Sunteți pe pagina 1din 15

(Proiectant)

Tel: ................; adresa: ...............


Proiect :.............................
Faza: 'Avizare'
Obiectiv :Avizare PSI Schimbare Funcțiune Locuință P+1E+M în Grădiniță cu remodelare fațadă,
recompartimentare interioară, închidere terasă, construire scară exterioară evacuare
Adresa :.......................................................

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


GRĂDINIŢA DE COPII PREŞCOLARI
AvizarePSI Schimbare Funcțiune Locuință P+1E+M în Grădiniță cu
remodelare fațadă, recompartimentare interioară, închidere terasă,
construire scară exterioară evacuare
............................................

Prezentul scenariu de siguranţă la foc a fost elaborat în conformitate cu:


- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul
ministrului administratiei si internelor nr.163/2007;
- metodologia specifică aprobată cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.129 /
2016;
- HGR 571/2016 privind categoriile de construcţii şi amenajări care se supun
avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor.
- Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea
incendiilor prevăzute în Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 3/ 2011
- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
A. CARACTERISTICILE AMENAJĂRII
1. Date de identificare:
- denumire obiectiv : Avizare PSI Schimbare Funcțiune Locuință P+1E+M în Grădiniță
- amplasament : Str. .............. ......................... ...................
- beneficiar: .............................................
Se menţionează că proprietarul terenului şi al clădirii este ...........................................
Destinaţia clădirii:
2. Funcţiune principală: clădire civilă publică: grădiniţă pentru copii preşcolari – (clădire
civilă publică de învăţământ).
- Funcţiuni conexe (utilitare): grup sanitar, centrală termică, depozitare.
2. Categoria şi clasa de importanţă a construcţiei
Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (Anexa nr. 3) şi
metodologiei specifice aprobată prin ordinul nr. 31/N/1995 al MLPAT, construcţia se
încadrează în categoria „C” de importanţă – importanţă normală.
Potrivit Tabelului 5.1. din Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor
de locuinţe, social–culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100/1-2015,
construcţia se încadrează în clasa III de importanţă.
3. Particularităţile specifice amenajării
a) tipul clădirii: clădire civilă (publică) de învăţământ
Imobilul în care se propune schimbarea de destinaţie este o construcţie existenta
P+1E+M cu funcțiunea inițială de locuință.
In scopul amenajării ca grădiniţă de copii preşcolari, nu s-au făcut modificari ale
structurii de rezistenţă; clădirea s-a amenajat, schimbându-se doar destinaţia încăperilor
din locuinţă în încăperi cu destinaţia specifică unei grădiniţe pentru preşcolari.
Se vor efectua unele măsuri constructive ( modificare fațade, construire scară exterioară
evacuare, modificări compartimentări interioare) care vor face obiectul autorizației de
construire cf. certificatului urbanism nr. 700 din 26.08.2016 anexat la documentație.
Pag 1
Clădirea are acelaşi regim de înălţime P+1E+M.
b) Distribuţia spaţiilor în noua destinaţie de grădiniţă este următoarea:
PARTER
 vestibul și hol casa scării10,85 mp
 sală de activități 28,90 mp
 sală de mese 9,90 mp
 bucătărie 11,56 mp
 sală 21,00 mp
 debara 1,95 mp
 grup sanitar2,20 mp
S construita parter = 114,70 mp

ETAJ 1
 sală activități 14,25 mp
 sală activități 14,90 mp
 sală activități 16,80 mp
 sas 1,98 mp
 hol 9,23 mp
 casa scării 3,20 mp
 grup sanitar 3,40 mp
 grup sanitar 4,90 mp
 cameră alte activități 13,65 mp
Sconstruita ETAJ 1 = 114,70mp
La nivelul etajului 1 exista doua balcoane, cu suprafaţa de 5,45 mp respectiv 11,45
mp care nu se modifică. Copiii nu au acces pe aceste balcoane.

MANSARDA
 birou mansardă 27,85 mp
 hol casa scării 8,64 mp
 birou 6,45 mp
 birou (cameră centrală detecție incendiu) 4,90 mp
 cameră centrală termică 5,45 mp
Sconstruita MANSARDĂ = 71,50 mp

Mansarda nu este destinată utilizatorilor copii, accesul acestora în spațiul mansardei


nefiind permis. Mansarda adăpostește birouri și cameră centrală termică.

