Sunteți pe pagina 1din 2

RECENZII

12
GHIDURI ªI PROTOCOALE ÎN PEDIATRIE
Pediatric guidelines and protocols
Edi¡ie îngrijitå de Prof. Dr. Adrian Georgescu ¿i Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu
– Editura Medicalå Amaltea, 2008

Lucrarea elaboratå de 40 de pediatri – „vârfuri“ Chiriac Babei;


ale Pediatriei din România (profesori universitari, • Considera¡ii cu privire la alimenta¡ia naturalå (la
conferen¡iari, alte cadre didactice, medici primari sân) a sugarului – Prof. Dr. Adrian Georgescu;
¿i speciali¿ti) a fost dezbåtutå în cadrul Conferin¡ei • Alimenta¡ia artificialå – Prof. Dr. Adrian
Na¡ionale de Pediatrie, desfå¿uratå la Bucure¿ti în Georgescu;
perioada 27-29 martie 2008. • Alimenta¡ia artificialå – Prof. Dr. Adrian
În concep¡ia organizatorilor, Conferin¡ei Na¡io- Georgescu;
nale de Pediatrie – Prof. Dr. Adrian Georgescu ¿i • Necesarul nutri¡ional al prematurilor – reco-
Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu –, lucrarea î¿i propune mandåri curente – Dr. Ramona Nicolescu, Prof.
så asigure o serie de standarde de calitate în conduita Dr. Florea Iordåchescu;
diagnosticå ¿i terapeuticå, aplicabile în toatå ¡ara, • Prevenirea aterosclerozei precoce. Dislipidemia
în scopul ca pentru aeea¿i patologie un copil så familialå heterozigotå – diagnostic ¿i tratament –
beneficieze de aceea¿i abordare diagnosticå ¿i tera- Prof. Dr. Eugen Pascal Ciofu, Dr. Carmen Ciofu;
peuticå la toate nivelurile re¡elei de pediatrie din • Protocol pentru tratamentul hemofiliei ¿i bolii
¡arå –, fie cå este vorba de un spital orå¿enesc mic, von Willebrand – Prof. Dr. Margit ªerban;
fie de o clinicå universitarå. • Protocol de diagnostic ¿i tratament în intoxica¡iile
Fårå a încerca o abordare exhaustivå a temelor
acute la copil – Prof. Dr. Coriolan Ulmeanu ¿i
prezentate – practic imposibilå – autorii s-au con-
colab.;
centrat pe unele aspecte de patologie foarte frec-
• Diabetul zaharat al copilului ¿i adolescentului –
vente în practica pediatricå, alåturi de unele entitå¡i
Prof. Dr. Ioana Micle;
clinice mai rare.
• Actualitå¡i în diareea acutå la sugar ¿i copilul
Autorii – reprezentan¡i ai diverselor ¿coli de
pediatrie din ¡arå – prezintå: mic – Prof. Dr. Ioan Gherghina, Conf. Dr.
• Ghid pentru diagnosticul ¿i tratamentul infec- Dumitru Matei ¿i colab,;
¡iilor respiratorii acute la copil – Prof. Dr. Mircea • Ghid de management în mucoviscidozå (fibroza
Nanulescu, Conf. Dr. Sorin Man ¿i colab.; chisticå) – Dr. Liviu Pop, Dr. Zagorca Popa, Prof.
• Infec¡ia de tract urinar la sugar ¿i copil mic – Dr. Ioan Popa;
ghid de diagnostic ¿i tratament – Prof. Dr. Ioan • Tuberculoza la vârsta de sugar ¿i copil mic. –
Sabåu; Prof. Dr. Dumitru Bulucea;
• Ghid de diagnostic ¿i tratament în purpura trom- • Cancerul la adolescent – la grani¡a între onco-
bocitopenicå idiopaticå la copil ¿i adolescent – logia pediatricå ¿i cea a adultului – Conf. Dr.
Prof. Dr. Constantin Arion ¿i colab.; Monica Dragomir;
• Ghid în hepatita cronicå cu VHB – Prof. Dr. • Consensul „Practal“ 2008 în tratamentul
Evelina Moraru; astmului pediatric – Dr. Irina Costache, Dr. Alina
• Ghid pentru diagnosticul ¿i tratamentul alergiei Cavache, Prof. Dr. Dimitrie Dragomir;
la proteinele laptelui de vacå ¿i intoleran¡ei mul- • Cefaleea la copil ¿i adolescent – Ghid de diag-
tiple la proteinele alimentare – Prof. Dr. Evelina nostic ¿i tratament – Prof. Dr. Sanda Mågureanu,
Moraru, Dr. Nicolae Miu, Prof. Dr. Dan Moraru Dr. Niculina Butoianu;
• Propunere de modul de diagnostic ¿i tratament • Asisten¡a vitalå de bazå ¿i avansatå la copil –
în infec¡iile de tract urinar la copil – Dr. Gheorghe Dr. Mihai Craiu;

