Sunteți pe pagina 1din 11

GHID DE VIDANJARE

SCOP
Ghidul de vidanjare urmărește să evidențieze aspecte concrete care trebuie avute în vedere atât de
persoanele care dețin sisteme individuale de colectare a apelor uzate cât și de cele care realizează serviciile
de vidanjare și ulterior de tratare a materiilor vidanjate din astfel de sisteme, astfel încât să fie asigurată
protecția mediului (în special a apelor subterane și de suprafață) precum și protecția sănătății publice.

Acest ghid se adresează, în special, agenților economici prestatori de servicii, care realizează activitatea de
vidanjare precum și celor care realizează activitatea de tratare și eliminare finală a materiilor vidanjate,
rezultate din utilizarea în scop igienico-sanitar a apei. ???

Partea I- vidanjarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate menajere


provenite din gospodării

DEFINIȚII
Sistem individual de colectare ape uzate = locuitorii care nu sunt deserviți de o rețea publică de preluare
și canalizare a apelor uzate trebuie să dețină o instalație autonomă pentru colectarea apelor uzate
rezultate din utilizarea igienico-sanitară a apei, instalație numită ”sistem individual de colectare ape
uzate”.

Vidanjare = operațiunea de extragere a materiilor acumulate în instalațiile individuale de colectare a


apelor uzate.

Vehicul pentru vidanjare = vehicul echipat cu un dispozitiv pentru colectarea apei/nămolului sau a altor
materiale similare din canalizări sau instalaţii similare cu ajutorul vacuumului. Dispozitivul poate fi
montat pe un șasiu de camion separat sau încorporat în propriul șasiu. Echipamentul poate fi fix sau
demontabil, ca în cazul unui sistem de caroserii interschimbabile.

Transportul materiilor vidanjate = operațiunea care constă în transferarea materiilor vidanjate de la


locul de producere la locul de tratare/eliminare.

Eliminarea materiilor vidanjate = operațiunea care constă în tratarea și depozitarea în vederea


eliminării finale a materiilor vidanjate, cu scopul de a reduce impactul produs de acestea asupra
mediului înconjurător și asupra sănătății.
LEGISLAȚIE:
►H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate, modificată ș completată prin H.G. 352/11.05.2005 specifică:

art. 4 alin. 2. ” Acolo unde instalarea unei rețele de canalizare nu se justifică fie pentru faptul că nu
produce nici un beneficiu asupra mediului, fie pentru că necesită costuri excesive, se montează sisteme
individuale sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura același nivel de protecție a mediului.
Planul de urbanism ține seama de aceste cerințe ”

articolul 6 ”Obligația racordării la rețeaua de canalizare orășenească

(1)Deținătorii de locuințe individuale sau colective ori de incinte in care se desfășoară activități
socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separate, au obligația să se racordeze la rețelele
de canalizare ale localităților, in condițiile prevăzute in anexa nr. 1 la hotărâre, respective NTPA-011,
sau, după caz, in anexa nr.2 la hotărâre, respectiv NTPA-002

(2)În situația în care deținătorii de locuințe individuale sau colective ori de incinte în care se desfășoară
activități socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate - bazin etanș vidanjabil
- aceștia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o data cu racordarea la
rețelele de canalizare.”

►Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare


ART. 19 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei
distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.
(2) Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără
branşamente la locuinţe, este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul
de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.
Art. 87.
Constituie contravenţii în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
53) branşarea locuinţelor la reţeaua de alimentare cu apă centralizată, fără existenţa sau realizarea
reţelelor de canalizare a staţiei de epurare.

►Ordonanța de urgenta nr. 195/2005, privind protecția mediului


CAPITOLUL IX
Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice
Art. 58. - Persoanele fizice si juridice au următoarele obligații:
f) sa nu deverseze in apele de suprafața, subterane si maritime ape uzate, fecaloid menajere, substanțe
petroliere, substanțe prioritare/prioritar periculoase;

CAPITOLUL XV
Sancțiuni
Art. 96. - (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON), pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice,
încălcarea următoarelor prevederi legale:
26. obligația persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafața sau subterane ape uzate, fecaloid
menajere

►Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de
viața al populației

CAPITOLUL IV - Norme de igiena referitoare la colectarea si îndepărtarea apelor uzate și a apelor


meteorice

Art. 34 Îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele neracordate


la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie
sa fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin 10 m fața de cea mai
apropiata locuința; instalațiile se întrețin in bună stare de funcționare; vidanjul se va descarcă în cea mai
apropiata stație de epurare a apelor uzate

►Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la


normele legale de igiena și sănătate publică

Capitolul IV - Contravenții la normele de igiena privind colectarea și îndepărtarea reziduurilor


Art. 9 Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
b) neevacuarea ritmica si ori de cate ori este necesar a conținutului instalațiilor mici de colectare a
apelor uzate, precum: haznale, puțuri absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;

c) folosirea in alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul


reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere, precum și neîntreținerea lor în stare permanentă
de funcționare prin reparare, spălare și dezinfecție;

d) îndepărtarea de către persoane fizice și juridice a apelor uzate fecaloid-menajere și industriale în alte
locuri decât în rețeaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalații proprii pentru colectarea, tratarea
și evacuarea apelor uzate;

e) neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose
septice vidanjabile, puțuri absorbante și altele, de către deținătorii acestora, și vidanjarea apelor uzate
din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;

f) neracordarea instalației de canalizare interioară a locuințelor de către proprietarii acestora la rețeaua


publică de canalizare, acolo unde exista rețea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-
menajere în instalații proprii;

Art. 10
Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei:
a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri
se cultiva fructe sau legume care se consuma în stare crudă;
b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor in bazine naturale;

c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strada, a cadavrelor de


animale și a deșeurilor toxice si periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale și
prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;

e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate industriale si epurarea incompleta a apelor fecaloid-


menajere;

g) deversarea în canale deschise care străbat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere și a
apelor reziduale industriale ce conțin substanțe toxice sau radioactive și neîntreținerea acestor canale în
stare permanentă de funcționare prin curățare și prin repararea defecțiunilor;

q) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere și
industriale, precum și deversarea acestor ape în zona de protecție sanitara a surselor și instalațiilor
centrale de alimentare cu apa;

r) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de


canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate,
exploatate si întreținute conform normelor in vigoare, precum si deversarea lor in locuri neautorizate in
acest scop.

LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de


canalizare - REPUBLICARE*)
*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 31

(14)Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au
obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu
deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul
natural.

HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002, privind evidenta gestiunii deșeurilor
și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Anexa nr. 2. Categorii de deșeuri


20 03 04 nămoluri din fosele septice
Hotărârea nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
CAP. 4
Transportul deşeurilor nepericuloase
ART. 19

Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare


deşeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 20

(1) Deşeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar şi se


controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

(2) Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3


exemplare şi se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor, unul la
transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deşeurile şi cu
numărul de

înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul


transportatorului.

(3) După semnarea şi ştampilarea formularului de încărcare-descărcare de către destinatar, acesta îl


transmite expeditorului prin fax sau prin poştă, cu confirmare de primire.

(4) Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-
descărcare deşeuri nepericuloase.

(5) Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un
registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină.

ART. 21

Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de colectare/stocare


temporară/tratare/valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare
deşeuri nepericuloase, completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul
deşeurilor nepericuloase.

ART. 22

(1) Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor


nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării/valorificării/eliminării se păstrează astfel:
o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.
(2) Expeditorul, destinatarul şi transportatorul deşeurilor nepericuloase sunt obligaţi să prezinte
formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii
să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor.

ART. 23

(1) Transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să presteze
serviciul de salubrizare în localităţi, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care efectuează transportul propriilor deşeuri
nepericuloase, cum ar fi deşeurile de producţie şi deşeurile asimilabile celor municipale, trebuie să
completeze formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.
Sinteza obligațiilor reglementate prin legislație, privind gestiunea
materiilor vidanjate din sisteme individuale de colectare a apelor uzate
fecaloid-menajere
Controlul
Ordin 119/2014 Cap. IV, art.34 Legea
Inspecția Sanitară de Stat amplasamentului/stării/funcționări/
98/2008, Cap. IV, art.9 e
întreținerii instalațiilor individuale
Agenția Națională pentru de colectare a apelor uzate
O.U.G. 195/2005, Cap. IX, art. 58
Protecția Mediului fecaloid-menajere

Asigură gospodărirea apei potabile și


colectarea/epurarea apelor uzate
rezultate din uz gospodăresc, la nivel
H.G. 188/ 20.03.2002, art.4, alin.2 local
Legea 107/1996 art.19
Admite colectarea apelor uzate de tip
fecaloid menajer în instalații individuale
sau dispune racordarea la rețeaua
Autoritatea de administrație
centralizată de canalizare (Plan de
locală urbanism, autorizație de construcție)
Ord. 119/2014 Cap. IV. Apt. 34 Asigură amplasarea corectă a sistemului
individual de colectare, în raport cu alte
locuințe și repere de mediu (Autorizație
de Construcție)
Asigură informarea cetățenilor privind
firmele autorizate care pot asigura
servicii de vidanjare în localitate

