Sunteți pe pagina 1din 7

Free International University of Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Internship Report / Raportul Stagiului de Practică


Personal Information / Informaţie personală

Family name / Nume:

First name / Prenume:

Email:

Faculty / Facultatea:

Speciality / Specialitatea:

Master Program / Program de Master:

Internship Information / Informaţie despre stagiul de


practică

Tipul stagiului de practică:

Host institution / Instituţia gazdă a stagiului de practică:

Organizazion type / Tipul organizaţiei:

Area / Domeniul de activitate:


Department / Departamentul:

Address Line / Adresa:

City / Oraşul, localitatea:

Country / Ţara:

Duration of the internship / Durata stagiului de practică


From / De la: *

To / Până la:

Internship supervisor’s family name, name / Numele, prenumele


coordonatorului practicii din partea instituţiei gazdă a stagiului de
practică:

Email / Email: *
Report Overview / Prezentare generală a raportului:
This report is written for the purposes of revealing what you have learnt, what your
goals were, and what you would have changed in your entire internship experience.
Remember: your audience are your professors peers! We have made some
suggestions with respect to the structure and the questions you may want to answer.
Acest raport are scopul de a releva ceea ce ați învățat la stagiile de practică, care au
fost obiectivele dvs., și ceea ce aţi fi schimbat în modul de organizare a practicii.
Reţineţi: cititorii sunt profesorii şi colegii dumneavoastră! Am făcut câteva sugestii cu
privire la structura și întrebările la care poate aţi dori să răspundeţi.

The Organization / Organizaţia:


Why did you choose this type of an organization? What is the organization’s mission?
What do they offer and who are their customers? What is the organizational
structure? What is the competitive environment of the company in the industry in
which it operates?
De ce aţi ales acest tip de organizaţie? Care este misiunea organizaţiei? Ce oferă ei şi
cine sunt clienţii lor? Care este structura organizaţională? Care este mediul
competitiv al companiei în domeniul în care activează?
The Internship Position / Poziţia în Cadrul Companiei:
Describe the internship position within the company. How does your internship
experience relate to your current studies? Did you concentrate on one department or
did you also work for others? What were your tasks? What were your goals? Did you
receive feedback constantly? Tell us about the projects you were involved in!
Descrieţi stagiul de practică în cadrul companiei. Care este legătura dintre experienţa
dvs. de stagiu şi studiile dvs. actuale? V-aţi concentrat activitatea practică in cadrul
unui singur departament sau aţi lucrat, de asemenea, în altele? Care au fost sarcinile
dvs.? Care au fost obiectivele dvs.? Aţi primit feedback constant? Relataţi-ne despre
proiectele în care aţi fost implicat/ă!
Difficulties and Problems / Dificultăţi şi Probleme:
What were some of the difficulties you encountered? How did you deal with them?
Who did you seek advice from? How did the people react when you told them about
your feelings? Did language create problems? Did intercultural misunderstanding
occur?
Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Cum le-aţi rezolvat? De la cine aţi cerut sfaturi? Cum
reacţionau oamenii când le spuneaţi opiniile dvs.? A creat probleme limba de
comunicare? Au avut loc neînţelegeri interculturale?

Work Environment / Mediul de Lucru:


A very essential part of the internship is the work environment. How did you like the
atmosphere at the institution? What was it like to work for the company? Did you feel
the strong special culture? What was this culture like? What were your colleagues’
visions and goals? Did you feel being taken care of? How did the relationships with
your colleagues and our supervisor develop?
O parte esențială a stagiului este mediul de lucru. Cum v-a părut atmosfera din
instituție? Cum a fost să lucraţi pentru companie? Aţi simtit o cultură deosebită?
Cum a fost această cultură? Care erau fost viziunile și obiectivele colegilor dvs.? Aţi
simţit că aveau grijă de dvs.? Cum s-a dezvoltat relația cu colegii și coordonatorul
dvs.?
Evaluation / Evaluare:
Q1. How useful was the internship? / În ce măsură consideraţi că stagiul de practică
v-a fost util?

A lot / În mare măsură Little / În mică măsură Not at all / Deloc

Q2. What were the positive aspects of the internship? Care au fost aspectele pozitive
ale stagiului de practică?

Q3. What were the negative aspects of the internship? / Care au fost aspectele
negative ale stagiului de practică?

Q4. How did you collaborate with the internship supervisor from the host
institutions? / Cum aţi colaborat cu conducătorul stagiului de la baza de practică?

Q5. How do you rate the psychological environment in the host institution? / Cum
apreciaţi climatul psihologic în instituţia în care aţi realizat stagiul de practică?

Favorable / Favorabil Neutral / Neutru Unfavorable / Nefavorabil

Q6. How do you rate the attitude of the other employees towards you? / Cum
apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului de la baza de practică?

Benevolent / Binevoitor Indifferent / Indiferentă Hostile / Ostilă

Q7. How do you rate the quality of the training at the host institution? / Cum
apreciaţi calitatea instruirii la baza de practică?

Good / Bună Satisfactory / Satisfăcător Insufficient / Insuficientă


Q8. Would you recommend this institution as an internship opportunity to your
colleagues? / Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?

Yes / Da No / Nu

What did you learn during the internship? How did it help developing your
academic/technical knowledge or your personality? How did it influence your
perspective on your future studies and development? How prepared do you feel for
this future? What does this future look like - tell us about it? What is the message you
would want to send out to your peers?
Ce aţi învăţat pe durata stagiului de practică? Cum v-a ajutat în în completarea
cunoştinţelor dvs. academice/tehnice şi cum v-a influenţat personalitatea? Cum a
influenţat asupra viziunii dvs. cu privire la viitoarele dvs. studii şi dezvoltare
profesionalîă? Cât de pregătiţi vă simţiţi pentru acest viitor? Cum ar arăta el? Ce
mesaj aţi dori să le transmiteţi colegilor dvs.?

Please, add any other comments that you would like to communicate regarding this
internship. / Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii pe care le consideraţi
necesare să le comunicaţi în legătură cu acest stagiu de practică.

Student / Studentul (a)


Signature / Semnătură Name, First Name / Nume, Prenume