Sunteți pe pagina 1din 6
Curtea de Apel Suceava Concurs reerutare grefier arhivar 24 septembrie 2016 BAREM varianta IT 1. Activitatea personalului auxiliar de specialitate gi conex se desfiisoard : a) numai sub conducerea primului grefier al instanjei: b) sub coordonarea si conirolul presedintelui instanfeis ©) numai sub coordonarea conducitorului compartimentului in care funefioneazt, R: b)- art. 46ROLS 2. Pentru personalul auxiliar de specialitate si personalul couex, fisa postului se tntocmeste de : a). presedintele instantei; b) de pritul grefier sau, dupa caz, de grefierul sef; ©) de prosedintele instanjei $i de presedinicle de sectie. Rs b)- art, 43 alin. 3 ROL 3. Rogisteele de evidenti a ciilor de atac declarate impotriva hotiratilor eivile si penale se fin: a) separat pe cai de atae gi materii; +b) separat pentru fiecare soctie gi pe cai de atae; ©) separat pe cai de atac. Rea) - art. 84 pet. 10 alin. 2 RO.LI 4. Pregittirea dosarelor pentru sedinjele de judecata este atributia : a) grefierului de sedina; b) greficrului sef de sectie si grefierului de sedinjas ©). grefierului arhivar si registratorului. R:c)-art, 63 alin. I lit fteza TROLS 5. La constatarea unor lipsuri a primirea dosarelor de la alte instange : a) grefierul arhivar si registratorul informeazé despre aceasti situajie presedintele de seojie sau pregedintele instanfel, dup caz, gi restituie instanfei dosarele neconforme; b) grefierul arhivar si registratocul intoomese un proces-verbal gi informeaza instanfa care a trimis dosarul, in vederea remedierii situatici; ©) grefierul arhivar si registratorul intocmesc de indald wn proces-verbal si informeaza despre situatia constatat& pregedintele de secjie sau presedintele instanjei, dupa caz, precum si, printr-o adresé, institujia emitent’: R:c)- art, 63 alin. 1 Ut. iteza HT ROLI 10. Hh a) b) 3 Registrul de evidenga a cauzelor suspendate se fine : a) de ciitre grefierul delegat cu evidenja cauzelor suspendate; 'b) de clitre compartimentul arhiva; ©) de citre grefierul responsabil de dosare. Rs b)- art. 84 pot. 29 alin. 1 ROLL Citatia si celelalte acte de proceduré vor fi inmanate parti : a) cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecatt; b) cucel putin 5 zile inaintea termenului de judecata sub sancfiunes deciderii; ©) cucel pufin 5 zile inaintea termenului de judecati sub sanctiunea nulitai Rec) -art, 159 teza 1 Cod procedura civilét CAnd necesitatea introducerti in cauzé a altor persoane este constatati de judecitor cu ceazia deliberarit : a) instanfa va repune cauza pe rol, dispunfind eitarea piirtilor. ') instanja va respinge cererea, fird a se promunta pe fond; ©) instanga va proceda la suspendarea judecdirii cauzei, R: a)-art, 78 alin.4 Cod procedurd civil Procedura de citare a parfii prin afigare la instanfi se va face : a) grefier; b) agentul inséreinat cu comunicarea actelor de procedurii; ©) orice alt salariat, R: a} - art. 168 Cod procedurd civile Dupd admiterea tn principiu, intervenientul accesoriu ; a) poate si renunje Ja judecarea cererii de intervenfie daci constati ci judecarea cererii ar fi intarziati de cererea principali; b) nu poate si renumfe In judecarea cererii intrucdt este stréns leyati de cererea pérfii pentru care a intervenit; ©) poate sii renunfe la judecarea corerii de interventie doar cu acordul parqii pentru care a intervenit. Rs ¢)- art, 67 alin. 3 Cod procedurd civila Personalului auxiliar de specialitate nu fi este permis 8 se asocieze ori si adere la organizatii sindicale; SA comenteze sau si