Sunteți pe pagina 1din 30

CUPRINS:

INTRODUCERE.........................

I. Generalități aferente contabilității numerarului în contul curent....................

II. Contabilitatea încasării numerarului în contul curent.............

III. Contabilitatea plăților efectuate din contul curent................................

IV. Modul de întocmire și prezentare a situației privind fluxul de numerar...........

ÎNCHEIERE.................................

BIBLIOGRAFIE......................

ANEXE......................

2
INTRODUCERE
Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice,
elaborarea metologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii, în
conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională.
Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă numerarului în
conturile curente. Contabilitatea instituției publice constituie unul dintre cele mai importante şi
dificile sectoare ale sistemului naţional.
Scopul acestei lucrări constă din analiza comparativă atît a teoriei, cît şi a practicii
contabilităţii precum şi reflectarea acestora în situaţii financiare.
În prezenta lucrare sînt analizate şi aprofundate noţiunile generale şi ordinare. Sînt
examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de numerar cu specificarea modului
de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De
asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii şi formulate
recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor
primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în situaţii financiare a
informaţiilor ce ține de contabilizarea numerarului în conturile curente trezoreriale.
Tema data este scrisă în baza datelor Primăria Satului Sănătăuca, compararea activităţii
acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei în vigoare; constatarea
factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor în sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea
unor propuneri spre înlaturarea lor.
Conform certificatului de atribuire a codului fiscal SF 00000188 (Anexa 1) Primăria
Satului Sănătăuca este înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat cu IDNO
1007601003426 pe adresa Satul Sănătăuca, r-nul Florești, Republica Moldova.
În conformitate cu Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat cu Nr. 22755 din
10.02.2015 (Anexa 2), Primăria Satului Sănătăuca este luată la evidența de stat la 09.08.2007,
data constituirii fiind 27.12.2001, constituită fără cauză și finanțată din bugetul local cu primarul
Tudor Chibidoc, iar organul emitent este Parlamentul Republicii Moldova.
I. Generalități aferente contabilității numerarului în contul curent
Evidenţa contabilă la Primăria Satului Sănătăuca se aplică în conformitate legislaţia în
viagoare anului 2016 de gestiune:
 Legea Contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2007;
 Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847 din 24.05.1996;
 Legea nr.96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

3
 Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar”;
 Codul Muncii nr.154-XV din 28.03.2003;
 Legea nr.436-XVI privind administraţia publică locală din 28.12.2006.
Contabilitatea se ţine conform principiilor de bază stipulate în Legea contabilităţii.
Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea evidenţei contabile îi revine primarului şi
contabilului-şef. Contabilul-şef a Primăria Satului Sănătăuca asigură:
1. Organizarea şi ţinerea contabilităţii în mod continuu din momentul înregistrării pînă la
lichidarea instituţiei;
2. Elaborarea, coordonarea, aprobarea şi respectarea Politicii de contabilitate a primăriei;
3. Elaborarea şi aprobarea regulilor circulaţiei şi tehnologiei de prelucrare a informaţiei
contabile;
4. Organizarea sistemului de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
5. Respectarea actelor legislative şi normative prevăzute la punctul 1-4;
6. Întocmirea şi prezentarea în termen a rapoartelor financiare.
Evidenţa contabilăla Primăria Satului Sănătăuca este ţinută şi organizată de contabilitatea
centralizată. Primăria Satului Sănătăuca ţine evidenţa contabilă în conturile analitice şi sistetice
utilizînd Planul de conturi contabile aprobat prin Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în
instituţiile publice, aprobată prin ordinul nr. 93 din 19.07.2010.Atribuiţiile contabilităţii
centralizate sînt următoarele:
a) organizarea corectă a evidenţei contabile;
b) efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor
primare şi legalităţii operaţiilor efectuate;
c) controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei, în limitele
alocaţiilor aprobate, precum şi asupra integrității mijloacelor băneşti şi valorilor
materiale;
d) calcularea şi plata în termenul stabilit a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi angajaţilor;
e) efectuarea în termen a decontărilor cu persoanele juridice şi cu persoanele fizice;
f) participarea la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontările, valorilor materiale
şi formularelor cu regim special, determinarea corectă şi la timp a rezultatelor
inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;
g) întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a rapoartelor financiare;
h) păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, a altor documente, precum şi
predarea lor la arhivă în ordinea stabilită.

4
Contabilul-şef de comun cu primarul comunei semnează acte, care servesc drept temei
pentru primirea şi predarea valorilor, mărfurilor, materialelor şi mijloacelor băneşti, precum şi
achitarea datoriilor. Contabilului-şef i se interzice să primească spre executare documente
privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi normative, informînd despre aceasta
în scris primarul.
Primăria Satului Sănătăuca este o instituţie publică cu activitate permanentă, care asigură
executarea deciziilor Consiliului sătesc Sănătăuca şi soluţionează problemele curente ale
cetăţenilor satului. În activitatea sa Primăria se conduce de Constituţia Republicii Moldova,
Legea privind administraţia publică locală, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova şi legile Parlamentului Republicii Moldova.
Activitatea Primăria Satului Sănătăuca se bazează pe examinarea constructivă şi
soluţionarea colegială a problemelor, luîndu-se în consideraţie opinia publică; pe
responsabilitatea personală a funcţionarilor Primăriei pentru elaborarea, adoptarea şi realizarea
deciziilor Consiliului sătesc, dispoziţiilor primarului.
Primarul, viceprimarul şi secretarul Consiliului, împreună cu personalul Primăriei,
asigură conducerea operativă a problemelor oraşului, gestionează şi răspund de treburile publice,
în interesul cetăţenilor satului.
Structura organozatorică a Primăria Satului Sănătăuca, precum şi numărul de personal,
sînt cele prevăzute în organigrama aprobată prin decizia Consiliului sătesc. Primăria Satului
Sănătăuca dispune de un sediu, de patrimoniu propiu şi de mijloace materiale şi financiare
necesare funcţionării în condiţii de eficienţă.
Finanţarea Primăria Satului Sănătăuca se asigură din bugetul local, din impozitele şi
taxele locale instituite potrivit legii şi alte venituri proprii.
Patrimoniul propriu al Primăria Satului Sănătăuca este format din bunuri mobile şi
imobile, evidenţiate distinct în evidenţa contabilă şi în evidenţele de carte funciară.
Bunurile care sînt în domeniul public al oraşului: străzile, aleele, parcările, parcurile ,
pădurile şi fondul forestier, podurile, cimitirele oraşului şi drumurile. Totodată, din domeniul
public al oraşului fac parte: imobilele ce aparţin primăriei, sediile acesteia, baza de producţie,
fondul locativ, şcolile şi liceele, grădiniţele de copii.
Primăria Satului Sănătăuca ca structură funcțională are următoarele atribuții:
 întocmeşte proiectele de decizii ale Consiliului sătesc şi proiectele de dispoziţii ale
primarului;
 aduce la cunoştinţă publică deciziile Consiliului sătesc şi dispoziţiile normative ale
primarului;

5
 colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi
socială a satului;
 prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestor
servicii, precum şi a întreprinderilor orăşeneşti create de Consiliului sătesc;
 supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul Primăria Satului
Sănătăuca, cît şi în teritoriu;
 contribuie la elaborarea proiectului de buget pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de
modificare a bugetului, care urmează a fi prezentate de primar spre examinare Consiliului
sătesc;
 asigură executarea bugetului sătesc în conformitate cu deciziile Consiliului sătesc şi
respectarea prevederilor legale;
 întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului;
 asistă secretarul Consiliului sătesc în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
Numirea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului
Primăriei, drepturile şi obligaţiile se exercită în baza Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legii serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995; Codul Muncii
al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.
Finanţarea instituţiilor şi activităţii lor din contul mijloacelor bugetare se efectuează în
strictă conformitate cu destinaţia prevăzută şi aprobată în devizele de cheltuieli anuale cu
distribuţie trimestrială, ţinîndu-se cont de schimbările introduse, în modul stabilit, şi pe măsura
îndeplinirii planului de activităţi, dacă nu este prevăzut alt mod de finanţare.
În scopul întâlnirii rolului finanţelor publice si al asigurării unei discipline bugetare
ferme, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare si subordonare, inclusiv activităţile
de pe langa unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile
de incasari si plaţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza cărora isi au sediul si
unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilităţi, in condiţii de siguranţa si fara
comisioane. Este intezis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile
comerciale.
Contabilitatea instituţiilor publice finanţate din credite bugetare, fonduri speciale si
venituri extrabugetare asigura înregistrarea plaţilor de casa si a cheltuielilor efective, pe
subdiviziunile clasificatieî bugetare, potrivit bugetului aprobat.
În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei
statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat in condiţiile legii.

