Sunteți pe pagina 1din 17

0123425301 678ÿ

ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ


7
" #$%&'$(&)*

+,ÿ-./0/ÿ234564/07ÿÿ54ÿ8 ÿ5308ÿ ÿ279576/ÿ:9/0549;6


<=>?=@AÿC>ÿD>ÿ>EFG>@?ÿC>ÿEH>=@>@?ÿ>Iÿ@IAJF?ÿC>ÿC@?@?ÿGAÿ@?EÿKAÿCLHÿ>DA@?ÿ?=ÿMI>K?=>ÿDL>C@I>
EA=@IFÿ>ÿEF@A>ÿGIAC@AÿEH>=@AHAÿEL@I?D?@Aÿ?=ÿCLHFHÿEL@I?D?@NÿPJ?>ÿ>EL?ÿEF@A@?ÿKAG?KAÿK>G>ÿDA@?
>KFGAÿDIALÿ?QJF=>@>@?IAÿÿCLHFHF?ÿC?ÿGAÿEH>=@AÿKLI?@?ÿC>ÿI>C>I>ÿ?=ÿMI>K?=>ÿDL>C@I>N
RSTU&*VÿX>I>@>ÿGFEI?=CFHY
RSZÿV[ÿ&\[*(&]^$ÿ(&TS_ÿ\[ÿV)_ÿ\&*ÿ'U$\&*$ÿV&ÿ^SZÿV[
`$^[ÿ$*$_&a$ÿV)_S_S&