jusifice tn presi ori in emisiuni audiovizuale hotdrarile sau solufiile date in dosarele despre care a luat cunostin{a in exercitarea atribujiilor de serviciu. S& participe la greve. R: B) - art, 19 alin, 3 din Codul deontologic al personalului auxiliar de speciatitate al instanjelor judecdtoresti si al parchetelor de pe ldngd acestea . Confidenfialitatea reglementatt de Codul deontologie al personalului auxiliar de specialitate al instanjelor judeciitoresti si al parchetelar de pe lénga acestea prevede: Obligajia de a nu recomanda nominal persoanelor interesate avocati ; Obligatia de a se abfine de la orice tncereare de a obfine date sau informafii pe care mu este indreptijit sf le cunoasedt, hoyn Af i \w ©) Obligatia de a nu acorda asisten{a juridica. R: 6) - art, 10 din Codul deontologic al personalului auxitiar de specialitate al instanfelor judecttoresti si al parchetelor de pe léngéi acestea 13. Personalul auxiliar de specialitate: a) Poate primi anumite cadouri simbolice (ex. flori) pentru a. sale, cu condifia s& mu le ti pretins; b) Nu va fncheia, personal sau prin persoane interpuse, ori, ca mandatar, contracte cx instanfele judecdtoresti sau cu parchetele de pe Ming acestea pentru fumizaroa de servicii, materiale, echipamente. ©) Poate folosi calitajile oficiale pentru a objine anumite privilegiis indeplini indatoririle Rb) - art. 16 din Codul deontologic al personalului auxiliar de spectalitate al instanjelor judecttoresti si al parchetelor de pe ldngét acestea 14, Personalul auxiliar de specislitate are obligatia: a) s& nu dezvaluie sau si foloseascd in alte scopuri decat cele legate de exercitarea profesiei informatiile objinute pe parcursul desftsurarii activitijii profesionale, cu exceptia membrilor familiei pind la gradul IV inclusiv; b)_ si dezvaluie gi si foloseascd informatiile objinute pe parcursul desfigurdrii activitafii profesionale in alte scopuri decdt pentru exereitarea profesiei, allor persoane cu excepfia reprezentanfilor mass-media; 6) sinu dezvaluie sau si foloseascd pentru alte scopuri decét cele legate de exercitarea profesiei informariile obtinute pe parcursul desfiguraii activitatii profesionale, R: 6) art. 9 din Codul deontologic al personatului auxitiar de specialitate al instantelor judecttoresti $i al parchetelor de pe langd acestea 15. Personalul auxiliar de specialitate: a) trebuie si fie respectuos, calm, amabil si ipsit de aroganfa in relajiile cu justifiabili, judecttori, procurori, ii, colegii, precum si cu orice alts persoan’; }) trebuie si %si exprime opinia si si dea Rimurici parfilor pentru remedierea actelor nelegale intoemite de instanfa unde luereaza ©) in gedinfele de judecat’ poate avea o finutd ingrijta si decenta. R: a) - art. 18 din Codul deontologie al personatutui auxiliar de specialitate al instanjelor judecdtoresti si al parchetelor de pe langa acestea 16, Parfile din procesul penal sunt : a) inculpatul, persoana vatimata gi partea responsabild civilmente; b) inculpatul, persoana vatimati, avocatul, procurorul; c) inculpatul, partea civila si partea responsabill ci R: c)=art. 32 alin. 2 Cod procedurd penalé 17. Citatia nu poate fi inmanata: a) unui minor sub 16 ani; ) unui minor sub 14 ani sau unei persoane lipsite de discemamént; c) unei rude care locuiegte cu persoana citati. R:b) art, 261 alin. 1 din Codul de procedura penal 18. Cu excepfia situafici in care prezenfa inculpatului este obligatorie, neregularitatea privind procedura de citare a unei parti poate fi invocata de edtre procuror, de extre