Sunteți pe pagina 1din 22

TC2 CONTABILITATE CONSOLIDATĂ

1.Se prezintă următoarea structură de grup:


SM
80% 40% 30%

F1 F2 F3

Presupunem că societatea SM controlează societatea F2 împreună cu un alt acţionar al acesteia. Societatea F3 este
controlată de un alt asociat (acţionar).

Procentajul de Tipul de control Metoda de


control al SM consolidare
Societatea FI: 80% Control Integrare globală
Societatea F2: 40% Control comun Punere în echivalenţă
Societatea F3: 30% Influenţă semnificativă Punere în echivalenţă

În cursul anului N, între cele 4 societăţi au avut loc o serie de tranzacţii, însă, în vederea consolidării, consecinţele
tranzacţiilor efectuate între ele trebuie să fie eliminate:
a)Societatea-mamă (SM) a vândut filialei F1 mărfuri la preţul de vânzare de 20.000 lei (TVA 19%). Costul de
achiziţie al acestor mărfuri este de 19.000 lei. Societatea F1, la rândul său, a vândut mărfurile unei alte societăţi,
din afara grupului, la preţul de vânzare de 21.000 lei (TVA 19%). Până la sfârşitul anului N, societatea F1 a plătit
80% din datoria pe care o are faţă de societatea SM;
b)Societatea SM a facturat societăţii F2 chirii în valoare de 5.000 lei (TVA 19%). Până la sfârşitul exerciţiului N,
societatea SM a încasat 20% din valoarea chiriilor facturate;
c)Societatea F1 a acordat societăţii F2, pe o perioadă de 2 ani, un împrumut în valoare de 200.000 lei. Pentru
împrumutul acordat, societatea F1 a încasat o dobândă în valoare de 15.000 lei;
d)Societatea F1 a vândut societăţii SM mărfuri la preţul de vânzare de 50.000 lei (TVA 19%). Costul de achiziţie
al acestor mărfuri este de 45.000 lei. Până la sfârşitul anului N, societatea SM nu a vândut mărfurile unei alte
societăţi, din afara perimetrului de consolidare. În plus, la sfârşitul exerciţiului N, societatea SM a înregistrat o
ajustare pentru deprecierea stocului de mărfuri în valoare de 3.000 lei. De asemenea, societatea SM nu a plătit
societăţii F1 contravaloarea mărfurilor cumpărate;
e)Societatea SM a vândut societăţii F3 produse finite la preţul de vânzare de 20.000 lei (TVA 19%). Costul de
producţie al produselor finite vândute a fost de 18.000 lei. Până la sfârşitul anului N, societatea F3 nu a reuşit să
vândă unei alte societăţi, din afara grupului, stocurile cumpărate de la SM. Până la sfârşitul anului, societatea F3
nu a plătit valoarea stocurilor cumpărate de la SM;
f)În cursul exerciţiului N, adunarea generală a societăţii F1 a hotărât ca o parte din rezultatul exerciţiului N-1 să
fie distribuită sub formă de dividende. Dividendul net care revine societăţii SM este de 15.000 lei. Până la sfârşitul
exerciţiului N, societatea F1 nu a plătit societăţii SM dividendele pe care i le datora. Să se elimine conturile
reciproce.

Rezolvare:

a) Eliminarea consecințelor tranzacției efectuate între societăţile SM şi F1:


Creanţele, datoriile, veniturile şi cheltuielile intragrup generate de o tranzacţie efectuată între o societate-mamă şi o
filială se elimină pentru întreaga valoare.
– eliminarea veniturilor şi cheltuielilor intragrup generate de vânzarea mărfurilor:

20.000 lei 707 = 607 20.000 lei


Venituri din Cheltuieli
vânzarea mărfurilor privind mărfurile

– eliminarea creanţelor şi datoriilor intragrup generate de vânzarea mărfurilor (23.800 lei x 20%):

4.760 lei 401 = 4111 4.760 lei


Furnizori Clienţi

1
b) Deoarece punerea în echivalenţă nu presupune cumulul conturilor individuale, tranzacţia efectuată între SM şi
F2 nu generează eliminări în cadrul procesului de consolidare.

c) Deoarece societatea F2 este consolidată prin punere în echivalenţă, tranzacţia efectuată între F1 şi F2 nu
presupune eliminări în cadrul procesului de consolidare.

d) Eliminarea consecințelor tranzacției efectuate între societăţile F1 şi SM:


La nivelul grupului, profitul obţinut de societatea F1 (5.000 lei) nu este realizat, deoarece mărfurile cumpărate de
societatea SM nu au fost vândute unei alte societăţi, din exteriorul grupului. În consecinţă, acest profit, care este inclus
în valoarea stocului final de mărfuri existent la societatea SM, trebuie să fie eliminat.
De asemenea, şi ajustarea pentru deprecierea stocului de mărfuri trebuie să fie eliminată, deoarece nu mai este
justificată.
Deoarece profitul intern nerealizat este generat de o tranzacţie efectuată între o societate-mamă şi o filială, acesta se
elimină pentru întreaga valoare.

d) 1) Eliminarea profitului intern nerealizat:


Atunci când consolidarea se efectuează pe baza cumulului soldurilor (conturilor), eliminările se reflectă separat la nivelul
bilanţului şi al contului de profit şi pierdere: – înregistrarea la nivelul bilanţului:

5.000 lei 121 = 371 5.000 lei


Profit sau pierdere F1 Mărfuri

– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:


50.000 lei 707 = % 50.000 lei
Venituri din 121 5.000 lei
vânzarea mărfurilor Profit sau pierdere F1
607 45.000 lei
Cheltuieli
privind mărfurile

