Sunteți pe pagina 1din 12

UTILIZAREA METODEI ELABORATE

DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

28
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ “TIPOGRAF - SALA MAŞINILOR” DIN CADRUL
TIPOGRAFIEI

1.Procesul de muncă

Procesul de muncǎ are drept scop producţia de materiale tipografice pe suport de hârtie:
pliante, afişe, imprimate diverse, reviste, cărţi etc.

2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie:
 maşină de tipărit Heildelberg Kord – 1 buc
 maşină de tipărit Roland PractiKa – 1 buc
 maşină de tăiat hărtie Polar 80 – 1 buc
 Ramă de copiat Prima
 Maşină de capsat cu 2 capse Burgcolators
 Maşină de capsat cu 1 capsă Wepoma
 Maşină de fălţuit Multiefect
 Ramă de biguit
 Masă de montaj

b.Sarcina de muncă
 verifică starea echipamentelor şi utilajelor la intrarea în schimb;
 verifică existenţa şi starea mijloacelor de protecţie ale maşinilor aflate în exploatare;
 execută toate lucrările aferente fluxului tehnologic specifice fiecărei comenzi:
montajul filmelor, developarea plăcilor, tipărirea, capsarea, fălţuirea, tăierea, biguirea;
29
 în caz de defecţiune localizează defecţiunea şi execută lucrările de reparaţii uşoare
 asigură lucrările de întreţinere curentă a maşinilor: curăţare, ungere, reglare
 asigură curăţenia la locul de muncă;
 recuperează şi ambalează deşeurile din hârtie
 la terminarea programului de lucru verifică oprirea funcţionǎrii utilajelor şi scoaterea
lor de sub tensiune.

c.Mediul de muncă
Tipograful îşi desfăşoară activitatea în incinta sălii maşinilor din cadrul Tipografiei:
 iluminat artificial şi natural;
 zgomot continuu datorat maşinilor în funcţiune;
 temperatură în limite normale asigurată iarna prin instalaţia proprie de încălzire
centrală;
 curenţi de aer (tiraj natural).

3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a.Factori de risc mecanic:
 organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către transmisii cu cuplaje, cu
curele sau prin arbori sau acţionări;
 proiectare de corpuri la maşinile de tipărit, datorată uzurii pieselor;
 cădere liberă de piese, scule de la cotele superioare ale maşinilor;
 suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe
tăietoare, înţepătoare, alunecoase;(hârtie, carton, placa offset)
 vibraţii ale construcţiei datorate funcţionǎrii utilajelor.
b.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directă – contacte şi conductori neizolaţi sau cu izolaţia
îmbătrânită în tablourile electrice ale maşinilor;
 electrocutare prin atingere indirectă:
 legături la instalaţia de împământare cu grad ridicat de coroziune, fără papuci de
priză;
 izolaţii străpunse accidental
c.Factori de risc chimic:
 substanţe inflamabile – lucrul cu benzină, diluanţi şi petrol pentru spălări, degresări;

30
 substanţe corosive utilizate la revelarea plăcilor din aluminiu(hidroxidul de sodiu);
B.Factori de risc proprii mediului de muncă
a.Factori de risc fizic:
 umiditatea ridicatǎ a aerului în zona băii de developare;
 curenţi de aer datoraţi lucrului cu geamurile deschise;
 nivel de iluminare scăzut – lipsă lǎmpi de iluminat în special la maşinile de tipărit în
zona de potrivire a culorilor;
 nivel ridicat de zgomot, în datorat maşinilor de tipărit (în special Heildelberg), maşinii
de capsat cu două capse şi maşinii de fălţuit.
b.Factori de risc chimic:
 gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori de diluanţi, benzină, petrol;
C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a.Suprasolicitare fizică:
 poziţii de lucru forţate, vicioase la montaj filme, la întreţinere şi repararea utilajelor,
schimbarea diverselor piese.
b.Suprasolicitare psihică:
 ritm de muncă mare;
 decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu cu zgomot;
 operaţii repetitive de ciclu scurt, la urmărirea calităţii imprimării.
D.Factori de risc proprii executantului
a.Acţiuni greşite:
 comenzi
 manevre
 reglaje
 utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie
 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase;
b.Omisiuni:
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