Total
Sc = 114,70 mp;
Sd = 300,90 mp
Au = 86,36 mp (parter) + 83,08 mp (etaj ) + 46,45 mp (mansarda) = 215,89 mp
Prezenta documentatie trateaza o cladire existenta, POT, CUT si regimul de inaltime
se mentin neschimbate.
In total maxim 45 persoane (40copii, plus educatoare, personal ajutător, şi
conducere)
c) numărul şi volumul compartimentelor de incendiu, regimul de înălţime:
Clădirea constituie un singur compartiment de incendiu;
- volumul compartimentului de incendiu: V = 945,10m3
- regimul de înălţime: P+1E+M
d) număr maxim de utilizatori
Numărul maxim de persoane este de 45 , distribuite pe niveluri astfel:
2 persoane + 15 copii la parter ( 1personal ajutător si 1 educatori) , 23 copii + 2
educatori la et.1 , 3 educatori la mansardă.
Pag 2
e) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare:
Se consideră prezenţa permanentă pe timpul de funcţionare.Copiii preşcolari nu au
capacitatea de autoevacuare, urmând a fi însoţiţi în caz de urgenţă.
f) capacităţi de depozitare nu sunt;
g) procese tehnologice Nu este cazul
h) Numărul căilor de evacuare
- 2 (două) cai de evacuare, de la parter - una prin ușa acces principală cu
deschiderea de 0,90 x 2,10 m și o a doua un acces secundar pe terasă în spațiul sălii
de mese cu deschiderea de 0,90 x 2,10 m.
- 2 (două) căi de evacuare de la etajul 1 - una prin scara principală cu rampe
balansate din beton armat închisă în casa scării, lățimea rampa 1,20 m, REI 60 min. și
una prin scară exterioară, metalică , deschisă, rampe drepte și cu trepte egale, cu
lățimea rampă 1,20 m, termoprotejată 15 min. Golurile adiacente scării exterioare
sunt protejate cu geam armat cu ochiuri fixe, EI 15 min.
- 1 (una) cale de evacuare de la mansardă - una prin scara principală cu rampe
balansate din beton armat închisă în casa scării, lățimea rampa 1,20 m REI 60 min.
-usi spre casele de scarii , cu usi 0,90/2,10 m , UEI 15 min autoînchidere.
Evacuarea de la parter spre exterior la nivelul solului se face prin usa principala
respectiv ușa secundară, cu dimensiune gol de 0,90/2,10 m. Conform art. 4.2.107 din
Normativul P 118/1999 , se va instala si o scara metalica exterioara ce va face legatura de
la parter la etaj și mansardp , ce va asigura a doua cale de evacuare la nivelul solului.
Distanţele maxime interioare ale căilor de evacuare sunt sub cei 20 m admişi pentru
coridorul înfundat şi tot 20 m în două direcţii, conform tabelului 4.2.109. din P 118-99 pentru
gradul II de rezistenţă la foc şi ţinând seama că evacuarea copiilor de vârstă preşcolară
trebuie dirijată, conform art. 4.2.109.
B.Instalaţiile utilitare aferente amenajării
Sunt prevăzute instalaţii electrice proiectate conform normativului NP I 7, pentru:
 iluminat normal;
 iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului (in camera in care este montata
centrala de detectia si semnalizare incendiu - ECS);
 iluminat de securitate pentru evacuare cf.7.23.7 din I7/2011;
 prize de utilitate generală.

Iluminatul de securitatepentru evacuare va fi realizat cu luminoblocuri cu marcajul


IEŞIRE/EXIT. Acestea vor fi alimentate de baterii proprii care permit o autonomie de
functionare de minim 1 ora. Iluminatul de securitate pentru evacuares-a prevăzut pe căile
de circulaţie, în casele de scări şi la ieşirile din clădire, lângă punctele de alarmă
(declanșatoarele manuale de alarmă în caz de incendiu).
Acestsistem trebuie sa fie in conformitate cu normativele in vigoare si anume:
 I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.
 EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru
iluminatul de siguranta
 EN 1838:2014 - Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un


nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și
executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în
locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, după cum urmează:
a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) lângă orice altă schimbare de nivel:
Pag 3
c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgenta;
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;
f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;
g) lângă fiecare post de prim ajutor;
h) lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare
punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare
de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie să fie de maxim 15 m.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in concordanta cu standardul SR EN


1838, asigurand un iluminat uniform pe toata suprafata cailor de evacuare, valoarea
iluminarii orizontale trebuie sa fie mai mare de 0,5 lx. Iluminatul de evacuare trebuie sa
asigure 50% din valoarea iluminarii necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in
maximum 60 s. Acesta va asigura iluminarea cailor de acces (usi, culoare, scari), corpurile
de iluminat fiind inscriptionate in conformitate cu planurile de evacuare ale cladirii (sus/jos,
dreapta/stanga).

Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului (în camera în care este montată
centrala de detecție și semnalizare incendiu - ECS) se va realiza cu corpuri de iluminat
echipate cu baterii de acumulatoare care permit funcționarea lămpilor timp de cel puțin 3
ore.

Corpurile de iluminat de siguranță de tip autonom se vor alimenta de pe circuite


comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal, utilizând cabluri cu intârziere la
propagarea flăcării pozate în mănunchi, având material conductor cupru, tip CYY-F .

Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general al clădirii.


Protecția împotriva șocurilor electrice se va asigura prin racordarea maselor instalației la
conductoarele de protecție (PE) din cablurile de alimentare și utilizarea dispozitivelor de
protecție la curent diferențial rezidual de 30 mA, iar barele pentru conductoare de protecție
ale tablourilor electrice pecum și părțile conductoare accesibile se vor lega la priza de
pământ a clădirii.

Sunt prevăzute instalaţii interioare electrice la tensiunea de 230 V.c.a. pentru iluminat
fluorescent sau incandescent şi prize simple cu contact de protecţie pentru consumatori
uzuali casnici. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu
întrerupătoare automate cu protecţie diferenţială. Instalaţiile electrice au fost proiectate şi
executate în conformitate cu prevederile normativului I 7-2011.