2) Anularea ajustării pentru deprecierea stocului de mărfuri:


– înregistrarea la nivelul bilanţului:
3.000 lei 397 = 121 3.000 lei
Ajustări pentru Profit sau pierdere SM

deprecierea mărfurilor

– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:


3.000 lei 121 = 6814 3.000 lei
Profit sau pierdere SM Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru deprecierea

activelor circulante

3) Eliminarea creanţei şi a datoriei intragrup:


59.500 lei 401 = 4111 59.500 lei
Furnizori Clienţi

e) Eliminarea consecințelor tranzacției efectuate între societăţile SM şi F3:


Profitul intern nerealizat generat de o tranzacţie efectuată între un investitor (SM) şi o întreprindere asociată (F3) se
elimină proporţional cu cota de participare la capital pe care o deţine investitorul în întreprinderea asociată.

1) Eliminarea profitului intern nerealizat:

2
– înregistrarea la nivelul bilanţului:
600 lei 121 = 472 600 lei
Profit sau pierdere SM Venituri înregistrate (2.000 lei x 30%)
în avans

– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:


6.000 lei 7015 = % 6.000 lei
(20.000 lei x 30%) Venituri din 711 5.400 lei
vânzarea Venituri aferente (18.000 lei x 30%)
produselor finite costurilor stocurilor

de produse

121 600 lei


Profit sau pierdere SM

2) Deoarece consolidarea prin punere în echivalență nu presupune cumulul conturilor, creanțele şi datoriile existente
între un investitor (SM) şi o întreprindere asociată (F3) nu se elimină.

f) Eliminarea consecințelor generate de repartizarea rezultatului societății F1 sub formă de dividende:


Dividendele de încasat/încasate de societatea-mamă a unui grup de la celelalte societăţi reţinute în perimetrul de
consolidare trebuie să fie eliminate, deoarece ele corespund unor rezultate care au fost luate în calcul la determinarea
rezultatului con solidat din exerciţiile anterioare.
Indiferent de forma pe care o îmbracă societatea de la care dividendele au fost încasate sau urmează să fie încasate
(filială, entitate sub formă de asociere în participaţie sau întreprindere asociată), dividendele se elimină pentru întreaga
valoare.
1) Eliminarea creanţelor şi datoriilor intragrup generate de distribuirea dividendelor:

15.000 lei 457 = 461 15.000 lei


Dividende de plată Debitori diverşi

2) Eliminarea dividendelor intragrup: – înregistrarea la nivelul


bilanțului:
15.000 lei 121 = 106 15.000 lei
Profit sau pierdere SM Rezerve SM
– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:
15.000 lei 7611 = 121 15.000 lei
Venituri din Profit sau pierdere SM
acţiuni deţinute
la entităţile afiliate

2.Societatea M deţine 80% din acţiunile societăţii Alfa şi a realizat următoarele tranzacţii cu aceasta:
a) M a acordat societăţii Alfa la sfârşitul exerciţiului un împrumut în sumă de 5.000 lei;
b) M a vândut mărfuri societăţii Alfa în valoare de 2.000 lei, sumă nedecontată până la închiderea exerciţiului
500 lei; acestea au fost revândute de Alfa;
c)Alfa a vândut mărfuri societăţii M la preţ de vânzare de 1.200 lei, realizând un profit de 200 lei; acestea nu au
fost revândute de M (sumele au fost decontate);
d)Alfa a distribuit dividende către M în sumă de 300 lei. Ce
retratări trebuie efectuate în vederea consolidării?

Rezolvare:

3
a) Acordarea împrumutului se regăseşte într-un cont de creanţe la societatea M şi într-un cont de datorii la
societatea Alfa. Acestea sunt conturi reciproce şi trebuie eliminate:
5.000 lei 1661 = 2671 5.000 lei
Datorii faţă de Sume de încasat de

entităţile afiliate la entităţile afiliate

b) Stocul de mărfuri a fost revândut în cursul aceleiaşi perioade, însă trebuie reduse veniturile şi cheltuielile pentru
sumele aferente tranzacţiei interne:
2.000 lei 707 = 607 2.000 lei
Venituri din Cheltuieli
vânzarea mărfurilor privind mărfurile

– sumele nedecontate reprezintă creanţe, respectiv datorii ale unei societăţi din grup faţă de o altă societate din grup,
prin urmare trebuie eliminate:
500 lei 401 = 4111 500 lei
Furnizori Clienţi

c) Stocul nu a fost revândut, prin urmare, încorporează un profit intern de 200 lei. Trebuie reduse şi cheltuielile
şi veniturile contabilizate în urma tranzacţiei interne:
1.200 lei 707 = % 1.200 lei
Venituri din 607 1.000 lei
vânzarea mărfurilor Cheltuieli
privind mărfurile
371 200 lei
Mărfuri

d) Distribuirea de dividende generează la M contabilizarea unui venit, iar la Alfa, o distribuire de rezultat:
300 lei 761 = 117 300 lei
Venituri din Rezultatul reportat

imobilizări financiare sau

106

Rezerve

3.Se dă următoarea structură de grup:

90% G 20%
80%

A B C

Societatea C este controlată de un alt asociat.


