Sunteți pe pagina 1din 118

UNIVE RSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVIŞTE

UNIV ERSITATEA
FACULTATEA DE ŞTII
ŞTIINNŢE
ŢE ECONO MICE
SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI
INFORMA TICĂ DE GEST IUNE
G ESTIUNE

PRIFESOR COORDONA TOR:


Conf
Conf Un!" D#Un!" D# A$%o& "'n(:
A$%o& "'n(:
GHEORGHE DIACONU STOICA RALUCA
MARIA

TÂRGOVIŞTE 2004
Cuprins

INTRODUCERE
1
1. Scopul şi obiectivul lucrării ........................

……………………………………5
2. Prezentar ea societăţii .......................... …………………………………………
6
2.1 Date generale refer itoare la socie tatea comercială .............

……………..6
2.2. Prezentarea societăţii  scurt istoric ...................

…………………………….!
2." Prezentarea generală a capacităţilor #e pro#ucţie a
te$nologiilor % a stării te$nice ....................... …… .
…………………………………...&
2.'. Personalul societăţi .......................... ……… .
…………………………………….(
2.5. Principalele activităţi % pro#use % servicii conform #atelor #in
bilanţul pe anul prece#ent ......................... ……………………………………………
(
2.6. Descrierea poziţiei geogra)c e a S.*. ...................

………………………….1+
2.! ,nvestiţii ............................ ………………… .
……………………………………..1+
2.& Participări la alte societăţi comerciale- ...................

……………………….1 0
2.( Principii % politici % şi meto#e contabile

CAPITOLUL I
D E LI MI T Ă R I ŞI STR UC TU RI P RI VI ND
CHELTUIELILE , VENITURILE ŞI REULTATELE! .................... !!!"#

1.1 Structuri n contabilitatea )nanciară p rivin# c$eltuielile % veniturile şi


rezultatele………………………………………………………… ...............................
…..1"
1.2. Delimitări şi structuri privin# c$eltuielile .................. … . ………… . ………..
1'

2
1." Delimi tări şi structu ri pri vin# v enitur ile ................ … .… . … . ……………….
"5
1.' /bor#ări internaţionale privin# c$eltuielile % veniturile
şi rezultatele .......................... ………………………………………… .. ……… .
………...51

CAPITOLUL II
ORGANIAREA CHELTUIELILOR , VENITURILOR ŞI REULTATELE LOR

LA SOCIE TATEA CO MERCIALĂ


$GES% S&A& !!!!!!!!! ................ !!!!!!! !! !!!!& '' . .

1 Documente utilizate şi 0u ......................... ……………… . …………………….55


2 Documente usti)cative ............................ ………… . ………… .………………...55
2.1
*onţinutul #ocumentelor usti)cative ................... … .……………………….55
3ntocmirea şi prelucrarea #ocumentelor usti)cative ............. …………..56
2.2
*orectarea erorilor #in #ocumentele usti)cative ................. ……………...56
2.3
4eglementări privin# contabilitatea şi situaţiile )nanciare
2.4
2.5
ale ntreprin#eri .............................. ………………………………………………56
" 4egistr ele #e contabilitate ......................... ………………………………………5!
' Documente contabile #e sinteză ...................... ………………… . …………….5&
5 4econstituirea #ocumentelo .........................

…………………………………...5(
6 ormele #e contabilitate ..........................

………………………………………..5(
6.1 orma #e contabilitate clasi că sau urnalul unic ............. ……… .
……….5(
6.2 orma #e contabilitate centralizată sau pe urnale multiple ......... ……
6+
6." orme #e contabilitate pe urnale aplicate n contabilitatea #in
4omnia ................................. …………………………………………… .. …… .…………6+
orma #e contabilitate maestrosa$ sau pe conturi ............. … ... ………61
6.4
corespon#ente
orma #e contabilitate informatică ................... …………………… . ……….62
6.5
! 7eto#ologia #e lucru folosită n unitate… . … ................... …………… . …….62
3
!.1 Particularităţi privin# #ocumentele primare usti)ca tive utilizate
#e societate .............................. ………………………… .………………… . …… . ………6"
& 3nregistrări contabile privin# c$eltuielile n ca#rul societăţii
89:S; S./… ............................... ……………………………………… .. ……… .…………6'
( 3nregistrări contabile privin# veniturile n ca#rul societăţii
89:S; S./ ................................ …………………………………… .. …… . …… .. …………6!
1+ 3nregistrări contabile privin# conturile #e rezultate n
ca#rul societăţii 89:S; S./ .......................... ………………… …… .. ……… .………..6(

CAPITOLUL III
ANALIA INDICA TORILOR SPE CI(ICI CHEL TUIELIL OR VENITURIL OR
ŞI REULTATULUI! ................................................ !!!!!!!!&&&&)"

1 <ecesitatea analize ..............................

……………………………………………..!1
2 ,n#icatori utilizati n analiza economico)nanciară a c$eltuielilor
veniturilor şi rezultatelor .........................

……………………………………………..!1

2.1 /naliz a cifrei #e afaceri ........................ …………………………………………


!1
2.2 Pro#ucţia eercitiului ......................... ……………………………………………
!2
2." 7ara brută……… ............................

……………………………………………...!"
2.' /naliza valorii a#ăugate .......................

………………………………………...!"
2.5 /lţi in#icatori speci)c i veniturilor % c$eltuielilor şi
rezultatelor ........... .!'
2.6 /naliza so l#urilor i nerme#iare #e g estiune si r etratările
posibil ........ ..!5
" /naliz a in# icatori lor la societ atea 8 9:S ; S/ ...................... …………………
&"
".1 *alculul in#icatorilor .......................... …………………………………………&'

4
CAPITOLUL IV
CONCLUII!!! ................... !!!!!!!!!! !!!!!!!&*#
..

+I+LIOGRA(IE !! ................. !!!! !!!!!!!!!!!!!&*)


.

ANEE! .................. !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!&*-.

) SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII

3n noul sistem contabil #in 4omnia contabilitatea )nan cia ră


operează cu conceptul #ualist , a#ică cuprin #e conta bilit atea
)nanciară şi #e gestiune . *ontabilitatea )na nciară #escrie circuitul
patrimonia l al socie tăţii luat n totalita tea şi structur alita tea sa.
=biectivul său principal l constituie furnizarea #e informaţii sintetice

5
privin# poziţia )na nciară % performanţele şi mo#i)că rile poziţiei
)nanci are.,nfo rmaţia contabi lă este #est inat ă util izatori lor eterni
#e)niţi #e - investitorii #e capital , banc$eri angaaţi % furnizori , clienţi
, guvern şi instituţiile sale , publicul.

/ctivitatea economică a societăţii 9es S./. se #esfăşoară pe baza unui


program concretiz at sub aspect )nan ciar n bugete #e venitur i şi
c$eltuieli. /ceastă lucrare prezintă pe baza #ocumentelor
fun#amentale unele operaţii privin# organizarea şi urmărirea activităţii
societăţii-
aprovizionare , rpo#ucere , omercializare
c , #etermin area şi
repartizarea rezultatului obţinut.
>ucrarea abor#ează elemente ce se referă la stan#ar#ele
internaţionale #e contabilitate , la or#onanţele şi $otărrile
7inisterului inanţelor accentun# că organizarea contabilităţii se face
potrivit >egii &2?1((1.
Scopul acestei lucrări est e #e a prezenta informaţi i referitoare la
contabi lita tea venitur ilor şi #ete rminarea rezult atul ui precum şi la
mo#alităţile #e ntocmire a situaţiilor )nanciare.

* DATE GENERALE REFERITORE LA SOCIETATEA


COMERCIALĂ

2&" IN(ORMA.II GENERALE

2&"&" D/nuir/1  SC GES SA

2&"&2 (3r1 uri5i67 8S&A, S&R&L&9 S&A

2&"&# Nr& 5/ :n1;ri6u<1r / <1 O= 6iu< R/>is;ru<ui C3/r?u<ui


@2 * #0 B0 -& 02 &" ** "

2&"&4 n=in?1r/1 s36i/;7?ii 63/r6i1</

6
2&"&4&" Soci etat ea *ome rcială pr ovin e #in 3ntr epri n#er ea #e stat
9eamuri Scăieni care sa n)inţat prin < @nationalizareA n anul 1('&.

2&"&4&2 Bemeiul uri#ic #e constit uire a societăţ ii come rcial e -


>15?1(( + şi > "1?1(( +. 3n baza C9 11!6? +2.11 .1((+ sa con stituit S*
9:S S/ prin preluarea ntregului patrimoniu al 3ntreprin#erii #e
9eamuri Scăieni.

2&"&' C35u< =s61< R "#"))'0


2&"& S/5iu< prin6ip1<

>ocalitatea - ol#eştiScăieni
Stra#a - /leea abricii
<r.1% *o# Poştal 2+&5
Pre) +2'' Bel. 1''522

2&"&) C1pi;1<u< s36i1< 8ii </i9


la n)inţa rea societăţii '!(.+++ mii

lei
conform C95++?1((' "+.'2(.+25 mil
lei
cerere #e #epuner e şi menţionare acte ((&5?26.+".2++" &52.212.+&'
mii lei .
Berenurile sunt cuprinse n capitalul social #upă C9 5++?1(('
@"+.'2(.+25 mii leiA cu o valoare #e 5."1".('6 mii lei .

Bitlurile #e proprietate asupra terenurilor sau obţinut n 1((6 n baza


C9 &"'?1((1.
7aorarea capitalului social cu valoarea terenurilor sa făcut prin

cererea #e nscriere #e menţiuni nr."(""?1("6?1&.+6.1((!.


7aorarea #e capital social #e la "+.'2(.+25 mii lei la &52.212.+&' mii
lei este n curs #e efectuare şi are ca obiect conversia n acţiuni a
sumei #e &21.!&".+5( mii lei pe care 9:S o #atorează / E/ ucureşti.

7
3n baza > egii 1"!? 2++2 şi a =F9 2+& ?2++2 cr eanţa #eţinu tă #e 7P n
calitate # e garant al cr e#itului e tern co ntractat #e S * 9:S S/% a fost
cesionată /E/. 7aorarea #e capital implică maorarea numărului #e
acţiuni nominative a cte 25.+++ lei )ec are% #e la 1.21!.161 la
"'.+&&.'&"% #in care (6%'"G #eţinute #e /E/.

2&"&- A6?iuni  valoarea nominala @mii leiA 25


<umăr "'.+&&.'&"
/cţiuni nominative - "'.+&&.'&"% acţiuni la purtător
/cţiuni or#inare- "'.+&&.'&"% acţiuni preferenţiale
Structura acţion ariatulu i n urm a conversi ei n acţiu ni a sumelo r
cesionate /E / #e căt re 7P-

<r.*rt. Denumirea acţionarului G <r. acţiuni


1 Persoane)ziceHA +%"1 1+'.'2&
#incarestrăine  
2 Persoaneuri#iceHA +%1& 62.1(6
#incarestrăine +%1& 62.1(6
" ănci şi ? sau societăţi #e investiţii +.'+ 1"'.!(1
)nanciareHHA
Din care S, +.'+ 1"'.!(1
' /.P./.P.S. 2.6( (15.!'6
5 /E/ (6.'2 "2.&!1."22
Botal 1++%++ "'.+&&.'&"

2&"&* S/6;3ru< 5/ 16;ii;1;/ 2611  fabrica sticlei plate .

2& 2& 0 OF i/ 6; 5/ 1 6; i i ;1 ;/ - Pro#ucerea şi comercializa rea #e


geamuri % pro#use #in ge amur i % vată #in sticlă şi alte pr o#use #in
sticlă % maşini şi utilae pentru in#ustria sticleiI

2&2& Pr//n;1r/1 s36i/;7?ii  s6ur; is;3ri6

8
S* 9:S S/ a luat )inţă n anul 1("' cn# a nceput construcţia
primului cuptor #e topire a sticlei şi tragere a geamului % sub
#enumirea #e ,n#ustria 4omnă #e 9eamuri Scăieni. Societatea sa
n)inţat cu un capital social #e "+.+++.+++ lei mpărţit n 6+.+++
acţiuni nominative a 5++ lei )ecare. 3n perioa#a 1("'1('1 pe lngă
cuptorul construit n 1("' sau mai pus n funcţiune -
- o secţie #e geamuri şi turnate I

 secţia #e sticlărie I
>a sfrşitul anului 1('1 capitalul social era #e 6+.+++.+++ lei.
*apacităţile #e pro#ucţie au fost serios afectate #e
bombar#amentele #in anul 1('' % n perioa#a 1(''1('& sau efectuat
lucrări #e repunere n funcţiune. 3n iunie 1('& % n urma naţionalizării %
abrica #e 9eamuri Scăieni sa comasat cu abrica #e 9eamuri leoi
@care avea un cuptor #e geam tras cu o singura maşinăA sub
#enumirea #e 9eamuri Scăieni.
3n perio#a 1(511(!+ sau mo#ernizat şi construit alte cuptoare
#e geam tras % liniile #e geam laminat % vată #e sticlă . 3n anul 1(&+ s
a pus n funcţiune o staţie pilot pentru fabricarea geamului pe
proce#eul 0oat. 3n anul 2++1 a fost pusă n funcţiune linia #e geam
0oat cu o capacitate anuala #e '++++ tone iar n anul 2++2 a fost pusă
n funcţiune şi linia #e tăiere automată a geamului. Pentru capacităţile
#e pro#ucţie #in localitatea Scăieni nu avem cunoştinţă #e vreo
reven#icare *onform >egii nr.1+?2++1. Pentru capacităţile #e pro#ucţie
#e la leoi am fost noti)c aţi prin eecu torul u#ecăt oresc pentru
15.+++.+++ FSD.

2& # Pr / /n ; 1r /1 > /n /r 1< 7 1 6 1 p1 6 i ;7 ?i < 3r 5/ p r3 5u 6 ?i / 1

;/n3<3>ii< 3r , 1 s;7rii ;/ni6/ 


Principalele capacităţi #e pro#ucţie a0ate n funcţiune.
*apacităţi #e pro#ucţie-

9
Pro#us *apacitatea *apacitatea 9ra# #e folosire
F7?an mii mp programata n G
ec$iv. 2mm 2++2
*uptor g. 0oat &+++ 66++ &2.5
*uptor nr." g.62++ 6+++ (6.!
tras
*uptor 1 şi 2 !2++ 62++ &6.1
laminat

*u ecepţia cuptorului pentru geam 0oat celelalte sunt


#epăşite #in punct #e ve#ere moral nregistrn# consumuri energetice
mari% pro#uctivităţi scăzute şi nivel calitativ al pro#uselor #estul #e
scăzut . 9ra#ul #e folosire re#us la linia #e geam 0oat şi laminat este
#eterminat #e perioa#a #e staţionare prevăzut pentru montarea liniei
#e tăiere automată şi respectiv pentru efectuarea reparaţiei capitale a
cuptorului.
2&4& P/rs3n1<u< s36i/;7?ii

<umărul total #e salariaţi la #ata #e 1!?+2?2+ +" este #e 1+!(


#in care -
*on#ucere 1&
Personal muncitor (56
/lte categorii 1+5

2& '& Pr in 6i p1 </ </ 16 ;i i ;7 ?i , pr 35 us / , s/ r i6 ii 86 u p3 n5 /r /


p/s;/ "'J 5in /ni;u< ;3;1< 9 63nK3r 51;/<3r 5in Fi<1n?u< p/
1nu< pr/6/5/n;

<r. /ctivitatea % Eenitul total @mii leiA


*rt pro#usul % *onform G :stimat pe G
serviciul bilanţ 2++2 anul 2++"

10
1 9eam 0oat 26".56&.6& '! "1"."&'.+++ '2
"
2 9eam tras 1"1.+!'.6' 2' 16'.!1(.5++ 22
6
" 9eam laminat1'6.+1+.65 26 1&'.(&6.+++ 2'
&

2&'&" Prin6ip1</< / /p3r;uri

<r. Jara Eenitul total @mii leiA


*rt. *onform G :stimat pe G
bilant 2++2 anul 2++"
1 ulgaria 6 '."55.2&62 "%'& 12!.11(.2"5 2'
2 Bunisia '!.!&!.&'11 !%' '2."!".+&+ &
" Burcia 2'.!52.(55( %+ !(.''(.52+ 15
' ,talia 21.1(2.'!2 !%! 15.&&(.(+5 "
5 9recia 1!.66&.6("6 %5 52.(66."5+ 1+

2&& 19 D/s 6ri/r /1 p3 i?i/ i >/3 >r1=6/ 1 S&C&


S* 9:S S/ este situată n S: 4omniei % la 15 Km #e oraşul
Ploieşti% n zona in#ustrială ol#eşti Scăieni.
F9 En u  / r 1 r / 1 i pr / / n ;1 r/ 1 p/ s6u r ; 1 ; u ; ur 3 r
1p<1s1/n;/<3 r s36i/;7?ii 
S* 9:S S/ nu are )liale sau sucursale.

2&) In/s;i?ii
S* 9:S S/ nu are investiţii n curs.
11
Pentru perioa#a 2++"2++! societatea şi propune realizarea prin
investiţii a următoarelor obiective -
linie pro#ucere oglinzi I
instalaţie geam #uple I
tmplărie metalică şi plastic pentru geam termopan I
utilae pentru şlefuit şi şablat geam

2&- P1r;i6ip 7ri <1 1<;/ s36i/;7?i 63/r6i1</ -

<r. crt. Denumir ea <r. #e nmatriculare G #in capitalul


societăţii la =)ciul social #in soc. com.
comerciale 4egistrului la care #eţine
comerţului acţiuni ? părţi
sociale
1 S* Scaiglass L 2(?1!16?(1 6+
S4>
2 S* 4omglas L '+?6"6?(1 1+
S4>

2&* Prin6ipii , p3<i;i6i , i /;35/ 63n;1Fi</ .

+1/</ :n;36irii si;u1?ii<3r =n1n6i1r/ .


a)
/cest e situa ţii )nan ciare au fost ntocmit e n confo rmita te cu
=7 ('?2++1şi cu S,*.
3nregistrările contabile pe baza cărora au fost ntocmite aceste situaţii
)nanciare sunt efectuate n lei avn# la bază principiul costului istoric.
Ealorile la cost istoric nu au fost austate astfel nct să re0ecte
impactul
con#iţiilor $iperib0aţionste consi#erate a ) aplicabile n 4omnia
conform criteriilor enunţate #e ,/S 2(. Societatea sa abătut #e la ,/S
2(

12
prevaln#u se permisibilitatea =7 ('?2++1 pentru primii #oi ani #e
implementare a S,*.

b)
C3n/rsii 1<u;1r/ .

Branzacţiile realizate n valută sunt transformate n lei la o rată


#e sc$imb valabilă la #ata tranzacţiei. /ctivele şi pasivele eprimate n
valută la #ata ntocmirii bilanţului sunt transformate n lei utilizn#

ratele #e sc$imb valabile la sfrşitul perioa#ei. *ştigurile sau


pier#erile rezultate #in aceste conversii sunt incluse n contul #e pro)t
şi pier#ere % ca parte a veniturilor sau c$eltuielilor )nanciare.

c)
Si;u1?ii 63p1r1;i/ .

Situaţiile )nanciare ale anului 2++2 au comparabilitate cu cele


#in 2++1 pentru că ambele sunt ntocmite conform S,* .

d)
A3r;i1r/1 16;i/<3r i3Fi<i1;/ .

Societate a a folosit meto#a amortizării liniar e pe ntreaga #urată


#e viaţă a activelor .

e)
E1<u1r/1 s;36uri<3r .

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică #intre cost şi


valo area reali zabilă netă . *ostul stoc uril or inclu #e toate costu rile
suportate pentru a a#uce stocurile n forma şi n locul n care se
găsesc n present % respective-
 materiile prime şi consumabilele - costul #e ac$iziţie #upă meto#a
*7P

 pro#ucţia n curs şi pro#usele )nite - costul materialelor #irecte M


manopera Mc$eltuielile #e regie atribuibile .

K9 Ins;ru/n;/ =n1n6i1r/ .

13
,nstrumen tele )nanciare folosite #e societa te sunt formate #in
numerar%
#epozite la termen % creanţe şi #atorii . Sunt evaluate la valoarea
ustă.

9 V/ni;uri .

Eeniturile sunt nregistrate n momentul livrării #e pro#use #e


către societate % #eoar ece acesta este momentul n care riscuril e
semni)cative şi avanta ele #eţiner ii propr ietăţii sunt transfer ate
clientu lui. Sumele reprezentn# venitur ile nu inclu# taele #e
vnzare @BE/A şi #iscounturile comerciale acor#ate.

i9 Ip3i;/ i ;1/ .

Societatea nregistrează impozitul pe pro)t pe baza pro)tului brut


rezultat #in situaţiile )nanciare romneşti ntocmite n conformitate cu
legislaţia )scală aplicabilă n 4omnia . Diferenţele #intre raporatea
)nanciară n conformitate cu ,/S şi reglementările contabile romneşti
#uc la apariţia unor #iferenţe semni)cative ntre valoarea contabilă a
anumitor active şi pasive % precum şi ntre veniturile şi c$eltuielile
contabile şi cele )scale.
,mpo zitu l amnat pe pro)t va ) obţinut prin aplicar ea meto #ei
8#atoriei bilanţiere; pentru #iferenţe temporare rezultn# ntre
bazele #e impozitare ale act ivelor şi pasivelor şi valorile lor
contabi le luate n consi# erare n raporta rea confor m ,/S . /ctiv ele
şi #atoriil e privin# impozitu l amnat se calcule ază folosi n# rata #e
impozita re pentru perioa# a n care este #e aşteptat ca #ifer enţele
temp orar e legate #e aceste acti ve şi #atorii privin# impozitul
amnat să )e resorbite.