31
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4
S.C. PROMUN SRL ARAD 4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
SECŢIA: MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
TIPOGRAFIE
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
TIPOGRAF – SALA MAŞINILOR
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare INV.gr.III 4 1 2
PRODUCŢIE MECANIC de către transmisii cu cuplaje, cu curele sau prin
arbori sau acţionări
2. Proiectare de corpuri la maşinile de tipărit, INV.gr.III 4 1 2
datorită uzurii pieselor
3. Cădere liberă de piese, scule, materiale de la INV.gr.III 4 1 2
cotele superioare
4. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact ITM 3-45 2 5 3
direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, zile
alunecoase (hârtie, placa offset, carton)
5. Vibraţii ale construcţiei datorate funcţionǎrii Neglijabilǎ 1 1 1
utilajelor
FACTORI DE RISC 6. Electrocutare prin atingere directă - contacte şi DECES 7 1 3
ELECTRIC conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită în
tablourile electrice ale maşinilor din atelier

7. Electrocutare prin atingere indirectă - legături la DECES 7 2 4


instalaţia de împământare a clădirii cu grad ridicat
de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
străpunse accidental

33
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 8. Substanţe inflamabile – lucrul cu benzină, diluanţi DECES 7 1 3
CHIMIC şi petrol pentru spălări, degresări la maşinile de
tipărit şi la corectarea imprimărilor
9. Substanţe corosive utilizate la relevarea plăcilor DECES 7 1 3
MEDIUL FACTORI DE RISC 10. Umiditatea ridicatǎ a aerului – maximă în zona ITM 3-45 2 1 1
DE MUNCĂ FIZIC băii de developare a plăcilor din aluminiu zile
11. Curenţi de aer datoraţi lucrului cu geamurile ITM 3-45 2 2 2
deschise, în special în anotimpul călduros zile
12. Nivel ridicat de zgomot datorat maşinilor de INV.gr.III 4 2 3
compresoarelor de la maşinile de tipărit, de tăiat,
de capsat şi fălţuit
13. Nivel de iluminare scăzut – număr insuficient de INV.gr.III 4 1 2
lămpi de iluminat în funcţiune şi lipsa iluminatului
local la maşinile de tipărit în zona potrivirii
intensităţii şi uniformităţii culorii
FACTORI DE RISC 14. Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori DECES 7 1 3
CHIMIC de diluanţi, benzină petrol în timpul operaţiilor de
spălare-degresare a valurilor de cerneală şi a
plăcilor
SARCINA SUPRASOLICITA- 15. Poziţii de lucru forţate, vicioase la repararea ITM 3-45 2 3 2
DE MUNCĂ RE FIZICǍ utilajelor schimbarea diverselor piese, la operaţiile zile
de montaj a filmelor şi calcurilor, la potrivirea
intensităţii şi uniformităţii cernelii
SUPRASOLICITA- 16. Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu ITM 3-45 2 3 2
RE PSIHICĂ cu zgomot la tăierea şi rotunjirea tipăriturilor zile
17. Ritm de muncă mare datorat termenelor scurte de ITM 3-45 2 4 2
execuţie şi a numărului mare de comenzi zile
18. Operaţii repetitive de ciclu scurt, la urmărirea ITM 3-45 2 3 2
calităţii imprimării zile
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 19. Executarea defectuoasă de comenzi - la maşina ITM 3-45 2 4 2
de tăiat (ghilotina) în timpul potrivirii dimensiunii zile
de tăiere la materialele ce urmează a fi finisate
înainte de ambalare şi livrare

34
0 1 2 3 4 5 6
20. Executarea defectuoasă de reglaje – la INV.gr.III 4 5 5
transportoarele de hârtie, valurile de cerneală şi
valurile de apă
21. Executarea defectuoasă de manevre – la INV.gr.III 4 6 5
schimbarea valurilor, la montarea plăcilor pe
valţuri, la vânarea colilor de hârtie
22. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 45-180 3 2 2
alunecare, împiedicare pe suprafeţe alunecoase ale zile
pardoselii din sala maşinilor, în special în zona
maşinilor de tipărit
23. Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie – în INV.gr.III 4 2 3
cazul eliminării protectorilor (apărători) de la
organele de lucru şi transmisie ale maşinilor de
tipărit şi de fălţuit – valuri, valţuri, roţi dinţate,
curele
OMISIUNI 24. Neutilizarea echipamentului individual de INV.gr.III 4 2 3
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

25

r R
i 1
i i
2  (5  5)  1  (4  4)  8  (3  3)  11  (2  2)  2  (1 1) 188
N rg     3.03
25
2  5  1 4  8  3  11  2  2  1 62
r i 1
i