În cursul anului N, între cele patru societăţi au avut loc următoarele tranzacţii:
a)Societatea-mamă G a vândut filialei A mărfuri la preţul de vânzare de 25.000 lei (TVA 19%), costul de achiziţie
18.000 lei. Ulterior, societatea A a vândut mărfurile unei alte societăţi, din afara grupului, la preţul de vânzare de
30.000 lei (TVA 19%). Până la sfârşitul anului N, societatea A a plătit 70% din datoria pe care o are faţă de grupul
G.
b)Societatea-mamă G a facturat societăţii B servicii prestate (reparaţie autoturism) în valoare de 10.000 lei (TVA
19%). Până la sfârşitul exerciţiului N, societatea-mamă G a încasat 10% din valoarea serviciilor facturate.
c)Societatea-mamă G a acordat societăţii A, pe o perioadă de 2 ani, un împrumut în valoare de 500.000 lei. Pentru
împrumutul acordat, societatea A a încasat o dobândă în valoare de 25.000 lei.

4
d)Societatea A a vândut societăţii-mamă G mărfuri la preţul de vânzare de 60.000 lei (TVA 19%), cost de achiziţie
41.000 lei. Până la sfârşitul anului N, societatea-mamă G nu a vândut mărfurile unei alte societăţi, din afara
grupului, şi nu a plătit contravaloarea mărfurilor cumpărate de la A. La sfârşitul exerciţiului N, societatea-mamă
G a înregistrat o ajustare pentru deprecierea stocului de mărfuri în valoare de 8.000 lei.
e)Societatea-mamă G a vândut societăţii C produse finite la preţul de vânzare de 60.000 lei (TVA 19%), cost de
producţie 54.000 lei. Până la sfârşitul anului N, societatea C nu a vândut produsele finite unei alte societăţi, din
afara grupului, şi nu a plătit valoarea stocurilor cumpărate de la G.
f)În cursul exerciţiului N, adunarea generală a societăţii A a hotărât ca o parte din rezultatul exerciţiului N-1 să
fie distribuită sub formă de dividende. Dividendul net ce revine societăţii-mamă G este de 45.000 lei. Până la
sfârşitul anului N, societatea A nu a plătit dividendele datorate.
Se cere:
a)Stabiliţi tipul de control şi metoda de consolidare. Argumentaţi;
b)Contabilizaţi eliminarea conturilor intragrup.

4.Societatea SM deţine 70% din titlurile societăţii F, titluri pe care le-a achiziţionat la data constituirii acesteia, la
01.01.N-1. Costul de achiziţie al titlurilor este de 2.100 lei. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societăţii F sunt
următoarele: capital 3.000 lei; rezerve 2.000 lei; rezultatul exerciţiului 1.000 lei. La 31.12.N, societatea SM
întocmeşte pentru prima dată situaţii financiare consolidate.
Să se prezinte partajul capitalurilor proprii ale societăţii F şi înregistrările contabile generate de eliminarea
titlurilor şi partajul rezultatului.

Rezolvare:

a) Partajul activului net (capitalurilor proprii) al (ale) societăţii F în partea ce revine societăţii SM şi partea ce revine
intereselor care nu controlează:
- lei -
Capitaluri proprii Total Partea ce revine Partea ce revine
(activul net contabil) societăţii SM intereselor care nu
(70%) controlează (30%)
Capital 3.000 2.100 900
Rezerve 2.000 1.400 600
Rezultatul exerciţiului 1.000 700 300
Total 6.000 4.200 1.800
b) Eliminarea titlurilor F (înregistrare la nivelul bilanţului):
6.000 lei % = % 6.000 lei
3.000 lei 101 261 2.100 lei
Capital F Acţiuni deţinute

2.000 lei 106 la entităţile afiliate

Rezerve F 106 1.400 lei


1.000 lei 121 Rezerve consolidate

Rezultat F 121 700 lei


Rezultat consolidat

108 1.800 lei


Interese

care nu controlează

.
c) Partajul rezultatului societăţii F (înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere):

1.000 lei % = 121 1.000 lei


700 lei 121 Rezultat F
Rezultat ce revine

5
acţionarilor
societăţii-mamă
300 lei 1081
Rezultat –
partea ce revine
intereselor care
nu controlează

5.Societatea SM deţine 30% din titlurile societăţii X, societate pe care o controlează în comun împreună cu un alt
asociat, Y. Titlurile au fost achiziţionate de societatea SM în momentul înfiinţării societăţii X, costul de achiziţie al
acestora fiind de 300.000 lei. La 31.12.N, societatea SM întocmeşte situaţii financiare consolidate, iar societatea X
este inclusă în perimetrul de consolidare. Capitalurile proprii ale societăţii X, la 31.12.N, au următoarele valori:
capital subscris şi vărsat 1.000.000 lei; rezerve: 400.000 lei; rezultat net al exerciţiului: 100.000 lei. Să se prezinte
înregistrarea contabilă de eliminare a titlurilor societăţii X.

REZOLVARE
a) Determinarea cotei-părţi ce îi revine societăţii SM din activul net al societăţii X:
- lei -

b) Titlurile X pe care le deține societatea SM sunt puse în echivalenţă:


450.000 lei 264 = % 450.000 lei
Titluri X 263 300.000 lei
puse în echivalenţă Acţiuni deţinute
la entităţi controlate
în comun
106 120.000 lei
Rezerve consolidate
121 30.000 lei
Rezultat consolidat

c) Înregistrarea rezultatului X la rezultatul consolidat (înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere):

30.000 lei 121 = 768 30.000 lei


Rezultat consolidat Alte venituri

financiare

6.Societatea M deţine 40% din acţiunile A de la data constituirii acesteia. Bilanţurile celor două societăţi se prezintă
astfel:

Bilanţul societăţii M:

6
Active Capitaluri proprii şi datorii

Active imobilizate 20.000 Capital social 17.000


Titluri A 4.000 Rezerve 5.000
Active circulante 16.000 Rezultat 3.000
Datorii 15.000

Total 40.000 Total 40.000

Bilanţul societăţii A:

Active Capitaluri proprii şi datorii

Active imobilizate 16.000Capital social 10.000


Active circulante 10.000Rezerve 5.000
Rezulta 1.000

Datorii 10.000

Total 26.000Total 26.000

Cazul A: M are un pact cu un acţionar care deţine 20% din drepturile de vot pentru a avea sprijinul acestuia în
luarea deciziilor.
Cazul B: Societatea P deţine 60% din drepturile de vot ale societăţii A. Cum
se prezintă bilanţul consolidat în cele două cazuri?

