Sunteți pe pagina 1din 7
2 B ( CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE GREFIER ARHIVAR BAREM PROBA SCRISA . incheierea de respingere ca inadmisibil a cererii de interventie poate fi atacati: a) in termen de 5 zile, care curge de la comunicare; b) in termen de 5 zile, care curge de la pronunfare pentru partea prezenti si de la comunicare pentru partea lipsi; ©) numai cu recurs. R: b) art. 64 alin 4 Cod proceduré civild . Reprezentantul unei parfi poate formula in baza unui mandat special: a) orice fel de acte procesuale de dispozitie; b) cerere de renunjare la judecata sau cerere de renuntare la un drept, numai cu acordul celeilalte parti; c) cerere de renunfare la judecata, cerere de renuntare la drept si tranzactie, cu incuviintarea prealabild a instanfei R: a) art. 81 alin 1 Cod procedura civilaé . Admiterea exceptiei lipsei dovezii calitifii de reprezentant conduce la: a) acordarea unui termen de judecata pentru complinirea lipsurilor; b) respingerea actiunii ca inadmisibila; c) anularea cererii. R: ¢) art. 82 alin. 1 Cod procedura civila . La toate instanjele functioneazA a) personal auxiliar de specialitate; b) consilieri juridici; c) manageri publici. R: a) art. 41 din Regulamentul de ordine interioard a instanjelor judecdtoresti, aprobat prin Hotéirérea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii (in continuare ROI) 5. La primirea dosarelor de la alta instanfa, in cazul constatarii unor lipsuli grefierul arhivar informeaza: a) grefierul-sef sau, dupa caz, prim grefierul instanfei; b) judecatorul delegat cu atributii la arhiva instantei; c) institutia emitenta. R: c) art. 63 alin. 1 lit. i) din ROT 6. Personalul auxiliar de specialitate este obligat si respecte secretul cu privire la: a) toate informatiile objinute in timpul exercitarii serviciului; b) toate informafiile rezultate din dosarele care i-au fost predate in lucru; c) informatiile objinute in cursul indeplinirii atributiilor lor, care nu sunt destinate publicitatii. R: ¢) art, 45 alin. 1 ROI 7. Scoaterea dosarelor din incinta instanfelor este permisd: a) in cazul unei solicitari din partea Curfii de Justitie a Uniunii Europene sau a Curtii Europene a Drepturilor Omului; b) judecatorilor, in cazul efectuarii unei comisii rogatorii; ©) expertilor, daca fac dovada ca au fost desemnafi si efectueze o lucrare in cauzi. R: a) art. 93 alin. 1 ROI 8. Accesul la dosarele aflate pe rolul instanfelor este permis : a) consilierilor de probatiune, in orice faza procesuald, daca fac dovada ca au fost investifi de instanta; b) reprezentantilor mass-media, fara nicio limitare, c) partilor, reprezentantilor partilor, avocatilor si altor personae prevazute de leg~ conform dispozitiilor presedintelui instantei. R: c) art. 93 alin 7 ROI 9. in cauzele penale in care procurorul a participat la judecati sia exercitat o cale de atac impotriva hotararii pronunfate, dosarele se transmit la parchet: a) incel mult 5 zile de la redactare, in vederea motivarii cai de atac; b) in 10 zile dupa redactarea hotararii, in vederea analizarii posibilitafii exercitarii caii de atac; c) numai dupa redactarea hotararii. R: c) art. 135 alin. 3 ROI 10. Cererile pentru eliberarea certificatelor se rezolv: a) de catre grefierul arhivar, de reguli in aceeasi b) de catre grefierul-sef sau dupa caz de grefierul-sef sectie; c) de catre persoana desemnata de pregedintele instanfei, in 3 zile de la depunerea cererii R: b) art.160 alin 1 ROI 11. in procesul penal, chemarea unei persoane in fata instantei de judecata se face: a) numai prin citatie scrisa, b) si telefonic, nefiind necesara incheierea in acest sens a unui proces-verbal sau a altui inscris, c) si prin nota telefonica sau telegrafica, incheindu-se in acest sens un proces-verbal. R: ©) art, 257 alin. I din Codul de procedurd penaldi 12. in procesul penal, citatia: a) este individuala si trebuie sa cuprinda denumirea instantei de judecata care a emis-o, sediul sau, data emiterii $i numarul dosarului, b) poate fi si colectiva, in sensul ca prin aceeasi citatie pot fi chemate in fata instantei mai multe persoane, c) nu trebuie si cuprinda si denumirea instantei de judecata care a emis-o. R: a) art. 258 alin. | litera a) din Codul de procedurd penala 13. Citarea pirtilor in procesul penal: a) se poate face numai la adresa unde acestea locuiesc, b) se face la adresa locului lor de mune, in cazul in care adresa unde locuiesc nu este cunoscuta, c) nu se poate face in niciun caz la adresa locului lor de munca. R: 8) art, 259 alin, 1 din Codul de proceduré penal 14, Inculpatul: a) poate fi adus in fata instanfei de judecata cu mandat de aducere, chiar inainte de a fi fost chemat prin citatie, daca aceasta masura se impune in interesul rezolvarii cauzei, b) poate fi adus in fata instantei de judecaté cu mandat de aducere numai daca, fiind anterior citat, nu s-a prezentat, c) nu poate fi adus in fata instantei de judecata cu mandat de aducere, in nicio situatie. R: a) art. 265 alin. 2 din Codul de procedurd penaldi 3 15. in procesul penal, cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedura, istrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probi, onorariile avocatilor, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de desfisurarea procesului penal a) se acoperi exclusiv din