O.U.G. 195/2005, cap. IX, art.58 Asigurară colectarea apelor uzate fecaloid-
Ordin 119/2014 Cap. IV, art.34
Legea 98/2008, Cap. IV, art.9 e
menajere într-un sistem individual de
colectare, conform cu cerințele legale

Persoana fizică,
Asigură întreținerii sistemului individual de colectare
proprietară a unei
a apelor reziduale, a bunei exploatări și solicită
locuințe care nu dispune
vidanjarea la timp a instalației (recomandat înainte
de racord la rețeaua
de a atinge 70% din capacitate; de evitat vidanjările
centralizată de
în regim de urgență).
canalizare

Asigură vidanjarea prin intermediul unui prestator


de servicii, avizat de A.P.M. (listă site). Asigură acces
Hotărâre nr. 1061/2008 vehiculului care realizează vidanjarea la sistemul
individual de colectarea a apelor uzate. Deține și
prezintă, către autoritățile de control, un exemplar
din formularul completat la vidanjare, de către
agentul firmei de prestări servicii .
Se asigură că materiile vidanjate vor fi
tratate conform legislație în vigoare –
Hotărâre nr. 1061/2008 încheie contract cu o societatea care
asigură administrarea unui sistem de
epurare/tratare materii vidanjate

Solicită autorizație de mediu pentru


Ordin nr. 1298/2011 ????
activitatea de vidanjare a sistemelor
individuale de colectare a apelor uzate

Asigură vidanjarea, la solicitarea


deținătorului de sistem individual de
Societate economică care colectare.
asigură vidanjarea Completează cele trei exemplare ale
sistemelor individuale de Hotărâre nr. 1061/2008 formularului de vidanjare (unul predat
colectare către deținătorului sistemului vidanjat,
unul către societatea de tratare a
materiilor vidanjate, unul care rămâne
la prestatorul de servicii).

Transportă și descarcă materiile


vidanjate la societatea de
epurare/tratare, în condițiile și
intervalul orar stabilit de acesta

Autorizație de Mediu Raportează anual la A.P.M. situația


detaliată a vidanjărilor efectuate

Asigură preluarea materiilor vidanjate din


sisteme individuale de colectare a apelor
uzate menajere, în condițiile și intervalul
orar stabilit în contractul încheiat cu
Contract încheiat cu societatea
prestatoare de vidanjări societatea de vidanjare
Administrator stație de Semnează și păstrează un exemplar din
epurare/tratare materii formularul completat de societatea de
vidanjate din sisteme vidanjare
individuale de colectare a
Se asigură că stația de
apelor uzate menajere
epurare/sistemul de tratare a
Autorizație de Mediu, Autorizație materiilor vidanjate poate recepționa
de Gospodărire a Apelor
încărcările suplimentare fără a fi
, afectat randamentul procesului de
epurare
TIPURI DE SISTEME INDIVIDUALE DE COLECTARE A APELOR UZATE
EXISTENTE LA NIVEL NAȚIONAL

1. În legislației de mediu și gospodărire a apelor, în vigoare la momentul prezent, ca sisteme


individuale de colectare a apelor uzate sunt menționate bazinele etanșe vidanjabile (H.G.
188/2002 art. 6, alin 2)

Bazin etanș vidanjabil = reprezintă un rezervor prefabricat sau construit in situ, realizat din
materiale impermeabile, care asigură acumularea apelor uzate provenite din gospodării individuale.
Volumul acestuia se calculează funcție de numărul persoanelor care sunt deservite de această
instalație. Acest tip de bazin, colectează atât apele uzate rezultate din utilizare menajeră cât și apele
uzate fecaloide. Fiind un sistem impermeabil frecvența de vidanjare va fi foarte mare.

Materiile vidanjate din bazine etanșe constau dintr-un amestec de materii fecale, dejecții și ape
uzate rezultate din activități menajere(gătit, spălat, igienă). Fiind stocate în condiții anaerobe
aceste ape uzate vor suferi procese de degradare anaerobă prin care compușii organici complecși
vor fi degradați prin reacții de fermentare la compuși organici mai simpli: acizi grași, alcooli, amoniu,
hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, apă, etc. Aceste procese fermentative produc mirosuri
neplăcute (compuși organici volatili, amoniac, hidrogen sulfurat), culoarea închisă a materiilor
(compușii reduși ai sulfului, ex. sulfură de fier) și pot determina coroziunea elementelor metalice.

