Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectant general Titlu proiect: ...........................................

..................... BISERICA ----------


.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării:


1.1. Date de identificare:

A. Denumire: Consolidare, amenajare si modernizare -------------------------------------Comuna


--------------, Jud. Ilfov+lumanarar +imprejmuire gard.
Faza: A.C. (Autorizatie de constructie)
Amplasament: ..........................................................
Beneficiar: ..................................., reprezentată de Preot Paroh ................................

B. Profilul de activitate:
Lăcaş de cult creştin ortodox pe suprafaţă de 166 mp, respectiv construcţii anexe ( lumânărar) pe
suprafaţă de 9 mp.
Program de lucru: 800 - 2000
1.2. Destinaţia construcţiei:
Funcţiuni:
- Principale : lăcaş de cult creştin ortodox S=187 mp
- Secundare : lumânărar S= 9 mp

1.3. Categoria şi clasa de importanţă a construcţiei:

- Categoria de importan ță: C conform HGR 766/1977


- Clasa de importan ță a construc ției: III conform P100/1 – 2006

1.4. Particularită ți specifice construc ției:

- A) Tipul clădirii ( înaltă, foarte înaltă, obi șnuită) – CIVILĂ, OBI ȘNUITĂ
- B) De producție/depozitare – monobloc, blindată, obi șnuită – OBI ȘNUITĂ
- C) Regimul de înălțime: PARTER
- D) Volumul construit: 1022,36 MC
- E) Aria construită desfăşurată: 187 / 9MP
a) Destinaţii ale spaţiilor component ale construcţiei: LĂCAŞ DE CULT
b) Suprafeţe: Lăcaş de cult: - 187 MP
Lumânărar: - 9 MP
c) Numărul de compartimente de incendiu: 1 . Aria compartimentelor incendiu – 166 MP.
d) Precizări referitoare la numărul de utilizatori:
- persoane ( capacitate maximă simultană ): 125 persoane
- persoane pe niveluri: 100 persoane – parter
25 persoane - supanta
e) Prezenţa permanent a persoanelor, capacitatea de autoevacuare:

1
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Utilizatorii lăcaşului de cult au acces în interior în intervalul 8.00 – 20.00. Se apreciază că


utilizatorii sunt persoane valide cu capacitatea de autoevacuare.
- Deoarece se apreciază că utilizatorii sunt persoane valide, nu este prevăzută o rampă de
acces pentru persoanele handicapate.

f) Capacităţi de depozitare în incintă: NU EXISTĂ.

g) Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase, cf. HG


95/2003. NU EXISTĂ substanţe periculoase în incintă.

h) Căi de evacuare:EXISTĂ două căi de evacuare în exterior:


- Accesul principal în biserică, lăţime libera min. 1.50 m.
- Accesul secundar în altar, lăţime liberă min. 0,80 m.
Se menţionează că diferenţa de nivel între terenul amenajat şi cota 0 nu necesită scări şi
balustrande exterioare.

1.5. Instalaţii utilitare aferente construcţiei:


a) Instalaţii de încălzire – se va realiza o microcentrală proprie cu combustibil gazos, montată
apparent, cu corpuri de încălzire statice ( calorifere ).
b) Instalaţii de ventilaţie – NU ESTE CAZUL.
c) Instalaţii de climatizare – se va realiza local, prin aparate de tip mono- sau multisplit
d) Instalaţii electrice – curenţi tari – se va realiza prin branşament contorizat la reţeaua locală. Va
cuprinde instalaţia de iluminat şi cea de prize. Se va prevedea iluminat de siguranţă.
e) Instalaţii electrice – curenţi slabi. Va cuprinde instalaţia de transmisie voce şi date ( telefon),
instalaţia de paratrasnet, sistem de supraveghere şi alarmă, instalaţie de sonorizare a bisericii şi a incintei.
Se menţionează că cf. ………… nu este necesară instalaţie avertizare incendiu.
f) Instalaţii de gaze naturale – pt. alimentarea centralei proprii
g) Instalaţii de automatizare – nu este cazul.