35
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: TIPOGRAF – SALA MAŞINILOR
Nivel global de risc: 3,03

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24
FACTORI DE RISC

36
LEGENDǍ

F1- Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către transmisii cu cuplaje, cu


curele sau prin arbori sau acţionări
F2- Proiectare de corpuri sau particule
F3- Cădere liberă de piese
F4- Suprafeţe sau contururi periculoase – tăioase
F5- Vibraţii ale construcţiei datorate funcţionării maşinilor
F6- Electrocutare prin atingere directă
F7- Electrocutare prin atingere indirectă
F8- Substanţe inflamabile
F9- Substanţe corosive
F10- Umiditatea ridicată a aerului
F11- Curenţi de aer
F12- Nivel ridicat de zgomot
F13- Nivel de iluminare scăzut
F14- Gaze sau vapori inflamabili
F15- Poziţii de lucru forţate, vicioase
F16- Suprasolicitare psihică prin decizii dificile în timp scurt
F17- Suprasolicitare psihică prin ritm de muncă mare
F18- Suprasolicitare psihică – operaţii repetitive de ciclu scurt
F19- Acţiuni greşite – comenzi
F20- Acţiuni greşite – reglaje
F21- Acţiuni greşite – manevre
F22- Acţiuni greşite – căderea la acelaşi nivel
F23- Acţiuni greşite – utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie
F24- Omisiuni – Neutilizarea echipamentului individual de protecţie

37
5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „TIPOGRAF – SALA MAŞINILOR”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
1. F20 - Acţiuni greşite – reglaje 5 Măsuri organizatorice:
 La instructajele periodice se vor face de fiecare dată şi demonstraţii practice
asupra modului de lucru la fiecare operaţie
 Executarea reglajelor transportoarelor de hârtie şi a valurilor de
cerneală şi de apă se va face doar de către sau sub supravegherea
directă a şefului de atelier
2. F21 - Acţiuni greşite – manevre 5 Măsuri organizatorice:
 La instructajele periodice se vor face de fiecare dată şi demonstraţii practice
asupra modului de lucru la fiecare operaţie
 Refacerea instrucţiunii de securitatea muncii pentru operaţia de montaj plăci
şi cuprinderea în aceasta a interdicţiei de a pune în funcţiune maşina atunci
când apărătoarea de protecţie este ridicată. De asemenea se va introduce
interdicţia ca în timpul întinderii plăcii mâna stângă să fie ţinută în apropierea
comenzilor.
 Dotarea locului de muncă cu un dispozitiv de vânat coala de hârtie, astfel
încât să se evite introducerea mâinii în zona valurilor.
3. F7 - Electrocutare prin atingere indirectă 4 Măsuri tehnice:
 Refacerea centurii de împământare a tipografiei şi a legăturilor de la utilaje la
centură.
 Revizuirea circuitelor acţionărilor electrice de la maşinile din sala maşinilor
astfel încât să nu existe cabluri şi legături uzate
 Dotarea utilajelor din tipografie cu dispozitive de deconectare automată în
cazul apariţiei tensiunilor de defect.

39
6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „tipograf – sala maşinilor” este
egal cu 3,03, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic,
încadrându-se în limita maximǎ recomandată de autorii metodei ca acceptabilǎ în
România (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 24
factori de risc identificaţi, numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3. Din aceştia 2 se
încadrează în categoria factorilor de risc mare, iar unul în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 3 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F20 – Acţiuni greşite – reglaje – nivel de risc parţial 5;
 F21 – Acţiuni greşite – manevre – nivel de risc parţial 5;
 F 7 – Electrocutare prin atingere indirectă – nivel de risc parţial 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
Analizând repartiţia factorilor de risc pe componentele sistemului de muncă , rezultă că:
 37,50 %, sunt factori proprii mijloacelor de producţie;
 20,80 %, sunt factori proprii mediului de muncă;
 16,70 %, sunt factori proprii sarcinii de muncă;
 25,00 %, sunt factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 58,33 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de
muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

41
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: TIPOGRAF – SALA MAŞINILOR
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,03

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
37,50%
FACTORI DE RISC PROPRII
EXECUTANTULUI
25,00%
FACTORI DE RISC PROPRII
MEDIULUI DE MUNCA
20,80%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII


DE MUNCA
16,70%

43

S-ar putea să vă placă și