9 R/ u <; 1; u< p/ 16 ?i un / .

14
4ezultat ul #e bază pe acţiu ne este calculat prin mpărţ irea
pro)tu lui net #istribuibil acţionarilo r la numărul acţiu nilor
eistente la "1.12

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND


CHELTUIELILE + VENITURILE ŞI REZULTATELE

"&" STRU CTUR I N CONT A+ILI TATEA (INAN CIARĂ PR IVND


CHELTUIELILE ŞI VENITURILE

*ontabilitatea )na nciară a c$eltuielilor şi veniturilor este


organizată avn# la bază concepţia #ualistă. 3n consecinţă % ea are ca
obiect evaluarea şi nregistrarea c$eltuielilor şi veniturilor n funcţie #e
natura lor.
Pentru reprezentar ea c$eltui elilor şi venituri lor se porne şte #e la
caracterul #e proces al activităţilor consumatoare #e resurse şi
pro#ucătoare #e rezultate.
=cazionarea c$eltuielilor % crearea veniturilor se #erulează n mai
multe etape succesive sau simultane #e timp. /stfel % n cazul
procesului c$eltuielilor se ntlnesc patru momente-
angaarea
consumul
plăţile
imputarea

15
An>11r/1 are loc n momentul n care se contracteză obligaţia
bănească generatoare #e plăţi sau consumatoare #e resurse.
C3nsuu< este spec i)c util izăr ii efec tive resur selo r n scopul
satisfacerii unor nevoi pro#uctive sau nepro#uctive % #upă caz.
P<7?i</ constau #in ac$itarea unei sume #e bani ca ec$ivalen t n
ca#rul relaţiilor )nanciare.
Ipu;1r/1 reprezintă momentul cn# c$eltuielile sunt
#econ tate sau repartizat e asupra rezultate lor obţinute. 3n ca#rul
procesului #e creare a veniturilor se #elimitează patru momente-
pro#ucţia
facturarea sau vnzarea pe cre#it
ncasarea
ncorporarea
Pr 3 5 u 6 ? i 1 este momentul creării rezultatului ca pro#us al
activităţii consumatoare #e resurse.
(16;ur1r/1 s1u n1r/1 p/ 6r/5i; constă n transformarea
#reptului #e proprietate #e la vnzător la client.
61 s1r /1 n reprezintă etapa n care rezultatul vn#ut se
trasformă n bani.
n63rp3r1r/1 este o etapă strict contabilă prin care veniturile
sunt nglobate n rezultate pentru a absorbi c$eltuielile
corespunzătoare.
4espectn# principiul in#epen#enţei eerciţiilor toate operaţiile
care #etermină c$eltuielile şi veniturile sunt nregistrate n momentul
generării sau angaării lor.
3n concor#anţă cu principiul rezultatului este necesar să se
#elimiteze momentul n care c$eltuielile se consi#eră consumate şi
veniturile realizate % iar pe această bază imputarea costului ataşat n
ve#erea #eterminării rezultatului net. 3n acest sens sa creat principiul
recunoaşterii c$eltuielilor consumate n momentul utilizării resurselor %
iar a veniturilor realizate n momentul transferării #reptului #e
proprietate % #eci al livrării sau facturării către client.

16
/şa cum se arată n contabilitatea anglosaonă % c$eltuielile se
a0ă ntro coneiune cu veniturile #ea recunoscute % proces cunoscut
sub #enumirea #e 8matc$ing;.
Boate c$eltuielile angaate n cursul eerciţiului care nu se pot
ataşa veniturilor realizate sunt ;activate; sau recunoscute ca active %
)in# imobilizate % stocate sau repartizate asupra mai multor eerciţii.
De asemen ea sunt ;pasivizate ; sau recun oscute ca pasive toa te
veniturile realizate n avans care sunt atribuite eerciţiilor viitoare.

"&2& DELIMITĂ RI ŞI STRUCTURI PRIVIND CHELTUIELILE .

*$eltuielile sunt sume plătite sau #e plătit #e către unita tea


patrimonială pentru-
consumurile proprii I
munca prestată n folosul său I
obligaţii contractuale şi legale faţă #e terţi I
alte situaţii ecepţionale I
Pentru stabilirea rezultatului eerciţiului se asimilează acestora
amortizările şi provizioanele şi ce#ările sau pier#erile #in calamităţi
sau alte cauze a activelor.
Pier#erile reprezintă re#uceri ale bene)ciilor economice şi pot rezulta
sau nu ca urmare a #esfăşurării activităţii curente a persoanei uri#ice.
:le nu #iferă ca natură #e alte tipuri #e c$eltuieli.
*$eltuielile se clasi)că #upă mai multe criterii-
a)
#upă natura respectivă % natura activităţii #esfăşurate şi
natura resurselor consumateI
b)
#upă #estinaţie I
#upă momentul angaării şi consumului I
c)
*$eltuielile #upă criteriul ;#estinaţie; se clasi)c ă n ca#rul
contabilităţii #e gestiune @managerialeA.

17
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli , după natura
lor , astfel:

aA 6/<;ui/< i 5/ /p<31;1r/ care cuprin#-


,

- c$eltuieli cu materiil e prime şi materialele consumab ile I costul

#e ac$iziţie al obiectelor #e inventar consumate I costul #e ac$iziţie al


materialelor nestocate , trecute #irect asupra c$eltuielilor I
contravaloarea energiei şi apei consumateI
 valoarea animalelo r şi păsărilo r I costul mărfuril or vn#ute şi al
ambalaelorI
- c$eltuieli cu lucrările şi serviciile eecutate #e terţi , re#evenţe ,

locaţii #e gestiune şi c$irii I prime #e asigurare I stu#ii şi cercetăriI


comisioane şi onorarii I c$eltuieli cu alte servicii eecutate #e terţi I
c$eltuie li #e proto col , reclamă şi publicitate I transportul #e bunuri şi
personal I #eplasări , #etaşări şi transferări I c$eltuieli poştale şi tae
#e telecomunicaţii , servicii bancare şi alteleI
- c$eltuieli cu personalul @salariile , asigurările şi protectia socială

şi alte c$eltuieli cu personalul , suportate #e persoana uri#icăAI


-alte c$eltuieli #e eploatare @pier#eri #in creanţe şi #ebitori
#iverşi I #esp ăgubiri , amenzi şi penalităţi I #onaţii şi alte c$eltuieli
similare I c$eltuieli privin# activele ce#ate şi alte operaţii #e capitalA.

bA 6 /<; ui /<i =n1n 6i1 r/ , care cuprin# - pier#eri #in creanţe


legate #e participaţii I c$eltuieli privin# investiţiile )nanciare ce#ate I
#iferenţele nefavorabile #e curs valutar I #obnzile privin# eerciţiul
)nanciar n curs I sconturile acor#ate clienţilor I pier#eri #in creanţe
#e natură )nanciară şi alteleI

cA 6 /< ;u i/ <i / ;r 13 r5 in 1r / @ca lamit ăţi şi alte evenimente


etraor#inareA.
*$eltuielile cu amortizările şi provizioanele , precum şi c$eltuielile cu

impozitul pe pro)t şi alte impozite , calculate potrivit legii , se


evi#enţiează #istinct , n funcţie #e natura l or.

18
3n Planul 9eneral #e *onturi acestea se regăsesc n clasa 6 ;*onturi #e
c$ltuieli; şi se prezintă astfel-

CLASA ,
CONTURI DE CHELTUIELI

,- CHELTUIELI PRIVIND STOCUR ILE

6+1 *$eltuieli cu materiile prime .


6+2 *$eltuieli cu materialele consumabile .
6+21 *$eltuieli cu materialele auiliare .
6+22 *$eltuieli privin# combustibilul .
6+2" *$eltuieli privin# materialele pentru ambalat .
6+2' *$eltuieli privin# piesele #e sc$imb .
6+25 *$eltuieli privin# seminţele şi materialele #e plantat .

6+26 *$eltuieli privin# furaele .


6+2& *$eltuieli privin# alte materiale consumabile .

6+" *$eltuieli privin# materialele #e natura obiectelor #e inventar .


6+' *$eltuieli privin# materialele nestocate .
6+5 *$eltuieli privin# apa şi energia .
6+6 *$eltuieli p rivin# animalele şi păsările .
6+! *$eltuieli privin# mărfurile .
6+& *$eltuieli privin# ambalaele .

,) CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE E.ECUTATE DE


TERŢI .

611
*$eltuieli cu ntreţinerea şi reparaţiile .

612
*$eltuieli cu re#evenţele locaţiile #e gestiune şi c$iriile
, .

613
*$eltuieli cu primele #e asigurare .
614
*$eltuieli cu stu#iile şi cercetările .

,* CHELTUIELI CU ALTE SERVICII E.ECUTATE DE TERŢI .

19
621 *$eltuieli cu colaboratorii .
622 *$eltuieli privin# comisioanele şi onorariile .
62" *$eltuieli #e protocol % reclamă şi publicitate .
62' *$eltuieli cu transportul #e bunuri şi protocol .
625 *$eltuieli cu #eplasări % #etaşări şi transferări .
626 *$eltuieli poştale şi tae #e telecomunicaţii .
62! *$eltuieli cu serviciile bancare şi asimilate .
62& /lte c$eltuieli cu serviciile eecutate #e terţi .

,/ CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE , TA.E ŞI VĂRSĂMINTE


ASIMILATE .

6'1 *$eltuieli cu salariile personalului .


6'5 *$eltuieli privin# asigurările şi protecţia socială .
6'51 *ontribuţia unităţii la asigurările sociale .
6'52 *ontribuţia unităţii pentru autorul #e şoma .
6'5" *ontribuţia angaatorului pentru asigurările sociale #e sănătate .

6'5& /lte c$eltuieli privin# asigurările şi protecţia socială .

,0 CH ELTUIE LI DE E .PLOATARE .

65' Pier#eri #in creanţe şi #ebitori #iverşi .


65& /lte c$eltuieli #e eploatare .
65&1 Despăgubiri , amenzi şi penalităţi
65&2 Donaţii şi subvenţii acor#ate .
65&" *$eltuieli privin# activele ce#ate şi alte operaţii #e capital .

65&& /lte c$eltuieli #e eploatare .

,, CHELTUIELI FINANCIARE .

66" Pier#eri #in creanţe legate #e participaţii .


66' *$eltuieli privin# investiţiile )nanciare ce#ate .

66'1 *$eltuieli privin# imobilizările ce#ate .

20
66'2 Pier#eri privin# investiţiile )nanciare pe termen scurt ce#ate .

665 *$eltuieli #in #iferenţe #e curs valutar .


666 *$eltuieli privin# #obnzile .
66! *$eltuieli privin# sconturile .
66& /lte c$eltuieli )nanciare .
,1 CHELTUIELI E.TRAORDINARE .

6!1 *$eltuieli privin# calamităţile şi alte evenimente etraor#inare .

,2 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE , PROVIZI OANELE ŞI


A3USTAREA LA INFLAŢIE .

6&1 *$eltuieli #e eploatare privin# amortizările şi provizioanele .


6&11 *$eltuieli #e eploatare privin# amortizările şi provizioanele .

6&12 *$eltuieli #e eploatare privin# provizioanele pentru riscuri şi


c$eltuieli .
6&1" *$eltuieli #e eploatare privin# provizioanele pentru #eprecierea
imobilizărilor .
6&1' *$eltuieli #e eploatare privin# provizioanele pentru #eprecierea
activelor circulante .
6&6 *$eltuieli )nanciare privin# amortizările şi provizioanele
6&6" *$eltui eli )nanci are privin# provizioa nele pentru #epr ecie rea
imobilizărilor )nanciare .
6&6' *$eltui eli )nanci are privin# provizioa nele pentru #epr ecie rea
activelor circulante .
6&6& *$eltuieli ) nanciar e privin # amortiz area primelor #e rambursar e
a obligaţiunilor .
6&& *$eltuieli # in austarea la in0aţie

,4 CHELTUIELI CU IMPOZIT UL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZI TE .

6(1 *$eltuieli cu impozitul pe pro)t


21
6(11 *$eltuieli cu impozitul pe pro)t curent
6(12 *$eltuieli cu impozitul pe pro)t amnat

6(& /lte c$e ltui eli cu impo zite le car e nu apar n elemen tele #e mai
sus
cA #upă momentul angaării şi consumului , c$eltuielile se pot grupa -

- 6/<;ui/<i 6ur/n;/ - cele efectuate n cursul eerciţiuluiI

- 6 /<; ui/ <i :n r/> is ;r1 ;/ :n 1 1ns care nu sunt recunoscute n


eerciţiul )nanciar curent şi aparţin altoraI
 6/<;ui/<i r/p1r;i1;/ care se repartizează pe mai multe eerciţii
@reparaţii capitaleAI
 6 /< ;u i/ <i 5/ p< 1; 7 respecti v cele nregistrate #ar neefectu ate
@salariileA .
*onturile #in clasa 6 ;*$eltuieli; , sunt conturi #e procese
nebilanţiere cu funcţie contabilă #e active.
>a sfrşitul eerciţiului nici un cont #in această clasă nu are sol# .

C3n;1Fi<i;1 ;/1 6/<;ui/<i<3r 5/ /p<31;1r/ .

/ctivitatea #e eploatare cuprin#e toate operaţiile economice şi


comerciale privin# aprovizionarea % pro#ucţia şi #esfacerea bunurilor %
lucrărilor şi serviciilor. De asemenea sunt incluse şi operaţiile privin#
investiţiile % prin care se realizează pro#ucţia şi construcţia proprie #e
miloace )e. Structural contabilitatea operaţiilor privin# constatarea
c$eltuielilor se #iferenţiează n funcţie #e natura resurselor utilizate.
Prin această cate gorie sunt #elimit ate c$eltui elil e priv in# mate riil e
prime % materialele consumabile % energie şi apa % precum şi mărfurile.
3n toate cazurile cn# se foloseşe meto#a inventarului permanent %
c$eltuielile colectate n cursul eerciţiului se nregistrează prin
articolul contabil-

22
6+ N "OO
*$eltuieli privin# stocurile *onturi #e stocuri şi pro#ucţie
n curs #e eecuţie .
Dacă se utilizează meto#a inventarului intermitent % la conturile
#e c$eltuieli se nregistrează cumpărările #e stocuri % iar consumurile
stocate se #etermină pe baza relaţiei-
*umpără ri N ,ntrări prin cumpă rări M Stocuri  Stocuri )nal e
constate consumate #e la furnizor iniţiale la
inventariere .
Pentru mărfuri se calculează c$eltuielile componente ale
costurilor vn#ute % folosin# relaţia -
*ostul mărfurilor N ,ntrări prin cumpărări M Stocuri  Stocuri )nale
cumpărate #e la furn izori iniţial e la
inventariere
Bipurile #e registrări care intervin n aceste con#iţii sunt-
aA preluarea la c$eltuieli % la #esc$i#erea eerciţiului % a stocurilor
iniţiale #e materii prime % materiale şi mărfuri-

6+ N "OO
*$eltui eli privin# stocurile *ontur i #e stocuri şi pro#ucţie
n curs
#e eecuţie
bA nregistrarea cumpărărilor #e stocuri n cursul eerciţiului-

6+ N '+
*$eltuieli privin# stocurile urnizori şi conturi asimilate
''26
BE/ #e#uctibilă

cA preluarea ca stocuri % la nc$i#erea eerciţiului % a stocurilor


#eterminate şi evaluate pe bază #e inventar-

"OO N 6+

23
*ontur i #e stocuri şi pro#ucţie n curs *$eltui eli privin#
stocurile
#e eecuţie

Remarcă: >a contul 6+' 8*$eltuie li privin# materiale le nestocat e ;


se nregistrează toate materialele consumabile % nestocate #e
ntreprin#ere % care nu trec printrun cont #e gestiune.
C/<;ui/<i 6u <u6r7ri</ i s/ri6ii</ //6u;1;/ 5/ ;/r?i .

*$eltui elile ocazionate cu lucrări le şi servicii le eecutate #e terţi


sunt grupate n #ouă categorii-
a)
*$eltuieli privin# lucrările şi serviciile ocazionate #irect #e
#esfăşurarea activităţii % n ansamblu a ntreprin#erii cum sunt I
lucrările #e ntreţinere şi reparaţiile I re#evenţele I locaţiile #e
gestiune şi c$iriile I primele #e asigurare I stu#iile şi cercetările. Boate
aceste c$eltuieli se nregistrează n conturile #in grupa 61 ; *$eltuieli
cu lucrările şi serviciile eecutate #e terţi 8
b)
*$eltui eli privin# lucrările şi serviciil e legate #irect #e activit ăţile

#e ansamblu #esfăşurate #e ntreprin#eri cum sunt I colaborările cu


terţii I comisioanele şi onorariile I protocol % reclamă şi publicitate
Itransportul #e bunuri şi personal I #eplasări #etaşări şi transferări I
poştă şi tel ecomunicaţi i I alte servicii eecuta te #e terţi. /ceste
c$eltuieli sunt nregistrate la conturile reunite n grupa 62 8*$eltuieli
cu alte servicii eecutate #e terţi;.

*olectarea c$eltuielilor n cursul perioa#ei generează


nregistrarea -

61 N '+
*$elt uieli cu lucră rile şi serviciil e urniz ori şi contu ri
asimilate eecutate #e terţi;.

Sau -

24
62 N 51
*$eltuieli cu alte servicii *onturi la bănci
eecut ate #e ter ţi;. 5"
*asa

3n contab ilitatea c$eltuielil or privin# lucrările şi servicii le furn izate


#e terţi se poate ivi situaţia n care se primesc facturi fără a se
eecuta n realitate. :ste practica facturării n avans privin# livrări #e
bunuri eşalonate n timp.

Exemplu:
= factură n valoare #e 1.+++.+++ lei privin# o operaţie capitală.
*umpărătorul va contabiliza factura la primirea ei-
611 N '+1
*$eltuieli cu ntreţinerile şi urnizori
reparaţiile
''26
BE/ #e#uctibilă

Flterior % la nc$i#erea eerciţiului efect ul acest ei c$eltu ieli


asupra rezultatului este anulat prin nregistrarea -
' !1 N 611
*$eltuieli nregistrate n avans *$eltuieli cu ntreţinerile şi
reparaţiile
3nregistarea este stornată la #esc$i#erea eerciţiului următorI

611 N '!1
*$eltui eli cu ntreţi nerile şi *$eltui eli nreg istrate n
avans
reparaţiile

C/<;ui/<i 6u ip3i;/</ , ;1/</ i 7rs7in;/</ 1sii<1; / .

25
aA impozitul suplimentar #atorat % potrivit legii bugetului #e stat %
pentru #epăşirea fon#ului #e salarii a#misibil -

6"5 N '''
*$eltuieli alte impozite % tae ,mpozitul pe salarii
şi vărsăminte asimilate

bA impozite % tae şi vărsăminte asimilate #atorate bugetului #e stat


sau altor organisme publice sub formă #e - prorate #in BE/ #e#uctibilă
#evine ne#e#uctibilă I BE/ colectată aferentă bunurilor şi serviciilor
folosite n scop personal sau pre#ate cu titlu gratuit % cea aferentă
lipsurilor peste normele legale % precum şi cea aferentă bunurilor şi
servicii lor acor#ate salariaţilor sub forma avantaelo r n natură I
#iferenţele #e preţ la gaze şi ţiţei obţinute #in pro#ucţia internă I
impozitul pe clă#iri % impozitul pe terenuri %
taa pentru folosirea terenurilor proprietate #e stat % alte impozite şi
tae.

6"5 N ''26
*$eltuieli alte impozite % tae BE/ #e#uctibilă
şi vărsămin te asimilat e ''2!
BE/ colectată
''6
/lte impozite % tae şi vărsăminte
asimilate

cA #atorii şi vărsăminte #e efectuat la alte organisme publice %


#estinate fon#urilor speciale % sub formă #e contribuţii la - fon#ul

special pentru sănătate @ecepţie '"11 N ''!AI fon#ul special pentru


#ezvoltarea şi mo#ernizarea #rumurilor publiceI

6"5 N ''!
*$elt uieli alte impozite % tae on#uri speciale % tae şi

26
şi vărsăminte asimilate vărsăminte asimilate

C/<;ui/<i 6u p/rs3n1<u< .

>a această grupă #e c$eltuieli sunt contabilizate - c$eltuielile cu


salariile personalului % c$eltuielile privin# contribuţia ntreprin#erii la
asigurările sociale şi contribuţia ntreprin#erii la fon#ul #e şoma.
3nregistrarea contabilă este #e forma -

6' N '2
*$eltuieli cu personalul Personal şi conturi asimilate
'"
/sigurări sociale % protecţie socială
şi
conturi asimilate

A<;/ 6/<;ui/<i 5/ /p<31;1r/ .

Prin grupa 65 8/lte c$eltui eli #e eploatare; se nregistrează


c$eltuielile ocazionate #e pier#erile #in creanţe suportate #e
ntreprin#ere % pier#erile #in lic$i#area #obnzilor şi creanţelor %
valo area #ebitel or presc rise sau a #ebitor ilor inso lvab ili % scoşi #in
evi#enţ ă % valoar ea #espăgubirilo r % amenzil or şi penalit ăţilor #atorate
sau plătite % valoarea #onaţiilor şi subvenţ iilor şi sponsorizărilor
acor#ate .

*olectarea c$eltuielilor generează nregistrarea I

65 N 26!
/lte c$eltuieli #e eploatare *reanţe imobilizate
'11&
*lienţi incerţi sau n litigiu
16!

27
/lte mprumuturi şi #atorii asimilate
"OO
*onturi #e stocuri şi pro#ucţie n curs #e
eecuţie
''&
/lte #atorii şi creanţe cu bugetul statului
'51
Decontări n ca#rul grupului
'61
Debitori #iverşi
512
*onturi curente la bănci
5"11
*asa

Se mai inclu#e n categoria altor c$eltuieli #e eploatare %


c$eltuielile rezultate #in operţii #e capital % precum valoarea
neamortizată a activelor amortizabile şi valoarea contabilă #e intrare a
activelor imobilizate neamortizabile ce#ate sau scoase #in evi#enţă
pier#erile #eterminate #e răscumpărarea propriilor acţiuni.

3nregistrarea c$eltuielilor se face prin formula -

65 N 2+
/lte c$eltuieli #e eploatare ,mobilizări necorporale
21
,mobilizări corporale
26
,mobilizări )nanciare
5+2
/cţiuni proprii
5+5

28
=bligaţiuni emise şi
răscumpărate

C3n;1Fi<i;1 ;/1 6/<;ui/<i <3r =n1n6i1r/ .

