Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa la O.M.

T
nr. ……….. din ……………

NORME
privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare
profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Dispoziţiile prezentelor norme constituie cadrul pentru atestarea profesională a
lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere, denumiţi în continuare lectori în domeniul transportului rutier.
(2) Cursurile la centrele de pregătire și perfecționare profesională în transportul rutier pot fi
susținute numai de către deținători ai atestatului de lector în domeniul transportului rutier specific
pentru tipul de curs și aflat în perioada de valabilitate, eliberat și vizat conform prevederilor prezentelor
norme.

Art. 2. – (1) În funcţie de materiile pe care le pot preda la cursurile prevăzute la alin. (1), lectorii
în domeniul transportului rutier se clasifică în următoarele tipuri:
a) lectori pentru managerii de transport, care sunt atestaţi să susţină cursurile de pregătire şi
perfecţionare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi
de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului,
b) lectori pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto, care sunt atestaţi
să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului atestat pentru pregătirea în
vederea obţinerii permisului de conducere,
c) lectori pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, care sunt atestaţi să susţină
cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute în Secţiunea I.1 a Anexei nr. I la Directiva 2008/68/CE
privind transportul interior de mărfuri periculoase,
d) lectori pentru conducători auto, care sunt atestaţi să susţină cursurile de pregătire şi
perfecţionare:
i) prevăzute în Directiva 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului
şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului,
ii) a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau
transport în regim de închiriere,
iii) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule
rutiere defecte sau care sunt avariate,
iv) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau
dimensiuni de gabarit depăşite,
v) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul.
(2) În sensul prezentelor norme, sintagma “specialist în domeniul transportului rutier“
înseamnă o persoană care cunoaște temeinic domeniul transportului rutier, cu experiență de cel puțin 2
ani în acest domeniu și care deține diplomă de studii superioare tehnice, juridice sau economice.

Capitolul II
Condiţii de atestare
Art. 3. – (1) Pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier, candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 5.
(2) Atestatul de lector în domeniul transportului rutier are o valabilitate nelimitată cu condiția
vizării la 5 ani.
(3) Viza la 5 ani se acordă dacă în cursul ultimului an de valabilitate titularul promovează testul
prevăzut la art. 5. alin.(3) lit. a).
(4) Modelul atestatului de lector în domeniul transportului rutier este prevăzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme.

Art. 4. – (1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la obţinerea atestatelor de lector în
domeniul transportului rutier, sunt următoarele:

a) În cazul lectorilor pentru managerii de transport:


i. - să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic, economic sau juridic
sau
- să dețină diplomă de licență în orice domeniu și să fi activat ca manager de transport minim 5
ani, sau
- să fi deţinut sau să deţină atestat de lector pentru astfel de cursuri;
ii. să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori,
iii. să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic,
iv. să aibă o bună reputaţie.

b) În cazul lectorilor pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto:


i. - să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic sau juridic sau
- să dețină diplomă de licență în orice domeniu și să fi activat ca profesor de legislație rutieră sau
instructor auto minim 5 ani, sau
- să fi deţinut sau să deţină atestat de lector pentru astfel de cursuri;
ii. să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori,
iii. să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic,
iv. să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puțin pentru categoria B,
v. să aibă o bună reputaţie.

c) În cazul lectorilor pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase:


i. - să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic sau
- să dețină diplomă de licență în orice domeniu și să fi activat în funcția de consilier de siguranță
sau conducător auto pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase minim 5 ani, sau
- să fi deţinut sau să deţină atestat de lector pentru astfel de cursuri,
ii. să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori,
iii. să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic,
iv. iv. să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puțin pentru categoria B,
v. să aibă o bună reputaţie.

d) În cazul lectorilor pentru conducători auto:


i. - să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic sau
- să dețină diplomă de licență în orice domeniu și să fi activat ca manager de transport,
conducător auto cat. C sau D sau instructor auto cat. C sau D minim 5 ani, sau
- să fi deţinut sau să deţină atestat de lector pentru astfel de cursuri,
ii. să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori,
iii. să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic,
iv. să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puțin pentru categoria B,
v. să aibă o bună reputaţie.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), o persoană are bună reputaţie dacă:
a) nu are înscrisuri în cazierul judiciar,
b) nu a avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a
autovehiculelor în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani şi nu a avut anulat permisul de
conducere în ultimii 5 ani.
Capitolul III
Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier

Art. 5. – (1) Examenele pentru obţinerea și vizarea atestatelor de lector în domeniul