celelalte parti ori din oficiu: a) oricdnd, pe parcursul cercetitii judecdtorestis ) numai [a termenul la care ea s-a produs; ¢) la termenul urmator la care, partea fagi de care procedura de citare nu a fost legal indeplinit4, este prezentd sau legal citatd. R: b) art, 263 alin. 2 din Codul de procedura penal 19, Suspectul sau inculpatul are obligafia de a comunica: a) in termen de 5 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuieste; b) oricénd organutui judiciar schimbarea adresei unde locuieste. ©) in termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde Jocuieste, R: ¢) art. 259 alin, 2 din Codul de proceduré penala 20. Cheltuielile privind avoca judiciare, potrivit legit : a) sunt suportate de cétre persoana céreia recursul in casafie, contestafia sau cererea; b) rman in sarcina statuluis ©) sunt suportate de catre ineulpat. Rb) art, 275 alin. 6 din Codul de procedurd penalis lin oficiu si interpretii desemnaji de ciitre organele -a respins oti care si-a retras apelul, 21, Justitia se realizeaz, printve altele, prin urmitoarele instanfe judecttoresti: a) Parchete de pe King judecitorii; b) Secfii rurale de politic; ¢) Tribunal specializate, Rs ~¢—Legea nr.304/2004 ant.2 alin.2 22, Cererile si actele procedurale se intoomese: a) Numai in limba romana; b) Numai in limba materna, atunei cand una dintre pif s ©) Atat in limba roméng, cét § instangei. icitd aceasta; limba matern’, dup’ cum stabileste pregedintele Rs —a—Legea nr.304/2004 art.14 alin 23. Sedinjele de judecati: a) Sunt publice in afaré de cazurile prevazute de lege; ) Se desftigoard obligatoriu fir participarea grefieruluis ©) Sunt conduse de un grefier arhivar sef. Rs —a-— Legea nr. 304/2004 art 12 24, Personalul de specialitate auxiliar din cadrul instangelor judecttoresti: a) Este format din procurori stagiaris b) Este repartizat in cadru! compartimentelor auxiliare de specialitate de citre presedintele instanfei; ©) Efectueaza cercetarea penala, R:—b~ Legea nv,304/2004 art, 118 alin.2 ny bf" Of 25. Toate instanjele judecitoresti au in structuré cel pufin unul din urmatoarele compartimente auxiliare de specialitate: a) Cabinetul medical; b) Cantina; ©) Registratura. Rs —¢— Legea nr, 304/2004 art.116 alint 26, Personalul auxiliar de specialitate este obligat: a) Sd respecte programul de lucru; b) Sa practice sporturi extreme; ©) Si desfiigoare activitii didactice; Rs ~a~ Legea nr,567/2004 art.79 27. Grefierilor le este interzis; a) S& se afle in locuri publice neinsotifi b) Sx aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic; c) SA conduca autoturisme. R:—b—Legea nr.567/2004 art.77 alin.2 28. Constituie abatere disciplinart: a) intarzierea justificata in efectuarea lucr&tilor; b) Prezentarea la serviciu cu 30 de minute inainte de inceperea programului instangei; ©) Omisiunea gravi de a-5i indeplini atribusiile ce fi revin potrivit legii. Rs —e~ Legea nr.567/2004 ari.84 29. Una din sancjiunile disciplinare care se poate aplica personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanjelor judecdtoresti este: a) Mustrarea verbal, ') Atentionarea;, ¢) Revocarea din funcfia de conducere ocupati. Rs —c— Legea nr.567/2004 art.85 alin.1 30. Sanotiunea disciplinard a avertismentului se aplicd: a) De grefierul gef de seotie: b) De conducatorul instanfei in cadrul ctreia fgi desfaigoari activitatea cel sanc{ionat, ©) De presedintele curfii de apel in a c&rui circumscriptie teritorialat igi desfagoara activitatea cel sancfionat. R:~b~ Legea w.567/2004 art.86 alin.t hy -£* & (ln