Sunteți pe pagina 1din 19

SERBARE DE SFÂRȘIT DE AN

„CARNAVALUL FLORILOR”
GRUPA MIJLOCIE A
IUNIE 2013
PROF.ÎNV.PREȘC. VĂDEAN CORINA-DANA
PROF.ÎNV.PREȘC. TECAR MARIA

Crina Bunăă ziuă, bunăă ziuă


Drăgi păă rințți, văă săluțăă m.
Azi cu țoțții îîmpreunăă
Pențru voi vrem săă căî nțăă m.

Zâna Zorilor: Eu sunț Zăî nă Zorilor,


Desț țepțăreă florilor.
Maria Răă spăî ndesc luminăă -n luncăă
Șț i țrezesc pe țoțți lă muncăă .

Soarele:Eu din bolță ceă seninăă


Răă spăî ndesc îîn jur luminăă .
V-ăm descoperiț o clipăă ,
Gabi Cum îîn lumeă noăsțrăă micăă
Toțți ăvem un rosț sț i-o muncăă
De-mpliniț prin văă i sț i-n luncăă .

Zâna Zorilor: Ale mele surioăre


Vin cu răzele de soăre
Șț i le răă spăî ndesc pe flori,
Cu ălbinele îîn zori
Maria Șăă nu zboăre îîn zădăr,
Ci săă ăfle plin poțirul
De dulceățțăă, de necțăr.
Șpune-țți florilor îîn lume,
Căre-i măî ndrul vosțru nume ?

1
CÂNTEC: „ÎNFLORESC GRĂDINILE”
ÎÎnfloresc grăă dinile
Ceru-i că oglindă
Prin livezi ălbinele
Șț i-ău porniț colindă.

Căî nțăă ciocăî rliile


Îmn de veselie
Fluțurii cu miile
Joăcăă pe căî mpie.

Joăcăă fețe sț i băă iețți


Horă-n băă țăă țurăă
Ah, de ce n-ăm zece viețți
Șăă țe căî nț nățurăă .

Ghiocelul: Cling! Ș-ăude din zăă pădăă


Toțți copiii vin săă vădăă
Adi I. Șunț un firăv ghiocel
Șț i sun lin din clopoțțel,
Anunțțăînd căă -n țoățăă țțără
Șe ăsț țerne primăă vără.

Laleaua: Șunț lăleăuă curăjoăsăă


Vesțițor ăm fosț ăleăsăă
M-ăm deschis puțțin săă văă d
Denisa M. Dăcăă -i urmăă de zăă pădăă .
Urăăă! Am ăvuț drepțățe!
Îărnă ă plecăț depărțe
Șurioăre, îînflorițți
Șț i lă soăre săă zăî mbițți.

Albăstrele: Albăă sțrele ne numim,


Șț i ne plăce săă țrăă im
Prințre spicele de grăî ne

Alexandra Din căre se făce păî ine.


1
Albăsțrăă e floăreă meă,
Măă numesc o ălbăă sțreă.
M-ăm deschis îîn zori de zi,
Căă ci ălbină vă sosi.

Trandafir: Șunț cel măi frumos din lume,


Trăndăfir e ăl meu nume.
Darius Șțrăă lucesc îîn mii de culori,
Șunț măi măre îînțre flori.

CÂNTEC:
Copăă celul din grăă dinăă
Primăă vără ă-nverziț
Șț i cu-o răzăă de lă soăre
Alb că neăuă ă-nfloriț
Ref.Copăă cel,copăă cel,
Te-ngrijesc de mițițel. bis
Primăă vără copăă celul
De omizi l-ăm curăă țțăț
Șț i lă țoămnă urmăă țoăre
Rod bogăț ăm ădunăț.
Ref.Copăă cel,copăă cel,
Te-ngrijesc de mițițel. Bis

Margareta: Șunțem mărgărețe ălbe,


Prinse-n minunățe sălbe
De pețăle părfumățe
Daria N. Șț i scufii frumos brodățe.
Toțți copiii de pe lume
Mărgărețăă -mi zic pe nume,
Căă sunț ălbăă sț i frumoăsăă ,
Șț i măă pun copiii-n văzăă .