bA=@IFÿ>ÿc>GAÿ@AC@AHAÿKAÿCLHÿ=FÿD>ÿ@IAJF?AÿKAG>@ÿEF@?=>ÿJF=>DL?=@>dÿe>I@?AÿKAÿEfdÿF=
@F@LIAgE?GeA@gÿJ>@ÿK?=ÿHAQ=ÿC?ÿLÿG>hQ>Nÿÿi>jLI?@>@A>ÿ@AC@AHLIÿCAÿEL@ÿc>GAÿ?=ÿLI?GAÿEAI?L>K>
>ÿ>=FHF?ÿAkGAE@>=Kÿ@AC@FHÿKAÿKIA=>jÿÿG>IAÿCAÿc>GAÿ=FQ>?ÿH>ÿCc>IC?@FHÿ?AI=??N
<=@IlLÿMI>K?=>ÿQ>?ÿQ>IAÿC>Fÿ>GLHLÿF=KAÿAk?C@>ÿK?cAIA=@AÿKAÿ=?DAHdÿAÿ=AGAC>IÿC>ÿc>GA@?ÿ@AC@
KAÿCLHÿ?=ÿQ>?ÿQFH@AÿHLGFI?NÿmF>@?ÿQLC@IAÿK?=ÿGLH@FI?HAÿ@AIA=FHF?dÿKAÿEAÿK?>ML=>HAÿC?ÿ>EL?ÿK?=
Q?jHLGN
2  2  0!
0123425301 678ÿ
ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ
7
"#$%&'&ÿ)$&'&'*
+,-,./ÿ1ÿ231,-,ÿ,4,56,ÿ/5ÿ-,7,5.ÿ8/ÿ9:,7/5,./ÿ7,32/5/;9ÿ231-//<ÿ=3ÿ.39>?/ÿ8,ÿ@949./
8.3,.?3/ÿ49ÿ4/A93/.9ÿ6?;13/ÿ8/ÿ.9:.?3/ÿ49ÿ81;<ÿÿC3,6./6ÿ@9./ÿ@949,ÿ?5ÿ8.3,.ÿ49ÿ81;ÿ7,/ÿ/56D/8ÿ;,
6?;1,39ÿ/5ÿ-,3.9,ÿ8?-93/1,3,ÿ,ÿ-31E;?;?/ÿF;,ÿ8?-3,A,.,Gÿ/,3ÿ/5ÿ,4,56/79ÿ?5ÿ8.3,.ÿ7,/
4986D/8<
+1;?;ÿA93./;ÿ89ÿ,H,ÿ/5ÿ-3/7//ÿIJÿ67ÿÿF,4,56/79Gÿ8/ÿ7,K13/.,.9,ÿ-;,5.9;13ÿ/8/ÿA1379,L,
3,4,6/5/;9ÿ/5ÿ,698.ÿ81;ÿA93./;Mÿ?549ÿ89ÿ,H,ÿ7,.93/,;ÿ132,5/6Mÿ7/631132,5/879ÿ8/ÿ3,79<
+1;?;ÿ4/5ÿ,4,56/79ÿÿ5?ÿ98.9ÿA93./;ÿ8/ÿ49ÿ,699,ÿ9;ÿ5?ÿ.39>?/9ÿ,4?8ÿ;,ÿ8?-3,A,.,ÿ-3/5ÿ8,-,39
,;.A9;Mÿ6,;/.,.9,ÿ81;?;?/ÿ@,ÿ86,49,<
N93/E6,39,ÿ81;?;?/ÿ@,ÿ,@93./L9,L,ÿ69ÿ7,8?3/ÿ.39>?/9ÿ8,ÿ;?,./ÿÿ-95.3?ÿ9@95.?,;9;9ÿ-31>;979
4/5ÿ@//.13<
O,6,ÿ81;?;ÿ,32/;18ÿ,ÿA18.ÿ.,8,.ÿ49P,ÿ;?52?;ÿ./7-?;?/ÿF-3/5ÿ59,5.39./5939,ÿ;?/
61398-?5L,.1,39Gÿ8.3,.?;ÿ49ÿ;,ÿ8?-3,A,.,ÿ89ÿ617-,6.9,L,ÿ8/ÿ49@/59ÿ49ÿ59-,.3?58ÿ-95.3?
3,4,6/5/<
=698.ÿ8.3,.ÿ.39>?/9ÿ8-,3.ÿ-3/5ÿ8,-,39ÿ8/8.97,./6,ÿ,;.A9;Mÿ-;,5.9;9ÿ5?ÿ89ÿ-1.ÿE:,ÿ/5ÿ81;<
ÿQ5913/ÿ897/5.9;9ÿ897,5,.9ÿ5?ÿ-1.ÿ3,8,3/ÿE9ÿ-95.3?ÿ6,ÿ81;?;ÿ49ÿ;,ÿ8?-3,A,.,ÿ,ÿA18.
4/8.3?8ÿÿF398.?3/ÿ,4?5,.9ÿ;,ÿ8?-3,A,.,ÿ4,.13,.9ÿ9:6,@,3/;13GÿE9ÿ-95.3?ÿ6,ÿ9ÿ3,3/.ÿF/5ÿ6,L?;
81;?;?/ÿ6,;6,318G<
RSTUVÿO,6,ÿ/5ÿ23,4/5,ÿ@1,8.3,ÿ81;?;ÿ49ÿ;,ÿ8?-3,A,.,ÿ5?ÿ98.9ÿ?5?;ÿ49ÿ6,;/.,.9Mÿ793/.,ÿ8,
6?7-,3,./ÿ8,6/ÿ6?ÿ-,7,5.ÿ8,?ÿ6D/,3ÿ1ÿ397136,ÿ49ÿ-,7,5.ÿ49ÿ6,;/.,.9ÿ/5,/5.9,ÿ?59/
-;,5.,3/ÿ7,K139<ÿO9ÿ1>/69/ÿ89ÿA,69ÿ1ÿ496,-,39ÿF4961-93.,39ÿ,ÿ81;?;?/ÿÿ-9ÿ1ÿ,4,56/79ÿ49
WXÿ67Gÿ8/ÿ/5;16?/39ÿ6?ÿ81;ÿ-31,8-,.ÿ8/ÿ49ÿ>?5,ÿ6,;/.,.9<
YZ[U'#Tÿ)$&'&'*
C95.3?ÿ,ÿ.98.,ÿUZ[U'#Tÿ)$&'&'*ÿ8,-,./ÿ1ÿ231,-,ÿ6,7ÿ49ÿWJÿ67ÿ8/ÿ;?,./ÿ1ÿ7,5,ÿ49ÿ-,7,5.
-95.3?ÿ,ÿ1>893@,ÿ4,6,ÿ81;?;ÿ615./59ÿ5/8/-Mÿ,32/;,ÿ49ÿ6,;6,3ÿ,;>ÿ8,?ÿ23/Mÿ-/9.39<
YZ[U'#Tÿ)$&'&'*ÿ8,?ÿ\$]^$_*U*Tÿ`#Ta'&$]ZU#*\Tÿbÿ-31-13./,ÿ/5ÿ6,39ÿ/5.3,ÿ/5ÿ,;6,.?/39,
81;?;?/ÿ-,3./6?;9ÿ9;9795.,39ÿ49ÿ4/A93/.9ÿ7,3/7/ÿÿ5/8/-Mÿ-/9.3/8Mÿ-3,AMÿ,32/;,<
C95.3?ÿ7,K13/.,.9,ÿ23,4/5,3/;13ÿ,32/;,ÿ23,8,ÿFD?7?8?;Gÿ39-39L/5.,ÿ81;?;ÿ/49,;Mÿ,698.,ÿ98.9
1ÿ7/:.?3,ÿ/5.39ÿ-,3./6?;9ÿ49ÿ5/8/-ÿ8/ÿ5131/ÿ49ÿ23,5?;,./9ÿ4/A93/.,<
c']')'&ÿ98.9ÿ?5ÿ,798.96ÿ49ÿ8?>8.,5.9ÿ132,5/69ÿ,713A9ÿ8/ÿ98.9ÿ69,ÿ7,/ÿ/7-13.,5.,
617-1595.,ÿ,ÿ81;?;?/Mÿ9;ÿ,8/2?3,ÿ9;9795.9;9ÿ-95.3?ÿD3,5,ÿ-;,5.9;13Mÿ98.9ÿ?5ÿA,6.13ÿ49
-31.96./9ÿ/7-1.3/@,ÿ>1;/;13Mÿ795./59ÿ?7/4/.,.9,ÿ-9ÿ./7-ÿ49ÿ@,3,ÿ8/ÿ-937/.9ÿ,-9/ÿ8,ÿ89
86?32,ÿ-9ÿ./7-ÿ49ÿ/,35,<
2  2  5!
0123425301 678ÿ
ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ
7
"#$#%#&ÿ()ÿ+,()(-)ÿ.,ÿ/ÿ,0,1234)ÿ0)ÿ56ÿ7ÿ86ÿ24ÿ(3ÿ9:12-3)ÿ0)ÿ2,1-3-,-),ÿ2/1-31:-,ÿ31ÿ(/.
,2)(-),ÿ()ÿ34;,<-ÿ31=
>?&#@AÿB?C@DEÿ%C@CFEÿ0)ÿ2:./,<)ÿ+,.G)1ÿ2)1:(3)ÿ2:ÿ:1ÿ2/1-31:-ÿ31ÿH:4:(ÿ0)ÿ(:Gÿ5ÿI
>?&#@Aÿ$EJAA
>?&#@AÿK?LCDEMÿ0)ÿ2:./,<)ÿ1),+<,ÿ(3ÿ2:ÿ:1ÿ2/1-31:-ÿ31ÿH:4:(ÿ0)ÿ;)(-)ÿNÿIOÿP(-,
31(),41,ÿ2,ÿ;.,1-).)ÿ,:ÿ,22)(ÿ.,ÿ,;,ÿ1)2)(,<,ÿ2<)(-)<33ÿ(3ÿ0)QR/.-,<33ÿ9,<,ÿ<3(2:.ÿ2,
<,0,2313.)ÿ(,ÿ;:-<)Q),(2,ÿ0,-/<3-,ÿ)S2)(:.:3ÿ0)ÿ:4303-,-)ÿ031ÿ(/.O
