Sunteți pe pagina 1din 4

Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”, satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă

№ lecției Subiectul lecției Data CS Subcompetențe Activităţi de Produsul și Obiecții


învăţare şi criteriile de

№ de
ore
evaluare evaluare
(recomandate)

Unitatea de învățare: Structura calculatorului. Rețele de calculatoare.


№ de ore: 8 ore.
1
Domeniul: Tehnologia informației; Echipamente și sisteme digitale.
Standardul: Înțelegerea formelor de reprezentare, păstrare, prelucrare și transmitere a informației;
Cunoașterea principiilor de funcționare și utilizarea rețelelor de calculatoare.
1. Instrucțiuni despre tehnica 1 CS1 - descrierea formelor Exerciţii de: Demonstrația
de reprezentare, memorare a practică
securității în laboratorul de CS2 stocare, codificare şi regulilor de 1. Exercițiul rezolvat
informatică. Purtători de transmitere a protecţie a muncii
fără greșeli cu
şi a securităţii
informaţie. informaţiei;
vitale; argumententări și
- estimarea cantităţii utilizare a
2. Sisteme de numeraţie. 1 de informaţie ce se
explicații de rigoare;
terminologiei pe cît 2. Corectitudinea
conţine în mesajele mai multe exemple
3. Codificarea textelor. 1 text, grafice, audio de sisteme de
rezolvării testului în
baza cerințelor.
Cantitatea de informaţie. şi video; transmitere,
- codificarea şi stocare şi
4. Cuantizarea imaginilor. 1 decodificarea prelucrare a
numerelor naturale, informaţiei;
5. Codificarea şi decodificarea 1 a informaţiei evidenţiere a
rolului informaţiei
informaţiei sonore. textuale.
în istoria societăţii;
6. Structura şi funcţionarea 1 codificare şi
decodificare a
calculatorului. informaţiei
7. Clasificarea calculatoarelor. 1 textuale; clasificare
a informaţiei în
Reţele de calculatoare. funcţie de natura
8. Probă de evaluare № 1. 1 ei etc.

Ștefan Surjenco, învățător în clasele primare


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”, satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă

Unitatea de învățare: Sisteme de operare.


№ de ore: 11 ore.
Domeniul: Tehnologia informației.
Standardul: Utilizarea sistemelor de operare.
9. Sisteme de calcul 1 CS1 -utilizarea funcţiilor şi Exerciţii de: Demonstrația
a componentelor de conectare şi practică
bază ale sistemului de deconectare a
CS2 1. Exercițiul rezolvat 2
10. Interfeţe grafice. Ferestre de 1 operare; tehnicii de calcul;
-identificarea tipurilor reprezentare fără greșeli cu
aplicaţii. CS3 de controale şi intuitivă (prin argumententări și
11. Meniuri. Ferestre de dialog. 1 ferestre; desen) a structurii explicații de rigoare;
- efectuarea operaţiilor sistemului de 2. Corectitudinea
asupra ferestrelor din operare;
rezolvării testului în
componenţa utilizare a
12. Aplicaţia Notepad. 1 interfeţelor grafice. terminologiei din baza cerințelor.
-efectuarea operaţiilor domeniul
CS4 asupra fişierelor şi sistemelor de Desen pe calculator.
13. Sistemul de asistenţă. 1 directoarelor; operare pe cît mai 1. Utilizarea
- estimarea capacităţii multe exemple; întregului
de memorare a explicare a
14. Ferestre de navigare şi 1 suportului magnetic şi destinaţiei fiecărei instrumentar oferit
de aplicațiile de
explorare. a suportului optic de componente a
informaţie; sistemului de calculator;
15. Gestiunea datelor. 1 -aplicarea în operare; 2. Exercițiul rezolvat
activitatea cotidiană a explicare a modului fără greșeli cu
stipulărilor dreptului de gestionare a
16. Aplicaţia Paint. 1 argumentări și
informatic. resurselor
sistemului de explicații de rigoare;
calcul. 3. Corectitudinea
17. Aplicaţii multimedia. Aplicaţii 1 rezolvării exercițiului
de reţea. în baza cerințelor.
18. Drept informatic. 1

19. Probă de evaluare № 2. 1

Ștefan Surjenco, învățător în clasele primare


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”, satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă

Unitatea de învățare: Sisteme de operare.


№ de ore: 15 ore.
Domeniul: Tehnologia informației.
Standardul: Procesarea textelor.
20. Aplicaţia Microsoft Word. CS1 -aplicarea operaţiilor Exerciţii de: Demonstrația
1 specifice editării utilizare a practică
CS2 textelor; terminologiei pe cât
1. Exercițiul rezolvat 3
21. Formatarea caracterelor. - utilizarea mai multe exemple;
fără greșeli cu
1 CS3 instrumentelor de
precizare a
dimensiunilor şi argumententări și
corectare atributelor explicații de rigoare;
22. Formatarea paragrafelor. CS4 gramaticală a caracterelor din
1 textelor;
2. Corectitudinea
textele propuse;
rezolvării testului în
- crearea şi identificare a
23. Formatarea paginilor. prelucrarea listelor. corpului de litere baza cerințelor.
1 propus; 3. Utilizarea
formatare a textelor întregului
24. Stiluri şi şabloane. conform modelelor instrumentar oferit
1 propuse; de aplicațiile de
creare a efectelor
25. Liste şi tabele. speciale cu ajutorul calculator.
1 aplicaţiilor
încorporate în
26. Inserarea obiectelor. editorul de texte;
1 utilizare a stilurilor
predefinite;
27. Probă de evaluare № 3. creare a stilurilor
1 pentru formatarea
caracterelor;
28. Formatarea imaginilor. configurare a
1 ecranului;
setare a
29. Grafică orientată pe obiecte. proprietăţilor
1 videorolei;
setare a
30. Diagrame. proprietăţilor
1 tastaturii: limba,

Ștefan Surjenco, învățător în clasele primare


Instituția Publică Gimnaziul „Mihai Viteazul”, satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă

31. Verificarea textelor. viteza de repetare,


1 viteza de clipire,
comutare între mai
multe limbi ş. a.;
32. Corespondenţă combinată.
1 setare a datei şi
orei;
stabilire a
33. Inserarea formulelor. proprietăţilor
1
regionale: formatul
de afişare a
4
34. Probă de evaluare № 4. 1 numerelor,
simbolurile
monetare, formatul
orei şi a datei.

Ștefan Surjenco, învățător în clasele primare