Pentru stabilirea condițiilor și a tipurilor de sisteme de epurare care poate prelua materii vidanjate
provenite din bazine etanșe trebuie avut în vedere conținutul în compuși de degradare anaerobă
conținuți, care în anumite cantități (raportat la capacitatea stație de epurare) pot determina
disfuncționalități în procesul de epurare biologic (prin efect inhibitor, toxic și de favorizare a
dezvoltării bacteriilor filamentoase).

2. Standardele de construcție, aflate în vigoare, care transpun standardele europene armonizate


din domeniul produselor pentru construcție, aprobate prin Ordinul nr. 1157/24.11.2015 emis de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prevăd norme de construcție și
prefabricare pentru stații mici de epurare a apelor uzate, până în 50 de locuitori echivalenți (SR
EN ISO 12566:1-7. Având la bază aceste standarde, comercianții oferă pe piață diferite tipuri de
sisteme de epurare individuale, între care fose septice ecologice cu sau fără pat filtrant,
ministații de epurare prefabricate sau asamblate in situ.

Fosa septică = sistem de tratare a apelor uzate fecaloid-menajere care constă dintr-un rezervor
destinat recepționării acestor ape, cu rol de pretratare, asigurând decantarea materiilor solide și
descompunerea lor prin procese anaerobe. Degradarea materiilor organice prin fermentare anaerobă
permite reducerea volumului de materii stocate, în decursul timpului. Apele fecaloid-menajere
pretratate în acest mod (decantare, lichefiere parțială materii organice solide, flotare materii ușoare)
sunt trimise spre un pat/câmp filtrant sau un puț absorbant (filtru percolator).
Nămolurile sedimentate și stratul flotant trebuie vidanjate la o anumită perioadă de timp (recomandată
de producători la 2 ani, înainte ca nămolul din fosă să depășească 50% din capacitatea acesteia).

Materiile vidanjate din fose septice sunt constituite din nămolurile sedimentate și stratul plutitor,
antrenat de gazele de fermentare. Concentrația în materii solide a acestor nămoluri este foarte mare,
pentru a putea fi extrase fiind necesară utilizarea de apă (aport extern sau supernatant de ape uzate din
fosă). Aceste materii vidanjate se caracterizează printr-o concentrație mare de substanțe organice,
compuși ai azotului și fosforului, compuși reduși ai sulfului.

Pentru stabilirea condițiilor și a tipurilor de sisteme de epurare/tratare care poate prelua materii
vidanjate provenite din fose septice trebuie avute în vedere conținutul mare în materii solide rezultate
din mineralizarea avansată a compușilor organice și caracterul lor ”septic (materii degradate în
condiții anaerobe)” care pot determină perturbări ale funcționării stațiilor de epurare, chiar dacă sunt
acceptate pe linia de tratare a nămolurilor (prin apa de nămol care se ajunge pe linia de epurare
biologică a apei).

Materiile vidanjate din ministații de epurare biologică, individuale pot fi constituite, funcție de schema
tehnologică adoptată, din:
- nisip/nămoluri primare, care vor fi asimilate nămolurilor vidanjate din fosele septice;
- nămoluri biologice în exces - nămol activ care poate fi descărcat direct în treapta biologică a sistemului
de epurare/tratare care le preia
- nămoluri biologice în exces care au pierdut activitatea biologică, din diverse motive (probleme de
exploatare, temperaturi scăzute, etc) care vor fi asimilate nămolurilor vidanjate din fose septice

3. În teren, se întâlnesc și alte tipuri de sisteme de colectare individuală a apelor uzate fecaloid
menajere de tipul toaletelor uscate și bazine vidanjabile cu bază perforată, prevăzute cu stat
filtrant, care nu sunt menționate de nici un act legislativ în vigoare.

Materiile vidanjate din aceste tipuri de sisteme de colectare individuală pot fi incluse în aceiași
categorie cu materiile vidanjate din fose septice.
VIDANJAREA SISTEMELOR INDIVIDUALE DE COLECTARE A APELOR
UZATE

CONDIȚII DE RECEPȚIONARE A MATERIILOR VIDANJATE