Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNE DE PROCES COD: IP -ELT04.

02
S.C. ELECTRA S.R.L.
REALIZARE CARTELE DE ACCES Revizia: 0
SMCM
de instalatorii ELECTRA Pag.I13
Elaborat: Avizat: RMC A Aprobgt: Director Data intrdrii in vigoare:
ing. Daniela nron"ufi
,(r'Wi
"
ins. Daniela fh.oNEn
fifr
inE fiiarian. BERDAN
i Jllt76{ht Exemplar:
1 r "03.2010

1. Scop gr DounNru DE APLICARE


Prezenta procedur[ stabilegte etapele tehnologice qi de asigurare acahtdlii care sunt necesare qi
trebuie respectate in desfrqurarea procesului de realtzare a cartelei de acces.
Se aplicd de instalatorii agreafi de ELECTRA pentru areahza carlele de acces.
Personalul executant trebuie sd aibd cunogtinle de operare PC.

2.DnnrNrlrr
Carlela de acces ELECTRA este o "cheie electronicd" utthzatd pentru comanda deschiderii uqii la
o cladire dotatd cu un dispozitiv electronic de acces sau interfon de acces ELECTRA, programat sd
recunoascd codul cartelei.
Cartelele ELECTRA pot avea cod de bare cu 12 sau 14 biti.

Fig.l Carteld cu cod de bare, cu 14 bi{i:

Band[ pentru sesizare a introducerii cartelei in cititor


Bit de cod 1 (simbol grafic) sigld cod cartell corp carteld
Bit de co.d 0

@o
Codul cartelei

00

Fig.2 Corp carteli Fig.3 Folie film carteli


(dimensiuni) (dimensiuni)

t+{) 1
1'-
5l- t' I

Ciros. 0, I

tsUN,HilI,DIF{-IZAR
@ELECTRASR.LIASI Acest document intrd sub incidenta reslementiirilor privind secretul de seniciu.
INSTRUCTIUNE DE PROCES COD: IP -ELT04.02
S.C. ELECTRA S.R.L.
SMCM REALIZARE CARTELE DE ACCES Revizia: 0
de instalatorii ELECTRA Pag.2l3

3. EcutplnrENTE $I MATERIALE urILrzATE


- ProgramulELECTRACartela.exe
- Imprimanta HP Laser Jet 425014350
- Folie laser HP Transparencies (form at A4)
- Dispozitiv de capsat carduri optice tip DCC.KIM;
- Capse 4,9x8x10;
- gaiba 5/6;
- Corp carteld qi lameld carteli ELECTRA;

4.Mot DE LUCRU
4.1 Programul,Cartela.exe"
Pentru instalarea programului este necesar sistem de operare Windows (98, VISTA sau Xp)
Imprimanta pe care se listeazi cartelele trebuie si fie impricitd.
Programul de generat coduri ,,Cartela.exe" are o fereastrd principald care se deschide in
momentul lansirii programului. Fereastra are in st6nga o pagind pentru desen in format 44 gi in dreapta
cinci butoane fiecare cu funcfia proprie.
Butonul o'Deseneazil" are ca efect afiqarea panoului de comandd care va folosi la desenarea
cartelelor.
Butonul "$terge" foloseqte la cur5larea paginii de desen. Acesta se utllizeaza cdnd se doreqte
inceperea unei pagini noi.
Butonul "Printeazd" are ca efect preluarea desenului din pagind qi trimiterea la imprimanta.
Butonul 'oAjutor" afiqeazd, instrucliuni de utilizare a programului.
Butonul "Ieqire" are ca efect iegirea din programul de generat coduri.
til-EC'I-RA l:\1(] I
4.2 Pregdtirea filmului pentru carteli
Ui\i i /i'. $tr.$'UX,Li{,E
inainte de inceperea lucrului se identific d, dacd. cartelaeste pe 12 sau 14 bili.
O identificare uqoari a cartelelor pe 14 bifi qi diferen{ierea lor de cele cu 12 bifi se face dupi
codul numeric al cartelei: cartelele pe 14 bi{i au codul din 5 cifre (de exemplu: 00007, 00018,
00163, 097 41,12383).
Intr-o pagina format 44 incap maxim 70 de cartele.
Pentru generarea filmului qi pentru imprimare se utihzeazd Programul ELECTRA " Cartela. exe " ,
butonul 6'Deseneazitt.
in fereastra care se deschide, se alege tipul cartel ei (1 2 bili sau I 4 bili) qi apoi se tasteazd codul
numeric al cartelei gi num[rul de bucali necesare pentru codul respectiv.
Se apasf, butonul "Deseneazi".
Programul va desena in foaia A'4 numdrul de cartele cerut gi apoi va afiqa numdrul de locuri
disponibile pe loaie.
Se reia ciclul de desenare pdnd la umplerea paginii, sau dupa necesitdli,dar nu mai mult de 70 buc.
Dupd desenare, se listeaz[ pagina, apdsdnd butonul orPrinteazilrr.
ObservaJii: in imprimantd avem pregdtite folii laser HP Transparencies format 44.
Pentru calitatea imprimdrii, se recomandd folosirea acestui tip de folie qi a imprimantei HP
Laser Jet 425014350.

