Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

SPECIALIZAREA: IEA

PROIECT LA EFICIENŢA INVESTIŢIILOR

Profesor îndrumător: Student:

Lect. Dr. Donosă Dan


2014

CUPRINS

Capitolul I –Aspecte generale ale firmei

1.1 Prezentarea societăţii: SC. SANCOS SRL


1.2 Obiectul de activitate
1.3 Prezentarea activelor şi pasivelor
Capitolul II – Sectorul de activitate pentru investiţii

Capitolul III –Evaluarea activităţii viitoare a investiţiei

Capitolul IV- Cheltuieli şi surse de finanţare pentru investiţii

Capitolul V- Analiza financiară a activităţilor

5.1. Metodologia B.I.R.D. de evaluare a eficienţei investiţiilor

5.2. Analiza economică

5.2.1. Raportul dintre venituri si cheltuieli

5.2.2. Fluxul de numerar ( Cash-Flow)

5.2.3. Venitul net actualizat (V.A.N.)

5.2.4. Rata interna de rentabilitate

5.2.5. Pragul de rentabilitate

5.3. Analiza financiară

Capitolul VI –Riscurile în activitatea agentului economic ca urmare a schimbului posibil în viitor

Capitolul VII - Concluzii, bibliografie şi anexe

2
CAP. I Aspecte generale ale firmei

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII SC.SANCOS.SRL

SC. SANCOS SRL Concesti, este o societate cu răspundere limitata, înscrisa la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul
de ordine J07 / 705 / 1992, având codul unic de înregistrare fiscală 3503155. Sediul este in satul Conceşti, comuna
Conceşti judeţul Botoşani, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă cultivarea cerealelor , porumbului şi a altor
plante n.c.a COD CAEN 0111 şi 0112,

NAZARE COSTEL, în calitate de asociat unic, născut la data de 19.10.1969, domiciliat in comuna Conceşti jud. Botoşani,
identificat cu CI seria XT nr. 201651, eliberat de Poliţia Darabani la data de 04.03.2004, CNP 1691019072632 este
administratorul societăţii având puteri depline. Capitalul social al societăţii este in suma de 1.150.000 lei RON, total
subscris şi vărsat, format din 115.000 părţi sociale, fiecare parte socială fiind în valoare de 10 lei.

Societatea are ca obiectiv central extinderea obiectului de activitate, şi anume producţia vegetală, iar în acest sens au fost
arendate suprafaţa de 809 Ha teren arabil pe raza judeţului Botoşani. Activitatea a început cu comerţ cu produse de
prima necesitate. În 1999 a început să desfăşoare activitate de cultivare si mecanizare a terenului agricol. În momentul de
faţă are concesionate şi arendate suprafaţa de 809 ha de teren agricol şi o bază de producere şi tratare a seminţelor
agricole.

1.2. OBIECT DE ACTIVITATE LA SC.SANCOS.SRL

Obiectul principal de activitate:

0111 – cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a;

0112 – cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră;

Activităţi secundare :

0121 – Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui;

0122 – Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor;


3
0123 – Creşterea porcinelor;

0124 – Creşterea păsărilor;

0125 – Creşterea altor animale;

0130 – Activităţi de ferme mixte ( cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor);

0201 – Silvicultură şi exploatare forestieră;

0202 - Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere;

1561 – Fabricarea produselor de morărit;

1571 – Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă;

1572 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie;

1581 – Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;

1582 – Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare;

1585 – Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase

5115 – Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie;

5117 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;

5138 – Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee ;

5139 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;

5151 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor

5153 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii;

5155 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice;

5211 - Comerţ, cu vânzare preponderentă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

5246 - Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă

5248 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate al produselor nca;

5250 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine;

5262 - Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe;

5540 – Baruri;

4
6024 – Transporturi rutiere de mărfuri;

Societatea desfăşoară mai multe activităţi generatoare de venituri. Are activitate de comerţ realizată în
cele 4 magazine proprii unde comercializează produse de primă necesitate. Desfăşoară, de asemenea
activitate de comerţ în cele 2 restaurante pe care le are în Darabani . De asemenea, societatea are acivitate de
comerţ prin depozit en gross, din oraşul Darabani jud. Botoşani.

Pe lângă activitatea de comerţ, societatea desfăşoară activitate de întreţinere a terenului agricol şi


producţie agricolă. Societatea are în arenda suprafaţa de 809 ha de teren agricol pe care realizează o
producţie de diferite culturi agricole.

O ramură foarte importantă în cadrul desfăşurării activităţii unităţii este activitatea de producere a
seminţelor. Seminţele de care are nevoie pentru producţia proprie şi pentru comercializare le produce şi
tratează într-o bază proprie de seminţe. În cadrul acestei activităţi se urmăreşte atât puritatea seminţelor de
cereale cât şi creşterea calităţii acestora prin mărirea procentului de germinaţie. În acest sens, agentul
economic intenţionează să modernizeze secţia de mecanizare prin dotarea cu maşini, utilaje şi
echipamente moderne, care să respecte prevederile Directivei U.E. nr. 66 / 402 / CEE privind
comercializarea seminţelor de cereale precum şi prevederile Ordinului nr. 1262 / 2005 pentru aprobarea
regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi
comercializarea seminţelor de cereale,modificat şi completat prin Ordinul 149 / 2007.

De asemenea, societatea produce şi comercializează sămânţă de cartofi, fiind unul din cei mai mari
producători de acest gen din zona noastră, acoperind necesarul micilor producători cât şi necesarul propriu.

