Sunteți pe pagina 1din 16

DATA: 14.03.

2014
ORA: 9-9.45
CLASA: a IV-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN
PROPUNĂTOR: Prof. înv.primar. Hidu Georgeta
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
OBIECTUL: Matematica
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Probleme
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
TIPUL LECŢIEI: consolidare
DURATA:45 minute

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.6. să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea


unor situaţii problemă;
2.7. să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme;
3.1. să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei
probleme;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 Cognitive:
O1 – să explice modul de aplicare a metodei grafice în rezolvarea problemelor propuse;
O2- să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare;
O3- să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice;

 Psihomotorii:
O4 - să reprezinte prin desen simbolurile specifice problemelor ce se rezolvă prin metoda figurativă;
 Afective:
O5- să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse;

RESURSE:
PROCEDURALE:
de comunicare orală: - expozitive: explicaţia;
- conversative: conversaţia;
1
de explorare: - directă: observarea dirijată;
de acţiune reală: exerciţiul, exerciţiul – joc, problematizarea;
1. ORGANIZATORICE : frontal, individual, independent, în perechi;
2. MATERIALE:
- pentru elevi: fişe de lucru individual;
- pentru învăţător: bileţele, poster, markere;
3. EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală,
aprecierea verbală, autoevaluarea, proba scrisă.

BIBLIOGRAFIE:

* oficial
M.E.C.–„Curriculum Naţional”- Programe şcolare pentru clasa a IV-a, aprobat prin ordinul ministerului
Nr. 3919/20.04.2005
* pedagogice
Alecu Simona, „Strategii educaţionale centrate pe elev”, vol. coordonat de prof. univ. dr. L. Şoitu şi
prof.drd. R. Cherciu, sub egida MEC şi UNICEF, Ed. Alpha MDN, Buzău, 2006.
Dumitriu Gh., Dumitriu C.,” Psihopedagogie”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.
metodico – didactice
Domniţeanu Pachiţa – „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Editura Geneze,
Galaţi, 2002.
Dudău Florentina, Dudău Mitică, Oanea Doina, Oanea Marin, Ştefanică Rodica, Ştefanică Teodor,
“Metoda figurativă- Matematică pentru învăţământul primar”, Editura Carminis, Piteşti, 2006
ANEXE:

1. Cutia comorilor
2. Exerciţii de calcul mintal
3. Alege varianta corectă
4. Fişă de evaluare

2
ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI

INSTRUIRII OP. RESURSE EVALUARE


ŞI Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizatorice

DOZAREA

1. Moment - Se creează condiţiile optime pentru - Pregătesc manualele, caietele de explicaţia frontal
desfăşurarea lecţiei: pregătirea
notiţe, caietele de teme,
organizatoric materialului didactic necesar, stabilirea conversaţia
liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea instrumentele de scris.
de pregătire.
1 min

2. Verificarea - Se verifică cantitativ şi calitativ tema de - Îşi autocorectează rezolvarea conversaţia Tema pentru frontal Aprecierea
temei acasă. Se fac aprecieri şi recomandări. problemelor. acasă verbală

3 min

3. Calcul mintal - Se propun spre rezolvare câteva exerciţii - Rezolvă exercitiile propuse. exerciţiul de frontal Observaţia
de calcul mintal (Anexa 1) calcul mintal sistematică
2 min
- Se apreciază modul în care s-a realizat
calculul oral.

4. Captarea - Se realizează un joc de spargere a -Participă la realizarea jocului jocul Cutia


atenţiei gheţii- "Cutia comorilor"- în vederea comorilor
explicaţia frontal
pregătirii elevilor pentru demersul
3 min
educativ. (Anexa 2) conversaţia

3
5. Anunţarea -„ Astăzi vom reaminti etapele - Ascultă cu atenţie şi reţin
subiectului şi a
parcurse în rezolvarea problemelor cu informaţiile transmise.
ajutorul metodei grafice, vom rezolva
obiectivelor oral şi în scris, probleme care se
operaţionale rezolvă prin metoda figurativă”. explicaţia frontal
- Se scrie titlul lecţiei pe tablă:
„Probleme care se rezolvă prin metoda - Notează în caiete titlul lecţiei.
2 min
figurativă”.