Centrala termică cu combustibil - gaz este amplasată în încăpere separată la


nivelul mansardei imobilului, inaccesibilă utilizatorilor copii ai grădiniței. Se
menționează că nu există încăperi accesibile copiilor dispuse deasupra și nici
adiacent centralei termice.
Încăperea centralei termice are prevăzută o grilă de 4 dm2 (40x10 cm) pentru
evacuare gaze accidentale în peretele exterior, este prevăzută cu tiraj forțat deci NU
necesită tiraj natural , respectiv cu introducere forțată de aer deci NU necesită aport
de aer proaspăt în încăperea centralei cf. prevederi GP 051-2000.
Centrala termică are detector de gaze care acționează în mod automat asupra
vanei de alimentare a centralei. Încăperea centrală este separată cu pereţi din zidărie
REI 180 şi planşeu din beton armat REI 120 şi are spaţiu de decomprimare
reprezentând peste 2% din volumul încăperiişi geam simplu .Coșul de fum este de tip
Pag 4
coaxial cu introducere/evacuare aer și este are gura de evacuare la peste 1m înălțime
/ 1,5 m distanță de coama acoperișului cf. GP 051-2000.

Instalaţiile sanitare pentru apa potabilă şi canalizare sunt racordate la reţeaua


publică.
Instalaţiile utilitare ale spaţiului amenajat nu contribuie la initierea, dezvoltarea si
propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie
sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul unui incendiu se asigură
condiţii pentru evacuarea persoanelor.
B. RISCUL DE INCENDIU
Având în vedere tipul clădirii (clădire civilă), s-au stabilit riscuri de incendiu, în raport
cu densitatea sarcinii termice şi destinaţiile spaţiilor, potrivit prevederilor art. 2.1.1. - 2.1.3.
din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99.
a) Densitatea sarcinii termice
În dormitoare şi în sălile de activități, se estimează o încărcare termică, exprimată în
lemn convenţional, de cca. 20 kg/m 2, ceea ce conduce la o valoare estimată a densităţii
sarcinii termice de apx. 268 MJ/m2.
Calculul exemplificativ al densitatii sarcinii termice pentru o sală de activitățiîn
suprafaţă de 16,80 m2cu o mobilare medie:
 Aşternuturi, saltele 150 kg x 16.30 MJ/ kg = 2.445 MJ
 Lemn : 80 kg x 18.40 MJ / kg = 1.472 MJ
 Plastic 50 Kg x 21.8 MJ / kg = 1090 MJ
 Aparatură electronică 10 kg x 35 Mj/kg = 350 Mj
TOTAL = 5.357 MJ
Densitatea sarcinii termice: 5.357/16,80 = 386,87 Mj/m 2< 420 MJ/m2
După destinaţii, spaţiile se încadrează, conform prevederilor art.2.1.3. din Normativul
de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, în următoarele niveluri de risc de
incendiu:
 risc mic de incendiu – holuri, săli activităţi, grupuri sanitare, sală de mese,
birou;
 risc mijlociu de incendiu –centrala termică, bucătărie, acestea sunt dotate cu
detectoare de gaze şi de incendiu.
Întrucât, pe ansamblu, spaţiile încadrate în nivelul de risc mijlociude incendiu nu
depăşesc 30% din volumul clădirii, în conformitate cu prevederile art.2.1.3. alin.2. din
Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, întreaga clădire a
grădiniţei este cu risc mic de incendiu.
b) Clasele de reacţie la foc şi de periculozitate ale materialelor, produselor şi
substanţelor utilizate
Clasele de reacţie la foc conform Regulamentului de clasificare şi încadrarea
produselor pentru construcţii pe baza performaţelor de comportare la foc aprobat prin Ord.
MMTCT/MAI nr. 822/394/2004 publicat în MO p.1 nr. 90/2005. Materialele şi elementele
de construcţie utilizate la realizarea structurii portante a clădirii, pentru compartimentări,
închideri şi finisaje sunt fi incombustibile A1 sau A2-s1,d0 (fosta clasă C 0 de
combustibilitate).
Potrivit prevederilor art.6.2.1. şi Tabelului 6.2.19. din Normativul P119-99, materialele
şi produsele ce pot fi utilizate se încadrează în următoarele clase de periculozitate, funcţie
de aportul lor la apariţia şi dezvoltarea incendiului:
Clasa P.1. de periculozitate (fără periculozitate): obiecte din metal sau din alte
materiale incombustibile (dulapuri, rastele, rafturi, mobilier etc.);
Clasa P.2.(A, B şi C) de periculozitate (cu periculozitate redusă): obiecte din materiale
care se aprind greu, au viteză redusă de ardere şi nu au o putere calorifică mare (aparate
electrice, produse de panificaţie, lichide păstrate în ambalaje combustibile, conserve etc.);