T-<,1+)-3ÿ31ÿ;:41ÿ/ÿG:2,-,ÿ0)ÿ;,4,1-ÿ:4)0OÿÿV,2,ÿ)(-)ÿ2,ÿ4:(2H3:.ÿ(,:ÿ-:<G,ÿW,<)ÿ:1
43</(ÿ0)ÿ<),R,1Xÿ,-:123ÿ(/.:.ÿ,<)ÿ:1ÿ2/1-31:-ÿ/<+,132ÿ<3032,-O
Y<)2,-3ÿ;:-31ÿ(/.ÿ31ÿ;,.4,Mÿ31-<)ÿ0)+)-:.ÿ4,<)ÿ(3ÿR,<9:.ÿ0)+)-)./<OÿÿV,2,ÿ)ÿ13(3;/(ÿ.,ÿ;3;,3-
31(),41,ÿ2,ÿ,<)ÿ13(3;ÿ31ÿ2/4;/Q3-3)OÿÿY<,4,1-,-3ÿ(/.:.ÿ(3ÿ312)<2,-3ÿ(,ÿ4/0).,-3ÿ031ÿ).ÿ/
431+)OÿV,2,ÿ<):(3-3Mÿ(/.:.ÿ2/1-31)ÿ;:-31ÿ.:-Mÿ0,2,ÿ()ÿ-/-ÿ0)(;<310)ÿ31(),41,ÿ2,ÿ,<)ÿ31
2/4;/Q3-3)ÿ9/,<-)ÿ;:-31ÿ.:-O
Z:.,-3ÿ431+),ÿ(:Gÿ9/<4,ÿ:1:3ÿG,-/1ÿ(3ÿ,;/3ÿ312)<2,-3ÿ(,[.ÿ310/3-3ÿ(3ÿ(,ÿ/G-31)-3ÿ:1ÿ2)<2Oÿÿ\1
(/.ÿ4/,.)Mÿ1,4/./(Mÿ1:ÿ,<)ÿ(:]23)1-ÿH:4:(ÿ;)1-<:ÿ,ÿ()ÿ.)+,ÿ(3ÿ,ÿ9/<4,ÿ:1ÿ2)<2ÿ0,<ÿ:1ÿ(/.
2:ÿ4:.-,ÿ,<+3.,ÿ;/,-)ÿ(,ÿ9/<4)Q)ÿ:1ÿ2)<2O
^<)G:3)ÿ(,ÿ(-3-3ÿ2,ÿ9:12-3)ÿ0)ÿDE_D#@CMÿ(/.:<3.)ÿ()ÿF&C%A`FCÿ31=
aOÿ%?&#@AÿbA%Ac?C%E
5OÿbA%Ac?d&#D?C%E
8Oÿ&#D?dbA%Ac?C%E
eOÿ&#D?C%E
fOÿ&#D?dC@LA&?C%E
gOÿC@LA&?d&#D?C%E
NOÿC@LA&?C%E
hEÿc&CbDEÿF#&DAiC$ÿcEÿ%?&#@A&EÿbA%Ac?C%Eÿ%AÿbA%Ac?d&#D?C%E
k<34).)ÿ5ÿ2,-)+/<33ÿ0)ÿ(/.ÿ(:1-ÿ(/.:<3ÿ2:ÿ-)S-:<3ÿ:(/,<)Mÿ2:ÿ:1ÿ2/1-31:-ÿ4,<)ÿ0)ÿ13(3;ÿ(3ÿ;)
2,<)ÿ()ÿ;/,-)ÿ2:.-3R,ÿ4/<2/RMÿ9,(/.)ÿ/./,+,Mÿ4,Q,<)Mÿ+:.33Mÿ(,.,-,Mÿ(;,1,2Mÿ-/4,-)Mÿ,103R)M
(;,<,1+H).Mÿ(9)2.,ÿ</(3)Mÿ<3032H3Mÿ<)R)1-ÿW<:G,<G,XO
hEÿc&CbDEÿF#&DAiC$ÿcEÿ%?&#@A&Eÿ&#D?dbA%Ac?C%Elÿ&#D?C%Eÿ%Aÿ&#D?dC@LA&?C%E
\<4,-/,<).)ÿ8ÿ2,-)+/<33ÿ(:1-ÿ2/1(30)<,-)ÿ(/.:<3ÿ2:ÿ-)S-:<,ÿ43m./23)ÿW30),.)ÿ;)1-<:
.)+:432:.-:<,ÿ(3ÿ1:ÿ1:4,3XOÿk)ÿ,2)(-)ÿ-3;:<3ÿ0)ÿ(/.ÿ()ÿ;/-ÿ2:.-3R,ÿ-/,-)ÿ(;)233.)ÿ0)ÿ;.,1)-)
ÿ.)+:432/.)ÿ2:ÿ)S2);-3,ÿ(;,<,1+H).:.:3O
hEÿc&CbDEÿF#&DAiC$ÿcEÿ%?&#@A&EÿC@LA&?d&#D?C%Eÿ%AÿC@LA&?C%E
\.-343.)ÿ5ÿ2,-)+/<33ÿ,;,<-31ÿ%?&#@A&?@ÿL@E&Elÿ34G3G,-)ÿ4,3ÿ4)<):ÿ2:ÿ,;,ÿ3,<ÿR,<,Mÿ;)ÿ-34;
0)ÿ()2)-,ÿ()ÿ31-,<)(-)ÿ2,ÿ/ÿ2,<,430,ÿ(3ÿ;<)Q31-,ÿ2<,;,-:<3ÿ,0,123O
2  2  4!
0123425301 678ÿ
ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ
7
#$ÿÿ'($)*ÿ)+,ÿ)$ÿ-+'*$ÿ(.,*/0'ÿ1+1.,2ÿ3$0$4*.,2ÿ13+51'ÿ)/ÿ0'36'ÿ',1'2ÿ0'36'ÿ3+)/$7
8+,.3/,$ÿ(.ÿ)*3.(*.3'ÿ9,+:$3.,'3'ÿ/;$','ÿ).4*ÿ($,$ÿ('3$ÿ'.ÿ.4ÿ3'-+3*ÿ+-*/:ÿ/4*3$ÿ<'6$,$
,/(=/;'ÿ>'-'?2ÿ)+,/;'ÿ>-'3*/(.,$ÿ;$ÿ)+,?ÿÿ)/ÿ9'6+')'ÿ>'$3?7
@ABCDÿÿ#$4*3.ÿ'ÿ/:1.4'*'*/ÿ)'.ÿ:$4*/4$ÿ)*3.(*.3'ÿ)+,.,./ÿ;$)*/4'*ÿ,$9.:/(.,*.3//ÿ>.4;$ÿ)$
'-,/('ÿ/3/9'*//ÿ(.ÿ('4*/*'*/ÿ:'3/ÿ;$ÿ'-'?ÿ$)*$ÿ4$($)'3ÿÿ('ÿ'<'4'3$'ÿ';'4('ÿÿ'ÿ)+,.,./ÿ)'ÿ4.ÿ)$
<'('ÿ,'ÿ'($$')/ÿ';'4(/:$ÿ/4ÿE$('3$ÿ'4ÿ(/ÿ)'ÿ)$ÿ<'('ÿ'<'4'3/ÿ:'/ÿ';'4(/ÿ).1ÿ)*3'*.3/,$
(+:-'(*$ÿ/'3ÿ'-+/ÿ)'ÿ,')'*/ÿ)+,.,ÿ)'ÿ)$ÿ'$3/)$')('ÿÿ1/4$ÿ/4'/4*$'ÿ-3$9'*/3//ÿ-'*.,./
9$3:/4'*/0ÿÿ-$4*3.ÿ/4E/4*'3$'ÿ.4$/ÿ4+/ÿ(.,*.3/7
F)+,':$4*.,ÿ5+'('ÿ.4ÿ3+,ÿ/:-+3*'4*ÿ/4ÿ)*3.(*.3'ÿ)+,.,./2ÿ',$9$*/ÿ(.,*.3/ÿ('3$ÿ)'ÿ3$;.('ÿ,'
:/4/:ÿ,.(3'3/,$ÿ)+,.,./ÿ-$ÿ-$3/+';'ÿ0$9$*'*/$/7
GHIÿBKBIÿLMNHOÿPQOHOHR
#$4*3.ÿCSPCBTSBÿU-3+<$)/+4/)*'Vÿ'ÿLMNHOHRÿPQOHOHRÿ'0$*/ÿ4$0+/$ÿ;$ÿ='3*/$ÿ;$ÿ-Wÿ)/ÿ-.*/4'
'-'ÿ;/)*/,'*'7
XCSYCRSDÿXLBÿZSÿOBÿTQ[RYSCÿÿ]LORYBÿZSÿCQCÿASOHOÿZSÿ^_RIR^BOSÿPRÿAQBTCSÿ^BO^BTQBPB`ÿaB
LQBCSÿRYKHSYCBÿTSbHOCBCHOc
8$ÿ/'ÿ+ÿ:+)*3'ÿ;$ÿ)+,ÿ>1/4$ÿ'3ÿEÿ)'ÿ,.'*/ÿ:+)*3$ÿ;/4ÿ:'/ÿ:.,*$ÿ,+(.3/ÿ;/4ÿ93';/4'ÿ)/ÿ)'ÿ,$
*$)*'*/ÿ-$ÿE$('3$ÿ/4ÿ-'3*$2ÿ).4*ÿ)/9.3'ÿ('ÿ0$*/ÿ9')/ÿ3$6.,*'*$ÿ;/<$3/*$?2ÿ(':ÿdefghÿ92ÿ+
($34$*/2ÿ+ÿ-.4$*/ÿ/4*3i.4ÿ1+3('4ÿ(.3'*ÿ)'.ÿ',*ÿ3$(/-/$4*ÿ)/ÿ*.34'*/ÿdhhÿ:,ÿ;$ÿ'-'ÿ;/)*/,'*'7
F:$)*$('*/ÿ-3$-'3'*.,ÿ;/4ÿ('4;ÿ/4ÿ('4;ÿ/'3ÿ;.-'ÿjhÿ:/4.*$ÿE,*3'*/ÿ,/(=/;.,ÿ>.*/,/6'*/ÿ='3*/$
;$ÿE,*3.ÿ;$ÿ('<$'?7ÿÿk.'*/ÿ='3*/'ÿ;$ÿ-W2ÿ+ÿ/:1/1'*/ÿ/4ÿ'-'ÿE,*3'*'ÿ)/ÿ')*$-*'*/ÿjhÿ)$(.4;$
3$'(*/'2ÿ'-+/ÿ(+:-'3'*/ÿ(.,+'3$'ÿ3$6.,*'*'ÿ(.ÿ($'ÿ:'3*+3ÿ;$ÿ-$ÿ':1','5.,ÿ='3*/$/ÿ;$ÿ-W7
lILQTCBYCDÿ-Wi.,ÿ/;$',ÿ-$4*3.ÿ:'5+3/*'*$'ÿ-,'4*$,+3ÿ$)*$ÿ;$ÿm2eÿfÿn7ÿÿop/)*'ÿ)-$(//ÿ('ÿ'E42