6
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si
bugetele fondurilor speciale pot fi folosite la cererea ordonatorilor de credite, numai dupa
deschiderea de credite si repartizarea creditelor bugetare. Operaţiunile specifice angajării,
lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatoarilor de credite si se
efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice.
Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita
prevederilor si destinaţiilor aprobate prin buget, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
instituţiilor publice respective si cu respectarea dispoziţiilor legale.
Pentru ținerea evidenței contabile în instituțiile bugetare a finanțării este destinat contul
Contul 09 “Conturi curente în bugetul de stat”. Primăria Satului Sănătăuca ţine evidenţa
mişcării mijloacelor băneşti pe conturile curente în bancă şi în casă, acreditivelor şi a altor
documente băneşti. În acest cont se ţine evidenţa mişcării mijloacelor băneşti în instituţiile
finanţate din bugetul de stat.
Prin legea bugetului de stat pentru anul gestionar se aprobă prevederile pentru cheltuielile
fiecărui exerciţiu bugetar, pe acţiuni: social-culturale, apărare naţională, administraţie publică,
autoritate publică, acţiuni economice, precum şi alte acţiuni. Prevederile aprobate pentru
cheltuielile unui exerciţiu bugetar nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui exerciţiu
şi nici cheltuielile bugetare aprobate unui ordonator principal de credite pentru finanţarea
cheltuielilor altui ordonator. De asemenea, cheltuielile aprobate la un capitol nu pot fi utilizate
pentru finanţarea cheltuielilor altui capitol.
Finanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat se efectuează pe baza creditelor
bugetare deschise de Ministerul Finanţelor, la cererea ordonatorilor principali de credite.
Creditele bugetare deschise pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare reprezintă limita maximă pînă
la care ordonatorii de credite pot angaja şi efectua plăţi. În vederea deschiderii creditelor
bugetare, ordonatorii principali de credite procedează potrivit normelor elaborate în acest scop,
astfel:
a) Întocmesc ordinele de cheltuieli de deschidere a creditelor bugetare (formularele nr.12,
13, 15) pentru fiecare capitol de cheltuieli. Ordinul de cheltuieli se prezintă Secţiei finanţarea
cheltuielilor a Departamentului Trezorerie al Ministerului Finanţelor;
b) Secţia finanţarea cheltuielilor, după analiză şi verificare, aprobă deschiderea creditelor
bugetare.
Totalul cheltuielilor de la începutul anului se face fără sumele încasate pentru restabilirea
cheltuielilor de casă.

7
Grupa de conturi 434 „Casa” este destinată generalizării informaţiei privind existenţa şi
mişcarea mijloacelor băneşti în valută naţională şi valută străină în casieriile instituţiilor publice.
La perfectarea şi evidenţa operaţiilor de casă instituţiile şi contabilităţile centralizate se
conduc de “Regulile de efectuare a operaţiilor de casă în economia naţională a Republicii
Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25 noiembrie
1992. Cecurile pentru primirea banilor din instituţia bancară, de regulă, se eliberează pe numele
casierului sau persoanei care îl înlocuieşte.
În instituţiile cu multe subdiviziuni sau deservite de o contabilitate centralizată plata
salariilor şi indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă, burselor, pensiilor
etc., se poate efectua, conform ordinului în scris al conducătorului instituţiei, de către alte
persoane în afară de casieri, cu care se încheie contracte în scris privind răspunderea materială
deplină. La eliberarea din casă a banilor în numerar persoanelor de încredere, evidenţa acestor
eliberări se ţine de către casier în registrul evidenţei banilor eliberaţi distribuitorilor pentru plata
salariilor f.nr.320.
Pentru păstrarea numerarului în conturile curente, efectuarea plăţilor şi încasărilor
întreprinderea dată a deschis cont bancar la Trezoreria de Stat. Pentru evidenţa existenţei şi
mişcării numerarului în valuta naţională înregistrată în contul de decontare ale primăriei la banca
este destinat contul de activ; în debit se înregistrează încasarea mijloacelor băneşti în valuta
naţională, în credit se înregistrează utilizarea mijloacelor băneşti. Soldul este debitor şi reprezintă
suma mijloacelor băneşti în contul de decontare la finele perioadei de gestiune.
Modul de deschidere, administrare şi închidere a conturilor bancare este reglementat de
Regulamentul privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al B.N.M. nr.415 din 30.12.1999.
Tranzacţiile aferente încasărilor şi plăţilor în conturile curente se efectuează conform
următoarelor documente:
 ordin de plata - reprezentând un ordin de a transfera o anumită sumă de bani;
 borderou însoţitor utilizat la depunerile de numerar prin intermediul genţilor sigilate.
După reflectarea în contabilitate a operaţiunilor la contul de decontare, soldul iniţial,
rulajele, şi soldul final pot fi verificate cu sumele din extrasul bancar, cu anexarea la el a
documentelor în a căror bază au fost întocmite înregistrările în extrasul de cont.
Extrasul bancar este eliberat de către banca ce deserveşte entitatea. Aici sînt reflectate
mişcările mijloacelor băneşti la contul de decontare în decursul unei zile, soldul la începutul zilei
şi respectiv soldul la sfîrşitul zilei.

8
II. Contabilitatea încasării numerarului în contul curent
Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură evidenţa
contabilă a executării de casă a mijloacelor bugetului public naţional. Veniturile bugetare sînt
reflectate în evidenţa contabilă în momentul încasării acestora în conturi curente. Cheltuielile
bugetare sunt reflectate în evidenţa contabilă la momentul efectuării plăţilor din conturi curente.
Operaţiunile cu activele nefinanciare, activele financiare şi datoriile sunt reflectate în evidenţa
contabilă la momentul încasării mijloacelor băneşti în conturi sau efectuării plăţilor respective.
Dreptul la prima semnătură în Trezoreria de Stat îi aparţine Ministrului finanţelor şi
persoanelor autorizate de către Ministru. Dreptul la prima semnătură în trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor îi aparţine şefului trezoreriei şi persoanelor autorizate cu acest drept.
Dreptul la a doua semnătură în Trezoreria de Stat îi aparţine persoanelor autorizate cu
acest drept. Dreptul la a doua semnătură în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor îi
aparţine contabilului-şef al trezoreriei şi persoanelor autorizate cu acest drept. Zilnic, după
prelucrarea extraselor bancare (anexa nr.IV-14 şi anexa nr.IV-14v) şi înregistrarea operaţiunilor
interne, se perfectează Extrasul Trezoreriei (anexa nr.IV-15 şi anexa nr. IV-15v). Înscrierile din
Extrasul Trezoreriei se verifică de către executorii responsabili din trezorerie cu înscrierile din
extrasul bancar şi documentele de plată primare, primite de la bancă pe suport de hîrtie şi
electronic.
După verificarea Extrasului Trezoreriei (anexa nr.IV-15 şi anexa nr. IV-15v) se
întocmesc:
 Extrasul Trezoreriei privind executarea bugetului (anexa nr.VII-2);
 Extras din contul trezorerial pentru cheltuieli bugetare (anexa nr.VII-3);
 Extras din contul trezorerial pentru venituri bugetare al beneficiarului (anexa nr.VII-4);
 Extras din conturile trezoreriale pe mijloace proprii (anexa nr.VII -5);
 Nota contabilă (anexa nr.VII-6), în dependenţă de conţinutul operaţiunilor:
1. Notă contabilă nr.1 – pentru contul curent al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
2. Notă contabilă nr.2 – pentru contul valutar al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
3. Notă contabilă nr.3 – pentru contul curent special al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
4. Notă contabilă nr.4 – pentru contul curent valutar special al bugetului de stat şi operaţiuni
interne;
5. Notă contabilă nr.5 – pentru operaţiuni incluse în executarea de casă a bugetului de stat în
baza rapoartelor;