REZOLVARE

Cazul A. Datorită pactului, M exercită controlul asupra societăţii A şi va aplica metoda integrării globale. Aceasta
presupune cumulul conturilor şi partajul capitalurilor filialei între societatea-mamă (cu eliminarea titlurilor) şi interesele
care nu controlează.
Partajul capitalurilor se prezintă astfel:
- lei -
Capitaluri Total Partea M (40%) Partea intereselor
care nu controlează
(60%)
Capital social 10.000 4.000 6.000
Rezerve 5.000 2.000 3.000
Rezultat 1.000 400 600
Total 16.000 6.400 9.600
În contrapartida părţii M în capitalurile filialei se elimină titlurile, iar partea societăţii M în rezerve şi rezultat se regăseşte
la rezervele consolidate şi rezultatul consolidat. Par tea intereselor care nu controlează se regăseşte la capitalurile
proprii într-o rubrică distinctă.

Bilanţul consolidat se prezintă astfel:


- lei -
Active Capitaluri proprii și datorii

Active imobilizate 36.000 Capital social 17.000 Rezerve


Active circulante 26.000 consolidate 7.000
Active Capitaluri proprii și datorii

7
Rezultat consolidat 3.400
Interese care nu controlează 9.600
Datorii 25.000
Total 62.000 Total 62.000
Cazul B. Deoarece M exercită o influenţă semnificativă asupra societăţii A, va aplica metoda punerii în echivalenţă.
Aceasta presupune evaluarea titlurilor la nivelul cotei-părţi din capitalurile proprii (16.000 lei x 40% = 6.400 lei) şi
evidenţierea cotei-părţi din rezervele şi rezultatul generate după achiziţie la rezervele consolidate şi rezultatul conso
lidat.

Bilanţul consolidat se prezintă astfel:


- lei -
Active Capitaluri proprii și datorii

Active imobilizate 20.000 Capital social 17.000


Titluri puse în echivalenţă 6.400 Rezerve consolidate 7.000
Active circulante 16.000 Rezultat consolidat 3.400
Datorii 15.000
Total 42.400 Total 42.400

7.Societatea SM deţine 40% din titlurile societăţii X, titluri ce au fost achiziţionate în momentul înfiinţării societăţii
X, la costul de achiziţie de 40.000 lei. Societatea SM exercită o influenţă semnificativă asupra societăţii X. Societatea
SM, la 31.12.N, întocmeşte conturi consolidate, iar societatea X este reţinută în perimetrul de consolidare. La
31.12.N, capitalurile proprii ale societăţii X sunt următoarele: capital subscris şi vărsat 100.000 lei; rezerve 60.000
lei; rezultatul exerciţiului 15.000 lei. Să se prezinte înregistrările contabile generate de punerea în echivalenţă a
societăţii X.

Rezolvare:

a) Determinarea cotei-părţi ce îi revine societăţii SM din activul net al societăţii X:


- lei -
Capitaluri proprii (activul Total Partea ce revine
net) societăţii SM (40%)
Capital subscris şi vărsat 100.000 40.000
Rezerve 60.000 24.000
Rezultatul exerciţiului 15.000 6.000
Total capitaluri proprii 175.000 70.000
Prin punerea în echivalenţă, la sfârşitul exerciţiului N, titlurile deţinute de investitor (SM) la întreprinderea asociată (X)
vor fi evaluate în bilanţul consolidat la o valoare egală cu cota-parte ce îi revine societăţii SM din capitalurile proprii ale
societăţii X (70.000 lei).

b) Punerea în echivalenţă a societăţii (înregistrare la nivelul bilanţului):


70.000 lei 264 = % 70.000
lei
Titluri X 262 40.000
lei
puse în echivalenţă Acţiuni deţinute

la entităţi asociate

106 24.000
lei
Rezerve consolidate

8
121 6.000
lei
Rezultat consolidat

c) Înregistrarea cotei-părţi din rezultatul societăţii X ce îi revine societăţii SM (înregistrare la nivelul contului de
profit şi pierdere):

6.000 lei 121 = 768 6.000 lei


Rezultat consolidat Alte venituri
financiare

8.Societatea G deţine 80% din titlurile societăţii A, titluri pe care le-a achiziţionat la data constituirii acesteia,
respectiv 01.10.N-1. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societăţii A sunt: capital social 3.000 lei; rezerve 2.000 lei;
rezultatul exerciţiului 1.500 lei. La 31.12.N, societatea G întocmeşte pentru prima dată situaţii financiare
consolidate.
Conform OMFP nr. 1802/2014, contabilizaţi eliminarea titlurilor şi partajul rezultatului.