3+;+;$4;3+42ÿ*3'4;'E3ÿ('3$ÿ-3$<$3'ÿ.4ÿ)+,ÿ(.ÿ-Wÿ:'/ÿ:/(ÿ;$ÿm7ÿq'36'ÿ-3$<$3'ÿ.4ÿ)+,
',(',/42ÿ,'ÿ<$,ÿ('ÿ)/ÿ:/9;',.,7
GHIÿBKBIÿLMNHOÿPQOHOHRrÿaBTRBYCBÿ[B[SBP^Bÿ]ABTBÿ_BTCRSÿZSÿLM`
s'('ÿ4.ÿ'0$*/ÿ='3*/$ÿ;$ÿ-Wÿ,'i4;$:'4'2ÿ-.*$*/ÿ*$)*'ÿ)+,.,ÿ1'1$)*$ÿ;'3ÿ<'3'ÿ'ÿ)*/ÿ0',+'3$'
$p'(*'ÿ'ÿÿ3$'(*/$/ÿ,./ÿÿ(/ÿ;+'3ÿ;'('ÿ$)*$ÿ'(/;ÿ)'.ÿ',(',/47
t4*3i.4ÿ3$(/-/$4*ÿ(.3'*ÿ-.4$ÿ+ÿ:+)*3'ÿ;$ÿ)+,ÿÿ>+ÿ($')('?ÿ-$)*$ÿ('3$ÿ*+34/ÿ+ÿ($')('ÿ;$ÿ+*$*
',/:$4*'3ÿ+1*/4.*ÿ;/4ÿ0/4uuÿs'('ÿ'-'3ÿ1.,$ÿ;$ÿ'$3ÿ)/ÿ-':'4*.,ÿ)<'3'/$ÿ,'ÿ(+4*'(*.,ÿ(.
+*$*.,ÿ'*.4(/ÿ3$'(*/'ÿ)+,.,./ÿ$)*$ÿ.4'ÿ',(',/4'ÿ>-Wÿvÿn?7
s'('ÿ4.ÿ)$ÿ-3+;.($ÿ4/(/ÿ+ÿ3$'(*/$2ÿ'*.4(/ÿ*$)*$'6'ÿ'(/;/*'*$'ÿ)+,.,./ÿ')*<$,wÿ':$)*$('ÿ+
',*'ÿ:+)*3'ÿ;$ÿ)+,ÿ(.ÿxÿ($')('ÿ;$ÿ'-'ÿ;/)*/,'*'ÿ-'4'ÿ+1*//ÿ+ÿ-')*'ÿ:+',$ÿ/4ÿ('3$ÿ';'.9/ÿx
2  2  !"
0123425301 678ÿ
ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ
7
#$%&#%ÿ($ÿ)*#%+),-%.ÿ($ÿ&,(*/0ÿ1%#%ÿ2%&.%ÿ($ÿ-,+,*ÿ%#.*,-$%3%ÿ#/ÿ)*#%+),-%./4
2+,(/#%-(ÿ)/4$ÿ($ÿ%$+ÿÿ%./-#*ÿ&,4/4ÿ%+$ÿ+$%#.*$ÿ%#*(%ÿ627ÿ8ÿ9:0
;<=>?@ABCAÿEFGHIH>ÿJ<IHIH>
K,(*L#%+$%ÿ27M/4/*ÿ&,4/4/*ÿ(*-ÿN+%(*-%ÿ&$ÿ2,%.$ÿO%#$ÿ-/P%*ÿ%./-#*ÿ#%-(ÿ#/-,&.*ÿ$Q%#.
R%4,%+$%ÿ+$%#.*$*ÿ&,4/4/*ÿÿ6.$&./4ÿ#/ÿS%+.*%ÿ($ÿ27:0
T+,#$&/4ÿ$&.$ÿ/-/4ÿ($ÿ4/-N%ÿ(/+%.%ÿ62,%.$ÿ(/+%ÿ4/-*:ÿ&*ÿ.+$)/*$ÿ+$2$.%.ÿ*-ÿP,(ÿ#,-&.%-.
2$-.+/ÿ%ÿ.$ÿ%&*N/+%ÿ#%ÿP,(*L#%+*4$ÿO%#/.$ÿ&/-.ÿ2$+P%-$-.$0
1%#%ÿ&,4/4ÿ$&.$ÿ2+$%ÿ%#*(Uÿ#,+$#.*%ÿ4/*ÿ&$ÿO%#$ÿ2+*-ÿ%(%,&ÿ($ÿ%P$-(%P$-.$ÿ#%4#%+,%&$ÿ&%/
#$-/&%ÿ(*-ÿ4$P-0
1%#%ÿ&,4/4ÿ$&.$ÿ2+$%ÿ%4#%4*-Uÿ&#%($+$%ÿ27M/4/*ÿ&$ÿO%#$ÿ2+*-ÿ%(%,&ÿ($ÿ&/4O0
VWCXW>CYÿZR$.*ÿN+*[%ÿ#/ÿ%P)$4$ÿ%P$-(%P$-.$ÿ#%+$ÿ%+(\\\ÿ]/ÿ%.*-N$.*ÿO+/-3$4$ÿ24%-.$4,+ÿ#/
$4ÿ&*ÿ*-#,+2,+%.*M4$ÿ)*-$ÿ*-ÿ&,40ÿÿ^O$#.$4$ÿP,(*L#%+**ÿ($2*-(ÿ($ÿ/P*(*.%.$ÿ&*ÿ($
P*#+,,+N%-*&P$4$ÿ$Q*&.$-.$ÿ*-ÿ&,40
_CJWHIÿ=Cÿ=BCXA`
a%ÿ&O%+&*./4ÿ*$+-**ÿ&%2%.*ÿ,ÿN+,%2%ÿ($ÿbcÿQÿbcÿ#P0
dP24$.*ÿN+,%2%ÿÿ2$ÿ[/P%.%.$ÿ#/ÿ%2%Uÿ%2,*ÿ*-L-N$.*ÿ*-ÿP*[4,#/4ÿN+,2**ÿ/-
.%+/&e./.,+$e2*#S$.ÿ&*ÿO%#$.*ÿ/-ÿ&$P-ÿ2$ÿ$4ÿ#%ÿ&%ÿ*-+$N*&.+%.*ÿ-*R$4/4ÿ%2$*0
Z#,2$+*.*ÿN+,%2%ÿ#/ÿ/-ÿf#%2%#gÿ*P2$+P$%)*4ÿ&*ÿR$+*L#%.*ÿ-*R$4/4ÿ2$&.$ÿ,ÿ,+%ÿ&*ÿ(*-ÿ-,/ÿ*-
3*/%ÿ/+P%.,%+$0
1%#%ÿ%2%ÿ&M%ÿ&#/+&ÿ*-&$%P-%ÿ#%ÿ%*ÿ/-ÿ&,4ÿ-$(+$-%.0ÿZ2%ÿ.+$)/*$ÿ&%ÿ&$ÿ&#/+N%ÿ2$&.$
-,%2.$ÿ*-.+M/-ÿ&,4ÿP$(*/ÿ&%/ÿ-,+P%40
1%#%ÿ%2%ÿ%ÿ+%P%&ÿ4%ÿ%#$4%&*ÿ-*R$4ÿ%ÿ(,/%ÿ3*Uÿ%#$&.ÿ4/#+/ÿ*-(*#%ÿ2+$3$-.%ÿ/-/*ÿ&,4ÿ%+N*4,&U
N+$/Uÿ-%P,4,&0
h+$)/*$ÿ&%ÿ&.**ÿ#%ÿ24%-.$4$ÿ%/ÿN+%($ÿ(*O$+*.$ÿ($ÿ+$3*&.$-.%ÿ4%ÿ&$#$.%ÿ&*ÿ4%ÿ&,4ÿ%+N*4,&0
i+%(/4ÿ($ÿ/P*(*.%.$ÿ%ÿ&,4/4/*ÿ2$ÿ.*P2/4ÿ*$+-**ÿ2,%.$ÿ($.$+P*-%ÿ(*L#/4.%.$%ÿ($ÿ%(%2.%+$ÿ%
/-$*ÿ24%-.$ÿ*-.+M/-ÿ%-/P*.ÿ%P24%&%P$-.0
1+$-%+$%ÿ($2*-($ÿ($ÿ.*2/4ÿ($ÿ&,4Uÿ($ÿ%P24%&%+$%ÿ%#$&./*%ÿ&*ÿ($ÿ%(%-#*P$%ÿ2%-3$*
O+$%.*#$ÿ(*-ÿ&,4/4ÿ+$&2$#.*R0ÿjP)/-%.%.*+$%ÿ/-/*ÿ&,4ÿN+$/ÿ$&.$ÿ(*L#*4%ÿ&*ÿ&#/P2%ÿ*-ÿ%#$4%&*
.*P20
klAWmÿn$4,+ÿ#/ÿ&/2+%O$.$ÿP%+*ÿ($ÿ.$+$-Uÿ2$ÿ#%+$ÿR,+ÿ&%ÿ4$ÿR%4,+*L#$ÿ2+*-ÿ*-L*-.%+$%ÿ($
#/4./+*ÿ4$N/P*#,4$Uÿ24%-.%.**ÿ($ÿR*.%ÿ($ÿR*$Uÿ4*R$3*ÿ4$ÿ&/N$+$3ÿ&%ÿO%#%ÿ,ÿ#%+.%+$ÿ%N+,#S*P*#%
2  2  !"
0123425301 678ÿ
ÿ  ÿ77 ÿ7ÿ77 ÿ7 ÿ ÿ
7
"#$%&'($)('*+ÿ-+'*+ÿ()'&+.)+ÿ'+ÿ+"&/&0&ÿ/+ÿ1)ÿ/+2$#+*$#ÿ3&ÿ'"&4(+/(*+*&5ÿ()+()*&ÿ'+
()6&'*&+'4+7ÿÿ9$#ÿ'*(ÿ+'*%&/ÿ41ÿ&:+4*(*+*&ÿ4&ÿ*("ÿ3&ÿ'$/ÿ+1ÿ'(ÿ4&ÿ41/*1#(ÿ'&ÿ"#&*&+0+ÿ"&ÿ&/7
;"&#ÿ4+ÿ'%+*1#(/&ÿ.&/&ÿ6<+1ÿ%$'*ÿ3&ÿ%$/$'ÿ'(ÿ6+ÿ1#&0ÿ'"$#ÿ/+ÿ=#+3()+#(*>
?1*$#ÿ@ÿA(+)+ÿBC&*#&+)1
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿD)=()&#ÿÿC$#*(41/*$#
?E+ÿ4&ÿ*("ÿ3&ÿ'$/ÿ+(ÿ()ÿ=#+3()+@ÿ"#$F/1/Gÿ*&:*1#+ÿ'+1ÿ"H<1/ÿ'$/1/1(ÿ+ÿ%$'*ÿ.$3(F4+*ÿ1/*(.+
$+#+ÿ()ÿIJÿ.+#*(&ÿIKLMÿ3&ÿA(+)+ÿBC&*#&+)1

