Sunteți pe pagina 1din 1

SC DIKE PROIECtt SRL PROTECT NR 4L2/2QL2

J40/11543/2002 BUCURE5丁 │ CoNSTRUCTI E BISERICA ORTODOXA


丁EL 0726208190 BENEFICIAR: SPITALU L DE PSlHlATRlE...
STR.ZORILOR 26, ORA$ STE| ,jud BIHOR

PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE

OBIEC丁 IVUL: coNsrRUCTtE *BISERICA ORTODOXA *


AMPLASAMEN丁 : STR ZORILOR 26 , ORAS $TEl , jud BIHOR
PROIECTAN丁 : SC DIKE PROIECT SRL.BUCURESTI
PROiECtt NR. 4L2/2012

srADluL Ftztc sAU cATEGonta oi tucnAnl LA cARE sE PAR丁 ICiPAN丁 : CONSEMNAREA


FACE VERIFICAREA VERIFICAR:
1 RECEP丁 IA AMPLASAMEN丁 B C PV
2 RECEP丁 IE REPERI DE丁 撃 IEI B C PV
3 RFCEP丁 IA COttE1 51丁 ERFNり B C REFERA丁
LUIA DE
^,ARE FUNDA辱 :
CONSttRUC丁
4 sApAruBA( coFRARE ) FUNDATII B C PVLA
5 ARMARE FUMAINTE DE TURNARE) B C PVLA
6 RECEP丁 IE DUPA DECOFR B C PVLA
7 B C PVLA
8 ARMARE PLACA COttA-0′ 10{INAINttE DE ttURNARE) B C PVLA
9 RECEP丁 IE ttRASARE SUPRASttRc― PERE丁 1塁 l B C PV
AttM人
10 員亡ζ■ L11・ ,こ 亡ヽ十む貪│′ GRIZI′ PLAcl― PE NⅣ ELE― B C PVLA
INAINttEA ttURNARILOR;VERIF POZ PIESE INGLOBAttE
11 EXECUTARE ZIOANIE PE NIVELE B C PVLA
再0点 :OLAcl PV
'′

12 lE` IVELE B C
13 丁RASARE CONSttRUC丁 IF LA COttA+4′ OQo1975,7′ 69 B C PV
VERIFICARE 51 RECEP丁 IE ANSAMBLE 51 SttRUCttURI B C PVLA
14 MEttALICE― GEOMЁ ttRIE′ SUDUR:′ ELEM PENttRU
ANCORARE LA POZI丁 lF′
PttΩ
ttEC丁 lE AN丁 ICOROZIVA

15 RECEP丁 IE MONTAJ LA POZI丁 IE ANSAMB+SttR h/1EttAL B C PVLA


16 A↑ MЁ Iヽ Å薇ILё R 5! B C PVLA
ANCORAJELOR ANSAMB+SttRUC丁 ⅣIEttALICE
17 PENTRU PRINDEREA B C PVLA
PLASEI DE RABIT
PV
18 良
壼LIIA Iす nl三 二
壺亜三Ш 主主 :壼 1型 些
壼 B C

l l
DIRIGINttE DE 5AN丁 :ER′

ln
ing.10AN PLAS丁 IN

ACORD′
SPl丁 ALUL DE PSIHIAttRIE 51
PENttRU「 ИASURI DE SiCURAN丁Å