9
6. Notă contabilă nr.6 – pentru contul curent al bugetului de stat pentru depozite pe mijloace
bugetare;
7. Notă contabilă nr.7 – pentru contul curent al bugetului de stat pentru depozite pe mijloace
speciale;
8. Nota contabilă nr.8 – pentru operaţiunile cu mijloacele proiectelor finanţate din surse
externe;
9. Notă contabilă nr.11- pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale;
10. Notă contabilă nr.12 – pentru conturile curente valutare ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale;
11. Notă contabilă nr.13 – pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale pentru depozite pe mijloace bugetare şi speciale;
12. Notă contabilă nr.14 – pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale pentru depozite pe alte mijloace;
13. Notă contabilă nr.15 – pentru conturile curente ale fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală;
14. Notă contabilă nr.16 – pentru conturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat;
15. Notă contabilă nr.17 – pentru contul special privind contribuţiile fiscale ale agenţilor
economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun.Bender;
16. Nota contabilă nr.18 – pentru contul curent valutar al fondurilor asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală;
17. Nota contabilă nr.25 – pentru conturile curente ale entităţilor care nu sînt finanţate de la
bugetul de stat;
18. Nota contabilă nr.31 – pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar.
 Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7);
 Balanţa de verificare (anexa nr.VI-12).
Pentru evidenţa mijloacelor în conturile trezoreriale sînt destinate conturile:
Contul 09 „Conturi curente în bugetul de stat”;
Contul 10 „Conturile curente în bugetele locale”.
Contul 09 „Conturi curente în bugetul de stat” la rîndul său se subdivizează în subconturi:
090 “Contul curent în bugetul de stat pentru cheltuielile instituţiei”;
093 “Contul curent în bugetul de stat pentru investiţii capitale”;
094 “Contul curent pentru mijloacele cu destinaţie specială”;

10
095 “Contul curent pentru plata pensiilor şi îndemnizaţiilor din contul mijloacelor bugetului de
stat”;
096 “Contul curent deschis din contul altor bugete”.
În debitul acestor subconturi se înregistrează finanţarea primită din buget şi sumele vărsate
pentru restabilirea cheltuielilor de casă, iar în creditul lor se înregistrează cheltuielile bugetare
conform destinaţiei speciale. Soldul debitor reflectă disponibilul bănesc în contul trezorerial în
instituţii publice. De regulă în aceste conturi nu există sold deoarece concomitent cu finanţarea
primită din buget se efectuează şi plăţile din aceste conturi.
Corespondenţa conturilor sintetice se înregistrează în Notele contabile respective, în
debitul unui cont şi creditul altui cont, în funcţie de caracterul operaţiunilor. Notele contabile se
semnează de contabilul-şef şi de executorul responsabil din trezorerie a Primăriei Satului
Sănătăuca. Toate notele contabile se înregistrează în Cartea Mare (anexa nr.VI-13). Cartea Mare
se ţine pe conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile de închidere anuală se efectuează în Nota
contabilă nr.31 “Pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar”. La sfîrşitul anului bugetar, în
ultima zi operaţională, după închiderea zilei bancare, toate conturile de venituri (clasa 1) se
debitează creditînd conturile respective de rezultate, toate conturile de cheltuieli se creditează
debitînd conturile respective de rezultate.
De asemenea, la sfîrşitul anului bugetar, în ultima zi operaţională, după închiderea zilei
bancare în cadrul Primăriei Satului Sănătăuca se închid şi conturile claselor 4, 5, 6 în dependenţă
de soldul final, în contrapartidă cu conturile respective de rezultate.
Rulajele şi soldurile din Registrul evidenţei analitice pe conturi corespund cu rulajele şi
soldurile din Balanţa de verificare şi cu rulajele şi soldurile pe conturile sintetice şi analitice din
Cartea Mare, şi cu soldul extrasului bancar. Documentele evidenţei contabile se broşează în
ordine cronologică în mape, conform Nomenclatorului dosarelor şi se păstrează în ordinea
stabilită. Registrele evidenţei analitice se broşează în mape deschise pentru fiecare cont analitic.
Balanţa de verificare pe ziua operaţională se broşează zilnic în mapă separată cu anexarea
Notelor contabile pe ziua respectivă.
Conturile curente la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor din cadrul Primăriei
Satului Sănătăuca asigură evidenţa strictă a sumelor încasate în conturile bancare, înscrierea lor
concomitentă în conturile trezoreriale de încasări grupate la nivel de administrator de venit.
Zilnic, Primăria Satului Sănătăuca efectuează defalcări din încasările la bugetele
respective, la nivel de fiecare document de plată și impozitelor de stat la bugetele locale (Forma
FI-003), aprobate de către legislația în vigoare. Normativele sînt monitorizate și introduse în

11
sistemul informațional de către Direcția generală sinteză bugetară din cadrul Primăriei Satului
Sănătăuca.
La Primăria Satului Sănătăuca se întocmesc zilnic, în format electronic, Registrul
repartizării veniturilor generale de stat (Forma FI-005), la nivel de unitate administrativ-
teritorială şi conform clasificaţiei bugetare. Zilnic, Primăria Satului Sănătăuca perfectează şi
transmite în format electronic administratorilor de venit Registrul veniturilor bugetului de stat /
bugetului asigurărilor sociale de stat / fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală /
bugetelor locale (Forma FI-006) şi Registrul veniturilor bugetelor locale (Forma FI-007), precum
şi fişierul cu informaţia la nivel de document de plată. Sumele încasate zilnic pe conturile de
încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală sunt transferate la conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină.
Primăria Satului Sănătăuca perfectează zilnic ordine de plată şi formează Borderoul
documentelor de plată (Forma FD-009), care, după autorizarea de către persoanele împuternicite,
sunt transmise spre executare în sistemul SAPI.
Astfel, încasarea numerarului în conturile curente trezoreriale ale primăriei analizate se
efectuează conform următoarelor operațiuni contabile conform Raportului privind executarea
bugetului conform clasificației economice la situația din 30.12.2016 (Anexa 3):
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozit pe venit reținut din salariu pe
parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 419 361,45 lei
Credit contul 111 “Impozit pe venit”, subcontul 111110 “Impozit pe venit reținut din
salariu” 419 361,45 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozit pe venit persoanelor fizice
spre plată pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 22 564,98 lei
Credit contul 111 “Impozit pe venit”, subcontul 111121 “Impozit pe venit persoanelor
fizice spre plată/achitat” 22 564,98 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozit pe venit aferent operațiunilor
de predare în posesie sau folosință a proprietății imobiliare pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 4 875,00 lei