2  2  !!


Nume utilizator Parolă Autentificare Ajutor Înregistrare
Memorez cont?

Ce e nou? Forum

Posturi noi Întrebări Frecvente Calendar Comunitate Acțiuni forum Linkuri rapide Căutare avansată

Forum Firme in Sistem Mosu - S 99 - Adrian Pop IO Asclepios - Dragos Tanasescu Planuri de afaceri Plantatie de nuci Cum putem testa singuri, acasa, compozitia solului din curte?

Rezultate 1 la 3 din 3

Subiect: Cum putem testa singuri, acasa, compozitia solului din curte?
Like 11 people like this. Be the first of your
friends.

Instrumente subiect Caută în subiect Afișează

23.11.2013 #1

Adrian Pop
Cum putem testa singuri, acasa, compozitia solului din curte?
Senior Member
Data înscrierii: 10.10.2011
Locație: CRAIOVA
[10:39:31 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Buna seara
Posturi: 64.477 [10:39:35 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Pentru ca este iarna si activitatile prin
gradina sau legate de gradina sunt aproape nule, va supun atentiei ceva
interesant ( sper), anume "Cum putem testa singuri, acasa, compozitia solului
din curte?

Componentele principale ale solului de gradina sunt : nisipul, namolul si lutul.


Diferite proportii ale acestora determina caracteristica generala a solului.

Cunoscand tipologia solului intr-un anumit colt al gradinii, vom stii ce plante
merg sau nu in acel loc, sau ce nutrienti trebuie adaugati pentru echilibrarea lui.

ca o prima informatie nisipul dreneaza foarte bine apa , in timp de namolul si


lutul o retin.

Test compozitie sol

Materiale:

- un borcan de sticla, curat si uscat ( de genul celor pentru muraturi sau gem)cu
capac
- o rigla
- monstra de pamant

1. Se umple borcanul pana la jumatate cu pamant


2. Se toarna deasupra apa de chiuveta/plata pana cand borcanul se umple 3/4.
pamantul va incepe sa suga din apa.
3. Fixati capacul bine la borcan dupa care zgaltaiti borcanul pret de 1 minut (
sau mai mult daca se formeaza gogoloase)pana cand toata compozitia se
transforma intr-o pasta inchisa la culoare.
4. Puneti borcanul undeva deoparte pret de 2 zile, fara sa il atingeti, pentru a
permite continutului sa se aseze.
5. Dupa 2 zile, veti observa ca s-au format 3 straturi. daca este necesar sa
mutati borcanul intr-un loc mai luminos sau mai accesibil pentru a il putea
studia, fiti atenti cu manevrarea lui, astfel incat sa nu deranjati compozitia deja
asezata.
6. Stratul de baza, de la fundul borcanului este nisipul. Stratul din mijloc este
noroiul si stratul de la suprafata este lutul.
7. Pentru a calcula compozitia solului, stabiliti cat reprezinta fiecare din cele trei
straturi in total sedimente
Exemplu: Daca stratul de nisip este 50% din total sedimente, inseamna ca solul
este unul care se dreneaza bine, fiind un sol adecvat plantarii acelor
soiuri/flori/arbusti etc... carora nu le place sa le musteasca radacinile.
Cu aceasta metoda nu se da gres niciodata.

