Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 5: Rezultatele financiare ale întreprinderii - veniturile aferente activelor imobilizate, cu excepţia plusurilor de active constatate la Acest rezultat

pţia plusurilor de active constatate la Acest rezultat se obţine prin însumarea rezultatului din activitatea operaţională şi
Planul lecţiei: inventariere; rezultatului din alte activităţi.
5.1. Conţinutul consumurilor şi cheltuielilor - dividende şi/sau participaţii în alte entităţi (cu excepţia celor indicate în rîndul 010); Dacă în urma calculului rezultă o mărime mai mare decât zero, este vorba de profitul până la
întreprinderii - dobînzi (cu excepţia celor indicate în rîndul 010); impozitare.
5.2.Conținutul și structura veniturilor întreprinderii - diferenţe favorabile de curs valutar; Dacă rezultatul este negativ, este vorba de pierdere până la impozitare.
5.3.Formarea și repartizarea profitului la întreprindere - intrarea activelor cu titlu gratuit; Profitul se supune impozitării rezultând profitul net
5.4. Costul marginal, levierul operațional și pragul de rentabilitate - reluarea pierderilor din depreciere; 9. Profitul net=Profitul până la impozitare – Cheltuielile privind impozitul pe venit
5.1. Conţinutul consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii - compensaţii pentru acoperirea pierderilor excepţionale; Profitul net rămâne la dispoziţia întreprinderii reprezentând principala sursă de creştere
Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea alte fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională. economică, dar şi motivaţia obiectivă a proprietarilor de a-l reinvesti în organizarea
serviciilor în scopul obţinerii veniturilor. Acestea sunt neapărat legate de procesul de În funcţie de sursele de intrare la întreprindere veniturile se divizează 4 grupe (până la producţiei de noi bunuri şi servicii cu scopul de maximizare în timp.
producţie, găsesc reflectarea materială în stocurile de producţie finită şi producţie în curs de 01.01.2014): Metoda tradiţională de determinare a profitului constă în compararea cheltuielilor reale
reproducţie şi sunt recuperate în urma vânzării acestora. 1. Venituri din activitatea operaţională; efectuate de întreprindere pe parcursul unei perioade de timp cu venituri reale
În dependenţă de reflectarea consumurilor în costul produselor finite, deosebim consumuri 2. Venituri din activitatea investiţională; obţinute în aceeaşi perioadă.
directe şi consumuri indirecte de producţie. 3. Venituri din activitatea financiară; Activitatea este eficientă dacă veniturile depăşesc cheltuielile.
Consumurile directe sunt consumurile identificate nemijlocit pe un anumit produs: materii 4. Venituri excepţionale. Rezultatul pozitiv al diferenţei venituri-cheltuieli semnifică existenţa la întreprindere a unui
prime şi materiale, energie, retribuirea muncii lucrătorilor din activitatea de producţie. Venituri din activitatea operaţională cuprind sumele rezultatele din activitatea de bază a profit,care reprezintă sursa de stimulare financiară a salariaţilor, de remunerare a
Consumurile indirecte sunt consumurile care nu pot fi identificate direct pe un produs, ele întreprinderii. Acestea includ: acţionarilor şi sursa de autofinanţare a activităţii.
fiind antrenate în deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie: uzura mijloacelor fixe a)veniturile din vânzări: încasările din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor;Definiţii:
cu destinaţie productivă, retribuirea muncii muncitorilor auxiliari, consumurile de întreţinere operaţiile de barter, operaţiile de construcţie. Profitul net obţinut de întreprindere se repartizează în:
a aparatului de producţie în stare de lucru, etc. b)alte venituri operaţionale: sumele primite sau de primit din ieşire a (vânzarea, schimbul) - constituirea fondului de remunerare a acţionarilor;
În raport cu modul de modificare a consumurilor în funcţie de volumul producţiei fabricate, activelor curente cu excepţia produselor finite şi mărfurilor; arenda curentă; amenzi, - constituirea fondurilor de rezervă;
deosebim consumuri variabile şi consumuri constante. penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate din modificarea - constituirea fondului de dezvoltare economică (fondul de investiţii) etc.