Pag 5
Clasa P.3. (A, B şi C) de periculozitate (cu periculozitate medie): obiecte cu
combustibilitate medie şi cu putere calorifică de cel mult 27,3 Mj/kg;
Clasa P.4. (A, B, C şi F) de periculozitate (cu periculozitate mare): materiale
combustibile cu viteză mare de ardere sau cu putere calorifică mai mare de 27,3 Mj/kg
(obiecte din materiale plastice, produse textile, carburant etc.).
c) Sursele potenţiale de aprindere, împrejurările preliminate care pot favoriza
aprinderea
Sursele potenţiale de aprindere luate în considerare sunt:
- surse de aprindere cu flacără (ex. flacără de chibrit, brichetă, aparat de sudură);
- surse de aprindere de natură termică (ex. obiecte incandescente, căldură degajată
de aparate termice);
- surse de aprindere de natură electrică (ex. arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit
ş.a.);
- surse de aprindere de natură mecanică (ex. scântei mecanice, frecare);
- surse de autoaprindere (combustie spontană);
- surse de aprindere naturale (ex. radiaţie solară, trăsnet);
- surse de aprindere datorate exploziilor;
- surse de aprindere indirecte (ex. radiaţia unui focar de incendiu).
Împrejurările (condiţiile) preliminate luate în considerare, care pot determina şi/sau
favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu, sunt:
- nerespectarea regulilor cu privire la utilizarea focului deschis, executarea lucrărilor
de sudare ş.a.;
- exploatarea defectuoasă a sistemelor de încălzire, etc.;
- utilizarea de instalaţii şi echipamente electrice cu defecţiuni ori improvizaţii;
- receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
- neprotejarea circuitelor electrice împotriva supracurenţilor sau utilizarea de
dispozitive de protecţie necalibrate corespunzător;
- neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi
întreţinere a aparatelor, maşinilor şi altor sisteme cu piese în mişcare;
- fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
- nerespectarea regulilor şi măsurilor specifice la exploatarea sistemelor şi aparatelor
care utilizează gaze combustibile (aragaz)
- neasigurarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor în care pot apărea scăpări de
gaze combustibile (centrală termică);
- nereguli de natură organizatorică, nerespectarea regulilor de ordine interioară, erori
umane datorate neinstruirii personalului;
- explozie urmată de incendiu;
- trăsnet sau alte fenomene naturale;
- acţiuni intenţionate („arson”).
B. Nivelul riscului de incendiu al construcţiei:
Clădirea grădiniţei avand sub 30% spaţii cu risc mijlociu şi mare de incendiu,
pe ansamblul clădirii (compartimentului de incendiu) riscul de incendiu este mic.
C. Posibilităţi de reducere a riscului de incendiu:
- controlarea periodică a instalaţiilor şi dotărilor susceptibile de a favoriza producerea
unor incendii (electrice),
 dotarea cu stingătoare portabile conform normelor şi asigurarea reviziei periodice a
acestora.
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SECURITATEA LA
INCENDIU
3.1. Stabilitatea la foc
a) Rezistenţa la foc
Soluţia constructivă are următoarele performanţe de reacţie la foc şi rezistenţă la foc:
- stâlpi din beton armat clasa A1, R 120;

Pag 6
- pereţi exteriori din zidărie neportantăclasa A1 min.EI30;
- pereți interiori din zidărie neportantă clasa A1 min. EI 30 respectiv EI60/EI 90/EI
150/EI 180;
- pereti casa scari clasa A1/A2s1d0 min EI 150;
- pereţi centrală termică clasa A1 min EI 180;
- grinzi si planşee din beton armat: clasa A1, min.REI.45 respectiv
REI60/REI120;
- sarpanta din capriori de lemn ignifugati (clasa C), protectie cu gips carton (A2s1d0)
si vată minerală (A1) -clasa B REI 30;
- elemente de suport ale șarpantei (grinzi, centuri) beton armat clasa A1, R 45.
Pe baza nivelurilor de performanţă privind combustibilitatea şi rezistenţa la foc a
elementelor de construcţie structurale, de compartimentare şi închidere, în conformitate cu
condiţiile stabilite în Tabelul 2.1.9. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor,
indicativ P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.
b) Gradul de rezistenţă la foc
Pe baza nivelurilor de performanţă privind combustibilitatea şi rezistenţa la foc a
elementelor de construcţie structurale, de compartimentare şi închidere, în conformitate cu
condiţiile stabilite în Tabelul 2.1.9. şi cu art. 2.1.11.1. din Normativul de siguranţă la foc a
construcţiilor, indicativ P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.
3.2 Limitarea apariţiei şi propagării focului în interiorul construcţiei
a) compartimentare antifoc : clădirea constitue un singur compartiment de incendiu
Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul
compartimentului de incendiu se precizează:
Compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele
de compartimentare:
- clădirea este un singur compartiment de incendiu, în interiorul acestuia nu există
conpartimentări antifoc.
- pe toate laturile există retrageri de minim 6 m către clădirile învecinate Gr. II RF
în condiţiile în care obiectivul este Gr. II RF cf. prevederi tabel 2.2.2. din P118/1-1999.
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică
estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului
de incendiu şi în afara lui:
- casa scării se separă faţă de încaperile adiacente, prin pereţi rezistenţi la foc 150
de minute EI 150 şi uşi UEF15c, conform cu art. 4.2.105 din P 118-1999.
- centrala termică este delimitată de restul clădirii cu pereţi EI 180, planșee REI 120
şi uşă UEF60c.
- încăperea centralei de semnalizare și detecție incendiu (birou) este delimitată cu
pereți EI 60, planșee REI 60 și ușă rezistentă foc UEF30c.
La amplasarea şi pe traseul instalaţiilor utilitare s-au adoptat urmatoarele măsuri
constructive:
- la trecerea canalelor, conductelor şi cablurilor prin pereţi şi planşee, s-au luat
măsuri de etanşare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenţă la foc
egală cu cea a elementului străpuns, conform cu art. 2.3.9 şi 2.3.10 din Normativul P
118 - 1999;
- distanţa dintre instalaţiile de telecomunicaţii sau transmitere date şi cele electrice cu
frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000 V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj
aparent, este de min. 25 cm.
c) sistemele de evacuare a fumului:
- nu este cazul.
d) instalarea de bariere contra fumului – nu este cazul
e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului: Se prevede
instalaţie de detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu, alcătuită din centrală de incendiu,
detectoare de flacără/fum și sirene de semnalizare, conform P118-3/2015 art. 3.3.1alineatul
(1), litera c).
Pag 7
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu, are in componenta urmatoarele echipamente:
 centrala de detectie si alarmare la incendiu conventionala;
 detectoare conventionale;
 butoane manuale conventionale - amplasate pe caile de evacuare din cladire.
Butoanele vor fi amplasate astfel incat distanta maxima de parcurs din orice punct al
cladirii pana la cel mai apropiat buton sa nu depaseasca 15 m;
 module intrari/iesiri – monitorizeaza sau comanda echipamente situate in camp
(sirene, lifturi, atenuatoare, presostate, senzori de curgere, etc);
 sirene interioare - amplasate in asa fel incat semnalizarea produsa sa fie audibila in
spatiile in care sunt instalate;
 sirene exterioare;
 avertizoare optice (flash, etc.);