O alta componenta importanta in analiza solului din curte este Nivelul PH -ului.

Se considera un nivel normal al PH-ului, atunci cand acesta se situeaza in jurul


valorii de 7

Un sol cu PH sub nivelul 7 este cunoscut sub denumirea de sol acid


un sol cu PH peste nivel 7 este cunoscut sub denumirea de sol alcalin ( bazic)

Iata cum, in functie de o noua componenta din analiza solului, avem alte
restrictii de plantare. Sper exemplu, unui conifer ii trebuie obligatoriu un sol acid
si nus e va dezvolta niciodata bine sau chiar va muri intr-un sol alcalin.

Un alt exemplu din practica raspandita a gradinaritului il poate oferi Hortensia.


Hortensia este o planta ca carei flori isi schimba culoarea in fucntie de tipul de
sol in care este plantata. In sol acid , florile au o culoare ( sa spunem albastra),
in sol alcalin florile capata culoarea rosie. Daca noi, achizitionam un anumit soi
de Hortensie tocmai pentru ca ne-a placut nuanta de culoare a florilor ( era
nuanta de pe coperta, era nuanta din gradina vecinilor etc..) va trebui sa
asiguram plantei exact tipul de sol care ii este necesar pentru a se dezvolta
exact asa cum ne dorim.

Ce facem in cazul in care avem un sol alcalin in curte si totusi am vrea sa


plantam un conifer, sau am dori sa ne bucuram de splendoarea unor
plante/arbusti/arbori care insa necesita sol acid?.... nimic mai
simplu..SCHIMBAM PH-UL SOLULUI in zona de plantare.

Cum facem asta? Avem 2 variante :


1. apelam la specialist, la unitatile fito-sanitare unde se comercializeaza solutii
chimice in acest sens.
2. folosim, iarasi, metode vechi, clasice, organize si la indemana, pentru a
obtine acelasi efect.

Inainte de a face asta, ar trebui sa stim ce tip de sol avem Alcalin sau acid. Cum
aflam asta? ....Simplu... iarasi 2 metode:
1. metoda banala, comoda: cumparam un kit de masurat PH-ul
2. folosim o metoda veche, simpla dar la fel de eficienta ca si prima.

Cele 2 metode : A. Determinarea tipului de sol alcalin vs acid din curte


B. Schimbarea ph-ului solului sol alcalin -----> sol acid si sol acid -----> sol
alcalin
Determinarea PH sol

Se preleveaza in 2 borcane,monstre de sol din acelasi loc.


Se adauga apa distilata in aceeasi cantitate, in ambele borcane si se agita
borcanele
Se adauga o lingurita de otet in unul din borcane si o lingurita de praf de copt in
celalalt borcan.
Daca in borcanul in care am adaugat otet incepe sa se formeze bule si sfaraie,
atunci pamantul este alcalin, otetul avand PH acid 4.0
Daca borcanul cu praf de copt sfaraie, atunci pamantul este acid, praful de copt
avand Ph de baza ( alcalin)8.2

Cum este logic, metodele de schimbare a ph-ului solului din alcalin in acid si
invers sunt deja predictibile:

Sol alcalin -----> sol acid

Se amesteca o cana de otet cu o galeata de apa si se stropeste cu aceasta


solutie solul din jurul plantelor care au ca cerinta pentru dezvoltarea normala,
un sol acid

Sol acid -----> sol alcalin

se amesteca o cescuta de praf de copt la o galeata de apa , iar cu solutia creata


se stropeste solul din jurul plantelor care au ca cerinta pentru dezvoltarea
normala, un sol alcalin.

www.popservice.ro
www.ruris.ro
www.saparo.ro
http://www.magazinruris.ro/
e-mail - adipop@popservice.ro
ID Messenger: zalmoxa_adipop
skype - adrianpop58
http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
https://www.facebook.com/groups/580050608756870/ - Biserica GROICA Satul CRUCI
https://www.facebook.com/groups/6437...37897/?fref=nf
Sfantul Parinte Arsenie Boca

Răspunde cu citat

24.11.2013 #2

Adrian Pop
Nucile (toate cele care au coaja tare) au un fel de inhibitor de enzime
Senior Member
Data înscrierii: 10.10.2011 [10:55:35 PM] Pop Adrian : ..
Locație:
Posturi:
CRAIOVA
64.477 [10:57:00 PM] Mincu Mirela Nicoleta:

Ideea cu punerea semintelor in apa ca sa se vada daca sunt bune ajuta de fapt
la eliminarea acestui neajuns
[10:58:20 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Si acest lucru mai ajuta si in cazul in care
vrei sa consumi aceste minuni.
[10:58:36 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Dau un tabel care l-am copiat si eu, acum
ceva timp
[10:58:39 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Iata un mic tabel cu timpul de hidratare
pentru cateva tipuri de nuci si seminte:
1. Nuci, nuci pecan, alune, muguri de pin: 8 ore (pot fi lasate peste noapte), in
apa sarata (1 lingurita de sare, depinde si de cantitatea de nuci si seminte) si
deshidratate 12-24 de ore pana cand devin uscate si crocante

2. Migdale: lasate peste noapte in apa sarata, deshidratate 12-24 de ore. In


cazul in care nu sunt bine uscate, migdalele se rancezesc repede.

3. Nuci caju: 3-6 ore in apa sarata, deshidratate 12-15 ore

4. Seminte de dovleac si seminte de floarea soarelui: 8 ore in apa sarata,


deshidratate 12-24 ore, respective 12 ore pentru cele de floarea-soarelui
[10:59:15 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Scuze...asta este pentru a ajuta kla
digerare.
[10:59:36 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Cele care ajuta la o buna germinare se
face fara sare
[10:59:41 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Scuzati-ma
[11:00:57 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Semintele se pun in apa calduta si se tin
de pe o zi pe alta apoi se ia un vas , se aseaza un tifon cu vata si se mai tin
cateva ore as, acoperite, apoi se pun la locul definitiv.
[11:01:20 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Metode ar fi mai multe.Trebuie sa le caut
in leptop ca am tot adunat.
[11:01:41 PM] Mincu Mirela Nicoleta: In general se cauta sa se mentina
umezeala
[11:01:47 PM] Pop Adrian : ok
Goji Berry
Irina Statie
ana maria vega art
Enciu Stefan
Mincu Mirela Nicoleta

www.popservice.ro
www.ruris.ro
www.saparo.ro
http://www.magazinruris.ro/
e-mail - adipop@popservice.ro
ID Messenger: zalmoxa_adipop
skype - adrianpop58
http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
https://www.facebook.com/groups/580050608756870/ - Biserica GROICA Satul CRUCI
https://www.facebook.com/groups/6437...37897/?fref=nf
Sfantul Parinte Arsenie Boca

Răspunde cu citat

24.11.2013 #3

Adrian Pop
Gata...L-am gasit
Senior Member
Data înscrierii: 10.10.2011 [11:03:10 PM] Pop Adrian : http://www.sfatulbatranilor.ro/threa...ului-din-curte
Locație:
Posturi:
CRAIOVA
64.477 [11:04:13 PM] Mincu Mirela Nicoleta:

Cerealele, nucile si semintele sunt surse pretioase de vitamine si nutrienti


benefice organismului uman. Dar pentru a profita la maximum de acestea
inmuierea si deshidratarea sau incoltirea sunt esentiale pentru ca acestea contin
anumite toxine naturale. Prin aceste proceduri toxinele sunt eliminate.

