Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN nr. 1.

146 din 10 decembrie 2002


pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea
calităţii apelor de suprafaţa
EMITENT MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Publicatîn MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 27 martie 2003

În temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 şi ale art. 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei
Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emiteu rmătorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normativul privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de


suprafaţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prevederile normativului prevăzut la art. 1 se aplică la toate apele de suprafaţa, cu excepţia


apelor cu salinitate ridicată, inlocuind STAS 4706/88 "Ape de suprafaţa - Categorii şi condiţii
tehnice de calitate".

Articolul 3

Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul apelor
şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu
Bucureşti, 10 decembrie 2002.
Nr. 1.146.

Anexa 1
NORMATIV privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţa

I. Dispoziţii generale
Articolul 1

(1) În scopul protecţiei împotriva oricărei forme de poluare şi de refacere a calităţii apelor,
clasificarea calităţii apelor se poate face în condiţiile prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările ulterioare, şi cu respectarea prezentelor obiective de referinţa.
(2) Obiectivele de referinţa urmărite prin clasificarea calităţii apei au învedere următoarele:
a) abordarea integrată a evaluării calităţii apei din punct de vedere chimic, biologic şi
microbiologic;
b) coroborarea datelor de calitate a apei cu cele specifice sedimentelor;
c) armonizarea cu practica de la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecţiei calităţii apelor
de suprafaţa curgătoare;
d) asigurarea condiţiilor de implementare a Directivei-cadru a apei;
e) încadrarea în metodologia adoptată în activitatea de monitoring a Reţelei transnationale de
monitoring pentru bazinul hidrografic al Dunării din cadrul Convenţiei privind protecţia fluviului
Dunarea.
(3) În cadrul prezentei clasificari a calităţii apei obiectivele de referinţa corespund valorilor
corespunzătoare clasei a-II-a de calitate şi reprezintă nivelurile ce urmează să fie atinse pe plan
naţional şi regional într-o strategie pe termen mediu.
(4) Prezenta clasificare a calităţii apelor de suprafaţa înlocuieşte prevederile STAS 4706/88 "Ape
de suprafaţa Categorii şi condiţii tehnice de calitate".

Articolul 2

(1) Valorile limita precizate pentru fiecare clasa prevăzută în tabelul nr. 1 corespund limitei
maxime admisibile pentru respective clasa de calitate.
(2) Clasa I → Limitele maxime admisibile reflecta condiţiile naturale de referinţa sau
concentratiile de fond. În situaţia substanţelor toxice (sintetice) se adoptă limita de detectie a
metodei de analiza sau pragul minim posibil de interes în activitatea de monitoring. În cazul
substanţelor de provenienţă naturala, inclusiv metale grele, condiţia de referinţa se referă la
fondul natural care se stabileşte în cadrul bazinului hidrografic, pentru fiecare secţiune de
referinţa din cadrul reţelei bazinale de monitoring. Secţiunile de referinţa corespund acelor
amplasamente la care influenţa antropica este sub 10%.
(3) Clasaa II-a → Limitele corespunzatoare acestei clase corespund valorilor-ţinta (obiective de
referinţa) şi reflecta condiţia de calitate pentru protecţia ecosistemelor acvatice. În cazul altor
substanţe toxice, valorile-ţinta se stabilesc în baza evaluării de risc.
(4) Clasele III-IV → Valorile limita corespunzătoare acestor clase sunt de 2-5 ori mai mari decât
cele ale obiectivelor de referinţa şi reflecta ponderea influentei antropice.
(5) Substanţe specifice. În cazul metalelor valorile limita se referă atât la concentraţia totală a
unui metal (proba de apa nefiltrata şi suspensie), cat şi la cea sub forma dizolvată. Determinarea
conţinutului de metale dizolvate implica o filtrare prealabilă a probei.
(6) Convertirea datelor de calitate a apelor de suprafaţa din STAS 4706/88 la sistemul
prezentului normativ se realizează pe baza coeficienţilor de echivalare prevăzuţi în tabelul nr. 2.

Articolul 3

Evaluarea încadrării în clasele de calitate în scopul stabilirii calităţii apei se face din punct de
vedere chimic, biologic şi microbiologic. Pentru probe lunare (12/an) se considera valoarea
corespunzătoare la 90% asigurare, cu excepţia oxigenului dizolvat la care se considera 10%
asigurare.

Articolul 4

Radioactivitatea trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.


II. Dispoziţii finale

Articolul 5

Metodele de prelevare, transport şi analiza utilizate pentru determinarea cantitativă a


indicatorilor de calitate prevăzuţi în tabelul nr. 1 sunt cele prevăzute de standardele în vigoare.

Articolul 6

Prezentul normative constituie un instrument de lucru pentru autorităţile de gospodărire a apelor


şi de protecţie a mediului în activitatea de evaluare calitativă a resurselor de apa.