Consumuri variabile se modifică proporţional cu volumul producţiei, lucrărilor executate, metodelor de evaluare a activelor curente. Funcţiile principale ale profitului:
serviciilor prestate. În această categorie se includ: consumurile de materii prime, energie, Veniturile din activitatea de investiţii cuprind: 1) funcţia de motivare a personalului angajat, respectiv a acţionarilor;
apă şi combustibil, salariile personalului care lucrează în secţiile de producţie. - sumele rezultate din ieşirea şi recalcularea activelor pe termen lung ale întreprinderii; 2) funcţia de creştere economică, profitul reprezentând principala sursă a acumulărilor pe
Consumurile constante sunt consumurile care rămân constante într-un anumit diapazon de - sumele încasate din vânzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe; baza cărora se constituie investiţiile, sursă de bază a creşterii economice;
modificări, indiferent de modificările volumului producţiei fabricate (uzura calculată, - dividende calculate; dobânzile la titlurile de valoare procurate şi împrumuturile 3) funcţia de stimulare a iniţiativei economice, profitul determinînd acceptarea riscului de
cheltuielile de întreţinere şi exploatarea clădirilor şi utilajului). acordate; către întreprinzători şi, prin aceasta, contribuind la stimularea producţiei de bunuri şi
Valoarea contabilă a produselor /mărfurilor vîndute, costurilor serviciilor prestate/lucrărilor - sume, reprezentând diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite; sumele servicii, la creşterea productivităţii etc.
executate în cadrul activităţii operaţionale a entităţii se reflectă în costul vânzărilor ecartului din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite; 4) funcţia de control asupra activităţii întreprinderilor.
Costul vînzărilor include: - sumele obţinute din lichidarea mijloacelor fixe peste valoarea probabilă rămasă. Factorii ce influenţează mărimea profitului:
a) valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vîndute; Veniturile din activitatea financiară cuprind: 1. Factori interni
b)costul serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate; sumele rezultate din transmiterea în folosinţă altor persoane juridice şi fizice, pe un 2. Factori externi
c)costul lucrărilor aferente contractelor de construcţie; termen mai mare de un an, a activelor nemateriale şi materiale pe termen lung; 3. Factori exogeni
d)costul serviciilor aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, valoarea activelor intrate cu titlul gratuit; Factorii externi:
locaţiune); venituri sub formă de diferenţe de curs valutar, subvenţii primite din buget; - dimensiunile pieţei;
e)alte costuri, care se referă la activitatea operaţională, corelate cu veniturile din vînzări (de prime, premii, sume sponsorizate etc. - puterea de cumpărare a consumatorilor;
exemplu, costurile activităţii de bază a entităţilor de microfinanţare, a entităţilor de Venituri excepţionale cuprind: - condiţiile pieţei financiare: rata dobânzii, condiţiile de creditare, rata inflaţiei;
investiţii). - sumele primite de la organele de stat, de la persoanele fizice şi juridice, companii de - potenţialul furnizorilor, care pot exercita influenţa asupra profitului prin majorarea
Consumurile prezentate se regăsesc în pct a), b), c) : asigurări sub formă de recuperare a pierderilor provocate de calamităţi naturale, preţurilor şi prin calitatea mărfurilor livrate.
1) consumurile de materiale cuprind costul materialelor, pieselor de schimb utilizate în perturbări politice şi alte evenimente excepţionale. Factorii exogeni:
procesul de producţie; 5.3. Formarea și repartizarea profitului la întreprindere - politica fiscală;
2) consumurile privind retribuirea muncii includ salariile personalului care participă la Aprecierea nivelului de dezvoltare a întreprinderii, a modului în care sunt utilizate resursele - politica de susţinere, de către stat, a unor anumiţi agenţi economici;
procesul de producţie; economice şi financiare de care dispune implică măsurarea rezultatelor activităţilor - locul amplasării întreprinderii;
3) consumurile indirecte de producţie sunt legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor desfăşurate. - caracterul de producţie al întreprinderii;
întreprinderii şi includ: Rezultatele obţinute pot fi exprimate în formă fizică şi valorică. - politica de susţinere, de către stat, a investitorilor străini etc.
- cheltuielile de întreţinere şi uzura mijloacelor fixe cu destinaţie productivă; Exprimarea fizică a rezultatelor activităţii financiare Optimizarea profitului constituie premisa realizării obiectivului strategic, de perspectivă, al
- salariile personalului de conducere şi deservire a subdiviziunilor întreprinderii. ţine de particularităţile şi caracteristicile specifice oricărei întreprinderii, care constă în creşterea valorii patrimoniale, creşterea capacităţii
Cheltuielile sunt inevitabile în activitatea unei întreprinderi. diferitor valori de întrebuinţare fiind efectuată în: concurenţiale, revenindu-i şi rolul de stabilizator al întregii economii naţionale, asigurând
Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se includ în costul vânzărilor, dar se reflectă în - unităţi naturale; stabilitatea socială şi chiar politică din ţară.
Situația (Raportul) de profit şi pierderi şi se scad din venituri la determinarea rezultatului - unităţi naturale-convenţionale; 5.4. Costul marginal, levierul operațional și pragul de rentabilitate
perioadei de gestiune. - unităţi de timp de muncă. Costul marginal (CM) reprezintă cât de mult se modifică costurile, atunci când producţia
Definiţii: (tone,M²,M³,litri,număr de unităţi,ore,km etc.) creşte cu o unitate.
