Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr 4 ”Fratii Popeea ,, Sacele


Profesor : Lazar Catalin
An şcolar : 2017/2018
Disciplina : Religie
Clasa : a V-a
Nr. ore / săptămână : 1
Nr. total ore / an : 35

1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI”

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. generale specifice (metode şi mijloace) -instrumente-
Crearea 1. Utilizarea 1.1, 1.2 -lecturarea textului biblic referitor la - conversaţia,
1.
lumii conceptelor crearea lumii explicaţia,
specifice religiei -povestirea unor evenimente biblice lectura, - observarea
proprii, în - realizarea unor desene, colaje pe povestirea, exerciţiul, sistematică
conexiune cu temele studiate observarea dirijată;
diferite -participarea la discuții pe diferite teme: problematizarea, - probă orală
manifestări ale crearea lumii cântarea religioasă,
credinței - vizionarea unor documentare meditaţia religioasă; - temă de
ştiințifice, cu argumentări biblice, pe - Biblia, fişe, planşe lucru în clasă
tema apariției universului şi a omului argumentare biblică,
ilustraţii religioase,
caseta audio/ CD
Prima 1. Utilizarea 1.1, 1.2 -lecturarea textului biblic referitor la - conversaţia,
2.
familie: conceptelor crearea omului explicaţia,
specifice religiei -povestirea unor evenimente biblice lectura,
Adam și
proprii, în -participarea la discuții pe diferite teme: povestirea, exerciţiul, - observarea
Eva conexiune cu crearea lumii şi a omului, libertatea observarea dirijată; sistematică
diferite omului problematizarea,
manifestări ale cântarea religioasă, - probă orală
credinței meditaţia religioasă;
- Biblia, fişe, planşe - temă de
1
argumentare biblică, lucru în clasă
ilustraţii religioase,
caseta audio/ CD

Prietenia lui 1. Utilizarea 1.1, 1.3 -lecturarea unor texte biblice referitoare - conversaţia, - observarea
3.
Dumnezeu cu conceptelor la credința în Dumnezeu, manifestată de explicaţia, sistematică
specifice religiei persoane din Vechiul Testament lectura,
Noe și
proprii, în -Exprimarea propriilor păreri referitoare povestirea, exerciţiul, - probă orală
Avraam conexiune cu la legătura dintre Dumnezeu și observarea dirijată;
diferite Noe/Avraam problematizarea, - temă de
manifestări ale - exerciții de corelare a informațiilor cântarea religioasă, lucru
credinței religioase cu cele dobândite la alte meditaţia religioasă;
discipline de studiu (de exemplu, istorie, - Biblia, fişe, planşe
biologie, geografie) referitoare la argumentare biblică,
evenimentele şi persoanele biblice ilustraţii religioase,
studiate caseta audio/ CD
-exerciții de sintetizare a învățăturilor
religios-morale din modelele promovate
de persoanele biblice studiate
- realizarea unor compuneri care să
ilustreze un anume mesaj moral-religios
dat
4. Iosif și frații 1.Utilizarea 1.1, 1.2, 1.3, - lecturarea unor texte biblice referitoare - conversaţia, - observarea
săi – model conceptelor 2.1 la credința în Dumnezeu, manifestată de explicaţia, sistematică
specifice religiei persoane din Vechiul Testament lectura, -lucru pe
de iertare
proprii, în - participarea la jocuri de povestirea, exerciţiul, grupe;
conexiune cu rol/dramatizare pe tema unor observarea dirijată; - probă orală
diferite evenimente din Vechiul Testament (de problematizarea, - role-play
manifestări ale exemplu, vinderea lui Iosif de către cântarea religioasă, -temă de
credinței frații săi) meditaţia religioasă; lucru
2. Manifestarea -participarea la discuții pe diferite teme: - Biblia, fişe, planşe
unui credința în Dumnezeu argumentare biblică,
comportament - exerciții de corelare a informațiilor ilustraţii religioase,
moral, în viaţa religioase cu cele dobândite la alte caseta audio/ CD
personală şi în discipline de studiu (de exemplu, istorie,
societate, în biologie, geografie) referitoare la
acord cu valorile evenimentele şi persoanele biblice
2
religioase studiate
- exerciții de sintetizare a învățăturilor
religios-morale din modelele promovate
de persoanele biblice studiate
- realizarea unor compuneri care să
ilustreze un anume mesaj moral-religios
dat
- povestirea unor fapte săvârşite de
persoane biblice, cu relevanță pentru
valori precum: iubirea față de
Dumnezeu şi față de semeni,
ataşamentul, iertarea, prietenia,
respectul, ajutorul
- participarea la jocuri de rol „Aşa
da/Aşa nu” referitoare la
comportamentul unor persoane biblice
Moise, omul 1.Utilizarea 1.1; 1.2; 2.1; - lecturarea unor texte biblice referitoare - conversaţia, - observarea
5.
care a conceptelor 2.2; 3.1 la credința în Dumnezeu, manifestată de explicaţia, sistematică
specifice religiei persoane din Vechiul Testament lectura, -lucru în
vorbit cu
proprii, în -povestirea unor fapte săvârşite de povestirea, exerciţiul, echipă;
Dumnezeu conexiune cu persoane biblice, cu relevanță pentru observarea dirijată; - probă scrisă
diferite valori precum: iubirea față de problematizarea, -temă
manifestări ale Dumnezeu şi față de semeni, cântarea religioasă,
credinței ataşamentul, iertarea, prietenia, meditaţia religioasă;
2. Manifestarea respectul, ajutorul; - Biblia, fişe, planşe
unui -participarea la jocuri de rol „Aşa argumentare biblică,
comportament da/Aşa nu” referitoare la ilustraţii religioase,
moral, în viaţa comportamentul unor persoane biblice caseta audio/ CD
personală şi în sau la comportamentul propriu în relație
societate, în cu semenii;
acord cu valorile - exerciții de identificare a unor reguli
religioase de comportament în viața cotidiană,
3. Raportarea pornind de la poruncile din Decalog;
experienţelor din -participarea la discuții pe tema unor
viaţa de zi cu zi modele biblice de păstrare a identității
la principiile religioase în diferite context;
religioase, cu
3
respectarea
identităţii şi
diversităţii
religioase