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 3, AN 2008 243


244 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 3, AN 2008

• Sindroamele beta-talasemice – diagnostic, gândirea medicalå, ele fixeazå înså un standard de


tratament ¿i profilaxie – Prof. Dr. Dumitru calitate obligatoriu, sub care nu trebuie coborât, dar
Bulucea ¿i colab.; deasupra cåruia î¿i aflå loc „gândirea, creativitatea,
• Ghid de diagnostic ¿i tratament în imunodefi- ini¡iativa“ medicului, care trebuie „adaptatå“; în ra-
cien¡ele primare – Prof. Dr. Margit ªerban, Dr. port cu detaliile oferite de anamnezå, examenul
Mihaela Bataneant; clinic ¿i examenele paraclinice care sunt „parti-
• Implica¡iile Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 culare“ fiecårui caz clinic.
privind medicamentele de uz pediatric la nivel Unele referin¡e bibliografice (Hyams A.L., Bran-
european ¿i na¡ional – Dr. R. Ancuceanu. denburg J.A., 1995) precizeazå cå ghidurile ¿i proto-
coalele în practica medicalå sunt utile în procesele
Trebuie subliniat cå majoritatea lucrårilor consti- eventuale de malpraxis, pentru a exonera medicul
tuie doar proiecte de ghid, care au la bazå experien¡a de responsabilitate, în 22,7% dintre cazuri, dar ¿i
¿i reputa¡ia profesionalå a autorilor, Conferin¡a de pentru inculparea lui, în 54% dintre cazuri.
Pediatrie nepropunându-¿i realizarea unui consens Se pune astfel problema dacå respectarea ghi-
na¡ional, ci doar ini¡ierea unor „direc¡ii“ care så durilor este obligatorie, dacå ele au „for¡a unei legi“
„conducå“ în timp – mai greu de anticipat – la sau se pot transforma în lege (Hyams A.L., Bran-
ghiduri ¿i protocoale unanim acceptate (Via¡a Me- denburg J.A., Am Intern Med, 1995, 122, 450-455).
dicalå, 4 IV, 2008). Eventualele gre¿eli sau inexactitå¡ile din ghiduri
Pe de altå parte, folosirea inflexibilå a ghidurilor apar¡in autorilor, dar în momentul în care se impun
ar putea conduce la o „diminuare“ a rela¡iei medic- în practica medicalå pe cale administrativå, auto-
pacient, rela¡ie psihologicå care asigurå „confort“ ritatea care le impune este responsabilå de aceste
profesional medicului ¿i „încredere“ pacientului. inexactitå¡i sau neclaritå¡i.
Fiecare caz este „particular“ ¿i, în consecin¡å, impune Pe de altå parte, ¡inând seama de viteza cu care
måsuri diferite de terapie. „Ghidurile“ ¿i „proto- apar noutå¡ile medicale, existå obligativitatea de a
coalele“ sunt foarte utile, rolul lor fundamental fiind revizui ghidurile la un interval de minimum doi ani,
de a asigura o „conduitå medicalå“ unitarå, prin de dorit de cåtre alte colective de speciali¿ti decât
aplicarea unui standard de calitate sub care nu este cele care le-au elaborat ini¡ial.
permis sa ne situåm, calitate care oferå medicului „Nu trebuie înså în¡eles, din aceste date, så se
aplicarea celor mai noi date din literatura de spe- considere ghidurile de practicå medicalå un „råu
cialitate, dovedite prin eficien¡a lor în diverse studii necesar“ (Ciofu E.P. – Opinii ¿i controverse privind
efectuate în ¡arå ¿i în stråinåtate, situa¡ie care asigurå întocmirea ¿i utilizarea ghidurilor de practicå
o „anumitå“ protec¡ie medicului care le aplicå. Ghi- medicalå“. Ghiduri ¿i protocoale în Pediatrie, p. 15-
durile ¿i protocoalele nu trebuie så „îngrådeascå“ 17, Ed. Medicalå Amaltea, Bucure¿ti, 2008)

Prof. Dr. Valeriu Popescu

Adresa de coresponden¡å:
Prof. Dr. Valeriu Popescu, Spitalul Clinic de Urgen¡å pentru copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bulevardul Basarabiei, Nr. 21, Sector 2,
Bucure¿ti