 Cheltuielile reprezintă resursele utilizate şi pierderile care apar ca rezultat al activităţii Evaluarea rezultatelor în unităţi valorice se efectuează prin intermediul indicatorilor de Ţinând cont că Costurile Totale sunt compuse din Consumuri Fixe şi Consumuri Variabile,
economico-financiare şi nu sunt legate nemijlocit de procesul de producţie. exprimare a rezultatelor financiare ale întreprinderii. rezultă că Costul Marginal este independent de Consumurile Fixe şi dependent de
 Prin cheltuieli se înţelege orice consum de factori de producţie, din cadrul unui proces 1. Volumul vînzărilor- exprimă valoarea producţiei fizice realizate în decursul unui perioade. componenta variabilă (Consumurile Variabile).
economic sau comercial, în urma căruia elementele consumate îşi schimbă forma iniţială şi Se calculează conform formulei: Pondere costurilor fixe în total cost --- levierul operaţional
utilitatea, devenind bunuri şi servicii necesare satisfacerii unor nevoi sociale ale populaţiei. Volumul vînzărilor = Qv x Pv – TVA, unde ↑ CF în raport cu CV duce la modificarea Veniturilor din Vânzări, astfel încât:
 În expresia valorică, cheltuielile reprezintă totalitatea resurselor consumate de agentul Qv - reprezintă volumul producţiei vândută, exprimat în unităţi fizice, o micșorare nesemnificativă a Veniturilor din Vânzări poate duce la obţinerea unui rezultat
economic într-o perioadă de timp dată pentru obţinerea şi livrarea pe piaţă a diverselor Pv - preţul de vînzare unitar, negativ.
produse şi servicii. Ele măsoară efortul depus de către întreprindere în vederea realizării TVA – taxa pe valoare adăugată. Levierul operaţional este ponderea pe care o deţin costurile fixe în costurile totale ale
obiectivului final-maximizarea valorii întreprinderii. Acest indicator permite să facem aprecieri cu privire la locul întreprinderii în sectorul său unei întreprinderi, iar întreprinderea care are o pondere însemnată de costuri fixe în
Conform Standardului de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”(01.01.2014) de activitate, a poziţiei sale pe piaţă, a aptitudinii acesteia de a lansa şi dezvolta diferite totalul costurilor suportate într-o anumită perioadă, este considerată întreprinderea cu un
cheltuielile – diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub activităţi profitabile. Creşterea indicatorului, în raport cu media pe ramură sau cu grad ridicat al levierului operaţional.
formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie nivelul concurenţilor,semnifică o poziţie forte a întreprinderii pe piaţa produselor şi Efectul de levier operaţional reprezintă rezultatul obţinut din activitatea operaţională la
la diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestuia serviciilor. variaţia veniturilor din vânzări.
proprietarilor. 2. Profitul brut (PB), reprezintă rezultatul obţinut în urma vânzării producţiei, prestării Deci, rezultă că întreprinderile, care au un efect de levier operaţional înalt pot obţine sporuri
Cheltuielile se subdivizeaza in 3 grupe: serviciilor şi executării lucrărilor. Se calculează ca diferenţa dintre veniturile din vânzări însemnate ale profitului prin creşterea producţiei, chiar dacă pentru vinderea acestora va
1. Cheltuielile activităţii operaţionale; (VV) şi costul vânzărilor(CV) trebui să micşoreze preţul de livrare, fapt ce permite şi lărgirea segmentului de piaţă
2. Cheltuielile activităţii neoperaţionale; obţinut.
3. Cheltuielile privind impozitul pe venit. PB=VV- CV Pragul de rentabilitate
1. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind cheltuielile ocazionale de desfăşurare a Creşterea veniturilor din vânzări într-un ritm superior creşterii costului reprezintă Într-o economie concurenţială producătorul nu poate influenţa preţurile la care cumpără
activităţii de bază a întreprinderii şi includ: principala condiţie de asigurare a eficienţei activităţii de producţie. factorii de producţie şi nici cantitatea de produse aduse pe piaţă de toţi producătorii. În
a) costul vânzărilor (consumurile directe de materiale, retribuirea muncii); 3. Rezultatul activităţii operaţionale (Rop) aceste condiţii, dacă admitem că la nivelul său realizează o combinare eficientă a factorilor
b) cheltuielile de distribuire (comerciale) (operaţiunile de marketing, reclamă, ambalarea Rop = profit brut + alte venituri operaţionale – cheltuieli comerciale – cheltuieli de producţie, singura variabilă asupra căreia se poate acţiona pentru a obţine o rentabilitate
produselor); generale şi administrative – alte cheltuieli operaţionale mare o constituie cantitatea de produse oferite spre vânzare.
c) cheltuielile (generale şi) administrative (cheltuieli de deplasare ale personalului de (din 01.01.2014) Rop = profit brut + alte venituri din activitatea operaţională – cheltuieli Menţinerea vânzărilor la nivelul pragului de rentabilitate asigură supravieţuirea
conducere, întreţinerea personalului administrativ, impozitele, taxele). de distribuire – cheltuieli administrative – alte cheltuieli din activitatea operaţională întreprinderii şi nu dezvoltarea ei.