Centrala de detectie este de tip conventional, iar conexiunile se vor executa cu cablu
JEH(st)H 2x2x0,8 mm, cu rezistenta la focminim 30 de minute. La usile de acces se vor
monta cate un buton conventional de alarmare, la 1,5 m de pardosea si sirene de alarmare
prevazute cu flash. Traseele de cabluri se vor realiza prin pozarea cablului pe podul de
cablu de curenti slabi prevazut.
Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a
semnalizarii.
Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va
declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.
Centrala de detectie si semnalizare incendiu, montata în biroul de la parter va
monitoriza si comanda intrerupatoarele de pe intrarea tablourilor electrice, iar dupa
confirmarea alarmei, va da comanda automata prin blocul de relee atasat pentru
deconectarea tablourilor electrice.
Instalatia de detectie si semnalizare incendiu va fi adaptată spațiului grădiniței.
 sistemul electronic de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu este
supravegheat pe timpul programului de lucru de către personalul administrativ din
biroul unde centrala este montantă, iar în afara programului sistemul transmite
informaţiile la dispeceratul serviciului de pompieri, prin intermediul conectarii la o linie
telefonică fixă - 112);
 în caz de avarie a reţelei de alimentare cu tensiune, sistemul este alimentat automat
din acumulatorii de backup, astfel:
 sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcţionare normală şi 30 min la
funcţionare în alarmă;
 toate echipamentele folosite sunt omologate în România şi corespund normelor în
vigoare nationale si europene;

2. Surse de producere a incendiilor


 Soluţiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare referitoare la
aceste tipuri de
 echipamente şi să ţină cont de sursele potenţiale de producere a incendiilor din
obiectivul protejat, precum:
 surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de
aparatele termice, etc.);
 surse de aprindere cu flacără;
 surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit,
electricitate statică);
 surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

Pag 8
 surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice
exoterme);
 surse de aprindere datorate exploziilor şi compoziţiilor incendiare;
 surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu);
 acţiune intenţionată;

Rolul şi funcţiunile echipamentelor

Sistemul de detecţie şi semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza


următoarele funcţiuni:
 detectarea incendiilor, atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a
construcţiei, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele
încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin
declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi după caz, la
unitatea de pompieri;
 alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să
asigure prima intervenţie şi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu
planurile de evacuare;
 avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

Centrala de semnalizare trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de


funcţionare ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor:
 starea de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o
sursă de alimentare electrica şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări;
 starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
 starea de defect, când este semnalizat un defect;
 starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
 starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului


care conţine cel puţin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează
cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul, şi care furnizează un
semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de
incendiu).
 Tipul de detector va fi ales în funcţie de:
 materialele din spaţiul protejat şi clasa de reacţie la foc a acestora;
 configuraţia spaţiului;
 efectele sistemelor şi instalaţiilor de ventilare şi încălzire;
 condiţiile ambientale în încăperile supravegheate;
 posibilitatea declanşării alarmelor false.
 Detectoarele trebuie să reacţioneze rapid şi sigur în condiţiile ambientale existente din
spaţiile unde sunt amplasate.
 Detectoarele sunt amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafaţa
supravegheată să ajungă la detectoare fără diluţie, atenuare sau cu întârziere. Fiecare
încăpere este echipată cu cel puţin un detector. Sunt montate detectoare şi în spaţiile
ascunse, unde incendiul se poate iniţia sau de unde se poate răspândi. Aceste spaţii pot
include locuri sub pardoseli false sau deasupra tavanelor false.

Declanşatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a


sistemului de semnalizare a incendiilor şi este utilizată pentru semnalizarea manuală
a unui incendiu.
Pag 9
 Declanşatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spaţiul protejat trebuie, în mod
normal, să aibă aceeaşi metodă de funcţionare şi, preferabil, să fie de acelaşi tip.
Declanşatoarele manuale de la care se pot iniţia semnale de incendiu se marchează
clar, vizibil, pentru a putea fi diferenţiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel
încât să fie identificate uşor şi trebuie să fie accesibile.
 Distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanşator
manual nu va depăşi 15 m. Înălţimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,2
la 1,5 m de pardoseală.
 Declanşatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la
exteriorul fiecărei uşi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) şi la fiecare ieşire spre
exterior. Ele pot fi amplasate lângă spaţiile care prezintă riscuri mari de incendiu.
Declanşatoarele se amplasează în locuri uşor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice şi/sau optice ale sistemului de