1.3. PREZENTAREA ACTIVELOR SI PASIVELOR SOCIETATII:

Prezentarea Bilantului si a Contului de profit si pierdere a SC.SANCOS.SRL

2008 2009 2010


ACTIVE FIXE
Imobilizari financiare 6.000 6.722 8.200
Imobilizari necorporale 13.553 9.927 12.700
Imobilizari corporale 1.480.200 1.536.260 1.431.284
TOTAL ACTIVE FIXE 1.499.753 1.552.909 1.452.184
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 1.259.786 1.037.348 1.496.932
Clienti 2.379.235 2.827.190 2.232.772
5
Alte creante 504.098 761.927 1.558.240
Disponibilitati banesti 57.696 17.622 37.334
Total active circulante 4.200.815 4.644.087 5.325.278
Cheltuieli in avans 100.322 211.112 164.298
Diferente de conevrsie de
Activ
TOTAL ACTIVE
Provizioane 333.275 436.500
Furnizori 815.874 812.576 320.196
Clienti creditori 73.897 92.378 72.671
Credite bancare 890.900 744.194 827.000
Alte obligatii de plata 169.949 154.037 124.052
Alte imprumuturi 706.203 451.476 0
Obligatii catre asociati 24.000 24.900 0
Total obligatii de plata 2.680.823 2612836 1.780.419
Diferente de conversie de
Pasiv
CAPITALURI PROPRII
Capital social 7.661.915 8.551.900 9.651.789
Rezerve de reevaluare 517.100 1.400.490 1.434.423
Rezerve 559.825 559.825 581.406
Rezultatul reportat (2.300.954) (4.103.223) (4.000.972)
Rezultat an curent (1.321.224) (127.250) 381.487
Repartizarea profitului (21.582)
TOTAL CAPITALURI 4.6991.03 6190788 6419870
PROPRII
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
2008 2009 2010
Cifra de afaceri 4.356.514 5.873.580 7.764.973
Cheltuieli de exploatare 3.181.037 5.465.051 7.924.079
Profit brut (804.423) 310.486 248.493
Alte venituri din expoatare 512.574 9.435 199.468
Profit din exploatare (311.949) 319.920 477.961
Venituri financiare 97.320 84.866 106.888
Cheltuieli financiare 55.269 74.986 12790
Profit sau pierdere (257.949) (185.338) (88.244)
financiara

6
Rezultat inainte de elemente (569.898) 134.583 389.737
exceptionale si impozit pe
profit
Pierdere exceptionala (500.096) - -

Impozit pe profit 5000 6.005 21.890

Profit/Pierdere neta (1.341.994) 127.250 381.487

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

Denumire mijloc fix Data achiziţiei Valoare neta la data întocmirii Bucăţi
ultimului bilanţ
-RON-

1.CLADIRI TOTAL 75.200

1.1 Spaţiu birouri 1.500 1

1.2 Atelier producţie August 2004 12.000 1

1.3 Spaţiu depozit en gross Iulie 2002 12.500 1

1.4 Magazin mixt Conceşti Martie 1999 7.000 2

1.5 Magazin mixt Darabani Iunie 2000 18.000 3

1.6 Secţie de mecanizare Mai 1998 3.500 1

1.7 Restaurant Darabani Iunie 2000 20.700 2

2.UTILAJE TOTAL 2.560.717

2.1 Semănătoare + fertilizator Octombrie 2004 12.346 1

2.2Presa de balotat Octombrie 2004 41.156 1

2.3 Plug IKIS Octombrie 2004 55.560 1

2.4 Grapă cu colţi Octombrie 2004 34.730 1

2.5Agregat prelucrare teren Octombrie 2004 62.500 1

2.6 Tractoare Valtra Octombrie 2004 531.514 2

7
2.7 Autotractor MAN Octombrie 2004 268.360 1

2.8 Combina recoltat cereale Octombrie 2004 525.350 1

2.9 Instalatie de erbicidat Martie 2005 29.500 1

2.10 Parker pentru plug Martie 2005 35.250 2

2.11 Semănatoare cereale Martie 2005 31.033 1

2.12 Freza cu rotor Martie 2005 52.940 1

2.13 Cositoare rotativa Iunie 2005 8.000 2

2.14 Scarificator Martie 2005 28.950 1

2.15 Plug reversibil Martie 2005 49.290 1

2.16 Echipament recoltat porumb Martie 2005 55.000 1

2.17 Semiremorca Ianuarie 2005 156.265 1

2.18 Maşina recoltat cartofi August 2004 11.140 1

2.19 Maşina administrat amendamente Noiembrie 2004 11.695 1

2.20 Cultivatoare Mai 2003 15.673 2

2.21 Calculatoare Octombrie 2005 5.084 2

2.22 Bătător combina Iunie 2005 19.133 1

2.23 Pluguri purtate Ianuarie 2004 10.496 4

2.24 Instalaţie irigat August 2003 62.995 1

2.25 Elevator şnec Iulie 2003 1.929 1

2.26 Moara cu ciocanele Martie 1998 15.858 2

2.27 Swin Iunie 2003 4.248 2

2.28 Moara porumb Iulie 2003 12,405 2

2.29 Maşina balotat Mai 2003 1.000 1

2.30 Semănătoare Martie 2006 20.443 2

2.31 Centrala termica August 2002 2.629 1

2.32 Maşina de ambalat Septembrie 2001 64.828 2

2.33 Grapa cu disc Noiembrie 2000 11.115 2

2.34 Cultivator Mai 2004 5.722 1

2.35 Maşina recoltat sfecla de zahar Octombrie 2004 5.785 1

2.36 Tractoare Martie 2003 75.000 1

2.37 Freza bilonat Februarie 2006 14.350 1

2.38 Secţie de semănat Aprilie 2004 6.722 1

8
2.39 Dacia drop side Martie 2003 17.255

2.40 Autoturism Matiz Noiembrie 2003 16.172

2.41 Autoutilitara Iulie 2005 21.669

2.42 Autoturism Toyota Noiembrie 2005 149.625

3.ANIMALE

NU ESTE CAZUL

3.n detaliaţi………………

4.ALTELE - detaliaţi

NU ESTE CAZUL

TOTAL 2.635.917

Cap II. Sectorul de activitate pentru investiţii

Modernizarea secţiei de mecanizare la ferma vegetală din satul Conceşti comuna


Concesti jud. Botoşani

Prin implementarea investiţiei, susţinută prin proiectul în cauză, S.C. SANCOS S.R.L. va activa în
domeniul producţiei agricole. Prin activitatea desfăşurată, societatea îşi propune să răspundă nevoilor
consumatorilor de cereale şi plante leguminoase oferindu-le o gamă de produse diversificată şi îmbunătăţită
calitativ
.