Fluturaș I : Măcii-mbujorățți lă fățțăă


Toț măi căî nțăă sț i dănseăzăă
Am porniț îîn zorii zilei
Tudor C. Șț i-ăcum soărele-i lă ămiăzăă
Din răă zor o ălbinuțțăă,
ÎÎi privesț țe cu ăleăn,
1
Ar ințră sț i eă îîn horăă
Ce-ă cuprins îînțregul lăn.

Macii :Îăr eu măcul din căî mpie,


Porț o hăinăă purpurie
Măă prezinț sț i eu ăcum,
Adi S. Albinuțțele-s pe drum.
Îățăă grăî ne păî năă -n zăre
Lăn de ăur răî de-n soăre.
Îci sț i colo-mpodobițți
Măcii rosț ii îîi găă sițți.

Albinuţa : Răă săă riț-ău zăă rile,


Desț țepțăț-ău florile,
Zboărăă ici, zboărăă coleă,
Alessia Drăgăă ălbinițță meă.
Toț lă drum, țoț lă drum,
Timpul muncii e ăcum.

CÂNTEC:
Zum, zum, zum, ălbinițță meă!
Prin căî mpii sț i prin răă zoăre
Alergăă m din floăre-n floăre:
Zum, zum, zum, ălbinițță meă !

Zum,………………………………..
Căă uțăă m prin floricele
Șț i-ădunăă m miereă din ele,
Zum,………………………………..

Zum,………………………………..
Ne-ăm îînțors cu țoățe-ăcăsăă
Șț i-ăm ădus măî ncăre-ăleăsăă ,
Zum,……………………………….
Zum,……………………………….

Albinuţa : Îățăă zbor din floăre-n floăre


Șț i din zori sț i păî năă -n noăpțe
1
Toț muncesc făă răă -ncețăre:
Alessia Florilor le dău dulceățțăă,
Îăr ăpoi îîn sțup făc miere
Șț i hrăă nesc cu eă copiii
Le dău viățțăă sț i puțere.

Spicul de grâu : Verde-i spicul sț i frumos,


Plin e căî mpul de miros.
Cristina Arde soărele de foc,
Vără grăî nele se coc.

Ciuboţica cucului : Văă rog săă nu văă luățți


Dupăă numele ce-mi dățți
Denisa P. Nici eu nu sunț îîncăă lțțățăă
Șț i nici cucul n-ăre gheățăă .

Garoafa : Eu sunț gărofițță, minunățăă floăre


Pesțe grăă dini sțăă păî nițoăre,
Denisa C. Nățură mi-ă dăă ruiț
Un părfum deosebiț.

CÂNTEC :
ÎÎn păă dure, pe căă răre,
Mergem veseli lă plimbăre
Uițe sus sț i uițe jos bis
Toțu-i verde sț i frumos

ÎÎn păă dure păă săă rele


Zboărăă sus pe răă murele,
Uițe sus sț i uițe jos bis
Toțu-i verde sț i frumos

Ciupercuțțe săă ălegem


Repede săă le culegem
Uițe sus sț i uițe jos bis
Toțu-i verde sț i frumos

Umblăă ursul prin păă dure


Dupăă frăgi sț i dupăă mure
1
Uițe sus sț i uițe jos bis
Toțu-i verde sț i frumos.

Trandafirul : Toățe sunțem nisț țe flori,


Cu coroănăă pe căă psț or.
Darius Ne-nvăî rțim,ne răă sucim,
Toț măi vesele, săă fim.

Garoafa : Fluțurăsț , fluțurăsț ,


Zboărăă sus de pe buțăsț i
Denisa C. Șț i vino lă mine
Șăă măă joc cu ține !

Fluturaș II : Floricicăă mițițicăă ,


De-ăi fi bunicicăă
Victor Toț m-ăi ospăă ță
Din foițță ță … .

Zambila : Grupulețțe de sțeluțțe


Părfumățe sț i micuțțe
Au îîncepuț săă răă sărăă
Lorena C. Azi îîn prăg de primăă vărăă .
Șunț zămbilăă colorățăă
De ălbine colindățăă .

Narcisa : Șunț nărcisă din grăă dinăă


Bianca Pe mine sțăă o ălbinăă .

Albina : Văi căî ț esț ți de părfumățăă !


Alessia Esț ți floăreă meă preferățăă ,
Albăă că un fulg de neă
Părcăă esț ți o micăă sțeă.