De la regele 1.Utilizarea 1.1; 1.3 -lecturarea unor texte biblice referitoare - conversaţia, - observarea
6.
David la conceptelor la credința în Dumnezeu, manifestată de explicaţia, sistematică
specifice religiei persoane din Vechiul Testament lectura, -lucru în
Împăratul
proprii, în - participarea la jocuri de povestirea, exerciţiul, echipă;
Hristos conexiune cu rol/dramatizare pe tema unor observarea dirijată; - probă orală
diferite evenimente din Vechiul Testament; problematizarea, -temă
manifestări ale - exerciții de sintetizare a învățăturilor cântarea religioasă,
credinței religios-morale din modelele promovate meditaţia religioasă;
de persoanele biblice studiate; - Biblia, fişe, planşe
- exerciții de corelare a informațiilor argumentare biblică,
religioase cu cele dobândite la alte ilustraţii religioase,
discipline de studiu (de exemplu, istorie, caseta audio/ CD
biologie, geografie) referitoare la
evenimentele şi persoanele biblice
studiate.
+-exerciţii de tip adevărat sau fals

4
2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI”

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţ Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. generale e specifice (metode şi -instrumente-
mijloace)
Decalogul: 1.Utilizarea -lecturarea unor texte biblice - icoane
1.
importanța lui în conceptelor specifice 1.1,1.2;2.2; reprezentative referitoare la reprezentative - observarea
religiei proprii, în modalitățile prin care pentru sistematică
viața omului
conexiune cu diferite Dumnezeu S-a descoperit sărbătorile
manifestări ale omului în Vechiul Testament;
credinței - povestirea unor evenimente - conversaţia,
2. Manifestarea unui biblice „pas cu pas” pornind explicaţia,
comportament moral, de la un cuvânt, simbol, lectura, - probă orală
în viaţa personală şi în pretext, utilizând tehnici povestirea,
societate, în acord cu interactive (de exemplu, exerciţiul,
valorile religioase „Pânza de păianjen”, observarea - temă de lucru
„Răspunde, Aruncă, dirijată; în clasă
Întreabă”); problematizarea,
- participarea la discuții pe cântarea - verificare
diferite teme: credința în religioasă, scrisă
Dumnezeu, crearea lumii şi a meditaţia
omului, libertatea omului, religioasă;
Decalogul, proroci şi prorocii - Biblia, fişe,
-exerciții de identificare a planşe
unor reguli de comportament argumentare
în viața cotidiană, pornind de biblică, ilustraţii
la poruncile din Decalog; religioase, caseta
- prezentarea şi discutarea audio/ CD
unor studii de caz referitoare
la comportamente din viața
cotidiană manifestate în
acord/dezacord cu poruncile
din Decalog;
- stabilirea de comparații între
poruncile din Decalog şi alte
5
reguli de comportament din
diferite contexte de viață
cotidiană (de exemplu,
familie, grup de prieteni,
şcoală, societate, biserică);
Răspunsul 1.Utilizarea 1.1,1.2, 1.3, -lecturarea unor texte biblice - conversaţia, - observarea
2.
omului la conceptelor specifice 3.1 reprezentative referitoare la explicaţia, sistematică
religiei proprii, în modalitățile prin care lectura, - verificare
chemarea lui
conexiune cu diferite Dumnezeu S-a descoperit povestirea, orală