Cap III. Evaluarea activităţii viitoare a investiţiei

Investiţia propusă este motivată de:

 creşterea cererii interne pentru aceste produse;


 preţul competitiv pe piaţa internă şi externă pentru aceste produse;
 obţinerea unor produse de calitate superioară, care îndeplinesc standardele în
vigoare ca urmare a utilizării seminţelor din categorii biologice superioare şi a
aplicării tehnologiilor performante;
 performanţa ridicată a obiectivului de investiţii;
 perspective deosebite privind extinderea activităţii fermei
Modernizarea exploataţiei agricole aparţinând S.C SANCOS SRL din satul Conceşti, Corn.
Conceşti, Jud. Botoşani va avea ca finalitate sporul calitativ al produselor obţinute, creşterea producţiei
9
la hectar şi reducerea costului de producţie şi - implicit - creşterea eficienţei de ansamblu a societăţii.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie achiziţionarea de maşini, utilaje si echipamente


agricole noi necesare pentru efectuarea lucrărilor agricole in cadrul fermei vegetale S.C SANCOS
SRL din satul Conceşti, Corn. Conceşti, Jud. Botoşani. În acest fel va creşte competitivitatea sectorului
agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie precum şi
îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute. De asemenea se va reduce ponderea serviciilor prestate de
terţi, devenite costisitoare şi grevate asupra costului de producţie, crescând astfel şi rentabilitatea
economica a exploataţiei agricole.

Obiective specifice

a) Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, prin achiziţionarea unor utilaje


moderne care permit diversificarea producţiei precum şi reducerea timpului aferent desfăşurării
activităţilor agricole.

b) Adaptarea exploataţiei la standardele: "Puritatea seminţelor de cereale", "Puritatea


seminţelor de plante oleaginoase şi textile" şi "Utilizarea produselor de protecţia plantelor".

Obiectivele directe:

a) Modernizarea tehnologiilor de cultură, reducerea costurilor de producţie, şi creşterea


eficienţei economice.

Tehnologiile de cultură prevăzute în proiect includ o serie de elemente noi, moderne, cu efecte
favorabile după cum urmează:

 prevederea unei rotaţii îmbunătăţite a culturilor, care permite semănatul după


premergătoare favorabile şi executarea în condiţii superioare a lucrărilor solului,
contribuind de asemenea la menţinerea şi creşterea stării de fertilitate a solului;
 optimizarea soiurilor şi hibrizilor prevăzuţi a se cultiva, în acord cu condiţiile
pedocIimatice locale şi îndeosebi diversificarea structurii de soiuri şi hibrizi la fiecare
cultură în parte, contribuindu-se astfel la eliminarea, sau cel puţin la reducerea riscurilor
legate de accidente climatice sau de alte fenomene naturale, precum şi a celor legate de
evoluţii nedorite ale cerinţelor pieţei;
 optimizarea sistemului de fertilizare, inclusiv calculul dozelor de îngrăşăminte pe baza
analizelor agrochimice periodice;
 introducerea parţială a unor sisteme neconvenţionale, conservative, de lucrare a solului,
10
cu efecte pozitive asupra calităţii solului, reducerii pierderilor de apă din sol şi a costurilor
de producţie;
 optimizarea tehnologiei de udare a culturilor, în special prin stabilirea programului de
aplicare a udărilor pe bază de observaţii agrometeorologice şi de umiditate a solului, cu
efecte atât asupra economiei de apă şi a costurilor respective, cât şi asupra recoltelor;
 optimizarea sortimentului de pesticide şi erbicide folosite, introducerea sistemului integrat
de combatere a buruienilor;
 crearea condiţiilor pentru recoltarea culturilor în perioada optimă;
 introducerea de culturi în conformitate cu cerinţele pieţei.

b) Reducerea pierderilor de producţie şi creşterea eficienţei exploataţii/or


agricole;

 valorificarea integrală a producţiei principale obţinute;


 introducerea de culturi solicitate pe piaţă;
 crearea condiţiilor de recoltare a culturilor în perioada optimă;
c) Asigurarea unei valorificări mai bune a potenţialului agricol al zonei;

 S.C SANCOS SRL . este amplasată într-o zonă favorabilă din punct de
vedere agricol, cu soluri fertile.
 printr-o dotare corespunzătoare cu maşini, utilaje si echipamente agricole
propusă prin prezentul proiect, societatea va asigura valorificarea
potenţialului agricol la nivel superior, realizând o activitate eficientă;

d) Protejarea, conservarea, îmbunătăţirea mediului înconjurător natural, asigurarea refacerii


şi conservării calităţii solului;

 noua structură de culturi propusă prin proiect urmăreşte structurare a solului şi


îmbunătăţirea fertilităţii prin îmbogăţirea cu azot şi alte elemente fertilizante naturale
lăsate în sol de unele culturi introduse în asolament;
 asolamentul propus sporeşte eficienţa economică prin reducerea dozelor de îngrăşăminte
chimice şi eliminarea unor lucrări de pregătire a solului şi de combatere a bolilor şi
dăunătorilor, care implicit contribuie şi la conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

11
Obiectivele indirecte:

a) Stimularea concurenţei

b) Realizarea unei cote ridicate de piaţă;

c) Orientarea producţiei în funcţie de tendinţele previzionate ale pieţei;

d) Implementarea IQ-ului comunitar;

e) Consolidarea reputaţiei S.C SANCOS SRL . ca agent economic competitiv;

f) Utilizarea raţională a factorilor de producţie;

g) Creşterea nivelului de trai în zonă;

h) Ridicarea nivelului profesional

12
Cap IV. Cheltuieli şi surse de finanţare pentru investiţii

Societatea apeleaza la investitiile de credit pentru achizitionarea activelor necesare modernizarii


prin achiziţionarea de maşini, utilaje si echipamente agricole noi necesare pentru efectuarea lucrărilor
agricole in cadrul fermei vegetale S.C SANCOS SRL din satul Conceşti, Corn. Conceşti, Jud. Botoşani.
Conducerea unitatii trebuie sa analizeze cele trei posibilitati de finantare in scopul determinarii variantei
optime de investitie.

Sursele de finanatare necesare pentru aceasta sunt:


-creditul extern
-emisiunea de obligatiuni
Conducerea unitatii noastre trebuie sa analizeze cele 2 posibilitati de finantare in scopul
determinarii variantei optime de investitie.