Tabelul nr. 1

CLASIFICAREA
calităţii apei de suprafaţa şi a sedimentelor

A. Determinărifizico-chimice la apa
______________________________________________________________________________
| Valori limita pe clase | Unitate | Clasa de calitate |
| | de |__________________________________|
| | masura | I | II | III | I V | V |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.1. Indicatori fizici |
|____________________________________________________________________________|
| Temperatura | grade C | Nu se normeaza |
|______________________________|__________|___________________________________|
| pH | | Cuprins in intervalul 6,5 - 8,5 |
|______________________________|__________|___________________________________|
| A.2. Regimul oxigenului |
|____________________________________________________________________________|
| Oxigen dizolvat | mg/l O2 | 7 | 6 | 5 | 4 | <4 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CBO5 | mg/l O2 | 3 | 5 | 10 | 25 | > 25 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CCO-Mn | mg/l O2 | 5 | 10 | 20 | 50 | > 50 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CCO-Cr | mg/l O2 | 10 | 25 | 50 | 125 | > 125 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.3. Nutrienti |
|____________________________________________________________________________|
| Amoniu N-NH4 + | mg N/l | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | > 1,5 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azotiti N-NO2 - | mg N/l | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,3 | > 0,3 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azotati N-NO3 - | mg N/l | 1 | 3 | 6 | 15 | > 15 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azot total - N | mg N/l | 1,5 | 4 | 8 | 20 | > 20 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Ortofosfati P-PO4 3- | mg P/l | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | > 0,5 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Fosfor total - P | mg P/l | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Clorofila "a" | microg/l | 25 | 50 | 100 | 250 | > 250 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.4. Ioni generali, salinitate |
|____________________________________________________________________________|
| Reziduu filtrabil uscat | mg/l | fond | 500 | 1000 | 1300 | > 1300 |
| la 105 grade C | | | | | | |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Sodiu (Na +) | mg/l | fond | 50 | 100 | 200 | > 300 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Calciu (Ca 2+) | mg/l | 75 | 150 | 200 | 300 | > 300 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Magneziu (Mg 2+) | mg/l | fond | 25 | 50 | 100 | > 100 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Fier total | mg/l | fond | 0,1 | 0,3 | 1,0 | > 1,0 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Mangan total | mg/l | fond | 0,05 | 0,1 | 0,3 | > 0,3 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cloruri (Cl -) | mg/l | fond | 100 | 250 | 300 | > 300 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Sulfati (SO4 2-) | mg/l | 80 | 150 | 250 | 300 | > 300 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.5. Metale |
| A.5.1. Fractiune dizolvata |
|____________________________________________________________________________|
| Zinc (Zn 2+) | microg/l | fond| 5 | 10 | 25 | > 25 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cupru (Cu 2+) | microg/l | fond| 2 | 4 | 8 | >8 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Crom total (Cr 3+ + Cr 6+) | microg/l | fond| 2 | 4 | 10 | > 10 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Plumb (Pb 2+) | microg/l | fond| 1 | 2 | 5 | >5 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cadmiu (Cd 2+) | microg/l | fond| 0,1 | 0,2 | 0,5 | > 0,5 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Mercur (Hg 2+) | microg/l | fond| 0,1 | 0,15 | 0,3 | > 0,3 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Nichel (Ni 2+) | microg/l | fond| 1,0 | 2,0 | 5,0 | > 5,0 |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|_______ |
B. Determinărifizico-chimice la sediment fracţiune < 63 μ

Component U.M. Concentraţielimita

Arsen mg/kg 17

Cadmiu mg/kg 3,5

Crom mg/kg 90

Cupru mg/kg 200

Plumb mg/kg 90

Mercur mg/kg 0,5

Zinc mg/kg 300

Benz(a)piren mg/kg 750

Lindan mg/kg 1,4

PCB-uri (suma 7 ) mg/kg 280

C. Analizebiologice
______________________________________________________________________________
| Indicator | Cl. I-a | Cl. II-a | Cl. III-a | Cl. IV-a | Cl. V-a |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|
| Index saprobic MZB | </= 1,8 | 1,81-2,3 | 2,31-2,7 | 2,71-3,2 | > 3,2 |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|

D. Analizemicrobiologice
Indicator*) Cl.I-a Cl. II-a Cl.. III-a Cl.IV-a Cl.V-a

Coliformitotali 500 10000 - - -

Coliformifecali 100 2000 - - -

*) număr probabil de colonii/1OO ml


E. Indicatori pentru procesul de eutrofizare - lacuri naturale şi de acumulare

E.1. Valori pentru nutrient

Stadiultrofic P total mg P/l N mineral total mg N/l

Ultraoligotrof Până la 0,005 0,200

Oligotrof 0,005-0,01 0,200 - 0,400

Mezotrof 0,01-0,03 0,400 - 0,650

Eutrof 0,03-0,1 0,650 - 1,500

Hipertrof Peste 0,1 1,500

E2. - Valorile pentru biomasa fitoplanctonica

Stadiultrofic Biomasa maxima a fitoplanctonuluiîn


zona fotica (mg/l)