Lăcrămioara : Un sț irăg de clopoțței


N-ățți ghiciț ? Nu-s ghiocei.
Eu sunț mică lăă crimioărăă
Daria T. Cu părfum de primăă vărăă ,
1
Floăreă meă ăre un nume
Măă rgăă rițăr îîmi spune.

CÂNTEC :
ÎÎn poiănă din văî lcele
Lă, lă, lă, lă, lă,lă, lă,
Am cules lă viorele
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,

Ref. Uițe-ăsț ă, uițe-ăsț ă, bis


Lă,lă,lă,lă,lă,lă

Un pițic ne-ă povesțiț


Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,
Căă le-ă văă zuț îînflorind,
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,

Ref.

Florile frumoăse sunț


Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,
Căî nd se leăgăă năă îîn văî nț,
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,

Ref.

Că s-ăvețți sț i dumneăvoăsțrăă
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,
Pofțițți căî țe-o floăre ălbăsțrăă
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,ă,

Ref.

Brândușa : Șunț o floăre țimpurie,


De culoăre movulie,
ÎÎn păă dure măă găă sesț ți,
Crina Că mine poțți săă țe numesț ți,
Ori țu, ori ă ță păă pusț ăă,
1
Cin’ săă fie ? O brăî ndusț ăă !

Toporaș : Am un nume de uneălțăă ,


Șț i cresc îîn păă dureă țoățăă .
Eu măă numesc țoporăsț
Paul Mov, micuțț sț i drăă găă lăsț .

Buburuza :Căă ăm hăine cu buline


Asță vede orisț icine.
Eu îînsăă sț i folosesc,
Daria C. Pe frunzăă căî nd măă opresc
Fiindcăă ăm un obicei,
Le curăă țț de puricei.

Liliac : Mulțe flori ce-s prinse bine


Pe crenguțțe îîn ciorchine
Ștefan Șunț ălbăsțre său lilă,
Chiăr sț i ălbe că de neă,
Cresc îînțr-un micuțț copăc
Ce se cheămăă liliăc.

CÂNTEC :
Azi îîn părcul plin cu soăre
Fețe sț i băă iețți sosesc,
ÎÎmbrăă cățți de săă rbăă țoăre
Șț i uimițți îîn jur privesc.

Un, doi, un doi !


Ce frumos e-n părc lă noi ! bis

Uițe leăgăă n, țobogăne


Șț i covorul fermecăț !
Colorățele băloăne ,
Șe îînălțțăă ne-ncețăț. bis

Măi sus, măi sus,


Un bălon de văî nț e dus. Bis

Hăi, copii, cu veselie


1
Șăă ne dăă m îîn căă lusț ei
Dii, căă lițți pesțe căî mpie,
Alungățți că nisț țe zmei.

Dii, zmeu, dii, zmeu !


Tii, ce căă lăă rețț sunț eu ! bis

Frezia: Eu sunț floăreă delicățăă


Paula Șț i-n țoț felul colorățăă
ÎÎncăă din februărie
Șimțți părfum de frezie.

Panseluţe: Locuiesc îîn curțeă ță


Simone Părcăă sunț din cățifeă
Colorățăă sț i drăă guțțăă
Măă numesc pănseluțțăă.

Nu- mă- uita : Floricică meă-i micuțțăă,


Frumusț icăă sț i drăă guțțăă .
Alizee Albăsțrăă -i rochițță meă
Înimi iubițoăre, băă iețți sț i fețițțe
ÎÎmi zic „Nu-măă -uiță”.

Buburuza : Ce măă făc, surățelor ?


Căă îîn urmă ploilor
Daria C. Răă u de țoț ăm răă gusț iț
Un picior mi-ă ămorțțiț !
Șț i măă doăre spățele,
Mi-ngheățț-ăripioărele … .

Păsărica : Prin codrii primăă vără


Eu zbor sț i căî nț voios,
Georgiana Din zori sț i păî năă seără
Cu glăs melodios.

Narcisa : Mereu vin fluțurii lă mine


Căă ci semăă năă m foărțe bine
Bianca Număi căă -n loc de ăripioăre
Eu ăm, vedețți, nisț țe pețăle
1
Părfumul meu, îîn schimb ățrăge
Șț i ălțe viețăă țți gingăsț e.

Albina II : O ce floăre minunățăă ,


Șț i ăsț ă frumos părfumățăă ,
Nicoleta Gingăsț ăă sț i colorățăă
Vreău săă sțău pe ține oleăcăă .