Valoare fara
Nr. Denumire/Tip Număr
TVA
crt. utilaj/echipament bucati
-RON-

1. AUTOTRACTOR 1 287664

2. SEMIREMORCA 1 156552

3. TRACTOARE 150 – 200 CP 2 567501

4. PLUG 2 129155

5. PRASITOARE CU FERTILIZATOR 3 117414

6. COMBINA CEREALE CU HEADER 1 782760

7. GRAPA CU DISCURI 1 82190

8. SEMANATOARE CEREALE 1 19569

9. SEMANATOARE IN MIRISTE 1 273966

10. REMORCA 2 AXE 1 43052

11. SELECTOR SEMINTE 1 27397

12. SCARIFICATOR 1 31310

13. COMBINATOR 1 93931

14. CULTIVATOR 2 54793

13
15. USCATOR MOBIL CEREALE 1 313104

16 SILOZURI 3 821898

TOTAL 4.802.257

I. Pentru realizarea investitiei , intreprinderea va apela la institutiile de credit sa


obtina un imprumut cu o valoare de:

1. valoare 4.802.257 lei

2. durata de rambursare= 3 ani

3. dobanda de 30%

4. comision de 5%

In urma acestor cunoscute intreprindereaSC.SANCOS.SRL va trebui sa restituie sum ape


care o vom determina cu ajutorul formulei:

Sa= C* =4.802.257 *(0.65/1.197)= 2.607.625

St=Sa*durata de rambursare a creditului (ani=2.607.625*3=7.822.876

In urma calcului vom avea:

-Sa –suma anuala de restituit

14
-C- valoarea creditului

-a- dobanda

-h-perioada de creditare

-St-suma totala de restituit

II.Emisiunea de obligatiuni pe piata romaneasca:

Valoare=4.802.257 lei

Valoarea unei obligatiuni = 1.000 lei

Numarul de obligatiuni = 6.000

Cuponul =35%

Scadenta =3 ani

Pret de emisiune (3% din valoarea unei obligatiuniemise)= 144.067

Valoare totala a cuponului platit de firma pe durata acestui imprumut va fi:

Dt=(Valoarea imprumutului*d*n)/100=( 4.802.257 *35*3)/100 =5.0423.69Lei

Dt/3 = 1.680.789

Valoarea actuala a cuponului pe care il va plati firma pt o rata a inflatiei de 30 % va fi:

Dta= Valoarea anuala a cuponului * (1+a)h -1/a*(1+a)h ,

unde :a = rata de actualizare (30%)

h = perioada de imprumut (ani).

15
Dta = = 1.680.789*(1+0.3)-1/0.3*(1+0.3)= = 1.680.789*1.82= 923510. lei

Dta /3 = 307836

Valoarea actuala totala a sumei de rascumparare pt o rata de inflatie de 30% va fi de:

Sr = Si *1/(1+a)= 307836*0.46 = 141.604lei/an

Sr =141.604*3 =424.814

Analiza eficientei economice a variantelor propuse

Varianta de Perioada de Suma anuala de Comision Suma totala de


creditare imprumut rambursat plata
Credit extern 3 ani 2.607.625 923510 7.822.876

Emisiune de 3 ani 141.604 144.067 424.814


obligatiuni

Din calculele efectuate mai sus observam ca variant optima pt a obtine imprumutul este
cu ajutorul emisiunii de obligatiuni.

Analiza indicatorilor pe durata de functionare

Indicatorii statistici care ofera o serie de informatii semnificative despre viitoarea afacere
sunt:

1.Valoarea investita aceasta reprezentand suma alocata investitiei

2. Investitia specifica aceasta exprima costul unei unitati de capacitate proiectata sau al
unei unitati de productie

16
3. Termenul de recuperare care reprezinta perioada de timp in care se recupereaza
investitia pe seama profitului

4. Coeficientul de eficienta economica care arata ce profit se obtine cu fiecare unitate


investita

5. Cheltuieli recalculate care exprima angajamentul de capital afferent proiectului ,


cuantifica valoarea totala a resurselor allocate proiectului atat pt implementare cat si pt
exploatare.

6. Cheltuieli specific recalculate

7. Randamentul economic al inevestitiei care exprima venitul net tota sau profitul brut pe
perioada de exploatare ce revine pe fiecare unitate monetara investita in proiect.

Indicatori statici UM Varianta I Varianta II Varianta III


Investitia totala Lei 4.802.257 5.235.205 7.021.300
Capacitatea de Buc 122.265 100.362 130.259
productie
Cheltuieli anuale Lei 2.225.000 2.800.250 4.025.985
de productie
Venituri anuale Lei 3.262.000 4.200.630 6.257.896
Durata de An 15 15 15
functionare

VARIANTELE DE INVESTITII PENTRU SC.SANCOS.SRL

1.Investitia specifica:

Varianta I:

Si=It/Q= 4.802.257/122.265=39.27; Si’=It/Vn=4.802.2573.262.000=1.47

17
Varianta II:

Si =It/Q= 5.235.205/100.362=52.16 Si’=It/Vn=5.235.205/4.985.630=1.05

\Varianta III:

Si= It/Q =7.021.300/130.259=53.90; Si’= It/Vn =7.021.300/6.257.896=1.20

2.Termenul de recuperate:

Varianta I:

Si=It/P=4.802.257/2.362.632=2.03

Varianta II:

Si=It/P=5.235.205/1.682.352=3.11

Varianta III:

Si=It/P = 7.021.300/2.965.362=2.36

3.Coeficientul de investitie:

Varianta I:

E=p/It=15/4.802.257=3.12

Varianta II:

E=p/It =15/5.235.205=2.85

Varianta III:

E=p/It=15/7.021.300=2.12

18
4.Cheltuieli recalculate:

Varianta I:

K=It+D*Chi= 4.802.257+15* 2.225.000=38.177.257

Varianta II:

K=It+D*Chi=5.235.205+15*2.800.250=47.238.955

Varianta III:

K=It+D*Chi=7.021.300+15*4.025.985=67.411.075

5.Cheltuieli specifice:

Varianta I:

K= K/(D*qhi)= 38.177.257/15*122.265=38.177.257/1.833.975=20.81

Varianta II:

K= K/(D*qhi)= 47.238.955/15*100.362=47.238.955//1.505.430=31.37

Varianta III:

K= K/(D*qhi)= 67.411.075/15*130.259=67.411.075/1.953.885=34.50

6.Cheltuieli specifice recalculate:

Varianta I:

K’=K/(D*Vn)= 38.177.257/15*3.262.000=38.177.257/48930000=0.78

19
Varianta II:

K’=K/(D*Vn)= 47.238.955/15*4.200.630=47.238.955/63009450= 0.74

Varianta III:

K’=K/(D*Vn)= 67.411.075/15*6.257.896=67.411.075/93.868.440=0.71

7.Randamentul economic al investitiei:

Varianta I:

R=( P/I )-1=15*(2.362.632/4.802.257)-1=6.37

Varianta II:

R=( P/I )-1=15*(1.682.352/5.235.205)-1=3.82

Varianta III:

R=( P/I )-1=15*(2.965.362/7.021.300)-1=5.33

Indicatorii statistici obtinuti de catre SC.SANCOS.SRL

Indicatori statici I II III


Profit 2.362.632 1.682.352 2.965.362
Investitia specifica cap 58.19 62.13 61.58

20
Investitia specifica vn 1.47 1.05 1.20
Termenul de recuperare 2.03 3.11 2.36
Coeficientul de investitie 3.12 2.85 2.12
Cheltuieli recalculate 38.177.257 47.238.955 67.411.075
Cheltuieli specifice cap 20.81 31.37 34.50
Cheltuieli specifice vn 0.78 0.74 0.71
Randamentul investitiei 6.37 3.82 5.33

Cap V. Analiza financiară a activităţilor

5.1. Metodologia B.I.R.D. de evaluare a eficienţei investiţiilor

In scopul spijinirii si stimularii economice a diferitelor tari , in speciala a celor in curs de


dezvoltare, colectivitatea international si-a creat o institutie financiara adecvata care poarta
denumirea de Banca Mondiala. Pe diferite segmente de activitate, aceasta institutie financiara si-
a constituit organism specializate care contribuie direct cu fonduri valutare, asistenta tehnica de
nivel inalt, transferuri de tehnologii performante etc , la impulsionarea cresterii economice a
tarilor care au nevoie de un asemenea sprijin.

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare B.I.R.D. , principal institutie ce


face parte din Grupul Bancii Mondiale , acorda credite numai pentru obiective concrete de
investitii si numai pentru acelea c are se justifica a avea support extern deci pentru acele
obiectiv3e care prezinta o inalta eficienta economica.

Caracterizarea eficientei economice a obiectivelor ce vor fi creditate se face printr-un


system de indicatori eklaborate special pentru acest scop.Acest system de indicatori a fost
generalizat , el fiind adoptat de aproape toate marile banci finantatoare de investitii.

Aceasta metodologie prezinta o serie de cerinte specific ce sunt utilizate la elaborarea


studiilor de fezabilitate.

21
Metodologia B.I.R.D. de evaluare a proiectelor de investitii recomanda realizarea in
cadrul studiilor de fezabilitate a doua tipuri de analize:

-analiza economica

-analiza financiara

Indicatorii B.I.R.D.:

1. Raportul dintre venituri si cheltuieli actualizate- alegerea variantei optime de


investitii. La evaluarea proiectelor de investitii , inca de la inceputul pregatirii deciziei , se
acorda o mare importanta calculului si analizei reaportului venituri/ costuri pe variante de
proiecte si alternative.,

Aceasta metoda de comparare a veniturilor cu costurile are ca scop stabilirea legaturii


dintre acesti doi parametri ai proiectului , ceea ce este foarte important pentru masurarea
eficientei , dar din punct de vedere al posibilitatilor de a asigura fondurile necesare finantarii ,
mai ales a celor in valuta.4

Cu ajutorul acestui indicator se obtin informatii ce vor permite sa se identifice variantele


si alternativele avantajoase , convenabile din punct de veder4e al asigurarii veniturile dorite sis a
se raspunda si la alte intrebari pe care le ridica adoptarea deciziei.

2. Fluxul de numerar: desemneaza ce va rezulta dintr-o investitie (profiturile). Pentru ca


o investitie sa fie profitabila , trebuie ca suma sa depaseasca cheltuielile facute cu investitia
respective.

3. Venitul bet actualizat VAN/VNA –se foloseste pentru aprecierea proiectelor de


investitii si exprima valoarea actuala a fluxului de numerar generat de proiectul in cauza ,
determinat ca diferenta intre valoarea actuala a veniturilor si valoarea actuala a cheltuielilor.
Criteriul de alegere al proiectelor de investitii il reprezinta valoarea venitului net care trebuie sa
fie pozitiva , in caz contrat , proiectul nefiind luat in discutie.

22
4. Rata interna de rentabilitate : indicator utilizat in analizele effectuate asupra
eficientei proiectelor de investitii prin utilizarea tehnicii actualizarii.Exprima acel nivel al ratei
dobanzii care egalizeaza veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate si care face ca valoarea
venitului net actualizat sa fie egala cu zero.Acest indicator se utilizeaza in analiza eficientei
proiectelor de investitii sub metodologia BIRD.Rata interna de rentabilitate este pragul minim de
rentabilitate a unui proiect , sub nivelul caruia acesta nu este efficient.Se recomanda ca diferenta
dintre minim si maxim sa nu fie mai mare de 5.Criteriul de alegere a proiectului il reprezinta
valoarea acestuia care trebuie sa fie mai mai sau cel putin egala cu rata medie a dobanzii pe
piata.Cu cat rata interna de rentabilitate este mai mare cu atat investitia este mai rentabila.

5.3. Analiza financiara

Analiza financiara urmareste sa releve avantajul pe care proiectul il are pentru agentul
economic –producator , prestator de servicii etc. In caz conceptele de venit sau cost se limiteaza
la incasarile si platile proiectului respective , iar exprimarea lor se va face in preturile pietei se ia
in considerare inflatia in cazul in care calculul se face in moneda nationala , pe durata de viata a
obiectivului.

In cazul in care proiectul de investitii este finantat printr-un credit extern , calculele se pot
realize in valuta aferenta, eliminandu-se astfel problemele generate de considerarea influentei
inflqatiei asupra calculelor de eficienta.