Se cuprin# toate c$eltuielile privin# pier#erile #in creanţe legate


#e participaţii % pier#erile #in vnzarea titlurilor #e plasament %
#iferenţele #e curs valutar #in operaţiile curente şi #isponibilităţile n
#evize la nc$i# erea eer ciţiului )nanciar I #obn zile curente aferente
mprumuturilor primite şi altor #atorii privin# eerciţiul n curs I
sconturile acor#ate clienţilor I alte c$eltuieli )na nciare . Boate
operaţii le privin# c$eltui elile ) nanciar e sunt nregistrate prin conturil e
#in grupa 66 8*$eltuieli )nanciare;.
Semni)cative sunt următoarele nregistrări -

aA c$eltuieli cu #obnzile

666 N 16&

*$eltuieli privin# #obnzile Dobnzi aferente


mprumuturilor şi
#atoriilor asimilate
'51
Decontări n ca#rul grupului
'551
/sociaţi conturi curente
511
Ealori #e ncasat
51&

Dobnzi
51(&
Dobnzi aferente cre#itelor
bancare
pe termen scurt
29
7ărimea c$eltuielilor este #eterminată #e felul #obnzii %
mărimea cre#itului şi #urata #e rambursare.
Dacă se aplică #obn#a simplă % relaţia #e calcul a #obn zii @ D A
este -
C *t *r
100
DN
3n care - *  reprezintă c apitalul mprumutat I

t  timpul #e rambursare
r  rata #obnzii

3n situaţia n care intră n rol #urata eprimată n luni % relaţia #evine -

t
C* *r
12
100
DN
3n cazul n care #urata este eprimată n zile % relaţia #evine -

t
C * 360 * r
DN 100

aţă #e rezolvarea #e mai sus % consi#erată #e noi teo retic ă


problematica c$eltuielilor cu #obnzile se nuanţează n con#iţiile n
care nu toate mprumuturile contractate sunt obţinute ncepn# cu
#ata #e 1.,. eerciţiul 8<; .3n cele mai multe cazuri % mprumuturile se
primesc şi nreg istreaz ă n cursul eerciţiu lui ) nanciar . De asemene a %
cre#itele se pot rambursa n mo# eşalonat sau global la epirarea
termenului #e sca# enţă. *a urmare % contabi lita tea c$eltui elil or cu
#obnzile se realizează prin folosirea simultană a #ouă te$nici % cea a
c$eltuielilor #e plată şi respectiv a c$eltuielilor plătite n cursul
eerciţiului.
Pentru a releva aspectele prezentate mai sus se presupune că o
ntreprin#ere contractează la +1.+6. 8<; un cre#it bancar pe termen

30
lung n sumă #e 12.+++.+++ lei % rata #obnzii 2+ G % #urata #e
rambursare 2 ani % n #ouă rate anuale #e 6.+++.+++ lei.
3nregistrările privin# c$eltuielile cu #obnzile n situaţia #e mai
sus se prezintă astfel -

aA c$eltuielile #e plată privin# #obnzile pe eerciţiul 8<; %


7
12.+++.+++ H 2+ G H 12 N 1.'++.+++ lei

*$eltuielile 666
privin# #obnzile N Dobnzi16&2
aferente cre#itelor
bancare
pe termen lung şi me#iu

bA stornarea operaţiei #e mai sus la #esc$i#erea eerciţiului 8< M1;


16&2 N 666
Dobnzi aferente cre#itelor bancare *$eltuielile privin# #obnzile
pe termen lung şi me#iu

cA c$eltuielile privin# #obnzile anuale plătite n eerciţiul 8< M 1; % la


"1 mai % 12.+++.+++ lei H 2+ G N2.'++.+++ lei şi rambursarea ratei #e
6.+++.+++ lei -
162 N 512
*re#ite bancare *onturi curente la bănci
pe termen lung şi me#iu
666
*$eltuielile privin# #obnzile

#A c$eltuieli #e plată privin# #obnzile pe eerciţiul 8<M 1; %


7
6.+++.+++ lei H2+ G H 12 N!++.+++ lei

666 N 16&2
*$eltuielile privin# #obnzile Dobnzi aferente cre#itelor
bancare
pe termen lung şi me#iu
31
eA situaţia n contul 121 ;Pro)t şi pier#ere ; la nc$i#erea eerciţiului
8<M1; se prezintă astfel -

D 121 *
@cA 2.'++.+++ @bA 1.'++.+++
@#A !++.+++
S.D. 1.!++.+++

Fn#e -
5
12.+++.+++ H 2+ G H 12 N1.+++.+++ lei
7
6.+++.+++ H2+ G H 12 N !++.+++ lei
B=B/> 1.!++.+++ lei

fA stornare aoperaţiei @#A la #esc$i#erea eerciţiului 8< M 2 ;

16&2 N 666

Dobnzi
#obnzileaferente cre#itelor bancare *$eltuielile privin#
pe termen lung şi me#iu

gA c$eltuielile privin# #obnzile anuale plătite n eerciţiul 8< M 1; şi


rambursarea ratei #e 6.+++.+++ lei-
6+++.+++ H2+ G N 1.2++.+++ lei
162 N 52
*re#ite bancare conturi curente la bănci
pe termen lung şi me#iu
666
*$eltuielile privin# #obnzile

>a nc$i#erea eerciţiului 8< M 2; % contul 121 8Pro)t şi pier#ere se


prezintă astfel;-

32
D 121 *
@gA 1.2++.+++ @fA !++.+++

S.D. 5++.+++
Fn#e-
5
6.+++.+++ H 2+ G H 12 N 5++.+++ lei .
C/<;ui/<i priin5 s63n;uri</ 163r51;/ .

*$eltuieli privin# sconturile acor#ate n ca#rul relaţiilor #e


#econtare cu clienţii % inclusiv a celor privin# efectele comerciale #e
primit n cazul n care #econtarea lor se face nainte #e termen % se
contabilizează prin relaţia -

66! N '111
*$eltuieli privin# sconturile acor#ate *lienţi
'1"
:fecte #e primit
'61
Debitori #iverşi
511
Ealori #e ncasat
7ărimea scontului @SA este egală cu -

t
Vn * *r
360
SN 100

Fn#e- En  reprezintă valoarea nominală a creanţei


t  timpul n zile

r  rata scontului
C/<;ui/<i priin5 in/s;i?ii </ = n1n6i1r/ 6/51;/ .

33
*$eltuieli privin# titlurile #e plasament ce#ate reprezintă
#iferenţa nefavorabilă ntre preţul #e cesiune şi valoarea contabilă #e
intrare al valorilor mobiliare #e plasament . Se contabilizează prin
formula -

66' N 5+
*$eltuieli privin# investiţiile ,nvestiţii )nancia re pe termen
scurt
)nanciare ce#ate

C/<;ui/<i priin 5 5iK/r/n?/</ 5/ 6urs 1<u;1r .

*$eltuieli privin# #iferenţele #e curs valutar cuprin# #iferenţele


nefavorabile #e curs valutar rezultate n urma lic$i#ării creanţelor şi
#atoriilor n #evize ale ntreprin#erii. *umpărarea sau vnzarea unui
bun n mone#ă străină este nregistrată la un anumit curs #e sc$imb
care poa te ) cursu l #in ziua negocierii % cursu l #in ziua acceptăr ii

comenzii % cursul la #ata transferului #reptului #e proprietate % cursul


#e la #ata facturării sau cursul #in ziua contabilizării facturii .
Diferenţa #intre cursul reţinut pentru contabilizare şi cursul #in ziua
plăţii ? ncasării reprezintă un cştig sau pier#ere nscrisă n venituirile
sau c$eltuielile )nanciare.
3n cazul crean ţelor c$eltuie lile privin# #ifer enţele nefavor abile
#e curs valutar apar n situaţia n care valoarea #e contabilizare #in
momentul #erulării operaţiei este mai mare #ect valoarea la cursul
zilei #in momen tul ncasă rii creanţei . Pentru #atorii % #iferenţele
nefavorabile apar n situaţia inversă.

3n sfera c$elt uielilor  veniturilo r privin# #iferenţele #e curs


valutar se inclu#e şi pier#erile  cştigurile realizate #in evaluarea la
cursul #e la "1.O,,.< a #isponibilităţilor n #evize eistente n casierie
şi a cre#itelor #esc$ise n #evize. *$eltuielile n situaţiile n care cursul

34
la "1.O,,.< este mai mic #ect cel #e la contabilizare % venituri n
situaţia inversă.
Exemplu:
Dacă o ntreprin#ere are n casierie 1 FSD procurat cu "+.+++
lei % iar la nc$i#erea eerciţiului cursul #e sc$imb este #e 2(.+++ lei %
#iferenţa #e 1.+++ lei reprezintă o c$eltuială . Pentru #atorii situaţia se
interpretează n sens invers.

*$eltuielile se nregistrează prin relaţia-


665 N 16
*$eltuieli #in #iferenţe #e curs 3mprumuturi şi #atorii
asimilate
valutar 26!
*reanţe imobilizate
'+
urnizori şi conturi asimilate
'1
*lienţi şi conturi asimilate

665 N '5
*$eltuieli #in #iferenţe #e curs 9rup şi asociaţi
valutar '61
Debitori #iverşi
'62
*re#itori #iverşi
512
*onturi curente la bănci
5"1

*asa
5'1
/cre#itive
5'2
/vansuri #e trezorerie
35
A<;/ 6/<;ui/<i =n1n6i1r/ .

*uprin# toate naturile #e c$eltuieli )nanciare altele #ect cele


nregistrate n celelalte conturi #in această grupă. :emplu %
minusvalorile create ca #iferenţă ntre valoarea contabilă şi valoarea
#e plasament ime#iat negociabile @ #e eemplu bonuri #e tezaurA %
evaluate la valoarea lor pe piaţă.
3nregistrarea care se face n aceste con#iţii este #e forma -

66& N 5+
/lte c$eltuie li )nanciare ,nvestiţ ii )nanciare pe termen
scurt

C3n;1Fi<i;1 ;/1 6/<;ui/<i <3r /;r13r5in1r/ .

*$eltuielile etra or#inare sunt acelea care apar ca urmare a


evenimentelor etraor#inare cum sunt - calamităţile naturale şi
eproprierile unor active.Se poate pune n #iscuţie #acă o
ntreprin#ere care se a0ă ntro zonă supusă frecvent calamităţilor
naturale @ #e eemplu % lngă albia unui ru cu risc #e inun#aţii n
)ecare primăvară A poate consi#era valoarea pier#erilor #e stocuri şi la
pro#ucţia n curs #e eecuţie n categoria c$eltuielilor etraor#inare.
4eamintim că n activitatea etraor#inară sunt cuprinse acele
evenimente sau tranzacţii #istincte #e activităţile curente ale
ntreprin#erii care apar neregulat şi cu frecvenţă re#usă.

Exemplu: 3n urma unor alunecări #e teren % societatea comercială />/


S./. a constatat #istrugerea unei plantaţii #e meri recent intrate pe
ro# % pier#ere evaluată la suma #e 1&.+++.+++ lei .

3nregistrarea contabilă este -

6!1 N 21"'
*$eltuieli privin# calamităţile şi /nimale şi plantaţii
36
alte evenimente etraor#inare .

C 3n;1Fi <i;1;/1 6/ <;ui/<i<3r 6u 1 3r ;i7 ri< / i


pr3ii31n/</ .

Sunt c$eltu ieli #e eploatare % )nan cia re sau ecepţio nale %


ocazionate #e #eprecierea activelor amortizabile şi neamortizabile %
precu m şi cele #eterminate #e constitu irea provizioanelor pentr u
riscuri şi c$eltuieli şi a provizioanelor reglementate.
Delimitarea şi nregistrarea #istinctă a acestei categorii #e c$eltuieli
#e eploatare % )nanciare ecepţionale se ntemeiază pe calitatea lor
#e componentă a capacităţii #e auto)nanţare. Sunt c$eltuieli care nu
generează plăţi pentru activ itatea #e trezorerie. De aceea se mai
numesc şi c$eltuieli calculate.

*ontabilizarea acestor c$eltuieli se face prin relaţia -

66& N 15

*ontabi litatea cu amortiz ările % Provizioan e pentru riscuri


şi
provizioanele şi austarea la in0aţie c$eltuieli
2&
/mortizări privin#
imobilizările
2(
Provizioane pentru
#eprecierea
imobilizărilor

"(
Provizioane pentru #eprecierea
stocurilor şi pro#ucţieie n curs
#e eecuţie
'(
37
Provizioane pentru #eprecierea
creanţelor
5(
Provizioane pentru #eprecierea
conturilor #e trezorerie

C1 uri p1r ;i6 u<1 r/ pri in 5 63n ;1F i<i 1r /1 un 3r 6 /<; ui /<i

63p<// 
Che ltu ieli cu transp ort ul bun uri lor cum păr ate efe ctu ate cu mijlo ace
proprii:

Potrivit soluţiei formulate prin P.*.9. aceste c$eltuieli se


nregistrează #irect n clasa 6 8*onturi #e c$eltuieli; intrn# n
caruselul general al repartizării c$eltuielilor asupra contului #e
rezultat. Deci ele sunt nca#rate n zona costurilor perioa#ei fără a )
recunoscute ca active imobilizate ac$iziţionate sau stocuri. Din punct
#e ve#ere )scal avantaează societăţile comerciale.
= soluţie care #epăşeşte limitele #e mai sus este următoarea -

aA nregis trar ea pe natu ri a c$eltui elil or ocazionate #e eploatar ea


miloacelor #e transport. @combustibili % salarii % amortizări AI

6OO N "OO
*onturi #e c$eltuieli *onturi #e stocuri şi
pro#ucţie n
curs #e eecuţie
'OO
*onturi #e terţi
5OO
*onturi #e trezorerie

bA #econtarea costului serviciului prestat -


38
Q n cazul imobilizărilor ac$iziţionate -

21 N !22
,mobilizări corporale Eenituri #in pro#ucţia #e
imobilizări
corporale .

Q n cazul stocurilor cumpărate -

"OO N !11
*onturi #e stocuri şi pro#ucţie n Eariaţia stocurilor
curs #e eecuţie .

Costurile îndatorării

/şa cum preve#e Stan#ar#ul #e *ontabilitate ,nternaţional nr. 2"


prin c$eltuielile #e mprumut sunt #elimitate - c$eltuielile cu #obnzile
suportate #e o ntreprin#ere n raport cu mprumutul #e fon#uri %
amortismentul primelor #e emisiune sau #e rambursare al titlurilor #e
cre#it % amortis men tul costu rilor accesorii generate #e realizarea
mprumuturilor şi #iferenţele #e curs valutar relative la fon#urile
mprumutate. Pentru contabilizarea acestor c$eltuieli se pot folosi
#ouă tratamente -
-
Bratamentul contabil #e bază. *osturile n#atorării trebuie
nregistrate ca o c$eltuială n perioa#a n care au apărut.
-
Bratamentul contabil alternativ . *osturile n#atorării trebuie
nregistrate ca o c$eltuială n perioa#a n care ele sunt suportate % cu
ecepţia celor care sunt capitalizate.
*osturile n#atorării care sunt #irect atribuibile ac$iziţii %
construcţiei sau pro#ucerii unui active pe termen lung trebuie
capitalizate ca parte a costului
acelui act iv.

39
,/S 2( 8raportarea )nanciară n economii $iperin0aţionste ; %
stabileşte că 8impactul in0aţ iei este % #e obicei % recunoscut n
costu rile n#atorării. :ste in#ecvată retra tarea n cursul aceleiaş i
perioa#e a c$eltuielilor #e capital )na nţate prin mprumuturi şi
capitalizarea părţii #in costurile n#atorării care compensează in0aţia
n timpul aceleiaşi perioa#e. /ceastă parte a costurilor n#atorării este
recunoscută ca o c$eltuială n perioa#a n care costurile au fost
suportate.
,/S 2( 8raporta rea )nanc iară n economi i $iperin 0aţion ste; %
sugerează că % n cazul costurilor #e n#atorare acestea să )e separate
n #ouă componente % una )in# in0aţia @care trebuie recunoscută ca o
c$eltuială A % iar cealaltă reprezentn# costurile reale #e n#atorare
@care trebuie capitalizateA.
*apitalizarea costurilor n#atorării. 3n cazul n care fon#urile sunt
mprumutate special n scopul obţinerii unui activ pe termen lung %
suma costu rilor n#atorării ce pot ) capitalizate pentru acel activ
trebuie #eterminată ca #iferenţă ntre costurile actuale ale n#atorării
generate #e acele mprumuturi n timpul perioa#ei şi orice venit
rezultat #in investirea temporară a acelor fon#uri mprumutate .
 >a #etermin area valorii costu rilor n#atorării ce pot )
capitalizate #ea lungul unei perioa#e % orice venit realizat #in
investi rea acesto r fon#ur i este #e#us #in c$el tuie lile supo rtat e cu
mprumuturile.

Op/r1?ii 63n;1Fi</ priin5 6/<;ui/<i</ .

2&"& O61i3n1r/1 6/<;ui/<i< 3r care cuprin#e-

an gaarea @ e. /provizionarea cu stocuri #e la terţi prin met o#a


inventarului intermitentA.
G N '+1
*lasa 6 8urnizori;
8*onturi #e c$eltuieli;
40
''26
8BE/ #e#uctibilă ;

consumul propriu care se regăseşte n consumurile efectuate pentru


realizarea procesului #e pro#ucţie @respectiv #esfacere A
*lasa 6 N *lasa "
8*onturi#e c$eltuieli; 8*onturi #e stocuri şi pro#ucţie
n curs #e eecuţie;

plăţile care mbracă #ouă aspecte respectiv -


plăţi cu ec$ivalent @prestările #e serviciiA

G N '+
8*onturi #e c$eltuieli; 8*onturi #e terţi;
''26
8BE/ #e#uctibilă;

ără ec$iva lent @#atorii le faţă #e bugetu l statului , asigurările


sociale , alte bugete localeA .

*lasa 6 N ''
8*onturi #e c$eltuieli; 8ugetul statului , fon#uri speciale
şi conturi asimilate;

2 & 2 & I  p u ; 1 r /1 care se realizează prin #econ tarea c$eltuielilor


asupra rezultatelor obţinute-

121 N *lasa 6
8Pro)tşi pier#ere; 8*onturi #e c$eltuieli;

7enţ ionăm că ecepţ ie #e la acea stă regulă fac nregis trăr ile
privin# plusurile #e stocuri prin care se cre#itează c$eltuielile şi se
#ebitează conturile #e stocuri şi #e asemenea materialele obţinute #in
#eclasarea obiectelor #e inventar.

41
*lasa " N 6+"
8*onturi #e stocuri şi 8*$eltuieli privin# materialele #e
pro#ucţie n curs #e natura obiectelor #e inventar; .
eecuţie; .

"&# DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND VENITURILE .

Eeniturile unităţii patrimoniale sunt sume ncasate sau #e ncasat


pentru-
- pentru bun urile liv rate , lucr ăril e eecut ate şi serv iciile presta te

terţilor I
- obligaţii legale şi contractuale #in partea unor terţi I

- alte situaţii ecepţionale I

Pentru stabilirea rezultatului eerciţiului % la venituri se a#augă şi


veniturile #in pro#ucţia stocată @ pe sol# A şi pro#ucţie #e imobilizări şi
#e asemenea cele #in ce#area activelor.
*ifra #e afaceri este totalita tea ven itu rilor #in vnzarea
pro#ucţiei realizate mai puţin re#ucerile comerciale respective
remizele ,rabaturile.
3n cate goria veni turi lor se incl u# att sume le sau valo rile
ncasate sau #e ncasat n nume propriu #in activităţi curente , #ar nu
#iferă ca natură #e veniturile #in aceasta activitate.
/ctivit ăţil e curente sunt oric e acti vităţi #esfăşu rate #e o
pers oană uri#ic ă , ca parte integrantă a obiectului său #e activitate
precum şi activităţile conee acestora.
:lementele etraor#inare sunt veniturile sau c$eltuielile rezultate #in
evenimente sau tranzacţii ce sunt clar #iferite #e activităţile curente şi
care , prin urmare , nu se aşteaptă să se repete ntrun mo# frecvent
sau regulat , #e eemplu eproprieri sau #ezastre naturale.
Eeniturile #in activităţi curente se pot regăsi sub #iferite #enumiri cum
ar ) - vnzări , comisioane , #obnzi , #ivi#en#e.

42
*ontabi litatea venituri lor se ţine pe categor ii #e venitur i , #upă natura
lor , astfel-
aA /ni;uri 5in /p<31;1r/ , care cuprin#-
venituri #in vnzarea pro#uselor , mărfurilor , lucrărilor

eecutate şi serviciilor prestateI


veni turi #in subvenţ ii #e eplo atare , reprezentn# subvenţiile
pentru acoperirea pier#erilor şi pentru acoperirea #iferenţelor #e preţ ,

precu m şi alt e subven ţii @)na nţa rea activită ţii #e cercetare şi alte
)nanţări A #e care bene)ciează unitateaI
alte venitur i #in eplo atarea curentă % cuprin zn# venitur ile #in
creanţe recuperate şi alte venituri #in eploatare.
bA /ni;uri =n1n6i1r/ , care cuprin#-
- venituri #in imobilizări )nanciareI

- venituri #in investiţii )nanciare pe termen scurtI

- venituri #in creanţe imobilizateI

 venituri #in investiţii )nanciare ce#ateI


- venituri #in #iferenţe #e curs valutarI

 venituri #in #obnziI


- venituri #in stocuri obţinuteI

 alte venituri )nanciareI


Sumele colectate #e persoana uri#ică in numele unor terţe
părţi % inclusive n cazul contractelor #e man#ate sau
comision % nu reprezintă venit #in activita tea curentă . 3n această
situaţie , venitur ile #in activita tea curentă sunt reprezentate #e
comisioanele cuvenite.
Suma veni turi lor rezultate #int ro tran zacţ ie este #ete rminat ă ,

#e obicei , printrun acor# ntre vnzătorul şi cumpărătorul ? utilizatorul


activului , ţinn# cont #e suma oricăror re#uceri comerciale.
cA / ni ;u ri / ;r 13 r5 in 1r / @ #e eemplu % #aunele pretinse #e
#eţinătorii #e poliţe n urma pro#ucerii unor calamităţiA.