12
Credit contul 111 “Impozit pe venit”, subcontul 111130 “Impozit pe venit aferent
operațiunilor de predare în posesie sau folosință a proprietății imobiliare” 4 875,00 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite funciare pe terenurile cu
destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 211 463,56 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113110 “Impozit funciar pe
terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești” 211 463,56 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite funciare pe terenurile cu
destinație agricolă de la gospodăriilor țărănești pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 25 426,21 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113120 “Impozit funciar pe
terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriilor țărănești” 25 426,21 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite funciare pe terenurile cu altă
destinație decît cea agricolă pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 2 173,66 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113130 “Impozit funciar pe
terenurile cu altă destinație decît cea agricolă” 2 173,66 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite funciare încasat de la
persoanele fizice pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 2 173,66 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113140 “Impozit funciar încasat de
la persoanele fizice” 2 173,66 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite funciare pe pășuni și fînețe
pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 8 993,40 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113150 “Impozit funciar pe pășuni
și fînețe” 8 993,40 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite pe bunuri imobiliare ale
persoanelor juridice pe parcursul anului 2016:

13
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 4 877,24 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113210 “Impozit pe bunuri
imobiliare ale persoanelor juridice” 4 877,24 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite pe bunuri imobiliare ale
persoanelor fizice pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 11 555,09 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113220 “Impozit pe bunuri
imobiliare ale persoanelor fizice” 11 555,09 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite pe bunuri imobiliare
achitate de către persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din
valoarea estimate a bunurilor imobiliare pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 401,79 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113230 “Impozit pe bunuri
imobiliare achitate de către persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de
întreprinzător din valoarea estimate a bunurilor imobiliare” 1 401,79 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite pe bunuri imobiliare
achitate de către persoanelor fizice cetățeni din valoarea estimată a bunurilor imobiliare pe
parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 354,03 lei
Credit contul 113 “Impozite pe proprietate”, subcontul 113240 “Impozit pe bunuri
imobiliare achitate de către persoanelor fizice cetățeni din valoarea estimată a bunurilor
imobiliare” 1 354,03 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa de piață pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 150 894,64 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114411 “Taxa de
piață” 150 894,64 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa pentruamenajarea teritoriului pe parcursul anului 2016:

14
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 20 155,74 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114412 “Taxa pentru
amenajarea teritoriului” 20 155,74 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa de piață pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 20 155,74 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114412 “Taxa pentru
amenajarea teritoriului”
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa pentru unitățile comerciale și de prestări servicii pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 91 641,17 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114418 “Taxa pentru
unitățile comerciale și de prestări servicii” 91 641,17 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa pentru salubrizare pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 9 000,00 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114426 “Taxa pentru
salubrizare” 9 000,00 lei
- S-a încasat în bugetul local al primăriei satului Sănătăuca impozite și taxe pe mărfuri și servicii
și anume taxa pentru patenta de întreprinzător pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 22 203,00 lei
Credit contul 114 “Impozite și taxe pe mărfuri și servicii”, subcontul 114426 “Taxa pentru
patenta de întreprinzător” 22 203,00 lei
- S-a încasat în contul curent trezorerial al primăriei satului Sănătăuca alte venituri decît impozite
și anume dividende primite de la cota parte a proprietății publice în societățile pe acțiuni în
bugetul local de nivelul I pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 23 200,00 lei

15
Credit contul 141 “Venituri din proprietate”, subcontul 141223 “Dividende primite de la
cota parte a proprietății publice în societățile pe acțiuni în bugetul local de nivelul I”
23 200,00 lei
- S-a încasat în contul curent trezorerial al primăriei satului Sănătăuca alte venituri din vînzarea
mărfurilor și serviciilor în special plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată
în bugetullocal de nivelul I pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 6 526,43 lei
Credit contul 142 “Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor”, subcontul 142252
“Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de
nivelul I” 6 526,43 lei
- S-a încasat în contul curent trezorerial al primăriei satului Sănătăuca alte venituri din vînzarea
mărfurilor și serviciilor în special încasări de la prestarea serviciilor cu plată pe parcursul anului
2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 69 416,93 lei
Credit contul 142 “Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor”, subcontul 142310
“Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” 69 416,93 lei
- S-a încasat în contul curent în sistemul trezorerial al primăriei satului Sănătăuca alte venituri și
venituri neidentificate în bugetele locale de gradul I pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 5 323,00 lei
Credit contul 145 “Alte venituri și venituri neidentificate”, subcontul 145142 “Alte venituri
încasate în bugetele locale de nivelul I” 5 323,00 lei
- S-a încasat în contul curent în sistemul trezorerial al primăriei satului Sănătăuca transferuri
primite în cadrul bugetului public național pe parcursul anului 2016:
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 594 300,00 lei
Credit contul 191 “Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale”, subcontul
191211 “Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele
locale de nivelul I pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și
complementar” 1 594 300,00 lei
- S-a încasat în contul curent în sistemul trezorerial al primăriei satului Sănătăuca transferuri
primite în cadrul bugetului public național de nivelul I pe parcursul anului 2016:

16
Debit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 526 400,00 lei
Credit contul 191 “Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale”, subcontul
191231 “Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele
locale de nivelul I” 526 400,00 lei
Astfel, la sfîrșitul perioadei de gestiune a anului 2016 în Bilanțul contabil Forma FD-041
din 01.01.2017 (Anexa 4) în contul current din sistemul trezorerial se înregistrează valoarea de
623 326,85 mii lei.
Deoarece pe parcursul perioadei de gestiune a anului 2016 în cadrul conturilor curente
din afara sistemului trezorerial ale primăriei satului Sănătăuca nu au avut loc încasări, autorul v-a
reflecta careva operațiuni contabile la compartimentele la care au fost prognozate încasări în
perioada de gestiune curente, dar care nu au avut loc, datele conform Raportului privind
executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 30.12.2016 (Anexa 3):
- S-a încasat în contul curent din afara sistemului trezorerial al primăriei satului Sănătăuca alte
venituri decît impozite și anume din arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă pe
parcursul anului 2016:
Debit contul 432 “Conturi curente în afara sistemului trezorerial”, subcontul 432100
“Conturi curente în afara sistemului trezorerial în monedă națională” 23 200,00 lei
Credit contul 141 “Venituri din proprietate”, subcontul 141223 “Dividende primite de la
cota parte a proprietății publice în societățile pe acțiuni în bugetul local de nivelul I”
23 200,00 lei
- S-a încasat în contul curent din afara sistemului trezorerial al primăriei satului Sănătăuca
încasări din amenzi și sancțiuni contravenționale pe parcursul anului 2016:
Debit contul 432 “Conturi curente în afara sistemului trezorerial”, subcontul 432100
“Conturi curente în afara sistemului trezorerial în monedă națională” 2 000,00 lei
Credit contul 143 “Amenzi și sancțiuni”, subcontul 143130 “Amenzi și sancțiuni
contravenționale încasate în bugetul local de nivelul I” 2 000,00 lei
Mijloacele băneşti destinate pentru compensarea prin intermediul instituţiilor bancare a
cheltuielilor sunt transferate în dispoziţia ordonatorilor principali de alocaţii de către organele
financiare respective în limitele alocaţiilor, prevăzute în buget, ţinînd cont de modificările
ulterioare, introduse în modul stabilit.
Pentru evidenţa finanţării primită din bugetul statului, pentru cheltuieli proprii, este
destinat contul de pasiv 230 “Finanţarea din buget pentru cheltuielile instituţiei şi altor
măsuri”. În credit se înregistrează finanţarea veniturilor din buget. În debit – închiderea contului

