Sunteți pe pagina 1din 11

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

BIBLIOTECAR
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în pastrarea patrimoniului bibliotecii cat si imprumutarea cartilor catre


cititori si recuperarea acestora de la cititori.

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului


MEDIUL DE MUNCǍ

Activitatea se desfăşoară in biblioteca, unde iluminatul este natural sau artificial în funcţie
de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ
- Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc.
- Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a
obiectelor).
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte,
cabluri dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
autorizare, aparatură necarcasată etc).
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ
 Factori de risc fizic
- Temperatura scăzuta a aerului iarna – lucrul în hala expoziţie.
- Agresiuni din partea vizitatorilor.
- Curenţi de aer.
Factori de risc biologic
- Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare,
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ
 Solicitare fizică
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Cǎdere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare


- Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare.

 Omisiuni

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.

 Comportamentul socio - profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări


tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare).
- Lipsa de satisfacţie în muncă.
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate.
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 2

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ: ECHIPA DE EVALUARE:
BIBLIOTECAR

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ

0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
DECES 7 1 3

MIJLOACE DE 2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase; ITM 3-45


PRODUCŢIE RISC 2 5 3
zile
MECANIC 3. Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc; ITM 3-45
2 5 3
zile
4.Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a ITM 45-
3 4 3
obiectelor); 180 zile
5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri
RISC dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
DECES 7 1 3
ELECTRIC autorizare, aparatură necarcasată etc);
6. Temperatura scăzuta a aerului iarna – lucrul în hala expoziţie; ITM 45-
3 4 3
180 zile
RISC 7. Agresiuni fizice din partea vizitatorilor
DECES 7 1 3
MEDIUL DE FIZIC
MUNCǍ 8. Curenţi de aer; ITM 3-45
2 5 3
zile
FACTORI DE 9.Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare ITM 3-45
RISC zile 2 3 2
BIOLOGIC
10. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
SUPRASOLI- zona lombară şi cervicală ; ITM 45-
SARCINA DE CITARE 3 5 4
180 zile
MUNCǍ FIZICǍ
ACŢIUNI 11. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare; ITM 3-45
GREŞITE zile 2 5 3
12. Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau ITM 3-45
dezechilibrare; zile 2 5 3
13. Nerespectarea regulilor de igiena; ITM 45-
OMISIUNI 3 3 3
180 zile
EXECUTANT
14. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
DECES 7 1 3
comunicare);
COMPORTA-
MENT SOCIO
15 Lipsa de satisfacţie în muncă; ITM 3-45
PROFESIO- 2 1 1
zile
NAL
16. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
ITM 45-
serviciu obosit sau în stare de ebrietate; 3 2 2
180 zile
BIBLIOTECAR

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

16

 riRi 1(4  4)  12(3  3)  2( 2  2)  1(1 1) 129


Nrg 1  i 1
   2,86
16
1 4  12  3  2  2  1 1 45
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
BIBLIOTECAR
Nivel de risc global : 2,86
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 - Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ


F2 - Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
F3 - Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc.
F4 - Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).
F5 - Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri dezizolate, lucrul în
instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare, aparatură necarcasată etc).
F6 – Agresiuni din partea vizitatorilor;.
F7 - Curenţi de aer.
F8 – Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare;
F9 - Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare
F10 - Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi
cervicală
F11 - Cǎdere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
F12 - Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare.
F13 – Nerespectarea regulilor de igiena;.
F14 - Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare).
F15 - Lipsa de satisfacţie în muncă.
F16 - Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

Nr.crt. FACTOR DE RISC NIVEL DE MǍSURI PROPUSE


RISC
Nominalizarea mǎsurii
0 1 2 3
F9 - Lucrul în poziţie şezând cu - Dotarea locului de muncă cu scaune concepute corespunzător
suprasolicitarea coloanei vertebrale în caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum
1. zona lombară şi cervicală şi a 4 şi activităţii care se desfăşoară, corelându-se înălţimea scaunului cu cea a
membrelor superioare. planului de lucru.
- Organizarea lucrului cu alternarea activităţilor.
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2.86, încadrându-se în categoria riscurilor mici
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un numǎr de 18 de factori de risc, dintre care: 16 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar un singur factor de risc depǎşeşte aceastǎ
limitǎ( fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri
de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestui
factor de risc sunt necesare mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu o pondere de 31,25%, executantul cu
31,25%; mediul de muncǎ cu o pondere de 29,16 %, iar sarcina de muncă are o pondere de
8,33 %.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr2 )
Locul de muncǎ nr. 1
BIBLIOTECAR
Nivel de risc global: 2,86