V/ni;uri 5in n1r/1 5/ Funuri .

43
3n contabilitate , veniturile #in vnzarea bunurilor se nregistrează
n momentul pre#ării bunurilor către cumpărători % al livrării lor pe baza
facturii sau n alte con#iţ ii prevăzute n contract , care atestă transferul
#reptului #e proprietate asupra bunurilor respective către clienţi.
Eeniturile #in vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care
sunt n#eplinite următoarele con#iţii .
- perso ana uri#ică a transferat cumpă rător ului riscurile şi

avantaele semni)cative ce #ecurg #in proprietatea bunurilor I


 persoana u ri#ică nu mai g estionea ză bunuri le vn#ute la n ivelul
la care ar ) făcuto % n mo# normal % n cazul #eţinerii n proprietate
a acestora şi nici nu mai #eţine controlul efectiv asupra lorI
- veniturile şi , respectiv , c$eltuielile ocazionate #e tranzacţie pot

) cuanti)cate.

V/ni;uri 5in pr/s;1r/1 5/ s/ri6ii .

Eeniturile #in presarea #e servicii se nregistrează n contabilitate


pe măsura efectuării acestora .

V/ni;uri 5in 53Fni , r/5//n?/ i 5ii5/n5/ .

Eeniturile #in #obnzi , re#evenţe şi #ivi#en#e se recunosc astfel-


- #obnzile se recunosc perio #ic , n mo# pro porţional , pe măsur a

generării venitului respectiv % pe baza contabilităţii #e angaamenteI


- re#evenţele se recunosc pe baza contabilităţii #e angaamente

conform contractuluiI
#ivi#en#ele se recunosc atunci cn# este stabilit #reptul acţionarului
#e a le ncasa. Ee nitu rile #in reluar ea provizi oanelor se evi#enţiea ză
#istinct n funcţie #e natura acestora.

44
Diminuarea sau anularea constituite se efectuează prin
nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai usti) că menţinerea
provizioanelor constit uite % respect iv are loc realizarea riscului sau
c$eltuiala #evine eigibilă .
*lasi)ca rea veniturilor se face n funcţie #e următoar ele criterii-
- #upă natură%

- #upă obţinerea şi realizarea acestora .

*onturile n care sunt re0ectate operaţiunile privin# veniturile sunt


conturi #in clasa ! 8*onturi #e venituri; care nu sunt conturi #e bilanţ şi
au formule contabile #e pasiv. <ici aceste conturi la sfrşitul perioa#ei
#e gestiune nu prezintă sol#uri. /cest ea se prezintă n #esfă şurare
astfel-

CLASA 1
CONTURI DE VENITURI .

1- CIFRA DE AFACERI .

!+1 Eenituri #in vnzarea pro#uselor )nite


!+2 Eenituri # in vnzarea semifabricatelor
!+" Eenituri #in vnzarea pro#uselor r ezi#uale
!+' Eenituri #in lucrări e ecutate şi servicii prestate
!+5 Eenituri #in stu#ii şi cercetări
!+6 Eenituri #in re#evenţe , locaţii #e gestiune şi c$irii
!+! Eenituri # in vnzarea mărfurilor
!+& Eenituri #in activităţi #iverse

1) VARIAŢIA STOCURILOR
.

!11 Eariaţia stocurilor

1* VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI .

45
!21 Eenituri #in pro#ucţia #e imobilizări necorporale
!22 Eenituri #in pro#ucţia #e imobilizări corporale

15 VENITURI DIN SUBVENŢII DE E.PLOA TARE .

!'1 Eenituri #in subvenţii #e eploatare .


!'11 Eenituri #in subvenţii #e eploatare aferente cifrei #e afaceri .

!'12 Eenituri #in subvenţii #e eploatare pentru materii prime şi

materiale consumabile .
!'1" Eenituri #in subvenţii #e eploatare pentru alte c$eltuieli #in
afară .
!'1' Eenituri #in subvenţii #e eploatare pentru plata personalului .

!'15 Eenituri #in subvenţii #e eplotare pentru asigurări şi protecţia


socială .
!'16 Eenituri #in subvenţii #e eploatare pentru alte c$eltuieli #e
eploatare .
!'1! Eenituri #in subvenţii #e eploatare aferente altor c$eltuieli .

!'1& Eenituri #in subvenţii #e eploatare pentru #obn#a #atorată .

10 ALTE VENITURI DIN E.PLOATARE .

!5' Eenituri #in creanţe r eactivate şi #ebitori #iverş .


!5& /lte venituri #in eploatare .
!5&1 Eenituri #in #espăgubiri , amenzi şi penalităţi .
!5&2 Eenituri #in #onaţii şi subvenţii primite .
!5&" Eenituri #in vnzarea activelor şi alte operaţii #e capital .

!5&& /lte venituri #in eploatare .

1, VENITURI FINANCIARE .

!61 Eenituri #in imobilizări )nanciare .


!611 Eenituri #in titluri #e participare #eţinute la )lialele #in ca#rul
grupului .

46
!612 Eenituri #in titluri #e participare #eţinute la societăţi n afara
grupului .
!61" Eenituri #in titluri #e participare #eţinute la ntreprin#eri asociate
#in ca#rul grupului .
!61' Eenituri #in titluri #e participare #eţinute n ntreprin#eri asociate
#in afara grupului .
!615 Eenituri #in titluri #e participare strategice n ca#rul grupului.
!616 Eenituri #in titluri #e participare strategice n afara grupului .

!61! Eenituri #in alte imobilizări )nanciare .


!62 Eenituri #in investiţii )nanciare pe termen scurt .
!6" Eenituri # in creanţe imobolizate .
!6' Eenituri # in investiţii )nanciare ce#ate .
!6'1 Eenituri #in imobilizări )nanciare #e#ate .
!6'2 *stiguri #in investiţii )nanciare pe termen scurt ce#ate .

!65 Eenituri #in #iferenţe #e curs valutar .


!66 Eenituri #in #obnz . i
!6! /lte venituri )nanciare .

11 VENITURI E.TRAORDINARE .

!!1 Eenituri #in subvenţii pentru evenimente etraor#inare şi altele


similare .

!& E:<,BF4, D,< P4=E,R,=/<: , /LFSB/4: >/ ,<>/J,: .

!&1 Eenituri #in provizioane privin# activitatea #e eploatare .

!&12 Eenituri #in provizioane pentru riscuri şi c$eltuieli .

!&1" Eenituri #in provizioane pentru #eprecierea imobilizărilor .

!&1' Eenituri #in provizioane pentru #eprecierea activelor circulante .

!&15 Eenituri #in fon#ul comercial negative .


!&6 Eenituri )nanciare #in provizioane .
!&6" Eenituri #in provizioane pentru #eprecierea imobilizărilor
)nanciare .

47
!&6' Eenituri #in provizioane pentru #eprecierea imobilizărilor
circulante .
!&& Eenituri # in austarea la in0aţie .

14 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNA T .

!(1 Eenituri #in impozitul pe pro)t amnat .

Con(6$!&!(6('6 "'n!(7#!&o# 8!n '9&o6(6#' .

3n mo#elul continental #e contabilitate % implicit n cel #in tara


noastră % criteriul #e #elimitare şi nregistrare a veniturilor #in
activitatea #e eploatare este cel nceput cu obţinerea pro#ucţiei şi se
continuă cu vnzarea aceleiaşi pro#ucţii sau a mărfurilor cumpărate.
Boto#ată % se consi#eră venituri realizate % n funcţie #e care se
#etermină rezultatul % numai cele #in sta#iul #e vnzare % a#ică #in faza
un#e are loc transferarea #reptului #e proprietate. Eeniturile nelegate
#e vnzări % cum sunt cele )n anciare şi % n unele cazuri % cele
ecepţionale % sunt consi#erate realizate n momentul constatării sau
ncasării % #upă caz.
Bipuri #e nregistrări care intervin sunt -
a)
veniturile #in pro#ucţia stocată % meto#a inventarului permanent-

"" N !11
Pro#ucţia n curs #e eecuţie Eariaţia stocurilor
"'
Pro#use
"6
/nimale

3nregistrarea se face la costurile #e pro#ucţie % sau la preţul


prestabilit %

48
#upă caz. Dacă se face la preţul prestabilit conturilor #e stocuri li se
asociază la intrarea pe #ebit conturile #e #iferenţe n roşu % sau n negru
% #upă caz. Dacă sa a#optat mo#alitatea nregistrării #iferenţelor n
negru % tipurile #e nregistrări sunt -
 #iferenţe nefavorabile % costul #e pro#ucţie este mai mare #ect preţul
prestabilitI

"' N !11
Pro#use Eariaţia stocurilor
"'&
Diferenţe la preţ #e pro#ucţie
"6
/nimale
"6&
Diferenţe #e preţ la animale şi păsări

 #iferenţe #e preţ favorabile % costul #e pro#ucţie este mai mic


#ect preţul prestabilitI

"' N !11
Pro#use Eariaţia stocuril or
"6 "'&
/nimale Diferenţe #e preţ la pro#use
"6&
Diferenţe #e preţ la animale şi
păsări

3nregistrările #e m ai s us s e me nţin ş i n c on#iţiile me to#ei


inventa rului intermiten t % cu #eosebi rea că este evi#enţiat numai stocul
)nal constatat şi evaluat n ca#rul inventarului la cost #e pro#ucţie.
Deci % nu intră n rol conturile #e #ifernţe #e preţ. Boto#ată % la
#esc $i#erea eerciţiu lui )nanc iar pentru stoc uril e iniţial e #eco ntat e
asupra veniturilor se face nregistrarea -

49
!11 N ""
Eariaţia stocurilor Pro#ucţia n curs #e eecuţie
"'
Pro#use
"6
/nimale

b) semifabricatele utilizate pentru consumul propriu se nregistrează


prin relaţiile -
• obţinerea semifabricatelor #in pro#ucţie proprie I

"'1 N !11
Semifa bricate Eariaţia stocurilo r

• transferarea semifabricatelor n gestiunea #e materiale


consumabileI
"+2 N "'1
7aterial e consuma bile Semifa bricate

•consumul acestora I
6+2 N "+2
*$eltuieli cu materialele 7ateriale consumabile
consumabile

c)
veniturile realizate cu ocazia vnzării pro#uselor % lucrărilor %
prestărilor #e servicii şi mărfurilor I

'111 N !+
*lienţi *ifra #e afaceri
''2!
BE/ colectată

şi concomitant % n cazul meto#ei inventarului permanent -

50
• pentru costul #e pro#ucţie sau preţul prestabilit privin# pro#ucţia
stocată vn#ută I
!11 N "'
Eariaţia stocurilor Pro#use
"6
/nimale

Dacă evi# enţa se ţine la pr eţ prestab ilit % conturilo r #e stocuri li se


asociează cele care evi#enţiează #ifernţele ntre costul #e pro#ucţie şi
preţul prestabilit-
Q pentru costul #e cumpărare al mărfurilor vn#ute -
6+! N "!1
*$eltui eli privin# mărfuri le 7ărfur i
Dacă evi#enţa se ţine la preţ #e vnzare % nregistrarea #evine -
6+! N "!1
*$eltui eli privin# mărfuri le 7ărfur i
@costul #e cumpărareA @preţ #e vnzareA
"!&
Diferenţe #e preţ la vnzare
@rabatul aferent preţului #e vnzareA

d)
veniturile #in pro#ucţia #e imobilizări % nregistrarea la costul #e
pro#ucţie-

2+ N !2
,mobiliz ări necorpor ale Eenituri #in pro#ucţia #e
imobilizări
21 ''2!
,mobilizări corporale BE/ colectată
2"
,mobilizări n curs

51
e)
venituri #in subvenţii pentru eploatare primite la eport sau pentru
acoperirea pier#erilor privin# #iferenţele #e preţ la pro#usele
subvenţionate I

''5 N !'1
Subvenţii Eenituri #in subvenţii #e
eploatare
512
*onturi curente la bănci

fA venituri #in creanţele reactivate privin# clienţii şi #ebitorii #iverşi-

'111 N !5'
*lienţi Eenituri #in creanţe
reactivate şi
#ebitori #iverşi
'61
Debitori #iverşi

gA alte venituri #in eploatare % neincluse n pro#ucţia eerciţiului şi #eci


n valoarea a#ăugată-
Q sume le #ato rate #e sala riaţ i privin# #ebitel e % remuneraţi i %
sporuri sau a#aosuri necuvenite şi avansuri neusti)cate -

'2& N !5&
/lte #atorii şi creanţe n legătură /lte venituri #in eploatare
cu personalul

•sumele #atorate #e #ebitori #iverşi % ca urmare a pagubelor


pro#use #e aceştia I
'61 N !5&
Debitori #iverşi /lte venituri #in eploatare

52
•sumele ncasate reprezentn# venituri #in eploatarea curentă %
cum este contribuţia părinţilor pentru creşe şi gră#iniţeI

512 N !5&
*onturi curente la bănci /lte venituri #in eploatare
5"11
*asa

valoarea pier#erilor #in calamităţi % nregistrate iniţial #upă naturalor % iar apoi #econtarea asupra c$eltuielilor ecepţionale % eemplu
stocuri calamitate I
6+ N "OO
*$eltui eli privin# stoc uril e *onturi #e stoc uri şi
pro#ucţie n
curs #e eecuţie

şi -
65& N !5&
/lte c$eltuieli #e eploatare /lte venituri #in eploatare

Con(6$!&!(6('6 "'n!(7#!&o# ;n6n<!6#'

3n cate gori a venitur ilor )nanac iare sunt incluse venitur ile #in -
participaţii % titluri #e plasa ment % imobilizările )nan cia re ce#ate %
creanţele imobilizate % titlurile #e plasament ce#ate % #iferenţele
favorabile #e curs valutar % #obnzile cuvenite % sconturile obţinute şi
alte venituri )nanciare.
Bipurile #e nregistrări care intervin sunt -

aA #ivi #en# ele #e nca sat sau nc asat e % #upă caz % #e ntr eprin#e re
pentru participaţiile la capitalul altor societăţi -

'51 N !61

53
Decontări n ca#rul grupului Eenituri #in imobilizări )nanciare

'61
Debitori #iverşi
512
*onturi curente la bănci

bA #ivi#en#e şi #obnzi #e ncasat sau ncasate #in titluri imobilizate ale


activităţii #e portofoliu I

'61 N !6&
Debitori #iverşi /lte venituri )nanciare
512
*onturi curente la bănci

cA #obnzile #e ncasat sau ncasate % #upă caz % precum creanţele


imobilizateI

26!6 N !6"
Dobn#a aferentă creanţelor legate Eenituri #in creanţe
imobilizate
#e interesele #e participare
512
*onturi curente la bănci
5"11
*asa

#A #ivi#en#e aferente titlurilor #e plasament I

'51 N !62
Decontăr i n ca#rul grupulu i Eenituri #in investiţ ii
)nanciare pe
termen scurt
'61

54
Debitori #iverşi
512
*onturi curente la bănci
5"11
*asa

eA venituri #in titluri #e plasament ce#ate % pentru #iferen ţe ntre preţul


#e cesiune şi cel #e cumpărare I

'61 N 5+
Debitor i #ive rşi ,nve stiţi i )nanc iare pe termen
scurt
512 !6'
*onturi curente la bănci Eenituri #in investiţii )nanciare
ce#ate
5"11
*asa
5+(

Eărsăminte #e efectuat pentru investiţii


fA veniturile #in #iferenţele #e curs valutar % rezultate n urma lic$i#ării
crean ţelor şi #atoriilor n #evize evaluate la cursu l zilei cu ocazia
nc$i#erii eerciţiului )nanciarI

16 N !65
3mprumu turi şi #atorii asimila te Eenituri #in #ifer enţe #e curs
valutar
26!
*reanţe imobilizate

'+
urnizori şi conturi asimilate
'1
*lienţi şi conturi asimilate
'5
55
9rup şi asociaţi
'6
Debitori şi cre#itori #iverşi
51
*onturi la bănci
5"
*asa
5'
/cre#itive

gA #obnzi cuvenite pentru obligaţiuni şi alte tiltluri #e plasamentI

5+&& N !62
Dobnzi la obligaţiuni şi titluri Eenituri #in investiţii
#e plasame nt )nanciare pe termen
scurt

$A veniturile )nanciare #in #obnzile cuvenite pentru #isponibilităţile


#in conturile bancare şi #in cre#itele comerciale-
'51 N ! 66
Decontări n ca#rul grupului Eenituri #in #obnzi
'61
Debitori #iverşi
'!2
Eenituri nregistrate n avans
51&
Dobnzi
R'=6#<>: Problema semnalată n cazul c$eltuielilo r cu #obnzi le
privin# varianta continentală #e contabilizare se menţine şi n cazul
veniturilo r #in #obnzi .3n registră rile #e mai sus pentru #obnzile
evaluate spre a ) ncasate la sfrşitul anului se stornează % iar la
ncasare % n eerciţiul următor % se #ebitează conturile #e trezorerie şi

56
se cre#itea ză conturile veni turilor #in #obn zi .Boto#ată % apreci em că
problema vizează şi veniturile #in #ivi#en#e.

C3n;1Fi<i;1 ;/1 /ni;uri<3r /;r13r5in1r/ .

Eenitu rile etra or#inare pot apărea ca urmare a subven ţiilor


primite pentru eliminarea efectelor calamităţilor % pentru reamplasarea
activităţilor pro#uctive n zone #efavorizate sau pentru
#escongestionarea zonelor urbane aglomerate #ar şi #in #espăgubirile
care nsoţesc eproprierea unor active pentru cauză #e utilitate publică.

Exemplu:
*a urmare a construcţiei unei căi ferate #e utilitat e publică o fşie
#in terenul societătii 7artina S./. a fost epropriat % pentru care
urmează să primească o #espăgubire n valoare #e &++.+++.+++ lei .
3nregistrarea contabilă este-

512 N !!1

*ontur i curente la bănci Eenituri #in subven ţii pentru


evenimente
etraor#inare şi altele similare .

C3n;1Fi<i;1 ;/1 /ni;uri<3r 5in 13r;i7ri i pr3ii31n/ .

Eenituri le #in amor tiză ri şi provizioa ne sunt venitur i calculate %


#eterminate #e reluarea prin #iminuare a provizioanelor pentru
#eprecieri şi a celor reglementate.
Fn venit #in amortiz ări poate interven i numai n mo# ecepţional %
printro sc$imbare #e plan #e amortizare % care necesită #iminuarea
amortizării.
Boate veniturile #in amortizări şi provizioane se contabilizează % #e
regulă % la nc$i#erea eerciţiului )nanciar % n cazul ieşirii activelor
pentru care sau constituit provizioane pentru #eprecieri şi n situaţia
anulării parţiale sau totale a unor provizioane rămase fără obiect.

57
Bipul #e nregistrare privin# veniturile #in amortizări şi provizioane
este-

15 N !&
Provizioane pentru riscuri şi c$eltuieli . Eenituri #in provizioane şi
austarea
la in0aţie .

2&
/mortizări privin# imobilizările .
2(
Provizioane pentru #eprecierea imobilizărilor .

"(
Provizioane pentru #eprecierea stocurilor şi
pro#ucţiei n curs #e eecuţie .
'(
Provizioane pentru #eprecierea creanţelor .
5(

Provizioane pentru #eprecierea conturilor #e


Brezorerie .

O'#6?!7n! <on(6$!&' #!"!n8 "'n!(7#!&' :

3n operaţiunile contabile veniturile se pot grupa n #ouă categorii-

4&"&Cr/1r/1 /ni;uri<3r

 Pro#ucţia  =bţinerea pro#uselor )nit e .

"'5 N !11
Pro#use )nite Eariaţia stocurilor .

"'&
Diferenţe #e preţ la pro#use )nite .

facturarea
58
'11 N G
*lienţi . *lasa !
*onturi #e venituri .

''2!
BE/ colectată .

- 3ncasarea .

*lasa 5 N '11
8*onturi #e trezorerie; 8*lienţi;
@'1" 8:fecte #e primit;A
sau
*lasa 5 N !+'
8*onturi #e trezor erie; 8Eenituri #in lucrări
eecutate
şi servicii prestate;
@!+6 8Eenituri #in re#evenţe%
locaţii #e gestiune şi c$irii;A

4&2 n63rp3r1r/1 /ni;uri<3r :n r/u<;1;/ .

*lasa ! N 121
8*onturi #e venituri; 8Pro)t şi pier#ere;

=rganizarea contabilităţii veniturilor se face pe categorii #e


venituri #upă natura acestora.
*onturile sintetice #e venituri şi #e c$eltuieli se pot #ezvolta pe
conturi analitice % n funcţie #e necesităţile impuse #e anumite
reglementări sau potrivit necesităţilor proprii.

59
*$eltuielile şi veniturile #eterminate #e operaţiunile asocierilor n
participaţie se contabilizează #istinct #e către unul #in asociaţi ,
conform preve#erilor contractului #e asociere.
>a sfrşitul perioa#ei #e raportare % c$eltuielile şi veniturile
nregistrate pe nature se transmit pe baza #e #econt )ecărui asociat n
ve#erea nregistrării acestora n contabilitatea proprie.

CONTABILITATEA REZULTATELOR
Potrivit art.1( alin 1 #in >egea contabilităţii &2?1((1 rezultatele se
#etermină lunar , cumulat #e la nceputul anului.
3n acest sens , conturile #e c$eltuieli şi conturile #e venituri n care
se nregistrează % n funcţie #e natura lor , veniturile , respectiv ,
c$eltuielile se nc$i# , provizoriu % prin rezultatul eerciţiului.
4ezultatul #e)nitiv al eerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă
sol#ul )nal al contului #e pro)t şi pier#ere.
Determinarea lunară a rezultatelor generează realizarea
următoarelor lucrări-
a)
contabi litatea c$e ltuielil or şi venitur ilor obţi nute n cursu l )ecărei
luni şi cumularea lorI
b)
contabilizarea amortizării lunare a imobilizărilorI
c)
contabilizarea provizioanelor #e#uctibile lunarI
d)
#elimitarea lunară a c$eltuielilor şi veniturilor nregistrate n avans
, care poate mbrăca #ouă variante-

#elimitarea c$eltuielilor şi veniturilor ntre eerciţiile anuale .