17
de cheltuieli bugetare la sfîrşitul anului. Soldul creditor reflectă suma finanţării primită din buget
de la începutul anului.
III. Contabilitatea plăților efectuate din contul curent
Contabilitatea primăriei satului Sănătăuca ţine evidenţa contabilă a operaţiunilor privind
executarea bugetului aprobat pentru întreţinerea aparatului direcţiei conform metodei de
angajamente, precum şi evidenţa contabilă a executării bugetului local de nivelul II conform
metodei de casă.
Controlul organizării şi ţinerii evidenţei contabile, corectitudinii întocmirii rapoartelor
privind execuţia bugetelor locale se efectuează de către colaboratorii contabilităţii bugetare a
direcţiei finanţe prin examinarea rapoartelor periodice şi anuale primite, precum şi prin
deplasarea în teritoriu.
Atribuţiile contabilităţii bugetare a primăriei satului Sănătăuca sînt următoarele:
a) ţinerea evidenţei contabile a operaţiunilor privind executarea bugetului aprobat pentru
întreţinerea aparatului direcţiei şi a execuţiei bugetului local de nivelul II;
b) verificarea zilnică cu trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a corectitudinii
reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor respective;
c) înaintarea propunerilor privind stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor
lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor locale de nivelul I, precum şi a
bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetele de nivelui II, de comun acord cu secţia elaborării şi
administrării bugetului;
d) întocmirea rapoartelor privind executarea bugetelor locale de nivelul I, precum şi
bugetelor de nivelul II;
e) generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului
primăriei satului Sănătăuca pentru a fi prezentate autorităţii reprezentative şi deliberative de
rigoare;
f) prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind executarea bugetului local a
primăriei satului Sănătăuca;
g) studierea sistematică a regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice
referitoare la evidenţa contabilă, întocmirea rapoartelor şi a altor acte legislative şi normative ce
ţin de domeniul de activitate;
h) organizarea sistematică şi desfăşurarea seminarelor privind aplicarea actelor
normative şi a materialelor instructive referitor la evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor
privind executarea bugetelor bugetelui local.

18
Repartizarea surselor financiare ale primăriei satului Sănătăuca din conturile bancare ale
trezoreriilor teritoriale ale bugetului local se efectuează zilnic, conform Indicaţiei de repartizare a
soldului mijloacelor bugetelor locale de nivelul II. Prima semnătură pe Indicația de repartizare a
soldului mijloacelor bugetelor locale de nivelul II se aplică de către primarul comunei sau altă
persoană împuternicită cu dreptul primei semnături pe documentele de plată şi se aprobă de către
ordonatorul principal de buget, sau altă persoană împuternicită cu acest drept. Fără semnăturile
persoanelor împuternicite, documentele contabile nu sînt valabile. Se interzice semnarea
documentelor fără a fi completate cu toate elementele necesare.
Pentru înregistrările contabile ale operaţiunilor privind executarea bugetului în
contabilitatea bugetară a primăriei satului Sănătăuca, ca bază servesc următoarele documente:
 Ordin de plată– (tip. doc. 1);
 Nota de transfer -(tip.doc.10);
 Nota de contabilitate – (Forma FC-001);
 Extrasele din conturile trezoreriale.
Înregistrarea operaţiunilor contabile care se utilizează în contabilitatea bugetară a
primăriei satului Sănătăuca se efectuează în mod automat prin intermediul trezoreriei teritoriale.
Evidenţa contabilă a operaţiunilor privind executarea bugetului local de nivelul II se ţine
în următoarele registre:
 Cartea mare
 Balanţa de verificare
 Registrul evidenţei analitice a împrumuturilor
 Registrul veniturilor
Înregistrarea operaţiunilor se efectuează în Cartea Mare (forma nr.FC-005) şi în registrele de
evidenţă analitică, în baza notelor de contabilitate şi a documentelor anexate la ele. La sfîrşitul
lunii, în scopul controlului corectitudinii înregistrărilor contabile la conturile evidenţei sintetice,
se întocmeşte balanţa de verificare pentru fiecare grupă de conturi analitice. Soldurile şi rulajele
operaţiunilor reflectate în debit şi credit, arătate în balanţele de verificare ale conturilor analitice,
se verifică cu totalurile rulajelor şi soldurile conturilor sintetice din Cartea Mare (forma nr. FC-
005). Surse de informaţie pentru întocmirea bilanţului contabil servesc sumele soldurilor deduse
din Cartea Mare (forma nr. FC-005).
Imediat, după expirarea fiecărei luni, toate notele de contabilitate, împreună cu
documentele anexate la ele, trebuie să fie aranjate în ordine cronologică şi broşate. În cazul
numărului neînsemnat de documente, broşarea se efectuează pe trei luni într-o mapă.
Pe copertă se indică:

19
a) denumirea direcţiei finanţe;
b) denumirea şi numărul mapei conform nomenclatorului dosarelor;
c) perioada gestionară – anul şi luna;
d) numărul de foi în dosar (în cazul termenului permanent de păstrare).
Integritatea documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor şi bilanţurilor
contabile, perfectarea şi predarea lor în arhivă sînt asigurate de către contabilul-şef al
contabilităţii bugetare.
Astfel, repartizarea numerarului în bugetul local al primăriei comunei Sănătăuca din
conturile curente trezoreriale se efectuează conform următoarelor operațiuni contabile în baza
datelor Raportului privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din
30.12.2016 (Anexa 3):
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru remunerarea muncii
personalului primăriei pe parcursul anului 2016:
Debit contul 211 “Remunerarea muncii”, subcontul 211180 “Remunerea muncii
angajaților conform statelor” 1 116 323,78 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 116 323,78 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru contribuții de asigurări sociale
de stat obligatorii în mărime de 23% din salariu pe parcursul anului 2016:
Debit contul 212 “Contribuții și prime de asigurări obligatorii”, subcontul 212100
“Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” 248 090,62 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 248 090,62 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru prime de asigurare obligatorie
de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării în mărime de 4,5 % din salariu pe
parcursul anului 2016:
Debit contul 212 “Contribuții și prime de asigurări obligatorii”, subcontul 212210 “Prime
de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării”
47 505,12 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 47 505,12 lei
Dat fiind faptul că în evidența contabilă a primăriei satului Sănătăuca se ține evidența
strictă privind remunerarea muncii personalului instituției, autoru a descris mai jos un exemplu
convențional privind calculul salariului și reținerile din cuantumul lui pentru un angajat, să

20
presupunem că conform tabelului de evidență a timpului lucrat pentru luna martie 2017 Nr. 3 din
31.03.2017, s-a calculat salariul de bază pentru Dna Istrati Anastasia în valoare de 3 500,00 lei,
iar pentru gradul de calificare a primit 375,00 lei, astfel în contabilitatea primăriei satului
Sănătăuca se înregistrează următoarele operațiuni contabile:
- s-a calculat salariu de bază pentru luna martie 2016:
Debit contul 211 „Remunerarea muncii”, subcontul 211110 “Salariul de bază” 3 510,00 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă
de personal pentru remunerarea muncii” 3 510,00 lei
- s-a calculat salariul pentru calificare în grad:
Debit contul 211 „Remunerarea muncii”, subcontul 211110 “Salariul de bază” 375,00 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă
de personal pentru remunerarea muncii” 375,00 lei
- s-a calculat contribuțiile de asigurări sociale individuale de stat achiate de către salariat în
mărime de 6 % din salariu brut (3 885,00 lei * 6% = 233,10 lei):
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 51.9410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 233,10 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519430 “Datorii
aferente decontărilor personalului privind contribuțiile individuale de asigurări sociale de
stat” 233,10 lei
- s-a calculat contribuțiile de asigurări medicale individuale de stat achiate de către salariat în
mărime de 4,5 % din salariu brut (3 885,00 lei * 4,5% = 174,82 lei):
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 174,82 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519440 “Datorii
aferente decontărilor personalului privind primele de asigurări medicale obligatorii”
174,82 lei
- s-a calculat cota sindicală din salariu de bază în mărime de 1% (3 885,00 lei * 1% = 38,85 lei):
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 38,85 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519450 “Datorii
aferente decontărilor cu membrii sindicatelor privind cotizaţiile de membru al
sindicatului” 38,85 lei
Dat fiind faptul că dna Istrati Anastasia a depus cerere privind acordarea scutirilor la impozitul
pe venit reținut din salariu din 01.01.2016, salariatul are dreptul la următoarele scutiri:

21
- scutirea personală – 885,00 lei
- scutirea pentru o persoană întreținută – 195,00 lei
Total scutiri = 885,00 lei + 195,00 lei = 1 080,00 lei
La calcularea venitului impozabil din suma cumulativă a venitului îndreptat spre achitare
se scade suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi medicale, şi suma cumulativă a
scutirilor.
- s-a calculat impozitul pe venit reținut din salariu angajatului din venitul impozabil calculat în
mărime de 7%:
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 83,31 lei

Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519420 “Datorii
aferente decontărilor personalului privind impozitele” 83,31 lei
Venit imp= 3 885,00 lei – 1 080,00 lei – 174,82 lei – 233,10 lei – 38,85 lei = 2 358,23 lei
Impozitul pe venit = 2 358,23 lei * 7% = 165,08 lei
- s-a calculat contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de stat achitate de către primăriei
satului Sănătăuca în folosul angajatului în mărime de 23% din salariul de bază calculat (3 885,00
lei * 23% = 893,55 lei):
Debit contul 212 “Contribuții și prime de asigurări obligatorii”, subcontul 212100
“Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 893,55 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519120 “Datorii pe
contribuţii de asigurări sociale de stat” 893,55 lei
- s-a calculat contribuțiile de asigurări medicale obligatorii de stat achitate de către primăriei
satului Sănătăuca în folosul angajatului în mărime de 4,5% din salariul de bază calculate
(3 885,00 lei * 4,5% = 174,82 lei):
Debit contul 212 “Contribuții și prime de asigurări obligatorii”, subcontul 212110 “Prime
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării”
174,82 lei
Credit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519440 “Datorii
aferente decontărilor personalului privind primele de asigurări medicale obligatorii”
174,82 lei
- s-a achitat salariul pentru angajatul primăriei satului Sănătăuca prin contul trezorerial pe card
conform Listei transfer la bancă pe 947 pentru luna martie 2016:

22
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 3 273,15 lei
Credit contul 432“Conturi curente în afara sistemului trezorerial”, subcontul 432100
“Conturi curente în afara sistemului trezorerial în monedă naţională” 3 273,15 lei
Pentru fiecare salariat al primăriei satului Sănătăuca în momentul angajării în evidența
contabilă se deschide fișa personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și alte plăți
efectuate de către pretură în folosul angajatului precum și a impozitului pe venit reținut din
aceste plăți pentru fiecare an precum este a dnei Istrati Anastasia pentru anul 2016, în fișa
personală se indică scutirele, salariul pe luni și reținerile din salariu la valoare cumulativă.
Este necesar de menţionat că la calcularea sumei cumulative a venitului îndreptat spre
achitare se adună suma venitului îndreptat spre achitare de pe fiecare lună. Însă la primărie
pentru calcularea acestei sume, la suma cumulativă a venitului îndreptat spre achitare calculată
pe lună precedentă se adună suma acestui venit pentru luna curentă. Astfel, pentru anul 2016
pentru angajatul Istrati Anastasia pe parcursul anului 2016 pretura v-a achita impozitul pe venit
din salariu al persoanei fizice la stat 1 059,43 lei, înregistrîndu-se operațiunea contabilă
următoare:
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519420 “Datorii
aferente decontărilor personalului privind impozitele” 1 059,43 lei
Credit contul 431“Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în moneda naţională” 1 059,43 lei
În evidența contabilă a primăriei satului Sănătăuca se achită salariu din numerar pentru
Istratii Eugenia conform listei de plată nr. 13 pe 941 pentru luna februarie 2016 la valoarea
salariului net în mărime de 367,70 lei, astfel se v-a înregistra operațiune contabilă următoare:
Debit contul 519 “Alte datorii ale instituțiilor bugetare”, subcontul 519410 “Datorii faţă de
personal pentru remunerarea muncii” 367,70 lei
Credit contul 434 “Casa”, subcontul 434100 “Conturi curente în afara sistemului
trezorerial în monedă naţională” 367,70 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca diverse servicii utilizate de instituția
publică în activitatea sa zilnică pe parcursul anului 2016:
- pentru energia electrică de exemplu conform ordinului de plată nr. 204 din 20.04.2017 la suma
de 3250,00 lei (Anexa 5) și descifrarea la ordinul de plată nr. 204 din 20.04.2017 (Anexa 6):
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222110 “Energia electică” 47 600,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 47 600,00 lei

23
- pentru gaze naturale pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222120 “Gaze naturale” 106 000,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 106 000,00 lei
- pentru apă și canalizare pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222140 “Apă și canalizare” 37 894,40 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 37 894,40 lei
- pentru servicii informaționale pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222210 “Servicii informaționale” 10 599,71 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 10 599,71 lei
- pentru servicii de telecomunicații pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222220 “Servicii de telecomunicații” 12 348,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 12 348,00 lei
- pentru servicii de transport pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222400 “Servicii de transport” 1 684,98 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 684,98 lei
- pentru servicii de reparații curente pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222500 “Servicii de reparații curente” 26 742,52 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 26 742,52 lei
- pentru servicii de formare profesională a angajaților pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222600 “Servicii formare profesională” 1 800,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 1 800,00 lei
- pentru deplasări de serviciu a angajaților pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222710 “Deplasări de serviciu în interiorul țării”
3 043,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 3 043,00 lei
- pentru servicii bancare pe tot parcursul anului 2016:

24
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222970 “Servicii bancare” 6 499,78 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 6 499,78 lei
- pentru servicii poștale pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222980 “Servicii poștale” 6 645,18 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 6 645,18 lei
- pentru servicii neatribuite altor aliniate pe tot parcursul anului 2016:
Debit contul 222 “Servicii”, subcontul 222990 “Servicii neatribuite altor aliniate”
186 058,64 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 186 058,64 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru procurarea materialelor de uz
gospodărescși rechizitelor de birou utilizate de instituția publică în activitatea sa zilnică pe
parcursul anului 2016:
Debit contul 336 “Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou”, subcontul 336110
“Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou” 52 317,00 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 52 317,00 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru procurarea materialelor de
construcție pe parcursul anului 2016:
Debit contul 337 “Materiale de construcție”, subcontul 337110 “Materiale de construcție”
42 982,50 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 42 982,50 lei
- S-a alocat din bugetul local al primăriei satului Sănătăuca pentru procurarea altor materiale în
cadrul instituției pe parcursul anului 2016:
Debit contul 339 “Alte materiale”, subcontul 339110 “Alte materiale” 17 124,15 lei
Credit contul 431 “Conturi curente în sistemul trezorerial”, subcontul 431100 “Conturi
curente în sistemul trezorerial în monedă națională” 17 124,15 lei
Deoarece pe parcursul perioadei de gestiune a anului 2016 în cadrul conturilor curente
din afara sistemului trezorerial ale primăriei satului Sănătăuca nu au avut loc încasări, de altfel și
plăți, autorul v-a reflecta careva operațiuni contabile:

25
- S-a achitat din contul curent din afara sistemului trezorerial al primăriei satului Sănătăuca
pentru procurarea terenurilor pe parcursul anului 2016:
Debit contul 371 “Terenuri”, subcontul 371210 “Realizarea terenurilor” 6 856,11 lei
Credit contul 432 “Conturi curente în afara sistemului trezorerial”, subcontul 432100
“Conturi curente în afara sistemului trezorerial în monedă națională” 6 856,11 lei
Astfel, conform datelor înregistrate în Raportul privind executarea bugetului conform
clasificației economice la situația din 30.12.2016 (Anexa 3) soldul mijloacelor bănești la
începutul perioadei de gestiune este de 334 441,75 lei, corecții nu au avut loc, iar la sfîrșitul
anului de gestiune soldul numerarului în conturile curente trezoreriale este în dificit cu
623 326,85 lei.
IV.Modul de întocmire și prezentare a situației privind fluxul de numerar
Primăriei satului Sănătăuca întocmește şi prezintă următoarele rapoarte financiare:
1. Bilanţul contabil (Forma FD-041);
2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043) (Anexa 7);
4. Raport financiar privind executarea bugetului (Forma FD-044) (Anexa 8).
Bilanţul contabil – este documentul contabil de sinteză în care se prezintă poziţia
financiară a instituţiei, elementele de activ, datorii si valoarea netă a activelor ale instituţiei la
sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţie.
Raportul privind veniturile şi cheltuielile prezintă situaţia veniturilor şi cheltuielilor
respectiv după sursa sau destinaţia lor, indiferent de faptul, dacă veniturile au fost încasate sau
cheltuielile au fost efectuate.
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti conţine informaţia privind mijloacele băneşti
şi circulaţia acestora pe genuri de activitate, şi anume: operaţională, investiţională, financiară.
Raportul financiar privind executarea bugetului include informaţia privind executarea
veniturilor şi cheltuielilor efective, activelor nefinanciare şi financiare, total creanţe şi datorii,
inclusiv cu termen de achitare expirat.
Informaţie operativă privind starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat,
formate în instituţiile finanţate prezintă situaţia creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare
expirat, formate în instituţiile finanţate din buget.
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti Forma FD-043 a primăriei Sănătăuca la
situația din 01.01.2017 (Anexa 7) este întocmită de către contabilul-șef al instituției și prezintă
următoarele date:

26
- “Fluxul net al activității operaționale” (rd. 4 = 2-3) reprezintă valoarea de 741 924,23 mii lei,
adică „Veniturile” rd. 2 în sumă de 2 610 230,60 mii lei – rd. 3 „Cheltuieli” în mărime de
1 868 306,37 mii lei;
- „Veniturile” rd. 2 în sumă de 2 610 230,60 mii lei include „Impozite și taxe” rd. 2.1 în sumă de
901 180,65 lei + rd. 2.4 „Alte venituri” în valoare de 114 749,95 mii lei;
- „Impozite și taxe” rd. 2.1 este alcătuit din rd. 2.1.1 „Impozit pe venit” + rd. 2.1.2 „Impozite pe
bunuri imobiliare” + rd. 2.1.3 „Impozite și taxe pe bunuri și servicii”, astfel rd. 2.1 = 446 801,43
mii lei + 303 484,58 mii lei + 150 894,64 mii lei = 901 180,65 mii lei;
- Rd. 2.4 „Alte venituri” în valoare de 114 749,95 mii lei este compus din relația rd. 2.4.1
„Venituri dinproprietate” + 2.4.2 „Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor” + rd. 2.4.5
„Alte venituri și venituri neidentificate”, astfel rd. 2.4 = 33 483,59 mii lei + 75 943,36 mii lei +
5 323,00 mii lei = 114 749,95 mii lei;
- „Cheltuielile” rd. 3 în sumă de 1 868 306,37 mii lei reprezintă suma dintre rd. 3.1 „Cheltuieli
de personal” + rd. 3.2 „Bunuri și servicii” + rd. 3.7 „Prestații sociale” + rd. 3.8 „Alte cheltuieli”,
astfel rd. 3 = 1 411 919,52 mii lei + 446 916,21 mii lei + 1 762,55 mii lei + 7 708,09 mii lei;
- rd. 3.1 „Cheltuieli de personal” este compus din rd. 3.1.1 „Remunerarea muncii” + rd. 3.1.2
„Contribuții și prime de asigurări obligatorii”, iar relația este rd. 3.1 = 1 116 323,78 mii lei +
295 595,74 mii lei = 1 411 919,52 mii lei;
- rd. 3.2 „Bunuri și servicii” este alcătuit la instituția analizată pe parcursul anului de gestiune de
rd. 3.2.2 „Servicii” în valoare totală de 446 916,21 mii lei;
- rd. 3.7 „Prestații sociale” include doar poziția rd. 3.7.3 „Prestații sociale ale angajaților” în
mărime de 1 762,55 mii lei;
- rd. 3.8 „Alte cheltuieli” este compuns doar din poziția rd. 3.8.1 „Alte cheltuieli curente” în
valoare 7 708,09 mii lei.
- rd. 7 “Fluxul net al activității investiționale” (rd. 7 = 6.2 – 6.1) indică valoarea negativă de
467 751,35 mii lei, adică rd. 6.2 „Realizarea de active nefinanciare” - rd. 6.1 „Procurări de active
nefinanciare” = 27 460,00 mii lei – 433 435,24 mii lei;
- rd. 6.2 „Realizarea de active nefinanciare” la instituția analizată este egal cu rd. 6.2.7 „Active
neproductive” care include rd. 6.2.7.1 „Terenuri” egal cu valoarea negativă de 6 856,11 mii lei;
- rd. 6.1 „Procurări de active nefinanciare” se obține prin relația rd. 6.1.1 „Mijloace fixe” + rd.
6.1.3 „Stocuri de materiale circulante”, astfel rd. 6.1 = 27 460,00 mii lei + 433 435,24 mii lei =
460 895,24 mii lei;

27
- rd. 6.1.1 „Mijloace fixe” include rd. 6.1.1.4 „Mașini și utilaje” cu suma de 16 960,00 mii lei +
rd. 6.1.1.6 „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc” în valoare de 10 500,00 mii
lei, astfel rd. 6.1.1 = 16 960,00 mii lei + 10 500,00 mii lei = 27 460,00 mii lei;
- rd. 6.1.3 „Stocuri de materiale circulante” este reprezentat de rd. 6.1.3.1 „Combustibil,
carburanți și lubrifianți”, rd. 6.1.3.2 „Piese de schimb”, rd. 6.1.3.3 „Produse alimentare”, rd.
6.1.3.4 „Medicamente și materiale sanitare”, la fel rd. 6.1.3.6 „Materiale de uz gospodăresc și
rechizite de birou” la suma de 52 317,00 mii lei, „Materiale de construcție” rd. 6.1.3.7, dar și
„Alte materiale” în rd. 6.1.3.9, astfel rd. 6.1.3 „Stocuri de materiale circulante” = rd. 6.1.3.1
„Combustibil, carburanți și lubrifianți” + rd. 6.1.3.2 „Piese de schimb” + rd. 6.1.3.3 „Produse
alimentare” + rd. 6.1.3.4 „Medicamente și materiale sanitare” + 6.1.3.6 „Materiale de uz
gospodăresc și rechizite de birou” + rd. 6.1.3.7 „Materiale de construcție” + rd. 6.1.3.9 „Alte
materiale” = 67 000,00 mii lei + 15 000,00 mii lei + 238 203,09 mii lei + 808,50 mii lei +
52 317,00 mii lei + 42 982,50 mii lei +17 124,15 mii lei =433 435,24 mii lei;
- rd. 11 „Fluxul net al activității financiare” (rd. 9 – rd. 10) pe parcursul anului de gestiune la
primăria satului Sănătăuca nu a fost înregistrat nici un rezultat.
- rd. 12 „Modificarea soldului de mijloace bănești” (rd. 13 – rd. 14) sau (rd. 4 – rd. 7 + rd. 11)
pe parcursul anului 2016 indică valoarea negativă de 287 885,10 mii lei calculată din relația
următoare rd. 13 „Mijloace bănești la începutul perioadei” - rd. 14 „Mijloace bănești la
sfîrșitul perioadei” = 335 441,75 mii lei – 623 326,85 mii lei = (287 885,10 mii lei).
Rapoartele financiare se semnează de către conducătorul instituţiei şi de către contabilul-
şef sau altă persoană împuternicită. Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile subordonate
instituţiilor publice se include în rapoartele financiare ale instituţiei ierarhic superioare.
Primăriile prezintă rapoartele financiare Ministerului Finanțelor lunar, trimestrial și anual,
conform termenelor aprobate de către acesta.
Ministerul Finanțelor asigură anual întocmirea și publicarea, pe pagina oficială a
ministerului, a rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central.
Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile subordinate instituţiei bugetare se
include în rapoartele financiare ale instituţiei bugetare ierarhic superioare.