Ultraoligotrof 0 - 1

Oligotrof 1-3

Mezotrof 3-5

Eutrof 5 - 10

Hipertrof Peste 10
E3. - Valori pentru clorofila "a"
______________________________________________________________
| Stadiul trofic | MEDIE | MAXIMA |
| | Media anuala in zona | Media maxime anuale in |
| | fotica (mg. m -3) | zona fotica (mg. m -3) |
|________________|_____________________|_______________________|
| Ultraoligotrof | <1 | < 2,5 |
|________________|_____________________|_______________________|
| Oligotrof | < 2,5 | <8 |
|________________|_____________________|_______________________|
| Mezotrof | 2,5 - 8 | 8 - 25 |
|________________|_____________________|_______________________|
| Eutrof | 8 - 25 | 25 - 75 |
|________________|_____________________|_______________________|
| Hipertrof | 25 - 75 | > 75 |
|________________|_____________________|_______________________|

E4. - Valori ale saturatiei de oxigen dizolvat


Stadiultrofic Saturatia minima de oxigen (%)

Ultraoligotrofşioligotrof Peste 70

Mezotrof 10-70

Eutrofşihipertrof Sub 10

Tabelul nr. 2
Coeficienti de echivalare a limitelor din STAS 4706/88
cu cele din normative
_________________________________________________________________________
| Indicator | Cat. I-a | Cat. II-a | Cat. III-a |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| temperatura | - a se avea in vedere la calculul % sat. oxigen |
|_____________________|___________________________________________________|
| -oxigen dizolvat | 6/6 = 1,0 | 5/5 = 1,0 | 4/4 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CBO5 | 5/5 = 1,0 | 10/7 = 1,4 | 25/12 = 2,1 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CCOMn | 10/10 = 1,0 | 20/15 = 1,3 | 50/25 = 2,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CCO Cr | 25/10 = 2,5 | 50/20 = 2,5 | 125/30 = 4,2 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -pH | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NH4 + | 0,3/0,8 = 0,4 | 0,6/2,4 = 0,25 | 1,5/8,0 = 0,2 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NO2 - | 0,06/0,3 = 0,2 | 0,12/0,9 = 0,13 | 0,3/0,9 = 0,3 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NO3 - | 3/2,3 = 1,3 | 6/6,9 = 0,9 | 15/6,9 = 2,2 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fosfor total (P) | 0,2/0,1 = 2,0 | 0,4/0,1 = 4,0 | 1/0,1 = 10,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Reziduu fix | 500/750 = 0,7 | 1000/1000 = 1,0 | 1300/1200 = 1,1 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Sodiu | 50/100 = 0,5 | 100/200 = 0,5 | 200/200 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Calciu | 150/150 = 1,0 | 200/200 = 1,0 | 300/300 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Magneziu | 25/50 = 0,5 | 50/100 = 0,5 | 100/200 = 0,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fier total | 0,1/0,3 = 0,3 | 0,3/1,0 = 0,3 | 1,0/1,0 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Mangan total | 0,05/0,1 = 0,5 | 0,1/0,3 = 0,3 | 0,3/0,8 = 0,4 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cloruri | 100/250 = 0,4 | 250/300 = 0,8 | 300/300 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Sulfati | 150/200 = 0,75 | 250/400 = 0,6 | 300/400 = 0,75 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Zinc (total) | 100/30 = 3,3 | 200/30 = 6,7 | 500/30 = 16,7 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cupru (total) | 20/50 = 0,4 | 40/50 = 0,8 | 100/50 = 2,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Crom (total) | 50/550 = 0,09 | 100/550 = 0,18 | 250/550 = 0,45 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Plumb (total) | 5/50 = 0,1 | 10/50 = 0,2 | 25/50 = 0,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cadmiu (total) | 1/3 = 0,33 | 2/3 = 0,7 | 5/3 = 1,7 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Mercur (total) | 0,1/1 = 0,1 | 0,2/1 = 0,2 | 0,5/1 = 0,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Nichel (total) | 50/100 = 0,5 | 100/100 = 1,0 | 250/100 = 2,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Arsen (total) | 5/10 = 0,5 | 10/10 = 1,0 | 25/10 = 2,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fenoli | 1/1 = 1,0 | 20/20 = 1,0 | 50/50 = 1,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Detergenti anionici | 500/500 = 1,0 | 750/500 = 1,5 | 1000/500 = 2,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Prod. Petroliere | 100/100 = 1,0 | 200/100 = 2,0 | 500/100 = 5,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Lindan | 0,1/0,1 = 1,0 | 0,2/0,1 = 2,0 | 0,5/0,1 = 5,0 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Atrazin | 0,1/1,0 = 0,1 | 0,2/1,0 = 0,2 | 0,5/1 = 0,5 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|

NOTĂ: coeficientul de echivalare reprezintă raportul dintre


Ob.ref ; cl. III-a ; cl. IV-a = sist clasif
Cat. I-a cat. II-a cat. III-a 4706
────────────────