#elimitarea c$eltuielilor şi veniturilor ntre luni aparţinn# eerciţiului I


4ezultatul brut al eerciţiului este #e fapt #iferenţa ntre veniturile
totale şi c$eltuielile totale. :l se mai poate eprima şi sub forma sumei
#intre rezultatul curent al eerciţiului şi rezultatul ecepţional.

4cN@Eep@MA *CepA@MA@E)n@MA*$)nA

60
4ec NEec M@A*$ec

4bN4*M@A4ec

4bNEtM*$t

/su pra rezulta tului brut al eerciţ iului corect at cu c$eltu ielile
#e#u ctib ile şi cele ne#e#u ctib ile stab ilită prin lege , se aplică cota #e
impozit pe pro)t @25GA pentru unităţile economice. 3n cazul
contribuabililor care #esfăşoară activităţi #e natura barurilor , cluburilor

#e noapte , #iscoteci şi cazino uri , impozitul nu poate ) mai mic #e 5+G


#in veniturile aferente acestor activităţi.

Ip3i;u< p/ pr3=; .

,mpNTGH@4bM*$ne#*$#e#A

4netN4b,mp pr

Fn#e #e fapt
4bM*$ne#*$#e#N4)scal

4ezultatul net al eerciţiului va )-

4netN4b,mp pr

3n cazul microntreprin#erilor impozitul pe suma totală a veniturilor


trimestriale se calculează astfel-

,prN1%5GHUEB

3n acest caz rezultatul net va )-


4netNUEBU*$B,pr

4ezultatu l net al eerciţiu lui este sol#ul contulu i 121 8pro)t şi


pier#ere; cont bifuncţi onal - care n cazul că este cre#itor poartă

61
#enumirea şi #e pro)t #e repartizat , respectiv sume care se #istibuie
potrivit #estinaţiilor legale @reserve , #ivi#en#eA.

*ontabilizarea se va realize astfel -

12( N G
84epartizarea 1+6 valoarea
rezervelor

pro)tului; 84ezerve;
1+12 maorar ea
capitalului
8*apital subscris social; social
11! valoarea
#ivi#en#elor
84ezultatul reportat; participarea
salariatilor la
pro)t , vărsăminte #in
pro)tul net al regiilor

autonome , surse proprii


#e )nanţa re .

"& 4 A+ OR DĂ RI IN TE RN A.I ON AL E PR IV IN D CH ELTU IE LI LE ,


VENITURILE ŞI REULTATELE

V/ni;uri prin pris1 IAS "- $V/ni;uri%

Eenitul este 0u ul brut #e bene)ci i economice primite #e o


societate n cursul activităţilor obişnuite ale acesteia % atunci cn#
acest 0u se materializează n creşteri ale capitalului propriu % altele
#ec t creşte rile #ato rate contrib uţii lor #in partea partici panţilo r la
acest capital propriu.

62
Ealoarea ustă este suma la care poate ) tranzacţionat un activ
sau la
care poate ) #econtată o #atorie #e bunăvoie ntre părţi a0ate n
necunoştinţă #e cauză % n ca#rul unei tranzacţii n care preţul este
#eterminat obiectiv .
Eenitul inclu# e #oar 0uurile brute #e bene)cii economice primite sau
primit #e către societate n nume propriu. Sunt ecluse #in venituri
colectate n numele unor terţe părţi % cum ar ) taele pentru bunuri şi
servicii % BE/ % care nu sunt bene)cii economice #e primire #e către
ntreprin#ere şi nu au ca rezultat creşteri ale capitalului propriu.
Eenitu rile trebuie evaluate la valoarea ustă a milocului #e plată
primit sau #e primit. Suma veniturilor #intro tranzacţie este
#eterminată #e obicei printrun acor# ntre societate şi cumpărătorul
sau utilizatorul activului. :a se evaluează la valoarea ustă a milocului
#e plată primit sau #e primit % ţinn# cont #e suma oricăror re#uceri
comerciale şi a oricăror rabaturi cantitative acor#ate #e societate.
7ilocul #e plată este #e regulă numerarul sau ec$ivalent #e
numerar % iar suma veniturilor este #ată #e suma numărului sau
ec$ ivalentului #e numerar primit sau #e primit. Ealo area ustă a
milocului #e plată va ) #eterminată prin actualizarea tuturor sumelor
#e primit n viitor % utilizn # n acest sco p rata #obnzii aferente
perioa#ei respective. Diferenţa #intre valoarea ustă la #ata
recunoaşterii venitului şi suma nominală a milocului #e plată este
recunoscută ca venit #in #obnzi.
*riteriile #e recunoaştere a veniturilor sunt aplicate #e obicei
separate pentru )ecare tranzacţie % pentru a putea re0ecta realitatea
economică. Eeniturile #in vnzarea bunurilor trebuie să )e făcut n
momentul n care sunt satisfăcute următoarele con#iţii-
aA ntr eprin#er ea a transf erat cump ărătorul ui riscur ile şi avan taele
semni)cative ce #ecurg #in proprietatea asupra bunurilor.

63
bA ntre prin#er ea nu mai gest ionează b unurile v n#ute la n ivelul la
care ar ) făcuto n mo# normal n cazul #eţinerii n proprietate a
acestora şi nici nu mai #eţine controlul efectiv asupra lorI
cA mărimea veniturilor poate ) evaluat n mo# rezonabilI
#A este probabil să )e generate către ntreprin#ere bene)ci i
economice asortate tranzacţieiI
eA costurile tranzacţiei pot ) evaluate n mo# rezonabil.

V'n!(7#! 8!n #'%(6#'6 %'#"!<!!&o# .

/tunci cn # rezulta tul unei tra nzacţii ce implică presa rea #e
servicii poate ) estimat n mo# rezonabil % venitul asociat tranzacţiei
trebuie să )e recunoscut n funcţie #e se#iul #e eecuţie a
contrac tulu i la #ata nc$ i#er ii bilanţu lui. 4ezultat ul unei tran zacţii
poate ) estimat n mo# rezonabil atunci cn# sunt satisfăcute
următoarele con#iţii-
aA suma veniturilor pot ) estimate n mo# rezonabilI
bA este pr obabil ca bene)ciile economi ce asoci ate tranza cţiei să )e
generate către societateI
cA stu#iul #e eecuţie al contractului la #ata #e nc$i#er e a bilanţului
poate ) evaluat n mo# rezonabilI
#A costurile apărute pe parcursul contractului şi costurile #e )nalizare
a contractului pot ) evaluate n mo# rezonabil.
Eenitu rile nu pot ) recunoscute atunci cn# c$eltuielile aferent e
tranzacţiilor respective nu pot ) evaluate n mo# rezonabil % n
asemenea cazuri orice miloc #e plată este recunoscut ca #atorie.
4ecu noaşt erea veniturilo r pe măsur a eecu ţiei contract ului % est e
#enu mită n mo# curent ;meto#a procen tulu i #e eecuţ ie;. Potri vit
acestei meto#e % veniturile sunt recunoscute n perioa#ele contabile n
care sunt prestate serviciile.
Eeniturile #in #obnzi trebuie recunoscute perio#ic% proporţional
pe baza ran#ame ntului efec tiv al acti vulu i. 4an#ament ul efec tiv al

64
unui activ este rata #obnzii necesară pentru actualizarea 0uurilor
viitoarelor intrări #e numerar % aşteptate pe #urata #e viaţa a activului
pentru a egala valoarea contabi lă iniţial a a acestui a. 4e#evenţe le
trebuie recunoscute pe baza contabilităţii #e angaamente % conform
realităţii economice a contractului.

IAS "" CONTACTELE DE CONSTRUC.II

,/S 11 8 C3 n; r1 6; / 5/ 63 ns ;r u6 ?i i% #e)neş te contractul #e


construcţii #upă cum urmează - ; un contract #e construcţii este un
contract negociat n mo# particular pentru construirea unui activ sau a
unei combinări #e active care se a0 ă ntro strnsă inter#epen# enţă n
ceea ce priveşte te$nologia şi funcţionarea sau utilitatea lor )nală;.
Principala problemă n cazul contractelor #e construcţii o
constituie alocarea veniturilor şi costurilor contractuale #e construcţie%
#at )in# că acest gen #e contra cte% #e regulă% se nti n# pe mai mulţi
ani.

V/ni;uri 63n;r16;u1</ .

Eeniturile contractuale trebuie să cuprin#ă următoarele elemente


% n măsura n care este posibil a ) obţinu te şi pot ) evaluate rez onabil
-
 valoarea iniţială a veniturilor agreate n contract şi I
 mo#i)cările apărute pe parcursul #esfăşurării contractului % creanţele
şi plăţile #e stimulare-
aA n limita sumei probabil a ) #eţinută ca venit I
bA care se pot evalua n mo# cre#ibil I
Eenitul contractual este evaluat la valoarea ustă a
contraprestaţiei primite sau #e primit. :valuarea venitului contractual
este afectată #e o multitu#ine #e incertitu#ini care #epin# #e
rezult atul evenime ntelor ulte rioare. :valuările trebui e revizu ite pe
măsură ce incertitu#inile sunt reevaluate şi apar evenimente noi. Prin

65
urmare valoarea veniturilor contractuale poate creşte sau #escreşte #e
la o perioa#ă la alta.

R/6un31;/r/1 /ni;uri<3r i 6/<;ui/< i<3r 63n;r16;u1</

*n# rezultatul unui contract poate ) estimat n mo# cre#ibil %


costurile şi veniturile contractuale trebuie recunoscute #rept c$eltuieli
şi venituri prin raportare la sta#iul #e realizare a contractului respectiv
la #ata bilanţului.
= pier#ere preco nizată n contract ul #e construcţi i trebuie
recunoscută ime#iat ca o c$eltuială.
3n cazul contractului cu preţ ) rezultatul acestuia este estimat
cre#ibil #acă sunt n#eplinite cumulativ următoarele con#iţii-
 venitul contractual este evaluat cre#ibil I
 este posibil ca bene)ciile economice asociate contractului să )e
generate către ntreprin#ere I
 costurile contractuale necesare terminării contractului % precum şi
sta#iul #e n#eplinire a contractului la #ata bilanţului sunt evaluate
cre#ibil I
 costurile aferente contrac tului pot ) i#enti)cate şi evaluate cre#ibil %
astfel nct ele să )e comparate cu estimările prece#ente I
3n cazul contractului 8 cost plus; rezultatul este estimat cre#ibil
#acă sunt n#eplinite cumulativ următoarele con#iţii-
 este posibil ca bene)ciile economice asociate contractului să )e
generate către ntreprin#ereI
costurile contractuale % )e că sunt sau nu rambursabile % pot )
i#enti)cate şi evaluate cre#ibil.
C3n;r16;u< 6u pr/? = este un contract #e construcţie n care
antreprenorul este #e acor# cu un preţ ) @preţ convenit la nceputul
contractuluiA sau cu o rată )ă pe unitatea #e pro#us )nit% contract
care n unele cazuri cuprin#e clauza #e eşalonare a preţurilo r.
C3n;r16;u< 63s; p<us este un contract #e construcţie n care

66
construc torul regru pează cos turile per mise sau alt fel #e)nite % plus
un procent #in aceste costuri sau un onorariu ).

CAPITOLUL II

ORGANIAREA CHELTUIELILOR , VE
VENITURILOR
NITURILOR ŞI
REULTATELE LOR LA SOCIETATEA COMERCIALĂ $GES% S&A&

" DOCUMENTE UTILIATE ŞI (L U IN(ORMATIONAL .

67
Datele şi informaţiile proprii circuitului economic al patrimoniului
sunt consemn ate n ca#r ul #ocu ment elor co ntab ile. P rin şi pe baza
acestor #ocumente se formalizează n scris şi se organizează material
procesele #e culegere % prelucrare % stocare şi transmitere a #atelor.
ormularele folosite ca #ocumente contabile pot ) tipizate şi
netipizate.

2 DOCUMENTE @USTI(ICATIVE .

=peraţiile economice şi )na nciare se consemnează n momentul


efect uării lor n #ocumen tel e usti )cat ive. /şa cum preve#e >egea
*ontabilităţii 8orice operaţie patrimonială se consemneaza n momentul
efectuării ei ntrun act nscris care stă la baza nregistrărilor n
contabilitate % #obn#in# astfel calitatea #e #ocument usti)cativ ;.
Pe această cale se asigură #atele #e mişcare n sistemul informaţional
contabil şi se fun#amenteză nregistrarea proprie contului.

*) Con?!n7(7& 8o<7='n('&o# @7%(!;<6(! "' .

:ste format #in următoarele elemente principale-


#enumirea % numărul şi #ata #ocumentului , #enumirea şi se#iul unităţii

patrimoniale % serviciul şi sectorului , #upă c az , care a ntocmit


#ocumentul , menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei
% #acă est e cazul conţinutu l opera ţie i economice şi )nan ciare % iar
valorile aferente operaţiilor economice şi )na nciare efectuate %
semnăturile persoanelor care răspun# #e efectuarea operaţiilor % ale
celor care avizează şi ale celor n #rept să aprobe operaţiile respective %

alte elemente menite să asigure consumarea completă a operaţiilor n


#ocumentele usti)cative.

** n(o<=!#'6 ! #'&7<#6#'6 8o<7='n('&o# @7%(!;<6(!"' .

68
3n principiu % #ocumentele usti)cative sunt ntocmite la locul #e
muncă n ca#rul căruia se pro#uce operaţia sau participă la nfăptuirea
ei.
3ntocmirea se face pe formulare tipizate sau netipizate % #upă caz % iar
completarea se face manual sau cu te$nică #e calcul. După
completare % #ocumentele usti)c ative sunt supuse operaţiei #e
prelucrare . :a constă n sortarea #ocumentelor pe operaţii % eprimarea
n etalon monetar a mărimii operaţiilor economice şi )nanciare % #acă
este cazul % precontabilizarea prin cumularea mai multor #ocumente
usti)cative şi #eţinerea pe această cale a #ocumentelor centralizatoare
% veri)carea #e formă aritmetică şi #e fon# @legalitatea % realitatea %
oportunitatea % necesitatea şi economicitatea operaţiilor consumate n
#ocument iar n )nal % nregistrarea n contabilitate.

*/ Co#'<(6#'6 '#o#!&o# 8!n 8o<7='n('&' @7%(!;<6(! "' .

:rorile consta tate cu ocazia ntocm irii , veri)cării şi nregistrării


#ocumentelor se corectează prin tăierea cu o linie a tetului sau a cifrei
greşite % n toate eemplarele % şi prin scrierea % #easupra lor a tetului
sau cifrei corecte.
*orectura se con)rmă prin semnătura persoanei sau persoanelor
care au ntocmit #ocumentul usti)c ativ menţionn#use şi #ata
efectuării operaţiei. <u sunt a#mise corecturi privin# #isponibilităţile
băneşti şi alte operaţii prevăzute prin #ispoziţii legale. 3n acest caz %
#ocumentul greşit se anulează fără a se #etaşa #in carnetul respectiv .

Pentru #ocumen tele care consemn ează operaţi i #e pre#ar epr imir e a
valorilor materiale %corectarea trebuie con)rmată prin semnatură % att
a pre#atorului ct şi a primitorului.
3n cazul completării #ocumentelor n sistem informatic corecturile sunt
a#mise numai nainte #e prelucrarea acestora % menţionn#use #ata
corecturii şi semnătura celui care a făcut mo#i)carea. Documentele
nscrise n listele #e erori % anulări sau corecturi % pe baza cărora se fac

69
mo#i)cările n bazele #e #ate % trebuie să )e semnate #e persoanele
mputernicite #e unitatea bene)ciară .

*5 R'&'='n(>#! #!"!n8 <on(6$!&!(6('6 ! %!(76?!!&'


;n6n<!6#' 6&' n(#'#!n8'#!! .

Potrivit preve#erilor art.6 alin 2. #in >egea *ontabilităţii


nr.!2?1((1 precum şi a celorlalte preve#eri legale privin# ntocmirea şi

util izarea formula relor comune şi celor cu regim special utilizate n


activitatea )na nciară şi contabilă% orice operaţie patrimonială se
consemnează n momentul efectuării ei ntrun nscris care stă la baza
nregistrărilor n contabilitate % #obn#in# astfel calitatea #e #ocument
usti)cativ.
Documentele usti)c ative cuprin# , #e regula % următoarele
elemente principale-
- #enumirea #ocumentuluiI

 #enumirea se#iului ntreprin#erii care ntocmeşte #ocumenteleI


- numărul şi #ata ntocmirii acesteiaI

 mentinerea părtilor care participă la efectuarea operaţiei patrimonialeI


 conţinutul operaţiei patrimoniale şi #acă este cazul temeiul legal al
efectuării acesteia I
 #atele cantitative şi valorice aferente operaţiei efectuateI
- numele şi prenumele precum şi semnăturile persoanelor care leau

ntocmit % vizat şi aprobat % #upă cazI


- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor

efectuateI

# REGISTRELE DE CONTA+ILIT ATE

Păstrarea registrelor şi a documentelor justicati!e

Potri vit preve# eril or arti colu lui 25 #in >egea *ontabilit ăţii nr.
!2?1((1 registrele #e contabilitate % precum şi #ocumentele usti)cative
% care stau la baza nregistrărilor n contabilitate % se păstrează timp #e
70
1+ ani % n ar$iva persoanelor prevăzute la articolul 1 #in lege cu
ncepere #e la #ata nc$eierii eerciţiului n cursul căruia au fost
ntocmite % cu ecepţia ştatelor #e salarii care se păstrează timp #e &+
#e ani.
4egistrele #e contabilitate sub forma unor caiete @registre legateA %
)se sau situaţii şi listări informatice ale căror conţinut şi formă
corespun# scopului pentru care se ţin.
De)nit e prin prisma sistemului informaţional contabil registrele #e
contabi lita te reprezint ă #ocumente cu autoru l cărora se realiz ează
nregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor economice şi
)na nciare n contabilitate % furnizn# informaţii privin# situaţia
patrimoniului.
>egea contabi lităţii şi 4egulamentu l privin # aplicar ea acestei legi
prevă#- principalele registre ce se folosesc sunt-
aA registrul urnal
bA registrul inventar
cA registrul cartea mare

/) R'!%(#7& @7#n6& este un #ocument contabi l obli gatoriu


folosit pentru nregistrarea operaţiilor economico)nanciare n or#inea
efectuării lor n timp. ,mportanţa lor consta n cunoaşterea relaului
valoric al opera ţiilor pe o anumită perioa#a #e timp şi usti )car ea
nregistrării lor n contabilitatea sistematică .
= #ată cu sporirea volumului operaţiilor contabile sau #iferenţiat
#ouă categorii #e registre urnal - auiliare şi generale.
4egistrele auiliare capătă forma-
urnalul aprovizionărilorI
urnalul #e ncasări şi plăţiI
urnalul pentru operaţii #iverseI
4egistrul urnal e un centralizator % )in# #estinat re#ării nregistrarii
sintetice pe baza registrelor auiliare.

71
/* R'!%(#7& <6#('= 6#' este folosit p entr u nr egistrar ea şi
grupar ea operaţiilor econo mice şi ) nancia re n raport #e natura lor % iar
n ca#rul )ecărei grupări n or#inea efectuării lor n timp.
:le capătă forme variate % mai #es folosite )in#-
a)
)şel e #e cont pentru operaţi i #iverse utiliza te pentr u evi#enţa
analitica a furnizorilor % a clienţilor % a cre#itorilor .
b)
işe le #e cont pentru valori mater iale folosite pentr u evi#enţa
analitica a valorii materiale.

// R'!%(#7& !n"'n(6# .

4egistrul inventar cuprin#e #ouă parti-


listele #e inventariereI
recapitularea inventaruluiI
3n ca#rul recapitulării #atele prelucrate #in listele #e inventariere sunt
grupate pe structurile patrimoniale #e activ şi cele #e #atorii.

4 DOCUMENTE CONTA+ILE DE SINTEĂ


Documentele contabile #e si nteză sau situaţiile )n anciare
reprezintă un sistem #e in#icatori economico)n anciari ce
caracterizează situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute.
Documentele #e sinteză şi raportare se compun #in-
bilanţul contabil @contul situaţiei patrimoniale A
contul #e rezultate @contul #e pro)t şi pier#ereA
anea la bilanţ
- raportul #e gestiune

' RECONSTITUIREA DOCUMENTEL OR .

/re loc n cazul n care sunt pier#ute % sustrase sau #istruse.


=peraţia #e reconstituire are loc n termen #e "+ #e zile cu respectarea
72
normelor stabilite #e lege prin legislaţia contabilă . Pentru reconstituire

se ntocmeşte pentru )ecare caz n parte cte un #osar #istinct.


3n cazu l n care #ocu mentul contabi l eman ă #e la altă unitate %
reconstituirea se face #e către acesta la cererea scrisa a con#ucătorului
unităţii solici tante. Fnitatea emiten tă va trimite la cel mult 1+ zile #e la
primirea cererii % actul reconstituit % unitaţii solicitatoare.
3n cazul găsirii ulterioare a srcinalului #ocumentelor pier#ute sau
sustr ase actul reconst itu it se anulează pe baza unui proces verbal
mpreuna cu care se ataşează la #osarul #e reconstituire.

 (ORMELE DE CONTA+ILIT ATE .

ormele #e contabilitate a#optate n ca#rul noului sistem contabil


al ntreprin#erii sunt-
forma clasică
forma centralizată sau pe urnale multiple
forma maestruşa$
H 3n ca#rul tuturor formelor #e contabilitate se folosesc % n principal
aceleaşi genuri #e registre-
registrul urnal
registrul monetar
registrul carteamare
balanţa conturilor

,) Fo#=6 8' <on(6$!&!(6(' <&6%!<> %67 @7#n6&7& 7n!< .

