile eroice, vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept ; Când cântam în cor lovea
diapazonul de colţul catedrei, îl ducea repede la urechea dreaptă şi,încruntând puţin din
sprâncene,dădea uşor tonul: laaa!-iar băieţii răspundeau într-un murmur subţire şi aşteptau cu
ochii aţintiţi la mâna lui, care dintr-o dată se înălţa. Atunci izbucneau glasurile tinere,într-o
revărsare caldă. Când trebuia, câteodată,sâmbăta după-amiaza, să ne citească din poveştile lui
Creangă,ne privea întâi blând, cu un zâmbet liniştit ţinând cartea la piept, în dreptul inimii-şi în
bănci se făcea o linişte adâncă, ca într-o biserică.
Se supăra rar şi nu spunea decât două vorbe. Asta-i era mânia cea mai mare: ”Măi domnule! “
“Domnu Trandafir” de Mihail Sadoveanu
Desluşit,adj .clar
Piroteală,s.f..moţăială,somnolenţă,picoteală
Diapazon,s.n.instrument care,prin vibraţie,produce nota la
Mânie,s.f.supărare
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

A. Receptarea textului
1. Menţionează numele personajul din textul dat şi profesia lui.
....................................... ................................................................................... 4 puncte
2. Ilustrează, cu un exemplu din text, o trăsătură fizică a personajului .
................................................................................................................................. 4 puncte
3. Formulează două idei principale din textul dat.
1. ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................
2....................................................................................................................................
................................................................................................................................. . 4 puncte
4. Precizează, într-un enunţ, ce fel de poezii îi învăţa pe elevi domnul Trandafir. 4 puncte
................................................................................................................................
B. Limbă şi comunicare
5. Scrie în dreptul fiecărei afirmaţii de mai jos A, dacă o consideri adevărată, sau F, dacă o
consideri falsă. 4 puncte
a. Cuvântul mustaţa are 4 consoane şi 3 vocale. .......................
b. Cuvântul învăţătorul se desparte în silabe: în-vă-ţă-tor-ul. ..............
6. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: 4 puncte
Cuvintele cu sens asemănător pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, blajini şi
înalţă,sunt:
a) duioşi şi ridica;
b) curioşi şi înalţă;
c) tăioşi şi creşte.
7. Numeşte câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa:
„Vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept.’’.............................. .................................... 4 puncte
8. Explică folosirea semnului exclamării în enunţul: „Măi domnule!”
.............................................................................................................................................
4 puncte
9. Transcrie din textul dat un substantiv propriu şi un verb din primul alineat al textului.
................................................. ............................................................................ 4 puncte
10. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul comun trandafir să fie subiect.
.................................................................................................................................... 4 puncte

Partea a II-a
Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare reală sau
imaginară petrecută în vacanţa de vară. 30 de puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

NOTĂ: 20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei – 2
puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului – 4 puncte; ortografie – 4 puncte; punctuaţia – 4 puncte; aşezarea corectă a
textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 puncte

S-ar putea să vă placă și