semnalizare a incendiilor şi care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.
 Tipul, numărul şi amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizează astfel
încât semnalizarea produsă de acestea să fie audibilă în spaţiile în care sunt instalate,
chiar în prezenţa altor semnalizări sau zgomote de fond existente în aceste locuri.
Sunetul emis de dispozitivele acustice de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie
distinct şi uşor de identificat faţă de celelalte sunete emise de dispozitivele acustice
utilizate în alte scopuri.
 Dispozitivele optice de alarmare se utilizează suplimentar faţă de cele acustice.
 Sunetul emis de dispozitivele de alarmă trebuie să fie continuu, chiar dacă are
amplitudinea şi frecvenţa variabilă.
 Surse de alimentare cu energie electrica
 Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se realizează
de la două surse independente (bază şi rezervă). Energia electrică furnizată de
echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerinţelor de
alimentare ale sistemului.
 Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie reţeaua publică de alimentare.
Sursa principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat şi protejat,
să aibă dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile numai
de către personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare
a clădirii.
 Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalaţiei de semnalizare,
atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcţionare.
 Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze
normal pe timpul întreruperii sursei principale şi să permită luarea măsurilor de
restabilire a sursei principale.
 Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea
instalaţiilor (alarme false, pierderi de informaţii, iniţierea comenzii de acţionare a
dispozitivelor de protecţie etc.).

Realizarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor


 Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se realizează în execuţie îngropată sau aparentă,
cablurile utilizate fiind conforme cu cerinţele specificate de producătorul echipamentelor.
 Cablurile care trebuie să rămână în funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea
incendiului trebuie să reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau să fie
protejate pentru aceasta perioadă. Aceste cabluri sunt cele care asigură:
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi echipamentul de alimentare
cu energie electrică dacă se găsesc în carcase diferite;

Pag 10
 conectarea dintre părţi ale echipamentului de control şi semnalizare dacă se găsesc în
carcase diferite;
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi panourile repetoare de
semnalizare şi/sau de comandă;
 funcţionarea într-o zonă cu risc mare de incendiu.
 Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcţie de mediul şi locul de amplasare.
Cablurile se instalează în spaţii protejate de tip: tubulaturi de cabluri, ghene, etc. Cablul
trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.
 Pentru evitarea defectelor şi alarmelor false, cablurile şi echipamentele nu se instalează
în spaţii care prezintă niveluri ridicate ale câmpului electromagnetic. Daca acest lucru nu
este posibil, trebuie prevăzută o protecţie electromagnetică adecvată prin ecranare şi
legare la pământ conform PE 107 .
 Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereţi şi planşee cu rol de rezistenţă la
foc / antifoc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenţa la foc a
elementului de compartimentare traversat să nu se reducă.
 Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul
în care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de
conexiune, accesibilă şi identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă
fiabilitatea şi rezistenţa la foc a cablului fără conexiune.
 Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în lungul
conductelor calde, interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde.
 De asemenea, se evita traseele expuse la umezeală.
 Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minimum 40°C) sau la
traversări ale acestora, distanţa între circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei trebuie să fie de minim 12 cm sau se adoptă
măsuri de izolare termică.
 Se evită instalarea cabluri1or instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în tuneluri sau
canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000 V. În
cazurile în care nu este posibilă o altă soluţie, cablurile se instalează în tuneluri sau
canale tehnice pe pereţii opuşi sau pe aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distanţă
de circa 30 cm, sub cele electrice.
 La stabilirea traseelor se evită trecerile prin spaţii cu pericol de explozie, medii corozive
sau zone în care există pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelişul
cablurilor sau ar prezenta pericol de incendiu, alegându-se soluţii de montaj pe pereţii
exteriori acestor spaţii (cu condiţia protejării împotriva efectelor de radiaţii termice în caz
de incendiu şi deteriorărilor mecanice), şi anume, în spaţiile de circulaţie, anexe tehnice
sau alte spaţii fără pericol.
 Pentru realizarea circuitelor de alarmă la incendiu destinate conectării dispozitivelor de
alarmă se utilizează acelaşi tip de cablu.
 Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control şi semnalizare la
incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, faţă de toate
celelalte cabluri ale sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu.
 Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi uşor
identificate.

Arhitectura sistemului IDSAI


 Pentru realizarea funcţiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:
 centrală de semnalizare a incendiilor (E.C.S.), 1 buc;
 detector optic de fumsi temperatura, 12 buc prevăzute cu LED de semnalizare a starii
detectorului, inclusiv soclu.
 buton de incendiu, 4 buc;
 sirenă incendiu de interior, 3 buc;
Pag 11
 sirenă incendiu de exterior cu flash, 1 buc;

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare: nu este cazul


g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile
adiacente ale aceleiaşi clădiri: distanţa dintre suprafeţele vitrate împiedică propagarea
focului de la o încăpere la alta şi de la un nivel la altul.
- pereţi interiori din zidărie: incombustibili A1, min.R 60 sau 180, dupa caz;
- planşee incombustibile din beton armat A1 REI 120 minute.