6. Dirijarea Prima staţionare - Răspund la întrebări:


conţinutului
Sarcina de lucru: Răspundeţi la întrebări:
consolidării O1 1. Rezolvarea presupune realizarea
17 min
1. Ce presupune rezolvarea problemelor unor simboluri a mărimilor
conversaţia Biletele cu frontal Chestionarea
prin metoda grafică? necunoscute şi a relaţiilor dintre
întrebări orală
ele.

2. În cazul acestor probleme


2. Ce se poate reprezenta grafic în cazul
mărimile sau numerele

4
acestor probleme? necunoscute se reprezintă grafic.

3. În rezolvarea acestor probleme


se urmăreşte obţinerea de părţi
egale.
3. Ce se are în vedere prima dată în
4. Se pot folosi segmente de
rezolvarea acestor probleme?
dreaptă, figuri geometrice sau
scheme ale obiectelor.
conversaţia Biletele cu frontal Chestionarea
4. Ce se poate folosi pentru reprezentare? 5. Etapele sunt: lectura textului întrebări orală
problemei, identificarea relaţiilor
dintre ele, întocmirea planului de
5. Care sunt etapele ce trebuie respectate rezolvare, efectuarea calculelor şi
în rezolvarea problemelor cu ajutorul eventual, verificarea rezultatelor.
metodei grafice? independent

A doua staţionare
- Reprezintă grafic relaţiile cerute,
Sarcina de lucru: Reprezentaţi grafic
prin segmente de dreaptă.
următoarele relaţii:

1. a este dublul lui b;

2. a este cu 5 mai mare decât b;

5
3. b este un sfert din a;

O2 4. diferenţa dintre a şi b este 8;

5. b este jumatate din a şi cu 5 mai mare


decât c.

A treia staţionare
exerciţiul Markere frontal Observaţia
Sarcina de lucru: Rezolvă problemele:
sistematică
- Rezolvă cele două probleme conversaţia
1. Căpitanul Jack trebuie să ajungă la
respectând etapele de rezolvare
comoară în 4 zile. În fiecare zi parcurge cu independent
specifice metodei grafice.
un kilometru mai mult decât în ziua
precedentă. Câţi kilometri a parcurs în
fiecare zi ştiind că a avut de parcurs în
total 110 kilometri?

2. În cele două corăbii de pe mare sunt


782 litri de motorină. Dacă din vasul
Observaţia
O3 piraţilor răi s-ar muta 24 litri în corabia Planşe cu
sistematică
căpitanului Jack, atunci în cele două proiecte
corăbii ar fi cantităţi egale. Ce cantitate de
motorină conţine fiecare corabie?

6
7. Obtinerea A patra staţionare -Rezolvă corect problema
performanţei Sarcina de lucru: Pătrimea unui număr respectând reprezentarea grafică
Fişă de lucru frontal
este egală cu treimea altui număr. Află
8 min
numerele, ştiind că suma lor este 140. observaţia frontal Observaţia
(Anexa 3) sistematică
O3 În perechi

explicaţia
A cincea staţionare
exerciţiul
Sarcina de lucru
-Rezolvă corect problema
O4 problematiza-
Suma a patru numere este 83. Primul respectând reprezentarea grafică.
rea
număr este 17, iar următoarele sunt
numere consecutive pare. Află numerele.
(Anexa 4)

8. Evaluarea Finalul- găsirea comorii - Rezolvă itemii din fişa de Proba scrisă
cunoştinţelor - Se propune spre rezolvare elevilor o fişă evaluare.
O2 exerciţiul Fişă de independent
de evaluare a cărei rezolvare corectă duce
7 min evaluare
O3 la găsirea comorii. (Anexa 5 ).

O4 - Se precizează sarcinile şi timpul de lucru.

7
Se dau indicaţiile necesare.

9. Încheierea - Se verifică rezolvările. Conversaţia Aprecierea


lecţiei Explicaţia verbală
- Se propune tema pentru acasă: -Îşi notează tema pentru acasă
2 min problemele 16 şi 17 pg.85
manual

8
Anexa 2

"Cutia comorilor"

Cadrul didactic are la dispoziţie o cutie denumită “ Cutia comorilor” în care fiecare elev va pune un bileţel
sau mai multe pe care a notat abilităţile de care are nevoie pe tot parcursul demersului didactic. La introducerea
biletului fiecare elev va numi acele abilităţi.

CURIOZITATE

ATENŢIE

RAPIDITATE

DICIPLINĂ

ENERGIE

SERIOZITATE

9
ANEXA 1 CALCUL MINTAL

Spuneţi:

- Care este jumătatea lui 200?