Filmul se verificl vizual urmdrind


ca segmentele obturate ale bililor sa aibd o culoare neagrd
consistenti opac6, ftrd, zone transparente (lipsd toner) pe suprafelele care trebuie sd fie opace. Acolo
qi
unde avem pete transparente sau segmente cu opacitate redusd se corecteazd cu un marker negru.
Dupa verificare se decupeazd frecare film ?n parte din formatul 44, respectAnd cotele dtn cap.2-fig.3.
TNSTRUCTIUNE DE PROCES COD: IP -ELT04.02
S.C. ELECTRA S.R.L.
REALIZARE CARTELE DE ACCES Revizia: 0
SMCM
de instalatorii ELECTRA Pag. 3t-)

4.3 Asamblarea cartelei de acces

Se ageazi filmul in corpul cartelei, in locaqul special, cu banda de sesizare spre exterior. nu spre
gaura pentru breloc.
Se fixeazd lamela in corp, astfel incAt sd intre bine in ghidajele din corp qi filmul sd rdmdni in locagul
sdu.
Se monteazd capsa 4,9x8x 1 0 prin gaura din corpul cartelei qi se aqeazd Sarba 516 peste ansamblul
capsd-carteld, pe partea cu lamela.
Se capseaza utilizAnd dispozitivul din dotare.

4.4 Verificarea finali a cartelei de acces


DupS execulia capsdrii propriu-zise, se verifica bucatd cu bucatd calitatea caps[rii.
Pentru a fi acceptatd o carteli de acces trebuie si indeplineasci urm[toarele condi{ii:
a) Cartela asamblatd si nu prezinte fisuri;
b) Ansamblul capsd-gaibd format s[ nu se roteascd fala de cartela asamblatd;
c) In zona capsei sd nu existe muchii tdioase sau bavuri;
d) Pozilra filmului si fie corecta (filmul sd fie pozilionat in locaqul prevdzut in corpul
cartelei).

Cartelele neconforme se depoziteazd izolat.


Cartelele care nu au indeplinit criteriile de acceptare, se taie cu sficul pentru recuperarea filmului.
Folosind filmele recuperate se refac cartelele pentru codul respectiv.

5. Rrculr DE PRoTECTTA MEDTULUT


in timpul procesului de realizarc carteld apar urmdtoarele tipuri de degeuri:

Tin deseu Mod de tratare


Corp cartela qi lamela din Se depoziteazdin containerul degeu plastice qi se preda unei
material plastic rebut firme autorizate pentru colectare deseuri din plastic.
Deqeuri folie Laser Se depoziteazd,in containerul degeu plastice qi se predi unei
hrme autorizate pentru colectare deseuri din plastic.
Capsa, saiba deseu Se depoziteaz6,in containerul deqeu feroase qi se predd unei
firme autorizate pentru colectare deseuri feroase.
Plastic cu capsa metalica Se predd unei firme autonzate si preia degeuri din plastic
(plastic cu continut de metale).
Toner uzat Se preda unei firme aulorizate sa preia acest deseu ( in general
furnizorul tonerului)

liLilCTRA SMQ 1

H.l il ;''; it"{'. $XF{i f,,,LKhl