28
ÎNCHEIERE
Informaţia, îndeosebi informaţia economică, este astăzi prezentă în toate domeniile de
activitate, fiind un element important al progresului. Ea se aplică pe larg în domeniul economico-
financiar. La luarea deciziilor conducerea agenţilor economici are nevoie tot mai mult de
informaţii multilaterale privind situaţia financiară şi rezultatele activităţii întreprinderii.
Obţinerea informaţiei economice integrale este posibilă numai cu ajutorul sistemului
informaţional cunoscut ca un mijloc de culegere, prelucrare, generalizare şi transmiterea datelor
în contabilitate.
La gestionarea întreprinderii se utilizează de asemenea informaţia nefinanciară care
împreună cu cea financiară formează un sistem informaţional de gestiune compus dintr-un şir de
subsisteme. Însă principalul este subsistemul contabil, întrucît acesta concentrează în sine cea
mai importantă informaţie economică necesară utilizatorilor.
Pe parcursul practicii de producţie efectuată de către autor, a fost sesizată importanţa
economică a informaţiei contabile de la Primăria Satului Sănătăuca care a permis aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul contabilităţii, precum şi familiarizarea cu principiile de organizare a
contabilităţii în toate sectoarele.
Pe parcursul practicii s-a putut constata că la Primăria Satului Sănătăuca se respectă
standartele naţionale de contabilitate, regulamentele şi instrucţiunile privind întocmirea
documentelor, ţinerea evidenţei contabile.
În rezultatul studiului efectuat considerăm că scopul lucrării a fost atins şi se poate de
menţionat că evidenţa mijloacelor băneşti la instituţia dată, este organizată la un nivel înalt.
Reieşind din situaţia critică a lichidităţilor instituţiilor Republicii Moldova, sistemul de evidenţă
a numerarului în conturile curente trezoreriale utilizat de instituția supusă studiului asigură un
control permanent asupra mişcării mijloacelor băneşti.
Automatizarea evidenţei contabile generează efecte calitative considerabile. La instituţia
analizată automatizat este doar sectorul privind decontări cu personalul privind retribuirea
muncii. Ar fi de dorit aplicarea tehncii de calcul a celorlalte sectoare pentru îmbunătățirea
calității de muncă. De la aplicarea tehnicii de calcul v-a spori simțitor controlul asupra
elementelor patrimoniale a instituției, inclusiv asupra numerarului, autenticitatea,
operativitatea, flexibilitatea şi calitatea informaţiei contabile.
Concluzionînd materialul expus ne convingem de faptul că contabilitatea numerarului
în conturile curente ocupă un loc însemnat în cadrul evidenţei contabile a instituţiei.

29
BIBLIOGRAFIE

I. ACTE NORMATIVE

1. Legea contabilităţii nr.113 – XVI din 27.04.2007 // Monitorul Oficial alRepublicii


Moldova.nr.90-93 din29.06.2007;
2. Codul muncii al Republicii Moldova/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159, cu
ultimile modificări şi complementari;
3. Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002 /Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.50-52
din 11.04.2002;
4. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a
O.N.U. prin Rezoluţiunea 217 A (III) din 10 decembrie 1948 la New York. Ratif. prin:
H.S.S. nr. 217 din 28 iulie 1990. În Veştile, 1990, aug., nr. 8, p. 534-535. Tratate
internaţionale, 1998, Chişinău, vol. 1, p. 11-17;
5. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
1 din august 1994;
6. Codul fiscal al Republicii Moldova/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62/48 din
19.09.1997, cu modificări şi completări la data 1 ianuarie 2016;
7. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 Nr. 156 din 01.07.2016;
8. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 Nr. 157 din
01.07.2016.
9. Legea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
sociale nr.289 din 22.07.2004/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.168 din
10.09.2004;
10. Planul de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din
28.12.2015;
11. Standardul Internaţional de Contabilitate 19 „Beneficiile angajaţilor” (IAS);
12. Standardul Internaţional de Raportare Financiară 2 „Plată pe bază de acţiuni” (IFRS);
13. Standardul Internaţional de Contabilitate 26 „Contabilizarea şi raportarea planurilor de
pensii”.
II. MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROŞURI
14. BUCUR V., ŢURCAN V., GRAUR A. „Contabilitatea impozitelor”, Chişinău ASEM. 2006,
ISBN 978-9975-75-750-8, pag. 105;
15. CARAMAN St., CUȘMĂUNSĂ R. Contabilitatea Managerială. ASEM. Chişinău. 2007,
ISBN 978-606-15-0164-9, pag. 78;

30
16. EPURAN M., COTLEȚ D., INEOVAN F., PEREȘ I. Contabilitatea Financiară. Noul sistem
contabil. Timişoara: Editura de vest. 1995, ISBN 973-661-410-7, pag. 235;
17. GRIGOROI L., BÎRCĂ A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Chişinău: ASEM 2009,
ISBN 978-9975-79-552-4, pag. 156;
18. GRIGOROI L., LAZARI L., BÎRCĂ A. şi alţii Contabilitatea întreprinderii. Chişinău:
Cartier educaţional. 2011, ISBN 978-9975-75-591-7, pag. 241;
19. NANI M. Contabilitatea în instituțiile publice. Chișinău. Editura ASEM 2010, ISBN 978-
9975-71-148-7, pag. 89-186;
20. NEDERIȚĂ Al., BUCUR V.’’Contabilitate Financiară’’, Chişinău, 2003. ISBN 9975-9702-
1-4, pag. 67;
21. NEDERIȚĂ Al. „Corespondenţa conturilor contabile”, Chişinău 2006, ISBN 978-9975-
9598-1-0, pag. 342;
22. NEDERIȚĂ Al., BRINIȘTER Al. şi alţii. Contabilitatea managerială. Ghid practico-didactic.
Chişinău: MARP. 2000, pag. 155-301;
23. PEROCHON C., DUBRULLE L. Contabilitate financiară. Bucureşti: Economica. 2002,
ISBN 973-86547-4-2, pag. 277.
III. ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE
24. BĂLĂNUȚĂ V. Analiza gestionară. Contabilitate şi audit. Chişinău. 2003.
25. CAOȘĂ T. „Legislaţia muncii,,- intrebari şi răspunsuri, „ Contabilitate şi audit ,,2007.
IV. RESURSE ELECTRONICE
26. www.statistica.md
27. www.justice.md
28. www.fisc.md
29. www.minfin.md

31