Rezolvare:

a)Determinarea cotei-părţi ce îi revine societăţii G din activul net al societăţii A:


- lei -
Capitaluri proprii (activul Total Partea ce revine Partea intereselor
net) societăţii SM (80%) care nu controlează
(20%)
Capital social 3.000 2.400 600
Rezerve 2.000 1.600 400
Rezultatul exerciţiului 1.500 1.200 300
Total capitaluri proprii 6.500 5.200 1.300

Prin punerea în echivalenţă, la sfârşitul exerciţiului N, titlurile deţinute de investitor (G) la întreprinderea asociată (A)
vor fi evaluate în bilanţul consolidat la o valoare egală cu cota-parte ce îi revine societăţii SM din capitalurile proprii ale
societăţii A (5.200 lei).

b) Eliminarea titlurilor A (înregistrare la nivelul bilanţului):


6.500 lei % = % 6.500 lei
3.000 lei 101 261 2.400 lei
Capital F Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2.000 lei 106


Rezerve F 106 1.600 lei
1.500 lei 121 Rezerve consolidate
Rezultat F 121 1.200 lei
Rezultat consolidat
108 1.300 lei
Interese
care nu controlează

c) Partajul rezultatului societăţii FA(înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere):


1.500 lei %= 121 1.500 lei
1.200 lei 121 Rezultat F
Rezultat ce revine
acţionarilor
societăţii-mamă
9
300 lei 1081
Rezultat –
partea ce revine
intereselor care
nu controlează

9.Societatea G deţine 20% din titlurile societăţii A, titluri care au fost achiziţionate în momentul înfiinţării societăţii
A. Societatea G exercită o influenţă semnificativă asupra societăţii A. La 31.12.N, societatea G întocmeşte situații
financiare consolidate şi A este reţinută în perimetrul de consolidare. La 31.12.N, capitalurile proprii ale lui A au
fost: capital subscris şi vărsat 200.000 lei; rezerve 80.000 lei; rezultatul exerciţiului 30.000 lei.
Conform OMFP nr. 1802/2014:
a)Determinaţi cota-parte ce revine societăţii G din activul net al societăţii A;
b)Contabilizaţi punerea în echivalenţă.

Rezolvare:

d) Determinarea cotei-părţi ce îi revine societăţii G din activul net al societăţii A:


- lei -
Capitaluri proprii (activul Total Partea ce revine
net) societăţii SM (20%)
Capital subscris şi vărsat 200.000 40.000
Rezerve 80.000 16.000
Rezultatul exerciţiului 30.000 6.000
Total capitaluri proprii 310.000 62.000

Prin punerea în echivalenţă, la sfârşitul exerciţiului N, titlurile deţinute de investitor (G) la întreprinderea asociată (A)
vor fi evaluate în bilanţul consolidat la o valoare egală cu cota-parte ce îi revine societăţii SM din capitalurile proprii ale
societăţii A (62.000 lei).

e) Punerea în echivalenţă a societăţii (înregistrare la nivelul bilanţului):


62.000 lei 264 = % 62000 lei
Titluri X 262 40.000lei
puse în echivalenţă Acţiuni deţinute

la entităţi asociate

106 16.000lei
Rezerve consolidate

121 6.000lei
Rezultat consolidat

f) Înregistrarea cotei-părţi din rezultatul societăţii A ce îi revine societăţii G (înregistrare la nivelul contului de
profit şi pierdere):

6.000 lei 121 = 768 6.000 lei


Rezultat consolidat Alte venituri
financiare

10.Societatea M a achiziţionat 60% din capitalul societăţii F, în momentul constituirii acesteia, la un preţ de 300
um. Situaţiile financiare individuale ale societăţilor M şi F, la 31.12.N, se prezintă astfel:

Bilanţ la 31.12.N
Elemente M F
Imobilizări corporale - 600
Titluri de participare 300 -
10
Creanţe imobilizate 400 -
Stocuri de mărfuri 200 400
Creanţe clienţi 150 350
Disponibil 100 150
Total active 1.150 1.500
Capital social 450 500
Rezerve 150 200
Rezultat 100 30
Datorii financiare 150 550
Furnizori 300 220
Total capitaluri şi datorii 1.150 1.500

Contul de profit şi pierdere la 31.12.N


Elemente M F
Venituri din vânzarea mărfurilor 2.000 2.500
Cheltuieli cu mărfuri 1.500 2.000
Venituri din dobânzi 30 5
Venituri din dividende 25 -
Cheltuieli privind dobânzile 10 55
Alte cheltuieli 445 420
Rezultat 100 30

Informaţii suplimentare:
1)Capitalul social al societăţii F este format din acţiuni ordinare;
2)În cursul exerciţiului N, M i-a acordat lui F un împrumut în valoare de 350, rambursabil în N+2; dobânzile
decontate în exerciţiul N, în numele acestui împrumut sunt în valoare de 25;
3)Mărfurile aflate în stoc la F sunt achiziţionate de la M; din vânzarea acestor stocuri, M a înregistrat un profit de
10 um;
4)În cursul exerciţiului N, M a încasat dividende de la F în valoare de 25;
5)La 31.12.N, societatea F are o datorie faţă de furnizorul M în valoare de 150.
Să se întocmească situaţiile financiare consolidate ale grupului format din M si F.
Rezolvare:

Etapa I – Determinarea metodei de conolidare

Procentajul de control este 60% deci Grupul exercita controlul asupra filialei, vom avea
metoda integrarii globale.

Etapa II : Preluarea cu cumulul a conturilor din bilanturile celor doua grup + filiala la un procent
de 100%.