Toporaș : Fluțurăsț , fluțurăsț ,


Șprințenel sț i drăă găă lăsț
Paul Unde mergi ? Unde ălergi ?

Fluturaș III : Prin căî mpii sț i prin văî lcele


Ionuţ Lă frumoăse floricele

Frezia: Ah, nu zbură, răă măî i cu noi,


Paula Șăă ne jucăă m ămăî ndoi!

CÂNTEC :
A zburăț un fluțurăsț
Vesel prin livădăă
Florile ău țresăă riț
Toățe că săă -l vădăă .

Curcubee de culori
Șe-năă lțțău spre soăre
Lărg poțirul îîsți desfăă ceă
Fiecăre floăre.

Ref. Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,
Lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,lă,

Ș-ăsț eăză curțenițor,


Crăi ăl diminețții,
Fluțurăsț ul, picurăî nd
Mir, din țăină viețții.

1
Dăr veni un băă iețțel
C-o căpcănăă nouăă
Șț i s-ă sțins povesțeă lui
Că un bob de rouăă .

Ref.

Fluturaș II : Mulț îîmi plăce săă măă plimb,


Șăă măă zbengui, mulț îîmi plăce !
Victor Nu lăs nicio floăre-n păce,
Pențru țoățe eu ăm țimp.

Panseluţa: Vezi, ălbinele ău coățe


Simone Măî necile suflecățe.
Șț i zburăî nd îîn măre grăbăă
Făc că gospodării țreăbăă .
De lă noi, de lă vecini,
Cărăă săci cu miere plini.
Șț i ăsț eăzăă îîn căă mărăă
Rodul muncii dințr-o vărăă ,
Îăr pe iărbăă fiecăre
Șțăă lă căld sț i grijăă n-ăre.

Toporaș : ÎÎn grăă dină de flori plinăă


Vesel zboărăă o ălbinăă ,
Zumzăă ie din floăre –n floăre
Paul Îspițițăă de culoăre,
Florile răî d îîn luminăă ,
Căî nțăă îînțreăgă grăă dinăă ,
Eă culege mlăă dios
Polenul cel prețțios.

Ghiocelul: Șoăre căld, sțrăă lucițor,


Tu pe cer esț ți căă lăă țor,
Adi I. Tu îîn zori căî nd țe țrezesț ți
Florilor cu drăg zăî mbesț ți.

Rouă căre ă picăț


1
Pesțe noăpțe ăi zvăî nțăț
Șț i ăcum grăă dină țoățăă
Răî de iărsț i luminățăă .

CÂNTEC :
Căî țe flori sunț pe păă măî nț,
Toățe se ăpleăcăă -n văî nț
Șț i din răzele de soăre ,
ÎÎsți țțes hăine lucițoăre.

Ghiocelul se ridicăă
Măî ndru-n ălbă lui țunicăă ,
Șț i zbăî rliță păă păă die
Poărțăă rochie – ăurie.

Ochii rujilor de nălbăă


Măî ngăî ie lăleăuă ălbăă ,
Micsț unelele din glăsțre
ÎÎsți urzesc sț orțțuri ălbăsțre.

Cu brăî u verde busuiocul


Șț i găroăfe-n ochi că focul
Răî d, căă ci măcul din poiănăă
Șț i-ă pus fesul pe-o spăî nceănăă .

Zambila : Ne țrimițți sț i îîn ămiăzăă


Rouă căre lumineăzăă
Lorena Șț i cu drăg țu-mbrăă țțisț ezi
Munțți ,păă duri, ăpe, livezi.

Cu luminăă îîn obrăji


Căă țre seărăă țe rețrăgi
Dupăă deăluri linisț țiț
Tu țe pierzi îîn ăsfințțiț.

Soarele : De cum s-ă iviț lumină,


A iesț iț din sțup ălbină
Șăă măi vădăă ismă creățțăă
Gabi Pop A-îînfloriț de dimineățțăă ?
1
Șe-ngrijesț țe gospodină
De-nfloresț țe sț i sulfină
Căă ci pluțesț țe văă l de ceățțăă,
Asțăă -noăpțe, pe verdeățțăă.

A găă siț țoățăă grăă dină


ÎÎnflorițăă , sț i verbină,
Șț i s-ă-nțors dupăă povățțăă
Cu o probăă de dulceățțăă.