2. RISCUL DE INCENDIU:
Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu, luându-se în considerare:

a) Densitatea sarcinii termice: Sarcina termică este sub 420 MJ/mp pentru toate spaţiile aferente
lăcaşului de cult, respective lumânărarului, datorită finisajelor utilizate ( dale piatră, zidărie ).
b) Clasele de reac ție la foc conform cu Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor
pentru construcții pe baza performan țelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul Comun al MTCT și
MAI 1822/394/1984, precum și proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substan țelor utilizate:

Clasele de reacţie la foc:

2
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- A1, A1FL: elementele principale de rezistență, închideri și compartimentări, unele pardoseli, finisaje
( zidărie de cărămidă sau bca, beton armat, sticlă,mortare pe bază de ciment/var, mozaic, piatră naturală).
- A2-s1,d0: plăci gipscarton – 12,5 mm.
- A3. Plăci gipscarton < 12,5 mm

c) Sursele poten țiale de aprindere și împrejurările ce pot favoriza aprinderea și, după caz, timpul
minim de aprindere, precum și timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat ( flash-over):
- Nerespectarea măsurilor PSI specifice;
- Utilizare nesupravegheată a focului deschis.
- Neîntreținerea corespunzătoare a instala țiilor specifice clădirilor.
- Timpul minim de aprindere este de 3 minute, iar timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat este
de 30 minute.

d) Nivelul riscului de incendiu pe fiecare încăpere este dat de către densitatea sarcinii termice,
natura activităților, comportarea la foc a elementelor de construc ție, caracteristicile de ardere ale
substanțelor utilizate:
- lăcaş de cult şi lumânărar – RISC INCENDIU MIJLOCIU.

e) Măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrearea la nivelul prevăzut în
reglementările tehnice:
- Evacuare periodică a deșeurilor combutibile
- Limitarea volumelor naturale de materiale combustibile
- Acționare cu mijloacele din dotare în caz de incendiu.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND


SECURITATEA LA INCENDIU :

3.1. Stabilitatea la foc se stabileşte în funcţie de:


a) Rezisten ța la foc a principalelor elemente de construc ție ( în special a celor portante cu rol de
compartimentare), stabilită conform criteriilor din Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor
pe baza performanțelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice și standardelor europene de referin ță:
- Pereți portanți, stâlpi, coloane – REI 120 min.
- Grinzi, planșee – REI 45 min.
- Pereți despărțitori – REI 60 – 180 min.
- Uși interioare – EI 30 min.

b) Condi țiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale de construc ție în
conformitate cu NP 118/99:
- Stâlpi, coloane, pereți portanți - Clasele de reactie la foc A1, A2-s1,d0 – REI 120 min.
- Pereți interiori neportanți - Clasele de reactie la foc A1, A2-s1,d0 - REI 30min.
- Pereți exteriori neportanți - Clasele de reactie la foc A1, A2-s1,d0 – REI 15min

3
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Grinzi, căpriori lemn, şarpantă şi învelitoare pe support lemons - Clasele de reactie la foc A1, A2-
s1,d0 - REI 45 min
- Acoperisuri fara pod(inclusiv contravantuiri), sarpanta acoperisurilor fara pod - CRF BROOF(t1), (t2)
REI = 30min.

c) Stabilitatea la foc (estimată în funcție de cea mai mică rezisten ță la foc a principalelor elemente
structurale prevăzute) – 1/2 h

- Gradul de rezistență la foc a construcției ( compartiment de incendiu ) II

3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în


interiorul construcţiei:
a) Compartimentarea antifoc și elementele de protec ție a golurilor din pere ții și plan șeele
antifoc.
Obiectivul constă în lăcaş de cult, gradul II rezisten ță la foc, aria construită = aria desfăşurată = 166
mp ce se încadrează în limita de 2500,0 mp ( conform P118 – 99 – art. 3.2.4) nefiind necesară
compartimentare antifoc.
Elemente protecţie goluri pereţi şi planşee antifoc – NU ESTE CAZUL.

