Sunteți pe pagina 1din 7

De la: Alexandru Narcis

Telefon: 0785/26.73.73

INVENTARUL ACTIVITATILOR/COMPARTIMENTELOR SI A
ACTIUNILOR DERULATE IN CADRUL ACESTORA in 2017
Nr. Denumirea activitatii/ Actiuni Procedura de sistem identificata Cod procedura
crt. compartiment
1 Comisia SCIM Stabileste a cadrului unitar pentru desfăşurarea, de Stabilire a cadrului unitar pentru desfăşurarea, de P.S.M.-01
către secretariatul Comisiei, a activităţilor / către secretariatul Comisiei, a activităţilor /
acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare
metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea
S.C.I.M. S.C.I.M.
2 Comisia SCIM Implementeaza codul de conduita al entitatii Implementarea codului de conduita al entitatii P.S.M 02
3 Comisia SCIM Intocmeste si actualizeaza registrul de riscuri Intocmirea si actualizarea registrului de P.S.M 03
riscuri
4 Comisia SCIM Realizeaza procedurile formalizate pe activitati Realizarea procedurilor formalizate pe activitati P.S. 01

5 Comisia SCIM Stabileşte un cadru general unitar de identificare, Managementul riscului P.S. 02
analiză şi gestionare a riscurilor
6 Comisia SCIM Reglementeaza modul de instruire a salariatilor Sanatatea si securitatea in munca P.S. 03
privind sanatatea si securitatea in munca
7 Comisia SCIM Asigurarea unui cadru organizaţional şi procedural Functii sensibile P.S. 04
unitar pentru desfăşurarea procesului de stabilire a
funcţiilor sensibile
8 Comisia SCIM Stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi Arhivarea documentelor si inregistrarilor P.S. 05
responsabilităţile privind arhivarea documentelo
9 Comisia SCIM Defineşte regulile care asigură identificarea şi Gestiunea abaterilor P.S. 06
ţinerea sub control a abaterilor faţă de procedurile
stabilite
10 Comisia SCIM Reglementarea modalităţii de semnalare de către Semnalare neregularitati P.S. 07
angajaţi a neregulilor întâlnite
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

11 Comisia SCIM Reglementarea modalitatii de delegare a Delegarea atribuțiilor P.S. 08


atributiilor, a principiilor si regulilor aplicabile
12 CONTABILITATE Sistemul National de Raportare Forexebug – Acces Sistemul National de Raportare Forexebug – P.O.Ctb. 01
Aplicatie CAB Acces Aplicatie CAB
13 CONTABILITATE ALOP- Angajamente legale, lichidarea, ordonantarea si Angajamente, lichidarea, ordonantarea si plata P.O.Ctb. 02
plata cheltuielilor cheltuielilor

14 CONTABILITATE Instruieste comisia de inventariere a patrimoniului, Inventarierea elementelor de natura activelor, P.O.Ctb.03
stabileste rezultatul inventarierii si il inscrie in registrul datoriilor si a capitalurilor proprii
inventar
15 CONTABILITATE Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv Control intern privind activitatea de control financiar P.O.Ctb.04
propriu preventiv propriu

16 CONTABILITATE Raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii Organizarea si conducerea contabilitatii P.O.Ctb.05

17 CONTABILITATE Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in P.O.Ctb.06
numerar, numerar

18 CONTABILITATE Verifica activitatea de incasari si plati prin casierie Completarea registrului de casa P.O.Ctb.07

19 CONTABILITATE Tine evidenta contabila Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar P.O.Ctb.08

20 CONTABILITATE Stabileste modul de intocmire si depunere a Declaratiei Întocmirea declarației 112 pentru ANAF P.O.Ctb.09
112

21 CONTABILITATE Raspunde de arhivarea documentelor financiar Arhivarea documentelor P.O.Ctb.10


contabile

22 CONTABILITATE Stabileste circuitul documentelor financiar contabile Circuitul documentelor financiar contabile P.O.Ctb.11

23 CONTABILITATE Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli bugetare si Elaborarea bugetul de venituri si cheltuieli bugetare si P.O.Ctb.12
extrabugetare extrabugetare
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

24 CONTABILITATE Efectueaza modificarea repartizarii pe trimeste a Modificarea repartizarii pe trimeste a creditelor P.O.Ctb.13
creditelor bugetare bugetare

