Sunteți pe pagina 1din 6

CARTA PRIVIND DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE COPIILOR

DREPTURI:
1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale;
2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele,
precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;
3. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții
nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale;
4. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
5. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrîns la o
muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită
educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale,
morale ori sociale;
6. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală și socială;
7. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială, în funcție de resursele și de
situația în care se află acesta;
8. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și
familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului
sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială;
9. Copilul capabil de discernămînt are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra
oricărei probleme care îl privește;
10.Copilul are dreptul la libertate de gîndire, de conștiință și religie. Religia copilului care
a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțămîntul acestuia;
11.copilul care a împlinit vîrsta de 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia;
12.Copilul aparținînd unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață
culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale
religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai
comunității din care face parte;
13.Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
14.Copilul are dreptul la odihnă și vacanță;
15.Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentă, neglijentă,
abuz sau rele-tratamente;
16.Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi, acolo unde este posibil. Copilul
are dreptul să fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și
morală;
17.Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care,
în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la
protecție alternativă (tutela, plasament, adopție);
18.Copilul are dreptul să sesizeze orice încălcarea drepturilor sale fundamentale;
19.Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de
exercitare a acestora.
ÎNDATORIRI:
1. Copilul are îndatorirea de a nu știrbi identitatea celorlalți;
2. Copilul are îndatorirea de a-și respecta membrii familiei și de a păstra legătura (prin
vizite, corespondență, telefon, întîlnire în afara casei) cu aceștia, atît timp cît nu
contravine prevederilor legale, anunțînd personalul casei, de forma prin care menține
relația cu familia;
3. Orice copil are îndatorirea de a frecventa formele de învățămînt la care este înscris și
de a se implica activ în activitățile propuse de personalul casei (cursuri de chitară, dans
popular și de societare, tobe africane, karate, înot etc.) în funcție de dorință, talent și
vîrstă;
4. Copilul are îndatorirea de a anunța personalul în casei cu privire la starea sa de sănătate
și de a participa la cursurile de educație pentru sănătate și de a colabora în vederea
menținerii stării de sănătate;
5. Copilul are îndatorirea de a anunța personalul casei orice forma de exploatare (prin
munca, sexuală, cerșit) asupra sa sau asupra altei persoane;
6. Orice copil are îndatorirea de a folosi utilitățile cu simț de răspundere și să nu risipească
produsele alimentare și alte bunuri/materiale care îi sunt puse la dispoziție zilnic;
7. Copilul are îndatorirea de a colabora cu asistentul social în vederea îmbunătățirii
situației sale socio-profesionale;
8. Copilul are îndatorirea de a proteja imaginea sa publică, viața intimă, privată și
familială și în același timp imaginea organizației.
9. Copilul are îndatorirea de a se exprima liber, în limitele folosirii unui limbaj adecvat,
lipsit de injurii si vocabular trivial atît față de copii cît și față de personalul casei.
10.Copilul are îndatorirea de a respecta orientarea religioasa a celorlalți și de a avea un
comportament adecvat în timpul programul de rugăciune;
11.Copilul are îndatorirea de a respecta apartenenta etnica, religioasa și lingvistica a celor
din jur;
12.Copilul are îndatorirea de a respecta personalitatea și individualitatea celorlalți și are
îndatorirea de a nu supune pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare, ori
degradante (porecle, lovituri, jigniri etc) ceilalți copii din casă;
13.Copilul are îndatorirea de a respecta programul casei și programul de activități
desfășurat pe perioada vacanței;
14.Orice copil are îndatorirea de a proteja colegii împotriva oricărei forme de violență,
neglijență, abuz sau rele tratamente și de a aduce la cunoștința educatorului în
momentul în care constată o situație de acest gen;
15.Copilul are îndatorirea de a petrece timp alături de părinți, acolo unde este posibil și
de a se implica în menținerea unui climat familial bazat pe afecțiune și respect reciproc
atît în familia naturală cît și în casă;
16.Orice copil are îndatorirea de a se exprima cu privire la instituirea măsurii de protecție
(tutela, plasament, adopție);
17.Copilul are îndatorirea de a anunța orice încălcare a drepturilor sale fundamentale
(referitoare la apă, aer, hrană, locuință, îmbrăcăminte).
DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI INDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

1. Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.
2. Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante.
3. Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor și libertăților sale.
4. Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată.
5. Toți oamenii sînt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală
protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei
discriminări care ar viola prezenta Declarație și împotriva oricărei provocări la o
asemenea discriminare.
6. Libertatea conștiinței este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță
și de respect reciproc.
7. Orice om are dreptul la libertatea gîndirii, de conștiință și religie.
8. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării.
9. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi
îngrădit.
10.Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea
socială.
11.Orice persoană are dreptul la odihnă și recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă a
zilei de muncă și la concedii periodice plătite.
12.Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui
și familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală,
precum și serviciile sociale necesare.
13.Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere
ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz
casnic inofensive.
14.Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile
și satisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului.
15.Orice persoană are dreptul la învățătură. Învățămîntul trebuie să fie gratuit, cel puțin
în ceea ce privește învățămîntul elementar și general.
16.Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a
colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la
binefacerile lui.
17.Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la
ocrotire din partea societății și a statului.