In analiza financiara este foarte importanta distribuirea venitului si sursa capitalului. Desi
utilizeaza aceeasi metoda a tehnicii actualizarii , in functie de elementele care se include in
volumul costurilor si veniturilor , aceasta masoara castigul ce revine fiecarui participant la
proiect.

La costuri se include cheltuielile de investitii si cele de exploatare a obiectivului ,


impozitele si taxele suportate de agentul economic beneficiar al investitiei.

23
La venituri de include sumele obtinute din vanzarea produselor sau prestarea serviciilor ,
creditele obtinute , sumele ce se estimeaza a fi recuperate din valorificarea activului ramas la
scoaterea obiectivului din functiune (valoare reziduala).

Analiza financiara prezinta structura veniturilor si cheltuielilor private prin prisma


investitorului si poate arata ca entitate publica responsabila cu exploatarea yunui proiect de
investitii nu va avea incasari suficiente pentru a acoperi toate cheltuielile de investitii si de
exploatare realizate.In aceasta situatie proiectul poate fi realizat daca analiza economica
dovedeste faptul ca proiectul este atractiv din punc de vedere social- genereaza un castif pentru
comunitatea in care este amplasat obiectivul de investitii.

In cadrul analizei financiare se abordeaza urmatoarele categorii de probleme:

-stuctura optima a surselor se finantare

-analiza capacitatii de aufinantare

-verificarea echilibrului de trezorerie

-rentabilitatea capitalului investit

Intre analiza economica si cea financiara exista urmatoarele deosebiri foarte importante :

In analiza economica anumite preturi pot fi modificate pentru a reflecta mai bine adevaratele
valori sociale si economice. In analiza financiara sunt folosite intotdeuna preturile pietei care
includ impozite si taxe

In analiza economica, impozitele si taxele sunt tratate ca plati transferate. Ele fac parte din
beneficiul total al proiectului care este transferat societatii ca un intreg

Dimpotriva, o subventie este un cost pentru societate deoarece ea este o cheltuiala de resurse
pe care economia o face pentru a executa proiectul. In analiza financiara taxele sunt tratate
similar unui cost, iar subventiile asemanator unui castig. In analiza economica dobanda pe

24
capital nu este scazuta din beneficiile brute deoarece este o parte din beneficiul total al
capitalului disponibil pentru societate.

a)Raportul deintre venituri si cheltuieli

R=∑Vh*[1/(1+a)h ] / ∑Ih+Ch*[1/(1+a)h]

Unde :

Vh – venituri totale actualizate

Ih – investitia actualizata

Ch – cheltuieli anuale actualizate

D – durata de functionare a obiectivului

a – factorul de actualizare

a=10%

R3.262.000*[1/(1+0,1)10] / 4.802.257+ 2.225.000*[1/(1+0,1)10]=

=3.262.000*0,38 / 4.802.257+ 2.225.000*0,38=

=1239560/ 4.802.257+ 845500

=1239560/5647757=0,2194

a=20%

R=3.262.000*[1/(1+0,2)10] / 4.802.257+ 2.225.000*[1/(1+0,2)10]=

=3.262.000*0,16/4.802.257+ 2.225.000*0,16=

=521920/ 4.802.257+356000=

=521920/5258257=0.011

a=25%

R=3.262.000*[1/(1+0,25)10] / 4.802.257+ 2.225.000*[1/(1+0,25)10]=

= 3.262.000*0,10/ 4.802.257+2.225.000*0,10=

=326200/ 4.802.257+222500=

25
=326200/ 5024757=0.064

In urma calculului efectuat se observa ca acest indicator este mai mic decat 1.

Fluxul de numerar

Fh = Vh – (Ih + Ch), unde: h=1,2,…,n

F1=0-7.027.257=-7.027.257

F2=3.262.000-176.954.025=5.171.300

F3=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F4=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F5=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F6=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F7=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F8=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F9=3.262.000-174.776.818=7.348.503

F10=3.262.000-174.776.818=7.348.503

a) Venitul net actualizat (VNA/VAN)

Varianta I:

a=10%

VAN=33.252.362-28.965.236=4.287.126

Varianta II:

a=15%

VAN=28.659.362-27.632.895=1.026.467

26
Varianta III:

a=20%

VAN=26.598.265-26.985.630=-387.365

Valoarea venitului net actualizat la un factor de actualizare de 10% si 15% este mai mare
decat 0 ceea ce ne indica ca firma va lucra pe profit iar la un factor de actualizare de 20%
societatea va lucra in pierdere ceea ce reprezinta o situatie nefavorabila pentru orice agent
economic.

Sunt acceptate proiectele sau variantele de proiecte caracterizate prin venit net actualizat
> 0 in plan economic si financiar un proiect de investitii cu venit net actualizat pozitiv semnifica
faptul ca acel proiect are capacitatea de a rambursa pe perioada duratei de viata economica 15
ani, capitalul investit respectiv ca el are o rentabilitate globala, a capitalului initial cel putin egala
cu rata de actualizare (a) folosita in calcule si de a produce cash-flow in exces, de a asigura
obtinerea unei anumite valori nete. Cu cat venitul net actualizat este mai mare cu atat si
rentabilitatea sa este mai mare.

Daca VNta are valoare nula sau negativa proiectul este inacceptabil, rentabilitatea sa fiind
inferioara ratei de actualizare (e < a) ; capitalul respectiv ar putea fi reinvestit cu o rentabilitate
egala cu rata de actualizare si ar aduce avantaje corespunzatoare mai mari.

b) Rata interna de rentabilitate RIR

Conditia limita de acceptare a unui proiect de investitii dupa RIR este ca RIR sa fie mai
mare decat 0. Sub aceasta limita a RIR costurile de investitii nu se recupereaza.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat rentabilitatea intreprinderii este mai
buna.

RIR-ul este mult mai reprezentativ decat VAN-ul in cazul compararii unor proiecte de
investitii cu durata diferita de viata sau cu momente diferite de initiere sau finalizare.

27
RIR=a min+(a max-a min)*VAN+/VAN+ +VAN-

RIR=0.10+(0.20- 0.10)*4.287.126/4.287.126+387.365=0.20*4.287.126/4.674.491=0.183

Investitia este eficienta datorita valorii obtinute la RIR.