Dumnezeu manifestări ale omului în Vechiul Testament; exerciţiul,
credinței -realizarea unor desene, colaje observarea
3. Raportarea pe temele studiate (de dirijată;
experienţelor din viaţa exemplu, „Zilele creației”, problematizarea,
de zi cu zi la „Ecologie – păstrarea şi cântarea
principiile religioase, îngrijirea lumii pe care religioasă,
cu respectarea Dumnezeu a creat-o pentru meditaţia
identităţii şi om”); religioasă;
diversităţii religioase - identificarea unor elemente - Biblia, fişe,
de diversitate în modul de planşe
manifestare a credinței, argumentare
pornind de la realități din viața biblică, ilustraţii
familiei, a clasei, a şcolii, a religioase, caseta
comunității; audio/ CD
Mărturisirea 1.Utilizarea 1.1, 3.1 - realizarea de organizatoare - conversaţia, - probă orală
3.
credinței în conceptelor specifice grafice de diferite tipuri (de explicaţia,
religiei proprii, în exemplu, tabele cronologice, lectura, - temă de lucru
Vechiul
conexiune cu diferite scheme) pentru sistematizarea povestirea, în clasă
Testament manifestări ale informațiilor referitoare la viața exerciţiul,
credinței persoanelor biblice din Vechiul observarea
3. Raportarea Testament; dirijată;
experienţelor din viaţa - povestirea unor evenimente problematizarea,
de zi cu zi la biblice „pas cu pas” pornind de cântarea
principiile religioase, la un cuvânt, simbol, pretext, religioasă,
cu respectarea utilizând tehnici interactive (de meditaţia
identităţii şi exemplu, „Pânza de păianjen”, religioasă;
diversităţii religioase „Răspunde, Aruncă, Întreabă”); - Biblia, fişe,
-participarea la discuții pe tema planşe
6
unor modele biblice de păstrare argumentare
a identității religioase în diferite
biblică, ilustraţii
contexte (de exemplu, evreii în religioase, caseta
robia egipteană, prorocul Daniel audio/ CD
în Babilon); - deprinderile
morale
Calitățile omului 1.Utilizarea 1.1, 3.1 - analizarea unor texte sau - conversaţia, - observarea
4.
și slujirea lui conceptelor specifice expresii figurativ-plastice cu explicaţia, sistematică
religiei proprii, în relevanță pentru valori lectura, - activitate pe
Dumnezeu
conexiune cu diferite religioase, precum unicitatea povestirea, perechi
manifestări ale fiecărei persoane, prietenie, exerciţiul, - verificare
credinței iertare, ascultarea de Dumnezeu; observarea orală
3. Raportarea - identificarea unor elemente dirijată;
experienţelor din viaţa de diversitate în modul de problematizarea,
de zi cu zi la manifestare a credinței, cântarea
principiile religioase, pornind de la realități din viața religioasă,
cu respectarea familiei, a clasei, a şcolii, a meditaţia
identităţii şi comunității; religioasă;
diversităţii religioase - participarea la discuții pe - Biblia, fişe,
tema unor modele biblice de planşe
păstrare a identității religioase argumentare
în diferite contexte (de biblică, ilustraţii
exemplu, evreii în robia religioase, caseta
egipteană, prorocul Daniel în audio/ CD
Babilon);
- participarea la întâlniri cu
membri ai comunității (de
exemplu, părinți, personal de
cult) invitați în cadrul unor
activități din clasă pentru a
prezenta aspecte specifice
diferitelor religii din
comunitate.