b) Măsuri constructive adaptate la utilizarea construc ției, pentru limitarea propagării


incendiului în interiorul compartimentului și în afara lui:
Limitarea propagarii incendiilor in interiorul constructiei se asigura astfel:
● Elementele si materialele de constructie utilizate la realizarea structurii de rezistenta si a
compartimentarilor interioare sunt incombustibile, clasa de reactie la foc A1, A2 s1-d0, rezistente
la foc functie de destinatia spatiilor, astfel incat sa nu favorizeze propagarea focului in interior.
● Montarea unui panou de protectie intre ferestrele de pe fatada posterioara si scara exterioara de
evacuare (distanta <3,00m) – perpendicular pe fatada si adiacent rampei superioare a scarii -
clasa de reactie la foc A1, A2 s1-d0, REI min.15’-cf.art.2.6.43, 2.6.44 – NP118/99.
● Centrala termica functionaneaza cu gaz metan, cu tiraj fortat si sesizor de gaz in incapere. Are
suprafata vitrata necesara de min. 0.05 mp/mc incapere realizata cu geam simplu nearmat 4mm
gros. – cf. Ordin MEC nr. 58 /04.
● Ghenele verticale pentru instalații – NU ESTE CAZUL.

c) Sisteme de evacuare a fumului și, după caz, a gazelor fierbin ți – NU ESTE CAZUL..
d) Instalarea de bariere contra fumului – NU ESTE CAZUL.
e) Sisteme de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor.
Conform .............. NU ESTE NECESAR sistem de detectare şi semnalizare incendiu.
Conform .............. în condiţiile în care obiectivul este monument istoric, incadrat in categoria “C”
de importanta cf.HG 766/97 si NP 086/05, NU ESTE NECESARA echiparea cu instalaţii de combatere a
incendiilor cu HIDRANŢI INTERIORI şi HIDRANŢI EXTERIORI.
f) Măsuri de protec ție pentru instala țiile de ventilare – climatizare:

4
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- nu este cazul, nu există sistem centralizat de ventila ție – climatizare.


g) Măsuri constructive pentru fa țade, pentru împiedicarea propagării focului la păr ți
adiacente ale aceleia și clădiri.
Propunerea de arhitectură are suprafe țele vitrate separate atât pe verticală cât și pe orizontală de
suprafețe pline din materiale Clasa de reactie la foc A1, A2-s1,d0, cu RF minim 2h, de lărgime min.1.20 m.

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi:


a) Distan țe de siguran ță sau măsuri compensatorii:
- Distanța de siguranță de la fațada amenajării până la construc țiile învecinate ( lumânărar )
depășește 6,00 m, conform P118 – 99, art. 2.2.2.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fa țade și la nivelurile


alăturate:
- Pereți exteriori zidărie cărămidă, RF 2h, distan țe între goluri învecinate peste 1,20 m. Măsuri
împotriva propagării incendiului prin planşee – NU ESTE CAZUL, clădirea are un singur nivel.

c) Măsuri de protec ție activă – Conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor (anexa 6)
aprobate prin OMAI nr. 163/07 cladirea este dotata cu stingatoare avand performanta de stingere
echivalenta cu focarele 21° si 113B, conform standardului european de referinta, 1buc/300mp, dar nu mai
putin de 2buc/nivel conf. Art.3.10.1-P118-99.

3.4. Evacuarea utilizatorilor:


A) Căile de evacuare ale persoanelor în caz de incendiu: Evacuarea persoanelor din
interiorul bisericii se va realiza direct în exterior, prin cele două ieşiri ( uşa principal pe faţada vest
respective uşa altar pe faţada sud-est).
a) Alcătuirea constructivă a căilor de evacuare a persoanelor : Dale de piatra sau beton, RF
2h, clasa de reactie la foc A1. Uşile de evacuare vor fi cu deschidere spre exterior.
b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului: Se vor prevedea ochiuri mobile la ferestrele de
la turla, echipate cu sistem automat de deschidere cu fuzibil,pentru evacuare fum si gaze fierbinti.
c) Tipul scărilor – NU ESTE CAZUL
d) Geometria căilor de evacuare: căile de evacuare vor avea lățimea minimă de 1,20 m.
e) Timp ( lungime ) de evacuare: 25 /10 sec /m
f) Număr fluxuri de evacuare: Uşa principală de acces în biserică cu lăţimea de peste 1,50 m
va deservi 2 fluxuri de evacuare. În condiţiile în care se pot afla maxim 100 persoane simultan în biserică,
capacitatea de evacuare este considerată suficientă.
g) Iluminat de siguran ță: luminoblocuri.
Sursă de alimentare cu energie electrică de rezervă: NU ESTE CAZUL.
h) Prevederea de dispozitive de siguran ță la u și:
Uşile se vor deschide în exterior.
i) Timpul de siguran ță a căilor de evacuare a refugiilor: 30 minute