Indicatori Sume
1 Raportul dintre venituri si cheltuieli 10% 1.148
2 Raportul dintre venituri si cheltuieli 15% 1.037
3 Raportul dintre venituri si cheltuieli 20% 0.98
4 Venit net actualizat VNA 10% 4.287.126
5 Venit net actualizat VNA 15% 1.026.467
6 Venit net actualizat VNA 20% -387.365
7 Rata interna de rentabilitate economica RIRE 0.183

Rezultate obtinute la S.C. Sancos S.R.L. in urma analizei financiare.

6.2. ANALIZA ECONOMICA

Analiza economica pune in evidenta eficienta si utilizarea proiectului pentru societate in


ansamblu si releva contributia sa la dezvoltarea economico-sociala. Realizarea unei astfel de
analize este importanta in cazul investitiilor realizate in sectorul public sau in sectoare strategice
ale economiei nationale.

Criteriul sintetic de apreciere este rentabilitatea nationala a proiectului calculate pe baza


valorii nete actuale si a ratei de rentabilitate interna. In acest sens pe langa efectele cantitative pe
care le genereaza proiectul se iau in vedere si aspectele economico-sociale : acoperirea unor nevi
pentru sectoarele deficitare ale economiei, absorbtia de forta de munca aflata in somaj etc.

In calculul veniturilor si cheltuielilor anuale in cazul analizei economice sunt incluse si


cele secundare ce nu au legatura directa cu proiectul de investitii, dar sunt generate de acesta.

In evaluarea economica nu se includ in cheltuieli dobanzile platite pentru credite primite,


impozite pe venitm taxe vamale, intrucat la nivelul economiei nationale acestea apar ca plati de

28
transfer de la o unitate economica spre alte unitati financiarem bancare, sau la bugetul statului,
exceptie facand cazul creditelor externe la care dobanzile expatriate se iau in calcul.

Analiza economica este neutra atat fata de distributia venitului cat si de provenienta
capitalului. Desi analiza determina volumul venitului generat peste cheltuielile efectuate, ea nu
specifica cine primeste in realitate acest venit.

a) Raportul dintre venituri si cheltuieli


b) Fluxul de numerar

Fh = Vh – (Ih + Ch) unde h = 1,2,...,n

c) Venitul net actualizat VNA/VAN

Valoarea venitului net actualizat la un factor de actualizare de 15% si 20% este mai mare
decat 0 ceea ce ne indica ca firma va lucra pe profit iar la un factor de actualizare de 25%
societatea va lucra in pierdere ceea ce reprezinta o situatie nefavorabila pentru orice agent
economic.

Sunt acceptate proiectele sau variantele de proiect caracterizate prin venit net actualizat
>0. In plan economic si financiar un proiect de investitii cu venitul net actualizat pozitiv
semnifica faptul ca acel proiect are capacitatea de a rambursa pe perioada duratei de viata
economica de 15 ani , capitalul investit respectiv ca el are o rentabilitate globala a capitalului
initial cel putin egala cu rata de actualizare folosita in calcule si de a produce cash-flow in exces,
de a asigura obtinerea unei anumite valori nete. Cu cat venitul net actualizat este mai mare cu
atat si rentabilitatea sa este mai mare.

Daca VNta are valoare nula sau negativa proiectul este inacceptabil rentabilitatea sa fiind
inferioara ratei de actualizare (e < a) capitalul respectiv ar putea fi reinvestit cu o rentabilitate
egala cu rata de actualizare si ar aduce avantaje corespunzatoare mai mari.

d) Rata interna de rentabilitate economica RIRE

29
Conditia limita de acceptare a unui proiect de investitii dupa RIR este ca RIR sa fie mai
mare ca 0. sub aceasta limita a RIR costurile de investitii nu se recupereaza. Cu cat valoarea
indicatorului este mai mare cu atat rentabilitatea intreprinderii este mai buna.

RIR-ul este mult mai reprezentativ decat VAN-ul in cazul compararii unor proiecte de
investitii cu durata diferita de viata sau cu momente diferite de initiere sau finalizare.

Cap VI. Riscurile în activitatea agentului economic ca urmare a


schimbului posibil în viitor

Riscul și incertitudinea realizării unei investiții sunt determinate de o serie de cauze


obiective și subiective, printre care se pot enumera:

 eroarea în analiza oportunităților de investiții;


 mijloacele de estimare a datelor referitoare la un proiect;
 evaluarea incorectă a fenomenelor economice implicate în funcționarea
obiectivului (de exemplu, prognoza cererii de produse);
 amploarea proiectului în raport cu activitatea de ansamblu a inițiatorului;
 modificările imprevizibile ale mediului economic, în general, și ale sectorului în
care se realizează investiția în special, etc.

1. Metode subiective de analiză a riscului individual

 aprecierea subiectivă globală pe baza comparării indicatorilor de eficiență (în special


venitul net actualizat) pentru mai multe proiecte concurente.

30
 metoda venit net actualizat (VNA) sau termen de recuperare actualizat (TRA). Presupune
stabilirea unui prag al termenului de recuperare a investiției ca limită maximă și alegerea
proiectului care are VNA > 0 și TRA < decât pragul stabilit.
 luarea în calcul a estimărilor pesimiste (metoda echivalentului cert). Se calculează
indicatorii de eficiență ai investiției prin estimarea tuturor parametrilor de calcul
(venituri, cheltuieli) în varianta pesimistă și se alege proiectul cu VNA maxim.
 metoda ratei de randament prag – se optează pentru proiectele care prezintă o rată de
rentabilitate mai mare decât rata de actualizare considerată rata minimă admisă.

2. Metode obiective de analiză a riscului individual

 Analiza probabilistică a riscului

Cu cât distribuția de probabilitate este mai îngustă, cu atât este mai probabil ca valoarea reală
(a fluxului de numerar, a rentabilității, etc.) să fie mai aproape de valoarea așteptată și cu atât mai
mic este riscul proiectului.

 Metoda dispersiei, a abaterii standard și a coeficientului de variație


 Analiza de senzitivitate (sensibilitate)

Este o procedură iterativă, pe parcursul căreia se evaluează diferitele modificări posibile ale
factorilor exogeni și impactul lor asupra indicatorilor de eficiență economică și financiară. Se
realizează ușor prin utilizarea de foi de calcul Excel și cu produse informatice specifice.