25 CONTABILITATE Tine evidenta contabila sintetica Evidenta contabila sintetica P.O.Ctb.14

26 CONTABILITATE Tine evidenta contabila analitica Evidenta contabila analitica P.O.Ctb.15

27 CONTABILITATE Elaboreaza, verifica, controleaza si raporteaza situatiile Elaborarea, verificarea, controlul si raportarea P.O.Ctb.16
financiare lunare, trimestriale si anuale, bilant si situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale
anexele acestuia

28 CONTABILITATE Raspunde de intrarea/ iesirea mijloacelor fixe si a Intrarea/ iesirea mijloacelor fixe si a obiectelor de P.O.Ctb.17
obiectelor de inventar; calculul amortizarii inventar; calculul amortizarii

29 CONTABILITATE Dupa inventariere sau atunci cand este cazul, se Scoaterea din functiune, declasarea si casarea P.O.Ctb. 18
preocupa de scoaterea din functiune, declasarea si mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

30 CONTABILITATE Raspunde cu aprovizionarea cu materiale, consumabile, Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri P.O.Ctb. 19
alte bunuri si consumurile acestora si consumurile acestora

31 CONTABILITATE Stabileste pasii necesari realizarii reevaluarii Reevaluarea patrimoniului unității P.O.Ctb. 20
patrimoniului unitatii
32 CONTABILITATE Raspunde de modul de intocmire a registrului cartea Intocmirea registrului cartea mare P.O.Ctb. 21
mare

33 CONTABILITATE Raspunde de modul de intocmire a registrului Jurnal Intocmirea registrului jurnal P.O.Ctb. 22
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

34 CONTABILITATE Stabileşte modul de decontare a navetei cadrelor Decontarea navetei P.O.Ctb. 23


didactice si a personalului didactic auxiliar

35 CONTABILITATE Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si P.O.Ctb. 24
legale

36 CONTABILITATE Calculul, inregistrarea, raportarea si decontarea Calculul, inregistrarea, raportarea si decontarea P.O.Ctb. 25
contributiilor angajatorului la FNUASS si a contributiilor angajatorului la FNUASS si a
indemnizatiilor pentru concedii medicale ce se suporta indemnizatiilor pentru concedii medicale ce se suporta
din FNUASS din FNUASS
37 CONTABILITATE Modul cum se recupeaza o suma, incasate necuvenit de Recuperarea unei sume, incasate necuvenit de catre P.O.Ctb. 26
catre un salariat angajat

38 ACHIZITII Verifica si raspunde de modul de intocmire a Întocmirea programului anual de achiziții publice P.O.AP.01
programului anual de achizitii publice

39 ACHIZITII Verifica si raspunde de desfasurarea achizitiilor directa Desfasurarea achizitiilor prin cumparare directa P.O.AP. 02

40 ACHIZITII Verifica si raspunde de modul de aplicare a procedurii Aplicarea procedurii de achiziție publică procedura P.O.AP.03
de achiziție publică procedura simplificată simplificată
41 ACHIZITII Verifica si raspunde de dosarul achizitiei piblice Dosarul achiziției publice P.O.AP.04

42 SECRETARIAT Intocmirea documentelor cuprinzand drepturile Utilizarea aplicatiei sowtware EDUSAL pentru P.O.Scr.01
salariale ale personalului utilizand aplicatia software intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
EDUSAL salariale ale personalului

43 SECRETARIAT Introducerea elevilor in SIIIR, generarea de noi Introducerea si asocierea elevilor in SIIIR P.O.Scr.02
formatiuni si asocierea elevilor

44 SECRETARIAT Completeaza si raporteaza evidenta salariatilor Completarea si raportarea evidentei salariatilor P.O.Scr.03
utilizand aplicatia software REVISAL utilizand aplicatia software REVISAL
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

45 SECRETARIAT Ia masuri pentru formarea profesionala a personalului Formarea profesionala a personalului P.O.Scr.04

46 SECRETARIAT Raspunde de intocmirea contractelor de munca a Elaborarea contractelor de munca a personalului P.O.Scr.05
personalului

47 SECRETARIAT Stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi Arhivarea documentelor si inregistrarilor P.O.Scr.06


responsabilităţile privind arhivarea documentelor

48 SECRETARIAT Raspunde de elaborarea, modificarea si actualizarea Fisele de post: elaborare, modificare si actualizare P.O.Scr.07
fiselor de post pentru intreg personalul