7
3. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „VIAȚA COMUNITĂȚII ȘI SĂRBĂTORILE CREȘTINE

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. generale (metode şi -
mijloace) instrumente-
1. Relația dintre 3. Raportarea 3.1, 3.2 - organizarea de minianchete cu - conversaţia, - activitate
sărbătorile religioase și experienţelor din persoane în vârstă de la nivelul explicaţia, frontală
alte sărbători viaţa de zi cu zi la comunității, pentru împărtăşirea de lectura, probă orală ;
(Sărbătoarea Sfântului principiile informații referitoare la modul de povestirea,
Apostol Andrei și Ziua religioase, cu celebrare a unor sărbători în trecut exerciţiul, - activitate
Națională a României) respectarea (de exemplu, „La un interviu”, observarea individuală
identităţii şi „Povestea bunicii/bunicului”); dirijată;
2. Sărbătoarea – timp diversităţii 3.1;3.2;3.3 -lecturarea unor texte biblice şi problematizarea,
sfințitor și de bucurie religioase literare relevante, pe tema nevoii cântarea probă orală;
(pregătirea pentru asumării de responsabilități în religioasă,
sărbătoare; cum participă cadrul diferitelor grupuri de meditaţia - activitate
copiii la sărbători). apartenență; religioasă; independentă;
3. Relația dintre sărbătorile 3.2;3.3 - învățarea unor rugăciuni pentru - Biblia, fişe,
religioase și alte sărbători semeni şi rostirea acestora în planşe observare
(Nașterea diferite contexte - realizarea de argumentare sistematică
Domnului și Anul Nou). proiecte de grup pe tema modului biblică, ilustraţii
în care copiii se pot implica în religioase, probă scrisă
4. Relația dintre sărbătorile 3.1, 3.2, 3.3 viața comunității; caseta audio/ Activitate
religioase și alte sărbători -realizarea de scurte compuneri CD orală
(sărbători civile legale: referitoare la principalele sărbători Activitate pe
Ziua femeii) şi evenimente legate de viața grupe
5. Relația dintre 3.1, 3.3 familiei, valorificând experiențele Rucodelia
sărbătorile religioase și personale;
alte sărbători (Florii, - participarea la sărbători
Paști și Rusalii) religioase sau laice ale comunității,
6. Relația dintre sărbătorile 3.1, 3.3 în diferite moduri (de exemplu,
religioase și alte sărbători realizarea de serbări, interpretarea
(Florii, Paști și Rusalii; de colinde sau cântece
sărbători populare; tradiționale).
confluențe și specificități)

8
4. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „VIAȚA CREȘTINULUI ÎMPREUNĂ CU SEMENII”