2. Cheltuielile activităţii neoperaţionale cuprind: Depăşirea cheltuielilor generate de activitatea de producţie şi comercializarea bunurilor şi Pragul de rentabilitate, la rândul său, se atinge mai greu, când costurile fixe sunt mari.
a) cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung; serviciilor de către veniturile încasate din activitatea operaţională semnifică obţinerea de Creşterea costurilor fixe într-un ritm mai mare decât cel al vânzărilor are ca efect creşterea
b) cheltuielile activităţii financiare cuprind plata redevenţelor, arendei finanţate a activelor profit. costului total şi reducerea profitului. În cadrul acestui proces un loc important revine
materiale pe termen lung, diferenţele nefavorabile de curs valutar; 4. Rezultatul activităţii investiţionale (Rinv) eterminării pragului de rentabilitate, adică stabilirea acelei cantităţi de produse, unde
c) pierderile excepţionale cuprind daune provocate de calamităţile naturale, modificarea (până la 01.01.2014) profitul este nul, în acest punct suma încasărilor este egală cu suma costurilor totale.
legislaţiei ţării. Rinv = veniturile investiţionale – cheltuielile investiţionale Nivelul pragului de rentabilitate depinde de structura costurilor întreprinderii. Din acest
3. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul Rezultatul pozitiv (profit) sau negativ (pierderi) generat de activitatea investiţională motiv, etapa prealabilă şi indispensabilă în determinarea punctului de rentabilitate este
pe venit luată în considerare la calcularea profitului net al perioadei de gestiune. permite să facem aprecieri asupra competenţei echipei manageriale de a estima şi plasa repartizarea costului total în costuri fixe şi variabile.
5.2. Conținutul și structura veniturilor întreprinderii capitaluri pe termen lung. Pragul de rentabilitate (punctul critic) poate fi analizat prin metoda ecuaţiei:
Obiectivul major al întreprinderii – obţinerea unui cuantum de venituri, capabile să asigure 5. Rezultatul din activitatea financiară (Rfin) La baza acestei metode stă următoarea relaţie:
atât recuperarea integrală a consumurilor şi cheltuielilor efectuate, cât şi obţinerea unui (până la 01.01.2014) Profit = VV – CCv – CCc,
profit suficient pentru remunerarea acţiunilor şi finanţarea dezvoltării întreprinderii. Rfin = veniturile financiare – cheltuielile financiare Urmărind determinarea punctului critic unde profitul este nul obţinem:
Venitul pentru întreprindere este un indicator relevant care reflectă efectul economic al Rezultatul din activitatea financiară permite se facem aprecieri asupra modificării capitalului VV = CCv + CCc
activităţii economico-financiare într-o perioadă dată. propriu şi celui împrumutat Qv * Pu = Qv * CCvu + CCc
Venitul este un aflux global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune rezultat 6. Rezultatul activităţii economico - financiare =Rop±Rinv±Rfin de unde:
în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau de 7. Rezultatul excepţional Qv = CCc / (Pu –CCvu ) sau Qv = CCc / MC (unitară)
micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propriu. (până la 01.01.2014) VV – venituri din vânzări;
Conform Standardului de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” Rezultatul excepţional = veniturile excepţionale – pierderile ce apar în legătură cu apariţia CCv – consumuri şi cheltuieli variabile;
veniturile – creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de unor evenimente nefavorabile întreprinderii. CCc – consumuri şi cheltuieli constante;
gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării Obţinerea profitului este posibilă în cazul în care echipa managerială a putut să protejeze Qv – cantitatea vândută de întreprindere;
datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate întreprinderea faţă de eventuale riscuri ce pot apărea. Pu – preţul de vânzare pe unitate;
de contribuţiile proprietarilor. 8. Rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare MC (unitară) – marja de contribuţie unitară;
(până la 01.01.2014) Ccvu - consumuri şi cheltuieli variabile unitare.
În funcţie de sursele de intrare la întreprindere veniturile se divizează în (după 01.01.2014): Acest rezultat se obţine prin însumarea rezultatelor ce provin din cele patru activităţi ale
1. Venituri din activitatea operaţională; întreprinderii: operaţională, investiţională, financiară şi excepţională.
2. Venituri din alte activități - Rezultatul până la impozitare(din 01.01.2014)