Pentru mai multe informatii privind importanta semintelor in alimentatie citeste


aici
Seminte/nuci/cereale

Timp de inmuiere (ore)

Timp de germinare (Zile)

Migdale

8-12

De regula nu germineaza/ insa s-au semnalat cazuri cand au germinat dupa 3


zile

Fasole Adzuki

8-12

Amarant

1-3

Seminte de orz

Fasole neagra

8-12

Nuci braziliene

Nu germineaza
Seminte de hrisca

2-3

Caju

24

Nu germineaza

Naut

2-3

Seminte de in

Nu germineaza

Alune

8-12

Nu germineaza

Kamut

2-3
Linte

2-3

Nuci de Macadamia

Nu germineaza

Mei

1/2

Fasole Mung

8-12

Crupe de ovaz

2-3

Nuci pecan

Nu germineaza
Fistic

Nu germineaza

Semnte de dovleac

Seminte de ridiche

8-12

3-4

Seminte de susan

2-3

Seminte de floarea soarelui

½-1

Quinoa

2-3
Nuci

Nu germineaza

Grau

3-4

Orez salbatic

3-5
[11:05:43 PM] Mincu Mirela Nicoleta: Eu am folosit si metoda ,,la frig''.Am tinut
niste seminte intr-o punga, invelite in hartie poroasa umeda si apoi le-am pus la
incoltit.Dupa duritatea cojii se tin de la 1 saptamana la 3 luni.
Goji Berry
Irina Statie
ana maria vega art
Enciu Stefan

www.popservice.ro
www.ruris.ro
www.saparo.ro
http://www.magazinruris.ro/
e-mail - adipop@popservice.ro
ID Messenger: zalmoxa_adipop
skype - adrianpop58
http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php
https://www.facebook.com/groups/611112328972709/ - REGIA DE RECONSTRUCTIE A ROMANIEI
https://www.facebook.com/groups/580050608756870/ - Biserica GROICA Satul CRUCI
https://www.facebook.com/groups/6437...37897/?fref=nf
Sfantul Parinte Arsenie Boca

Răspunde cu citat

Navigare rapidă Plantatie de nuci Sus

« Subiectul anterior | Subiectul următor »

Informații subiect
Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Permisiuni postare
Nu poți posta subiecte noi Codul BB este Pornit
Nu poți răspunde la subiecte Zâmbete este Pornit
Nu poți adăuga atașamente Codul [IMG] este Pornit
Nu poți edita posturile proprii Codul [VIDEO] este Pornit
Codul HTML este Oprit
Reguli Forum

-- Română (RO) Contactează-ne Sfatul Batranilor Arhivă Sus

Fus orar: GMT +3. Acum este ora 01:49.

Copyright 2011 Sfatul Batranilor


0123425301 67897

ÿ ÿ8ÿÿ


!"#$%&%'#%ÿ)'%*+$++
,-./-010ÿ34567ÿ.876769ÿ:9;ÿ<=0:9;0
>4567ÿ.876769ÿ:9;ÿ-./-ÿ6;ÿ-7-?-;/ÿ:-ÿ@0=-ÿ:-39;:-ÿ@030@9/0/-0ÿ370;/-78=ÿ/07-ÿ:-ÿ0ÿ0A.8=A9ÿ.6A./0;/-7-
;6/=9/9B-ÿ:9;ÿ.87CÿDE70ÿ@6?ÿ38/9ÿ/-./0ÿ@6ÿ6.6=9;/0ÿ34567ÿ.876769ÿ:9;ÿ<=0:9;0ÿC

F%GH'%'#%ÿIJKHLH+ÿGMLHLH+ÿN#ÿ%&HN%ÿG%ÿ%OL+ÿ*%P%ÿI%"%$NHLÿ*+$ÿ)'%*+$%ÿN%ÿ#GN#ÿ0@9:ÿG%Hÿ07@079;Qÿ!GNO#LRÿS#+ÿIHN#%
LH%ÿ"%GH'+L#ÿ$#P#G%'#ÿI#$N'Hÿ%ÿ+"TH$%N%N+ÿGMLHLÿ*HI%ÿI'#O#'+$N#L#ÿIL%$N#LM'ÿN%L#Qÿ
34567ÿ;-6/=6ÿ%'#ÿMÿS%LM%'#ÿ$H"#'+P%ÿ*#ÿUQÿV$ÿIJÿ"%+ÿ"+Pÿ*#ÿ%P#%GN%ÿS%LM%'#ÿ+$*+P%ÿO%INHLÿP%ÿGMLHLÿ*+$
)'%*+$%ÿN%ÿ#GN#ÿ%P+*Rÿ+%'ÿH$HLÿ"%+ÿ"%'#ÿ+N+ÿ%'%N%ÿP%ÿGMLHLÿ#GN#ÿ%LP%L+$Qÿ
W#L#ÿ"%+ÿ"HLN#ÿIL%$N#ÿI'#O#'%ÿH$ÿ.87ÿ6.8=ÿ0@9:RÿPHÿMÿS%LM%'#ÿ%ÿIJKHLH+ÿ+$N'#ÿXRYÿG+ÿXRZRÿ+$G%ÿ#[+GN%ÿG+ÿ#[P#IN++Q
Rÿ+%'T%ÿ$#%)'%ÿ\W%LLH$%ÿSHL)%'+G]ÿG+ÿ%O+$#L#ÿP'#GPÿP#Lÿ"%+ÿT+$#ÿ+$N'KH$ÿGMLÿPHÿ%P+*+N%N#ÿ"%+ÿ"%'#QÿG+ÿL+L+%PHL
I'#O#'%ÿ+$G%ÿH$ÿGMLÿ"%+ÿ%LP%L+$Qÿ
^%P%ÿIL%$N#L#ÿN%L#ÿP'#GPÿG%$%NM%G#Rÿ34567ÿ.876769ÿ$Hÿ#GN#ÿMÿI'MTL#"%Qÿ!NH$P+ÿP%$*ÿ$HÿP'#GPÿ+$G%ÿL%ÿI%'%"#N'+
$M'"%L+ÿRÿ#GN#ÿHN+LÿG%ÿ%$%L+_#_+ÿIJKHLÿGMLHLH+Qÿ
`6?ÿ/-./-19ÿ34567ÿ.876769ÿ
a#$N'Hÿ%ÿGN%T+L+ÿS%LM%'#%ÿ#[%PN%ÿ%ÿIJKHLH+ÿGMLHLH+ÿ*+$ÿ)'%*+$%ÿN%RÿIMN+ÿN'+"+N#ÿ"MGN'#ÿH$H+ÿ70A8=0/8=ÿG%HÿIMN+
%Pb+_+N+M$%ÿH$ÿc9/ÿQÿ!P#GN#ÿI'MP#*##ÿIMNÿO+ÿ+$G%ÿPMGN+G+NM%'#ÿG+ÿ%+ÿL%ÿ+$*#"%$%ÿG+ÿMÿGMLHN+#ÿG+"IL%ÿG+ÿ+#ON+$%
I#$N'Hÿ%ÿ%OL%ÿ*%P%ÿGMLHLÿ*+$ÿ<=0:9;0ÿN%ÿ#GN#ÿ%P+*ÿG%Hÿ%LP%L+$Qÿ
d#GN#%_%ÿGMLHLÿ+$ÿ*M%'ÿP%N#S%ÿ"+$HN#RÿOMLMG+$*ÿ*M+ÿ+$*+P%NM'+ÿHGM'ÿ*#ÿI'MPH'%Neÿ8/-/ÿ*+$ÿS+$ÿG+ÿA9@0=A8;0/ÿ:-
99 