% = %

600 21X 16X 150+550=700

Imobilizari corporal Imprumuturi si datori asimilate

300 261.F 401 300+220=520

11
Actiuni detinute de Furnizori

entitati afiliate

400 267 1012M 450

Creante imobilizate Capital subscris varsat

200+400=600 371 1012F 500

Marfuri Capital subscris varsat

150+350=500 4111 106M 150

Clienti Rezerve

100+150=250 5xx 106F 200

Conturi de Rezerve

trezorerie

121M 100

Profit sau pierdere

121F 30

Profit sau pierdere

TOTAL 2.650 LEI TOTAL 2.650 LEI

Etapa III Operatii de omogenizare si retratare

Eliminarea imprumutului acordat

1661 = 2671 350 lei

Datori fata Sume de incasat

de entitati de la entitati

afiliate afiliate

Eliminarea cheltuielilor si veniturilor privind dobanile aferente imprumutului

766 = 666 25 lei

Venituri Cheltuieli privind

din dobanzi dobanzile

Eliminarea profitului realizat de SM din vanzarea marfurilor catre F

707M = 371 10 lei

12
Venituri din Marfuri

vanzare marfuri

Eliminarea datoriei F fata de SM

401 = 4111 50 lei

Furnizori Clienti

Eliminarea dividendelor primite de SM de la F

761.M = 117.F/106.F 25 lei

Venituri din Rezultatul/Rezerve

Imobilizari financiare reportat

Etapa IV – Partajul capitalurilor proprii ale filialei

Capital Propriu F Total Partea care revine Partea care revine


soc mama – 60% intereselor care nu
controleaza – 40%

Capital social F 500 300 200

Rezerve F 200 120 80

Rezultat F 30-10=20 12 8

% = %

500 1012.F 261.F 300

Capital subscris Actiuni detinute la entitati

Varsat afiliate

200 106.F 106.Cons 12

Rezerve Rezerve

20 121.F 121.Cons 12

Profit sau pierdere Profit sau pierdere

1081 8

Interese care nu controleaza- rezultatul

13
exercitiului financiar

1082 280

Interese care nu controleaza -

alte capitaluri propri

TOTAL 720 lei TOTAL 720 lei

Etapa V – Transferul rezerva si rezultatul societatii M la cele consolidate

106.M = 106.Cons 150 +25 = 175

Rezerve Rezerve

121.M = 121.Cons 100 – 25 – 10 =65

Profit sau pierdere Profit sau pierdere

11.În vederea reorganizării activităţii, managerii societăţii M au creat, în cursul exerciţiului N-1, o filială F ale
cărei acţiuni le-a subscris în proporţie de 60%. La 31.12.N, bilanţurile şi conturile de profit şi pierdere ale celor
două societăţi se prezintă astfel:

BILANŢ 31.12.N -mil lei-


ACTIV M F CAPITALURI PROPRII M F
SI DATORII
Imobilizări corporale 5.400 4.800 Capital social 6.000 3.000
Titluri de participare F 1.800 - Rezerve 2.850 2.100
Mărfuri 1.500 1.200 Rezultat 600 300
Creanţe 1.050 600 Capitaluri proprii 9.450 5.400
Disponibil 750 120 Datorii 1.050 1.320
Total activ 10.500 6.720 Total capitaluri proprii si 10.500 6.720
datorii

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 31.12.N -mil lei-


ELEMENTE M F
Venituri din vânzarea mărfurilor 16.500 8.400
Cheltuieli cu mărfuri (11.700) (5.700)
Cheltuieli cu personalul (3.450) (2.100)
Cheltuieli de exploatare cu amortizarea (900) (360)
Venituri financiare 150 60
Rezultat 600 300

Informaţii complementare privind exerciţiul N:


-Din creanţele societăţii M, 360 mil sunt asupra societăţii F, iar din datoriile societăţii F, 360 mil sunt către
societatea M;
-M a primit dividende de la F de 75 mil;
-La 31.12.N, societatea F deţine un stoc de mărfuri cumpărate de la M în valoare de 600 mil, iar beneficiul
înregistrat de către M din vânzarea acestui stoc a fost de 15% din preţul de vânzare; Să
se întocmească situaţiile financiare consolidate ale grupului format din M si F.

Rezolvare :
14
Etapa I – Determinarea metodei de cosnolidare

Procentajul de control este 60% deci Grupul exercita controlul asupra filialei, vom avea
metoda integrarii globale.

Etapa II : Preluarea cu cumulul conturilor din bilanturile celor doua grup + filiala la un procent de
100%.