5
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

j) Marcarea căilor de evacuare conform STAS 297/1,2 – 1992 și SR ISO 6309/1998: căile de
evacuare vor fi marcate corespunzător şi cu iluminat de siguranţă.

B) Măsuri pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilită ți, bolnavilor și a


altor persoane ce nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
- în clădire se află numai persoane valide care se pot autoevacua

C) Precizări privind asigurarea condi țiilor de salvare a persoanelor, animalelor și evacuare


a bunurilor pe timpul interven ției.
- Se vor utiliza căile normale de acces și evacuare ale clădirii: accesul principal, respectiv accesul
secundar aferent altarului.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie:

A) Amenajările pentru accesul for țelor de interven ție în clădire și în incintă, pentru
autospeciale și ascensoare de incendiu:
- Accesul personalului de interven ție ;
- Accesul autospecialelor de interven ție se va realiza din str. Mierlari
B) Caracteristicile tehnice și func ționale ale acceselor carosabile și ale căilor de
interven ție ale autospecialelor, referitoare la:
- Număr de accese: accesul se va realiza în incintă prin poarta existentă, circulaţia
autospecialelor (de gabarit redus), se va realiza pe spaţiile pavate din incintă;
- Dimensiuni ( gabarite) – lățime liberă 4,0 m, înălţime liberă 4,0 m;
- Trasee – în cadrul incintei, pe spaţiile pavate sau betonate;
- Realizare și marcare – spaţii pavate sau betonate, spa ții verzi.
C) Ascensoare pentru interven ție:
- Tipul, numărul, caracteristici – NU ESTE CAZUL.
- Amplasare, posibilități de acces, alimentare cu energie electrică de rezervă – nu este cazul.
- Tipul de siguranță – NU ESTE CAZUL.
D) Asigurarea condi țiilor de salvare a persoanelor, animalelor și evacuarea bunurilor pe
timpul interven țiilor – evacuarea se va realiza pe căile de evacuare – cele două uşi care dau în
exterior.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare


împotriva incendiilor :

A) Nivelul de echipare și dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor:


- Sunt prevăzute dotări pentru interven ție în caz de incendiu

B) Sisteme, instala ții și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de


incendiu:

6
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

a) Conform NP I 18/2-02 pentru clădiri de categoria C de importan ță lăcaşe de cult cu capacitate


mai mică de 500 de persoane nu se impune prevederea de instala ții de semnalizare incendiu;
b) Tipul și parametrii funcționali specifici ( automate, manuale ) – NU ESTE CAZUL.
c) Timpul de alarmare – NU ESTE CAZUL.
d) Zonele protejate – NU ESTE CAZUL.

C) Sisteme, instala ții, dispozitive de limitare și stingere a incendiilor:


a) Tip (apă, gaze, spumă, pulberi) – NU ESTE CAZUL.
b) Acționare ( automată, manuală sau ambele) – NU ESTE CAZUL.
c) Debite – NU ESTE CAZUL..
d) Intervenții de stingeri și stropire – NU ESTE CAZUL.
e) Cantități calculate de substan țe de stingere – NU ESTE CAZUL.
f) Concentrații de stingere proiectate pe durata de timp normată – NU ESTE CAZUL..
g) Rezerva de substanță de stingere – NU ESTE CAZUL.
h) Sursa de alimentare – NU ESTE CAZUL.
i) Timpul normat de funcționare – nu este cazul.
j) Zonele , încăperile, spațiile, instala țiile echipate cu astfel de mijloace – interiorul bisericii,
lumânărar, incintă.