49 SECRETARIAT Raspunde de stabilirea modalitatilor de informare si Stabilirea modalitatilor de informare si comunicare P.O.Scr.08
comunicare interna si externa interna si externa

50 SECRETARIAT Raspunde de primirea/ expedierea, inregistrarea si Primirea/ expedierea, inregistrarea si arhivarea P.O.Scr.09
arhivarea corespondentei corespondentei

51 SECRETARIAT Evidenţierea prezenţei angajaţilor,a învoirilor a CO în Evidenta prezentei, invoirilor si concediilor P.O. Scr. 10
baza cererilor

52 SECRETARIAT Modul de desfăşurare a operaţiunii de emitere a Elaborarea deciziilor P.O. Scr. 11


deciziilor
53 SECRETARIAT Completarea corecta si in termen a situatiei scolare a Modul de completare a registrului matricol P.O. Scr. 12
elevilor la sfarsitul anului scolar si dupa sesiunea
examenelor de corigenta

54 SECRETARIAT Modul de desfăşurare a evidentei dosarelor personale Evidenta dosarelor personale P.O. Scr. 13

55 SECRETARIAT Intocmirea Statelor de burse si alte ajutoare sociale Acordarea burselor si ajutoarelor sociale P.O. Scr. 14
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

56 SECRETARIAT Evaluarea performantelor profesionale individuale ale Evaluarea performantei personalului auxiliar si P.O. Scr. 15
personalului didactic auxiliar si ale personalului nedidactic
nedidactic

57 SECRETARIAT Asigura un cadru clar pentru transferul elevilor Transferul elevilor P.O. Scr. 16

58 SECRETARIAT Modul de desfasurare pentru intocmirea, eliberarea si Actele de studii si documentele scolare P.O. Scr. 17
gestiunea actelor de studii si a documentelor scolare

59 SECRETARIAT Stabileste normele de practică privind asigurarea Securizarea informatiilor si a datelor P.O. Scr. 18
securitătii informatiei electronice si a datelor

60 SECRETARIAT Documenteaza procesul de Management al resurselor Managementul resurselor umane P.O. Scr. 19
umane asa cum este planificat, operat, masurat si
imbunatatit in cadrul unitatii.
61 SECRETARIAT Documenteaza procesul de ocupare a unui post vacant Modul de ocupare a unui post vacant P.O. Scr. 20
corespunzator functiilor contractuale asa cum este
planificat, operat, masurat si imbunatatit in cadrul corespunzător funcţiilor contractuale
unitatii

62 SECRETARIAT Stabileste metodologia şi responsabilităţile celor Acoperirea orelor de curs în cazul absenței P.O. Scr. 21
implicaţi în acoperirea orelor de curs în cazul absenţei
neaşteptate a cadrelor didactice neașteptate a cadrelor didactice
63 SECRETARIAT Stabileşte modul de raspundere disciplinara a Raspunderea disciplinara a personalului din P.O. Scr. 22
personalului
invatamantul preuniversitar
64 SECRETARIAT Documentează modul în care se face planificarea şi Concediile de odihna P.O. Scr. 23
evidenţa concediilor de odihnă.

65 ADMINISTRATIV Organizeaza si raspunde de curatenia si dezinfectia din Curatenia si dezinfectia din unitate P.O.Ad.01
unitate
De la: Alexandru Narcis
Telefon: 0785/26.73.73

66 ADMINISTRATIV Raspunde de asigurarea conditiilor privind sanatatea si Securitatea si sanatatea in munca P.O.Ad.02
siguranta locului de munca
67 ADMINISTRATIV Organizeaza si raspunde de accesul persoanelor straine Accesul persoanelor straine in incinta unitatii scolare P.O.Ad.03
in incinta unitatii scolare

68 ADMINISTRATIV Stabilirea activităţilor caracteristice în vederea Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor P.O.Ad.04
prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele
referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în
sensul asigurării unei activităţi optime.

69 ADMINISTRATIV Distribuie produsele lactate si de panificatie Distribuirea produselor lactate si de panificatie P.O. Ad 05

70 ADMINISTRATIV Stabilirea activităţilor si regulilor clare privind modul Evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor P.O. Bbl. 01
de lucru si gestiunea bibliotecii din cadrul unitatii din cadrul bibliotecii