Sunteți pe pagina 1din 4

Referat

Tema:Respectarea drepturilor omului în cadrul organizației în care va


desfășurați activitatea
Noțiunea de „drepturile omului” pretinde să cuprindă câteva aspecte esențiale pentru
dezvoltarea umană, schimbarea percepției de către societate a drepturilor și libertăților
fundamentale ale individului, ajustarea normelor de drept național la principiile internaționale ale
drepturilor omului în practica legislativă și institutională a țării. Drepturile omului reprezintă
drepturile ființei umane înzestrată cu rațiune și conștiință și căreia îi sunt recunoscute drepturile
sale naturale ca drepturi inalienabile și imprescriptibile.
Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si
dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte.
Conceptul are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața
economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau
orientare sexuală.
Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.
Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă sunt premise
pentru dezvoltarea societății și asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum
toleranța și egalitatea.
În cadrul organizației în care îmi desfășor activitatea nu este acceptat comportamentul
discriminatoriu ( excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor: rasa, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte
domenii ale vieţii publice).
Constituind o atingerea adusă demnității persoanei, în cadrul Uniunii Europene, se
consideră că hărțuirea sexuală constituie un obstacol în calea unei bune funcționări a pieței
muncii.
Anumite grupuri sunt în mod special vulnerabile, și anume femeile divorțate sau
despărtite în fapt, cele nou venite pe piața muncii, cele cu un statut socio-economic dificil, cele
care prezintă un handicap, cele care provin din minorități rasiale etc. În cadrul organizației în
care îmi desfășor activitatea, persoanele ce aparțin grupurilor vulnerabile beneficiază de aceleași
drepturi ca și restul angajaților. Totodată, în cadrul organizației nu a existat niciodată un
comportament abuziv din partea angajatorului care să lezeze angajații.
În cadrul organizației în care îmi desfășor activitatea sunt interzise:
Discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori
de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări
sociale;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt
loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea
Orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa
sexuală.
Modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă,
inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul
unităţii sau care a depus o plângere la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării
prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor
motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.