Lăcrămioare : Mulțe flori lucesc îîn lume,


Mulțe flori mirosițoăre !
Dăr că noi, dulci lăă crăă mioăre,
Daria T. N-ăre-n lume nicio floăre
Miros dulce, dulce nume !

Noi sunțem lăcrimi de îînger


Pe păă măî nț din cer picățe,
Căî nd prin sțele legăă nățe,
A lor suflețe curățe
Zbor văă rsăî nd duioăse plăî ngeri .

Brândușa : Ne-ăm grăă biț săă răă săă rim,


Căî mpiă s-o îînverzim.
Flori sț i găî ze, mielusț ei,
Fețițțe sț i băă iețței,
Crina Toț sosesc, voios s-ădunăă
Șăă pețreăcăă îîmpreunăă
Asță esțe viățță noăsțrăă ,
Nățură săă țrăă iăscăă .

CÂNTEC :
Șămbă florilor
Șămbă fețelor
Eu dănsez de bucurie
Șămbă florilor
Dănsul plin de veselie
Șămbă florilor
1
Toporăsț i lăî ngăă frăă guțțe
Crinii ălbi sț i zămbiluțțe,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Trăndăfirii sț i lălele
Măcii rosț ii sț i zorele,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Florile de lăă măî ițțăă
Cu nufăă r romănițțăă,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Dălii mulțe sț i pănseluțțe
Eu dănsez ,dănsez cu ele
Șămbă eu dănsez cu ele,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,

Zâna Zorilor :V-ăm descoperiț o clipăă


Cum îîn lumeă noăsțrăă micăă
Maria M. Toțți ăvem un rosț sț i-o muncăă
De-mpliniț prin văă i sț i-n luncăă .

Ziuă părcăă -i măi seninăă


Denisa M. Șț i se-nălțțăă de cu zori
Trece primăă vără linăă
Prințre căî nțece sț i flori.

CÂNTEC :
Celor mări, celor mici
Ne-e drăg țuțuror
ÎÎn lumeă copiilor

Princhidei țți voinici


Ne-nțăî lnim deseori
ÎÎn lumeă copiiilor

Șț i-un băă iăț căî ț de mic


Șuie munțele că-n zbor
ÎÎn lumeă copiilor

Glăsul e măi voios


Visul măi cuțezăă țor
ÎÎn lumeă copiilor.

Văî nțule ce zbori îîn zăre


1
Adi S. Păsț ii pesțe ăpe du-mi-i
Azi e zi de săă rbăă țoăre
Pențru țoțți copii lumii.

Azi e zi de săă rbăă țoăre,


Porumbei că ălbul spumei,
Daria N. Păce scriu roțind îîn zăre,
Pențru țoțți copiii lumii.

Florile-n grăă dini sț i glăsțre


Șț i-ău deschis bobocii-n soăre,
Denisa C. ÎÎmbrăă căî nd căsele noăsțre
ÎÎn sțrăi nou de săă rbăă țoăre.

ÎÎn soărele sțrăă lucițor,


Căî nd îîsți serbeăzăă ziuă lor
Ionuţ Copiii plini de zăî mbeț vin
Cu glăs voios sț i chip senin.

CÂNTEC :
M-ăm năă scuț din vesț nicie,
Drăgă meă copilăă rie
M-ăm năă scuț din flori de soăre
Din iubireă celui măre.

M-ăm năă scuț cu bucurie


Drăgă meă copilăă rie,
M-ăm năă scuț sub cer cu sțele
Din dorințță mămei mele.

Din dorințță mămei mele,


Din iubireă celui măre
M-ăm năă scuț din vesț nicie
Drăgă meă copilăă rie.

Drăgăă mi-e copilăă riă


Că o floăre de sulfinăă
Ștefan Ce îînfloresț țe îîn grăă dinăă .
1
Plin mi-e căî nțecul de soăre
Paula Șuflețul mi-e plin sț i el,
Poărțăă -n lume-o ălbăă floăre
Albul păă cii porumbei.

Ionuţ E țrimis din țțără noăsțrăă


Șpre ăi lumii drăgi copii,
De lă noi, din zăre-ălbăsțrăă ,
De pe-un plăi cu bucurii.

Alizee Lumeă ță copilăă rie


Ceă măi drăgăă
Dințre țoățe
Are zmee de hăî rție
Șț i creioăne colorățe.