Se aplic ă n  ntrepri n#erile mici un#e vol umul operaţ iilor ce pot )
nregistrate zilnic este limitat % fără a ) necesară #iviziunea muncii
contabile. Se utilizează ntro forma corelată urmatoarele
registre - jurnalul unic , pentru nregistrarea cronologicăI cartea mare ,
pentr u evi#enţa sistematică şi analiti căI registrul in!entar, pentru
inventa rierea patrimon iuluiI balanţa contur ilor, pentru centralizarea şi

73
veri)carea perio#ică a eactităţii #atelor şi situ aţii le nancia re, pentru
sint etiz area informaţi ilor privin# situ atia patrimo niului şi rezulta tele
obţinute.

,* Fo#=6 8' <on(6 $!&!( 6(' <'n(#6&!6(> %67 ' @7#n6&'
=7&(!&' .

4eprezi ntă un sistem #e urna le şi cărţima ri a#apta te #iviziu nii

muncii contabile n con#iţi ile creşter ii şi repetab ilit ăţii volumului #e


operaţii. 3n această situaţie urnalul unic este nlocuit cu un sistem #e
urnale auiliare @#enumite şi analitice A % structurate pe tipuri #e
operaţii repetitive. Boto#ată % )ecare tip #e urnal trebuie să corespun#ă
unui singur cont care să )e #ebitat sau cre#itat prin #ebitul sau cre#itul
a o serie #e alte conturi.
Exemplu - urnalul pentru vnzări este pentru #ebitul contului
8*lien ţi;. 3n cazul aprovizion ăril or % urnalul va ) pentru cre#it ul
contului 8 urnizori;.
3n general % se uti lizeaz ă următo arele u rnale a uilia re - ur nalul

pentru vnzări % urnalul pentru aprovizionări @cumpărări A% unul sau mai


multe urnale #e trezorerie @operaţii #e casă % opera ţii bancare A %
urnalul pentru operaţii #iverse. Pentru )ecare tip #e urnal se creează o
car te" mar e ana lit ică ce gru pează şi nregistrează pe #ebit şi cre#it
operaţiile speci)ce contului n cauză .
Remarcă# 3n cele mai multe cazuri registrele cartemare auiliară
se circumscriu numai la evi#enţa analitică a clienţilor şi furnizorilor
>a sfrşitul )ecărei luni se fac operaţii #e report şi #e nc$i#ere a
urnalelor analitice. 3n acest scop % toate nregistrările #in urnalele
analitice sunt grupate şi nsumate la nivel #e cont sintetic % )in #

transcrise n urnalul unic #enumit jurnalul general sau centrali$ator#


3nregistrările efectuate n urnalul centralizator sunt apoi
transcrise n carteamare generală #esc$isă pentru )ec are cont
sintetic % cu structura similară celei #in sistemul clasic. Sistemul #e

74
contabi litate centaliza tă se regăs eşte prin formele #e contabil itate pe
jurnale şi cea maestru"sah#

,/ Fo#=' 8' <on(6$!&!(6(' ' @7#n6&' 6&!<6(' n


<on(6$!&!(6('6 8!n Ro=n!6 .

Brăsăt ura #e bază a acest ei forme #e conta bilitat e este cea a


folosirii urnalelor multiple pentru nregistrarea cronologică şi

sistematica numai n cre#itul conturilor #ezvoltat pe conturi


corespon#ente #ebitoa re. Prin cen tra lizarea şi cumularea #ebitului
)ecarui cont ce se regăseşte n #iferite urnale % n funcţie #e conturile
cre#ito are cu care are corespon#enţa % se realizează nregist rarea
sist emat ică n cart eam are la sfrşit ul lunii , pentru rulaul #ebitor al
contulu i respec tiv . ormularele folosite in ca#rul acestei forme #e
contabilitate sunt - urnalele multiple % situaţiile pentru #ebitul unor
conturi şi carteamare.
Lurnalele multiple servesc la nregistrarea cronologică şi
sistematică proprie cre#itelor conturilor sintetice % iar n unele cazuri şi

pentru conturile analitice. 3nregistrările n urnale se fac n tot cursul


lunii sau numai la sfrşitul lunii% #irect pe baza #ocumentelor
usti)cative .
Pentru unele conturi % pe langă urnalul privin# operaţiile #e #ebit I
eemplu-pentru #ebitul conturilor #e casă şi #ebit.
*onta bilitat ea analitica se ţin e #irect pe urnale @pentru unele
conturiA sau cu autorul altor formulare specializate n acest sens @)şe
#e cont analitic pentru valori materiale % )şe #e cont pentru operaţii
#iverseA.
*arteam are se utilize ază pentru stab ilir ea rula elo r lunare şi a

sol#urilor pe conturi sintetice #in planul #e conturi.


Pe baza urn alelor multiple #esc$ise pentru cre#itul conturil or se
ntocmeşte registrul urnal general. 3n acest scop formulele contabile
@articole contabile A

75
centralizatoare se stabilesc #irect pe baza urnalelor multiple. Pe baza
urnalului general se fac nregistrările n carteamare folosin# ca mo#ele
#e formulare registrele cartemare şa$ sau )şa #e cont pentru operaţii
#iverse.

,5 Fo#=6 8' <on(6 $!&!(6(' =6 '%( #o%6 %67 ' <on( 7#!
<o#'%on8'n(' .

Brăsătura #e bază a formei #e contabilitate maestrusa$ este cea a


#ezvolt2rii pe conturi corespon#ente att a rulaului #ebitor ct şi a
celui cre#itor al conturilor sintetice. 3n ceea ce priveste contabilitatea
analitică % aceasta capătă #iverse structuri n raport #e meto#ele
folosit e pentru evi#enţa activelor şi pasivelo r % evi#enţa şi calculul
conturilor şi rezultatelor.
3nainte #e a ) nreg istrate % #ocumen tele usti)cative sunt supuse
prelucrării contabile @sortarea pe feluri #e operaţii % veri)ca re %
evaluare% control A. Dacă pentru acelaşi fel #e operaţii eistă mai multe
#ocumente usti)cative % acestea se totalizează zilnic sau la perioa#e
scurte cu autor ul formu larelo r #e tipul #ocu ment cumul ativ % ntocmit
)e pentru #ebitul % )e pentru cre#itul contului care re0ectă asemenea
operaţii. Pentru nregistrările care nu au la bază #ocumente cumulative
se ntocmesc note #e contabilitate.
Principalele formulare care se utilizează sunt- urnalul #e
nregistrare % )şa sintetică şa$ % balanţa conturilor şi registrele auiliare
folosite pentru evi#enţa analitică .
regist rul urnal este folosit pentru nregistra rea cronolo gică a
operaţi ilor economice şi )nanci are şi stab ilir ea rula ulu i lunar al
acestora.
carteama re şa$ @cu contur i cores pon#en teA serveşte la evi#en ţa
sintetica a operaţiilor economice şi )nanciare. /tt pentru #ebitul % ct
şi pentru cre#itul )ecărui cont sintetic se foloseşte acelaşi mo#el #e
)şa.

76
regist rele #e contabi lita te analitică capătă forma )şelor #e cont
analitic pentru valo ri materiale % )şelor #e cont pentru operaţii #iverse %
situaţiilor şi altor formulare speci)ce folosite n acest scop.
balanţ a conturil or se ntocmeşt e lunar pe baza )şelor sintetice şa$.
3n ca#rul său se stabilesc sol#urile şi rulaele cumulate #e la nceputul
anului% pentru )ecare cont sintetic n parte. De asemenea % pe baza
nregistrărilor #in contabilitatea analitica se ntocmesc balanţe lunare
pentru conturile analitice.
,0 Fo#=6 8' <on(6$!&!(6(' !nfo#=6(!<> .

4eprezin tă a#ap tarea formelo r #e contabi lita te prezent ate mai


nainte prin folosirea te$nicii electronice #e calcul. *iclul contabil #e
prelucrare a #atelor are la intare n calculator formula contabilă . Pe baza

ei % se clă#eşte ntregul sistem #e stocare şi prelucrare a #atelor. Pe


baza #atelor intro#use n calculator se e#itează obligatoriu registrul
urnal care constituie evi#enţa cronologică . /celaşi urnal serveşte şi la
veri)carea şi vali#area #atelor intro#use in calculator.
:#itar ea regist relor carteamar e este % #upă caz % obligato rie sau
faculta tivă% n raport cu #ecizi a utilizatorulu i #e sistem informati c. Dacă
se reţine varianta facultativă % registrele sunt e#itate selectiv la cererea
consumatorului #e informaţie.

) METODOLOGIA DE LUCRU (OLOSITĂ N UNITATE .

7ateria primă % materialele şi piesele #e sc$imb recepţionate n


#eozitul #e materiale al S.*. 9:S S./. sunt veri)cate şi se ntocmesc <,4
 urile @note #e intrare  recep ţie A n termen #e '& ore % nreg istrn#u 
se cantităţile intrate n )şele #e magazie I gestionarul acor#ă co#ul
corespunzător articolului iar contabilul l va nregistra n una #in
categoriile următoare -
 materii prime @i#enti)cate #irect pe pro#us A
 materiale auiliare @i#enti)cat pe )ecare pro#us A

77
 piese #e sc$imb @i#enti)cat pe acelaşi utila A
 ambalae
 materiale consumabile
8Pro#ucţie; pe b aza n ormelor #e c onsum şi a ca ntităţii # e
pro#ucţie ce urmează a se realiza n luna respectivă % ntocmeşte )şele
limită cu consumul speci)c #e materii prime şi materiale #e ambala %
pe care le transmite la nceputul lunii )ecărei secţii. Pe baza acestor
)şe limită % )ecare secţie ri#ică n cursul lunii #e la #epozite necesarul
zilnic #e materii % evi#enţa cantităţilor ri#icate )in# ţinute cu aceste
)şe. >a sfrşitul lunii se stabileşte consumul total #e materii prime
pentru )ecare )şă limită şi se operează n )şa #e magazie. Pentru
consumul #e materiale % )ecare secţie ntocmeşte bon #e consum pe
baza căruia ri#ică #e la magazie necesarul pentru procesul #e
pro#ucţie.
>a #epozitul #e materiale se operează pe calen#ar bonurile #e
consum şi )şele limită % ntocmin#use o situaţie #e consum ce se
nregistrează la biroul #e contabilitate.
3n ca#rul comp arti ment ului contabi lita te sunt veri)cate aceste
situaţii #e consum cu bonurile #e materiale folosite şi se nregistrează
n regstrul urnal.
Lurnalul consumurilor se ţine n or#ine cronologică căutn# #irect
)ec are material att n contul contabilităţii #e gestiune ct şi n
conturile contabilităţii generale. Pe baza urnalelor se ntocmesc
balanţele #e veri)care pe secţii % pe baza cărora s eVace postcalculul.
Pentru buna #esfăşurare a activităţii societăţii se mai efectuează o
seri e #e c$el tuie li car e sunt #eco ntat e pe bază #e factu ră emisă #e
către furnizori.
işa consumu rilor miloac elor #e transpor t se ţine pe )ecare miloc
#e tra nsport % urmn# ca totalul c$eltuielilor eVec tive colecta t #in
)ecare )şă să )e egal cu totalul c$eltuielilor #e transport.

78
1) P6#(!<7&6#!(>?! #!"!n8 8o<7='n('&' #!=6#'
@7%(!;<6(!"' 7(!&!6(' 8' %o<!'(6(' .

Q )şa #e cont pe ntru oper aţiile #i verse  serve şte la ţine rea ev i#enţei
anlitice a conturilor #e clienţi % furnizori % #ebitori % cre#itori @la unitatea
care utilizează forma #e nregistrare maestroşa$ A .

H balanţa #e veri)care e folosită la -


Q veri)carea eactităţii nregistrării .
Q controlul concor#anţei #intre contabilitatea sintetică şi analitică
Q intocmir ea @raportăril or trimestria le A bilanţ ului anual precu m şi a
conturilor #e pro)t şi pier#ere .
 4egistrul urnal .
Q #ocume nt obligator iu #e nreg istrar e cronolog ică şi sistemati că a
mişcării patrimoniului unităţii .
Q proba #e litigi .
1 c$itanţ a )scală  serveşte c a #ocumen t #e #e#u cere a BE / n cazul
cumpărării #e bunuri şi prestărilor #e servicii cn# plata aceasta se face
n numerar #ocument % n cazul n care unii agenţi economici sunt scutiţi
#e obligaţia emiterii unei facturi potrivit legii% #ocumente usti)cative
#e nregistrare n contabilitateI
2 c$it anţa  #ocument usti )cat iv pen tru #ep unerea une i sume n
numerar la casieria unităţii şi #e nregistrare n urnalul #e casă şi n
contabilitateI
5 fact ura )sca lă  este un #o cume nt pe baz a căru ia se nt ocme şte
instrumen tele #e #econtar e a pro#uselor şi mărfuri lor livrate % lucrăril or
eecutate sau serviciilor prestateI
 #ocument #e nsoţire a bunurilor livrate pe timpul transportului I
 #ocument usti)cativ #e nregistrare n contabilitatea furnizorului şi a
cumpărătoruluiI
 #eclaraţia impunere a pro)tului impozabil pentru combustibilii mari 
serveşte la calculul pro)tului impozabil şi a impozitului pe pro)t către
contribuabilii mariI

79
 #eclaraţia pentru stabilirea impozitului pe clă#iri şi #e alte construcţii
şi a taei pentru folosirea terenului proprietate #e stat n cazul
contribuabililor persoanelor uri#iceI
 #eclaraţia pentru scoaterea #in evi#enţă a miloacelor #e transport.

- N RE GI ST RĂ RI CO NTA+ IL E PR IV IN D CH ELTU IE LI LE N
CADRUL SOCIETĂ.II $GES% S&A&

1 Se bagă n consum materii prime


W6+1N"+1X & 000000

2 Se nregistrează uzura materialelor #e natura obiectelor #e inventar


W6+"N"+"X 6+++++

". Se ac$ită factura energiei electrice şi apei % BE / 1( G

G N5"11 2"&++++
6+5 2++++++
''26 "&++++
'. Se nregistrează scă#erea #in gestiune a mărfurilor vn#ute I

G N "!1 12 000000
607
1+ 000000
"!& 1+++++ 0
''2& 1+++++ 0

5. Societatea efectuează c$eltuieli cu combustibilul % materiale pentru


ambalat şi piese #e sc$imb conform facturilor terţilor % BE/N1(G

5.1 G N '+1 '!6+++


6+22 '+++++
''26 !6+++

5.2 G N '+1 5(5+++


80
6+2" 5+++++
''26 (5+++

5." G N '+1 "5!+++


6+2' "+++++
''26 5!+++

6. 3nregistrarea c$eltuielilor #e protocol % reclamă şi publicitate I

G N '+1 (52+++
62" &+++++
''26 152+++

!. 3nregistrarea c$eltuielilor cu transportul I

G N '+1 1+!1+++
62' (+++++
''26 1!1+++

&. 3nregisrarea c$eltuielilor poştale % fa şi telefon I

G N '+1 !1'+++
626 6+++++
''26 11'+++

(. 3nregistrarea comisionului pe baza etrasului #e cont I

W62!N5121X " 00000


1+. 3nregistrarea c$eltuielilor cu salariile personalului

W6'1N'21X 1&++++++
11. Se nregistrează */S @2" , ""G A

W6'51N'"11X 1!1++++

81
12. Se nregistrează şomaul @1GA

W6'52N'"!1X 1&++ 00

1". Se nregistreză */SS @6%5GA

W6'5"N'"1"X 11! 0000

Se nregistrează nc$i#erea conturilor #e c$eltuieli -


121 N G '5'6 0000

6+1 & 000000

6+" 6 00000
6+5 2++++++
6+! 1++ 00000

6+22 '+++++
6+2" 5+++++
6+2' "+++++
62" &+++++
62' ( 00000

626 6 00000

62! "+++++
6'1 1& 000000

6'51 1!1+ 000

6'52 1&++ 00
6'5" 11!+ 000

* NR EG IST RĂR I CONT A+I LE PRIV IND VEN ITU RI LE N CA DRU L

SOCIETĂ.II $GES% SA
.

1 . Se obţin pr o#use )nite conform #ocumentului 8bon #e pre#ar e; I

W"'5N!11X &++++++

82
2. >ivrare pr o#use )nite către clienţi cu #ocumentul 8factură; I

'11N G 1+115+++
!+1 &5+++++
''2! 1615+++

3.
Enzare mărfuri cu #ocumentul 8c$itanţă )scală ;I

5"11N G (52++++
!+! &++++++
''2! 152++++

'. >ivrare ambalae cu #o cumentul 8aviz #e nsoţire % BE/ 1( G ; I

'1&NG 6+++++
!+& 5+++++
''2& 1+++++

5. 3nregistrarea realizării n atelierul propriu #e tmplăriea a unor


bopaleţi pentru epe#ierea pro#uselor I

212 N !22 (++++++

6. 3nregistrarea subvenţiei #e la stat #e "++++++ lei pentru acoperirea


pier#erilor la pro#usele subvenţionate şi urmează să primească o
subvenţie #e 2++++++ lei pentru acoperirea creşterilor #e preţ estimate
n trimestrul următorI

G N !'1 5++++++
5121 "++++++

''5 2++++++
!. Se nregistrează venituri #in vnzarea activelor I

'11N !5&" 2++++++

83
&. 3nregistrarea #obnzii aferente mprumuturilor acor#ate pe termen
lung pe baza etraselor #e cont .

26!&N!6" 5++++++

(. 3nregistrarea veniturilor #in #iferenţele #e curs valutar .

5'12 N !65 "++++++

1+. 3nregistrarea veniturilor #in #obnzi la #isponibilităţile #in bancă .

W5121N!66 X 5++++++

"0 NREG ISTR AREA CONT A+ILI TĂ.II PRIV IND CONT URIL E DE
REULTATE  N CAD RUL S OCIETĂ.II $GES% SA .

1. Se nregistrează nc$i#erea conturilor #e c$eltuieli .

121 N G '5'6++++
6+1 &++++++
6+" 6+++++
6+5 2++++++
6+! 1+++++++
6+22 '+++++
6+2" 5+++++
6+2' "+++++
62" &+++++
62' (+++++

626 6+++++
62! "+++++
6'1 1&++++++
6'51 1!1++++
6'52 1&++++
84
6'5" 11!++++

2. Se nregistreză nc$i#erea conturilor #e venituri .

G N 121 5"++ 0000


701
&5+ 0000
707
&+ 00000
708 5 00000
!11 &++ 0000
!22 (+ 00000
!'1 5++++++
!5&" 2 000000
!6" 5++++++
!65 "++++++
!66 '++++++

3n urma operaţiilor prezentate este stabilit rezultatul sub formă #e

pro)t ca #iferenţă ntre venituri şi c$eltuieli -

P4=,B N E:<,BF4,  *C:>BF,:>,


B=B/>: B=B/>:
P4=,B N 5"++++++  '5'6++++ N !5'++++ lei

,7P=R,BF> P: N P4=,B H *=B/ D: ,7P=R,B/4:


P4=,B ,7P=R/,>

,7P=R,BF> P: N 1&&5+++

P4=,B
3nregistrarea impozitului pe pro)t -
6(1 N ''1 1&&5+++

85
4epartizarea c$eltuielilor cu impozitul pe pro)t

121N 6(1 1&&5+++

CAPITOLUL III

ANALIA INDICATORILOR SPECI(ICI


.
.

CHELTUIEL
TUIE LILOR
ILOR ,, VE
VENI
NITU
TURILOR
RILOR ŞI REULTATULUI

" NECESITA TEA ANALIEI

86
3n sco pul cun oaşte rii fenomenelor şi proceselor economice %
apare necesară analiza care nseamnă o meto#ă #e cercetare bazată
pe #escompunerea unui obiect sau a unui fenomen n părţile sale
componente % n elementele sale simple. *u autorul meto#elor
speci)ce #omen iului se cerceteaz ă )eca re parte compo nentă % se
stabilesc relaţiile #e cauzalitate factorii care le generează % se
formulează concluzii şi se conturează ca#rul activităţii viitoare.
/nal iza economi ca cercete ază acti vităţil e sau fenomenele #in
punct #e ve#ere economic % respective al consumului #e resurse şi al
rezulta telor obţin ute. :senţialul n analiza eco nomică l constitu ie
luarea n consi#erare a relaţiilor structural funcţionale şi a celor #e
cauzăefect.

2 In5 i61 ;3r i u;i< i 1;i :n 1n1< i 1 /63 n3 i6 3=n 1n6 i1r 7 1
6/<;ui/<i <3r , /ni;uri<3r i r/u<;1;/<3r .

Pentru caracterizarea #imensiunii activităţii ntreprin#erii % pentru


aprecierea rezultatelo r şi urmăr irea performanţ elor sale comer ciale se

folosesc in#icatorii-
cifra #e afaceriI
pro#ucţia eerciţiuluiI
mara brută I
valoarea a#augatăI

2& " An1<i1 6iKr/i 5/ 1K16/ri .

*ifra #e afaceri reprezintă un in#icator esenţial pentru precizarea


loculu i societăţi i comer ciale n sectorul #e activitat ea poziţiei acesteia

pe piaţă a capacităţii #e a lansa şi #ezvolta activităţi pro)tabile.


*ifra #e afaceri reprezintă suma totala a veniturilor #in operaţiuni
comercia le efectua te #e o )rm ă respecti v vnzarea #e mărfuri şi
pro#use % ntro perioa#ă #e timp #eterminată . 3n cifra #e afaceri nu se
inclu# venituri )nanciare şi veniturile ecepţionale.
87
:lementele principale care #imensionează volumul #e activitate şi #e
care #epin#e mărimea cifrei #e afaceri sunt-
capacitatea #e pro#ucţieI
resursele @umane % )nanciare % materialeAI
cererea #e pro#useI

Printre in#icatorii cifrei #e afaceri se numără-

mo#i) carea absolută a cifrei #e afaceriI


*/N*/1*/+

ritmul #e creştere a cifrei #e afaceriI


CA1
*/N * 100
CA0

cifra #e afaceri corectată I


CAabs
* 100
1
*/*N I
0

rata reală a cifrei #e afaceriI


1 + CAabs
1
*/N 1 + Ip 0

rata #e creştere a cifrei #e afaceriI


CAn − CAn − 1
rcN * 100
CAn − 1

*/n N cifra #e afaceri a anului curent


*/n1Ncifra #e afaceri a anului prece#ent

2&2 Pr35u6?i1 //r6i;iu<ui


Pro#ucţia eerciţiului cuprin#e performanţel e activită ţii #e
1.
pro#ucţie. *aracterizează activitatea totala a ntreprin#erii şi are
n componenţa-

88
pro#ucţia vn#utăI
pro#ucţia stocatăI
pro#ucţia #e imobilizăriI

Pe N EvpMEpsMPi un#e-
Evp N venituri #in vnzarea pro#ucţieiI
Eps N variaţia pro#ucţieiI
Pi N pro#ucţia #e imobilizăriI

2&# M1r1 Fru;7 .