2

8
2
7

7

0097897

 8

0 10 29 05
0123425301 67897

ÿ ÿ8ÿÿ


!"#$%&ÿ
()ÿ*ÿ+*,-.)ÿ/0ÿ,*1ÿ23-.453ÿ6*3-)23-0.ÿ,2ÿ)/)57)ÿ/0),58.)ÿ152ÿ95+)-)-0ÿ/0ÿ60),6)ÿ/0ÿ":;:ÿ=>$?;@:=Aÿ/23ÿB23&
C)6)ÿ)8).ÿD510ÿ/0ÿ)0.ÿ,)5ÿ8)+)3-51ÿ,E).)20ÿ1)ÿ6*3-)6-51ÿ65ÿ*-0-51Fÿ,*151ÿ/23ÿ7.)/23)ÿ-)ÿ0,-0ÿ=>G=>$@Fÿ65ÿ53ÿ8H
+)2ÿ+).0ÿ/0ÿI&ÿ
J-5362ÿ6)3/ÿ35ÿ,0ÿ8.*/560ÿ3262*ÿA;=G:$;ÿGK$?$G=Fÿ-0,-0)L)ÿ,2ÿ)62/2-)-0)ÿ,*15152&ÿJ+0,-06)ÿ*ÿ)1-)ÿ+*,-.)ÿ/0ÿ,*1
65ÿ*ÿ95+)-)-0ÿ/0ÿ60),6)ÿ/0ÿ)8)Fÿ),-E01ÿ236)-ÿ,)ÿ*D-22ÿ*ÿ8),-)ÿ+*)10&ÿJ/)57)ÿ*ÿ95+)-)-0ÿ/0ÿ60),-)ÿ/0
M$G=AM"@=:ÿ#;ÿ!"#$%&ÿC)6)ÿ3*.*251ÿ*D-235-ÿ.0)6-2*30)L)ÿ65ÿD26).D*3)-51Fÿ8.*/56)3/ÿD510ÿ/0ÿ)0.ÿ,)5ÿL7*+*-0F
,*151ÿ/23ÿ7.)/23)ÿ-)ÿ0,-0ÿ=G$#Fÿ65ÿ53ÿ8Hÿ+)2ÿ+26ÿ/0ÿI&ÿ
N5ÿ6)-ÿ.0)6-2)ÿ0,-0ÿ+)2ÿ85-0.326)ÿ1)ÿ)3)12L)Fÿ65ÿ)-)-ÿ,*151ÿ-)5ÿ0,-0ÿ+)2ÿ)62/ÿ,)5ÿ+)2ÿ)16)123&ÿ
O"#$P$G=A;=ÿQRS%>%$ÿ!">%>%$ÿ#$@ÿTA=#$@=ÿ
J-5362ÿ6)3/ÿ*D,0.B2ÿ6)ÿ)2ÿ23ÿ7.)/23)ÿE20ÿ53ÿ,*1ÿE*).-0ÿ)16)123FÿE20ÿE*).-0ÿ)62/Fÿ8*-2ÿ15)ÿ6)-0B)ÿ+),5.2ÿ803-.5ÿ)
),275.)ÿ6*3/2-22ÿ6)-ÿ+)2ÿD530ÿ81)3-01*.ÿ-)10&ÿO"#$P$G=A;=ÿQRS%>%$ÿ,*15152ÿ35ÿ0,-0ÿ23,)ÿ53ÿ8.*60,ÿ.)82/&
J6*./)ÿ-2+8ÿ81)3-01*.ÿ-)10ÿ803-.5ÿ)ÿ,0ÿ*D2,352ÿ65ÿ+*/2E26).210ÿ)/5,0Fÿ23)23-0ÿ/0ÿ)ÿ10ÿ.080-)ÿ,)5ÿ)ÿ15)ÿ3*2
+),5.2ÿ803-.5ÿ,-)D212L).0)ÿ8H45152ÿ,*15152&ÿ
C)6)ÿ,*151ÿ/23ÿ7.)/23)ÿ-)ÿ0,-0ÿ)62/Fÿ.2/26).0)ÿ32B015152ÿ8H45152ÿ,0ÿE)60ÿ8.23ÿ)/)*,51ÿ/0ÿG=>G=Aÿ,)5ÿG;@%!=ÿ#;
>;?@&ÿU.*60,51ÿ8*)-0ÿ/5.)ÿ23,)ÿ1532ÿ/0ÿL210ÿ,2ÿ-.0D520ÿ,)ÿ.080-2ÿ-0,-51ÿ23ÿ+*/ÿ.0751)-ÿ803-.5ÿ)ÿ-0ÿ),275.)ÿ6)
+*/2E26).210ÿ,53-ÿ80.+)303-0&ÿ
C)6)ÿ,*151ÿ/23ÿ7.)/23)ÿ-)ÿ0,-0ÿ)16)123Fÿ,6)/0.0)ÿ8H45152ÿ,0ÿE)60ÿ65ÿ,)5ÿ!%>P&ÿJ,275.)4-0ÿ6)ÿ)+0,-062
,5D,-)3-010ÿ23ÿ8)+)3-ÿE).)ÿ,)ÿ)-2372ÿ81)3-010&ÿJ+D010ÿ8*-ÿ)./0ÿE.53L010ÿ)-23,0&ÿVE06-010ÿ+*/2E26).22ÿ,*15152
/0823/ÿ/0ÿ5+2/2-)-0ÿ,2ÿ/0ÿ35+).51ÿ/0ÿD)6-0.22ÿ/23ÿ,*1Fÿ),-E01ÿ6)ÿ35ÿB02ÿB0/0)ÿ+*/2E26).2ÿ.)82/0ÿ23ÿ,-).0)
81)3-01*.ÿ-)10&ÿ
W5.,)ÿE*-*XÿY2,Z).,&6*+
\ÿ^_``abc d9ÿefÿ‚_€

s
ÿ ÿ
ÿ79222
gahiciÿjkbicÿlÿmnopqrdo6s6qsÿtsuqvsnwrmÿoxsnÿymzstÿÿos{o
y|ÿ97897ÿ 7 79
97ÿÿ
9}ÿ8ÿÿ

ÿ7
ÿ7ÿ8ÿ

ÿ8ÿ
2ÿdÿÿ979ÿ8
ÿe
e
9ÿ7ÿ8}ÿ|7e7ÿ8ÿ|
7ÿ8 
2
u~7ÿlÿr7 fÿlÿ ÿlÿ5f
_€hkÿ‚haƒ„hcÿlÿ…7ÿ
9ÿ† ÿ


9
9778
9ÿ

9ÿ
ÿ‡‡ÿ7ÿ
9ÿ7ÿ 
ÿ ÿÿ8
ÿ7ÿ8ÿ7
u~7ÿlÿr7 fÿlÿ5ˆ
…
7e~ÿy798ÿ†
[
ÿ
99 

2

8
2
7

7

0097897

 8

0 10 29 55