Georgiana Cer de păce o-nconjoărăă


Glăs de păă săă ri
Flori de vărăă ,
Brăî u de ăpe crisțăline
Zbor de hărnice ălbine.

Tudor Lumeă ță copilăă rie


Căî nțăă , joăcăă ,
Versuri sț ție
Șoărele o scăî nțeiăzăă
Plăi de dor o privegheăzăă

CÂNTEC :
Lunecăî nd pe bolță-ălbăsțrăă
A veniț îînțăî i o sțeă
Că săă -mi scrie pe fereăsțrăă
Șăă țrăă iesț ți,e ziuă ță ! bis

A veniț sț i-o răî ndunicăă


1
Toț lăî ngăă fereăsțră meă
Ciripind ă vruț săă -mi zicăă :
Șăă țrăă iesț ți e ziuă ță ! bis

Șț i sălcăî mul plin de floăre


Frunză-nțrună îîsți misț că
Șăă -mi sț opțeăscăă o urăre :
Șăă țrăă iesț ți e ziuă ță ! bis

Dăr sț i flori sț i căî nț sț i sțele


Toățe le-ăm puțuț ăflă
ÎÎn urăreă mămei mele:
Șăă țrăă iesț ți,e ziuă ță ! bis

Cristina Frumoăsăă esț ți copilăă rie


Cu cer de-ăzur,
Cu căî nț sț i vis,
Îăr un copil ăă n Romăî niă
E că o sțeă ce s-ă ăprins.

Alexandra Copilăă rie,copilăă rie,


Cu ăni de vis
Copilăă rie,copilăă rie
Frumoăsăă esț ți de nedescris.

Darius Asțăă zi păă măî nțul o horăă se vreă,


Horăă de copii ce se joăcăă
Zăreă-i un căî nțec sț i căî nțăă cu eă
Înimă nosțrăă ă copiilor, părcăă .

Nicoleta Ziuă copiilor lumii e ăzi


Ziuă copiilor țțăării. A noăsțrăă .
Vin de lă munță miresme de brăzi,
Bem ă văă zduhului ăpăă ălbăsțrăă .

Ștefan Zboărăă hulubii cu ăripi ărginții


1
Vesțind solie de păce,
Purțățți cu drăg, spre ă lumii copii
Șț i lăcrimile-n răî s le prefăce.

Alexandra Doăr îîn povesțe poățe renăsț țe un pusțiu


Căî ț îîncăă nu-i zădărnic, căî ț îîncăă nu-i țăî rziu,
Șăă făcețți scuț, săă ălungățți urgiă !
Șăă ne țrăă im sț i noi copilăă riă !
Ș-ăvem sț i noi, copiii, viițor
Cum ne-ăm rosțiț dorințță sț i credințță
ÎÎn glăsul florilor !

Denisa M. Florile sunț prinse pe plăă păî nde fire,


Cresc sț i îînfloresc număi prin iubire.
Floăreă poărțăă rodul pe ăl viețții pom,
Floăreă îînfloresț țe număi pențru om.

Denisa P. Copilăă riă-i o răzăă de soăre


E primul sț i cel din urmăă cuvăî nț.
E țțesuțăă -n ăur sț i-n măă rgăă rițăre,
Copilăă riă-i o ădiere de văî nț.

Copilăă riă-i un zăî mbeț, un vis, e veselie


E păsăă reă ce-ălunecăă îîn zăre
Șț i-un găî nd pribeăg de-o vesț nicie.
Copilăă riă-i o suăvăă floăre.

Copilăă riă nu țrebuie răă pițăă


Căă ci e primul nosțru cuvăî nț
Șț i o comoărăă preă greu găă sițăă …..

….Copilăă riă-i o ădiere de văî nț……..

Cristina Ș-ă sfăî rsț iț serbăreă noăsțrăă


Șunțem foărțe fericițți
Căă -n ăceăsțăă zi de vărăă
Ațți veniț săă ne privițți.
1
Alizee Lucruri mări sț i preă-nsemnățe
De lă noi nu-i de ăsț țepțăț
Căă ci, dupăă puțerile noăsțre
Ce-ăm sț țiuț v-ăm prezențăț
Dăr căî nd vom fi măi mări, ăzi-măî ine
Șț i poățe chiăr măi cumințți,
De-ăle noăsțre făpțe bune
Vețți răă măî ne chiăr uimițți !

CÂNTEC : La mulţi ani………………