Nr. Conţinuturi Competenţe generale Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. specifice (metode şi mijloace) -instrumente-
1. Respectul, în 1.Utilizarea 1.1; 2.1; 3.1; -lecturarea unor texte - conversaţia,
lumina credinței conceptelor specifice 3.2 biblice referitoare la explicaţia,
(respectul față de religiei proprii, în credința în Dumnezeu, lectura, - observarea
sine, față de părinți, conexiune cu diferite manifestată de persoane din povestirea, sistematică
față de colegii de manifestări ale Vechiul Testament; exerciţiul,
clasă, față de credinței. -povestirea unor fapte observarea dirijată;
semeni; exemple 2. Manifestarea unui săvârşite de persoane problematizarea, - probă orală
biblice: David și comportament moral, biblice, cu relevanță pentru cântarea religioasă,
Ionatan/Ruth și în viaţa personală şi în valori precum: iubirea față meditaţia religioasă;
Noemi/Daniel și societate, în acord cu de Dumnezeu şi față de - Biblia, fişe, planşe - temă de
prietenii lui) valorile religioase. semeni, ataşamentul, argumentare biblică, lucru în clasă
3. Raportarea iertarea, prietenia, respectul, ilustraţii religioase,
experienţelor din viaţa ajutorul; prezentare pp.
de zi cu zi la -caracterizarea unor
principiile religioase, persoane biblice,
cu respectarea valorificând tehnici de
identităţii şi diversităţii elaborare studiate la limba
religioase. şi literatura română sau la
alte discipline;
-evidențierea actualității
unor reguli sau principii
vechi-testamentare în lumea
de astăzi, prin exemple;
-participarea la întâlniri cu
membri ai comunității (de
exemplu, părinți, personal
de cult) invitați în cadrul
unor activități din clasă
pentru a prezenta aspecte
specifice diferitelor religii
din comunitate;
9
2. Slujirea propriului 3. Raportarea 3.1 -identificarea unor elemente - conversaţia, - observarea
popor (modalități de experienţelor din viaţa de diversitate în modul de explicaţia, sistematică
manifestare a iubirii de zi cu zi la manifestare a credinței, lectura,
față de propriul principiile religioase, pornind de la realități din povestirea,
popor; exemple cu respectarea viața familiei, a clasei, a exerciţiul, - probă orală
biblice: identităţii şi diversităţii şcolii, a comunității; observarea dirijată;
Moise/Daniel). religioase. - participarea la discuții pe problematizarea,
tema unor modele biblice de cântarea religioasă, - activitate de
păstrare a identității meditaţia religioasă; lucru în clasă
religioase în diferite - Biblia, fişe, planşe pe
contexte (de exemplu, evreii argumentare biblică, grupe/perechi
în robia egipteană, prorocul ilustraţii religioase,
Daniel în Babilon); caseta audio/ CD
-participarea la întâlniri cu
membri ai comunității (de
exemplu, părinți, personal
de cult) invitați în cadrul
unor activități din clasă
pentru a prezenta aspecte
specifice diferitelor religii
din comunitate;
3. Ajutorul oferit 1.Utilizarea 1.1; 2.1; 3.1 - analizarea unor icoane şi
semenilor (ajutorul, conceptelor specifice imagini reprezentative - conversaţia,
ca formă de religiei proprii, în pentru identificarea explicaţia,
exprimare a conexiune cu diferite modalitatilor de implicare în lectura,
credinței și a iubirii manifestări ale viața comunității; povestirea,
lui Dumnezeu; credinței. - lecturarea unor texte exerciţiul,
ajutorul oferit 2. Manifestarea unui biblice şi literare relevante, observarea dirijată;
părinților și comportament moral, pe tema nevoii asumării de problematizarea, ,
colegilor; persoane în viaţa personală şi în responsabilități în cadrul - Biblia, fişe, planşe
care au nevoie de societate, în acord cu diferitelor grupuri de argumentare biblică,
ajutor; modalități de valorile religioase. apartenență - învățarea unor prezentare pp.
ajutorare; exemple 3. Raportarea rugăciuni pentru semeni şi
biblice de ajutorare: experienţelor din viaţa rostirea acestora în diferite
Iosif/Elisei) de zi cu zi la context;
principiile religioase, - realizarea de proiecte de
cu respectarea grup pe tema modului în
10
identităţii şi diversităţii care copiii se pot implica în
religioase. viața comunității (de
exemplu, vizitarea
bătrânilor singuri din
comunitate, activități de
ajutorare a persoanelor
sărace) - elaborarea în
echipe a unor materiale (de
exemplu, pliante, afişe,
filmulețe) care reflectă
modul de implicare a
elevilor în activități de
voluntariat la nivelul şcolii
sau al comunității;
4. Dialogul despre 1.Utilizarea 1.1; 3.1 -lecturarea unor texte - conversaţia, - verificare
credința în conceptelor specifice biblice referitoare la explicaţia, scrisă
Dumnezeu religiei proprii, în credința în Dumnezeu, lectura,
(importanța conexiune cu diferite manifestată de persoane din povestirea,
dialogului despre manifestări ale Vechiul Testament; exerciţiul,
Dumnezeu; contexte credinței. - exerciții de recunoaştere a observarea dirijată;
de dialog despre 3. Raportarea unor persoane sau motive problematizarea,
credință; exemple de experienţelor din viaţa ale Vechiului Testament, în cântarea religioasă,
persoane biblice care de zi cu zi la diferite picturi, sculpturi, meditaţia religioasă;
au vorbit semenilor principiile religioase, opere literar-poetice, filme; - Biblia, fişe, planşe
despre Dumnezeu: cu respectarea -vizitarea/observarea pe argumentare biblică,
Iona/slujnica lui identităţii şi diversităţii baza unor imagini a ilustraţii religioase,
Neeman Sirianul religioase. elementelor de diversitate caseta audio/ CD
religioasă de la nivelul
comunității (de exemplu,
lăcaşuri de cult, obiecte de
cult specifice).

11

S-ar putea să vă placă și