transportului rutier se organizează trimestrial de către Ministerul Transporturilor prin direcția de
specialitate.
(2) Data de examen precum şi bibliografia aferentă examenului se vor afişa pe pagina proprie de
internet a Ministerului Transporturilor, cu 60 zile calendaristice înainte.
(3) Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier este compus
din două probe, ambele obligatorii şi eliminatorii, după cum urmează:
a) un test tip grilă având 120 de întrebări cu patru variante de răspuns din care una corectă,
timpul alocat pentru rezolvarea acestuia fiind de două ore. Candidatul trebuie să răspundă corect la 80%
din întrebări pentru a putea susţine proba următoare, respectiv
b) un studiu de caz cu un subiect specific materiei pe care o va preda, care trebuie rezolvat în cel
mult o oră, urmat de susținerea orală a acestuia. Condiţia de promovare a studiului de caz este obţinerea
calificativului „admis” pentru care candidatul trebuie să demonstreze că are cunoştinţele necesare
desfăşurării activităţii de lector în domeniul transportului rutier.
(4) Testul tip grilă poate fi în format letric sau pe suport informatic.
(5) Comisia de examinare este compusă din:
a) doi specialiști în domeniul transportului rutier, desemnați din cadrul direcției de specialitate a
Ministerului Transporturilor, care sunt posesori ai unui certificat care atestă deținerea de competențe de
“evaluator de competenţe profesionale “ – cod 242405 sau de “ evaluator de evaluatori“ – cod 242409,
conform Clasificării ocupațiilor din România, și
b) un specialist în domeniul transportului rutier, desemnat din cadrul Autorității Rutiere Române
A.R.R., care este posesor alunui certificat care atestă deținerea de competențe de “evaluator de
competenţe profesionale “ – cod 242405 sau de “ evaluator de evaluatori“ – cod 242409, conform
Clasificării ocupațiilor din România.
(6) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al comisiei de examinare persoanele care sunt în
relație de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu un candidat sau cu orice persoană care deţine
părţi sociale, conduce sau administrează un centru autorizat.
(7) În vederea susținerii examenului pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, candidatul
achită în contul Autorității Rutiere Române – A.R.R. tariful în cuantum de 70 lei pentru fiecare probă de
examen susținut, tarif care se actualizează în funcție de indicele de inflație și alte elemente de cost.
(8) Susținerea examenului de către candidat este condiționată de prezentarea documentului de
plată, în original, comisiei de examinare. Comisia de examinare notează pe documentul de plată original
data și numărul de probe pentru care candidatul a fost examinat.
(9) Pentru prestarea activității de examinare, membrii comisiei de examinare sunt remunerați de
către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cuantumul prevăzut la alin. (7).
(10) În vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, în
termen de 20 de zile calendaristice de la data afişării anunţului conform alin. (2), solicitantul va depune
la Ministerul Transporturilor sau va transmite prin poştă cu confirmare de primire, următoarea
documentaţie:
a) cerere;
b) declaraţia pe proprie răspundere;
c) suport electronic (CD sau DVD) conţinând documentele scanate care demonstrează
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4, în funcţie de tipul de curs pentru care optează.
(11) Modelul cererii menţionate la alin. (10) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele
norme, iar modelul declaraţiei menţionate la alin. (10) lit. b) este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele
norme.
(12) Contestațiile cu privire la rezultatul examenelor se adresează în termen de 3 zile lucrătoare
direcției de specialitate care le soluționează în 10 zile lucrătoare.
Art. 6. – Ministerul Transporturilor prin direcţia de specialitate eliberează atestatul de lector în
transportul rutier pentru candidaţii declaraţi admişi la examen.

Capitolul IV
Dispoziţii finale

Art. 7. - În vederea atestării profesionale a lectorilor în domeniul transportului rutier și vizării


atestatelor de lector în domeniul transportului rutier, direcția de specialitate, îndeplinește următoarele
atribuții:
a) analizează cererile în vederea verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute
la art. 4;
b) elaborează conţinutul testelor;
c) stabilește datele la care au loc examenele prevăzute la art. 5;
d) examinează candidaţii la obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier;
e) eliberează atestatele de lector în domeniul transportului rutier pentru candidaţii declaraţi
admişi;
f) întocmește şi păstrează registrul cu evidenţa lectorilor în domeniul transportului rutier;
g) păstrează documentele referitoare la candidaţi şi examene, pe perioada de valabilitate a
atestatelor,
h) asigură realizarea schimbului de date în domeniu cu autorităţile române sau străine, interesate,

Art. 8. - (1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestați în alte state membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, care se stabilesc în
România, pot solicita direcției de specialitate recunoașterea atestării, în scopul exercitării profesiei în
România.
(2) Lectorii în domeniul transportului rutier menționați la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la art. 4, cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine
sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat
membru al Uniunii Europene al Spaţiului Economic European sau în Confederatia Elvețiană.
(4) Termenul de la care curge obligația vizării atestatului de lector în domeniul transportului
rutier în cazul atestatelor prevăzute la alin. (1) este data la care direcția de specialitate înregistrează
atestatul în registrul atestatelor lectorilor în domeniul transportului rutier.

Art. 9. - (1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestați în alte state membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau în Cofederația Elvețiană pot solicita direcției de
specialitate recunoașterea atestării, în scopul exercitării profesiei în regim transfrontalier.
(2) În sensul prevederilor alin. (1) exercitarea profesiei în regim transfrontalier este determinată
de caracterul temporar și ocazional al acesteia, acesta fiind stabilit în special în funcție de: durata,
frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.

Art. 10. – Persoanele cărora le-au fost eliberate atestate de lector în domeniul transportului
rutier pentru anumite tipuri de cursuri conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 1065/2003 sunt exceptate de la obligația de a deține permise de
conducere conform prevederilor art. 4 pentru tipul respectiv de atestat și de la obligația privind studiile
necesare pentru tipului respectiv de atestat.

Art. 11. – Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării prevederilor prezentelor
norme se face în condițiile legii.

Art. 12. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.