7ara brută sau mara costurilor variabile se calculează ca


#iferenţă ntre preţul #e vnzare şi costul variabil .
3n cazul societăţii 9:S S./. S*Y,:<, este folosită n analiza economico
)nanciara mara brută #in vnzări-
7b N pro)t brut vnzări?cifra #e afaceri
7ara comercialaNvz. mf. c.mf.v. un#e-
Ez. mf. N venituri #in vnzarea mărfurilorI
*. mf. v.Ncostul măr furilor vn#ute

2&4 An1<i1 1<3rii 157u>1;/ .

Ealoarea a#au gată este unul #intre in#icat orii semni)cat ivi ai
activită ţii nt reprin#erii. Ealoarea a#augată eprimă creşt erea #e
bogăţie care se obţine prin activiatea te$nicopro#uctivă . :primn#

aportul ntreprin#erii n ca#rul pro#ucţiei #e bunuri şi servicii %


valoarea a#augată permite apreci erea structur ii şi met o#elo r #e
pro#ucţie #e bunuri ale ntreprin#erii % prin interme#iul gra#ului #e
integrare @ ca raport ntre valoarea a#augată şi pro#ucţia

corespunzăto are sau cifra #e afaceri A% precum şi #ezvoltarea sau


regresul activităţii ntreprin#erii.
Ealoarea a#augată se #etermină prin #ouă meto#e-
aA meto#a sintetică potrivit căreia #in pro#ucţia eerciţiului @ZeA se
sca# consumurile interme#iare @*iA-
89
E/ N Ze  *i sau
E/ N Ze  *i M 7c @pentru activitate #e comerţA
bA meto#a a#itivă sau #e reparti ţie care are n ve#ere nsumarea
următoarelor elemente-
c$eltuieli cu personalul salariatI
impozite şi taeI
amortizareaI
#obnzi şi rezultatul eerciţiuluiI

,n#icatori privin# #inamica valorii a#ăugate-


mo#i)carea absolută a valorii a#ăugate-
E/NE/1E/+

ritm #e creştere-
VA1
E/N VA0 * 100

rata #e creştere a valorii a#ăugate-


VA1 − VA0
* 100
E/N VA0

2&' A<? i in 5i 61; 3ri sp/ 6i =6i /n i;u ri< 3r , 6 /<; ui /<i <3 r i
r/u<;1;/<3r
S,D9  presupune componente ale conturilor #e pro)t şi pier#ere

*$eltui eli #e eploatar e Eenituri #in


4ezultatul #in eploatare :ploatare

*$eltuieli Eenituri ) nanciare


inanciare 4ezultate )nanciare
*$eltuieli ecepţionale Eenituri
4ezultate ecepţionale :cepţionale

90
*onturile #e rezultate se #escompun n trei blocuri #e importanţa
inegala-
#e eploatareI
)nanciareI
ecepţionaleI
2&  An 1< i  1 s 3< 5 u ri < 3r i n /r / 5 i1 r/ 5/ > /s ;i u n / s i
r/;r1;7ri</ p3siFi</ .

1 4ezultat ul eplo atării @4: A care se obţin e ca #ifernţa #intre


veniturile şi c$eltuielile #e eploatare.
4:NEepl  *$ epl

3n cazul sol#urilor interme#iare #e gestiune % rezultatul eerciţiului se


formează astfel-
4:Nva loarea a#ăuga tă Msubven ţii pentru eplo atare 
impozite% tae şi vărsăminte asimilate  c$eltuieli cu personalul.

4:Ne ce#ent brut #in eplo atare @::A M alte venituri #in

eploatare  c$eltuieli privin# amortizări şi provizioane  alte c$eltuieli


#in eploatare.

2 4ezul tatu l curent al eerciţiu lui reprezintă #iferenţa #intre


venitur ile curente @ven itur i #in eploat are M venitur i )nanci areA şi
c$eltuieli curente @c$eltuieli #e eploatare M c$eltuieli )nanciare A.

" 4ezultatul eerciţiului naintea imozitării  format #in


rezultatul curent la care se a#augă rezultatul ecepţional.

' Pro)tul impoz abil reprezintă rez ultatul e erciţiu lui nain tea
impozitării la care se a#augă #epăşirile faţă #e nivelurile legale la
unele categorii #e c$eltuieli şi se sca# re#ucerile )scale prevăzute
@ re#ucerea impozitului pe pro)t n cazul investiriiA.

91
5 4ezult atul eerciţiu lui sau pro)tul net % respec tiv pro)tul
impozabil% mai puţin impozitul pe pro)t.
/ceşti in#icatori intră n ca#rul sol#urilor interme#iare #e gestiune ce
sunt calcu late n contu l #e pro)t şi pier#ere. 4entabilita tea este
#e)nită sintetic ca )in# capacitatea ntreprin#erii #e a realiza pro)t %
necesar att #ezvoltării ct si remunerării capitalurilor.

M1r1 63/r6i1<7
Permite ntreprin#erilor #e comerţ să #etermine rezultatul
#egaat #in vanzările #e mărfuri. Primul sol# interme#iar #e gestiune
este #e fapt insu)cient pentru a analiza activiatea unei ntreprin#eri
cu activitate pur comercială .
3ntrep rin#eril e comer ciale #ezvol tă a#esea şi o mică activita te
#e comerţ . 3n general c u ct sectorul # e vnzăr i al ntr eprin#er ii este
mai aproape #e consumatorul )nal cu att procentul marei comerciale
este mai ri#icat.
7ara comercială N vnzări #e mărfuri  costul mărfurilor

Pr35u6;i1 //r6i;iu<ui .

:ste un amestec #e venituri #in eploatare cu srcine şi principii


#e evaluare #iferite.
Enzările #e pro#use )nite şi prestările #e servicii sunt evaluate
la preţu l #e vănza re % n vreme ce pro#ucţia sto cată şi pro#ucţia
imobilizată sunt evaluate n costu ri #e pro#ucţie. Eenitu rile nete
parţiale #in operaţiile pe termen lung reprezintă o cota parte #in
bene)ciul contractelor cu o #urată mai mare #e 1 an.

R/;r1;1r/1 pr35u6i/i //r6iiu<ui .

92
Pro#ucţia stocată - evaluarea stocurilor cuprin#e n acelaşi timp
preţul #e cumpărare al materiilor prime % ct şi c$eltuieli accesorii%
mna #e lucru #irectă şi amortizările. /ceste mărimi vin să falsi)ce
valoarea a#ăugată % maorn#o cu c$eltuieli necuprinse n consum.
Pro#ucţia stocată poate ) #elimitată cu mna #e lucru #irectă şi cu
amortizările incluse % aceste mărimi )in# retratate la nivelul
ece#entului brut #e eploatare şi la nivelul rezultatului #e eploatare.
Pro#ucţia eerciţiului N pro#ucţia vn#ută M pro#ucţia stocată M
pro#ucţia #e imobilizări

V1<31r/1 157u>1;7 .

:ste foarte importantă #in punct #e ve#ere economic. :ste vorba


#e #iferenţele #intre intrări şi ieşiri. :a măsoară crearea #e valoare #e
către ntreprin#ere. Eorbim #e o creare #e valoare #e către
ntreprin#ere #in momentul #in care vnzările eerciţiului sunt
superioare consumurilor generate #e aceste vnzări .
Ealoarea a#ăugată este un bun in#icator al pon#erii activităţii
economice a ntreprin#erii n ansamblul economiei naţionale. Ealoarea
a#ăugată nu este a#aptată analizei unei activităţi #e prestări servicii
n care consumul nu reprezintă altceva #ect c$eltuielile generate #e
ntreprin#ere.
Pe lngă activitatea #e comerţ şi prestări servicii % o puternică
valoare a#ăugată poate nsemna-
 o te$nologie avansată sau pro#use proteate prin brevete I
- o puternică integare pe verticală care #iminuează consumul .

,nvers % se poate estima ca valoarea a#ăugată este ceea ce rămne


pentru remunerarea factorilor #e pro#uctie.

R/;r1;1r/1 1<3rii 151u>1;/ .

93
Proce#eul interme#iar facturat #e către un furnizor se va nscrie
n 8alte servicii eterne; cu ct #ecizia #e pro#ucţie a ntreprin#erii se
va n#repta către substituirea personalului permanent #e către
personalul interimar % cu att valoarea a#ăugată va scă#ea. 3n
maoritatea cazurilor este aşa#ar #e preferat o reclasare a c$eltuielilor
cu personalul interimar n c$eltuieli cu personalul.
*$iriile pentru leasing sunt clasate n rn#ul serviciilor eterne %
fapt care nu permite analiza costului investiţiei ncorporate n
pro#ucţie. *$iriile vor ) retratate n #ouă parti-
 amortizarea care ar ) fost practicată n con#iţii #e leasing
proprietatea imobilizării % pe #e o parteI
 c$eltuieli )nanciare plătite societăţii #e leasing pentru #iferenţă .

/ceastă situaţie face să crească valoarea a#ăugată şi să


#imin ueze rezu lta tul eploatării cu suma amortizării şi rezulta tul
)nanciar cu c$eltuieli )nanciare. De asemenea % retratarea poate )
actualizată .

Ealoar ea a#ăug ată N cifra #e af aceri  costu l mărfurilo r sau se


mai poate #e)ni ca r emuneraţia tuturor factorilor #e pro#ucţie-
M salarii şi alte c$eltuieli #e personalI
M impozite şi taeI
M #obnziI
M amortizăriI
M rezulatatul eerciţiuluiI

E6/5/n;u< Fru; 5/ /p<31;1r/ .

::  este rezultatul #upă remunerarea factorilor #e pro#ucţie %


mna #e lucru şi stat . Brebuie să arătăm că furnizorii şi taele plătite
sunt consi#erate ca o remunerare a serviciilor prestate #e către stat.
Dacă #iferenţa #intre valoarea a#ăugată şi ece#entul brut #e
eploatare este importantă % aceasta arată o ntreprin#ere cu o

94
puternică utilizare a minii #e lucru. 3ntreprin#erea est e sta bilită
mecanizată - )e că substituirea capitalului muncă este imposibilă % )e
că ntreprin#erea are o te$nologie mbătrnită .
va ) sol#ul interme# iar semni)cativ pentru ntrepri n#erile prestato are
#e servicii n care c$eltuielile cu personalul reprezintă o parte
importantă #in costuri I ece#entul brut #e eploatare este un bun
in#icator al performanţelor in#ustriale şi comerciale.

R/;r1;1r/1 /6/5/n;u<ui Fru; 5/ /p<31;1r/ .

- personalul interimar integrat n valoarea a#ăugată este #e#us #in


ece#entul brut #e eploatareI
 participarea salariaţilor poate ) astfel retratată la nivelul
ece#entului brut #e eploatare #acă se estimează că aceasta este
recunoscută şi face parte #in costul global al personaluluiI
 subvenţia #e eploata re aceasta poate face referire la pon#erile
speci)ce ale contului #e rezultate % #e eemplu % subvenţia pentru
angaarea unui salariat. /ceste subvenţii pot ) #e#use #in suma
conturilor #e c$eltuieli corespunzătoare .
permite măsurarea rezultatului activităţii. :l va permite măsurarea
e)cienţei aparatului pro#uctive ca o combinaţie ntre capital şi forţa #e
muncă .
Diferenţa #intre ece#entul brut #e eploatare şi rezultatul eploatării
este constituit n esenţa #in amortizarea imobilizărilor - ncorporarea
uzurii investitiilor la pro#ucţie .
De asemenea % se pot costata provizioane pentru #eprecierea activelor
circulante . = ntreprin#ere a cărei funcţie #e pro#ucţie arată o
puternică substituire a capitalului cu munca va constata o puternică
#egra#are a rezultatului #e eploatare n raport cu ece#entul brut #e
eploatare .

95
4ezul tatu l eploatăr ii va permite compara rea #eciziilor pro#uctiv e
făcute #e mai multe ntreprin#eri #in acelaşi sector #e activitate %
in#epen#ent #e mo#alitatea #e )nanţare practicată .

R'7&(6(7& '9&o6(>#!!

Permite măsurarea rezultăţii activităţii. :l va ppermite măsurarea

e)cienţei aparatului pro#uctiv ca o combinaţie ntre capital şi forţa #e


muncă. = ntreprin#ere a cărei funcţie #e pro#ucţie acor#ă o puternică
substituire a capitalului cu munca va constata o puternică #egra#are a
rezultatului #e eploatare n raport cu ::. 4ezultatul eploatării va
permite compararea #eciziilor pro#uctive făcute #e mai multe
intreprin#eri #in acelaşi sector #e activitate in#epen#ent #e
mo#alitatea #e )nanţare practică.

R/;r1;1r/1 r/u<;1;u<ui 5/ /p<31;1r/ .

 *ota parte #in c$iria pentru miloacele #eţinute n leasing corespun#


amortiz ării care sar ) practic at n con#iţi i proprietat ea imobilizăr ii
este #e#usă #in rezultat.
 Bransferul c$eltuiellilor #e eploatare - acesta poate primi conturi #e
consumuri. De asemenea % el poate face referire la salariu
@ra mbursarea in#emnizatiilor zilnice #e securita te socia lă A şi alte
posturi.
Se preferă efectuarea transferurilo r #e c$eltuieli la )eca re sol#
interior implicat pentru a face posturile omogene .

:ce#entul brut #e eploatare @: :A N valoarea a#ăugată M


subvenţii  @c$ elt uieli #e perso nal % impozite % tae şi vărsă minte
asimilateA.

96
:ce#entul brut #e eploatare se calcu lează cu au torul tabloului
sol#urilor interme#iare #e gestiune % un#e in#icatorii sunt co#i)caţi
sub formă #e mare.

RBE
47 brute N * 100
CA

:: serveşte la-


 remunerarea capitalurilor pr oprii
 remunerarea capitalului mprumutat
 plata impozitului
 rambursarea mprumutului

R/u<;1;u< 6ur/n; .

4ezultatul curent integrează costul )na nţării ntreprin#erii


@rezultatul )nanciar A.

R/;r1;1r/1 r/u<;1;u<ui 6ur/n; .

*$elt uielile )nan ciare inclu se n re#evenţele lea singului se


#e#uc la nivelul rezultatului )nanciar .

R/;r1;1r/1 r/u<;1;u<ui /6/p?i3n1< .

/numite activităţi inclu# n mo#alităţi #e gestiune cesiunea #e


imobilizări. De eemplu % o societate care mprumuta automobile va
mprumuta pentru o anumită perioa#ă #e timp un ve$icul #upă care l
va vin#e la momentul oportun pentru aşi maimiza pro)t ul . De
asemenea % ntreprin#erile #e transport rutier ce#ează n mo#

97
sistematic c amioane le #upă 8O; an i #e utiliza re. 3n aces t caz putem
consi#era plusurile sau minusurile #e valoare fac parte integrantă #in
rezultatul activităţii şi astfel % trebuie să )e reclasate la nivelul
rezultatului #e eploatare.

R/u<;1;u< //r6i;iu<ui .

4ezultatu l eerciţiului cuprin#e rezult atul curent şi rezult atul


ecepţional minus impozitul pe societate şi participarea salariaţilor I el
este astfel egal cu suma veniturilor minus suma c$eltuielilor
eerciţiului.,mpozitul pe societate şi participarea salariaţilor se sca#
#in acest sol # şi nu #in e ce#en tul brut #e e ploata re % #eoar ece se
consi#eră că rezultatul este repartizat ntre-

/cţionari  rezultatul eerciţiului


Stat  impozitul pe societate
Salariaţi  participarea salariaţilor

%e notat că , în urma legii s cale cu pri!ire la reportarea


decitelor , se p ot constata creditări ale imo$itului pe societăţi#

P&7%7#!&' %67 =!n7%7#!&' 8' "6&o6#' .

/cest ea sun t rezulta tul cesiun ii #e imo bilizări I sol#ul este n


general nesemni)cativ @ cesiunea #e imobilizări pentru o nlocuire cu o
valoare neta contabilă scăzută şi un preţ #e cesiune re#us A .

De notat că plusurile sau minusurile #e valoare sunt #ea incluse n

rezultatul ecepţional.
C1p16i;1;/1 5/ 1u;3=n1n?1r/ 8 CA( 9 .

/uto)nanţarea este cel mai răspn#it principiu #e )nanţare.

98
*/ N Eenituri monetare  c$eltuieli monetare
*/ este #egaarea potenţială a trezoreriei atunci cn# toate veniturile
ncasabile sunt ncasate şi toate c$eltuielile #e plătit sunt ac$itate. Pe
#e altă parte ea prezintă şi capacitatea ntreprin#erii #e aşi
auto)nanţa investiţiil e şi creşterea necesar ului #e rulment % percum şi
capacitatea #e aşi rambursa #atoriile )nanciare.

M/;35/ 5/ 61<6u<
aA 7eto#a a#itivă
*/ N 4: M alte venituri #in eploatare
M venituri )nanciare
M venituri ecepţionale @ venituri #in provizioane A
 alte c$eltuieli #in eploatare
 c$eltuieli )nancia re
 c$eltuieli ecepţionale @ c$eltuieli cu provizioaneleA
 impozit pe pro)t
4ezulatatul eerciţiului )in# egal cu ansamblul veniturilor şi
c$eltuielilor eerciţiului.
*/ se poate calc ula a#ăugn# la rezulta tul eerciţiu lui ansambl ul
c$eltuielilor calculate şi scăzn# ansamblul veniturilor.

bA 7eto#a #e#uctivă
*/ N rezultatul net al eerciţiului
M c$eltuieli cu amortizmente şi provizioane
M c$eltuieli cu activele ce#ate
 venituri #in provizioane
 subvenţii virate la venituri
 venituri #in ce#area activelor
:ste su)ci ent să analizăm caracterul monetar sau nemonetar al
veniturilor şi al c$eltuielilor.

99
Pnă la nivelul ece#entul ui bru t #e eploatare toa te ven itu rile şi
c$eltuielile sunt ncasabile şi respective #e plată. Putem pleca prin
urmare #e la ece#entul brut #in eploatare.

An1<i1 CA( .

*/ permite evi#enţierea capacităţii ntreprin#erii #e aşi

auto)nanţa investiţiile şi #e aşi rambursa #atoriile )nanciare.


,n#icatorul #atorii )nanciare arată o manieră teoretică n cte eerciţii
ntreprin#erea va ) capabilă să - şi ramburseze #atoriile ) nancia re #acă
sar perpetua n )ecare eerciţiu aceeaşi capacitate #e auto)nanţare.

3n evalu area eco nomică pe lngă evoluţia auto)n anţăr ii n


mărimi absolute se urmăresc şi ratele auto)nanţării şi anume -

autofinantare
• rata auto)nanţării imobilizării corporale @41A - 41 N imob _ corporale
• rata auto )nanţă rii imo bilizăr ilor co rpor ale şi nec orpo rale @4 2A-
autofinantare
42 N imob.corp + imob.necorp
• rata #e auto)nanţare a nevoii globale #e )nanţare @4"A -

autofinantare
4" N active.imob + var iatiaNIR

•rata #e rambursare a #atoriei )nanciare @4 */ A in#ică numărul #e


ani necesari pentru a asigura ramburs area #atoriilor )nan ciare pe
baza */ anuale #egaate #e societate.
datorii _ financ
4*/ N CAF
4atele #e rentabilitate speci)ce -

 renta bilitate a comer cială  arată ce pro)t sa obţinut la 1+++ lei
cifră #e afaceriI

100
RC
*/ N CA * 100
 pentru comerţ I

4: N /#aos  c$eltuieli #e #istribuţie I

 rata #e rentabilitate a resurselor consumateI

RE
4rcN Ch * 100  pentru in#ustrieI
RE
4rc N Chd H 1++  pentru comerţI

# ANALIA INDICATORILOR LA SOCIET ATEA GES S&A&

Determinarea */

mii lei
2++1 @7,, >:, A 2++2 @ 7,, >:,A
::@4:A 2!2.+5&.''6 ""&.+1+.(+'
M alte venituri #in 1 (.65".226 "!.5+(.(26
eploatare
 alte c$eltuieli #in 1+2.&2+.+&6 "".&&'.+&&
eploatare
M alte venituri 2.+5&1+( '.!1+."5(
)nanciare
 alte c$eltuieli ".25&.(+6 (.++&.+'6

101
)nanciare
M venituri + +
ecepţionale
 c$eltuieli + +
ecepţionale
 impozit pe pro)t 5."('.1+( 5.5"5.&+5
*/ 1&2.2(6.6&+ ""1.!52.25+

:: N E/M subvenţii  @ c$eltuieli cu personalul % impozite % tae şi


vărsăminte asimilate A .

/naliza rezultatului #in eploatere

mii lei
,n#icatori :erciţiul p rece#ent :erciţiul c urent
1. */ netă "52.5('.+&6 '(&.+2'.15(
2.costul bunurilor 2&&.62!.5+& '6".+!1.(+&
vn#ute şi al

serviciilor prestate
@"M'M5A
". c$eltuieli activităţi 2+&.+5!.6"2 '+(.5&+."5!
#e bază
'. c$eltuiel i activităţ i 61.'&&.6 (2 "1.261.+' 5
102
auiliare
5. c$eltuieli in#irecte 1 (.+&1.1&' 22.2"+.5+6
#e pro#ucţie
6. rezultatul brut 6 ".(66.5!& 5".5!".16"
aferent */ @ 1  2 A
!. c$eltuieli #e  
#esfacere
&. c$eltuieli generale 5 5."2!."+' 5!.(&!.'6'
#e a#ministraţie
(. alte venituri #in 1(.65".226 " !.5+(.(26
eploatare
1+. rezultatul #in 2 &.2(2.5++ "".+(5.625
eploatare @ 6!&M(A

Se observă că att pentru anul 2++1 ct şi pentru anul 2++2 0uul
pozitiv #e numerar generat eploatare este #e 2!2.+5&.''6 mii lei n
2++1% respectiv ""&.+1+.(+' mii lei n 2++2 #epăşesc cu mult valoarea
*/ului #e 1&2.2(6.6&+ mii lei n 2++1 şi #e ""1.!(2.25+ mii lei n
2++2.