% = %

5.400+4.800=10.200 21X 16X 1.050+1.320=2.370

Imobilizari corporale Imprumutiri si datori asimilate

1.800 261.F 1012M 6.000

Actiuni detinute la Capital subscris varsat

entitati afiliate

1.500+1.200=2.700 371 1012F 3.000

Marfuri Capital subscris varsat

1.050+600=1.650 4111 106M 2.850

Clienti Rezerve

750+120=870 5xx 106F 2.100

Conturi de trezorerie Rezerve

121M 600

Profit sau pierdere

121F 300

Profit sau pierdere

TOTAL 17.220 LEI TOTAL 17.220 LEI

Etapa III - Operatii de omogenizare si retratare

Eliminarea profitului realizat de SM din vanzarea marfurilor catre F

F : cumparare

371 = 401.M 600 lei

Marfuri Furnizori

707M = 371 600 lei


15
Venituri din Marfuri

vanzare marfuri

Eliminarea datoriei F fata de SM si creantele SM asupra F

401 = 4111 360 lei

Furnizori Clienti

4111 = 401 360 lei

Clienti Furnizori

Eliminarea dividendelor primite de SM de la F

761.M = 117.F/106.F 75 lei

Venituri din Rezultatul reportat/ Rezerve

Imobilizari financiare

Etapa IV – Partajul capitalurilor proprii ale filialei

Capital Propriu F Total Partea care revine Partea care revine


soc mama – 60% intereselor care nu
controleaza –40%

Capital social F 3.000 1.800 1.200

Rezerve F 2.100 1.260 840

Rezultat F 300-75=225 135 90

% = %

3.000 1012.F 261.F 1.800

Capital subscris Actiuni detinute la

varsat entitati affiliate

2.100 106.F 106.Cons 1.260

Rezerve Rezerve

225 121.F 121.Cons 135

Profit sau pierdere Profit sau pierdere

16
1081 90

Interese care nu controleaza

1082 2.040

Interese care nu controleaza

TOTAL 5.325 lei TOTAL 5.325 lei

Etapa V – Transferul rezerva si rezultatul societatii M la cele consolidate

106.M = 106.Cons 2.925 = 2.850+75

Rezerve Rezerve

121.M = 121.Cons 435 = 600 – 90 – 75

Profit sau Profit sau pierdere

pierdere

12.La 31.12.N, bilanţurile şi conturile de profit şi pierdere ale societăţilor SM şi F se prezintă astfel: Bilanţurile
societăţilor SM şi F:
Structuri bilanţiere SM F
A.Active imobilizate 1.400.000 600.000
Terenuri 200.000 150.000
Construcţii 400.000 250.000
Utilaje 250.000 200.000
Titluri F 450.000
100.000
Creanţe imobilizate (Sume datorate de filiale) 650.000
B.Active circulante 200.000 600.000
Stocuri 300.000 100.000
Clienţi 100.000 300.000
Debitori diverşi 50.000 100.000
Casa şi conturi la bănci 100.000
C.Cheltuieli în avans 500.000
D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an 200.000
300.000
Furnizori
150.000 150.000
Creditori diverşi
E.Active circulante nete / Datorii curente nete 1.550.000 100.000
50.000
150.000 450.000
F.Total active minus datorii curente 150.000 1.050.000
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai

mare de 1 an 350.000
Credite bancare pe termen lung 250.000
Datorii ce privesc imobilizările financiare 100.000

H.Provizioane
1.Venituri în avans
J.Capital şi rezerve 1.400.000 700.000

17
Capital subscris şi vărsat 1.000.000 400.000
Rezerve 300.000 250.000
Rezultatul exerciţiului 100.000 50.000
Total capitaluri proprii 1.400.000 700.000

Conturile de profit şi pierdere ale societăţilor SM şi F:

Indicatori SM F
Venituri 7.000.000 6.000.000
Cheltuieli 6.900.000 5.950.000
Rezultat 100.000 50.000

Societatea SM a achiziţionat 90% din titlurile F pe data de 31.12.N-3. Capitalurile proprii ale societăţii F, la
31.12.N-3, au fost următoarele: capital 400.000 lei; rezerve: 100.000 lei. În momentul achiziţionării titlurilor F,
valoarea contabilă a activelor şi datoriilor societăţii F era identică cu valoarea justă. În cursul exerciţiului N, au
avut loc următoarele operaţii între societăţile SM şi F:
a)Societatea SM i-a acordat un împrumut societăţii F, în valoare de 100.000 lei; pentru împrumutul primit de la
societatea SM, societatea F a plătit dobânzi în valoare de 10.000 lei;
b)Societatea F a achiziţionat mărfuri de la societatea SM, în valoare de 1.000.000 lei; costul de achiziţie al
mărfurilor vândute de societatea SM societăţii F este de 950.000 lei. Aceste stocuri au fost revândute de F.
c)Datoria societăţii F faţă de societatea SM, generată de achiziţionarea mărfurilor, este la sfârşitul anului N de
100.000 lei.
d)Stocul de mărfuri al societăţii F la 31.12.N cuprinde mărfuri achiziţionate de la SM în valoare de 100.000 lei;
profitul intern aferent acestui stoc de mărfuri este de 10.000 lei.
e)În exerciţiul N, societatea SM a încasat dividende de la societatea F, în valoare de 10.000 lei.
Să se elaboreze bilanţul consolidat şi contul de profit şi pierdere consolidat prin metoda integrării globale.

Rezolvare:

1. Cumulul bilanţurilor și conturilor de profit și pierdere:


a) Cumulul structurilor bilanţiere (structurile bilanţiere ale societăţii F se cumulează în totalitate la cele ale societăţii
SM):
3.250.000 lei % = % 3.250.000 lei

350.000 lei 2111 101 1.000.000 lei

Terenuri Capital SM

650.000 lei 212 101 400.000 lei

Construcţii Capital F

450.000 lei 2131 106 300.000 lei

Echipamente Rezerve SM

tehnologice 106 250.000 lei

(maşini, utilaje şi Rezerve F

instalaţii de lucru) 121 100.000 lei

450.000 lei 261 Profit sau pierdere SM

Acţiuni deţinute 121 50.000 lei

la entităţile afiliate Profit sau pierdere F

100.000 lei 267 162 400.000 lei

Creanţe imobilizate Credite bancare


18
300.000 lei 3xx pe termen lung

Stocuri 166 100.000 lei

600.000 lei 4111 Datorii care privesc

Clienţi imobilizările financiare

200.000 lei 461 401 300.000 lei

Debitori diverşi Furnizori

150.000 lei 5xx 462 350.000 lei

Casa şi conturi Creditori diverşi

la bănci

b) Cumulul conturilor din contul de profit şi pierdere:

13.000.000 lei % = 7xx 13.000.000 lei


12.850.000 lei 6xx Venituri
Cheltuieli
100.000 lei 121
Profit sau pierdere SM 50.000 lei 121
Profit sau pierdere F

2. Eliminarea consecinţelor tranzacţiilor efectuate între societăţile SM și F1:


a) Eliminarea împrumutului contractat de societatea F de la societatea SM:

100.000 lei 166 = 267 100.000 lei


Datorii care privesc Creanţe imobilizate

imobilizările financiare

– eliminarea dobânzii aferente împrumutului:

10.000 lei 766 = 666 10.000 lei Venituri din Cheltuieli dobânzi
privind dobânzile

b) Eliminarea cheltuielilor şi veniturilor generate de vânzarea mărfurilor:

1.000.000 lei 707 = 607 1.000.000 lei


Venituri din Cheltuieli
vânzarea mărfurilor privind mărfurile

c) Eliminarea datoriei comerciale pe care o are societatea F faţă de societatea SM:


100.000 lei 401 = 4111 100.000
lei
Furnizori Clienţi

d) Eliminarea profitului intern aferent stocului final:

– înregistrarea la nivelul bilanţului:


10.000 lei 121 = 371 10.000
lei

19
Profit sau pierdere SM Mărfuri

– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:


10.000 lei 607 = 121 10.000 lei
Cheltuieli Profit sau pierdere SM

privind mărfurile

3. Eliminarea dividendelor încasate de societatea SM de la societatea F:


– înregistrarea la nivelul bilanţului:
10.000 lei 121 = 106 10.000 lei
Profit sau pierdere SM Rezerve SM

– înregistrarea la nivelul contului de profit şi pierdere:


10.000 lei 761 = 121 10.000 lei
Venituri din Profit sau pierdere SM

imobilizări financiare

4. Determinarea fondului comercial, partajul capitalurilor proprii ale societăţii F existente la 31.12.N și
eliminarea titlurilor F deţinute de societatea SM:
a) Determinarea fondului comercial:
- lei -

b) Partajul capitalurilor proprii ale societăţii F existente la 31.12.N în partea ce revine societăţii SM şi partea ce
revine intereselor care nu controlează:
- lei -
Capitaluri proprii Total SM (90%) Interese care nu
controlează (10%)
Capital subscris şi vărsat 400.000 360.000 40.000
Rezerve 250.000 225.000 25.000
Rezultat net al
exerciţiului 50.000 45.000 5.000
Total capitaluri proprii 700.000 630.000 70.000
c) Eliminarea titlurilor F (înregistrare la nivelul bilanţului):

700.000 lei % = % 700.000 lei


400.000 lei 101 261 450.000 lei
Capital F Acţiuni deţinute
250.000 lei 106 la entităţile afiliate
Rezerve F 106 135.000 lei

20
50.000 lei 121 Rezerve consolidate
Profit sau pierdere F 121 45.000 lei
Profit sau pierdere consolidat
108 70.000 lei
Interese
care nu controlează
Rezervele obţinute după data achiziţiei titlurilor x 90% = (250.000 lei – 100.000 lei) x 90% = 135.000 lei
Rezultatul exerciţiului x 90% = 50.000 lei x 90% = 45.000 lei

d) Partajul rezultatului societăţii F în partea ce revine societăţii SM şi partea ce revine intereselor care nu controlează
(înregistrare care se efectuează la nivelul contului de profit şi pierdere):

50.000 lei % = 121 50.000 lei


45.000 lei 121 Profit sau pierdere F
Rezultat ce revine
acţionarilor
societăţii-mamă
5.000 lei 1081
Rezultat –
partea ce revine

intereselor care nu controlează

5. Înregistrarea rezervelor și a rezultatului SM la rezervele consolidate și rezulta tul consolidat (înregistrare la


nivelul bilanţului):

390.000 lei % = % 390.000 lei


310.000 lei 106 106 310.000 lei
Rezerve SM Rezerve consolidate
80.000 lei 121 121 80.000 lei
Profit sau pierdere SM Profit sau pierdere

consolidat(ă)

6. Virarea rezultatului societăţii SM la rezultatul consolidat (înregistrare la nivelul contului de profit și


pierdere):
80.000 lei 121 = 121 80.000 lei
Rezultat ce revine Profit sau pierdere SM
acţionarilor societăţii-mamă

7. Prezentarea bilanţului consolidat al grupului constituit din societăţile SM și F:


Structuri bilanţiere lei
A. Active imobilizate 1.450.000
Terenuri 350.000
Construcţii 650.000
Utilaje 450.000
B. Active circulante 1.140.000
Stocuri 290.000
Clienţi 500.000
Debitori diverşi 200.000

21
Casa şi conturi la bănci 150.000
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an 550.000
Furnizori 200.000
Creditori diverşi 350.000
E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B + C – D – I) 590.000
F. Total active minus datorii curente (A + E) 2.040.000
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an
(Credite bancare pe termen lung) 400.000
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve 1.640.000
Capital subscris şi vărsat 1.000.000
Rezerve 445.000
Rezultatul exerciţiului 125.000
Interese care nu controlează: 70.000
– partea de rezultat: 5.000
– alte capitaluri proprii: 65.000
Total capitaluri proprii 1.640.000
8. Prezentarea contului de profit și pierdere consolidat al grupului format din societăţile SM și F:
Indicatori lei
Venituri 11.980.000
Cheltuieli 11.850.000
Rezultatul exerciţiului financiar, din care: 130.000
– partea societăţii-mamă: 125.000
– partea intereselor care nu controlează: 5.000

22

S-ar putea să vă placă și