- Centrala termică cu combustibil - gaz este amplasată în încăpere separată la


nivelul mansardei imobilului, inaccesibilă utilizatorilor copii ai grădiniței. Se
menționează că nu există încăperi accesibile copiilor dispuse deasupra și nici
adiacent centralei termice.
- Încăperea centralei termice are prevăzută o grilă de 4 dm2 (40x10 cm) pentru
evacuare gaze accidentale în peretele exterior, este prevăzută cu tiraj forțat deci NU
necesită tiraj natural , respectiv cu introducere forțată de aer deci NU necesită aport
de aer proaspăt în încăperea centralei cf. prevederi GP 051-2000 .
- Centrala termică are detector de gaze care acționează în mod automat asupra
vanei de alimentare a centralei. Încăperea centrală este separată cu pereţi din zidărie
REI 180 şi planşeu din beton armat REI 120 şi are spaţiu de decomprimare
reprezentând peste 2% din volumul încăperii cu geam simplu.
- Coșul de fum este de tip coaxial cu introducere/evacuare aer și este are gura de
evacuare la peste 1m înălțime / 1,5 m distanță de coama acoperișului cf. GP 051-2000.
Amplasamentul în clădire al centralei termice respectă condiţiile prevăzute în
Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală,
indicativ I 13/02. Totodată, sunt îndeplinite condiţiile referitoare la volumul încăperii,
asigurarea aerului necesar arderii şi a suprafeţelor vitrate necesare decomprimării,
prevăzute în reglementarea tehnică susmenţionată şi Normele tehnice de proiectare
a sistemelor şi instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale.
- Evacuarea gazelor de ardere se realizează corespunzător centralelor cu tiraj forţat, fiind
îndeplinite condiţiile precizate la art. 7.17. – 7.24. din normativul specific.
- Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi Nu este cazul

3.3 Limitarea propagării unui eventual incendiu la/de la imobilele învecinate:


a) Limitarea propagării unui eventual incendiu la/de la imobilele învecinate se asigură prin
respectarea distanţelor de siguranţă din tabelul 2.2.2. din Normativul P 118-99.

Vecinătăţi:
- la N, retragere aliniament str. .............. - 6,00 m.
- la E, retragere aliniament str. ............. - 7,10 m.
- la S, retragere limită de proprietate - 5,50 m / retragere clădire vecină Gr.
II RF- 7,50 m.
- la V, retragere limită de proprietate - 3,50 m / retragere clădire vecină Gr. II
RF- 6,50 m.
Pe terenul de 500 mp, cu formă aproximativ pătrată, se află construcţia propusă spre
a deveni grădiniţă, avand aria construita, conform planurilor cadastrale, de Sc=114,70 mp /
Sdc=300.90., cu acces din străzile .............. şi............... In plan, cladirea are forma
poligonală.
Construcția este retrasă pe două laturi de la limitele de proprietate, accesul
pompierilorse poat face pe toate faţadele.
Pe toate laturile clădirea este retrasă de la limitele de proprietate şi de la clădirile
vecine. In acest fel, pe toate laturile se respectă distanţa de siguranţă prevăzută în tabelul
2.2.2. din Normativulde siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99, faţă de alte

Pag 12
clădiri de gradul II de rezistenţă la foc sau protejare cu pereti RF180 daca distantele sunt
mai mici.

b). Pe faţade
Limitarea propagării unui eventual incendiu prin intermediul faţadelor nu impune
soluţii constructive speciale, fiind vorba de o clădire cu pereţi exteriori cu parapeţi de peste
1,20 m ( 90 cm parapetul de nivel plus grinda structurii de rezistenta de cel putin 30 cm)
Prin intermediul acoperişului: Propagarea unui eventual incendiu prin intermediul
acoperişului este limitată datorita termoizolaţiei incombustibile a mansardei ignifugate,
protejata cu gips carton A2s1d0 şi vată minerală A1, REI 30 min.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
Pentru asigurarea accesului/evacuării persoanelor există următoarele căi:
- 2 (două) cai de evacuare, de la parter - una prin ușa acces principală cu
deschiderea de 0,90 x 2,10 m și o a doua un acces secundar pe terasă în spațiul sălii
de mese cu deschiderea de 0,90 x 2,10 m.
- 2 (două) căi de evacuare de la etajul 1 - una prin scara principală cu rampe
balansate din beton armat închisă în casa scării, lățimea rampa 1,20 m, REI 60 min. și
una prin scară exterioară, metalică , deschisă, rampe drepte și cu trepte egale, cu
lățimea rampă 1,20 m, termoprotejată 15 min. Golurile adiacente scării exterioare
sunt protejate cu geam armat cu ochiuri fixe, EI 15 min.
- 1 (una) cale de evacuare de la mansardă - una prin scara principală cu rampe
balansate din beton armat închisă în casa scării, lățimea rampa 1,20 m REI 60 min.
-usi spre casele de scarii , cu usi 0,90/2,10 m , UEI 15 min autoînchidere.
Evacuarea de la parter spre exterior la nivelul solului se face prin usa principala si
prin scara metalica exterioara. Conform art. 4.2.107 din Normativul P 118/1999 , se va
instala si o scara metalica exterioara ce va face legatura de la parter la etaj si mansarda ,
cu lățime rampă 1,20 m, ce va asigura a doua cale de evacuare la nivelul solului.
Distanţele maxime interioare ale căilor de evacuare sunt sub cei 20 m admişi pentru
coridorul înfundat şi tot 20 m în două direcţii, conform tabelului 4.2.109. din P 118-99 pentru
gradul II de rezistenţă la foc şi ţinând seama că evacuarea copiilor de vârstă preşcolară
trebuie dirijată, conform art. 4.2.109.
Timpi de siguranţă la foc
 timpi normalizaţi de evacuare (Tne): 50 secunde (într-o direcţie),
 timpul de supravieţuire (Tsv): max. 3 minute, în încăperea de origine a incendiului;
peste 5 minute, în celelalte încăperi;
 timpul de dezvoltare liberă a incendiului (Tdli): max. 3 minute;
 timpul de incendiere totală (Tit): peste 30 min;
timpul de propagare a incendiului la construcţii vecine (Tpv): peste 1 oră.
3.5 Securitatea forţelor de intervenţie
A. Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru
autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu
Accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu este asigurat prin
str. .............., str. ...............
Numărul de accese incintă: 1. La clădire accesul pompierilor este posibil pe toate cele
4 laturi ale acesteia. Intervenţia cu autospeciale/ scări din stradă se asigură din ambele
străzi, .............. şi ............
a) Dimensiuni, gabarite: 2 fire de circulaţie normală
b) Trasee: Şos. ..............................
c) Realizare şi marcare: străzi asfaltate;
Ascensoare de intervenţie: nu este cazul, clădirea nefiind înaltă
B. Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi
Evacuarea copiilor este asigurată conform celor prezentate la cap. 5
C. Condiţii de salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei

Pag 13
Se utilizează căile normale de acces şi evacuare ale clădirii.
4. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A
INCENDIILOR A SPAŢIULUI AMENAJAT
A. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
Nu sunt necesare instalaţii de stingere cu apă pentru interior şi exterior, conform P118-2
/ 2013. Necesarul de interventie este asigurat de reteaua stradala, conform aviz ApaNova.
B. Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu:
Grădiniţa având instalaţii de telefonie fixă, serviciul public de pompieri va fi alertat
telefonic la numărul de urgenţă.
Conform normativ P118/3-2015 art.3.3.1. alin1. pg. c), se prevede instalație de
detectare, semnalizare și avertizare incendiu.A se vedea pct. 3.2.e)
C. Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor:
Importanţa clădirii, funcţiunea de grădiniţă şi numărul de persoane ce se pot găsi în spaţiul
respectiv (maximum 45) nu impun prevederea de mijloace si dispozitive de limitare şi stingerea
incendiilor în afara stingătoarelor de tip P6.
D. Mijloace de interventie, Tipul si caracteristicile de stingere
- Stingătoare incendiu: 1 stingator P6 pentru centrala termica, 1 stingator pt. bucătărie, 6
stingatoare tip P6 (cate 2 pentru fiecare nivel) si 3 stingatoare tip G3 (cate 1 pentru fiecare
nivel).Numarul si modul de amplasare: 11, pozitionate la vedere in interiorul spaţiului.
- Hidranţi interiori: Nu este cazul, clădirea nu cumulează condiţiile pentru echiparea
obligatorie cu hidranţi interiori.
- Hidranţi exteriori: Clădirea necesită echiparea cu hidranţi exteriori, având mai mult de 2
niveluri supraterane. Conform avizului furnizorului local de servicii apă-canal, în imediata
vecinătate a clădirii se află un hidrant exterior cu debitul de 5 l/s și presiunea 0,7 bar accesibil în
caz de intervenție.
5. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU
a) surse de alimentare cu apă: hidranţii exteriori.
b) poziţionarea racordurilor cu energie electrică: din tabloul general, tabloul de distribuţie
fiind în interior
c) alte substanţe de stingere: nu e cazul
d) date privind serviciul privat de urgenţă: nu e cazul
e) zone, încăperi şi spaţii în care sunt necesare produse de stingere şi echipamente
speciale: nu e cazul
6. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
A. Condiţiile şi măsurile necesar a fi luate în funcţie de situaţia existentă
În eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrică si cu gaze
naturale şi se va anunţa telefonic: I.S,U., S.C. Enel S.A. , Poliţia.
B. Modul de încadrare a amenajării în nivelurile de performanţă din punct de vedere al
siguranţei la foc: se consideră corespunzător reglementărilor tehnice în domeniu.
C. Condiţiile şi recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de
organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcţiei/amenajării.
Personalul permanent va fi instruit pentru a cunoaşte normele ce se impun în caz de
necesitate. Activitatea de prevenire şi stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de
serviciu care se înscriu în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să
asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi
de apărare împotriva incendiilor, timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente
îndeplinirii în bune condiţii a respectivei sarcini. Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea
prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare, nu absolvă factorii
decizionali de răspunderea ce le revine conform legii.
Sunt obligatorii următoarele activităţi:
- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi
măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin
din planurile de intervenţie,
Pag 14
- participarea salariaţilor la instruirile şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea
incendiilor, stabilite potrivit legii.
În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva
incendiilor pe durata exploatării construcţiei se stabilesc următoarele:
- instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere,
planurile de evacuare în caz de incendiu se actualizează, se utilizează şi se afişează conform
reglementărilor specifice,
- planurile de intervenţie se întocmesc ori se actualizează, după caz, în situaţiile
reglementate sau impuse de condiţiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor,
- punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este
obligatorie în situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice
de intervenţie.
Se vor întocmi şi afişa planurile de evacuare.
Se va nominaliza o persoană care să coordoneze activitatea de p.s.i. şi care sa
intocmească planul de apărare împotriva incendiilor.
Planul de autoapărare va cuprinde:
- dispoziţia de constituire a comisiei,
- obligaţiile generale şi specifice ale membrilor comisiei,
- măsurile de autoapărare cu termene şi responsabilităţi, completate trimestrial,
precum şi cele rezultate din documentele de control ale organelor de specialitate,
- stabilirea locurilor unde este interzis focul deschis şi fumatul,
- evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor,
- evidenţa instalaţiilor şi mijloacelor p.s.i. din dotare, tematica de instruire a
personalului angajat.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce
revin proprietarului şi utilizatorilor potrivit cu Legea nr. 307/2006 şi cu Normele generale de
apărare împotriva incendiilor aprobate cu ordinul MAI nr. 163/2007.

7.DISPOZIŢII FINALE
Scenariul de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor
preliminate, în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de
incendiu.

Întocmit ,
arh. Dan Stroescu

Pag 15