#&" C1<6u<u< in5i61;3ri<3 r


C1<6u<u< i 1n1<i1 CA
*/+ Npro#ucţia vn#ută @ZA M venituri #in vnzarea mărfurilor M
venituri #in subvenţii #e eploatareI
N "'(.6&'.("+ M 2.(+(.156 M + N "52.5('.+&6 mii lei
*/1 N '(&.+2'.15( mii lei

7o#i)carea absolută a */I


[*/ N */1  */+
N '(&.+2'.15(  "52.5('.+&6 N 1'5.'"+.+!" mii lei
*/1 N eerciţiul )nanciar nc$eiat
103
*/+ N eerciţiul )nanciar prece#ent

Se constată o creştere a cifrei #e afaceri cu 1'5.'"+.+!" mii lei n anul


2++2 faţă #e 2++1. /ceasta reprezentn# o situaţie bene)că asupra
ntreprin#erii
cu implicaţii #irecte asupra in#icatorilor )nanciari. *reşterea cifrei #e
afaceri a fost generată #e creşterea pro#ucţiei vn#ute.

4itmul #e creştere al */

CA1 498.024.159
4c N CA0 * 100 N 352.594.086
* 100

N 1'2.'2 G

4ata #e creştere a */

CAn − CAn − 1 498.024.159 − 349.684.930


rc N * 100 N * 100 N +.'2'2 H1++
CAn − 1 349.684.930
N '2.'2 G

4ata #e cr eşter e a E/ N'2 .'2 G şi rezultă c ă */ a crescu t cu


'2.'2 G n anul 2++2 faţă #e 2++1.

C1<6u<u< /

104
Ze+ N Zv+ MZs+ MZi +
N "'(.6&'.("+ M 51 . 2'+.21& M+
N '++.(25.1'&

Ze1 N Zv1 MZs1 MZi 1


N '(5.1(!.+"6 M 22.&&&."(2 M +
N 51&.+&5.'2&

7o#i)ca rea absolută a Ze

[Ze N Ze1  Ze 0


N 51&.+&5.'2&  '++.(25.1'&
N 11!.16+.2&+

Se nreg istreaz ă o creşter e a Ze cu 11!.16+ .2&+ mii lei n anul 2+ +2


faţă #e 2++1.

C1<6u<u< i 1n1<i1 1r/i 63/r6i1</

7c N vnzări #e mărfuri  costul mărfurilor


7c+ N 2.(+(.156  2.6!6.6(&
N 2"2.'5&

7c1 N 2.&2!.12"  2.6&".11!


N 1''.++6

7o#i)carea absolută

[7c N 7c1  7c+ N 1''.++6  2"2.'5&


N  11&.'52

105
Se nr egis trează o scă#er e a marei come rciale cu 11&.'52 n anul
2++2 faţă #e 2++1 .

Mjc0
4ata+ marei comerciale N * 100
CA0
232.458
47c+ N 352.594.086 *100
N +.+6 G

Mjc1
4ata 7c1 N * 100
CA1
144.006
N 498.024.159 *100
N +.+2 G

C1<6u<u< i 1n1<i1 VA

E/ N */  costul mărfurilor
E/+ N */+  costul mărfurilor #in anul prece#ent
N "52.5('.+&6  2.6!6.6(&
N "'(.(1!."&&
E/1 N '(&.+2'.15(  2.6&".11!
N '(5."'1.+'2

7o#i)carea absolută a E/

[E/ N E/1  E/+ N '(5."'1.+'2  "'(.(1!."&&


N 1'5.'2".65'

Se nregistrează o creştere cu 1'5.'2".65' a E/ n anul 2++2 faţă #e


anul 2++1. /ceastă situaţie se #atorează creşterii pro#ucţiei
eerciţiului faţă #e anul prece#ent.

VA0
4itmul #e creştere a E/ N * 100 N !+.6' G
VA1

106
VA1 − VA0
4ata #e creştere a E/ N * 100 N '1.55 G
VA0

E/ a nregistrat o cr eştere #e '1.55 n anul 2++2 faţă #e anul 2++1 .

&ndicatori pri!ind cheltuieli le cu salariile .

7ărimea c$eltuielilor salariale


*s N s Mc$eltuieli asimilate

7o#i)ca rea absolută a s


[s N s1  s+

Pon#erea c$eltuielilor salariale n */


Cs
*/ N CA * 100

Pon#erea *s n E/
CS
*/ N VA * 100
Pon#erea s n */
Fs
*/ N * 100
CA

:erciţiul )nanciar @ mii lei A


,n#icatori
Prece#ent 3nc$eiat
Eenituri #in eploatări '2".'&!.5"+ 55&.(6(.+6+
Eenituri )nanciare 2.+&5.&25 '.!2(.!21
Eenituri ecepţionale + +
Botal venituri '25.5!"."55 56".6(&.!&1
*$eltuieli #e eploatare "(5.1(5.+"+ 5''.'('."'!

107
*$eltuieli )nanciare ".25&.(+6 (.66&.62(
*$eltuieli ecepţionale + +
Botal c$eltuieli "(&.'5".("6 55'.162.(!6
4ezultatul eploatării 2&.2(2.5++ 1'.'!'.!1"
4ezultatul )n anciar + +
@pro)tA
Pier#ere 1.1!".+&1 '.("&.(+&
4ezultatulcurent + +
Pro)t 2!.11(.'1( (.5"5.&+5
Pier#ere + +
4ezultatul ecepţional
Pro)t + +
Pier#ere + +
4ezultatul naintea
impozitării @brutA
Pro)t 2!.11(.'1( (.5"5.&+5
Pie#ere + +

,mpozit pe pro)t 5."('.1+( 5.561.1"+


+ +
4ezultatul net al
eercitiului
Pro)t 21.!25."1+ ".(!'.+!5
Pier#ere + +

:voluţ ia venituri lor % c$eltuieli lor şi rezultat elor ntre anul 2++1 şi
2++2 .

 reprezentare gra)că 

108
3n anul 2++2 se nreg istreaz ă un pro)t #in rezul tatul eplo atării

mai mic #ect n anul 2++1.

:voluti a c$eltui elilor si rezu ltatelor )nanciare intre anul 2++1 si

2++2

Se observă că veniturile sunt mai mici #ect c$eltuielile #eci se


va nregistra pier#ere n rezultatul )nanciar care este mai mare n anul
2++2 faţă #e 2++1.

109
:voluţi a venitur ilor % c$eltuie lilor şi rezu ltatelor ecepţionale sunt
egale cu + % #eci rezultatul ecepţional este egal cu + . 4ezultă că
societatea nu nregistrează c$eltuieli şi venituri ecepţionale.

R1;/</ 5/ r/n;1Fi<i;1;/ .

=biectivul lor este măsurarea consecinţelor n termeni #e pro)t a


unui capital economic sau )nanciar . Ealoarea ntreprin#erii este n
funcţie #e rentabilitatea constatată .
=biectiv ul )nal este 0uul monetar % att ca usti)care a riscului
ct şi ca materializare a speranţelor.

4ata rentab ilit ăţii resurselor consuma te sau rata rentab ilit ăţii
costurilor
3n activitatea practică prezintă importanţă n estimarea şi negoci erea
preţurilor #e vnzare a pro#uselor sau tarifelor pentru prestări servicii.
De asemenea permite pozitionarea pro#uselor sub aspectul
rentabilităţii faţă #e me#ia pe ntreprin#ere.

RE
4c N ch. exp l
N !.15 G
4c1 N 2.65 G

4:  rezultatul eploatării
*$. epl.  c$eltuieli e ploatare @ U\c A
4c  rata rentabilităţii

RE
* 100
∑ p − ∑ c * 100
4c N ∑ c N ∑ c
De aici rezultă factorii #irecţi #e in0uenţă % respectiv structura */
% costul pro#uselor şi preţul #e vnzare .
4ata #e rentabilitate comercială @ 4rc A

110
REo
4rc+ N CAo * 1000
N 112+%& G
RE1
4rc1 N * 1000 N 1+("%" G
CA1

Im arja
CA
,n#icele marei N
RBE
4ata marei brute N * 100
CA
RBEo 272.058.446
4ata marei brute+ N CAo * 100 N 498.024.159 * 100 N !!%15 G

RBE1 338.010.904
4ata marei brute 1N * 100 N * 100 N 6!.&! G
CA1 498.024.159

Se observă o scă#ere a ratei marei brute n 2++2 faţă #e 2++1 .

CAPITOLUL IV

111
CONCLUZII

*ontul #e pro)t şi pier#ere n concepţia ,./.S.*. % constituie un


element component al situaţiei )nanciare % care măsoară
performanţele activităţii ntreprin#erii % iar n calitatea sa #e
instrument #e informare )nanciară serveşte la satisfacerea nevoilor

unei game largi #e utilizatori.


:lementele care măsoară performanţele activită ţii ntreprin#erii
potrivit ca#rului conceptual ,./.S.*. sunt veniturile şi
c$eltuielile./cestea sunt #e)nite prin optica conceptuală a pro)tului
#eterminată ca #iferenţă ntre venituri şi c$eltuieli #eoarece constituie
criteriul #e apreciere a performanţelor ntreprin#erii.
Eenituril e reprezintă creşter ile #e avantae econom ice % n cursul
eerciţiului )nanciar ca urmare a creşterilor #e active sau #iminuare
#e pasive % iar această creştere poate ) măsurată. Eeniturile provin #in
activitatea curentă a ntreprin#erii % ct şi #in alte venituri şi plusurile
#e valori sau cştiguri.
*$eltui elile sunt #e)nite ca #elimită ri #e avanta e econom ice pe
parcursul e erciţi ul )nanciar şi se prezintă sub for ma #iminuăr ilor #e
active sau creşterilor #e pasive % au conseci nţe #irecte asupra scă#erii
capitalurilor proprii % alta #ect #istr ibuirile către proprieta rii #e
capital. *onstituie o c$eltuială  orice #iminuare a capitalurilor proprii
alta #ect re#ucerea capitalului social sau #istribuirea #e #ivi#en#e.
=rice c$eltuială este contabilizată n contul #e pro)t şi pier#ere %
atunci cn# sa pro#us o #iminuare a avanatelor economice viitoare %
generată #e o #iminuare #e active şi o creştere #e pasiv % #iminuare ce
poate ) măsurată .
/ctivitatea oricărei )rme se concretizează n obţinerea #e
pro#use % eecutarea #e lucrări şi prestarea #e servicii % raţiunea #e a
eista constituin#o obţinerea unei rentabilităţi scontate.

112
3n economia #e piaţă o ntreprin#ere nu poate supraviţui şi respectiv
#ezvoltă #ect n măsura n care #ove#eşte că este capabilă să
răspun#ă #e o manieră #urabilă societăţii pieţei % măsurată prin
i#enti)carea corectă a solicitărilor clienţilor % asigurarea promptă a
unei oferte #e pro#use şi servicii a#ecvate.
*ontul #e pro)t şi pier#ere sau contul #e rezultate este
#ocumen tul contab il #e sinteză care măsoară performa nţele activităţii
ntreprin#erii n cursul perioa#ei actualizate.
Diferenţa #i ntre ven ituri şi c$eltuieli co nstituie re zultatul
eerciţiului. Fnii utilizatori ai informaţiei contabile sunt interesaţi mai
mult #e informaţia privin# pro)tu l ntreprin#erii % n timp ce alţii
urmăresc 0uurile viitoare ale ale trezoreriei.
=bie ctiv ele şi scop ul )nanci ar ale ntr epri n#erii pot ) abor#ate
#in #iferite puncte #e ve#ere . = primă abor#ar e vizeaz ă maimi zarea
pro)tului prin raţionalizarea #eciziilor )nanciare şi #intro altă optică
@cea managerială A accese obiective şi scopuri vizează n principal
realizarea creşterii economice % a ec$ilibrului )nanciar şi a lic$i#ării
)nanciare.
,nformaţia )nanciară nu poate ) pe #eplin nţeleasă #acă se ignoră
speci)cul activităţii precum şi rezultatul eploatării . /stfel %
interpretarea 0uurilor )nanciare se face n mo# #iferit % n funcţie #e
faza #e epansiune % maturitate sau #eclin n care se a0ă
ntreprin#erea . De aceea se impune completarea #atelor )nanciar 
contabile cu informaţii referitoare la potenţialul te$nic uman %
comercial % intensitatea concurenţei şi poziţia )rmei pe piaţă %
imaginea )rmei şi a pro#uselor sale. >uarea n consi#erare a acestora
n realizarea #iagnosticului )nanciar va permite caracterizarea )ecărei
activităţi a ntreprin#erii n termeni #e nevoi % rentabilitate şi risc.
/na liza )na nciară urmăreşte să evi#enţiez e mo#alitatea #e
reali zare a ec$ilibrulu i ) nancia r pe termen me#iu şi lung şi trept ele #e
acumulare bănească % rentabilitatea activităţii ntreprin#erii.

113
Scop ul analizei )nanc iare l costitu ie nto cmir ea #iagnostic ului
)nan ciar al ntreprin #erii n ve#erea evi#enţie rii punctelo r forte şi
punctelor slabe % precum şi a potenţialului managementului )nanciar.
=peraţiile eco nomice şi )nan cia re care au loc n ca#rul unei
ntreprin#eri se re0 ectă n #ocumentele contabile #e sinteză sub forma
0uurilor şi stocurilor . luurile eercită o in0uenţă nemilocită asupra
rezultatului eerciţiului % n timp ce stocurile au un impact temporar
sau #e #urată % asupra ec$ilibrului )nanciar % nevoii #e )nanţare a
operaţiilor #e gestiune şi asupra solvabilităţii )rmei. luul )nanciar
mbracă forma veniturilor şi c$eltuielilor aferente perioa#ei #e
gestiune .:le sunt generate n ….#e activitatea #esfăşurată n ca#rul
ntreprin#erii şi se prezintă ca 0u #e eploatare % 0u )nanciar şi 0u
ecepţional. Structurarea activităţii ntreprin#erii pe cele trei niveluri
permite prezentarea in#icatorilor #in contul #e pro)t şi pier#ere şi
facilitează stabilirea unor mărimi valorice cunoscute sub #enumirea #e
sol#uri interme#iare #e gestiune @S.,.9.A
Ftil izar ea S.,. 9. răsp un#e necesit ăţil or analizei economi co 
)nanciare a ntreprin#erii şi a funcţionării contabilităţii naţionale.
Se poate conclu ziona că S.,.9. reprezi ntă mărimi rezu ltative % obţinut e
prin calcule economice .:le permit aprecierea creşterii avuţiei
generată #e activitatea ntreprin#erii precum şi nţtelegerea mo#ului
#e formare a rezultatului net.
7ara comercială sau a#aosul comercial este speci)c
ntrerprin#erilor comerciale.Pro#usele comercializate #e o
ntreprin#ere au % pe lngă capacitatea #e a satisface nevoile
consumatorilor şi aptitu#inea #e a #egaa mare. 7ara comercială este
un concept operaţional utilizat #e ntreprin#eri care vn# mărfurile n
starea n care au fost cumpărate.
Dacă valoarea stocurile este pozitivă aceasta #enotă că
ntreprin#erea a comercializat o parte #in mărfurile eistente n stoc la
nceputul perioa#ei % iar #acă valoarea stocurilor este negativă rezultă

114
că stoc urile au cre scu t % #eoarece n cur sul perio a#ei nu au fos t
comercializate n totalitate.
Ealoarea a#ăugată reprezintă surplusul #e ncasări peste venitul
consumurilor proprii provenin# #e la terţi % respective bogăţia creată
prin valori)carea resurselor te$nice % umane % şi )n anciare ale
ntreprin#erii.
4ata valorii a#ăugate constituie un in#icator al gra#ului #e integrare
economică a ntrepr in#erii % )in # epresia pro#uctivită ţii globale %
respectiv a bogăţiei create la un anumit nivel #e activitate.
:val uarea sa permite aprecie rea stra tegi ei ntr epri n#er ii % iar
#iminuarea ratei poate semni)ca o utilizare ine)cientă a factorilor #e
pro#ucţie.
4ezultatul brut al eploatării este primul sol# interme#iar #e gestiune
cu semni)c aţie n termeni #e rentabilitate şi re0e ctă contribuţia
eploatării la formarea rezultatelor. După caz % poate mbrăca forma
ece#ent brut sau #e)citul brut al eploatării.
::  reprezintă o resursă )na nciară fun#amentală pentru
ntreprin#ere care va ) utilizată pentru menţinerea sau creşterea
capacităţii #e pro#ucţie %plata c$eltuielilor )nanciare % a impozitului pe
pro)t şi a #ivi#en#elor %rambursarea mprumuturilor angaate anterior.
*u toate acestea :: nu este #ect o resursă #e trezorerie poteţială %
un cas$  0o] potenţial #egaat #e eploatare susceptibil #e a se
transforma n #isponibilităţi.
4: constituie un rezultat potenţial n sensul că nu ţine cont #e
toate
c$eltuielile suportate #e ntreprin#ere n activitatea sa #e eploatare.
Se constată că suportul creşt erii 4: l constit uie #epăşirea
veniturilor
monetare % ca rezultat al creşterii c ifrei #e afaceri şi r espectiv sporirea
bogăţiei create #e ntreprin#ere % prin valori)care apotenţialului #e
care

115
#ispune . *a epresie a surplusului monetar generat #e activitatea
curentă
a ntreprin #erii % rezulta tul brut al eploatării măs oară contribuţia
globală pe
care eploatarea o a#uce auto)nanţării ntreprin#erii.
/naliza 4: % prin prisma ratelor #e rentabilitate % evi#enţa
creşterii att a ratei marei brute a eploatării % ct şi a rentabilităţii
economice.
/ceasta #enotă o creştere rapi#ă a rezultatului brut al eploatării
% faţă #e creşterea cifrei #e afaceri şi a capitalului economic. :vi#enţa
ratelor n cauză % prin ten#inţele lor #e creştere % evi#enţin# o
activitate e)cientă % ca rezultat al valori)cării optime a potenţialului
material % uman şi )nanciar #e care #ispune .4ezultatul eploatării
caracterizează performanţele comerciale şi )na nciare aferente
activităţii #e eploatare normală şi curentă a ntreprin#erii %
in#epen#ent #e politica )na nciară şi )sc ală. :l pune n evi#enţă
rezultatul #egaat #in eploatare % #upă luarea n consi#erare a tuturor
c$eltuielilor #e pro#ucţie şi comercializare % precum şi a riscurilor #e
eploatare.
*apacitate a #e auto)n anţare re0ect ă poten ţia lul )nan cia r #e
creşt ere economică a ntreprin #erii % respecti ve sursa internă #e
)na nţare genarată #e activitatea in#ustrială şi comercializare a
acesteia #esti nată să asigure - )nan ţarea unor nevoi #e gestiune
curen te % creşter ea fon#ului #e rulment % )nanţare atotală sau parţială
a noilor investiţii % rambursarea mprumuturilor
contractate % remunerarea capitalurilor investite.

116
+I+LIOGRA(IE

Cursuri, ;r1;1;/, 3n3>r1=i 

"& M& Ri s; /1 8*ontabilit ate )nanci ară; % e#itura 7ărgăritar %


ucureşti
2++2 .
2& M& Ris;/1 8*ontabilitatea societăţilor comerciale 8:#itată #e
corpu l eperţilor conta bili şi conta bililor autorizaţi #in 4omnia %
ucureşti % volumul , şi ,, %1((5 .
# & M & R i s ; / 1 8*ontabilitatea ntreprin#erilor 8 % e#itura
7ărgăritar % ucureşti % 1((! .
4 & M & R i s ; / 1 % *. *ucu % * >ăzărescu % 8*ontabilitatea
ntreprin#erilor 8 % e#itura 7ărgăritar % ucureşti % 1((! .
'& M& Ris;/1 8 *ontabilitatea societăţilor comerciale 8 % ucureşti
1((6
& M& Ri s; / a 8<oul sistem contabil al agenţilor economici ; %
ucureşti 1((5 .
)& N& (/</1>u % ,. ,onaşcu 8B ratat #e contabi litate )nanciar ă ; %
volumul , şi ,, % e#itura :conomică % ucureşti 1((& .

-& N& (/</1>u % ,. ,onaşcu 8 *ontabilitate )nanciară ; % e#itura


:conomică % ucureşti 1((! .
*& N& (/< /1 >u 83mblnzirea unglei conta bilităţi i ; % e#itu ra
:conomică % ucureşti 1((6.
" 0 & G & D i 1 6 3 n u % *. Pitulice 8*ontabilitatea armonizată
unităţilor economice ;% e#itura iblioteca Brgovişte % 2++" .

" " & G & D i 1 6 3 n u 8Sisteme contabile compara te stan#ar#e


internaţionale şi reglementări armonizate; % e#itura 7acarie % 2++1

117
"2 & $ M 1n u1 <u < /p /r ;u < u i 6 3n ;1 F i<  i 1 < 6 3n ;1 F i < u< u i
1u;3ri1; % % e#itura Bigra 1((& .
"#&  L/>/1 63n;1Fi<i;7?ii nr&-2B"**" .
"4&  R/>u<1/n; 5/ 1p<i61r/ 1 L/>ii C3n;1Fi<i;7?i i .

"'&  Or53n1n?1 5/ ur>/n?7 nr& 2") 5in 2* 5/6/Fri/


"*** pentru mo#i)c ări şi completă ri la =r#onanţa 9uvernului nr.
!+?(' privin# impozitul pe pro)t .
"&  O&M&(&P& ('?2++1 pentru aprobarea .

118