sumele avansate de stat, b) se acopera exclusiv din sumele platite de parti, c) se acopera din sumele avansate de stat sau platite de parti. R: ¢) art. 272 alin. 1 din Codul de procedura penalé 16. in procesu! penal, erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural: a) nu pot fi indreptate, b) se indreapta numai de instanta ierarhic superioara celei care a intocmit actul, c) se indreapta de insisi instanta care a intocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu. R: c) art. 278 alin. 1 din Codul de procedurd penalét 17. in procesul penal, persoana sanctionata cu amenda judiciara: a) poate cere doar reducerea amenzii, b) poate cere anularea ori reducerea amenzi c) nu poate contesta aceasta masura. R: b) art. 284 alin. 2 din Codul de procedura penala 18. inregistrarile in registrele si condi a) numai in sistem informatizat, b) de regula, in sistem informatizat, c) numai pe suport hartie. ile existente la fiecare instanta se tin: R: b) art. 83 alin. 1 din ROI 19. Registrele care se tin pentru evidenta activitatii instantelor sunt: a) cele prevazute de lege, cele stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii ori de catre presedintele instantei, precum si cele prevazute in Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, b) cele stabilite de cditre presedintele instantei, c) cele stabilite de c&tre presedintele instanfei si de c&tre colegiul de conducere al acesteia. R: a) art. 84 partea introductiva din ROL A\AN f 20. in registrul general de dosare se trec: qe ¥ a) toate dosarele inregistrate la instant, cu exceptia celor in care legea prevede ca judecata se face de urgent, b) toate dosarele inregistrate la instanfa, in ordine alfabetica, c) toate dosarele inregistrate la instanfa, in ordinea intrarii. Rc) art. 84 punctul 1, din ROT 21. Instanta numeste un curator dintre avocatii baroului: a) cnd admite cererea de ajutor public judiciar, formulata de una dintre parti; b) cand incuviinjeaza citarea unei parti prin publicitate; c) cAnd apreciaza ca partea nu-si poate face apirarile singura. R: b (art. 167 alin.3 C.pr.civ.) 22, Dovada de inmanare a citatiei va cuprinde, sub sanc{iunea nulitafii absolute: a) numele, prenumele si calitatea celui caruia i s-a cut inmanarea, atunci cind citatia a fost inmAnata destinatarului; b) semnatura celui care a primit citatia sau, cand acesta nu poate semna, semnatura agentului procedural; c) denumirea instanjei de la care emana citatia si numérul dosarului; R: ¢ (art.164 alin] lit.e C.pr.civ.) 23. Agenfii procedurali pot comunica actele de procedura si in zilele nelucritoare sau de sirbitori legale: a) atunci cand, datorit’ volumului mare de munca, nu reusesc si predea toate actele de procedura in timpul programului; b) in cazuri urgente, dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei; c) nu este impusi nici o restrictie: R: (b~art.171 Cprciv.) 24, Daca citatia trebuie si fie inmAnat unui avocat a) aceasta poate fi inmAnata si unei persoane din familia acestuia; b) aceasta poate fi inmanata doar acestuia; c) aceasta poate fi inmanata si paznicului sau agentului de paza. R:¢ (art.162 alin. C.pr.civ.) 25. Alegeti rspunsul corect: a) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 30 de zile de la data sivarsirii abaterii; b) Sanctiunea disciplinara ,,avertisment” se aplica verbal; c)Suspendarea din functie a persoanei cercetat’, in perioada cercetirii prealabile, este facultati Rec (art.88 alin.1 din I.nr.567/2004) 26. Conducitorul biroului de informare si relafii publice poate fiz a) un judecator desemnat de presedintele instanjei; b) un judeciitor numit prin concurs sau examen c) doar un absolvent al unei facultafi de jumnalistica sau specialist in comunicare; R: a (art.117 alin.2 Legea nr.304/2004) 27. Pi ul continuitatii inseamna: a) c&, de regula, procesul trebuie s& se desftisoare 1a aceeasi instanfi pana la pronunjarea unei hotirari definitive; b) ca, de reguli, dosarul trebuie si-si pastreze numarul pana la pronunfarea unei hotirari definitive; c) ca, de regula, dosarul trebuie judecat de judecditorul desemnat initial. R: ¢ (art.11 teza a II-a Legea nr.304 din 2004) 28. CAnd citarea se face prin publicitate, procedura: a) se considera indeplinita la data afisarii citatiei la usa instantei; b) se considera indeplinita la data afisarii citafiei la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat; c) se considera indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei. R:¢ (art.167 alin.2C pr.civ.) 29, Dac& partea prezenti in instanfa, personal sau prin reprezentant, nu a primit ci sau a primit-o intr-un termen mai scurt decit cel prevazut de lege, ori exist o alta cauzi de nulitate privind citafia sau procedura de inmanare a acesteia, procesul: a) se amani la cererea parfii interesate. b) continua, chiar daca partea cere amanarea, intrucdt prezenta parti acopera viciul de procedura; c) se amana de caitre instanj& din oficiu, R: a (art.160 alin.1 Cpr.civ.) 6 30. Actele de proceduri si orice inscris folosit in proces: a) trebuie comunicate parti doar prin agentii procedurali ai instanfei sau prin post’; b) pot fi comunicate parti doar la termenul de judecata la care s-a intocmit actul sau s-a depus inscrisul; c) pot fi ridicate de parte si intre termene, sub semnatura. R:c (art.170 alin.2 C.pr.civ.)