Sunteți pe pagina 1din 8
[ Inrrare = 1eSIRe suk 06 WA DECLARATIE DE AVERE Subsemnata, MOTOC MARIA + avind functia ‘CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA. SI Sea Bc, rane comet orem unoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind fasul in declarafi, deslar pe propricrispundere i [mpreund eu familia! deqin urmatoarele: ) Prin familie e Infelege sojl/stia si copii alain intretinerea acestora 1. Bunurt imobile 1. Terenuri NOTA. ‘Se vor declarainclusi cele aflate Tn ate ii + Categorile indicate sunt: (1) agricol; @2) forestier; (3) inravilan; (4) luciu de apt; (5) alte categoii de terenuri cextravilane, daca se afl in circuital civil *2) La "Tinular” se mengioneaz8, in eazul bunurilor propril, mamele propritarului (ttuarul, sofl/sofia,copitu), je *n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi mumele coproprictarilor. 2. Cladiri NOTA ‘Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tr. [ase Plait Sono Se | AR STICPRIMAVERIT IMOTOC MARIA. RTSC ARC oh ec | Fisting | 12 | CUMPARARS fuotoccnstoNeL. BOTOSANI STR PRINAVERTT sia IOTOC MARIA [NRI7SCB APG 0 ee eae 'SARDARE |MOTOC CRISTINEL © Calegoriile indicate sunt: (I) apartament, (2) cash de Tocuit; (3) east de vacanil; (spat comercale/de prodietie *2) La "Titular se menfioneazS, in cazul bunurilor propri, numele proprietaraultitalarul,sofl/sofis, copii), {ar in eazul bunurilor in coproprietate,cota-parte si numele coproprietarilo. 1 Bunwri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, yalupe, iahturi yi alte mijloace de transport ‘care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legit AUTOTURISM ‘VOLKSWAGEN 1 2008 ‘CUMPARARE. 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuteri, obiecte de arti yi de cult, colectii de arti yi rnumismatied, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare ‘insumati depayeste 5.000 de euro NOTA: Se vor menfiona toate bunutileaflate in proprictae,indiferent dacd ele se afla sau nu pe teitoriul Romine la momentul declarisit, IML. Bunari mobile, « ciror valoare depayeyte 3.000 de euro ficeare, si bunuri imobile instrAinate ultimele 12 ani 1V, Active financiare |. Conturi si depozite bancare, fonduri de investti, forme echivalente de economisire gi investire, inelusiv eardurile de credit, daed valoarea insumata a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA Se vor declarainclusi cele aflate in bine sau institu financiare din strinatate |AEGON @ LeL 2006 *Categoriile indicate sunt: (1) cont eurent sau echivalente (inclusiv card); (2) deposit bancar saw ‘echivalente; (3) fonduri dle investi saw echivalemte, inclusiv fondurl private de pensil sau alte sisteme cu ‘acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior. 2. Plasamente,investiitdireete si imprumuturi acordate, dacit valoarea de pia fnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declarainclusiv investiile gi participrile in strlinatate 2 (1) hirit de valoare detinute (ituri de stat, certifiate,obligatan’): (2) *Categorille indicate sunt: Comerciale, (3) fmprumuturi acordate in nume personal. acfiuni sau pari sociale tn soctetayt ‘care insumate depiigese echivalentul a 5,000 de euro pe 3. Alte active produciitoare de venituri m NOTA Se vor declarainclusv eeleaflate in strainatate, V. Datorii Debite, ipoteci, garantit emise i asemenea bunuri, dach valoarea inst beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing st alte th a tuturor acestora depaiyeste 5.000 de euro NOTA: ‘Se vor declarainelusi pasivele financiare acumulate in strainatate, ee in a a] VL. Cadouri, servic sau avantaje primite gratuit sau subyenfionate fafa de valoarea de piati din parten unor persoane, organizafi, societiticomerciale, regi autonome, compeni/societth nafhonle sit parteal public romfcyi sau striinc, inclsiv burse, credite,garanti, decontiri de celta, altele deck Cale ale angajatorului, a ekror valoare individuala depiyeste $00 de euro Se excepeact de la dectarare cadourile strate wzuate primite din parea rudetor de gradul Ital 11-4ea 4 VIL. Venituri ale deetarantului yi ale membrilor sai de familie, realizate tn ultimul an fiseal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificari si completirile ulterioare) NOTA: ‘Se vor declarainclusiv veniturile provenite din strdintate. is Tl INotoc wana GFERET ROTOSANT caunavk | a03see Ta Stag Iwao CRITE scat Waa i Cop Ba. Tir CAERETERERT — [Sasi comamTaTe : PHOTOG MARIA’ CONTABIL EXPERTIZEJUDICIARE | 10-336 Jet ACCES Seve CONTABLITATE | — 300 12.2. Sov/sorie Bata MOTOC NARA pie Dacia ae Fa fi. Serie —— [4.2. Soy/sotie Tr [5.2. Sov'sorie (6. Tivalar (62. Sevisorie [7.1 Titular [72. Sov/sorie [73 Copii SS a eS 82. Soviorie fsa Cont IMOTOC MARIOS-CRISTIAN IMOTOC MARIA-RALUCA ALOCATILDESTAT 2016 ei Prezenta declaratic constitule set public i rispund potrivit legit penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completirii 12.06.2017 ewe eer eee DECLARATIE DE INTERESE Ine lOA2 om 06 20F Subsemnata, MOTOC MARIA savind functia CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA. St de contanitser 5 TTRADITIONALE BOTOSAM ero ‘cunoseéind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rispundere: ree ‘Nr. de pain