D) Stingătoare, alte mijloace de stins incendii, utilaje, unelte, mijloace de interven ție:
a) Tipul și caracteristici de stingere:
b) Stingătoare portabile de 6kg cu pulbere și CO2.
-Număr: 3 bucăți x 1 nivel = 3 bucăți
-Mod de amplasare: 3 bucăți, 2 bucăți aferente biserică, 1 bucată aferentă lumânărar.
-Suprafața maximă: 57 mp / stingător
-Clasa de incendiu : A

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de


incendiu:

a) Surse de alimentare:
Cu apă – de la rețeaua stradală
Alte substanțe de stingere: Stingătoare cu pulbere și CO2.
Rezerve asigurate: nu este necesară rezervă de apă pentru incendiu.
b) Pozi ționare racorduri alimentare cu:
- Energie electrică: tablou electric.
- Gaze: Distribuitor gaze.
c) Date privind serviciul privat pentru situa ții de urgen ță, conform criteriilor de
performan ță:
- Categoria serviciului – NU ESTE CAZUL.
- Dotarea acestuia – mijloace mobile de interven ție și salvare – NU ESTE CAZUL.
d) Zonele , încăperile, spa țiile în care se găsesc substan țele periculoase pentru care sunt
necesare substan țe de stingere și echipamente speciale:

7
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Tipul – NU ESTE CAZUL.


- Cantități – NU ESTE CAZUL.
Starea acestora ( solidă, lichidă, gazoasă) – NU ESTE CAZUL.
- Tipul echipamentului individual de protec ție a personalului – NU ESTE CAZUL.

6. Măsuri tehnico - organizatorice:


a) Condițiile și măsurile necesare a fi luat în func ție de situa ția existentă:
În eventualitatea unui incendiu se va telefona la:
- Pompieri
- Poliție
- Electrică, gaze
A. Modul de încadrare a construcției în nivelurile de performan ță:
- Se asigură nivelurile de performanță normate.
B. Condițiile și recomandările ce trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare
și apărare împotriva incendiilor:
- Măsurile PSI din Scenariul de securitate la incendiu se vor include în proiect.

Scenariul de siguranta la foc a fost intocmit in baza prevederilor din:


 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 Ordin MI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire si stingere a
incendiilor din 28 februarie 2007;
 Ordin MI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de
siguranta la foc;
 Ordin MAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu, modificat si completat cu Ordinul ministrului internelor si
reformei administrative nr.663 din 27 noiembrie 2008.
 Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta.
 OMTCT nr.1822 - OMAI nr. 394/2004 privind clasificarea si incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
 OMIRA nr.431 - OMDLPL nr. 269/2008 pentru modificarea OMTCT nr.1822 - OMAI nr.
394/2004, Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc.
 Ordin MDLPL nr.269 din martie 2008, pentru modificarea OMTCT nr.1822 - OMAI nr.
394/2004, Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc.
 Normativ de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P 118/1999;
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare – indicativ
I.5/1998 si de exploatare – indicativ I.5;
 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de gaze naturale – indicativ I.6;

8
Proiectant general Titlu proiect: ...........................................
..................... BISERICA ----------
.............. ----------------------------------------------
Beneficiar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentata de
Preot Paroh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Normativ pentru proictarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si
1500 V.c.c. – indicativ NPI.7-02;
 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor –
indicativ NP 086/2005.
 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire - indicativ I.13.
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare din
cladiri civile si de productie – indicativ I.18;
 Normativ privind proiectarea si executarea protectiei contra trasnetului la constructii – indicativ
I.20;
 STAS I0903/2 – Determinarea puterii calorice a materialelor de constructii. Determinarea
densitatii sarcinii termice;
 Normativ pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor PENTRU GRADINITE DE
COPII – indicativ NP 011/1997.

Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actului normativ.

Prezentul scenariu de siguranta la foc s-a intocmit in vederea obtinerii avizului de prevenire si
stingere a incendiilor asupra masurilor de protectie la foc pentru schimbarea destinatiei –
transformarea locuintei actuale in gradinita.
Proiectul va fi verificat pentru cerinta “Siguranta la foc – C” – constructii si instalatiii de catre
verificator MLPAT.

Data,
Iunie 2010 Întocmit,
Arh. .........................