Etape:

 identificarea tuturor variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor (indicatorilor de


rentabilitate/eficiență) și intrărilor din cadrul analizelor economice și financiare.
 identificarea posibilelor variabile dependente din punct de vedere determinist, care pot
duce la creșterea distorsiunii rezultatelor și la înregistrări duble.

31
 recalcularea indicatorilor de eficiență (RIR, VNA, etc.) prin aplicarea unor variații asupra
variabilelor considerate critice. Acestea pot varia pe rând sau în scenarii de 2 sau mai
multe variabile în același timp.
 înregistrarea valorilor indicatorilor de eficiență obținute la fiecare rulare a analizei de
senzitivitate într-un tabel.
 calculul variației valorii indicatorilor în cazul considerat față de cazul de bază.

 Analiza scenariilor

Metoda scenariilor se aseamănă foarte mult ca mod de lucru cu analiza de senzitivitate, dar se
utilizează pentru proiecte ce vizează orizonturi de timp mai lungi, de la decade la sute de ani.
Aplicarea metodei presupune construirea unui set de circumstanțe nefavorabile (în care toți
factorii de influență ar avea evoluții negative) denumit scenariu pesimist (de exemplu: număr
mic de unități vândute, intrarea unui nou competitor reflectată în scăderea procentului de vânzări,
costuri mai mari de exploatare a noii investiții în extindere etc.) și un set de circumstanțe
favorabile sau un scenariu optimist. La acestea se adaugă o variantă de mijloc, considerată
scenariul cel mai probabil.

Se calculează indicatorii pentru situația favorabilă și cea nefavorabilă și se compară cu


indicatorii pentru situația de bază. Diferențele mari între scenariul pesimist și varianta de bază
reflectă un nivel ridicat al riscului asociat afacerii sau proiectului.

Dacă în cazul instrumentelor cantitative de estimare a riscului una dintre probleme era
disponibilitatea datelor, în cazul de față această limită poate fi eliminată utilizând, alături de alte
surse de date și de informare, tehnica „Delphi” pentru obținerea datelor de intrare necesare
elaborării scenariilor.

 Tehnica simulării

Cele mai multe dintre variabilele determinante ale rentabilității unui proiect pot varia simultan,
ceea ce nu se poate realiza prin analiza de senzitivitate. În aceste condiții, se poate apela la
tehnica de simulare Monte Carlo prin care se pot genera toate combinațiile valide dintre valorile
variabilelor determinante și prin evaluarea rentabilității proiectului pentru fiecare combinație se

32
poate obține distribuția de probabilitate a rentabilității proiectului. În acest mod, decidentul va
dispune de informații complete pentru aprecierea riscului asociat proiectului analizat.

 Rata de actualizare ajustată la risc

Presupune utilizarea în actualizarea fluxului de numerar a unui proiect de investiții riscant (i)
în anul (t) a unei rate de actualizare corespunzătoare (rit) care să reflecte riscul proiectului.
Aceasta se poate determina astfel:

- pe baza costului de oportunitate;

- rata fără risc plus o primă de risc;

- pe baza costului mediu ponderat al capitalului (WACC).

Riscul suportat de întreprindere poate fi:

 economic atunci când este legat de realizarea volumului activităților specifice, de


realizarea profitului sperat sau de realizarea unor fluxuri de lichidități viitoare;
 financiar atunci când este asumat de întreprindere prin adoptarea datoriei ca
mijloc de finanțare;
 global atunci când se consideră suma riscului financiar și a riscului economic.

Riscul financiar este un risc suplimentar care depinde de modul de finanțare a


întreprindeii. Nu există risc financiar pentru o firmă finanțată exclusiv din capitalul propriu,
acesta apare în cazul apelării la credite bancare și împrumuturi obligatare.

Incertitudinea se referă la îndoiala pe care o creează apariția unui eveniment viitor.


Incertitudinea poate fi descrisă ca suma tuturor pericolelor potențiale din jurul nostru, percepute
sau nu. Fiecare întreprindere poate ignora unele din aceste pericole potențiale, poate întreprinde
acțiuni preventive împotriva altora prin protecție fizică sau financiară.

33
Nivelurile incertitudinii percepute se reduc atunci când riscurile devin „acceptabile” în
societate. De asemenea, percepția riscului este legată de existența unei soluții tehnice adecvate și
de senzația de emoție care o acompaniază.

Tipuri:

- incertitudinea mediului productiv

- incertitudinea instituțională

- incertitudinea tehnologică

Riscul ca efect se caracterizează prin aceea că pagubele produse pot fi strict localizate ca
moment și spațiu, se pot cuantifica și recupera prin sistemul de asigurări, iar incertitudinea ca
efect se caracterizează prin faptul că nu poate fi măsurată și nici recuperată.

34
Capitolul VII

Concluzii, bibliografie şi anexe

În cazul investiţiilor de modernizare riscurile sunt în general limitate. De exemplu în cazul de faţă
utilizarea unui utilaj mai performant, nu poate decât să îmbunătăţească productivitatea. Dar, este posibil
şi în acelaşi timp probabil, ca cererea să descrească, deci nivelul stocurilor să fie prea ridicat, ceea ce
reprezintă un risc pentru firmă.

După studierea si cercetarea amănunţita a acestui domeniu observam ca, investiţia in modernizare
este nu numai necesara ci şi obligatorie. Daca nu se investea in modernizare in aceasta perioada, era
obligatoriu ca in viitor, atunci când ceilalţi producători lucrau in domeniul scăderii costului de
producţie, sa se investească in aceasta direcţie.

Prin investiţia făcuta se înregistrează o creştere a ratei profitului de 18% iar costul de producţie a
rămas constant 1600 mii RON, datorita reducerii forţei de munca manuala, costul acesteia plasându-se
astfel în utilizarea noilor tehnologii, motiv pentru care investiţia prezentata devine sigur eficienta
pentru unitatea în cauză.

35
Bibliografie
 Burja C. - Eficienţa economică a investiţiilor, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2005.

 Stancu I. - Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 2002.


 Stoian M., Ene N. C. - Practica gestiunii investiţiilor, Editura ASE, Bucureşti,
2003

36