- Care este nr. de 3 ori mai mare decât 6, 20, 7?

- Care este nr. de 4 ori mai mic decât 16?

- 235 789 x 2 x 987 532 x 987 532 x 0

a) 2 perechi de numere în care unul să fie dublul celuilalt;

b) 2 perechi de numere în care unul să fie triplul celuilalt;

c) 2 perechi de numere în care primul să fie un sfert din al doilea.

ANEXA 3

PROBLEMĂ:

Pătrimea unui număr este egală cu treimea altui număr. Află numerele, ştiind
că suma lor este 140.

ANEXA 4

PROBLEMĂ:

Suma a patru numere este 83. Primul număr este 17, iar următoarele
sunt numere consecutive pare. Află numerele.

ANEXA 5

10
FIŞĂ DE EVALUARE 1

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Obiectul: Matematică

Clasa a IV-a A

Capacitatea: Metode de rezolvare a problemelor

Subcapacitatea: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

Obiective operaţionale:

O1: să rezolve corect problema cu ajutorul reprezentării grafice ;

O2: să reprezinte bomboanele prin segmente de dreaptă;

Subiectele propuse:

Se dau datele problemei:


Într-o cutie sunt 69 de bomboane roşii şi galbene. Câte bomboane de fiecare culoare sunt,
dacă cele roşii sunt de două ori mai multe?

Reprezintă grafic şi rezolvă problema.

Descriptori de performanţă:

Calificativ FOARTE BINE BINE SUFICIENT

Itemi

I Rezolvă corect problema cu Rezolvă problema cu Face o greşeală la


ajutorul reprezentării grafice. ajutorul reprezentării reprezentarea grafică, dar
grafice, dar face greşeli de respectă etapele de
calcul rezolvare specifice metodei
grafice.

ANEXA 5

11
FIŞĂ DE EVALUARE 2

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Obiectul: Matematică

Clasa a IV-a A

Capacitatea: Metode de rezolvare a problemelor

Subcapacitatea: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

Obiective operaţionale:

O1: să rezolve corect problema cu ajutorul reprezentării grafice ;

În trei depozite sunt 334 kg cartofi. Ce cantitate se află în fiecare depozit dacă în al doilea sunt cu 57 kg mai
mult decât in primul, iar în al treilea cât primele două la un loc?

I II

( datele problemei) ( reprezentarea grafică)

III IV

( rezolvarea problemei) ( verificarea problemei)

Descriptori de performanţă:

12
Calificativ FOARTE BINE BINE SUFICIENT

Itemi

I Rezolvă corect problema cu Rezolvă problema cu Rezolvă problema cu


ajutorul reprezentării grafice, ajutorul reprezentării ajutorul reprezentării
completând corespunzător grafice, dar face greşeli de grafice, dar face greşeli la
toate cadranele. calcul. notarea datelor problemei,
la calcul matematic şi nu
completează verificarea
problemei

ANEXA 3

PROBLEMĂ:

13
Pătrimea unui număr este egală cu treimea altui număr. Află numerele, ştiind
că suma lor este 140.

ANEXA 4

PROBLEMĂ:

Suma a patru numere este 83. Al patrulea număr este 17, iar primele
sunt numere consecutive pare. Află numerele.

FIŞĂ DE EVALUARE
1. Se dau datele problemei:
Într-o cutie sunt 69 de bomboane roşii şi galbene. Câte bomboane de fiecare culoare sunt,
dacă cele roşii sunt de două ori mai multe?

Reprezintă grafic şi rezolvă problema.

2. În trei depozite sunt 334 kg cartofi. Ce cantitate se află în fiecare depozit dacă în al doilea sunt cu
57 kg mai mult decât in primul, iar în al treilea cât primele două la un loc?

14
I II

( datele problemei) ( reprezentarea grafică)

III IV

( rezolvarea problemei) ( verificarea problemei)

1. Căpitanul Jack trebuie să ajungă la comoară în 4 zile.


În fiecare zi parcurge cu un kilometru mai mult
decât în ziua precedentă. Câţi kilometri a parcurs în
fiecare zi ştiind că a avut de parcurs în total 110
kilometri?

15
2. În cele două corăbii de pe mare sunt 782 litri
de motorină. Dacă din vasul piraţilor răi s-ar muta 24
litri în corabia căpitanului Jack, atunci în cele două
corăbii ar fi cantităţi egale. Ce cantitate de motorină
conţine fiecare corabie?

16